Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סעדים זמניים ומיידיים במשפט העסקי

₪1,100.00 ₪630.00
מק"ט: 14251 מצב מלאי: אזל

מחבר: יואל פרייליך, עו"ד

Temporary and Immediate Reliefs in Business Litigation

דיני חברות; משפט אזרחי / סדר דין: יואל פרייליך עו

לרשימת כל הספרים בנושא דיני חברות.
אודות הספר

הספר מניח חיבור בין תחום הסעדים הזמניים והמיידיים לתחומי המשפט המסחרי השונים. הספר כולל סקירה נרחבת של סכסוכים עסקיים בראי הסעדים הזמניים:

  • סכסוכי שליטה בחברות, זכויות בעלי מנייות וניירות ערך.
  • סכסוכים מסחריים וחוזיים.
  • קניין רוחני וסודות מסחר.
  • מכרזים.
  • חדלות פירעון של חברות.
  • מינוי בעלי תפקיד זמניים.
  • צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות.

הספר מנתח את יישומם של סעדים אלו על הסכסוך העסקי ואת המבחנים הכלליים למתן סעדים אלו.

אודות המחבר

יואל פרייליך עו"ד, שותף וראש מחלקת הליטיגציה במשרד גיסין ושות'. המידע שנאסף בספר מבוסס על הניסיון המעשי שהמחבר צבר בהתדיינות בפני ערכאות בתי המשפט ועל מחקר של החוק והפסיקה.

.
שער ראשון | 1. מקורו ההיסטורי של הסעד הזמני, וקליטתו במשפט הישראלי | 2. חשיבותם האסטרטגית של סעדים זמניים בסכסוך העסקי-מסחרי | 2.1 חשיבות הסעד הזמני כפועל יוצא של זמינותו, מיידיותו וגמישותו | 2.2 כוח ההכרעה של הסעד הזמני בסכסוך העסקי | 2.2.1 הסעד הזמני יכול להעניק לצד הזוכה "מונופול" | 2.2.2 הסעד הזמני עשוי להכריע את הסכסוך המסחרי עקב סוגיות תזרימיות | 2.2.3 שיקולי סיכון וסיכוי מתחום תורות המשחקים וההשקעות | 2.3 חשיבות הכרת "כללי המשחק" בבקשה לסעדים זמניים | שער שני | 3. מבחני החובה הכלליים למתן סעד זמני | 4. ניתוח מרכיבי המבחן המרובע | 4.1 שכנוע בית המשפט בקיומה של עילת תביעה | 4.1.1 הראיות המשמשות להוכחת עילת תביעה לכאורית | 4.1.2 ניסיון המשיב לערער את עילת התביעה בטענה כי ההסכם שמבקשים לאכוף מהווה הסדר כובל | 4.2 חיוניות הסעד | 4.2.1 שמירה על "המצב הקיים" | 4.2.2 שכנוע כי נתינתו של הצו הכרחית במידה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה | 4.2.3 בחינת חיוניות הסעד לאור האפשרות לזכות בפיצוי כספי | 4.2.4 מתן סעד זמני כאשר שוויו הכספי של הנזק שייגרם אינו ניתן לחישוב בקלות | 4.2.5 כאשר הדין מקנה למבקש זכות לסעד של אכיפה, אין לדחות את הבקשה לסעד זמני על בסיס טענה שלמבקש אפשרות לזכות בפיצוי כספי | 4.2.6 כאשר קיימת זכות ברורה לאכיפת חוזה, ניתן לתת גם סעד זמני המחייב המשך ביצוע תשלומים | 4.2.7 מתן סעד זמני כאשר חלק מן הנזקים אינם ניתנים להערכה או להטבה בכסף | 4.2.8 האפשרות להיטיב את נזקי המבקש באמצעות פיצוי כספי, מקבלת משקל נוסף כאשר מדובר בבקשה לצו עשה | 4.2.9 אין להסתפק בפיצוי כספי אם הימנעות ממתן הצו עשויה לסכן את המשך פעילות עסקו של המבקש | 4.3 מאזן הנוחות | 4.3.1 שיקול דעת בית המשפט כאשר הסעד הזמני זהה לסעד הנתבע בתובענה והיחס ביניהם | 4.3.2 שיקולים מסחריים ועסקיים המשפיעים על מאזן הנוחות | 4.3.3 מידתיות וחדשנות בעיצוב הסעד על מנת שיתאים למאזן הנוחות | 4.3.4 הגבלה של הסעד הזמני לטריטוריה או לשוק, על מנת לצמצם פגיעה במשיב | 4.4 שיקולי יושר וניקיון כפיים | 4.4.1 חובת גילוי מקסימלית והסתרת מידע | 4.4.2 שיהוי בבקשה לסעד זמני | 4.4.3 המועד הקובע לצורך שיהוי הינו המועד שבו נודע למבקש על פעילות המשיב | 4.4.4 המועד הקובע לצורך תחילת מירוץ השיהוי מוכתב מן הצורך לסעד הזמני ולא ממועד התגבשות עילת התביעה | 4.4.5 עיכוב של חודשים בהגנה על זכויות קניין רוחני יתפרש כשיהוי | 4.4.6 שיהוי עלול לגרום לנזקי הסתמכות לצד השני | 4.4.7 שיהוי לנוכח עיכוב הנובע מנקיטה בהליכי סעד זמני קודם | 4.4.8 סוגיית השיהוי כאשר למבקש לא היה ידוע דבר הפרת זכויותיו וכאשר נדרש זמן לצורך בירור העובדות וגיבוש הבקשה | 4.4.9 שיהוי בנקיטה בהליכים משפטיים ופרוצדורליים אשר נועדו לאפשר את הצו הזמני | 4.4.10 שיהוי הנובע ממו"מ מסחרי ליישוב המחלוקת או מאמונה כי ניתן ליישב את המחלוקת | 4.4.11 פתרון אפשרי לשיהוי בהגשת בקשה כנגד הפרה מתמשכת– החלת הצו הזמני רק על אירועים שיתרחשו לאחר תקופת השיהוי | 4.4.12 הכפפת סוגיית השיהוי למבחן הנזק ומאזן הנוחות | 4.4.13 מעמד השיקולים שביושר מול זכויות אכיפה או קניין | 4.5 מקבילית הכוחות - יחס הגומלין בין היסודות הנדרשים לקבלת הצו ובין מאזן הנוחות | 5. בקשה לסעד זמני צריכה להיות מוגשת במסגרת תובענה | 5.1 חריגים לדרישה כי הבקשה לסעד זמני תוגש לצידה של תובענה | 5.1.1 סעד זמני לבקשת נתבע - הזכות לקבל סעד זמני כאשר מבקש הסעד אינו התובע בהליך הראשי | 5.1.2 סעד זמני על רקע הליכי בוררות | 5.1.3 סעד זמני אשר נועד לתמוך בהליך המתנהל בחו"ל | 5.1.4 בקשה למינוי כונס נכסים | 6. מיידיותם של הסעדים והמועדים הדיוניים הנובעים מכך | 6.1 דיון בסעד זמני אשר לא נתבקש במעמד צד אחד | 6.2 מתן סעד זמני במעמד צד אחד | 6.2.1 צו שניתן במעמד צד אחד בסמוך למועדי הפגרה | 6.3 מתן סעד ארעי בטרם דיון מלא במעמד הצדדים, כאשר המשיב מנסה לעכב את בירור הבקשה במעמד שני הצדדים | 6.4 סעד זמני בטרם הגשת תובענה או לאחר מתן פסק דין | 6.5 סעד מיידי בשעות מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט | 6.6 איחוד הדיון בין הסעד הזמני לתובענה | 6.7 סעד זמני בטרם הוכרעה בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום | 7. הדיון בבקשה לסעד הזמני | 7.1 התצהיר התומך בסעד הזמני והעדויות | 7.2 זהות נותן התצהיר מטעם מבקש הסעד הזמני | 7.3 זכות בעל דין לחקור מצהירים מול סמכות בית המשפט להחליט על פי החומר שבפניו | 7.4 שיקול דעת בית המשפט לסרב לזימון עדים | 7.5 אי-הבאת ראיות אשר נמצאות בשליטת המבקש | 7.6 ארגז הכלים העומד לרשות הערכאה הדיונית | 7.7 סמכות בית המשפט לפסוק סעד זמני שונה מזה שהתבקש בבקשה | 7.8 סמכות בית המשפט להכשיר בקשה לסעד זמני שנפלו בה פגמים, באמצעות מתן הזדמנות להגיש בקשה מתוקנת | 7.9 גורלו של הסעד הזמני כשהראיות שהיוו בסיס לנתינתו הושגו בדרכים העומדות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות | 7.10 דיון בדלתיים סגורות והגנה על סודות מסחריים הנחשפים אגב דיון | 8. מעמדם של הממצאים בדיון על סעד זמני | 8.1 האם ממצאים שנקבעים בדיון בסעד זמני יכולים להקים השתק פלוגתא? | 9. פקיעת הסעד הזמני | 9.1 הארכת מועדים המשפיעים על פקיעת הצו | 10.סעד זמני בתקופת ערעור | 10.1 המועד להגשת בקשה לסעד זמני בערעור | 11. השגה על החלטה בבקשה לסעד זמני | 11.1 עיון מחדש בהחלטה על סעד זמני | 11.1.1 עיון מחדש בצו ביניים של בית משפט מינהלי | 11.1.2 עיון מחדש בצו מניעה זמני אשר ניתן על פי חוק עוולות מסחריות | 11.1.3 האפשרות להמיר את הצו באמצעות קביעת בטוחה מתאימה | 11.2 רשות ערעור על בקשה בסעד זמני | 11.2.1 ערעור על החלטה הדוחה מתן צו זמני במעמד צד אחד | 12. סעד זמני כאשר הסמכות לדון בתביעה הראשית מוקנית לערכאה אחרת | 12.1 צו זמני לצורך תמיכה בהליך משפטי המתקיים בחו"ל | 12.1.1 הוכחת הדין הזר | 12.2 סמכות בית המשפט לתת סעד זמני כאשר בין הצדדים קיימת תניית שיפוט זר | 12.3 סעד זמני בטרם הוכרעה בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום | 12.4 תוקפו של הסעד הזמני כאשר הסמכות העניינית מוקנית לערכאה אחרת בתחומי המדינה | 13. הבטוחות הנדרשות ממבקש הסעד הזמני ואחריותו לנזקי המשיב | 13.1 התחייבות עצמית | 13.1.1 אין בעצם העובדה שהמזכירות קיבלה את ההתחייבות העצמית כדי לפתור את המבקש מהאחריות לתקינותה | 13.1.2 החובה להפקיד התחייבות עצמית חלה על כל אחד מהמבקשים | 13.2 הפקדת ערבות | 13.3 חיוב בהפקדת עירבון | 13.4 תוקפו של הסעד הזמני כאשר נפל פגם בבטוחות שנדרשו | 13.5 שיקול הדעת בקביעת גובה הבטוחות וחשיבות ההבחנה ביניהן | 13.6 האחריות לנזק | 13.7 אופן חילוט הבטוחות לאחר פקיעת הסעד הזמני | 13.8 תביעה נזקים בגין קבלת סעד זמני בלתי מוצדק | 13.9 תביעת השבה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט | שער שלישי | 14. צווי מניעה זמניים | 14.1 שמירה על "המצב הקיים" בצו מניעה זמני | 14.2 היקפו והשפעתו של צו המניעה הזמני נגזרים מניסוחו המדויק של הצו | 14.3 סוגיות אופייניות במאזן הנוחות, הנוגעות לצווי מניעה זמניים | 14.4 הזכות לצו מניעה זמני, כאשר קיימים גורמים מפירים נוספים אשר אינם צד לדיון | 14.5 צו מניעה זמני בתמיכה לתביעה כספית | 15. צו עשה זמני | 15.1 צו עשה זמני לצורך שינוי המצב הקיים | 15.2 בחינת הזכות לקבל סעד זמני מסוג צו עשה, לאור מורכבות הפעולה והקושי בפיקוח על ביצוע הצו | 15.3 אי-מתן צו עשה כאשר שותף תובע את פירוק השותפות, אך מבקש סעד ארעי אשר יחייב את השותפות במתן כניסה | 15.4 חיוב בצו עשה לתשלומים כספיים זמניים | 16. צווי עיקול זמניים | 16.1 מבוא | 16.2 הפרוצדורה לדיון בבקשה לצו עיקול זמני | 16.3 נטל הראיה והשכנוע | 16.4 סוגי התביעות שבמסגרתן ניתן להטיל צו עיקול זמני | 16.5 יסוד ה"הכבדה" | 16.5.1 חשש לסיכול פסק הדין או להברחת נכסים | 16.5.2 חשש להכבדה עקב קשיים כלכליים או לאור גובה סכום התביעה | 16.5.3 חשש להכבדה הנלמדת מעילת תביעה המבוססת על מעשה תרמית | 16.5.4 יסוד ההכבדה כשנכסי החברה נמצאים בחו"ל | 16.5.5 היחס בין יסוד ההכבדה לשאר המבחנים למתן צו עיקול זמני ו"מקבילית הכוחות" | 16.6 נכסים ברי עיקול | 16.6.1 עיקול זמני של ערבות בנקאית אשר החייב הפקיד לטובת צד ג' | 16.6.2 עיקול זמני על זכויות המשיב לכספי אשראי דוקומנטרי | 16.6.3 עיקול נכס או זכות עתידיים | 16.6.4 עיקול זכויות קניין רוחני רשומות | 16.6.5 עיקול מניות בחברה | 16.7 העובדה שבידי הנתבע רק נכס נדל"ן אחד איננה עילה להטלת עיקול זמני | 16.8 צו עיקול זמני להבטחת חיוב עתידי אשר הפרתו צפויה | 16.9 צו עיקול זמני במקרה בו מוגשת תביעה בסדר דין מקוצר | 16.10 עיקול אצל צד ג' | 16.11 עיקול עצמי | 17. צווי מרווה | 17.1 תנאי מקדמי למתן צו מרווה המשיב שכלפיו מופנה כפוף לסמכות השיפוט של בית המשפט בישראל | 17.2 התנאים והראיות שיש להציג בפני בית המשפט לצורך קבלת הצו | 17.3 צו המרווה מחייב את בעל הדין שכנגדו מופנה הצו, אך גם צדדים שלישיים אשר הצו יובא לידיעתם, עשויים לכבד אותו | 17.4 סמכות בתי המשפט לתת צו מרווה גם בכל הנוגע לדיספוזיציה בנכסי מקרקעין מחוץ לתחום השיפוט | 18. כונס נכסים מכוח תקנות 387 עד 388 לתקסד"א | 18.1 מבוא | 18.2 כונס נכסים תקנה 387 לתקסד"א | 18.2.1 התנאים הפורמליים למתן הצו | 18.2.2 השיקולים המהותיים במתן הסעד הזמני | 18.2.3 היקף צו כינוס הנכסים הזמני | 18.2.4 החובות והסמכויות של כונס הנכסים | 18.2.5 כניסה לחצרים, חיפוש ותפיסה תקנה 387ד | 18.3 כונס נכסים מכוח תקנה 388 כונס נכסים מן היושר | 19. אנטון פילר ומינוי כונס לתפישת נכסים על פי חוק העוולות המסחריות | 19.1 עיגון הצו בחוק עוולות מסחריות | 19.2 בית המשפט רשאי לסטות מברירת המחדל של מתן צו במעמד צד אחד | 19.3 זהותו, נאמנותו ומיומנותו של כונס הנכסים לביצוע הצו | 19.4 חובת הגילוי החלה על מבקש לצו אנטון פילר | 19.5 ביטול הצו מוביל בדרך כלל להוצאה מהתיק של הראיות שנתפסו באמצעותו | 20. עיכוב יציאה מהארץ | 20.1 נטל ההוכחה בדבר יציאת המשיב מהארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת | 20.2 עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ | 20.3 האחריות למסירת הצו למשטרת הגבולות | 20.4 פקיעת הצו או הארכתו | 20.5 עיכוב יציאה צן הארץ בגין חיוב כספי שמועד פירעונו טרם הגיע | 20.6 הפקדת ערובה חלף צו עיכוב היציאה מן הארץ | 20.7 תחולת הערובה שנותן מבקש הצו גם על נזקי צד ג' | 21. צו חוסם | 21.1 שימוש בצו חוסם בהליכי חדלות פירעון | שער רביעי | 22. צווי מניעה זמניים כנגד חילוט בטוחות אוטונומיות | 22.1 צו למניעת חילוט ערבות בנקאית | 22.1.1 חריג המרמה | 22.1.2 ערבות בנקאית אשר האוטונומיות שלה כורסמה | 22.1.3 ערבות בנקאית כעסקת מסמכים? | 22.2 צו מניעה זמני כנגד פרעון אשראי דוקומנטרי | 23. סעדים זמניים במכרזים | 23.1 כללי - המקורות הנורמטיביים לדין המכרזים | 23.1.1 סמכות בית המשפט לדון בענייני מכרז של גוף דו-מהותי | 23.2 חשיבות הסעד הזמני בדיני מכרזים | 23.3 מקור הסמכות וסדרי הדין במתן סעד זמני בדיני מכרזים | 23.3.1 איחוד הדיון בבקשה לצו ביניים עם העתירה | 23.3.2 האפשרות לחקור את המצהירים במהלך הדיון | 23.4 הנחת תשתית לכאורה כי נפל פגם במכרז | 23.4.1 פגם הנובע מהפרת עצם החובה לערוך מכרז | 23.4.2 פגם אשר נפל בתנאי המכרז | 23.4.3 פגם אשר נפל בשיקול דעתה של ועדת המכרזים | 23.4.4 פגם הנוגע להצעה הזוכה – הזוכה אינו עומד בתנאי המכרז או שההצעה הזוכה אינה ההצעה הטובה ביותר | 23.4.5 ההצעה הזוכה הנה הזולה ביותר אך הדבר נובע מהיותה תכסיסנית או גרעונית | 23.5 מאזן הנוחות והיחס בינו לבין סיכויי העתירה | 23.5.1 התחשבות באינטרס הציבור במסגרת מאזן הנוחות | 23.5.2 ההבחנה בין מכרז של "הקמה" להבדיל ממכרז של "תפעול" מהווה שיקול מרכזי לעניין מתן סעד זמני | 23.5.3 מאזן הנוחות כאשר צד למכרז הינו ספק השירותים עובר למכרז | 23.5.4 היחס בין מאזן הנוחות לבין האפשרות של העותר לזכות בפיצוי כספי | 23.6 השתהות בתקיפת ההליך המכרזי | 23.6.1 השיהוי מתחיל להיספר מהמועד שבו נודעה לעותר העילה לתקיפת ההליך | 23.6.2 היחס בין שיהוי לבין החובה למצות הליכים מול הרשות | 23.6.3 שיהוי כאשר מדובר בתקיפת אחד מתנאי המכרז | 23.7 עניינים נוספים | 23.7.1 סעד זמני כאשר עורך המכרז סוטה מתנאים שנקבעו מראש במכרז | 23.7.2 צו מניעה זמני כנגד החלטה לביטול תוצאות המכרז | 23.7.3 תום לב ותכסיסנות מצד מבקש הסעד זמני במהלך המכרז | 23.7.4 סעד זמני כאשר עולה שאלת חוקיותו של תנאי במכרז המאפשר לוועדת המכרזים להכשיר ערבות שנפלו בה פגמים | 24. סעדים זמניים להגנה על הקניין הרוחני והתעשייתי | 24.1 חשיבותם וכוחם של הסעדים הזמניים בתחום הקניין הרוחני | 24.2 התנאים ההכרחיים למתן סעד זמני | 24.3 בחינת עילת התביעה – זכויות הקניין הרוחני המוכרות על פי הדין | 24.4 הצגה כללית של זכויות הקניין הרוחני לגביהן מתנהל מרשם | 24.5 בחינת כשירותה של זכות רשומה בעת דיון בבקשה לסעד הזמני | 24.5.1 בחינת סיכויי התובענה בעילה על פי פטנט | 24.5.2 סוגיות ראייתיות בביסוס כשירות הפטנט לצורך הסעד הזמני | 24.5.3 בחינת סיכויי התובענה בעילה על פי מדגם | 24.5.4 בחינת סיכויי התובענה על פי סימן מסחר רשום | 24.5.5 בחינת עילות המבוססות על טענה של העתקה או גניבת עין | 24.6 חיוניות הסעד | 24.7 מאזן הנוחות | 24.8 השתהות בהגשת הבקשה | 24.9 תחולתם של שיקולים מן היושר בעת דיון בבקשה לסעד זמני להגנה על קניין רוחני | 24.10 סעד זמני על פי צד אחד או סעד זמני דחוף | 24.11 כונס נכסים וצו מסוג "אנטון פילר" | 24.12 ארגז הכלים העומד לרשות בית המשפט בגיבוש הסעד הזמני הראוי | 24.13 האפשרות לקבל צווים מכוח רכישה חלקית של זכויות | 24.14 עשיית עושר ולא במשפט כמקור למתן סעדים זמניים להגנה על הקניין הרוחני | 24.15 מניעת שימוש מסחרי בלתי מורשה בתדמית, מכוח חוק הגנת הפרטיות | 25. הגבלת עיסוק של עובדים והגנה על סודות מסחריים | 25.1 פרשת צ'ק פוינט | 25.2 גזל סוד מסחרי | 25.3 תנייה חוזית כראיה לכך שתהליכי ייצור מהווים סוד מסחרי | 25.4 רשימת לקוחות כסוד מסחרי | 25.5 שימוש בהצעות מחיר קונקרטיות וב"לידים" | 25.6 תנאי נוסף למתן צו מניעה - יש לשכנע כי העובד ישתמש ב"סוד המסחרי" שבידו במקום עבודתו החדש | 25.7 חובת תום הלב והאמון של העובד כמקור הגנה עצמאי על הקשר בין המעסיק ללקוחות | 25.7.1 מתן צו מניעה זמני כאשר העובד פונה ללקוחות בחוסר תום לב, תוך הטעיה כי הדבר נעשה בשירות המעסיק | 25.7.2 לא די בעובדה שלגורם המתחרה יש יחסי אמון עם בעל השליטה בחברת המעסיק לשעבר | 25.8 מידתיות בקביעת היקף ההגבלה הזמנית | 25.9 מאזן הנוחות וחיוניות הסעד בדיון בדבר גזל סודות מסחריים | 25.10 צו זמני לתפיסה וכינוס של מידע ומסמכים, למניעת גזל סוד מסחרי על ידי עובדים | 26. צווי מניעה ביחסי סוכנות והפצה בלעדית | 26.1 מהות זכות ההפצה | 26.2 תקופת ההודעה המוקדמת לסיום הסכם הפצה בלעדי שלא נקבע מועד לסיומו | 26.3 זכות ההפצה עשויה להיות ניתנת להעברה | 26.4 שאלות של מוניטין | 26.5 הוכחת זכות הבלעדיות של המפיץ | 26.6 הקשר בין נכונות בית המשפט לתת צו מניעה לאכיפת ההסכם לבין הוראות ההסכם בדבר תקופת הבלעדיות | 26.7 מתן הסעד הזמני כפוף לשאלה, האם ניתן וראוי לאכוף את ההסכם | 26.8 אי-מתן צו מניעה, כאשר ביצוע הצו או פיקוח על ביצועו עלול לעורר בעיות | 26.9 סעד ארעי כאשר צד להסכם מנסה לעכב את בירור העובדות | 26.10 מאזן נוחות באכיפת הסכם זכיינות | 26.11 צו מניעה זמני לאכיפת התחייבות לאי-תחרות ודחיית טענה להסדר כובל | 26.12 הבעלות ברשימת הלקוחות לאחר ביטול ההסכם | 26.13 שיקולי יושר, תום לב וניקיון כפיים במתן הסעד הזמני | 26.14 הפורום הנאות כאשר מקום מושבו של היצרן בחו"ל | 26.15 ניסיונות של מפיץ בלעדי למנוע יבוא מקביל | 27. סעדים זמניים בסכסוכי שליטה בתאגיד ושמירה על זכויות בעלי מניות | 27.1 מבוא | 27.2 סעד זמני נגד ביצוע עסקה בה מעורבים בעלי עניין בחברה | 27.3 צו מניעה כנגד פעולה החורגת ממטרות החברה או מסמכות או בניגוד לכללי משטר תאגידי תקין | 27.4 זכויות בעל מניות למידע בנוגע לענייני החברה | 27.4.1 הזכות למידע | 27.4.2 עיון במסמכי החברה | 27.4.3 הזכות לקבל תקנון ודו"חות כספיים | 27.4.4 זכות העיון בדוחות כספיים, תקנון ומסמכים שיש להגישם לרשם החברות | 27.4.5 זכות העיון במסמכים אחרים | 27.5 סעדים למניעת קיפוח בעלי מניות | 27.5.1 פגיעה במעמדו של בעל המניות כדירקטור | 27.5.2 הסעדים האופרטיביים האפשריים להסרת הקיפוח | 27.5.3 סעדים זמניים להסרת קיפוח בעלי מניות | 27.5.4 הסמכות לתת צווים זמניים כוללת גם שינוי זמני של תקנון החברה והדירקטוריון | 27.5.6 סעד זמני של מינוי חוקר | 27.5.6 מינוי מנהל מיוחד זמני או כונס נכסים זמני | 27.5.7 צו זמני המשפיע על הרכב הדירקטוריון של החברה | 27.6 צו מניעה זמני על רקע הפרת חובות תום הלב ואמון מצד בעל שליטה | 27.7 צו זמני למניעת כינוס אסיפת בעלי מניות או למניעת מימוש החלטה שהתקבלה בחברה עקב פגמים בכינוס ובניהול אסיפת בעלי המניות | 27.7.1 צו זמני לשינוי סדר היום של האסיפה | 27.7.2 שלילת השליטה בחברה מבססת טענה לנזק שלא ניתן לפיצוי בכסף, ועשויה להוביל למתן צו מניעה לדחיית כינוס האסיפה הכללית | 27.8 מקרים נוספים בהם מתבקש צו זמני למניעת פעולות חד-צדדיות בחברה | 27.8.1 צו מניעה זמני נגד שינוי זכויות החתימה | 27.8.2 צו מניעה זמני כאשר המבקש נושא בנטל המימון והבטוחות הנדרשים לחברה | 27.8.3 אי-מתן סעד זמני כאשר תוצאתו עלולה ליצור ריק ניהולי בחברה | 27.8.4 סעד זמני על רקע הברחת נכסי החברה לחברה חדשה | 27.9 סעדים מיידיים המעגנים את זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס אסיפת בעלי מניות | שער חמישי | 28. סעדים זמניים בבוררות | 28.1 סמכות עזר לבית המשפט לתת סעד זמני לתמיכה בהליך הבוררות | 28.2 סמכות הבורר לתת סעדים זמניים | 28.3 לאחר מתן פסק הבוררות סמכות לתת סעדים זמניים להבטחת ביצוע הפסק | 28.4 חיוב במתן ערובה למילוי פסק הבוררות, כסעד זמני | שער שישי | 29. סעדים זמניים על רקע הליכי חדלות פירעון של חברות | 29.1 סעדים זמניים לבקשת בעל תפקיד בהליכי חדלות פירעון | 29.1.1 סוגיית צירוף התצהיר לבקשה מטעם בעל התפקיד | 29.1.2 הערובות הנדרשות מבעל תפקיד המבקש סעד זמני | 29.2 סעדים זמניים כנגד משתתפים בחברה בהתאם לסעיף 281 לפקודת החברות תפיסת נכסים ועיכוב יציאה מהארץ | 29.3 סמכות בית המשפט לתת את הסעדים המנויים בסעיף 281 לפקודה גם כנגד מנהלים בחברה | 29.4 צו חוסם המגן על החברה מפני הליכים משפטיים בפני ערכאות זרות | 30. מינוי מפרק זמני בטרם מתן צו פירוק | 30.1 עילות פירוק מתי תיחשב חברה לחדלת פירעון? | 30.2 עילת פירוק לאור היות החברה "חדלת פירעון" | 30.3 עילת פירוק מטעמי צדק ויושר | 30.3.1 פירוק מן הצדק ומן היושר בשל קיפוח מיעוט ו"דד לוק" | 30.3.2 פירוק מטעמי צדק ויושר של תאגיד שכל אחזקתו במקרקעין | 30.4 סמכויות המפרק הזמני | 30.5 מידתיות ויצירתיות בגיבוש הסעד הזמני מינוי משקיף מטעם בית המשפט | 31. כונס נכסים זמני באכיפת שיעבוד בחברה | 31.1 מבוא | 31.2 הסמכות והעילות למינוי כונס נכסים זמני | 31.3 העילות למימוש השעבוד | 31.4 סמכויותיו וחובותיו של הכונס הזמני | 31.5 הקניית סמכויות מפרק לכונס הנכסים | 31.6 האפשרות שכונס נכסים מכוח שעבוד ימונה גם לתפקיד המפרק או המנהל המיוחד של החברה | 31.7 היחס שבין סעד מינוי כונס נכסים לבין הליך פירוק חברה | 31.8 אי מינוי כונס נכסים זמני כאשר מדובר בשימוש לרעה בהליך כדי להשתלט על נכסי החברה | 31.9 היחס שבין סעד מינוי כונס נכסים למימוש שעבוד לבין סעד הקפאת הליכים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות | 32. צו הקפאת הליכים כנגד חברה, לצורך הליכי הבראה ושיקום | 32.1 רקע | 32.2 מקור הסמכות למתן צו הקפאת הליכים סעיף 350 לחוק החברות | 32.3 הגשת הבקשה להקפאת הליכים | 32.4 הפרמטרים שייבחנו על ידי בית המשפט | 32.4.1 צו הקפאת הליכים צריך לתמוך בבקשת הבראה המראה היתכנות לשיקום או למצער עדיפות על פני הליכי פירוק | 32.4.2 בדיקת עמדתם של הנושים המהותיים בנוגע לצו המבוקש | 32.4.3 קיומם של פרויקטים ונכסים מסחריים אשר עלולים להתבטל בהליך של פירוק כשיקול למתן צו להקפאת הליכים או להארכתו | 32.4.4 הוכחה כי ההפעלה אינה צפויה להיות גירעונית | 32.4.5 עירובו של מציע פוטנציאלי כמממן תקופת ההקפאה | 32.4.6 תרומת בעלים | 32.5 הסתייגות ממתן צו הקפאת הליכים לחברת אחזקות | 32.6 המשמעות של צו הקפאת הליכים והתוצאה האופרטיבית שלו | 32.6.1 כפייה על צדדים שלישיים המשך התקשרות עם החברה וצמצום חופש החוזים שלהם | 32.6.2 האפשרות לסייג את צו הקפאת ההליכים לבקשת נושה מובטח או נושה בעל תניית שימור בעלות | 32.6.3 תוצאות ביטול צו הקפאת הליכים | 32.7 קבלת היתר להמשך ניהול תביעה נזיקית כנגד החברה | 32.8 הקפאת הליכים "אישית" כנגד בעלי מניות החברה | 32.9 הקפאת הליכים לקבוצת חברות | 32.10 בעל תפקיד ליישום הליכי ההבראה | 32.11 זהות בעל התפקיד ומינוי של מפקח | 32.12 השלמת נורמות באמצעות חקיקה שיפוטית והיקש מדיני הפירוק | 32.13 מתן צו הקפאת ההליכים במעמד צד אחד | 32.14 אישור ההסדר על ידי אספות הנושים ועל ידי בית המשפט | מ פ ת ח ו ת | מפתח מונחים חלקי | מפתח ספרות מקצועית | מפתח פסיקה | מפתח חקיקה
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות