Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני רישוי עסקים

₪500.00
מק"ט: 25960

מחבר: ד"ר שמואל רויטל

Business Licensing Law

דיני רשויות מקומיות: ד
אודות הספר

עוקדן דיני רישוי עסקים הינו הספר המקיף והמעודכן ביותר בנושא רישוי עסקים בישראל. במוקד הספר עומד חוק רישוי העסקים, כולל התקנות והצווים, כמו כן נידונים בו גם יתר החיקוקים הרלוונטיים לנושא. הספר מציג את הוראות החוק תוך ניתוח מעמיק ומפורט של הלכות הפסיקה שניתנו לגביהן ושל הפרשנות בעניין, והוא מיועד למשפטנים, לאנשי רשויות הרישוי ולבעלי עסקים הכפופים להוראות החיקוקים.

העוקדן כולל מפתח חיקוקים, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים מפורט.

אודות המחבר

ד"ר שמואל רויטל הנו דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בדיני תכנון ובנייה, בדיני רישוי עסקים ובדיני רשויות מקומיות. שימש במשך שנים ארוכות כסגן היועץ המשפטי בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. מרצה לשעבר באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית למשפטים ברמת גן.

מחבר הספר דיני התכנון והבניה היוצא לאור מאז שנת 1982 בעשרים ותשע מהדורות. הספר זיכה את המחבר ד"ר רויטל בפרס השלטון המקומי. פרסם מאמרים בספרות המקצועית, ובהם "תיקון 43 לחוק התכנון והבניה – האם מהפך בדיני התכנון?" בכתב העת "משפטים" ו"דיני תכנון ובניה ודיני הקנין" בכתב העת "מקרקעין".

.
פרק א עקרונות בדיני רישוי עסקים | חופש העיסוק וחיקוקי הרישוי | חופש העיסוק בפסיקה | חוק יסוד: חופש העיסוק | שיקולים של תחרות מסחר | חיקוק של רשות מקומית המתיר שיקולים של תחרות מסחרית | דחיה מטעמים כלכליים צריך שאמנם תהיה מטעמים כלכליים | הגבלה מטעמים כלכליים – רק לגבי עסקים בעלי אופי מקומי | "מרכז מסחרי" שונה מ"רחוב מרכזי" או "אזור מסחרי" | ביקורת על ההבחנה בפסיקה בין עיריות לבין מועצות מקומיות | סימנים לשינויים בעמדת בג''צ בשאלת השיקול של תחרות מסחרית | איסור כללי על עיסוק בעסק מסויים | תביעות בנזיקין בשל הפרת התנאים של רשיון עסק | רישוי עסקים וזכויות קנייניות | דיני רישוי עסקים ודיני החוקים | עסק מהו? | חובת ההגינות של השלטון כלפי הפרט | פרק ב צווים בדבר עסקים טעוני רישוי | פרק א – רישוי עסקים | 1. צווים בדבר עסקים טעוני רישוי | מטרות הרישוי | הגדרת העסקים | פירוש הפריטים עפ''י מבחנים אובייקטיביים | הסתמכות על מילונים כלליים | הסתמכות על מונחים לועזיים | פירוש מונחים כפשוטם | אין לראות את העסקים שבפריט אחד כדברים זה לזה | העסקים הטעונים רישוי | צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי, התשנ''ה-1995) | 1. עסקים טעוני רישוי | 2. מטרת הרישוי | 3. ביטול | 4. תחילה | תוספת | תיאור העסק טעון הרישוי | קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה | קבוצה 2: דלק ואנרגיה | קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים | קבוצה 4: מזון | קבוצה 5: מים ופסולת | קבוצה 6: מסחר ושונות | קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט | קבוצה 8: רכב ותעבורה | קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת | קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים | פרק ג מטרות הרישוי | הבטחת איכות נאותה של הסביבה | הוראות פנימיות המגבילות רישוי העסקים | מדיניות כללית לאיסור עסקים באיזור מסויים, או מסוג מסויים | קריטריונים כלליים והבקשה האינדיווידואלית | שיקולי איכות הסביבה ושיקולי מוסר | שיקול של מטרד לשכנים | מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות | שיקולי רשות הרישוי – מידע בדבר סכנות לשלום הציבור צריך שיהיה מבוסס | שיקולי רשות הרישוי – כשהמבקש מואשם בעבירה הקשורה בעסק | החלטת המשטרה כרשות מאשרת | הנמקה לקונית לסירוב המשטרה לאשר רשיון עסק | סירוב, אי חידוש, ביטול של רשיון | שיקולי המשטרה – בטיחות התעבורה | שיקולי המשטרה – אחריותו של בעל עסק להתנהגות לקוחותיו | שיקולי המשטרה – עסק שהפך לעסק הטעון רישיון | שיקולי המשטרה – כאשר תלוי ועומד אישום נגד המבקש | שיקולי המשטרה – סירוב לאחר זיכוי קודם מאישום | שיקולי המשטרה - מבקש רשיון שהוא בעל עבר פלילי | שיקולי המשטרה - אי חידוש רשיון מטעמי בטיחות הציבור | שיקולי המשטרה – נכונות המבקש לבצע שינויים בעסק ככל שיידרש | שיקולי המשטרה – סירוב המשטרה מנימוק פסול | שיקולי המשטרה – טענת הפליה | שיקולי המשטרה – אי אישור בקשה מטעמים של מדיניות כללית | שיקולי המשטרה – קיומה של "ודאות קרובה" | בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו | מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים או מניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות | בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים | קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות | הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתיכנון ולבניה | התערבות הוועדה המקומית רק בנושאים שבסמכותה | מתן רשיון לעסק שהוא שימוש חורג | רשיון עסק התואם חוק עזר אך נוגד דיני התכנון והבניה | בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו | מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים או מניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות | בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים | קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות | הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתיכנון ולבניה | התערבות הוועדה המקומית רק בנושאים שבסמכותה | מתן רשיון לעסק שהוא שימוש חורג | רשיון עסק התואם חוק עזר אך נוגד דיני התכנון והבניה | התחשבות בהוראות של תכנית שבהפקדה | אי חידוש רשיון בשל אי קיום הדינים הנוגעים לתיכנון ולבניה | שיקול הדעת של מוסדות התיכנון הוא הקובע | הבדיקה אם קויימו דיני התיכנון – על רשות הרישוי | ביקורת בג''צ על מתן רשיון בהפרה של הוראות התיכנון | ביטול רשיון עסק בשל העדר רשיון בניה | הנחיה 8.1351 של היועץ המשפטי לממשלה | מתי יש להכפיף הוראות רישוי עסקים להוראות התכנון והבניה? | קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות | חובת התייעצות עם שרים בקביעת הצווים | פרק ד רישוי עסקי משקאות משכרים | 2. מכירת משקאות משכרים | דברים בכנסת בחקיקת סעיף 2 | הסעיף 2 כסעיף עצמאי, ללא תלות בסעיף 1 | " החצרים" שבס' 2 (א)(1) וסביבתם הקרובה | התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור – הס' 2(א)(2) | חובת הצגת הודעה עפ''י הס' 2 (ג) | פרק ה רישוי עסקי רוכלות | 2א. עסקי רוכלות | דברי ההסבר להצעת החוק | דברים בכנסת בחקיקת הס' 2א | אין לשלול קיומו של שוק רוכלים | חידושים בתיקון לחוק | ביד רשות הרישוי לייחד רשיונות לתושבי עירה בלבד | הרשיון לרוכלות הוא אישי | העסקת עובדים ע''י בעל רשיון הרוכלות | הבטחה של תנאי תברואה נאותים ומניעת מפגעים | המדיניות הרצויה כאשר הביקוש לרשיונות גדול | איסור על רוכלות באיזורים שבהם היתה מותרת | פסיקת בג''צ בקשר לפרסום ולהודעות בדבר הגבלות רוכלות | "רוכלות" – שלא בתוך מבנה קבע | יש להביא בחשבון מצבו הסוציאלי של הרוכל | פרק ו רישוי עסקי עריכת משחקים | 2ב. מקומות לעריכת משחקים | הכללת עסק של משחקים באמצעות מכונות בצו | העדר הוראות בדבר תקופת מעבר | דחיית בקשה מטעמים חינוכיים | השהיית מתן הרשיון במגמה שהחוק ישתנה | מטרת התיקון לחוק משנת תשמ''ג | "שיקולים חינוכיים" – מרווח השיקולים | הסמכויות של רשות הרישוי בעסקי משחקים | איסור כללי על רישוי עסק לעריכת משחקים | משחק בינגו – טריוויה | פרק ו1 רישוי קייטנות | רישוי קייטנות | 2ג. קייטנות | מטרות הסעיף 22 לחוק | חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש''ן-1990 | 1. הגדרות | 2. רישוי קייטנות | 3. סייג לרישוי | 4. פעילות אסורה | 5. עונשין | 6. ביצוע ותקנות | 7. תיקון חוק רישוי עסקים | צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ''ח-1998 | תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ''ד-1994 | פרק ו2 מכוני כושר | 2ד. מכוני כושר | פרק ו3. עסק של אבזרי מין | 2ה. עסק של אבזרי מין | מניעת פגיעה ממשית בסדר הציבורי | פרק ו4. אולמי שמחות וגני אירועים | 2ו. אולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים | תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006 | פרק ו5 עסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת תכשיטים | 2ז. עסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת תכשיטים | פרק ו6 רישוי מיתקני ספורט | 2ח. מיתקני ספורט | פרק ז רישוי עסקי עינוג ציבורי | 3. עינוג ציבורי | החלפת ההוראות של פקודת השעשועים הציבוריים הסמכות להסדיר בתי עינוג | אחריותם של בעלי החצרים להפעלת עסק ע''י שוכר | הגבול בין "עינוג ציבורי" לבין עינוג שאינו ציבורי | היסוד המאחד את הפריטים שבהגדרת "עינוג ציבורי" | העדר הוראות בדבר מניעת רעש | הסייג "למעט הרצאה וויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית" | פרק ז1 הוראות לענין מפעלי ים המלח | 3א. הוראות לענין מפעלי ים המלח | פרק ח רשיון לניהול עסק | 4. רשיון והיתר זמני | היתר זמני | האם מתן רשיון לעסק הוא ענין שבשיקול דעת | עיסוק בתקופת הביניים שבין הגשת הבקשה לבין תשובת הרשות | התאמת הוראות סעיף 4 עם הוראות סעיף 14 לחוק | הרשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה | כתובת העסק הוא חלק מרשיון העסק | תקנות רישוי עסקים (טופס הרשיון), התשל''ה-1974 | התקנות בוטלו | פרק ט רשויות הרישוי | 5. רשות הרישוי | רשות הרישוי – ראש הרשות ולא מועצת הרשות | תאום בין ראש הרשות לבין מי שהוסמך על ידיו | רשות הרישוי וודעת הרישוי | מהו "מרכז העסק" | עסק נייד ועסק של רוכלות | 5א. תחום עיסוק ברוכלות | פרק י. החלטות רשויות הרישוי והרשויות המאשרות | 6. אישור מוקדם | טא. רישוי ללא אישור | 6ב. מסמכי הבקשה | 6ג. מסמכי בקשה נוספים לפי קביעת שרים | 6ד. מסמכים נוספים לפי דרישת רשות הרישוי או נותן הרישוי | בודקים מוסמכים | 6ה. חוות דעת מקדמית | 6ו. בדיקות עזר | צרוף מסמכים נוספים לבקשה לרשיון | הרשויות המאשרות | דיונים בו-זמניים ברשות הרישוי וברשויות המאשרות | החלטת רשות הרישוי שנבעה בחלקה משיקולים פסולים | הרשות המאשרת איננה יכולה לתת לאחרים להחליט במקומה | אישור מאת מוסדות התיכנון | תשובת רשות הרישוי – תוך פרק זמן סביר | מירווח שיקול הדעת של רשות הרישוי | על רשות הרישוי להביא בחשבון את כל הגורמים | לרשות הרישוי יש שיקול דעת עצמאי | רשות הרישוי ורשות מוסמכת עפ''י חוק אחר | דחיה על ידי רשות הרישוי לאחר אישור הרשות המאשרת | דחית בקשה לרשיון משיקולים פסולים | שיקול הקשור בסכסוך שבין המבקש לאחר | חשד שמבקש הרשיון עוסק במסחר ברשיונות | שאלות של קניין ושל בעלות בשיקוליה של רשות הרישוי | דחיית בקשה לרשיון משיקולים שבחלקם כשרים ובחלקם פסולים | דחיית בקשה לרשיון עסק ללא נימוקים | החלטת רשות הרישוי שנבעה משיקולי שמירת הכשרות | אין רשות הרישוי יכולה להחליט עפ''י תכתיב של אחרים | השקעת כספים בעסק לפני בקשת הרשיון | הצורך לשמור על כללי הצדק הטבעי | דחיית טיפול בבקשה מסיבת אי נקיון כפיים של המבקש | דרישה לרישוי בהתסמך על שימוש ממושך | עתירות לבג''צ בקשר לרישוי | בג''צ איננו תחליף לרשות המוסמכת לרישוי עסקים | צו מניעה נגד רשות רישוי | נקיון כפיו של מבקש רשיון כתנאי לעתירה לבג''צ-הכלל וחריגיו | בג''צ לא יצוה לתת רשיון לעסק שיש בו הפרת חוק עזר | חיוב רשות הרישוי בהוצאות העתירה | הנהלים בטיפול ברשיונות לעסק ברשויות מקומיות שונות | עיריית ת''א-יפו | עיריית חיפה | עיריית רמת-גן | עיריית גבעתיים | עיריית יבנה | פרק י''א התנאת רשיונות בתנאים | 7. תנאי מוקדם, תנאי ברשיון ותנאי נוסף | התיקון לחוק משנת התשל''ד-1974 | תיקון 15 לחוק משנת התשנ''ח-1998 | חוקיות תנאי בדבר העסקת שוטרים בתשלום | תנאים לקידום מטרת הרישוי ולקידום מטרה אחרת | עריכת תכניות למניעת מפגעים ממפעל היא מתפקידו של מבקש הרשיון | תנאים נוספים לרשיון קיים | הנמקה של התנאים | התנאים המיוחדים אינם טעונים פרסום ברשומות | המילים " לקדם את מטרת הרישוי" יש לפרשן פרשנות מרחיבה | פרק יב תקופת תקפם של רשיונות | 7א. תקפו של רשיון | 7ב. תקפו של היתר זמני | 7ג. ביטול רשיון והיתר זמני | ביטול פסק של רשיון זמני | 7ד. עתירה בענין החלטה או קביעת תנאי – בוטל | 7ה. עתירה בענין הודעה על פקיעת היתר זמני – בוטל | התיקון לחוק משנת התשל''ד-1974 | תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2008 | 1. הגדרות | 2. בקשה לחוות דעת מקדמית | 3. חוות דעת מקדמית | 4. בקשה להיתר זמני ורישיון | 5. אישור על הגשת בקשה | 6. העברת הבקשה לנותני האישור | 7. תשובת נותני האישור | 8. החלטת רשות הרישוי בבקשה | 9. היתר זמני | 10. רישיון עסק | 11. תנאי נוסף ברישיון ובהיתר זמני | 12. תרשים סביבה | 13. מפה מצבית | 14.תכנית עסק | 15. פרטים נוספים | 16. תרשים סביבה במפעל בטחוני | 17. מפה מצבית במפעל בטחוני | 18. תכנית עסק במפעל בטחוני | 19. פרטים נוספים במפעל בטחוני | 20. רישיון לצמיתות | 21. רישיון תקופתי | 22. רישיון זמני | 23. רישיון שהוא זמני מטבעו | 24. תוקף היתר זמני | 25. תוקף רשיון והיתר זמני כשניתן היתר לשימוש חורג | 26. הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורשיון זמני| 27. תשובת נותן האישור | 28. הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני | 29. חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני | 30. שינוי בעלות | 31. המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות | 32. היתר זמני בעקבות שינוי בעלות | 33. ישנוי בעלות במקרה פטירה | עסק שפג תוקפו לאחר פטירת בעליו וכן לאחר תום שנה מפטירתו | 34. אגרת רישיון או היתר זמני | 35. העתר רישיון והיתר זמני | 36. אגרת חוות דעת מקדמית | 37. הצמדה למדד | 38. שינויים בעסק | 39. מסירת הודעה | 40. פקיעת רישיון ישן | 41. הצגת רישיון עסק או היתר זמני| תוספת ראשונה – תקופת תוקף רישיון תקופתי | תוספת שניה – טופס 1 – בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק | טופס 2 – בקשה לרישיון עסק|היתר זמני | טופס 3 – אישור הגשת בקשה לרישיון עסק|היתר זמני | טופס 4 – הפנית בקשה אל נותן אישור | טופס 5 – היתר זמני | טופס 6 – רישיון עסק | דברים שנאמרו בכנסת בקשר לתיקון בחוק ביטול רשיון | שמיעת בעל הרשיון לפני ביטול רשיונות | רשיונות לתקופות תוקף מוגבלות | תקנות תשנ''ח – רשיונות לצמיתות שהפכו לרשיונות תקופתיים, ולהיפך | התקנה 4(ג) – בוטלה | סיורב לחדש רשיון תקופתי – רק אם נוצרו עובדות חדשות | אי קיומם של תנאים ברשיון במספר מועט של מקרים | תקנות חדשות, המחמירות בדרישות, כסיבה לסירוב לחדש רשיון | סירוב לחדש רישיון, ללא נימוקים | סירוב לחדש רשיון, לאחר סגירת העסק | העברת בעלות | העברת העסק מבעלות פרטית לבעלות של חברה בע''מ | סירוב לתת רשיון לאחר שנים שבהן ניתנו רשיונות תקופתיים שלא כדין | ביטול רשיון וצו הפסקה | ביטול רשיון וצו הפסקה | רשיון זמני ורשיון תקופתי | מתן רשיון זמני במקום רשיון לצמיתות | ההבדל בין פקיעה לבין ביטול | פרק יג עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר | 8. עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר | עסקים שלגביהם רשאית רשות הרישוי שלא לתת רשיון כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר | עסקים שלגביהם לא תתן רשות הרישוי רשיון כל עוד לא הורשה העסק לפי חיקוק אחר | צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל''ד-1974 | 1. עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר | 2. ביטול | 3. השם | תוספת (סעיף 1) | דחיית ערעור על תקפותו של הצו | עיכוב הרישוי עד לרישוי עפ''י החיקוק האחר משיקולים זרים | שיקולי רשות הרישוי כשקיימים במקום עסקים דומים | 8א. עסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי | רישוי עפ''י חוק רישוי עסקים ורישוי עפ''י חוק רישוי בעלי-מלאכה | חוק רישוי בעלי מלאכה, התשל''ז-1977 | 1. מלאכות טעונות רישוי | 2. הגבלת העיסוק במלאכה טעונה רישוי | 3. השם | תוספת (סעיף 1) | דחיית ערעור על תקפותו של הצו | עיכוב הרישוי עד לרישוי עפ''י החיקוק האחר משיקולים זרים | שיקולי רשות הרישוי כשקיימים במקום עסקים דומים | 8א. עסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי | רישוי עפ''י חוק רישוי עסקים ורישוי עפ''י חוק רישוי בעלי-מלאכה | חוק רישוי בעל ימלאכה, התשל''ז-1977 | 1. מלאכות טעונות רישוי | 2. הגבלת העיסוק במלאכה טעונה רישוי | 3. תאגידים | 4. בן משפחה של בעל מלאכה | 5. זכאות לרשיון | 6. רשיון למי שעסק במלאכה | 7. אתיקה מקצועית | 8. מועצת מלאכה | 9. תפקיד המועצה | 10. אגרות | 11. עונשין | 12. מניעת רישוי כפול | 13. תיקון חוק רישוי עסקים | 14. ביצוע ותקנות | 15. תחילה | סעיף 8ב – נגישות לאנשים עם מוגבלות | סעיף 8ג – היתר זמני בלא נגישות | סעיפים רלוונטיים מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | פרק יד הסמכת רשויות הרישוי והרשויות המאשרות להתקין תקנות | 9. תקנות למניעת דליקות | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), התשכ''ה-1964 | 1. הגדרות | 2. ציוד רשויות כבאות | 3. התאמת ציוד כיבוי למיפרט | 4. סמכויות המפקח | 5. ציוד כיבוי שבידי מוסדות ומפעלים פרטיים | 6. זכות כניסה | 7. הודעה על סידרי כבאות לקויים | 8. השם | תוספת (תקנה 2) | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), התש''ל-1969 | 1. הגדרות | 2. ציוד כיבוי חובה | 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות | 3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות | 4. החזקת ציוד כיבוי | 5. פטור | 6. השם | תוספת (תקנות 1 ו-2) | חלק א – בית עינוג המכיל עד 400 מושבים | 1. ברז כיבוי | 2. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 3. גלגילון כיבוי | 4. הספקת מים | 5. מטפה כיבוי | חלק ב – בית עינוג המכיל למעלה מ-400 מושבים | 6. ברזי כיבוי | 7. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 8. גלגילון כיבוי | 9. הספקת מים | 10. מטפה כיבוי | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), התשל''ב-1971 | 1. הגדרות | 2. ציוד חובה | 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות | 3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות | 4. החזקת ציוד כיבוי | 5. פטור | 6. ביטול | 7. השם | תוספת (תקנה 1 ו-2) | חלק א – בנין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ''ר | 1. מטפה כיבוי | חלק ב – בנין מסחרי מ-500-101 מ''ר | 2. גלגילון כיבוי | 3. הספקת מים | 4. מטפה כיבוי | חלק ג – בנין מסחרי הגדול מ-500 מ''ר | 5. ברזי כיבוי | 6. חיבור חיצוני לרשת ברזי כיבוי | 7. הספקת מים | 8. זרנוק כיבוי מזנק כיבוי | 9. גלגילון כיבוי | 10. מטפה כיבוי | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), התשל''ב-1972 | 1. הגדרות | 2. ציוד חובה | 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות | 3א. ערער על הודעת רשות הכבאות | 4. החזקת ציוד כיבוי | 5. פטור | 6. ביטול | 7. השם | תוספת (תקנות 1 ו-2) | חלק א – בין 5 ל-25 מיטות | 1. מטפה כיבוי | חלק ב – בין 26 ל-100 מיטות | 2. ברז כיבוי | 3. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 4. גלגילון כיבוי | 5. הספקת מים | 6. מטפה כיבוי | חלק ג – למעלה מ-100 מיטות | 7. ברז כיבוי | 8. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 9. גלגילון כיבוי | 10. הספקת מים | 11. מטפה כיבוי | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), התשל''ב-1972 | 1. הגדרות | 2. ציוד חובה | 3. הוספת ציוד כיבוי | 4. החזקת ציוד כיבוי | 5. פטור | 6. ביטול | 7. השם | תוספת (תקנה 1 ו-2) | חלק א (כמוגדר בתקנות) | 1. גלגילון כיבוי | 2. הספקת מים | 3. מטפה כיבוי | חלק ב. (כמוגדר בתקנות) | 4. ברז כיבוי | 5. זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי | 6. הספקת מים | 7. מטפי מים | חלק ג. (כמוגדר בתקנות) | 8. ברז כיבוי | 9. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 10. הספקת מים | 11. מטפי כיבוי | תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), התשל''ב-1972 | 1. הגדרות | 2. רכישה או השגה של ציוד כיבוי | 3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות | 3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות | 4. החזקת ציוד כיבוי | 5. פטור | 6. ביטול | 7. השם | תוספת (תקנות 1 ו-2) | חלק א – מפעל תעשיה (כמוגדר בתקנות) | 1. ברז כיבוי | 2. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 3. הספקת מים | 4. מטפה כיבוי | חלק ב – מפעל תעשיה (כמוגדר בתקנות) | 5. ברז כיבוי | 6. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 7. גלגילון כיבוי | 8. הספקת מים | 9. מטפה כיבוי | חלק ג – מפעל תעשיה (כמוגדר בתקנות) | 10. ברז כיבוי | 11. זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | 12. גלגילון כיבוי | 13. הספקת מים | 14. מטפה כיבוי | תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993 | 1. הגדרות | 2. נקיטת אמצעים להבטחת מטרות הרישוי | 3. כוח אדם מיומן | 4. תיק מפעל | 5. דיווח על מצאי חומרים מסוכנים | 6. תצהיר ודו''ח | 7. שמירת דינים | 8. עונשין | 9. סייג למתן רשיון | 10. תחילה | 10. תקנות בריאות הציבור | תחנות דלק | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק),התש''ל-1969 | 1. הגדרות | 2. נקיון כללי | 3. מיכלים ומיתקנים | 4. החזקת אשפה, גרוטאות וכו' | 5. החזקת אריזות ריקות | 6. מקום בית השימוש | 7. תאים בבית השימוש | 8. ציוד התא | 9. ציפוי הקירות | 10. דלתות בית השימוש | 11. ציפוי הדלתות והחלונות | 12. שילוט הדרך לבית השימוש | 13. דרך מוארת | 14. מיתקן לשטיפת ידיים | 15. תחילה | 16. השם | הובלת בשר, דגים ועופות | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), התשל''ב-1971 | 1. הגדרות | 2. הובלת מוצרי מזון | 3. תנאים בארגז | 4. סימון ארגז קיבול | 5. הובלת מוצרי מזון שונים | 6. תחולה | 7. שמירת דינים | 8. תחילה | 9. השם | תוספת (תקנה 2) | עסקים לייצור מזון | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל''ב-1972 | פרק א – הוראות כלליות | 1. הגדרות | 2. מילוי הוראות | 3. צירוף נספחים לבקשת הרשיון | 4. סייג | פרק ב – המבנים והחצר | 5. קירות, מחיצות ותיקרות | 6. חמרי בניה לריצפה | 7. הריצפה וציפוייה | 8. תנאים לציפוי קיר או ריצפה | 9. תעלת ניקוז או מחסומי ריצפה | 10. תנאים לתעלת ניקוז | 11. תנאים למחסומי ריצפה | 12. תנאים לריצפה בעלת ניקוז או מחסום | 13. דלתות וחלונות | 14. סייג | 15. פתח חיצוני | 16. גג העסק | 17. חיבור למים חמים וקרים | 18. מיתקן לרחיצת ידים בתחום מחלקת ייצור | 19. הגנה מפני חדירת מי גשמים וכו' | 20. נקיון המבנים | 21. החצר | פרק ג – איזור ותאורה | 22. אמצעי איוור | 23. הרחקת ריחות, אדים וקיטור | 24. החלפות אויר בחלקי העסק | 25. תנאים להתקנת מערכת איוור ממוכן | 26. אמצעים להארת המיבנים | 27. תנאים לתאורה נאותה | 28. התקנת נורות חשמל | פרק ד – מים, ביוב ופסולת מוצקת | 29. איכות המים | 30. צינורות ומיתקני מים | 31. התקנת מירווח אויר | 32. מכלי אגירה | 33. מים לרשות העובדים | 34. צנרת השפכים | 35. סילוק שפכים שאינם נכנסים לרשת ביוב ציבורית | 36. איסוף פסולת מוצקת והרחקתה | 37. החסנת פסולת מוצקת | 38. פסולת מוצקת שאינה מורחקת ע''י רשות מקומית | פרק ה – ציוד וריהוט | 39. תנאים לציוד או ריהוט הבא במגע עם מזון | 40. ציוד וריהוט שאינו בא במגע עם מזון | 41. מכסי בטיחות וכיסויי מגן | 42. תנאים להצבת ציוד שאינו ניתן להזזה | 43. החסנת מזון גלמי | 43א. הפשרת חומר גלם | 43ב. הכשרת בשר | 43ג. ניקוי ירקות ופירות | 44. עיבוד מזון | 45. שימוש במי שתיה | 46. שימוש במי סחרור | 47. מזון שאינו ראוי למאכל אדם או למאכל בהמה | 47א. איסור עישון, אכילה ושתיה | 48. מזון ראוי לבעלי חיים | 49. אריזת מזון | 50. החסנת מזון | פרק ז – חדרי שירות, הלבשה ואוכל | 51. חדרי שירות | 52. תנאים לחדרי שירות | 53. תנאים למשתנות | 54. תנאים לכיורים | 55. תנאים למקלחות | 56. חדר הלבשה והמיתקנים בו | 57. חדר אוכל | 57א. סייג | פרק ח – תחזוקה | 58. תחזוקת המבנים | 59. נקיון מיתקני האיזור והתאורה | 60. תחזוקת הציוד | 61. תחזוקת חדרי שירות | 62. תעודת הדברה | 63. חמרי הדברה ניקוי וחיטוי | 64. איסור החזקת בעלי חיים | פרק ט – העובדים | 65. לבוש ונקיון אישי | 66. בריאות העובד | 67. (בוטלה) | 68. שמירת דינים | 69. תחילה | 69א. הוראות מעבר | 70. השם | תוספת ראשונה (תקנה 2ב) | סימן א – מאפיית לחם | סימן ב – מחסני קירור | סימן ג – מאפיית עוגות | סימן ד – טחנת קמח | סימן ה – מפעל לאריזת דגנים וקטניות יבשים | סימן ו – מפעל לייצור מוצרי בשר | סימן ז – מפעל לייצור מוצרי דגים | סימן ח – מפעל לעיבוד מעיים | סימן ט – בית שחיטה לעופות | סימן י – הסעדה | תוספת שניה (תקנה 51) | תוספת שלישית (תקנה 57) | בריכות שחיה | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל''ג-1973 | פרק ג – הבריכה | 5. מבנה הבריכה | 6. עומק הבריכה | 7. סימון עומק הבריכה | 8. מדרך | 9. תעלת גלישה | 10. סולמות | 11. מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה | 12. בריכה לפעוטות | פרק ד – המים, הספקתם, איכותם וטיהורם | 16. פתחי הכניסה של צינורות המים | 17. זמן מילוי הבריכה | 18. פתחי ההרקה | 19. הרקת הבריכה | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994 | פרק א – פרשנות | 1. הגדרות | פרק ב – רשיון | 2. תנאים כלליים לאישור רשיון | 3. צירוף נספחים | פרק ג – המים ומערכות הסינון והחיטוי | 4. אספקת מים | 5. איכות מי הבריכה | 6. חיטוי המים | 7. סגירת בריכה | 8. בדיקת חומר חיטוי והגובה | 9. ערכות לבדיקות מים | 10. ציוד לכיול | 11. רישום | 12. ציוד החיטוי | 13. חומרים לטיפול במים | 14. הוספת חומרים | 15. רום המים | 16. מערכת מיחזור | 17. ספר הוראות | 18. מקלחת | 19. שקתות לשתיה ולרחיצת כלים | 20. צל | 21. חדרי שירות | פרק ד- תחזוקה ונקיון | 22. סילוק שפכים | 23. תחזוקה ונקיון | 24. ניקוי תת-מימי | פרק ה – המבקרים בבריכה | 25. בגדי רחצה ומגבות | 26. מספר מתרחצים ומבקרים | 27. בעלי חיים | 28. שילוט | 29. אחריות והתנהגות | פרק ו – שונות | 30. הפקדת עותק | 31. שמירת דינים | 32. ביטול | 33. תחילה | 34. הוראות מעבר | תוספת ראשונה | תוספת שניה | תקנות רישוי עסקים (בריכות שחיה ופארק מים) התשס''א-2001 | התקנות בוטלו | רוכלות מזון | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשל''ד-1973 | 1. הגדרות | 2. תנאים לרשיון רוכלות במזון | 3. מצרכי מזון מותרים לרוכלות | 4. מצרכי מזון מוקפאים | 5. עטיפת מצרכים | 6. משקאות | 7. הפרדת סחורה | 8. הציוד | 9. ביקורת הציוד | 10. לבוש ונקיון אישי | 11. בריאות הרוכל | 12. תנאים נוספים לרוכלות מזון ברכב מנועי | 13. חידוש רשיון לרוכלות מזון ברכב מנועי | 14. תחילה | 15. השם | תוספת (תקנה 3 )(3)) תנאים לרוכלות עוף מוקפא ללא טיפול בחום | הדברת מזיקים | תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל''ה-1975 | פרק א – הוראות כלליות | 1. הגדרות | 2. רשות מבצעת | 3. אי תחולת התקנות | פרק ב – רישוי עסקים וניהולם | 4. תנאים לאישור רשיון | 5. עובדים | 6. החסנת קוטלי מזיקים והובלתם | 7. מחסן | 8. ארגז החסנה | 9. אזהרות | 10. ציוד | 11. מכשיר נשימה | 12. הפרדת חמרים | 13. ניקוי כלים | 14. טיפול בפסולת | 15. אחריות | פרק ג – מדבירים ועוזריהם סימן א – תנאי עיסוק כלליים | 16. מדביר ועוזריו | 16א. סייג | 16ב. החלת הוראות על הדברה לפי אישור | 17. חריגים | סימן ב - ועדה לענייני ההדברה | 18. מינוי הועדה | 19. תפקידי הועדה | סימן ג – בחינות והכנתן | ימי עיון | 20. שעורים להכנת בחינות | 21. סוגי בחינות | 22. צורת הבחינות | 23. הגשת בקשה | 24. מועד ומקום של הבחינות | 25. קבלה לשיעורים ולבחינות | 26. ערר | 27. תוצאות הבחינות | 28. ימי עיון | 29. דמי השתתפות ואגרת בחינות | סימן ד' – היתרים למדבירים | 30. סוגי היתרים | 31. אגרת היתר | 31א. הצמדה למדד | 32. סייג למתן היתר | 33. תקופת ההיתר | 34. בקת היתר | 35. תנאי ההיתר ומתן הוראות | 36. סירוב למתן היתר | 37. אמצעי משמעת | סימן ה – עזרה למדביר | 38. העסקת עובד הדברה | 39. פעולת עובד הדברה | 40. אמצעי משמעת לגבי עובד הדברה | פרק ד – פעולות הדברה סימן א – הוראות משותפות | 41. ניהול פנקס רישום | 42. הזהרה כללית | 43. הוראות תווית המכשיר | 44. פיזור פתיונות | סימן ב – הוראות על קוטלי מזיקים מיוחדים | 45. התקנה בוטלה | 46. הכנת פעולה בתכשיר איוד | 47. אמצעי בטיחות | 48. סיום פעולה בתכשיר איוד | פרק ד – הוראות שונות | 49. פרסומת | 50. הוראת מעבר | 51. שמירת חיקוקים | 52. תחילה | 53. השם | תוספת ראשונה (תקנה 1) | תכשירי איוד | תוספת שניה (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת חרקים שלא באמצעות גזים | תוספת שלישית (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת מכרסמים שלא באמצעות גזים | תוספת רביעית (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת חרקים ומכרסמים בגזים | תוספת חמישית (תקנה 23) | חלא א: טופס בקשה – בחינות למדבירים | חלק ב: טופס בקשה – היתר הדברה | תוספת ששית (תקנה 42) | חלק א: טופס אזהרה בפעולת הדברה בקוטל חרקים או בקוטל מכרסמים | חלק ב: טופס אזהרה בפעולת הדברה בגזים | קייטנות ומחנות נופש | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל''ו-1975 | 1. הגדרות | 2. תנאים כלליים לאישור רשיון | 3. שטח הקמת הקייטנה | 4. מרחקים למיקום הקייטנה | 5. תנאים לקייטנה שקיימה בה בתי כסא שדה | 6. המטבח | 7. מבנה המטבח | 8. תנאים למטבח ארעי | 9. החסנת אשפה | 10. פינוי אשפה | 11. מקורות אספקת המים לקייטנה | 12. דרכי אספקת המים | 13. שולחנות לרחיצת כלי אוכל | 14. איסור הכנסת מזון מסויים לשטח הקייטנה | 15. הכנסת מזון למטבח הקייטנה | 16. טיפול במזון | 17. בריאות העובדים במטבח קייטנה | 18. איסור כניסה למטבח | 19. בתי כסא ומשתנות | 20. סוגי בתי הכסא והמשתנות | 21. התקנת ברזי מים | 22. מלאי של חמרי נקיון | 23. אחראי לנקיון בית כסא | 24. חמרי הדברה וחיטוי | 25. בניית מקלחות | 26. מכלי האשפה | 27. הצבת מכלי אשפה מרכזיים | 28. דרכי סילוק אשפה ממכלים מרכזיים | 29. נקיון השטח בסיום הקייטנה | 30. פנקס חיסונים | 31. ציוד רפואי | 32. השלמת הציוד הרפואי | 33. ציור בתרמילי עזרה ראשונה | 34. תרמילי עזרה ראשונה בטיולים | 35. דרך הגשת עזרה ראשונה | 36. טיפול אחרי הכשת נחש או עקיצת עקרב | 37. נשיכת כלב או חתול | 38. איסור הכנסת בעלי חיים | 39. מניעת מחלות | 40. מי שתיה | 41. התנהגות בימי שרב | 42. החזקת רכב לצרכים דחופים | 43. רשימת טלפונים | 44. מפקד | 45. מקומות רחצה מותרים | 46. כניסה לחורבות, בתים נטושים או מערות | 47. שמירת דינים | 48. תחילה | 49. השם | תוספת ראשונה (תקנה 20) | תוספת שניה (תקנה 31) | תוספת שלישית (תקנה 33) | מעבדות רפואיות | תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל''ז-1977 | 1. הגדרות | פרק א: הוראות כלליות | 2. רישום ורישוי | 3. בקשה לרשיון | 4. שינויים במעבדה | פרק ב: המבנים והחצר | 5. קירות, מחיצות ותקרות | 6. תנאים לציפוי קיר או רצפה | 7. ציפוי קירות | 8. חמרי בניה וציפוי לרצפה | 9. אטימות הרצפה | 10. מחסומי רצפה – מבוטל | 11. תנאים לרצפה בעלת תעלת ניקוז או מחסום רצפה | 12. דלתות וחלונות | 13. גג המעבדה | 14. הגנה בפני חדירת מי גשמים ובעלי חיים | 15. חיבור להספקת שרותים | 16. מיתקן לרחיצת ידיים | 17. החצר | פרק ג: איוורור ותאורה | 18. אמצעי איוורור | 19. התקנת מנדפים | 20. החלפת אויר | 21. תאורה | 22. עצמת התאורה | 23. נורות חשמל | פרק ד: מים, ביוב ופסולת מוצקת | 24. איכות המים | 25. צינורות ומתקני מים | 26. התקנת מירווח אחיד | 27. מכלי אגירה | 28. צנרת השפכים | 29. סילוק שפכים שאינם נכנסים לרשת ביוב ציבורית | 30. הכנת שפכים לסילוק | 31. כלי קיבול לפסולת מוצקת | 32. טיפול בפסולת | 33. מכל מרכזי לפסולת מוצקת – בוטלה | 34. סילוק שפכים מניקוי | 35. בוטלה | 36. איסור שימוש בחומר נוזל או מוצק | 37. בוטלה | פרק ח: ציוד וריהוט | 38. ציוד וריהוט | 39. ציוד שאינו ניתן להזזה | 40. ציוד בטיחות | פרק ו: חדרי שירות, הלבשה ואוכל | 41. חדרי שירותים לעובדים | 42. חדרי שירותים לציבור | 43. תנאים לשירותים | 44. משתנות | 45. מקלחות | 46. לבוש העובדים | 47. חדרי הלבשה | 48. חדרי אוכל | 49. איסור החזקת מזון מחוץ לחדר האוכל | 50. נקיון | פרק ז: עובדים | 51. היתר לניהול מעבדה | 52. כשירות לקבלת היתר | 53. בקשה להיתר | 54. השכלה מקצועית מתאימה | 55. נסיון קודם | 56. הבחינה (עד 12.6.97) – בוטלה | 57. מתן היתר | 58. סירוב לתת היתר וסמכות לשלול היתר | 59. התקנה בוטלה | 60. אחריות המנהל | 60א. נוכחות במעבדה – בוטלה | 61. ממלא מקום | 62. העסקת עובד מעבדה רפואית בכיר | 62א. כשירות עובד מעבדה רפואית בכיר | 62ב. תפקידי עובד מעבדה בכיר | 62ג. תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר | 62ד. עובדי מעבדה רפואית | 62ה. תעודת עובד מעבדה רפואית | 62ו. מועדי בחינות | 62ז. שפת הבחינה | 62ח. מועצה למעבדות רפואיות | 62ט. ועדת בחינה | 62י. אגרות | פרק ח: שונות | 63. איסור כניסה | 64. רישומי מעבדה | 65. חובת דיווח | 66. אישור תוצאה חיובית | 67. סמכות לבדוק תוצאות | 68. תחילה | 69. הוראות מעבר | 70. השם | תוספת ראשונה (תקנה 41), מספר האסלות וכו' | תוספת שניה (תקנה 48) מספר הכיורים | תוספת שלישית (תקנה 66) רשימת המרכזיים הארציים | תוספת רביעית (תקנה 2) | תוספת חמישית | תוספת ששית | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983 | פרק א: פרשנות | 1. הגדרות | פרק ב: רישוי | 2. תנאים לרישוי | 2א. פטור מתנאים מסויימים | 3. צרוף נספחים לבקשת רשיון | 4. חידוש רשיון | פרק ג: המבנים | 5. סוגי החדרים | 6. תקרה דקורטיבית | 7. בניית יציע | 8. קירות, מחיצות ותקרות | 9. צינורות | 10. ריצפה | 11. תעלת ניקוז ומחסום דלוחים | 12. דלתות וחלונות | 13. המטבח | 14. המחסן | 15. אמצעי מגן למזון | פרק ד: ציוד | 16. ציוד שאינו ניתן להזזה | 17. ציוד הניתן להזזה | 18. ציוד הבא במגע עם מזון | 19. ציוד שאינו בא במגע עם מזון | פרק ה: קירור | 20. מד-חום אינדקטורי | 21. מד-חום רושם בחדר קירור | 22. הגבלת רעש | 23. החזקת מזון גלמי ומזון מוכן במיתקני קירו | 24. מיתקן קירור | 25. מי שתיה קרים | פרק ו: איוורור ותאורה | 26. איוורור ותאורה | 27. הרחקת ריחות, אדים וקיטור | 28. החלפת אויר בחדרי בית האוכל | 29. התקנת מערכת איוורור מלאכותי | 30. נורות חשמליות | 31. תאורה נאותה | 32. אמצעי מגן | פרק ז: מי שתיה, מי שפכים ופסולת | 33. מים | 34. מעברי מים ומאגרי מים | 35. מכלי אספקת מים | 36. סילוק שפכים | 37. מכלים לאיסוף פסולת מוצקת בבית האוכל | 38. מכלים להחסנת פסולת מוצקת בחצר | 39. התקנת ברז בקרבת מכלי הפסולת | 40. ניקוי מכלי פסולת | 41. פסולת מוצקת | פרק ח: אחסון מזון וטיפול בו | 42. החסנת מזון | 43. המזון הגלמי | 44. החסנת מיני בשר שונים | 45. מצרכי מזון אסורים | 46. הכנת מאכלים | 47. הפשרת מצרכי מזון | 48. הגשת מאכלים | 49. נקיון עובדי מטבח | 50. הטמפרטורה להחזקה מזון | 51. הטמפרטורה להחזקת מאכלים | פרק ט: העובדים | 52. לבוש ונקיון | 53. בריאות העובד | פרק י: חדרי שירות | 54. חדרי שירות | 55. תנאים לחדרי שירות | 56. בתי השימוש | 57. משתנות | 58. כיורים | פרק יא: תחזוקה | 59. נקיון המבנים והציוד | 60. מיתקני האיוורור והתאורה | 61. שטח חיטוי כלי האוכל והבישול | 62. כלי אוכל ושתיה לשימוש חד פעמי | 63. הריהוט המיועד לאורחים | 64. מניעת צפיפות | 65. אחסנת מצרכים | 66. החצר | 67. חובת החזקת מסמך על הדברה | 68. החזקת חמרי הדברה | פרק יב: שונות | 69. איסור כניסת זרים למטבח | 70. איסור החזקת בעלי חיים | 71. איסור לינה | 72. איסור עישון | 73. ביטול | 74. הוראות מעבר | 75. תחילה | תוספת (תקנה 2) | סימן א – מזנון | סימן ב – בית קפה | סימן ג – מסעדה | סימן ד – פיצריה | סימן ה – מזנון בורקס | סימן ו – מזנון לפלאפל | סימן ז – מאכלים ומשקאות – בטל | סימן ח – אולם שמחות | סילוק פסולת חומרים מסוכנים | תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1998 | 1. הגדרות | 2. סילוק פסולת חומרים מסוכנים | 3. שמירת מסמכים | 4. תחילה | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992 | 1. הגדרות | 2. תנאים לרישוי | 3. צירוף נספחים לבקשת רשיון | 4. חידוש רשיון | 5. שינויים במבנה | 6. קירות ותקרה | 7. מחיצות | 8. ריצפה | 9. חדרי שירות | 10. נקיון | 11. מים | 12. ריהוט וציוד | 13. איסוף פסולת | 14. כלי עבודה | 15. שיטת ניקוי וחיטוי | 16. איוורור | 17. טמפרטורה | 18. תאורה | 19. מגבות וחלוקים | 20. לבוש ונקיון העובד | 21. בריאות העובד | 21א. הדרכה מקצועית | 22. הגיינה של העובד | 23. סירוב לטפל | 24. דימוס | 25. תמרוקים | 25א. שלט | 26. תחילה | 27. הוראות מעבר | תוספת ראשונה (תקנה 1) חמרי חיטוי לכלי עבודה | תוספת שניה (תקנה 1) תכשירים לחיטוי עור | תוספת שלישית (תקנה 2) תכשירים לחיטוי עור | תוספת שלישית (תקנה 2) נהלי עבודה לטיפול | סימן 1 – הרחקת שיער | סימן 2 – מספרה | סימן 3 – כתובות קעקע | סימן 4 – ניקוב אוזנים לעגילים | סימן 5 – סאונה | סימן 6 – מכון עיסוי | סימן 7 – פדיקור ומניקור | תוספת רביעית (תקנה 15) אופן ניקוי, חיטוי ועיקור כלי עבודה | תוספת חמישית: נוסח השלט | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999 | 10א. תקנות איכות הסביבה | תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998 | תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003 | 11. תקנות לשמירת שלום הציבור | תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ''ו-1996 | 1. הגדרה | 2. מנוי אחראי בטחון | 3. דגמי תכניות אבטחה מוצעים | 4. דגמי תכניות אבטחה מאושרים | 5. תכנית לאבטחת סניפים חדשים | 6. נהלי ביצוע אבטחה | 7. תוקף אישור דגם תכנית אבטחה | 8. שינוי דגם תכנית האבטחה | 9. עיון חוזר | תוספת | 11א. תקנות בדבר בטיחות | אחסנת נפט | תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976 | פרק א: כללי | 1. הגדרות | 2. תחולה | 3. חובת קבלת רשיון | 4. בקשת רשיון | 5. בוטלה | 6. נקיון המיתקן | 7. אחסנת חפצים | 8. כלי קיבול מטלטלים | 9. איוורור מבנים | 10. מניעת שריפות | 11. מינוי אחראי | 12. כניסה למכלים | 13. הארקות | 13א. מרחקים מקווי חשמל | 13ב. סטיות מרחקים | 14. מקלטים | פרק ב: חוות מכלים | 15. כמויות מותרות | 16. גידור | 16א. איסורים ושילוט בחוות מכלים | 17. בוטלה | 18. איסור הכנסת גפרורים ומציתים | 19. אחסנת נפט סוג א' | 20. מרחקים בין מכלים על קרקעיים | 21. מרחקים בין מכלים לגדר | 22. מאצרה | 23. ניקוז מאצרה | 24. דרכים לרכב כיבוי אש | 25. סטיות מרחקים וקיבולת | פרק ג: חוות מכלי גפ''מ | 26. כמויות מותרות | 27. גידור | 28. אמצעי כיבוי אש | 29. אחסנת גפ''מ | 30. מרחקים בין מכלים | 31. מרחקים בין מכלים לגדר, מבנה וכו' | 32. מניעת נזילה | 33. דרכים לרכב כיבוי אש | 34. סטיות מרחקים | פרק ד: תחנות תדלוק ציבוריות | 34א. תידלוק בגפ''מ | 35. כמויות מותרות | 36. הטמנת מכלים וכיסויים | 27. הגנת מכלים תת קרקעיים | 38. הטמנת מכל מתחת למסלול רכב | 39. מרחקים מפתחי מכל לדרכים ומבנים | 40. מרחקים ממכל תת קרקעי למבנה | 41. רישוי עבודת ריתוך | 42. השוואת פוטנציאל חשמלי | 42א. איסורים בתחנת תידלוק ציבורית | 43. איוורור מכלים | 44. מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים | 45. חניונים מקורים | 46. (בוטלה) | 47. סטיות מרחקים | פרק ה: מחסני גפ''מ | 48. התקנה בוטלה | 49. התקנה בוטלה | 50. התקנה בוטלה | 50א. התקנה בוטלה | 51. התקנה בוטלה | 52. התקנה בוטלה | 53. אספקה מרכזית של גפ''מ | 53א. התקנה בוטלה | 53א1. התקנה בוטלה | 53ב. התקנה בוטלה | 54. התקנה בוטלה | 55. התקנה בוטלה | 55א. התקנה בוטלה | 55ב. תידלוק בגפ''מ | פרק ו: תחנות תדלוק פנימיות | 56. כמויות מותרות | 57. אחסנת נפט סוג א' | 58. אחסנת נפט סוג ב' או ג' | 59. הטמנת מכלים, כיסויים והגנתם | 60. אחסנת נפט סוג ב' או ג' במכל על קרקעי | 61. התקנה בוטלה | 62. מרחקים מפתח מכל לדרכים ומבנים | 63. מרחקים מיחידת ניפוק לדרכים ומבנים | 64. התקנה בוטלה | 65. סטיות ממרחקים | 65א. איסורים בתחנת תידלוק פנימית | פרק ז: מחסנים פרטיים | 66. כמויות מותרות | 67. אחסנת נפט סוג א' | 68. אחסנת נפט סוג ב' או ג' | 69. התקנה בוטלה | 70. סטיות מרחקים וקיבולת | פרק ה: מחסנים סיטוניים | 71. כמויות מותרות | 72. אחסנת נפט סוג ב' או ג' | 73. הטמנת מכלים, כיסויים והגנתם | 74. אחסנת נפט במכל על קרקעי | 75. אחסנה בחביות | 76. מרחקים מיחידת מילוי מכלית | 77. סטיות מרחקים וקיבולת | 77א. עונשין | פרק ט: הוראות שונות | 78. הוראות מעבר | 79. תחילה | 80. התקנה בוטלה | תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, החסנה ושימוש), התשנ''ד-1994 | תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993 | 1. הגדרות | 2. נקיטת אמצעים להבטחת מטרות הרישוי | 3. כוח אדם מיומן | 4. תיק מפעל | 5. דיווח על מצאי חומרים מסוכנים | 6. תצהיר ודו''ח | 7. שמירת דינים | 8. עונשין | 9. סייג למתן רשיון | 10. 11ב. תקנות בדבר מניעת מחלות בעלי חיים | משקי עופות ולולים | תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ''א-1981 | פרק ראשון: כללי | 1. הגדרות | 2. מתן תנאי רשיון | 3. בקשת רשיון | 4. איכלוס משק העופות | פרק שני: תנאים להפעלת משק עופות קיים | 5. מבנה הלול | 6. סביבת הלול | 7. מערכת המים | 8. ריחות רעים | 9. זבל | 10. הדברת מזיקים | 11. חיטוי הלול | 12. סילוק פגרים | 13. מכלי מזון | 14. טיפול בביצים | 15. חמרי אריזה לביצים | 16. תרופות וחמרי הדברה | 17. כיבוי אש | פרק שלישי: הקמת משק עופות חדש או לול חדש והפעלתם | 18. מיקום משק עופות | 19. מיקום הלולים | 20. פטור | 21. דרכי גישה למשק ובתוכו | 22. גידור שטח משק העופות | 23. ריצפת הלול וסביבתו | פרק רביעי: משקי אווזים | 24. משק אווזים | 25. חצר, סככה וכלובים במשק פיטום אווזים | 26. ניקוז במשק פיטום אווזים | 27. שחיטת אווזים במשק פיטום אווזים | פרק חמישי: שונות | 28. פיקוח ודיווח | 29. תחילה | 30. שמירת דינים | תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994 | פרק א: פרשנות | 1. הגדרות | פרק ב: רישוי | 2. תנאים לרישוי | 3. הגשת בקשה לרישוי | 4. מתן אישור | 5. חידוש רשיון | פרק ג: המבנים והחצר | 6. מקום ושטח התחנה | 7. חצר התחנה | 8. מתקני אשפה שטיפה וניקוז | 9. משטח פריקה וטעינה | 10. משרד | 11. חדר מיון ואחסון ביצים | 12. מחסנים | 13. חדר אוכל וחדרי שירות | 14. קירור | פרק ד: ציוד | 15. מכונת מיון | 16. מכונת ניקוי ושינוע | 17. מכלים לביצים שבורות ושפוכות | 18. מכלים לפסולת | 19. ריהוט וציוד | פרק ה: תאורה, מים, ביוב, הפעלה ותחזוקה | 20. תאורה | 21. מים | 22. מי שתיה | 23. צנרת שפכים | 24. נקיון | 25. בעלי חיים | 26. הדברה | 27. מיון ביצים | פרק ו: עובדים | 28. מספר העובדים והכשרתם | 29. לינת עובדים | 30. בריאות, לבוש ונקיון אישי | פרק ז: כללי | 31. תחולה | 32. הוראות מעבר | 11ג. חוקי עזר לעסקי רוכלות | דברי ההסבר להצעת החוק | חוקי עזר שהיו בתוקף ערב תחילתו של התיקון לחוק | הוראות בקשר לצורה של הדוכן | הוראות בדבר איסור רוכלות בימים ובשעות מסויימים | תחולת ההוראות של פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות | 12. שמירת סמכות | 13. תקנות לענין רשיונות, היתרים זמניים וחוות דעת מקדמיות | פרק ט''ו עונשים ואמצעים ונספים על עיסוק ללא רישיון | 14. עונשים על עיסוק ללא רשיון או היתר זמני ואי קיום תקנות ותנאים | הסעיף 4 והסעיף 14 | אחריותו של תאגיד בעל רשיון עסק לעבירות שביצע עובד התאגיד | ניהול עסק בעבור אחר או מטעמו | בית המשפט המוסמך לדון בעבירות על חוק רישוי עסקים | תביעה הינה בשיקול דעת של רשות הרישוי | טענת הפליה בתביעות | מידת העיסוק המהווה עבירה | תביעה על אי קיום תנאי מתנאי הרשיון | העמדת חומר החקירה לעיונם של הנאשמים | 14א. עבירה מתוך רכב או באמצעות רכב | 15. אחריות של תאגיד | החמרה בעונשין כשמואשם תאגיד | הגשת תביעה נגד מנהל התאגיד בלי להגיש תביעה נגד התאגיד עצמו | 16. אמצעים נוספים | דברי ההסבר להצעת החוק | צו בדבר הפסקת העיסוק בגין התרעה על עבירה עפ''י חיקוק אחר | דחיית הביצוע של צו בדבר הפסת העיסוק | צו סגירה – רשות ולא חובה | ארכה לביצוע צו סגירה - חד פעמית | בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לתת צו סגירה | התחשבות במצבים מיוחדים | צו סגירה איננו עונש | 17. סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישום | 18. אי קיום צו בית המשפט | 19. בזיון בית המשפט | 20. צו הפסקה מינהלי | דברים שנאמרו בכנסת בקשר לסעיף זה | מתן סמכות גם לרופא מחוזי לתת צו | "יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14" | סמכות עפ''י הסעיף 20 היא לפעולה זמנית וחריגה בלבד | סבירות גבוהה לעבירה – תנאי למתן צו | צו הפסקה מינהלי הנגוע בניגוד אינטרסים | צו הפסקה מינהלי לגן ילדים | כשהגורמים הממונים על ביצוע החוק אינם פועלים כנדרש | 21. תקופת תוקף של צו הפסקה | 22. ביקורת צו הפסקה ע''י בית המשפט | התנגדות לצו הפסקה מינהלי בבג''צ | 22א. צו מניעת פעולות | 23. סגירת עסק של מכירת משקאות משכרים | 23. סגירת עסק של מכירת משקאות משכרים | 24. ביצוע צו | 25. אי קיום צו | 26. חפץ העלול להתקלקל | 27. דמי המכר של חפץ העלול להתקלקל | 27א. אמצעים להפסקת עבירות של רוכל | דברי ההסבר בהצעת החוק | 27ב. מועד לאישום רוכל שחפציו נתפסו | דברי ההסבר בהצעת החוק | 27ג. בקשה לביטול תפיסה | דברי ההסבר בהצעת החוק | 27ד. דין חפצי רוכל שנתפסו | דברי ההסבר בהצעת החוק | 28. זכות כניסה | 29. הפרעה | הפרעה למשטרה במילוי תפקידה | פרק טו1 רישוי מפעלים בטחוניים (פרק ב לחוק) | פרק ב: רישוי מפעלים בטחוניים | 29א. הכרזה על מפעל בטחוני | 29ב. היחידה לרישוי מפעלים בטחוניים | 29ג. רשות הרישוי למפעלים בטחוניים | 29ד. סמכויות נציגי השרים ביחידה | 29ה. שמיעת ראש הרשות המקומית | 29ו. תוקף רשיון | 29ז. התראה | 29ח. צו הפסקה מינהלי | 29ט. זכות כניסה | 29י. סדרי עבודת היחידה | 29יא. תקנות לגבי מפעלים בטחוניים | פרק טז הוראות שונות (פרק ג' לחוק) | 30. חובת הראיה | 31. תשלום אגרות וקנסות | 32. עיסוק של חבר בני אדם | דברים בכנסת בקשר לסעיף זה | דין בריכת שחיה בקיבוץ | 33. התעסקות בחלק מהעסק העיקרי | פירוש המילים "חלק מעסקו העיקרי" | פסקי דין | המצב המשפטי לאחר חקיקת חוק רישוי עסקים | העסק הטעון רישוי צריך להיות חלק מהעסק העיקרי | 34. מסמכים בכתב | 35. מכירת משקאות בשעות נוספות | 36. עיסוק של רשות מקומית | 37. שמירת סמכויות וחיובים | תקנות עפ''י פקודת בריאות העם | חוק רישוי עסקים ופקודת הנזיקין | חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה | חוק רישוי עסקים וחיקוקי הרשויות המקומיות | חיקוקי הרשויות המקומיות בעניין ניגוד אינטרסים | חיקוקי הרשויות המקומיות בקשר למתן זכיונות או מונופלים | חוק רישוי עסקים וחוק למניעת מפגעים | דחיה מסיבת רעש – רק לאחר הוכחות משכנעות | 38. שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניים | 38א. תקנות סדרי הדין | 38ב. תקנות | 39. ביצוע | תקנות רישוי עסקים (התקנות בוטלו) | דרישות מיוחדות בתקנות לסוגי עסקים מסויימים | 40. ביטולים | תקנות להחסנת עצים, 1936 | 1. השם | 2. פירוש | חלק א – הוראות כלליות | 3. חובה לקבל רשיונות | 4. הגבלה במתן רשיונות | 5. בקשת רשיונות | 6. אישור למתן רשיונות | 7. סמכות לבטל רשיון | 8. נקיון | 9. אמצעי זהירות מפני אש | חלק ב – חצרות עצים | 10. מתן רשיונות לחצרות עצים | 11. קירות גדר | 12. שירות כיבוי | 13. תנאי ההחסנה | חלק ג – צריפי עצים | 14. מתן רשיונות לצריפי עצים | 15. מידות גודל ומידות ריווח | 16. מבנה הצריפים | 17.שירות כיבוי | 18. שומרים | חלק ד – מחסנים למכירה קמעונית בתי נסירה ונגריות | 19. איזו כמות מותר להחסין | 20. טיב המבנה | 21. שירות הכיבוי | 22. סייג | תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שריפה שחור), 1940 | 1. השם | 2. פירוש | 3. רשיונות | 4. תנאי הייצור | 5. ביטול רשיונות | 6. המקומות | 7. גידור | 8. פיקוח | 9. מגרשים | 10. תנאי החסנה | 11. אמצעי זהירות נגד אש | 12. מכשירים לכיבוי שריפה | צו הקובע תנאים מיוחדים לייצור אבק שריפה שחור | 1. פירוש | 2. החסנה | 3. ייצור | 4. מינעלים | 5. מבנה הבנינים | תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורית האשלג), 1941 | 1. השם | 2. פירוש | 3. רישונות | 4. תנאי הייצור | 5. ביטול רשיונות | 6. מגרשים למיתקן או לבית חרושת | 7. הקמת גדרות | 8. פיקוח | 9. מגרשים | 10. תנאי ההחסנה | 11. אמצעי זהירות מפני אש | 12. מכשירים לכיבוי אש | 41. התאמת חיקוקים | 42. הוראות מעבר | 43. שמירת תקפם של תנאים | רשימת התנאים המיוחדים | קבוצה 1: מלאכות ועסקים המטפלים במזון | קבוצה 2: מלאכות ועסקים שאינם מטפלים במזון | סוג ב: מלאכות ועסקים הנוגעים לבטחון הציבור ולסדר הציבורי | סוג ג: מלאכות ועסקים הטעונים פיקוח וטרינרי | 44. תחילה | עסק בתחומו של גן לאומי | חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994 | 1. הגדרות | 2. רישוי מכוני כושר | 3. נוכחות מדריך | 4. כשירות רפואית | 5. קטין | 6. עונשין | 7. שמירת הוראות | 8. ביצוע ותקנות | 9. תיקון חוק רישוי עסקים | פרק יז עסקים ומקצועות שאינם כלולים בצו רישוי עסקים, והם טעונים רישוי עפ''י חיקוקים שונים | אגוזי אדמה | אדריכל | אופטומדיה | אח, אחות | באר | בורסה | בזק | ביטוח | בית חולים ובית מרפא | בית ספר | בנק | גפנים | דואר | דייג וספינות דייג | דלק | השקעות | וטרינר | זהב, דברי ערך מטבעות זכרון ובנקנוטים | זרעים | חוקר פרטי | חשמל | טבק | טלגרף אלחוטי | יועץ מס | ימאי | יצואנים | כהל | כור גרעיני | כלי יריה | כלי שיט, עובדי נמל | לול – ייצור ושיווק | מהנדס | מהפנט | מודדים | מורה | מורה דרך | מזוזות | מיזקקה (ייצור משקאות משכרים) | מיילדות | מינרלים רדיו אקטיביים | מכוורת | מכון מים | מכונות חקלאיות | מלח | מסילת ברזל | מספוא | מעונות | מעליות | נאות מרפא | נוטריון | נפט | נמל | נתב | סוכן מכס | סוכן נסיעות | עורך דין | עיתון | עתיקות | פסיכולוג | פירות – ייצור ושיווק | פירות – נטיעות | צלילה | קבלן | קידוחי מים | קרינה , רואה חשבון | רועים | רופא | רופא שיניים | רכב - שמאות | שוחט | שינניות | שמאי מקרקעין | שמאי רכב | תפילין ומזוזות | פקודת רישום שמות עסק | 1. השם הקצר | 2. פירוש | 3. פירמות ואנשים החייבים ברישום | 4. רישום ע''י ממונים וכו' | 5. אופן הרישום ופרטיו | 6. ההודעה צריכה להיות חתומה ע''י האנשים הרשומים | 7. הזמן שבו צריך הרישום להעשות | 8. רישום שינויים בפירמה | 9. עונש על אי רישום | 10. פסילתם של משתמטים | 11. עונש בשל הודעות כוזבות | 12. חובה למסור פרטים לרושם | 13. על הרושם לרשום בתיק את ההודעות ולתת תעודת רישום | 14. חובה לנהל מפתח | 15. מחיקת שמות מהפנקס | 16. שמות עסק מטעים | 17. הרושם | 18. ביקורת ההודעות שנרשמו | 19. יכול שר המשפטים להתקין תקנות | 20. פירסום שמות אמיתיים וכו' | 21. עבירות ע''י איגודים | תוספת | תקנות רישום שמות עסק, 1935 | 1. השם | 2. פירוש | 3. אופן תשלום אגרות | 4. גודל הנייר | 5. טופס הבקשה | 6. תעודה | 7. שינוי פרטים בפנקס הרישום | 8. מחיקת שם | 9. זמן לעיון בפנקס הרישום וכו' | 10. תעודה לצורך הליכים משפטיים | תוספת ראשונה (אגרות) | תוספת שניה – בקשה לרישום שם עסק | הודעת פרטים הנדרשים מפירמה | הודעת פרטים שדרוש להגישם מיחיד | תעודת רישום | תוספת רביעית – מודעה על שינויים בפרטים שנרשמו | תוספת חמישית – מודעה על הפסק עסק | תקנות רישום שמות עסק (הסמכת פקידים), התש''י-1950 | 1. הסמכת פקידים לפעול | 2. מפתח החיקוקים | מפתח פסקי הדין | מפתח העניינים
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות