Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תיקוני חקיקה

₪526.00
מק"ט: 15098

מחברת: שירן הלוי

Legislative Tax Amendments

דיני מיסים; דיני ביטוח לאומי; חשבונאות: שירן הלוי: תיקוני חקיקה

הסדרה המלאה כוללת את הספרים הבאים:
1. ידיעת המס
2. תיקוני חקיקהקטגוריה: , .
מחבר/ת: .

אודות הספר

בספר זה מובאים כל תיקוני החקיקה בפקודת מס הכנסה במהלך השנים האחרונות מתיקון 170 מחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 ועד לתיקון 215 בנושא הדיווח בגין חוות דעת, עמדה החייבת בדיווח ותכנון מדף, המהוות אבן דרך ורכישת ידע מקצועי לכל מייצג ו/או אדם אחר.

הספר מציג בכל תיקון בפקודה:

  • את ההסבר על הנושא/ים באותו התיקון.
  • השינויים שנעשו באותו חוק, בין אם נעשה שינוי בסעיף, התווסף סעיף חדש, או לחילופין, בוטל סעיף.
  • ובסוף, מובא התיקון כפי שהוא מוגדר בחוק.
.
תיקוני חקיקה | תיקון 170 | 1- אי התרת הוצאות מטפלת, ובמקביל קבלת נקודות זיכוי | א- שינוי סעיף 32(1) | ב- שינוי סעיף 40(ב)(1) | ג- הוספת סעיף קטן (ג) לסעיף 66(ג)(3) | 2- הארכת מענק מס הכנסה שלילי לשנים 2010 ו-2011 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט–2009 | תיקון 171 | חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009 | תיקון 172 | הוספת סעיף 32(16) - תשלומים שנתינתם מהווה עבירה | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע–2009 | תיקון 173 | שינוי הגדרות בקופות גמל | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009 | תיקון 174 | הוספת סעיף 87א - אי החלת תקן חשבונאי מס' 29 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע–2010 | תיקון 175 | הוספת סעיף 9(29) - פטור ממלגות לסטודנט ולחוקר | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע–2010 | תיקון 176 | הוספת סעיף 9(30) - פטור ממס על קבלת פיצוי מתרומת ביציות | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 176), התש"ע- 2010 | חוק תרומת ביציות, התש"ע–2010 | תיקון 177 | 1- הוספת סעיף קטן (5) לסעיף 7(א) | 2- שינוי סעיף 7(ב) | 3- שינוי סעיף 7(ד) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 177), התש"ע–2010 | תיקון 178 | 1- הוספת סעיף קטן (ב1) לסעיף 166(1)(ב) | 2- הוספת הגדרות לסעיף 166(ג) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), התשע"א–2010 | תיקון 179 | 1- ביטול סעיף 9(15ב) | 2- הוספת הגדרה בסעיף 32(1) - אי התרת הוצאות אש"ל | 3- שינוי סעיף 121(ב)(1) | חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 | תיקון 180 | 1- שינוי הגדרות בסעיף 88 | 2- הוספת סעיף 88א - קרן נאמנות חייבת שהפכה לקרן נאמנות פטורה | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 180), התשע"א–2011 | תיקון 181 | סעיף 35 - הוספת הגדרות ל"עולה" ו-"תושב חוזר" | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181), התשע"א–2011 | תיקון 182 | סעיף 9(29) - שינוי והוספה בהגדרת "תמורה" | תיקון 183 | סעיף 47ג(ב) - הוספה להגדרת "יועץ פנסיוני" | תיקון 184 | מיסוי רווחי נפט | הוספת סעיף 3(ג1) | הוספת סעיף 17(15) | מיסוי רווחי נפט | חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א–2011 | טופס 5520- דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל | טופס 5521- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע (דיווח בידי שותפות נפט) | טופס 5522- רווח הון מניירות ערך סחירים – (לדו"ח השנתי של שותפות נפט) | טופס 5523- רווח הון מניירות ערך סחירים (לדו"ח השנתי של שותפות נפט) | טופס 5524- רווח הון מניירות ערך סחירים (2) (לדו"ח השנתי של שותפות נפט) | טופס 5525- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" | טופס 5526- הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן (לדו"ח השנתי של שותפות נפט) | טופס 5901- דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות של מיזם נפט | טופס 5902- פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט | טופס 5903- פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט | טופס 5904- פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" | טופס 5905- בקשה למינוי שותף מנהל | טופס 5906- הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת ניכוי היטל במקור | טופס 5907- דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור | תיקון 185 | 1- הרחבת הגדרת "הלוואה" בסעיף 3ט(ג) | 2- הוספת סעיף קטן (5) לסעיף 3(ט) | 3- שינוי בסעיף 3(י)(1) | 4- שינויים בסעיף 85א | א- שינוי הגדרות: "אמצעי שליטה" "ויחד עם אחר" | ב- הוספת הגדרת "אשראי" | ג- הרחבת הגדרת "שליטה" | ד- הוספת סעיף קטן (ו) לסעיף 85א | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185), התשע"א–2011 | תיקון 186 | הוספה לסעיף 97(ב2) - פטור לתושב חוץ | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186), התשע"ב–2011 | תיקון 187 | חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011 | תיקון 188 | אורכה לסעיף 87א - אי החלת תקן חשבונאי מס' 29 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188), התשע"ב–2012 | תיקון 189 | הוספת סעיף 40ג(ג1) - נקודת זיכוי למתמחה | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב–2012 | תיקון 190 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012 | תיקון 191 | הרחבת הגדרת "מטרה ציבורית" - בסעיף 9(2) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 191), התשע"ב–2012 | תיקון 192 | שינוי הגדרה בסעיף 75יז(4) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – [מס' 192] | תיקון 193 | שינוי הגדרות בסעיף 140 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה – [מס' 193] | תיקון 194 | 1- תרומות | א- שינוי סכומי התרומות לשנת 2012 | ב- ביטול סעיף קטן (ב) בסעיף 46 | ג- הוספת הגדרה לסעיף 120א | ד- הוספת הגדרה לסעיף 120ב(א) | 2- תוקף אישורים למוסדות ציבוריים | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב – 2012 | תיקון 195 | 1- הוספת סעיף 121ב- מס על הכנסות גבוהות, "מס יסף" | 2- שינוי הגדרת "תקרות הכנסה" בסעיף 120א | 3- שינוי שיעור מדרגות המס מיום 01.01.2013 | א- הכנסות יחיד מיגיעה אישית | ב- הכנסה מיגיעה אישית ליחיד, אשר מלאו לו 60 שנים | ג- הכנסות פסיביות, יחיד לשנת 2013 | חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012 | תיקון 196 | הוספת סעיף קטן 9(2)(א)(א1) - פטור ממס על ריבית ודיבידינד לתאגידי מים וביוב | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), התשע"ג–2012 | תיקון 197 | 1- הוספת סעיף 100א1 - חלוקה מרווחי שערוך | 2- שינוי והוספה בסעיף 96 | א- הוספת סעיף קטן (ב) לסעיף 96 | ב- הוספת סעיף קטן (ג) לסעיף 96 | 3- שינוי הגדרה בסעיף 97(ב3)(2) | 4- תיקון סעיפי 40ג ו 40ד - זיכוי בגין לימודים | א- שינוי סעיף 40ג(ב) | ב- שינוי סעיף 40ג(ג) | ג- שינוי סעיף 40ג(ג1) | ד- שינוי סעיף 40ג(ד)(1) | ה- שינוי סעיף 40ג(ד)(2) | ו- שינוי סעיף 40ד(ב) | ז- שינוי סעיף 40ד(ג) | 5- שינוי סעיף 64א | 6- שינויים בסעיפי 75 | 7- שינוי שיעורי המס | א- שינוי שיעור המס, סעיף 121 | ב- הכנסה מיגיעה אישית ליחיד, אשר מלאו לו 60 שנים | ג- שינוי סעיף 124ב, הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים | ד- שינוי סעיף 126(א)-שינוי שיעור מס החברות | 8- שינוי הגדרת "תכנון מס החייב בדיווח" ל-"פעולה החייבת בדיווח" | 9- סעיף 191 קנס גרעון | א- שינוי סעיף 191(ג1) | ב- הוספת סעיף קטן (ג2) לסעיף 191 | ג- הוספת סעיף קטן (ג3) לסעיף 191 | חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013 | תיקון 198 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד–2013 | תיקון 199 | 1- שינוי סעיף 57 | 2- שינוי סעיף 64ב(ב) | 3- שינוי סעיף 66(ד) | 4- ביטול סעיף 66(ה) | 5- שינוי סעיף 67 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד–2013 | תיקון 200 | 1- הוספת סעיף קטן(ב) לסעיף 193 | 2- הוספת סעיף 193א - ערב לתשלום חוב מס | 3- הוספת הגדרה בסעיף 194(ג)(2) | 4- הוספת סעיף קטן(ג1) לסעיף 194 | חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014 | תיקון 201 | הוספת הגדרה לסעיף 1 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 201), התשע"ד–2014 | תיקון 202 | אורכה נוספת לסעיף 87א - אי החלת תקן חשבונאי מס' 29 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד–2014 | תיקון 203 | הרחבת הגדרה לסעיף 7 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203), התשע"ד–2014 | תיקון 204 | 1- הוספת הגדרה לסעיף 1 | 2- הוספת סעיף קטן (ה7) לסעיף 3 | 3- הוספת סעיף קטן (ח) לסעיף 9(7א) | 4- הוספת סעיף קטן (17א) לסעיף 9 | 5- הוספת סעיף קטן (ח) לסעיף 9א | 6- הוספת סעיף 124ג | 7- הוספת הגדרה לסעיף 164 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 204), התשע"ד–2014 | תיקון 205 | הוספת סעיף 194א - בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 205), להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה, התשע"ד–2014 | תיקון 206 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 206), התשע"ו- 2015 | תיקון 207 | 1- הוספת הגדרה בסעיף 197 | 2- הוספת סעיף 214א- הגדרות | 3- הוספת סעיף 214ב- העברת מידע לפי הסכם בין-לאומי | 4- הוספת סעיף 214ג- איסוף מידע לצורך הסכם בין-לאומי | 5- הוספת סעיף 214ד- פרסום ברשומות | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו–2015 | תיקון 208 | 1- שינוי הגדרה בסעיף 3(ג)(1) | 2- שינוי הגדרה בסעיף 17(15) | חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו–2015 | תיקון 209 | 1- שינוי הגדרה בסעיף 3(ה3)(2) | 2- שינוי הגדרה בסעיף 32(14)(ב) | 3- שינוי הגדרה בסעיף 47(א)(5) | 4- שינוי הגדרה בסעיף 47(ב)(2)(ב) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 209), התשע"ו–2015 | תיקון 210 | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 210), התשע"ו-2015 | תיקון 211 | 1- שינוי סעיף 145(א)(2) | 2- שינוי סעיף 145א2 | 3- הוספת סעיף קטן (א1) לסעיף 145א2 | 4- שינוי סעיף 152(ג) | 5- שינוי סעיף 167(א)(2) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 211), התשע"ו-2015 | תיקון 212 | 1- הוספת סעיף קטן (4א) לסעיף 66(ג) | 2- הוספת סעיף קטן (6) לסעיף 66(ג) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 212) התשע"ו-2015 | תיקון 213 | 1- שינוי סעיף 140א(א) | 2- ביטול סעיף 166(ב1) | 3- ביטול סעיף 166(ב2) | 4- ביטול סעיף 166(ב3) | 5- ביטול חלק מההגדרות בסעיף 166(ג) | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 213), התשע"ו-2015 | תיקון 214 | הוספת הגדרות לסעיף 11(א) | 2- שינויים בסעיפים קטנים (1)(2)(3) לסעיף 11(ב) | 3- הוספת סעיף קטן (4א) לסעיף 11 | 4- שינויים בסעיף קטן ב(6) לסעיף 11 | 5- שינויים בסעיף קטן ג לסעיף 11 | 6- הוספת סעיף קטן (ה) לסעיף 11 | 7- הוספת סעיף קטן (ו) לסעיף 11 | 8- הוספת סעיף קטן (ז) לסעיף 11 | חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 | תיקון 215 | 1- הוספת סעיף קטן (ב1א) לסעיף 131 | 2- הוספת סעיף 131ד- דיווח בגין חוות דעת | 3- הוספת סעיף 131ה- נקיטת עמדה חייבת בדיווח | 4- הוספת סעיף קטן (א1) לסעיף 166 | 5- הוספת סעיף קטן (4) לסעיף 191(ג1) | 6- הוספת סעיף קטן (5) לסעיף 191(ג1) | 7- הוספת סעיף 215ב- אי הודעה על תכנון מדף | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 215), התשע"ו-2015
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות