Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

החתימה בשטרות

₪290.00
מק"ט: 14404

מחבר: שמוליק קסוטו, עו”ד

Bills Signing

דיני בנקאות: שמוליק קסוטו עו
אודות הספר

.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (ת"א) 24020/05 בן ליצ'י יצחק - ב"כ עו"ד דויד עובדיה נ' סלמן רחל
ת"א (ת"א) 72789/04 מנורה עולם הנרות בע"מ נ' שובלים איתן ארזי בניה 1992 בע"מ
.
הקדמה | פרק א': תכליתה של החתימה השטרית ותכונותיה הצורניות | כללי | הנוסח החקוק | ערעור יסודותיה של הלכת פייג נ' שפיצקופף | הנוסח החדש של סעיף 92 | הנוסח המנדטורי | הבדלי הנוסח בין הסעף האנגלי והישראלי | הסתמכות על פרשת Goodman V. Eban | דעת המיעוט של הלורד דנינג | סיכום ביניים | תכליתה החקיקתית של החתימה השטרית | תפקיד החתימה במישור המהותי | תפקיד החתימה במישור הצורני | תכליתה החקיקתית של החתימה השטרית - סיכום | דרישותיה הצורניות של החתימה השטרית - לאור תכליותיה | טעמים נוספים להצדקת המסקנה | משפט משווה | במשפט האנגלי | במשפט האמריקאי | במשפט הדרום אפריקאי | חופש הביטוי | יציבות רמת הסיכון | פרק ב': החבות על פי החתימה השטרית | הקדמה: השכיח והפתולוגי | מניעות מלטעון שהחתימה אינה מחייבת את הטוען | מקרים בהם אדם לא חתם על השטר אך מנוע מלטעון שהחתימה המופיעה על גבי השטר אינה מחייבת אותו | שותף בפירמה | שולח (מרשה) בחתימת שלוחו (מורשהו) | חבות השולח עקב הרשאה מכללא של השלוח | חבות השולח עקב מצג אובייקטיבי על הרשאת השלוח | אדם שחתימתו זוייפה | מניעות עקב מצג הנובע מפעולה מפורשת | מניעות עקב מצג הנובע ממחדל לפעול | מניעות עקב מצג הנובע מרשלנות | מקרים בהם אדם חתם על שטר מבלי שהתכוון לחוב על פיו אך יהיה מנוע מלטעון שהחתימה אינה מחייבת אותו | העקרון הכללי וטעמיו (סעיף 22 לפקודה השטרות) | החריגים לכלל | סעיף 25 לפקודת השטרות | סעיף 25(א) רישא | סעיף 25(א) אמצע | סעיף 25(א) סיפא | מי שחותם בשם חסר כשרות | סעיף 99(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש] | חבות הזייפן | חתימה שאינה מחייבת | חותם חסר כושר | שלילת חבות לפי סעיף 15 לפקודת השטרות | אי קיום חבות בהיסב מגביל "מהסוג השני" | לא נעשה דבר (non est factum) | חתימה המהווה אישור בדבר קבלת הכסף | פרק ג': חבות בהעדר חתימה | כללי | טעמים המצדיקים חבות גם בהעדר חתימה | חתימה כיסוד חיוני לחבות | חתימה ותום-לב | תכלית החתימה | הרמוניה נורמטיבית | ביקורת על התיזה | סיכום | פרק ד': מפתחות | פסקי-דין מנדטוריים | פסקי-דין ישראליים | ספרים ומאמרים בעברית | פסקי-דין אנגליים | פסקי-דין אמריקאיים | ספרים ומאמרים בלועזית | חקיקה מקומית | מפתח נושאים | פקודת השטרות [נוסח חדש]
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות