Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ידיעת המס

₪1,320.00
מק"ט: 15097

מחברת: שירן הלוי

Knowing Taxation

כרכים: 2

דיני מיסים; דיני ביטוח לאומי; חשבונאות: שירן הלוי: ידיעת המס

הסדרה המלאה כוללת את הספרים הבאים:
1. ידיעת המס
2. תיקוני חקיקהקטגוריה: , .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
ידיעת המס חלק א | הקדמה | מיסוי ישיר ומיסוי עקיף | מס ערך מוסף | מס הכנסה | ביטוח לאומי | שער ראשון - מע"מ ובלו | פרק ראשון - מס ערך מוסף | הקדמה | עקרון ההדדיות | חישוב פשוט לחילוץ המע"מ | חובת הרישום במע"מ | עוסק זעיר - בוטל מיום 01.07.2002 | עוסק פטור | עוסק | עוסק מורשה | מלכ"ר- מוסד ללא כוונת רווח | מוסד כספי | עסקה | עסקת אקראי | עסקת אקראי במקרקעין | דרישת חשבונית | הודעת זיכוי במע"מ | מועדי החיוב במע"מ | החייב בתשלום מס העסקאות | תשלום מס העסקאות ע"י אחר | חיוב מקבל השירות בתשלום המע"מ | אופן הדיווח למע"מ | קנסות | שיעור מס העסקאות | שיעור ההוצאות במע"מ | ניכוי מס תשומות מדירה המשמשת כעסק | ניכוי מס תשומות על רכבים | החזר מס התשומות | דרישת מסמכים בגין רכישת נכסים | דיווחים מקוונים | פרק שני - עוסק באילת | הקדמה | הגדרות | יבוא טובין | יבוא טובין מחוץ לישראל | מכירת טובין | מתן שירותים | הסעת נוסעים | טובין לשימוש עצמי | הובלת טובין לאילת | הטבת מס ליחיד- תושב אילת | הטבת מס למעסיק- תושב אילת | פרק שלישי - חשבוניות פלשתיניות | הקדמה | קביעת מנגון קיזוז המס | "חשבונית מס-התחשבנות P" | "חשבונית מס-התחשבנות" | הדיווח על העסקאות | החזר מס התשומות | פרק רביעי – טפסים | טופס 821- פתיחת עסק | טופס 822- עדכון פרטי עוסק | טופס 24- רישום מלכ"ר | טופס 22- בקשה לרישום כעוסק זר | טופס 19- הודעה על אי פעילות עסקים זמנית | טופס 18- סגירת עסק | טופס 874- ריכוז חשבוניות מס | טופס 875- ריכוז רשימוני יבוא | פרק חמישי - שיעורי מס ערך מוסף היסטוריים | שיעורי מס ערך מוסף | פרק שישי – תיקוני חקיקה 157 | תיקון 38 לחוק | תיקון 39 לחוק | תיקון 40 לחוק | תיקון 41 לחוק | תיקון 42 לחוק | תיקון 43 לחוק | תיקון 44 לחוק | תיקון 45 לחוק | תיקון 46 לחוק | תיקון 47 לחוק | תיקון 48 לחוק | תיקון 49 לחוק | תיקון 50 לחוק | תיקון 51 לחוק | תיקון 52 לחוק | תיקון 53 לחוק | שער שני - בלו | פרק ראשון - בלו | הקדמה | הגדרות | הישבון בלו | מטרת הבלו | שיעור הבלו | סכום הבלו | מרכיב מחיר הדלק | ייצור והפעלת אתר אחסון | עלות אגרת הרישיון ואתר האחסון | פנקסים | פטור מבלו | הישבון על דלק שנקבע למטרה מסויימת | תשלום הבלו | איסור מנהלי | עיצום כספי | הכנסה והוצאת דלק לאיזור ולשטחי עזה ויריחו | יצוא דלק מחוץ לישראל | שיעורי הבלו על דלק | הישבון סולר | שיעורי הבלו להישבון - הסדר סולר | פרק שני - תיקוני חקיקה | תיקון 8 לחוק | תיקון 9 לחוק | תיקון 10 לחוק | תיקון 11 לחוק | תיקון 12 לחוק | תיקון 13 לחוק | שער שלישי - מס הכנסה | פרק ראשון - מס הכנסה כללי | הקדמה | הגדרות | הכנסות | הוצאות | כיבוד | אירוח | ביגוד, לרבות הנעלה | טלפון | שווי רדיו טלפון נייד | מתנות | שי לחגים | לינה וארוחות בישראל/באזור | חינוך ילדים בחו"ל- לנישום השוהה בחו"ל | שהיית מומחה או מרצה תושבי חוץ- בישראל | הוצאות נסיעה לחו"ל | פחת | שווי השימוש ברכב | תושב חוזר, תושב חוזר ותיק ותושב ישראל לראשונה | נקודות זיכוי | מזונות לתושב חוץ | הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים | מקדמה | הוצאה עודפת | שיעורי המס | פרק שני - דו"חות שנתיים | דוחו"ת שנתיים | דוחות מקוונים | פרק שלישי - טפסים | טופס 4435- הודעה/הצהרה בדבר בחירת "בן זו רשום" | טופס 4436- פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים | טופס 5329- דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה | טופס 2550- דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד | טפסי דין וחשבון יחיד | טפסי דין וחשבון חברה | פרק רביעי - ניכוי מס במקור | הקדמה | ניכוי לתושב ישראל | פטור והקטנת ניכוי המס | החלת פטור מניכוי מס במקור | ניכוי לתושב חוץ | חברות מיוחדות | פרק חמישי- ניהול ספרים | הקדמה | הגדרות | מטרת ניהול הספרים | פטור מניהול ספרים | הקלה בניהול ספרים | סטיה בניהול ספרים | סנקציות לאי ניהול ספרים קבילים | סנקציות לאי ניהול ספרים כלל | התוספות לניהול ספרים- כללי | תוספת א- יצרן | תוספת ב- סיטונאי | תוספת ג- קמעונאי | תוספת ד- קבלן | תוספת ה- בעל מקצוע חופשי | תוספת ו- רופא | תוספת ז- בעל בית ספר לנהיגה | תוספת ח- בעל בית ספר | תוספת ט- סוחר ומתווך במקרקעין | תוספת י- סוחר ומתווך רכב | תוספת יא- נותן שירות ואחר | תוספת יב- חקלאי | תוספת יג- תוספת זו בטלה מיום 01.04.1981 | תוספת יד- בעל תחנת דלק | תוספת טו- סוכן/סוכנות ביטוח | תוספת טז- יהלומן | מוסד | פרק שישי - הפסדים | הקדמה | הפסדים בישראל | הפסדים מחוץ לישראל | הגבלה להתרת ניכוי וקיזוז הפסד | הפסדי הון | הפסדי הון בישראל | הפסדי הון מחוץ לישראל | טופס 1344- הפסדים מועברים | פרק שביעי - פעולה החייבת בדיווח | הקדמה | פעולות החייבות בדיווח למס הכנסה | פעולות החייבות בדיווח למס ערך מוסף | לא יראו כפעולה החייבת בדיווח | פרק שמיני - מיסוי בינלאומי | הקדמה | הגדרת תושב ישראל | תושב חוץ | הכנסת עבודה מחוץ לישראל | שיעורי המס | אמנת מס | זיכוי ממס זר | במקרה בו אין אמנה עם מדינת החוץ | שובר שיויון-עפ"י אמנת ה-OECD | שיעור המס הפסיבי בחו"ל | ביביליוגרפיה | אינדקס | ידיעת המס חלק ב | שער רביעי - ביטוח לאומי | פרק ראשון - דמי ביטוח | הקדמה | דמי ביטוח לאומי | מס בריאות | פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי | ידועים בציבור | החייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי | לעל"ע- לא עובד ולא עצמאי | עצמאי | תקנה 11 - גמלה חוסמת | שכיר | מעסיק | שכיר לעומת עצמאי | אדם המקבל פנסיה מוקדמת | עובד/ת משק בית | סטודנט | סטודנט שכיר בחל"ת | תלמיד ישיבה | הכנסה פסיבית | פרק שני - היריון ולידה | שמירת היריון | הסעת יולדת באמבולנס | מענקים בזכות הלידה | מענק אשפוז | מענק לידה | קצבת לידה | דמי לידה- אשה | הארכה ופיצול חופשת הלידה | דמי לידה- גבר | אימוץ ילדים | חופשה עקב אימוץ | הארכה ופיצול חופשת האימוץ | פונדקאות | חופשה עקב פונדקאות | יולדת שילדה נפטר | יילוד שאימו נפטרה | מבוטחת היולדת בחו"ל | פרק שלישי - מילואים | הקדמה | הזכאים לתגמולי המילואים | שירות מיוחד למעסיקים B2B | תשלום עבור ימי המילואים | חישוב תגמול ימי המילואים | פרק רביעי - ביטוח סוציאלי בינלאומי | אמנה בינלאומית לבטחון סוציאלי | תושב ישראל | שכיר תושב ישראל- המועסק בחו"ל | תושב ישראל השוהה בחו"ל | עצמאי - העובד בחו"ל | תושב חוזר | טפסים | שער חמישי - דיני עבודה | פרק ראשון - כללי | הקדמה | יום עבודה | שבוע עבודה | עובד במשכורת | עובד בשכר | שכר מינימום לעובד | שכר מינימום- לעובד מתחת לגיל 18 | שעות נוספות | רציפות בעבודה | נסיעות | הפסקות | מנוחה שבועית | ימי עבודה החלים בימי חג | הלנת שכר | תיקון 24 לחוק הגנת השכר | טופס 101 אלקטרוני | טפסי 101 | פרק שני - חופשה | הקדמה | חישוב ימי החופשה | חישוב דמי החופשה | רציפות החופשה | ימים שלא יחשבו כימי חופשה | פידיון חופשה | פרק שלישי- מחלה | הקדמה | חישוב ימי המחלה | חישוב גובה דמי המחלה | פרק רביעי - העדרות | הקדמה | העדרות עקב מחלת ילד | העדרות עקב מחלת בן זוג | העדרות עקב הריון בת הזוג והלידה | העדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג | פרק חמישי- הבראה | הקדמה | הבראה במגזר הפרטי | הבראה במגזר הציבורי | פרק שישי - היריון ולידה | הקדמה | איסור פיטורים | עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית | עבודת לילה | זכות העדרות ממקום העבודה | חופשת לידה | אשפוז יולדת בגין מחלה בחופשת הלידה | שעת הנקה | פרק שביעי - ימי אבל | הקדמה | פרק שמיני - פיטורים והתפטרות | חלק ראשון- שימוע | הקדמה | הליך השימוע | הודעה מוקדמת | חלק שני- פיצויי פיטורים | הקדמה | אי-הזכאות לפיצויי פיטורים | הזכאות לפיצויי פיטורים | פיטורי מעסיק | התפטרות עובד | שיעור הפיצויים | פיצויים הפטורים ממס | פיצוי בגין הלנת פיצויי הפיטורים | טפסים | ביביליוגרפיה | אינדקס
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות