Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת מתקל הדינים כרך ב

₪790.00 ₪550.00
מק"ט: 15094

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of The Conflict of Laws Volume 2

משפט בינלאומי: פרופ' גבריאל הלוי: תורת מתקל הדינים כרך ב

הסדרה המלאה תורת מתקל הדינים כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת מתקל הדינים כרך א
2. תורת מתקל הדינים כרך ב
3. תורת מתקל הדינים כרך ג
4. תורת מתקל הדינים כרך ד
אודות הספר

תחום מתקל הדינים עוסק במצבים בהם מעורבות זיקות זרות כגון עסקאות בחו"ל או עסקאות בישראל עם אזרחים זרים, נזיקין בחו"ל או נזיקין בישראל עם אזרחים זרים, עבירות פליליות בחו"ל או עבירות פליליות בישראל עם אזרחים זרים, נישואין בחו"ל או נישואין בישראל עם אזרחים זרים, ירושת נכסים בחו"ל, ראיות מחו"ל, הכרה בפסקי דין מחו"ל ועוד ועוד. מתקל הדינים נוגע בכל תחומי המשפט, לרבות המשפט הפלילי, המשפט הציבורי ודיני המס.

זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין.

כרך ב' דן בין היתר בנושאים הבאים:

  • ברירת הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור
  • ברירת הדין בקניין ובמסחר
  • ברירת הדין בענייני מעמד אישי
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 המשפיעים של "גלובס", זכה לתעודת הוקרה מן הכנסת על מחקרו וחיבר עשרות ספרים ומאמרים בארץ ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובחו"ל.

.
פרק ג – ברירת הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור | 1- זיקתן של ברירות הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור לתחום מתקל הדינים | 2- מאפייני התחולה הטריטוריאלית בברירות הדין בפלילים, במיסוי ובענייני הציבור | 2.1- אופי התחולה הנורמטיבית במקום | 2.1.1- תחולה במקום של נורמה פנימית ושל נורמה זרה על אירוע פנים ועל אירוע חוץ | 2.1.2- נורמה מוגבלת במקום | 2.2- הצמידות לריבונות הטריטוריאלית וריכוכה | 2.2.1- מעמד הבכורה של התחולה הטריטוריאלית | 2.2.2- סוגי טריטוריאליות | 2.2.2.1- טריטוריאליות סובייקטיבית וטריטוריאליות אובייקטיבית | 2.2.2.2- טריטוריאליות בפועל וטריטוריאליות בכוח | 2.2.3- קביעת התחום הטריטוריאלי המקומי ביבשה, בים, באוויר, בחלל החיצון ובכלי תעבורה | 2.2.4- ריכוך השפעת הריבונות הטריטוריאלית על ברירת הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור | 3- ברירות הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור | 3.1- ברירת הדין בפלילים | 3.1.1- הבחנות מקדמיות | 3.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בפלילים | 3.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בפלילים | 3.1.2- כלל ברירת הדין בפלילים | 3.1.2.1- הכלל הבסיסי: התחולה הטריטוריאלית | 3.1.2.2- איתור מקומה של העבירה הפלילית | 3.1.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בפלילים | 3.1.3- ריכוך הכלל הבסיסי: התחולה האקסטרה-טריטוריאלית | 3.1.3.1- האינטרסים הפנימיים של הריבונות המקומית במסגרת התחולה האקסטרה-טריטוריאלית | 3.1.3.2- התחולה המגוננת | 3.1.3.3- התחולה האישית הסבילה | 3.1.3.4- התחולה האישית הפעילה | 3.1.3.5- התחולה הכלל-עולמית | 3.1.3.6- השוואת היקף סוגי התחולה במקום | 3.1.3.7- שיתוף פעולה בינלאומי | 3.2- ברירת הדין במיסוי | 3.2.1- הבחנות מקדמיות | 3.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) במיסוי | 3.2.1.2- מהותן של זיקות זרות במיסוי | 3.2.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין במיסוי | 3.2.2- כלל ברירת הדין במיסוי | 3.2.2.1- הכלל הבסיסי: מיסוי טריטוריאלי | 3.2.2.2- ריכוך הכלל הבסיסי: מיסוי פרסונלי ומניעת כפל מס | 3.3- ברירת הדין בענייני ציבור | 3.3.1- הבחנות מקדמיות | 3.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בענייני ציבור | 3.3.1.2- מהותן של זיקות זרות בענייני ציבור | 3.3.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בענייני ציבור | 3.3.2- כלל ברירת הדין בענייני ציבור | 3.3.2.1- הכלל הבסיסי: תחולה טריטוריאלית ודוקטרינת מעשה המדינה (act of state) | 3.3.2.2- ריכוך הכלל הבסיסי | פרק ד – ברירת הדין בקניין ובמסחר | 1- מהותן של ברירות הדין בענייני קניין ומסחר | 2- ברירות הדין בענייני ליבה שבקניין | 2.1-ברירת הדין במקרקעין | 2.1.1- הבחנות מקדמיות | 2.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) במקרקעין | 2.1.1.2- מהותן של זיקות זרות במקרקעין | 2.1.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין במקרקעין | 2.1.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) במקרקעין | 2.1.2- כלל ברירת הדין במקרקעין | 2.1.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 2.1.2.2- איתור מקום המקרקעין ותעודת שר החוץ בעניינים מדיניים | 2.1.2.3- ברירת הדין בהסכמי מקרקעין | 2.1.2.4- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל במקרקעין | 2.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין במקרקעין | 2.1.3.1- סעדים ותרופות במקרקעין | 2.1.3.2- הכשרות האישית לשאת בחובות ובזכויות במקרקעין | 2.1.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) במקרקעין | 2.1.3.4- תקנת הציבור במקרקעין | 2.2- ברירת הדין במטלטלין | 2.2.1- הבחנות מקדמיות | 2.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) במטלטלין | 2.2.1.2- מהותן של זיקות זרות במטלטלין | 2.2.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין במטלטלין | 2.2.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) במטלטלין | 2.2.2- כלל ברירת הדין במטלטלין | 2.2.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 2.2.2.2- איתור מקום המטלטלין | 2.2.2.3- ברירת הדין בהסכמי מטלטלין | 2.2.2.4- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל במטלטלין | 2.2.3- כללי המשנה של ברירת הדין במטלטלין | 2.2.3.1- סעדים ותרופות במטלטלין | 2.2.3.2- הכשרות האישית לשאת בחובות ובזכויות במטלטלין | 2.2.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) במטלטלין | 2.2.3.4- תקנת הציבור במטלטלין | 2.3- ברירת הדין בקניין רוחני | 2.3.1- הבחנות מקדמיות | 2.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בקניין רוחני | 2.3.1.2- מהותן של זיקות זרות בקניין רוחני | 2.3.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בקניין רוחני | 2.3.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בקניין רוחני | 2.3.2- כלל ברירת הדין בקניין רוחני | 2.3.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 2.3.2.2- ברירת הדין בעוולות קניין רוחני | 2.3.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בקניין רוחני | 2.3.3- כללי המשנה של ברירת הדין בקניין רוחני | 2.3.3.1- סעדים ותרופות בקניין רוחני | 2.3.3.2- הכשרות האישית לשאת בחובות ובזכויות בקניין רוחני | 2.3.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בקניין רוחני | 2.3.3.4- תקנת הציבור בקניין רוחני | 3- ברירות הדין שבענייני קניין ומסחר כלליים | 3.1- ברירת הדין בתאגידים | 3.1.1- הבחנות מקדמיות | 3.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בתאגידים | 3.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בתאגידים | 3.1.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בתאגידים | 3.1.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בתאגידים | 3.1.2- כלל ברירת הדין בתאגידים | 3.1.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 3.1.2.2- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בתאגידים | 3.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין בתאגידים | 3.1.3.1- סעדים ותרופות בתאגידים | 3.1.3.2- הכשרות האישית לשאת בחובות ובזכויות בתאגידים | 3.1.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בתאגידים | 3.1.3.4- תאגיד בלתי-חוקי ותקנת הציבור בתאגידים | 3.2- ברירת הדין בחדלות פירעון | 3.2.1- הבחנות מקדמיות | 3.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בחדלות פירעון | 3.2.1.2- מהותן של זיקות זרות בחדלות פירעון | 3.2.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בחדלות פירעון | 3.2.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בחדלות פירעון | 3.2.2- כלל ברירת הדין בחדלות פירעון | 3.2.2.1- הכלל הבסיסי, היקף השתרעותו והצדקותיו המשפטיות | 3.2.2.2- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בחדלות פירעון | 3.2.3- כללי המשנה של ברירת הדין בחדלות פירעון | 3.2.3.1- הכשרות האישית בהליכי חדלות פירעון | 3.2.3.2- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בחדלות פירעון | 3.2.3.3- תקנת הציבור בחדלות פירעון | 3.3- ברירת הדין בנאמנות | 3.3.1- הבחנות מקדמיות | 3.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בנאמנות | 3.3.1.2- מהותן של זיקות זרות בנאמנות | 3.3.1.3- הפניה (reference), הכללה (incorporation) ותחולה (application) בנאמנות | 3.3.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין בנאמנות | 3.3.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בנאמנות | 3.3.2- כלל ברירת הדין בנאמנות | 3.3.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 3.3.2.2- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בנאמנות | 3.3.2.3- תניות דין צף בהסכמי נאמנות ובכתבי הקדש | 3.3.2.4- ברירת הדין בחוזי שליחות וייפויי כוח | 3.3.3- כללי המשנה של ברירת הדין בנאמנות | 3.3.3.1- ענייני צורה ודרישות הכתב בנאמנות | 3.3.3.2- סעדים ותרופות בנאמנות | 3.3.3.3- הכשרות האישית בנאמנות | 3.3.3.4- פרשנות תניות ומונחים | 3.3.3.5- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בנאמנות | 3.3.3.6- נאמנות בלתי-חוקית ותקנת הציבור בנאמנות | 3.3.3.7- ביצוע הנאמנות, הפרתה, פקיעתה ושערוכה | ה – ברירת הדין בענייני מעמד אישי | 1- מהותן של ברירות הדין בענייני מעמד אישי ובעיית פיצול המיצב האישי של היחיד ("פיצול סטאטוס") | 2- ברירות הדין בענייני מיצב אישי | 2.1- ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין | 2.1.1- הבחנות מקדמיות | 2.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בענייני נישואין וגירושין | 2.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בענייני נישואין וגירושין | 2.1.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בענייני נישואין וגירושין | 2.1.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בענייני נישואין וגירושין | 2.1.2- כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין | 2.1.2.1- כלל ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין בפני בית הדין הדתי בישראל | 2.1.2.2- כלל ברירת הדין בענייני נישואין בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 2.1.2.3- כלל ברירת הדין בענייני גירושין בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 2.1.2.4- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בענייני נישואין וגירושין | 2.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין | 2.1.3.1- סעדים ותרופות | 2.1.3.2- ענייני צורה | 2.1.3.3- הכשרות האישית | 2.1.3.4- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בענייני נישואין וגירושין | 2.1.3.5- אי-חוקיות ותקנת הציבור בענייני נישואין וגירושין | 2.2- ברירת הדין בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.1- הבחנות מקדמיות | 2.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.1.2- מהותן של זיקות זרות בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.2- כללי ברירת הדין בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.2.1- כלל ברירת הדין בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים בפני בית הדין הדתי בישראל | 2.2.2.2- כלל ברירת הדין בענייני הורות ואפוטרופסות בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 2.2.2.3- כלל ברירת הדין בענייני חטיפת ילדים בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 2.2.2.4- כלל ברירת הדין בענייני אימוץ ילדים בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 2.2.2.5- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.3- כללי המשנה של ברירת הדין בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.3.1- סעדים ותרופות | 2.2.3.2- הכשרות האישית | 2.2.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.2.3.4- טובת הילד, אי-חוקיות ותקנת הציבור בענייני הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 3- ברירות הדין בענייני ממון | 3.1- ברירת הדין בענייני מזונות | 3.1.1- הבחנות מקדמיות | 3.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בענייני מזונות | 3.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בענייני מזונות | 3.1.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בענייני מזונות | 3.1.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בענייני מזונות | 3.1.2- כללי ברירת הדין בענייני מזונות | 3.1.2.1- כלל ברירת הדין בענייני מזונות בפני בית הדין הדתי בישראל | 3.1.2.2- כלל ברירת הדין בענייני מזונות בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 3.1.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בענייני מזונות | 3.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין בענייני מזונות | 3.1.3.1- סעדים ותרופות | 3.1.3.2- הכשרות האישית לחוב בתשלום דמי מזונות | 3.1.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בענייני מזונות | 3.1.3.4- טובת הילד, אי-חוקיות ותקנת הציבור בענייני מזונות | 3.2- ברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.1- הבחנות מקדמיות | 3.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.1.2- מהותן של זיקות זרות ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.1.3- הפניה (reference), הכללה (incorporation) ותחולה (application) בהסכמי יחסי ממון בין בני זוג | 3.2.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.2- כללי ברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.2.1- כלל ברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 3.2.2.2- כלל ברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג בפני בית הדין הדתי בישראל | 3.2.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.2.4- תניות דין צף בהסכמי יחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3- כללי המשנה של ברירת הדין ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3.1- ענייני צורת הסכם יחסי ממון בין בני זוג ודרישת הכתב | 3.2.3.2- סעדים ותרופות ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3.3- הכשרות האישית | 3.2.3.4- פרשנות תניות ומונחים מתוך הסכם יחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3.5- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3.6- הסכם בלתי-חוקי ותקנת הציבור ביחסי ממון בין בני זוג | 3.2.3.7- ביצוע החיוב המוסכם בהסכם יחסי ממון בין בני זוג, הפרתו, פקיעתו ושערוכו | 3.3- ברירת הדין בענייני ירושה | 3.3.1- הבחנות מקדמיות | 3.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בירושה | 3.3.1.2- מהותן של זיקות זרות בירושה | 3.3.1.3- הפניה (reference), הכללה (incorporation) ותחולה (application) בצוואות | 3.3.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין בירושה | 3.3.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בענייני ירושה | 3.3.2- כללי ברירת הדין בירושה | 3.3.2.1- כלל ברירת הדין בענייני ירושה בפני מערכת השיפוט הכללית בישראל | 3.3.2.2- כלל ברירת הדין בענייני ירושה בפני בית הדין הדתי בישראל | 3.3.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בירושה | 3.3.3- כללי המשנה של ברירת הדין בירושה | 3.3.3.1- סעדים ותרופות בירושה | 3.3.3.2- כלל התיקוף (rule of validation) בענייני צורת הצוואה | 3.3.3.3- הכשרות האישית לרשת | 3.3.3.4- כלל התיקוף (rule of validation) בענייני הכשרות האישית לצוות ולהעיד | 3.3.3.5- פרשנות תניות ומונחים מתוך הצוואה | 3.3.3.6- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בירושה | 3.3.3.7- צוואה בלתי-חוקית, ירושה בלתי-חוקית ותקנת הציבור בירושה | 3.3.3.8- ביצוע החיוב, הפרתו, פקיעתו ושערוכו | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך ב | 1- ספרות | 1.1- ספרים בעברית | 1.2- ספרים בלע"ז | 1.3- מאמרים בעברית | 1.4- מאמרים בלע"ז | 2- חקיקה | 2.1- חקיקה ישראלית | 2.2- הצעות חוק ישראליות | 2.3- חקיקה זרה | 2.3.1- חקיקה אנגלית | 2.3.2- תקנות האיחוד האירופי | 3- מקורות המשפט העברי | 4- פסיקה | 4.1- פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2- פסיקה ישראלית | 4.2.1- פסיקת מערכת השיפוט הכללית בישראל | 4.2.2- פסיקת מערכות שיפוט מתמחות בישראל | 4.3- פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1- פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2- פסיקה אמריקאית | 4.3.3- פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1- אוסטרליה | 4.3.3.2- קנדה | 4.3.3.3- דרום אפריקה | 4.3.3.4- ניו זילנד | 4.3.3.5- סקוטלנד | 4.3.3.6- אירלנד | 4.3.3.7- הונג קונג | 4.4- פסיקה אירופית | 4.4.1- פסיקה גרמנית | 4.4.2- פסיקת בית הדין האירופי לצדק | 4.4.3- פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 4.5- פסיקה בינלאומית | 5- אמנות בינלאומיות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות