Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך ב

₪790.00 ₪600.00
מק"ט: 12200

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Enforcement of Obligations Law Volume 2

דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' גבריאל הלוי: דיני אכיפת חיובים - הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך ב

הסדרה המלאה דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך א
2. דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך ב
אודות הספר

הספר עוסק בדיני אכיפת חיובים באופן רחב ומעודכן וכולל את דיני ההוצאה לפועל (בלשכות ההוצאה לפועל ובבתי המשפט) ואת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. הספר מתייחס לכל מסלולי ההוצאה לפועל, לכל מסלולי הגבייה, לכל סוגי ההליכים, לכל סוגי אמצעי הגבייה ולכל סוגי החיובים שבמערכת זו באופן מפורט ומדויק, לרבות חיובים מפסקי דין זרים, שטרות זרים, קנסות שהוטלו בחו"ל ועוד.

כרך ב' דן בין היתר בנושאים הבאים:

אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים בשימוש לשכת ההוצאה לפועל

 • עיקול מטלטלין
 • עיקול בידי צד שלישי
 • כינוס נכסים
 • ביצוע בעין
 • אמצעים עקיפים לאכיפת חיובים
 • מאסר חייבים:
  (1) הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור המוסד לביטוח לאומי
  (2) הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור זוכה פרטי במסלול הגבייה הרגיל
  (3) הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור זוכה פרטי במסלול המזונות
 • אמצעי הגנה למיתון אכיפת חיובים
 • תשלום בשיעורים
 • פירעון החוב
 • השתמטות מפירעון החוב

אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים בשימוש המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

 • אמצעים ישירים לאכיפת חיובים
 • עיקול מיטלטלין
 • עיקול מקרקעין
 • עיקול בידי צד שלישי
 • עיקול נכסי מקרקעין המוחזקים בידי צד שלישי לעומת עיקול נכסי מטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי
 • אמצעי הגנה למיתון אכיפת חיובים
 • הליכים להטלה, לביטול ולחידוש של הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב
 • הקלות בתשלום החוב (פירעון החוב בתשלומים, דחיית מועד פירעון החוב והפחתת תשלום תוספת פיגורים)
 • אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים אזרחיים
 • אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים פליליים

הספר מעניק כלים רבים ורחבים בידי ציבור עורכי הדין, הרשמים ואחרים להתמצא במערכת האכיפה והגבייה ולהשתמש באפשרויות המגוונות במסגרתה. כמו-כן הספר מאפשר לבחור את ההליכים המתאימים ביותר והיעילים ביותר עבור זוכים או חייבים, לפי העניין. זהו ספר חובה לכל עו"ד, רשם או בעל עניין בתחום זה, והוא ספר יסוד של דיני אכיפת חיובים בישראל.

אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, בעל מוניטין בינלאומי בתחומי עיסוקו. חיבר עשרות ספרים ומאמרים בישראל ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובעולם באופן נרחב. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 הישראלים המבטיחים ביותר של "גלובס" וזכה לתעודת הוקרה מן הכנסת.

.
פרק ג – אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים | 1- מהותם של האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים | 1.1- אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים לעומת הליכים משפטיים לאכיפת חיובים | 1.2- הסיווג הענייני של האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים וגבולות השימוש בהם | 2- אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים בשימוש לשכת ההוצאה לפועל | 2.1- אמצעים ישירים לאכיפת חיובים | 2.1.1- עיקול מטלטלין | 2.1.1.1- הליכים למתן צו עיקול מטלטלין ולביטולו | 2.1.1.2- ביצוע העיקול | 2.1.1.3- מימוש נכסי המטלטלין המעוקלים | 2.1.1.4- מימוש משכון במטלטלין | 2.1.2- עיקול מקרקעין | 2.1.2.1- הליכים למתן צו עיקול מקרקעין ולביטולו | 2.1.2.2- ביצוע העיקול | 2.1.2.3- מימוש נכסי המקרקעין המעוקלים | 2.1.2.4- מימוש משכנתא או משכון במקרקעין | 2.1.2.5- חסינות מקרקעין זרים מפני עיקול | 2.1.3- עיקול בידי צד שלישי | 2.1.3.1- עיקול נכסי מקרקעין המוחזקים בידי צד שלישי לעומת עיקול נכסי מטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי | 2.1.3.2- הליכים למתן צו עיקול מטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי ולביטולו | 2.1.3.3- ביצוע עיקול נכסי המטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי | 2.1.3.4- מימוש נכסי המטלטלין המעוקלים | 2.1.4- כינוס נכסים | 2.1.4.1- הליכים למתן צו מינוי כונס נכסים ולביטולו | 2.1.4.2- כינוס הנכסים וסיום תפקידו של כונס הנכסים | 2.1.4.3- מימוש נכסי מטלטלין במסגרת כינוס נכסים | 2.1.4.4- מימוש נכסי מקרקעין במסגרת כינוס נכסים | 2.1.5- ביצוע בעין | 2.1.5.1- מסירת ההחזקה בנכס מטלטלין | 2.1.5.2- מסירת ההחזקה בנכס מקרקעין ("פינוי מקרקעין") | 2.1.5.3- מסירת ההחזקה בקטין | 2.1.5.4- אכיפת צו עשה (mandatory injunction) | 2.2- אמצעים עקיפים לאכיפת חיובים | 2.2.1- הטלת הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 2.2.1.1- ההגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 2.2.1.2- התנאים המהותיים להטלת הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 2.2.1.3- הליכים להטלה, לביטול ולחידוש של הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 2.2.2- רישום במרשם החייבים המשתמטים מפירעון חוב | 2.2.2.1- מהותו וניהולו של מרשם החייבים המשתמטים מפירעון חוב | 2.2.2.2- התנאים המהותיים לרישום במרשם החייבים המשתמטים מפירעון חוב | 2.2.2.3- הליכים לרישום, למחיקת רישום ולרישום חוזר במרשם החייבים המשתמטים מפירעון חוב | 2.2.3- מאסר חייבים | 2.2.3.1- מהותו של מאסר החייבים והתפתחותו | 2.2.3.2- הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור המוסד לביטוח לאומי | 2.2.3.3- הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור זוכה פרטי במסלול הגבייה הרגיל | 2.2.3.4- הליכים להטלה ולביטול של מאסר חייבים בשל חוב מזונות הנגבה עבור זוכה פרטי במסלול המזונות | 2.2.3.5- נשיאת מאסר חייבים וסדר נשיאתו | 2.2.4- אמצעי ביניים | 2.2.4.1- צו הבאה | 2.2.4.2- מעצר | 2.2.4.3- חיפוש | 2.2.4.4- עיכוב יציאה מן הארץ | 2.3- אמצעי הגנה למיתון אכיפת חיובים | 2.3.1- הרחבת בסיס המידע אודות יכולותיו הכלכליות של החייב | 2.3.1.1- צווי מסירת מידע מצד שלישי אודות החייב | 2.3.1.2- חקירת יכולת בידי רשם ההוצאה לפועל | 2.3.1.3- בירור בידי רשם ההוצאה לפועל | 2.3.1.4- בדיקה בידי חוקר ההוצאה לפועל | 2.3.2- תשלום בשיעורים | 2.3.2.1- מהותו של התשלום בשיעורים והעילות להחלתו כאמצעי משפטי לאכיפת חיובים | 2.3.2.2- בקשת חייב למתן צו תשלומים | 2.3.3- חייב מוגבל באמצעים | 2.3.3.1- הכרזת חייב מוגבל באמצעים | 2.3.3.2- הפטר לחייב מוגבל באמצעים | 2.3.4- איחוד תיקים | 2.3.4.1- הליכים לאיחוד התיקים | 2.3.4.2- ניהול תיק האיחוד | 2.4- פירעון החוב | 2.4.1- שערוך חוב כספי | 2.4.1.1- הרכיבים המצטברים של החוב הכספי | 2.4.1.2- חישוב הסכום הכולל של החוב הכספי | 2.4.2- סדר פירעון החוב הכספי | 2.4.2.1- זוכה יחיד: סדר זקיפת התשלומים | 2.4.2.2- ריבוי זוכים: סדר פירעון החובות הכספיים | 2.4.3- פירעון חוב שאינו כספי | 2.4.3.1- ביצוע חיוב אישי פסוק שאינו כספי | 2.4.3.2- רכיבים כספיים במסגרת פירעון חוב שאינו כספי | 3- אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים בשימוש המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.1- אמצעים ישירים לאכיפת חיובים | 3.1.1- עיקול מטלטלין | 3.1.1.1- ביצוע העיקול | 3.1.1.2- מימוש נכסי המטלטלין המעוקלים | 3.1.2- עיקול מקרקעין | 3.1.2.1- ביצוע העיקול | 3.1.2.2- מימוש נכסי המקרקעין המעוקלים | 3.1.3- עיקול בידי צד שלישי | 3.1.3.1- עיקול נכסי מקרקעין המוחזקים בידי צד שלישי לעומת עיקול נכסי מטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי | 3.1.3.2- ביצוע עיקול מטלטלין המוחזקים בידי צד שלישי | 3.1.3.3- מימוש נכסי המטלטלין המעוקלים | 3.1.4- כינוס נכסים | 3.1.4.1- הליכים למתן צו מינוי כונס נכסים ולביטולו | 3.1.4.2- כינוס הנכסים וסיום תפקידו של כונס הנכסים | 3.1.4.3- מימוש נכסי מטלטלין במסגרת כינוס נכסים | 3.1.4.4- מימוש נכסי מקרקעין במסגרת כינוס נכסים | 3.2- אמצעים עקיפים לאכיפת חיובים | 3.2.1- הטלת הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 3.2.1.1- ההגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 3.2.1.2- התנאים המהותיים להטלת הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 3.2.1.3- הליכים להטלה, לביטול ולחידוש של הגבלות בגין השתמטות מפירעון חוב | 3.2.2- עיכוב יציאה מן הארץ לשם מניעת סיכול הגבייה | 3.2.3- הטלת מאסר חלף קנס בידי בית המשפט | 3.3- אמצעי הגנה למיתון אכיפת חיובים | 3.3.1- הרחבת בסיס המידע אודות יכולותיו הכלכליות של החייב | 3.3.1.1- צווי מסירת מידע מצד שלישי אודות החייב | 3.3.1.2- חקירת יכולת בידי הרשם לענייני המרכז | 3.3.2- הקלות בתשלום החוב (פירעון החוב בתשלומים, דחיית מועד פירעון החוב והפחתת תשלום תוספת פיגורים) | 3.4- פירעון החוב | 3.4.1- שערוך החוב | 3.4.1.1- הרכיבים המצטברים של החוב | 3.4.1.2- חישוב הסכום הכולל של החוב | 3.4.2- סדר פירעון החוב | 3.4.2.1- חוב יחיד: סדר זקיפת התשלומים | 3.4.2.2- ריבוי חובות: סדר פירעון החובות | פרק ד – אכיפת חיובים זרים בישראל | 1- מהותה של אכיפת החיובים הזרים והצדקותיה | 1.1- הרציונל וההצדקות לקליטת חיוב זר בידי הפורום המקומי | 1.2- הבחנות היסוד באכיפת חיובים זרים ובהכרה בהם | 2- אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים אזרחיים | 2.1- אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.1- המתכונת הכללית של אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.2- התנאים להכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.2.1- פסק חוץ אישי | 2.1.2.2- סמכות שיפוט זרה | 2.1.2.3- סופיות הפסק | 2.1.2.4- אכיפות ותקנת הציבור | 2.1.2.5- ישימות במדינת המקור | 2.1.3- טענות ההגנה מפני הכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.3.1- היעדר הדדיות בינמדינתית באכיפה | 2.1.3.2- התיישנות דיונית | 2.1.3.3- מרמה | 2.1.3.4- היעדר הוגנות דיונית | 2.1.3.5- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.1.3.6- מעשה בית דין (res judicata) | 2.1.3.7- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.1.3.8- פגיעה בריבונות המדינה או בבטחונה | 2.1.4- סדרי הדין והוצאה לפועל | 2.1.4.1- סדרי הדין בבקשה להכרזת פסק חוץ כפסק אכיף בישראל | 2.1.4.2- סדרי הדין בהתנגדות לבקשה ובדיון בפני בית המשפט בישראל | 2.1.4.3- הוצאה לפועל של פסק חוץ שהוכרז כפסק אכיף בישראל | 2.1.4.4- הליכים בישראל לצורך הכרזתו של פסק ישראלי כפסק אכיף מחוץ לישראל | 2.2- הכרה בפסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.2.1- מהות ההכרה בפסקי חוץ ומסלולי ההכרה המקובלים בישראל | 2.2.2- תנאי הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.2.1- מסגרת תנאי ההכרה | 2.2.2.2- פסק חוץ | 2.2.2.3- סמכות שיפוט זרה | 2.2.2.4- סופיות הפסק | 2.2.2.5- תקנת הציבור | 2.2.2.6- אגביות ונחיצות | 2.2.2.7- סמכות שיפוט פנימית ושיקול הדעת השיפוטי | 2.2.3- טענות ההגנה מפני הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.3.1- התיישנות דיונית | 2.2.3.2- מרמה | 2.2.3.3- היעדר הוגנות דיונית | 2.2.3.4- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.2.3.5- מעשה בית דין (res judicata) | 2.2.3.6- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.2.4- הכרה ישירה שבחובה בפסק חוץ | 2.2.5- הכרה ראייתית בפסק חוץ פלילי בהליכים אזרחיים בישראל | 2.2.5.1- מהות ההסדר הראייתי | 2.2.5.2- קבילות פסק דין פלילי כראיה לכאורה בהליך אזרחי | 2.2.6- סדרי הדין ודיני הראיות בהכרה בפסקי חוץ | 2.2.6.1- סדרי הדין בהליכי הכרה בפסקי חוץ | 2.2.6.2- קבילות פסק חוץ כתעודה ציבורית | 3- אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים פליליים | 3.1- מהותם של הליכי אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם במישור הפלילי | 3.2- אכיפת פסקי חוץ | 3.2.1- העילה לאכיפת פסק חוץ | 3.2.1.1- התנאים לאכיפת פסק חוץ | 3.2.1.2- סייגים לאכיפת פסק חוץ | 3.2.2- אופן ביצוע אכיפת פסק חוץ | 3.2.2.1- הליכי אכיפת פסק חוץ | 3.2.2.2- קבילות פסק חוץ כתעודה ציבורית | 3.3- הכרה בפסקי חוץ | 3.4- אכיפת פסקים ישראליים מחוץ לישראל והכרה בהם | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך ב | מפתחות לכרך ב
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות