Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אגודה שיתופית מילון מונחים ומושגים

₪290.00
מק"ט: 14183

מחבר: אילן רונן

Cooperative Glossary and Concepts
אודות הספר

הספר נכתב, לאור ניסיון רב השנים, שרכש המחבר בעבודתו ברשם החברות ולאחר מכן ברשם האגודות השיתופיות, בתחילה כמפקח אזורי ולאחר מכן כממונה תחום פיקוח ועוזר הרשם (בעל סמכויות הרשם בתחום הפיקוח על האגודות השיתופיות).

הספר מכיל קרוב ל- 1500 ערכים שונים, הקשורים במישרין ובעקיפין להתנהלותה של האגודה השיתופית,על סוגיה השונים כמו: הקיבוץ, הקבוצה, מושב שיתופי, מושב עובדים, כפר שיתופי, ישוב קהילתי כפרי ועוד 26 סוגי אגודות נוספים.

ליבת הספר בנויה כמובן על פקודת האגודות השיתופית, התקנות והצווים שעל פי פקודה זו. בין שאר הערכים ניתן למצוא בספר התייחסות לסוגי אגודות ובכללם קיבוצים, סוגי אסיפות כלליות, סוגי ועדים ואופן בחירתם והדחתם, סוגי החלטות המתקבלות על ידי רשויות האגודה, סוגי בוררויות, סוגי חברויות ואופן קבלת חברים והוצאתם מן האגודה, סוגי הצבעות, סוגי מניות באגודה ואופן פדיונם, סוגי תקנונים ואופן תיקונם, שינויים מבניים באגודה, החלטות רשות מקרקעי ישראל הקשורות במישרין לאגודות שיתופיות ועוד.

ספר חובה לכל אגודה על סוגיה השונים וכן לחברי הוועדים,המזכירים ולבעלי תפקידים ובעלי מקצוע שעיסוקם באגודות שיתופיות.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות