Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אפוטרופוס לרכוש דין ודברים

₪400.00
מק"ט: 17172

מחבר: דוד פולק עו"ד

Guardian for Assets Law and Orders

דיני משפחה: דוד פולק עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

מינוי אפוטרופוס לרכוש הינו הליך כבד אחריות , המשים את נכסי האדם שבאפוטרופסות בידי מי שבית המשפט מינה לו כאפוטרופוס.

האדם שבאפוטרופסות עצמו נפגע, בשל הטלת מגבלות משפטיות על יכולתו לעשות ברכושו כרצונו, על האפוטרופוס עצמו מוטלים חובות רבות המיועדים לשמור על האינטרסים של האדם שבאפוטרופסות המופקדים בידי האפוטרופוס, האפוטרופוס הכללי נדרש לזהירות יתר בבקרה על התנהלות האפוטרופוס ואילו בית המשפט נדרש לאזן בין האינטרסים השונים המובאים לפתחו, כדי לאפשר פיקוח גמישות וחופש פעולה בידי האדם שבאפוטרופסות וחופש פעולה מבוקר בידי האפוטרופוס, תוך איזון כלל האינטרסים.

עניינו של ספר זה הינו בבחינת הנושאים השונים העומדים לדיון בסוגיית מינוי אפוטרופוס לרכוש, עבודתו תפקידו ואחריותו , חובותיו וזכויותיו של האפוטרופוס לרכוש, וסיום תפקידו.

בין הפרקים שבספר יש למצוא:

  • הליכים ופרוצדורה במינוי אפוטרופוס לרכוש
  • זהות האפוטרופוס
  • מעמדם של בני המשפחה ביחס להליכי האפוטרופסות
  • יחסי הגומלין בין אפוטרופוס לרכוש ובין אפוטרופוס לעניינים אישיים (אפוטרופוס לגוף)
  • רישום הערה בדבר ניהול נכסים ע"י האפוטרופוס
  • איסור ניגוד אינטרסים
  • עסקאות במקרקעין ע"י האפוטרופוס
  • שותפות עם מי שמונה לו אפוטרופסות
  • שכר טרחת אפוטרופוס
.
פרק א: מבוא | 1.1 כללי | 1.2 אפוטרופסות לעניינים ריגשיים | 1.3 מונחי יסוד | שער ראשון: מינוי אפוטרופוס | פרק ב: עילות למינוי אפוטרופוס | 2.1 מינוי אפוטרופוס במקרה של היעדר יכולת ניהול עצמי | 2.2 מינוי אפוטרופוס כהגנה על עושרו של האדם | 2.3 מינוי אפוטרופוס בשל מניעים נפשיים בגינם האדם לא יכול לנהל את ענייניו | 2.4 מינוי אפוטרופוס בהיעדר יכולת ביטוי | פרק ג: הליך מינוי אפוטרופוס | 3.1 הצורך במינוי אפוטרופוס | 3.2 הליך מינוי אפוטרופוס | 3.3 היכרות האפוטרופוס עם האדם שמונה לו אפוטרופוס ועם סביבתו הקרובה | 3.4 מינוי אפוטרופוס על ידי האפוטרופוס הכללי | פרק ד: אפוטרופוס לרכוש | 4.1 כללי | 4.2 מינוי אפוטרופוס לרכוש | 4.3 תפקידו של האפוטרופוס לרכוש | 4.4 חלופות למינוי אפוטרופוס לרכוש | פרק ה: מינוי של תומך בקבלת החלטות | פרק ו: מינוי אפוטרופוס כפגיעה בכבוד האדם ובקניינו | פרק ז: מה בין מעמדו של מי שמונה לו אפוטרופוס ובין פסול דין? | פרק ח: מבחנים ליכולת האדם לניהול עצמי של ענייניו | 8.1 המבחנים למינוי אפוטרופוס | 8.1.1 ידיעות בדבר היקף הרכוש ויכולת "דאגה" לו | 8.1.2 תלות פיזית ובידוד חברתי | 8.1.3 תלות כלכלית או נפשית | 8.1.4 יכולת קוגניטיבית | 8.2 משפט משווה | 8.3 סיכום | פרק ט: הזכות לייצוג משפטי אוטונומי למי שמונה לו אפוטרופוס | פרק י: מעמדם של בני משפחה בהליכים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות | פרק יא: מינוי אפוטרופוס לניהול ענייניו של אדם וסמכויותיו | 11.1 מינוי אפוטרופוס | 11.2 סמכויותיו של האפוטרופוס | פרק יב: זהות האפוטרופוס ותפקידיו | 12.1 מי יכול להיות אפוטרופוס | 12.2 עדיפות למינוי אפוטרופוס מבני משפחת האדם שמונה לו אפוטרופוס | 12.3 ביצוע בדיקות רקע לאפוטרופוס | 12.3.1 המצב בישראל | 12.3.2 בדיקות לאפוטרופוס ממונה באוהיו ארצות הברית | 12.3.3 בדיקות לאפוטרופוס ממונה באלברטה קנדה | 12.4 הסכמת האפוטרופוס למינוי | 12.5 תכונות האפוטרופוס | פרק יג: מינוי של יותר מאפוטרופוס אחד | פרק יד: ייפוי כוח מתמשך | שער שני: תפקוד האפוטרופוס | פרק טו: שיקול דעתו של האפוטרופוס | פרק טז: חובות האפוטרופוס כלפי בית המשפט וכלפי צדדים שלישיים | 16.1 חובת הנאמנות של האפוטרופוס הממונה | 16.2 איומים נגד האפוטרופוס כבעל תפקיד | פרק יז: זכויותיו של אדם שמונה לו אפוטרופוס | 17.1 זכויות כלליות | 17.2 הזכות לנישואין או לברית זוגיות של מי שמונה לו אפוטרופוס | 17.3 גירושין כדת משה וישראל ממי שהוא פסול דין | 17.4 בחירות | 17.5 רישיון נהיגה | פרק יח: רצונו של האדם שמונה לו אפוטרופוס | פרק יט: פרטיותו של מי שמונה לו אפוטרופוס | פרק כ: מצבו המשפטי של מי שמונה לו אפוטרופוס | פרק כא: חובת רישום דבר האפוטרופסות בנכסי האדם שמונה לו אפוטרפוס | פרק כב: תחולת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות על נעדרים | פרק כג: היחסים בין אפוטרופוס לרכוש לאפוטרופוס לגוף | פרק כד: צוואות ואפוטרופסות | 24.1 צוואה הנערכת על ידי מי שמונה לו אפוטרופוס | 24.2 היכן תשמר צוואתו של מי שמונה לו אפוטרופוס? | 24.3 עיון האפוטרופוס בצוואה | 24.4 איסור עריכת צוואת בידי אפוטרופוס למי שהוא מונה לו אפוטרופוס | פרק כה: מתנות הניתנות על ידי אדם שמונה לו אפוטרופוס | פרק כו: ייצוג בהליכים משפטיים | פרק כז: אחריות האפוטרופוס וחובותיו | 27.1 כללי | 27.2 חובת האפוטרופוס לקבל ייעוץ מקצועי | 27.3 מניות בחברה | פרק כח: איסור מתן שירותים לאדם שמונה לו אפוטרופוס ואיסור ניגוד אינטרסים נחזה | פרק כט: התיישנות בהליכים שבין אפוטרופוס לבין מי שהוא מונה לו לאפוטרופוס | פרק ל: עסקאות במקרקעין על ידי מי שמונה לו אפוטרופוס | 30.1 מבוא | 30.2 שיקולים במכירת מקרקעין של מי שמונה לו אפוטרופוס | 30.3 מכירה על ידי אפוטרופוס – תחולת סעיף 34א לחוק המכר | 30.4 ביטול לְמַפְרֵעַ של עסקאות שעשה בעבר אדם שמונה לו אפוטרופוס | 30.5 עסקה שבוצעה על ידי מי שמונה לו אפוטרופוס – ללא הסכמת האפוטרופוס | 30.6 עסקאות כפויות במקרקעין של מי שמונה לו אפוטרופוס | 30.7 על מי הנטל להגיש הבקשה לבית המשפט לאישור העסקה? | פרק לא: אפוטרופוס למעשה | 31.1 מיהו אפוטרופוס למעשה? | 31.2 המבחנים לקביעת אפוטרופסות למעשה | 31.3 משמעותה של אפוטרופסות למעשה | 31.4 ההשלכות החמורות בדבר קביעת אדם כאפוטרופוס למעשה | 31.5 אפוטרופוס למעשה כאפוטרופוס לדין | פרק לב: מינוי אפוטרופוס על ידי אפוטרופוס ושליחות משפטית עבור אפוטרופוס | פרק לג: שותפות עם מי שמונה לו אפוטרופוס | שער שלישי: סיום האפוטרופסות | פרק לד: סיום האפוטרופסות | פרק לה: פיטורי אפוטרופוס | פרק לו: שכר האפוטרופוס | 36.1 זכותו של האפוטרופוס לקבל שכר טרחה | 36.2 בקשה לשכר טרחה והדיון בה | 36.3 קביעת שכר הטרחה לאפוטרופוס | 36.4 התיישנות הדרישה לשכר טרחה | 36.5 סוגי שכר לאפוטרופוס | 36.5.1 שכר עבור טיפול שוטף | 36.5.2 שכר עבור עסקאות או ניהול נכסים | 36.5.3 שכר עבור פעולות משפטיות | 36.5.4 שכר עבור פעולות אחרות | 36.5.5 שכר ממקור אחר | שער רביעי: כללי | פרק לז: הדין בישראל והמשפט הבין-לאומי | 37.1 סמכותו הבין-לאומית של בית המשפט בישראל | 37.2 הכרה בפסק דין זר הממנה אפוטרופוס לאדם | 37.3 מדינות המכירות בצו אפוטרופסות שניתן בישראל | פרק לח: בתי המשפט לעניני משפחה | 38.1 כללי | 38.2 המשפט הבין-לאומי | 38.3 ערעורים על החלטות בתיקי אפוטרופסות | 38.4 קביעות בגין אפוטרופסות וביחס להליכי אפוטרופסות | 38.5 הפרדה נדרשת בין בית המשפט של אפוטרופסות ובין הליכים משפטיים אחרים בבית המשפט לענייני משפחה | 38.6 האפוטרופוס הכללי הוא צד מיודע לכל ההליכים בענייני אפוטרופסות | 38.7 סטטיסטיקה של מינויי אפוטרופוסים במדינת ניו-יורק | 38.8 הליכי בירור בדבר הצורך במינוי אפוטרופוס | שער רביעי: מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה זרה | אוסטרליה | ארצות-הברית | בריטניה | קנדה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי המשפט לעניני משפחה | פסקי דין של בתי הדין הרבנים האזוריים | פסקי דין של בית הדין הגדול | ספרות ישראלית | ספרים | מקורות המשפט העברי | ספרות זרה | ספרים זרים | מאמרים זרים | מפתח שונות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות