Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה

₪690.00
מק"ט: 11880 מצב מלאי: אזל

מחבר: השופט יעקב שקד

Municipal Court Law and Practice

ראה בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה – מהדורה שניה 2019
אודות הספר

ספרו של השופט יעקב שקד הינו הספר הראשון בישראל העוסק במכלול הסוגיות הנדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים. הספר מספק זווית ראיה של בית המשפט, תוך שילוב בין הדין לפרקטיקה השיפוטית.

בין הנושאים הנדונים בספר:

עבירות והליכים על פי חוק התכנון והבניה:

 • בניה בלתי חוקית
 • שימוש חורג
 • צוי הריסה והפסקת עבודות מינהליים ושיפוטיים
 • צוי הפסקת שימוש חורג
 • מעגל האחראים לעבירות
 • ענישה, סמכויות מפקחים ודרכי עבודתם
 • אכיפה בררנית.

עבירות והליכים על פי חוק רישוי עסקים:

 • קבלת רשיון עסק וביטולו
 • דרכי תקיפה של החלטות הרשות
 • ניהול עסק ללא רשיון, צוי סגירה מינהליים ושיפוטיים
 • סגירת עסקים על ידי משטרת ישראל
 • עבודת המפקחים.

חוקי עזר עירוניים:

 • ענייני חניה, מפגעים סביבתיים, צוי גינון ועוד.

סוגיות ייחודיות:

 • חוק לימוד חובה
 • חוק להגבלת שימוש במקום המשמש למעשי זנות
 • חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים ועוד
 • היבטים דיוניים פלילים ומינהליים בסוגי ההליכים השונים.

מתוך ההקדמה לספר מאת שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות


ספר זה הוא חיבור מקיף ועדכני ומבאר את ההלכות והכללים הדיוניים הנוגעים לבית המשפט לעניינים מקומיים. הוא כולל מידע רב חשיבות בנוגע להליכים המתנהלים בבית המשפט לעניינים מקומיים. הוא ערוך במקצועיות ובכישרון ועוסק מטבע הדברים בתחומים המרכזיים שבתחום סמכותו של בית המשפט לעניינים מקומיים – תכנון ובניה, רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים.

אודות המחבר

השופט ד"ר יעקב שקד, מכהן בבימ"ש השלום בהרצליה, והינו דוקטור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר – אילן. מחבר הספרים: "בית משפט לעניינים מקומיים – הלכה ומעשה", "פינוי מקרקעין הליכים והלכות", "תקיפה עקיפה בהליכים פליליים ואזרחיים" ו-"פירוק שיתוף במקרקעין".

.
הקדמה – מאת שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות | תוכן עניינים מקוצר | תוכן עניינים מפורט | שלמי תודה | רשימת הקיצורים | מבוא | פרק ראשון: בית משפט לעניינים מקומיים – הקמה, סמכויות וכללי | 1.1 כללי | 1.2 סמכות בשטחי יהודה ושומרון | 1.3 סוגי העבֵרות | 1.4 כללי הדיון | 1.5 המאשימה והתובעים | 1.5.1 כללי | 1.5.2 התובעים | 1.5.3 תובע הפועל ללא הסמכה | פרק שני: חוק התכנון והבניה | 2.1 כללי | 2.2 פרקטיקת הדיון בעבֵרות תכנון ובנייה | 2.3 המפקחים | 2.3.1 כללי | 2.3.2 סמכויות המפקח וצו כניסה למקרקעין | 2.3.3 אופי החקירה על ידי מפקחי הבנייה וקבילות ממצאיהם | 2.4 המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין | 2.5 טרום כתב אישום – החובה לזמן לחקירה | 2.5.1 כללי | 2.5.2 החובה לשמוע את גרסת החשוד כחלק מחקירה | 2.5.3 תוצאתה של הפרת חובת שמיעת גרסת החשוד | 2.6 סגירת תיק בהסדר מותנה טרם הגשת כתב אישום | 2.6.1 כללי | 2.6.2 שיקול דעת התביעה בעריכת הסדר | 2.6.3 האם חובה על התביעה לערוך הסדר מותנה? | 2.7 עבודות הטעונות היתר וסעיפי העונשין בעבֵרות בנייה או שימוש חורג | 2.7.1 כללי והוראות הסעיף | 2.7.2 חובת ההוכחה לגבי היעדר היתר | 2.7.3 מהו "בנין" | 2.7.4 "סגירת חורף" | 2.7.5 סתירה בין חוק התכנון והבניה לחוק עזר עירוני בעניין סגירת חורף | 2.7.6 פטור מהיתר לבנייה מצומצמת | 2.7.7 שינוי פנימי | 2.8 שימוש חורג | 2.8.1 כללי | 2.8.2 היתר ישן שבו לא צוין השימוש המותר או היעדר היתר | 2.8.3 שימוש מעורב | 2.8.4 בחינת סוג השימוש המותר | 2.8.5 שימוש עיקרי ושימוש נלווה | 2.8.6 שימוש מסחרי מוסווה | 2.8.7 משך השימוש כשיקול לעניין סיווגו | 2.8.8 האם שימוש חורג מחייב שהות במבנה? | 2.8.9 האם מתקיים שימוש חורג כאשר אין למבנה היתר והתכנית אינו מאפשרת הקמתו? | 2.8.10 שיקולי צדק ונוחות | 2.8.11 שימוש "ארעי" | 2.8.12 שיהוי כטענת הגנה מפני אישום בשימוש חורג | 2.8.13 טענת הגנה של אי-ידיעה בדבר סוג השימוש | 2.8.14 החלטת הוועדה להתיר שימוש חורג – האם די בה? | 2.8.15 הוראות להריסה והתאמה להיתר בעבֵרה של שימוש חורג | 2.9 מעגל האחראים לעבֵרה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה | 2.9.1 כללי ויסודות הסעיף | 2.9.2 אחריותם של אדריכל ומהנדס | 2.9.3 מיהו ה"מוחזק כבעלים" | 2.9.4 אחריותו של בעל הזכויות במקרקעין הטוען כי לא היה מעורב בבנייה | 2.9.5 ההגנה מכוח סעיף 208(ב) לחוק | 2.9.6 האם פניה לבעלי מקצוע יכולה לשמש הגנה לפי סעיף 208(ב) לחוק? | 2.9.7 אחריות מנהלים בתאגיד לעבֵרה | 2.10 ענישה וצווים שונים כחלק מגזר הדין | 2.10.1 כללי והוראות הסעיף | 2.10.2 התנאים להטלת קנס יומי | 2.10.3 קנס יומי בגין עבֵרה נמשכת – לאחר הגשת כתב האישום | 2.10.4 צווי בית המשפט להסרת העבֵרה | 2.10.5 חובת בית המשפט ליתן צו | 2.10.6 "ויתור" על ביצוע הריסה כנגד תשלום היטל השבחה | 2.10.7 טענה כי החזקה במבנה מצויה בידי לצד שלישי | 2.10.8 הסמכת הוועדה המקומית לביצוע הצו לאחר גזר הדין | 2.10.9 דיור חלוף למחזיק | 2.10.10 מעצר הנשפט עד ביצוע הצו | 2.11 הארכת מועד לביצוע צו ההריסה – סעיף 207 לחוק | 2.11.1 הוראות הסעיף וכללי | 2.11.2 שיקולי בית המשפט | 2.11.3 סדרי הדין | 2.12 חיוב באגרות, תשלומי חובה וקנס בשל רווחים | 2.12.1 חיוב באגרות ובתשלומי חובה | 2.12.2 קנס או תביעה בגין רווחים מבנייה בלתי חוקית | 2.12.2.1 כללי | 12.2.2.2 מטרת הסעיף והשיקולים במסגרתו | 2.12.3 הזיקה בין סעיף 219 לחוק התכנון והבניה לסעיף 63(א) לחוק העונשין | 2.12.4 האם מתן צו הריסה או צו הפסקת שימוש מאיין פסיקת קנס מכוח סעיף 63(א) לחוק העונשין? | 2.13 אי-קיום צו שיפוטי או צו מינהלי | 2.13.1 כללי ושיקולים רלוונטיים | 2.13.2 תקיפה עקיפה של הצו השיפוטי | 2.13.3 חשיבות ניסוח הצו השיפוטי | 2.13.4 טענת התיישנות ושיהוי נגד אישום של אי-קיום צו הריסה | 2.13.5 ענישה | 2.13.6 אי-קיום צו מינהלי | 2.14 צו הריסה ללא הרשעה – סעיף 212 לחוק | 2.14.1 כללי ויסודות הסעיף | 2.14.2 "מי שהיה בעל הבניין בשעת ביצוע העבֵרה וביצע אותה איננו בעל הבנין עוד" | 2.14.3 על מי יוטל ביצועו של הצו? | 2.14.4 שיקול דעת בית המשפט במתן הצו | 2.14.5 שיהוי בהגשת הבקשה | 2.14.6 מיהו "אינו בר עונשין?" | 2.14.7 טענת רוכש נכס בתום לב שהוצא לגביו צו הריסה שלא נרשם בלשכת רישום המקרקעין | 2.14.8 טענת הסתמכות על "אישור הקמה" | 2.15 צו הפסקה מינהלי | 2.15.1 כללי ויסודות הסעיף | 2.15.2 נוסחו של צו ההפסקה המינהלי ומשמעותה של סטייה ממנו | 2.15.3 דרך המצאת צו הפסקה מינהלי | 2.15.4 אישורו של צו הפסקה מינהלי | 2.15.5 תקיפתו של צו הפסקה מינהלי | 2.15.6 שיקולי בית המשפט | 2.15.7 חובת שימוע? | 2.15.8 נזק הנגרם כתוצאה מצו הפסקה מינהלי שלא צריך היה לתיתו | 2.16 צו הריסה מינהלי | 2.16.1 כללי ויסודות הסעיף | 2.16.2 המועד לביצוע הצו | 2.16.3 מיהו הנפגע הרשאי לבקש את ביטול הצו | 2.16.4 בקשה לביטול הצו ושיקולי בית המשפט | 2.16.5 חובת ההיוועצות | 2.16.6 תוצאתה של הפרת חובת ההתייעצות | 2.16.7 נטל ההוכחה | 2.16.8 מהו אכלוס? | 2.16.9 "בניין" לצורך סעיף 238א לחוק התכנון והבניה | 2.16.10 המהנדס החותם על התצהיר הנלווה לצו | 2.16.11 חילופי בעלים במבנה | 2.16.12 עיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי לצורך הוצאת היתר | 2.16.13 תביעה נזיקית כנגד הרשות בשל הריסה מכוח צו מינהלי שלא כדין | 2.17 צו הפסקה שיפוטי וצו למניעת פעולות | 2.17.1 כללי, הוראות הסעיפים ומטרתם | 2.17.2 המצאת צו הפסקה שיפוטי וסדר הדיון | 2.17.3 פגמים בצו | 2.17.4 שיקולי בית המשפט | 2.17.5 שיהוי בהגשת הבקשה כשיקול רלוונטי | 2.17.6 התליית צווי הפסקה שיפוטיים לתקופת ביניים | 2.17.7 הפנית הצו לאדם הטוען כי אינו שולט בשימוש או במבנה | 2.17.8 האם ניתן להסתמך על טענה מכוח סעיף 208(ב) לחוק כנגד צו הפסקה או צו מניעת פעולות? | 2.17.9 פגם בהיתר כמצדיק מתן צו הפסקה שיפוטי | 2.17.10 צו הפסקה שיפוטי כמפסיק שימוש חורג | 2.17.11 עיכוב תוקף צו הפסקה שיפוטי עד לסיום הליך אזרחי | 2.17.12 צו הפסקה שיפוטי גורף גם לגבי חלק מהמבנה שניתן כהיתר – תקין? | 2.17.13 מעצר בשל הפרת צו הפסקה שיפוטי | 2.17.14 הוראת בית המשפט למוסדות התכנון לחדול מטיפול בבקשת ההיתר | 2.18 צו הריסה שיפוטי בשל אי-ביצוע צווי ביניים מינהליים | 2.18.1 כללי והוראות הסעיף | 2.18.2 מבצע הצו | 2.18.3 סדרי הדיון | 2.18.4 שיקולי בית המשפט | 2.18.5 טענה כי המקום קדוש | 2.18.6 שיקולי בית המשפט בבקשה להארכת מועד ביצוע צו שיפוטי | 2.19 ערעור על צווים | 2.19.1 כללי | 2.19.2 זהות המערער | 2.20 טענות הגנה שונות וסוגיות פרטניות | 2.20.1 טענת הגנה מן הצדק | 2.20.1.1 כללי ועקרונות מנחים | 2.20.1.2 יישום העקרונות בפסיקת בית המשפט לעניינים מקומיים | 2.20.2 טענת התיישנות | 2.20.2.1 האם פעולות החקירה עוצרות את מרוץ ההתיישנות? | 2.20.3 הימנעות מהרשעה | 2.20.3.1 כללי | 2.20.3.2 הקריטריונים להפעלתו של סעיף 71א(ב) לחוק העונשין | 2.20.3.3 יישום הלכת כתב בעבֵרות של תכנון ובנייה | 2.20.4 זוטי דברים בעבֵרות בנייה | 2.20.5 טענת שיהוי כמגן | 2.20.6 חיוב בונה שלא כדין בהוצאות ההריסה | 2.20.7 חובתו של בעל המקרקעין או מחזיק למסור את שם הבונה או המשתמש | 2.20.8 תצלומי אוויר | 2.20.9 הבטחה שלטונית | 2.20.10 תקיפה עקיפה | 2.20.11 הגשת תכנית בניין עיר כראייה | 2.20.12 תוספת פיגורים על קנס והסמכות לפרוס קנס לאחר גזר הדין | 2.20.12.1 תוספת הפיגורים על קנס | 2.20.12.2 הסמכות לפרוס קנס | 2.20.13 מאסר חלף קנס | 2.20.13.1 כללי וסדרי הדין | 2.20.13.2 התראה טרם הפעלת המאסר | 2.20.13.3 חיוב הוועדה המקומית לנקוט הליכים על עבֵרות לפי חוק התכנון והבניה – האומנם? | פרק שלישי: חוק רישוי עסקים | 3.1 כללי | 3.2 מפקחי רישוי עסקים | 3.3 פרקטיקת הדיון בבית המשפט לעניינים מקומיים | 3.4 רישוי עסקים כאוכף דיני תכנון ובנייה | 3.5 הגדרת "עסק" ופרשנות צו רישוי עסקים | 3.6 הליך קבלת רישיון וסוגיו | 3.6.1 כללי | 3.6.2 חוות דעת מקדמית | 3.6.3 התנית רישיון בתנאים והתייעצות עם גורמים שונים | 3.6.4 היתר מזורז | 3.6.5 היתר זמני | 3.6.6 חידוש רישיון | 3.6.7 שינוי בעלות | 3.6.8 השגה | 3.6.9 רישיון שניתן בהתאם לצו רישוי עסקים קודם | 3.7 הוכחת קיומו של רישיון או טענת זכאות לקבלתו | 3.7.1 נטל הראיה להוכיח קיום רישיון עסק | 3.7.2 תקיפה עקיפה | 3.8 תקיפת החלטות רשות הרישוי לא לתת רישיון | 3.8.1 כללי | 3.8.2 שיקולי בית המשפט | 3.8.3 סירוב המשטרה לתת רישיון | 3.8.4 תקיפת החלטות רשות הרישוי על ידי צד שלישי בעילה של הפרת דיני התכנון והבנייה | 3.8.5 התנית רישיון בקיום חוקי עזר | 3.9 ביטול רישיון והאפשרות לתקוף החלטה לביטולו | 3.9.1 סעיפי החוק | 3.9.2 ההבחנה בין סירוב לתת רישיון לביטולו והשיקולים הרלוונטיים | 3.9.3 מהו ארוע מיוחד | 3.10 צווי הפסקה מינהליים כנגד עסק | 3.10.1 יסודות הסעיף וכללי | 3.10.2 הקיימת חובת שימוע טרם הוצאת צו מינהלי? | 3.10.3 אופן הליך בדיקת ההחלטה המינהלית מכוח סעיף 20 לחוק | 3.10.4 האם ניתן לחייב את בעלי הסמכויות, המנויים בסעיף 20 לחוק רישוי עסקים, להפעיל את סמכותם ולהוציא צו מינהלי? | 3.11 צו הפסקה שיפוטי נגד עסק לאחר הגשת כתב אישום | 3.11.1 כללי | 3.11.2 השיקולים בהוצאת צו מכוח סעיף 17 | 3.11.3 שיהוי בהגשת הבקשה | 3.11.4 עיון חוזר בשל שינוי נסיבות | 3.11.5 ערעור על החלטה לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים | 3.11.6 היחס בין חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבֵרות לסעיף 17 לחוק רישוי עסקים | 3.12 צו סגירה לעסק בעת גזר הדין | 3.12.1 כללי והוראות הסעיף | 3.12.2 שיקולי בית המשפט | 3.12.3 צו כלפי העסק וכלפי צד שלישי | 3.13 צו למניעת פעולות | 3.13.1 הוראות הסעיף ומטרות | 3.13.2 שיקול דעת בית המשפט | 3.14 סגירת עסק המוכר משקאות משכרים | 3.14.1 כללי | 3.14.2 האם מכירה חד-פעמית של אלכוהול לקטין יכולה לגרום להפרת שלום הציבור? | 3.14.3 שיקולי בית המשפט בעת דיון בבקשה לביטול צו סגירה | 3.15 אחריותם של תאגידים ובעלי מניות או מנהלים | 3.16 אי-קיום צו בית המשפט | 3.16.1 כללי | 3.16.2 ענישה | 3.16.3 האם סגירת עסק ערב גזר הדין בעבֵרה לפי סעיף 18 לחוק רישוי עסקים משמשת שיקול לקולא? | 3.16.4 האם היתר זמני מפקיע את תוקפו של צו הסגירה? | 3.16.5 האם העובדה שהמקרקעין בהם נמצא העסק ללא רישיון הושכרו לנאשם על ידי העירייה עצמה יש כדי להוות הגנה? | 3.17 הארכת מועד לביצוע צו סגירה | 3.17.1 סמכות | 3.17.2 שיקול הדעת | 3.18 סמכויות בביצוע צווים על פי חוק רישוי עסקים | 3.19 סוגיות נוספות בחוק רישוי עסקים | 3.19.1 עבירת רישוי מתוך רכב או באמצעותו | 3.19.2 רוכלות | 3.19.3 האם הרשות המקומית שתופסת טובין או רכוש מכוח סעיף 27 לחוק רישוי עסקים מוחזקת כשומרת? | 3.19.4 עסק בתוך עסק | 3.19.5 ענישה בהתאם לחוק רישוי עסקים | 3.19.6 התחייבות להימנע מעבֵרה – ניהול עסק ללא רישיון כעבֵרה נמשכת או עבֵרה מתחדשת | פרק רביעי: חוקי עזר עירוניים | 4.1 מבוא | 4.2 עבֵרות ברֵרת קנס ועבֵרות ברֵרת משפט | 4.2.1 כללי | 4.2.2 דרכי ההמצאה – חזקת מסירה | 4.2.3 כיצד יש להוכיח את המשלוח בדואר רשום? | 4.2.4 סדרי הדיון | 4.2.5 טענת התיישנות | 4.2.6 האם מרוץ ההתיישנות בעבירת חטא דומה לזה של עבֵרות עוון ופשע? | 4.2.7 בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הנאשם | 4.2.7.1 סדרי דיון ועילות | 4.2.7.2 מהי סיבה מוצדקת ומהו עיוות דין? | 4.3 סוגיות פרטניות הקשורות לחוקי עזר ולעניינים שונים | 4.3.1 כללי | 4.3.2 חניה לצורך פריקה וטעינה | 4.3.3 חוק החניה לנכים | 4.3.4 חוקי עזר הנוגעים למכשולים ועבֵרות שונות ב"רחוב" | 4.3.5 מהי "מדרכה" | 4.3.6 הצבת תמרור ותוקפו | 4.3.7 חובת הצבת שילוט ברור | 4.3.8 תמרור האוסר חניה בימי חול – פירוש המונח | 4.3.9 תמרור תקף עד לצומת הקרובה | 4.3.10 שינוי צבע מדרכה מאדום לבן לאפור – שינוי תמרור? | 4.3.11 חניה ללא תשלום אגרה כאשר הנאשם זכאי לתג חניה | 4.3.12 אי-תשלום אגרת חניה בשל מדחן מקולקל או חסר | 4.3.13 מדרכה צבועה "כחול לבן" | 4.3.14 חניה באזור שמור לתושבי אזור מסוים תוך תשלום אגרת חניה | 4.3.15 חניה בתחנת אוטובוס לאחר שעות פעילותה | 4.3.16 הנחיות מינהליות באכיפת חוקי עזר ומשמעותן המשפטית | 4.3.17 ביטול חוק עזר לאחר ביצוע העבֵרה וטרם הכרעת הדין | 4.3.18 תוקפם של חוקי עזר | 4.3.19 חוקי עזר וזכויות יסוד | 4.3.20 סמכות פינוי זמני ממבנה מסוכן בשל אי-ציות לחוק עזר | פרק חמישי: חיקוקים נוספים הנדונים בבית המשפט לעניינים מקומיים | 5.1 חוק לימוד חובה | 5.1.1 כללי, הוראות החוק ומטרותיו | 5.1.2 מקרים פרטניים | 5.2 צווי הגבלת שימוש במקום לשם מניעת מעשי עבֵרה (הבאה למעשה זנות וכדומה) | 5.2.1 כללי, הוראות ומטרות | 5.2.2 סדרי דין ושיקולים | 5.3 סמכות בית המשפט ליתן צווים לאכיפת חוקי עזר בנוגע לפתיחת עסקים בימי מנוחה | 5.3.1 הוראות החוק ומטרות | 5.3.2 סדרי הדין | 5.3.3 שיקול דעת בית המשפט | 5.4 עישון במקומות ציבוריים | 5.4.1 כללי והוראות מרכזיות | 5.4.2 מטרת החוק | 5.4.3 עישון תחת כיפת השמים | 5.4.4 הפיקוח הנדרש מבעליו של מקום אסור בעישון | 5.4.5 טענת אכיפה בררנית | 5.5 צווי גינון וצווים להפיכת מגרש פרטי למגרש חניה ציבורי | 5.5.1 כללי והוראות החוק | 5.5.2 שיקולי בית המשפט | 5.6 איסור נהיגה ברכב בחוף הים | 5.7 איסור הצגת חמץ | 5.7.1 כללי והוראות החוק | 5.7.2 מהי הצגת חמץ בפומבי | פרק שישי: הקשר בין בית המשפט לעניינים מקומיים לרשות המקומית | 6.1 הצגת הבעיה | 6.2 פסיקת בית המשפט העליון | 6.3 הרהורים והצעות לעתיד | מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חוקי עזר עירוניים | חקיקה זרה | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי המשפט לעניינים מינהליים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בתי משפט לעניינים מקומיים | פסיקה זרה | ספרות | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | תנ"ך | ספרות זרה | מאמרים זרים | שונות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות