Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת מתקל הדינים כרך ג

₪790.00 ₪550.00
מק"ט: 15095

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of The Conflict of Laws Volume 3

משפט בינלאומי: פרופ' גבריאל הלוי: תורת מתקל הדינים כרך ג

הסדרה המלאה תורת מתקל הדינים כוללת את הספרים הבאים:
3. תורת מתקל הדינים כרך א
2. תורת מתקל הדינים כרך ב
3. תורת מתקל הדינים כרך ג
4. תורת מתקל הדינים כרך ד
אודות הספר

תחום מתקל הדינים עוסק במצבים בהם מעורבות זיקות זרות כגון עסקאות בחו"ל או עסקאות בישראל עם אזרחים זרים, נזיקין בחו"ל או נזיקין בישראל עם אזרחים זרים, עבירות פליליות בחו"ל או עבירות פליליות בישראל עם אזרחים זרים, נישואין בחו"ל או נישואין בישראל עם אזרחים זרים, ירושת נכסים בחו"ל, ראיות מחו"ל, הכרה בפסקי דין מחו"ל ועוד ועוד. מתקל הדינים נוגע בכל תחומי המשפט, לרבות המשפט הפלילי, המשפט הציבורי ודיני המס.

זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין.

כרך ג' דן בין היתר בנושאים הבאים:

 • סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים אזרחיים
 • סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים פליליים
 • הסכמי שיפוט
 • היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
 • פורום בלתי-נאות
 • הליך תלוי ועומד
 • מעשה בית דין זר
 • סמכות בית המשפט הישראלי על בעלי דין זרים
 • שפיטת ישראלים על עבירות שבוצעו בחו"ל
 • חסינות בינלאומית
 • מקרקעין זרים
 • תביעות נתין זר אויב
 • גביית עדות זרה
 • אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם במישור האזרחי
 • הוצאה לפועל של פסק זר בישראל
 • התיישנות פסק זר
 • אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם במישור הפלילי (גבייה בישראל של קנסות שהוטלו בחו"ל, ביצוע בישראל של מאסר שהוטל בחו"ל וכו')
 • הכרה בפסק חוץ מרשיע כראיה בהליך אזרחי
 • דיני הסגרה
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 המשפיעים של "גלובס", זכה לתעודת הוקרה מן הכנסת על מחקרו וחיבר עשרות ספרים ומאמרים בארץ ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובחו"ל.

.
תוכן עניינים | פרק ו – סמכות השיפוט הבינלאומית | 1- מהותה של סמכות השיפוט הבינלאומית | 2- סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.1- מתכונת הבחינה המשפטית של סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.2- קניית סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.2.1- מתכונת הבחינה המשפטית של קניית סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.2.2- הוראות דין מסמיכות | 2.2.3- הסכם שיפוט | 2.2.3.1- הסכם בדבר שיפוט בידי ערכאה שיפוטית | 2.2.3.2- הסכם בוררות | 2.2.4- המצאה בפועל של כתבי-בי-דין לנתבע בתחום השיפוט המקומי | 2.2.5- המצאה בכוח של כתבי-בי-דין לנתבע בתחום השיפוט המקומי | 2.2.6- המצאת כתבי-בי-דין לנתבע מחוץ לתחום השיפוט המקומי | 2.2.6.1- העילות הענייניות למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל | 2.2.6.2- התנאים וסדרי הדין למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל | 2.3- שלילת סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.3.1- מתכונת הבחינה המשפטית של שלילת סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | 2.3.2- פורום בלתי-נאות (forum non conveniens) | 2.3.2.1- מהות הטענה ותפקודה הדיוני | 2.3.2.2- השיקולים המרכזיים בקבלת הטענה | 2.3.3- מעשה בית דין (res judicata) | 2.3.3.1- מהות הטענה ותפקודה הדיוני במישור האזרחי | 2.3.3.2- מעשה בית דין נוקשה במישור הפנימי: השתק עילה | 2.3.3.3- מעשה בית דין נוקשה במישור הפנימי: השתק פלוגתא | 2.3.3.4- מעשה בית דין נוקשה במישור הפנימי: השתק טיעון | 2.3.3.5- מעשה בית דין מרוכך במישור הבינמדינתי | 2.3.4- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.3.4.1- מהות הטענה ותפקודה הדיוני | 2.3.4.2- השיקולים המרכזיים בקבלת הטענה | 2.3.5- חסינות בינלאומית מפני סמכות שיפוט בעניינים אזרחיים | 2.3.5.1- חסינות ריבון זר | 2.3.5.2- חסינות הסגל הדיפלומטי הזר | 2.3.5.3- חסינות הסגל הקונסולרי הזר | 2.3.5.4- חסינות ארגונים בינלאומיים | 2.3.6- חסינות מפני תביעות נתין זר אויב | 2.3.7- חסינות מקרקעין זרים | 2.3.7.1- היקף חסינות מקרקעין זרים והצדקותיה | 2.3.7.2- איתור מקום המקרקעין | 3- סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים פליליים | 3.1- מתכונת הבחינה המשפטית של סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים פליליים | 3.2- קניית סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | 3.2.1- מתכונת הבחינה המשפטית של קניית סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | 3.2.2- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי בעניינים פליליים | 3.2.2.1- כלל סמכות השיפוט הבינלאומית בפלילים | 3.2.2.2- סמכות השיפוט הבינלאומית ביחס לאירועי פנים ("עבירות פנים") | 3.2.2.3- סמכות השיפוט הבינלאומית ביחס לאירועי חוץ ("עבירות חוץ") | 3.2.2.4- סמכות השיפוט הבינלאומית מכוח הסכמה ושיתוף פעולה בינלאומיים | 3.2.2.5- סמכות השיפוט הבינלאומית ביחס לסמכויות אכיפה בפלילים | 3.2.3- סדרי דין להנעת ההליך הפלילי בישראל | 3.2.3.1- הזימון למשפט | 3.2.3.2- המצאת מסמכים | 3.2.3.3- הנוכחות במשפט | 3.2.3.4- גביית עדות זרה | 3.3- שלילת סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | 3.3.1- מתכונת הבחינה המשפטית של שלילת סמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | 3.3.2- מעשה בית דין (res judicata) | 3.3.2.1- מהות הטענה, תפקודה הדיוני במישור הפלילי ואופן העלאתה | 3.3.2.2- השתק עילה | 3.3.2.3- השתק פלוגתא | 3.3.2.4- השתק טיעון | 3.3.3- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 3.3.3.1- מהות הטענה | 3.3.3.2- סדרי הדין בהעלאת הטענה | 3.3.4- חסינות דיונית בינלאומית מפני סמכות שיפוט בעניינים פליליים | 3.3.4.1- החסינות הדיונית במישור הפלילי ואופן העלאתה | 3.3.4.2- החסינות הדיונית של הריבון הזר | 3.3.4.3- החסינות הדיונית של הסגל הדיפלומטי הזר | 3.3.4.4- החסינות הדיונית של הסגל הקונסולרי הזר | 3.3.4.5- החסינות הדיונית של ארגונים בינלאומיים | 3.3.5- חסינות מהותית בינלאומית | 3.3.5.1- מהותה של החסינות המהותית הבינלאומית | 3.3.5.2- החסינות המהותית של הריבון הזר | 3.3.5.3- החסינות המהותית הדיפלומטית | 3.3.5.4- החסינות המהותית הקונסולרית | 3.3.5.5- החסינות המהותית של ארגונים בינלאומיים | 3.3.6- היעדר עניין ציבורי | פרק ז – אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם | 1- מהותן של אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם | 1.1- הרציונל וההצדקות לקליטת פסק זר בידי הפורום המקומי | 1.2- הבחנות היסוד באכיפת פסקי חוץ ובהכרה בהם | 2- אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים אזרחיים | 2.1- אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.1- המתכונת הכללית של אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.2- התנאים להכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.2.1- פסק חוץ אישי | 2.1.2.2- סמכות שיפוט זרה | 2.1.2.3- סופיות הפסק | 2.1.2.4- אכיפות ותקנת הציבור | 2.1.2.5- ישימות במדינת המקור | 2.1.3- טענות ההגנה מפני הכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.3.1- היעדר הדדיות בינמדינתית באכיפה | 2.1.3.2- התיישנות דיונית | 2.1.3.3- מרמה | 2.1.3.4- היעדר הוגנות דיונית | 2.1.3.5- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.1.3.6- מעשה בית דין (res judicata) | 2.1.3.7- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.1.3.8- פגיעה בריבונות המדינה או בבטחונה | 2.1.4- סדרי הדין והוצאה לפועל | 2.1.4.1- סדרי הדין בבקשה להכרזת פסק חוץ כפסק אכיף בישראל | 2.1.4.2- סדרי הדין בהתנגדות לבקשה ובדיון בפני בית המשפט בישראל | 2.1.4.3- הוצאה לפועל של פסק חוץ שהוכרז כפסק אכיף בישראל | 2.1.4.4- הליכים בישראל לצורך הכרזתו של פסק ישראלי כפסק אכיף מחוץ לישראל | 2.2- הכרה בפסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.2.1- מהות ההכרה בפסקי חוץ ומסלולי ההכרה המקובלים בישראל | 2.2.2- תנאי הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.2.1- מסגרת תנאי ההכרה | 2.2.2.2- פסק חוץ | 2.2.2.3- סמכות שיפוט זרה | 2.2.2.4- סופיות הפסק | 2.2.2.5- תקנת הציבור | 2.2.2.6- אגביות ונחיצות | 2.2.2.7- סמכות שיפוט פנימית ושיקול הדעת השיפוטי | 2.2.3- טענות ההגנה מפני הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.3.1- התיישנות דיונית | 2.2.3.2- מרמה | 2.2.3.3- היעדר הוגנות דיונית | 2.2.3.4- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.2.3.5- מעשה בית דין (res judicata) | 2.2.3.6- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.2.4- הכרה ישירה שבחובה בפסק חוץ | 2.2.5- הכרה ראייתית בפסק חוץ פלילי בהליכים אזרחיים בישראל | 2.2.5.1- מהות ההסדר הראייתי | 2.2.5.2- קבילות פסק דין פלילי כראיה לכאורה בהליך אזרחי | 2.2.6- סדרי הדין ודיני הראיות בהכרה בפסקי חוץ | 2.2.6.1- סדרי הדין בהליכי הכרה בפסקי חוץ | 2.2.6.2- קבילות פסק חוץ כתעודה ציבורית | 3- אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם בהליכים פליליים | 3.1- מהותם של הליכי אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם במישור הפלילי | 3.2- אכיפת פסקי חוץ | 3.2.1- העילה לאכיפת פסק חוץ | 3.2.1.1- התנאים לאכיפת פסק חוץ | 3.2.1.2- סייגים לאכיפת פסק חוץ | 3.2.2- אופן ביצוע אכיפת פסק חוץ | 3.2.2.1- הליכי אכיפת פסק חוץ | 3.2.2.2- קבילות פסק חוץ כתעודה ציבורית | 3.2.2.3- מעצר הנידון | 3.3- הכרה בפסקי חוץ | 3.4- אכיפת פסקים ישראליים מחוץ לישראל והכרה בהם | 3.5- הסגרת מבוקשים | 3.5.1- הסמכות הבינלאומית וברירת הדין, הסמכות העניינית והסמכות המקומית | 3.5.2- עילת הסגרת נאשמי-חוץ ונידוני-חוץ | 3.5.2.1- תנאים להסגרת נאשמי-חוץ ונידוני-חוץ | 3.5.2.2- סייגים להסגרה | 3.5.3- אופן ביצוע הסגרת מבוקשים | 3.5.3.1- הליכי ההסגרה | 3.5.3.2- מעצר לצרכי הסגרה | 3.5.4- הסגרת מבוקשים לישראל | 3.5.5- הסגרת מבוקשים דרך ישראל
ספרים בעברית | יעקב בזק הענישה הפלילית (1998) | גבריאל הלוי השותפות לדבר-עבירה (2008) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך א (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ב (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ג (2010) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ד (2010) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך א (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ב (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ג (2011) | גבריאל הלוי דיני הראיות כרך ב (2013) | גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ג (2013) | גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ד (2013) | ש"ז פלר דיני ההסגרה (1980) | טליה קונפינו-שר סמכות שיפוט על נתבע זר (2000) | הנרי קיסינג'ר דיפלומטיה (תרגם דוד בן-נחום, 2007) | גבריאלה שלו דיני חוזים – החלק הכללי: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (2005)
ספרים בלע"ז PATRICK S. ATIYAH, THE RISE AND FALL OF FREEDOM OF CONTRACT (1979) | JOHN AUSTIN, LECTURES ON JURISPRUDENCE I (1869) | HENRY DE BRACTON, DE LEGIBUS ET CONSUETUDINIBUS ANGLIAE (1260; G. E. Woodbine ed., S. E. Thorne trans., 1968-1977) | IAN BROWNLIE, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW (4th ed., 1990) | JAMES CRAWFORD, THE CREATION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW (1979) | LAWRENCE COLLINS, DICEY, MORRIS AND COLLINS ON THE CONFLICT OF LAWS I (15th ed., 2012) | PATRICK DEVLIN, TRIAL BY JURY (1956) | PATRICK DEVLIN, THE CRIMINAL PROSECUTION IN ENGLAND (1958) | GEORGE EDWARDS, THE LAW OFFICERS OF THE CROWN (1964) | NIGEL G. FOSTER, GERMAN LEGAL SYSTEM AND LAWS (2nd ed., 1996) | HAZEL FOX, LAW OF STATE IMMUNITY (2nd ed., 2008) | RONALD HARRY GRAVESON, CONFLICT OF LAWS (7th ed., 1974) | THOMAS ANDREW GREEN, VERDICT ACCORDING TO CONSCIENCE (1985) | MATTHEW HALE, HISTORIA PLACITORUM CORONAE VOL. II (1736) [MATTHEW HALE, HISTORY OF THE PLEAS OF THE CROWN (1736)] | GABRIEL HALLEVY, A MODERN TREATISE ON THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CRIMINAL LAW (2010) | GABRIEL HALLEVY, WHEN ROBOTS KILL – ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNDER CRIMINAL LAW (2013) | PAMELA RAE HEATH, THE PK ZONE: A CROSS-CULTURAL REVIEW OF PSYCHOKINESIS (PK) (2003) | MICHAEL HIRST, JURISDICTION AND THE AMBIT OF THE CRIMINAL LAW (2003) | WILLIAM SEARLE HOLDSWORTH, HISTORY OF ENGLISH LAW (3rd ed., 1927) | OLIVER W. HOLMES, THE COMMON LAW (1881, 1923) | HENRY HOLT, TELEKINESIS (2005) | HANS-HEINRICH JESCHECK UND THOMAS WEIGEND, LEHRBUCH DES STRAFRECHTS – ALLGEMEINER TEIL (5 AUF., 1996) | YALE KAMISAR, WAYNE R. LAFAVE, JEROLD H. ISRAEL AND NANCY J. KING, MODERN CRIMINAL PROCEDURE (2005) | VOLKER KREY, DEUTSCHES STRAFRECHT – ALLGEMEINER TEIL, TEIL I: GRUNDLAGEN (2002) | WAYNE R. LAFAVE, JEROLD H. ISRAEL AND NANCY J. KING, CRIMINAL PROCEDURE (4th ed., 2004) | LUKE T. LEE, CONSULAR LAW AND PRACTICE (2nd ed., 1991) | GAVIN MANSFIELD, THE DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (1987) | FIONA MCKAY, UNIVERSAL JURISDICTION IN EUROPE (1999) | PETER NYGH, AUTONOMY IN INTERNATIONAL CONTRACTS (1999) | LASSA OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW (9th ed., 1992) | MAURO-RUBINO SAMMARTANO AND C. G. J. MORSE, PUBLIC POLICY IN TRANSNATIONAL RELATIONSHIPS (1992) | CHRISTOPHER H. SCHREUER, STATE IMMUNITY: SOME RECENT DEVELOPMENTS (1988) | MALCOLM N. SHAW, INTERNATIONAL LAW (4th ed., 1997) | JOHN SPARK, A PRACTICAL APPROACH TO CRIMINAL PROCEDURE (10th ed., 2005) | JAMES FITZJAMES STEPHEN, HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND (1883, 1964) | CHARLES VINER, VINER'S ABRIDGEMENT (1745) | HENRI A. WASSENBERGH, PRINCIPLES OF OUTER SPACE IN HINDSIGHT (1991) | ALBERT FREDERICK WILCOX, THE DECISION TO PROSECUTE 1972
מאמרים בעברית | גבריאל הלוי "עקרון החוקיות וחוקתיות בדיני העונשין בישראל" קרית המשפט ח 335 (2009) | גבריאל הלוי "התביעה הפרטית בהליך הפלילי" קרית המשפט ט 381 (2011) | אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (collateral estoppel) כמעשה-בית-דין" הפרקליט כג 344 (1967) | גד טדסקי "אי-אלו היבטים למושג החוזה" מסות במשפט 54 (1978) | דב לוין "גוזרים את הדין" המשפט א 185 (1993) | דורון מנשה "הערך שבשימור תנאי ההדדיות בדוקטרינת השתק פלוגתא" עיוני משפט כג (2) 343 (2000) | ש"ז פלר "הכלל א' = א' + ב' והיקף חלותו" הפרקליט כג 427 (1968) | ש"ז פלר "טלאי משונה על גבי בגד בלתי-שמיש" הפרקליט כח 235 (1972) | דניאל פרידמן "פס"ד פלילי כראיה במשפט אזרחי" הפרקליט כה 92 (1969-1970) | אריאל רוזן-צבי "הסכמה מראש לסמכות הפורום כזיקת שיפוט בינלאומית של בתי-המשפט בישראל" הפרקליט לא 26 (1977) | מנשה שאוה "הכרה ישירה של פסק-זר בישראל והכללים החלים עליה" קרית המשפט ב 35 (2002) | גבריאלה שלו "האם חייבת המדינה לכבד את התחייבויותיה החוזיות?" הפרקליט לג 215 (1980) | גבריאלה שלו "השתחררות המדינה מחוזה" ספר זוסמן 159 (1984) | גבריאלה שלו "חוזי רשות: הדין והדיין" עיוני משפט יא 201 (1986) | גבריאלה שלו "האחריות החוזית של רשויות המנהל" משפט וממשל א (2) 557 (1993) | עמוס שפירא "הכרה ואכיפה של פסקי-חוץ" עיוני משפט ד 509 (1975)
מאמרים בלע"ז Abraham Abramovsky, Extraterritorial Jurisdiction: The United States Unwarranted Attempt to Alter International Law in United States v. Yunis, 15 YALE J. INT'L L. 121 (1990) | Dapo Akande, International Law Immunities and the International Criminal Court, 98 AM. J. INT'L L. 407 (2004) | Michael Akehurst, Jurisdiction in International Law, 46 BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW 145 (1972-1973) | Peter Alldridge, Making Criminal Law Known, CRIMINAL LAW THEORY 103 (Stephen Shute and A. P. Simester eds., 2005) | J. Baldwin, Understanding Judge Ordered and Judge Directed Acquittals in the Crown Court, [1997] CRIM. L. REV. 536 (1997) | Edward L. Barrett, Jr., The Doctrine of Forum Non Conveniens, 35 CAL. L. REV. 380 (1947) | Cherif M. Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice, 42 VA. J. INT'L L. 81 (2001) | John K. Beach, Uniform Interstate Enforcement of Vested Rights, 27 YALE L. J. 656 (1918) | Jack Beatson, Finessing Substantive Public Law Principles into Private Law Relations, 1997 ACTA JURIDICA 1 (1997) | Paxton Blair, The Doctrine of Forum Non Conveniens in Anglo-American Law, 29 COLUM. L. REV. 1 (1929) | Christopher L. Blakesley, A Conceptual Framework for Extradition and Jurisdiction over Extraterritorial Crimes, 1984 UTAH L. REV. 685 (1984) | Patrick J. Borchers, Forum Selection Agreements in the Federal Courts after Carnival Cruise: A Proposal for Congressional Reform, 67 WASH. L. REV. 55 (1992) | Gary B. Born, A Reappraisal of the Extraterritorial Reach of U.S. Law, 24 LAW & POL'Y INT'L BUS. 1 (1992) | Louis B. Boudin, Private Law as Public Law, 3 NAT'L LAW GUILD Q. 66 (1940) | Ronald A. Brand, Enforcement of Foreign Money-Judgments in the United States: In Search of Uniformity and International Acceptance, 67 NOTRE DAME L. REV. 235 (1991) | Lowell H. Brown, Extraterritorial Jurisdiction Under the 1998 Amendments to the Foreign Corrupt Practices Act: Does the Government's Reach Exceed Its Grasp?, 26 N.C. J. INT'L L. & COM. REG. 239 (2001) | Bartram S. Brown, The Evolving Concept of Universal Jurisdiction, 35 NEW ENG. L. REV. 383 (2001) | Curtis A. Bradley, Universal Jurisdiction and U.S. Law, 2001 U. CHI. LEGAL F. 323 (2001) | Montre D. Carodine, Political Judging: When Due Process Goes International, 48 WM. & M. L. REV. 1159 (2007) | Robert C. Casad, Issue Preclusion and Foreign Country Judgments: Whose Law?, 70 IOWA L. REV. 53 (1984) | Walter Wheeler Cook, Immovables and the Law of the Situs: A Study in the Ambiguity of Legal Terminology, 52 HARV. L. REV. 1246 (1939) | Marcin Czepalak, Concurrent Causes of Action in the Rome I and II Regulations, 7 J. PRIV. INT'L L. 393 (2011) | Jens Dammann and Henry Hansman, Globalizing Commercial Litigation, 94 CORNELL L. REV. 1 (2008) | William S. Dodge, Understanding the Presumption Against Extraterritoriality, 16 BERKELEY J. INT'L L. 85 (1998) | S.Z. Feller, The Classification of Crimes in Respect to Continuity, 2 ISR. L. REV. 232 (1967) | George P. Fletcher, The Nature of Justification, ACTION AND VALUE IN CRIMINAL LAW 175 (Stephen Shute, John Gardner and Jeremy Horder eds., 2003) | Roger S. Foster, Place of Trial in Civil Actions, 43 HARV. L. REV. 1217 (1930) | Lionel H. Frankel, Criminal Omissions: A Legal Microcosm, 11 WAYNE L. REV. 367 (1965) | Alan Freeman and Elizabeth Mensch, The Public-Private Distinction in American Law and Life, 36 BUFF. L. REV. 237 (1987) | Geoff Gilbert, Crimes sans Frontiers: Jurisdictional Problems in English Law, 63 BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW 415 (1992) | Abraham S. Goldstein, Defining the Role of the Victim in Criminal Prosecution, 52 MISS. L. J. 515 (1982) | Herbert F. Goodrich, Two States and Real Estate, 89 U. PA. L. REV. 417 (1940) | William Green, Res Judicata, 1 VA. L. J. 1 (1877) | Andrew T. Guzman, Choice of Law: New Foundations, 90 GEO. L. J. 883 (2002) | Malvina Halberstam, Terrorism on the High Seas: The Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety, 82 AM. J. INT'L L. 269 (1988) | Gabriel Hallevy, The Impact of Defense Arguments Based on the Cultural Difference of the Accused in the Criminal Law of Immigrant Countries and Societies, 5 J. OF MIGRATION & REFUGEE ISSUES 1 (2009) | Gabriel Hallevy, Rethinking the Legitimacy of the Anglo-American High Courts' Judicial Review of Determining Factual Findings in Courts of the First Instance in Criminal Cases, 5 HIGH CT. Q. REV. 20 (2009) | Moffatt Hancock, In the Parish of St. Mary le Bow, in the Ward of Cheap, 16 STAN L. REV. 561 (1964) | Granger Hansell, The Proper Forum for Suits against Foreign Corporations, 27 COLUM. L. REV. 12 (1927) | Graham Hughes, Criminal Omissions, 67 YALE L. J. 590 (1958) | Peter Hay and Wolfram Müller-Freienfels, Agency in the Conflict of Laws and the 1978 Hague Convention, 27 AM. J. COMP. L. 1, 39 (1979) | Friedrich K. Juenger, The Recognition of Money Judgments in Civil and Commercial Matters, 36 AM. J. COMP. L. 1 (1988) | Arthur Kaufmann, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, GRUNDFRAGEN DER GESAMTEN STRAFRECHTSWISSENSCHAFT, FESTSCHRIFT FÜR HENKEL 89 (1974) | Fred Kaufman, The Role of the Private Prosecutor: A Critical Analysis of the Complainant's Position in Criminal Cases, 7 MCGILL L. J. 102 (1961) | Duncan Kennedy, The Structure of Blackstone's Commentaries, 28 BUFF. L. REV. 205 (1979) | Larry Kramer, Vestiges of Beale: Extraterritorial Application of American Law, 1991 SUP. CT. REV. 179 (1991) | Harold L. Levinson, Public Law/Private Law Distinction in the Courts, 57 GEO. WASH. L. REV. 1579 (1989) | Sally Lloyd-Bostock and Cheryl Thomas, The Continuing Decline of the English Jury, WORLD JURY SYSTEM 54 (Neil Vidmar ed., 2003) | Melissa K. Marler, The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute, 49 DUKE L. J. 825 (2000) | J. F. McMahon, Legal Aspects of Outer Space, 38 BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW 339 (1962) | Robert Wyness Millar, The Historical Relation of Estoppel by Record to Res Judicata, 35 ILL. L. REV. 41 (1940) | Alex Mills, The Dimensions of Public Policy in Private International Law, 4 J. PRIV. INT'L L. 201 (2008) | Hiroshi Motomura, Using Judgments as Evidence, 70 MINN. L. REV. 979 (1986) | Linda S. Mullenix, Another Easy Case, Some More Bad Law: Carnival Cruise Lines and Contractual Personal Jurisdiction, 27 TEX. INT'L L. J. 323 (1992) | Kurt H. Nadelmann, The Recognition of American Arrangements Abroad, 90 U. PA. L. REV. 780 (1942) | Richard A. Nagareda, Aggregate Litigation across the Atlantic and the Future of American Exceptionalism, 62 VAND. L. REV. 1 (2009) | Scott T. Noth, A Penny for Your Thoughts: Post-Mitchell Hate Crime Laws Confirm a Mutating Effect upon Our First Amendment and the Government's Role in Our Lives, 10 REGENT U. L. REV. 167 (1998) | Erin Ann O'Hara and Larry E. Ribstein, From Politics to Efficiency in Choice of Law, 67 U. CHI. L. REV. 1151 (2000) | Rollin M. Perkins, Negative Acts in Criminal Law, 22 IOWA L. REV. 659 (1937) | Courtland H. Peterson, Foreign Country Judgments and the Second Restatement of Conflict of Laws, 72 Colum. L. Rev. 220 (1972) | Ellen S. Podgor, International Computer Fraud: A Paradigm for Limiting National Jurisdiction, 35 U.C. DAVIS L. REV. 267 (2002) | Stanislaw Pomorski, On Multiculturalism, Concepts of Crime, and the "De Minimis" Defense, 1997 B.Y.U. L. REV. 51 (1997) | Roscoe Pound, Public Law and Private Law, 24 CORNELL L. Q. 469 (1939) | Kenneth C. Randall, Universal Jurisdiction under International Law, 66 TEX. L. REV. 785 (1988) | Paul H. Robinson, A Theory of Justification: Societal Harm as a Prerequisite for Criminal Liability, 23 U.C.L.A. L. REV. 266 (1975) | Paul H. Robinson, Testing Competing Theories of Justification, 76 N.C. L. REV. 1095 (1998) | Vashon R. Rogers Jr., De Minimis Non Curat Lex, 21 ALBANY L. J. 186 (1880) | Andrew Sanders, An Independent Prosecution Service?, [1986] CRIM. L. REV. 16 (1986) | Eugene F. Scoles, Interstate and International Distinctions in Conflict of Laws in the United States, 54 CAL. L. REV. 1599 (1966) | David L. Shapiro, Should a Guilty Plea have Preclusive Effect?, 70 IOWA L. REV. 27 (1984) | Andrew Sidman, The Outmoded Concept of Private Prosecution, 25 AM. U. L. REV. 754 (1976) | Linda J. Silberman, Rethinking Rules of Conflict of Laws in Marriage and Divorce in the United States: What Can We Learn from Europe Proceedings of the Duke Law Center for International and Comparative Law and Tulane Law Review Symposium: The New European Choice-of-Law Revolution: Lessons for the United States: Family Law, 82 TUL. L. REV. 1999 (2008) | P. St. J. Smart, Interest Analysis, False Conflicts, and the Essential Validity of Marriage, 14 ANGLO-AM. L. REV. 225 (1985) | Hans Smit, International Res Judicata and Collateral Estoppel in the United States, 9 U.C.L.A. REV. 44 (1962) | Jonathan C. Thau, Collateral Estoppel and the Reliability of Criminal Determinations: Theoretical, Practical, and Strategic Implications for Criminal and Civil Litigation, 70 GEO. L.J. 1079 (1982) | Frank Tuerkheimer, Globalization of U.S. Law Enforcement: Does The Constitution Come Along?, 39 HOUSTON L. REV. 307 (2002) | Max L. Veech and Charles R. Moon, De Minimis non Curat Lex, 45 MICH. L. REV. 537 (1947) | Robert von Moschzisker, Stare Decisis in Courts of Last Resort, 37 HARV. L. REV. 409 (1924) | Robert von Moschzisker, Res Judicata, 38 YALE L. J. 299 (1928) | Rachel Vorspan, Judicial Power and Moral Ideology in Wartime: Shaping the Legal Process in World War I Britain, 87 OR. L. REV. 401 (2008) | Geoffrey R. Watson, Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction, 17 YALE J. INT'L L. 41 (1992) | Geoffrey R. Watson, The Passive Personality Principle, 28 TEX. INT'L L. J. 1 (1993) | Alan D. Weinberger, Party Autonomy and Choice-of-Law: The Restatement (Second), Interest Analysis, and the Search for a Methodological Synthesis, 4 HOFSTRA L. REV. 605 (1976) | Russell J. Weintraub, Inquiry Into the Utlity of Situs as a Concept in Conflicts Analysis, 52 CORNELL L. REV. 1 (1966) | Russell J. Weintraub, How Substantial is Our Need for a Judgments-Recognition Convention and What Should We Bargain Away to Get it?, 24 BROOKLYN J. INT'L L. 167 (1998) | Mark A. Weisburd, Due Process Limits on Federal Extraterritorial Legislation, 35 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 379 (1997) | Hessel E. Yntema, Contract and Conflict of Laws: Autonomy in Choice of Law in the United States, 1 N.Y.L.F. 45 (1955) | Bruce Zagaris and Julia Padierna Peralta, Mexico-United States Extradition and Alternatives: From Fugitive Slaves to Drug Traffickers – 150 Years and beyond the Rio Grande's Winding Courses, 12 AM. U. J. INT'L L. & POL'Y 519 (1997) | Rachel S. Zahniser, Morally and Legally: A Parent's Duty to Prevent the Abuse of a Child as Defined by Lane v. Commonwealth, 86 KY. L. J. 1209 1998
חקיקה ישראלית | חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986 | חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 | חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2006 | חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, ס"ח 68, ס"ח התשל"ח | תקנות אכיפת פסקי חוץ (אמנה עם הרפובליקה הפדראלית של גרמניה) התשמא-1981 | חוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, התשל"ו-1976 | חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס"ח-2008 | חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 | פקודת בזיון בית המשפט | חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 | חוק ביטול עונש מלקות, התש"י-1950 | תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים)ף התשל"ז-1977 | צו בתי דין לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), התשכ"ט-1969 | חוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג-1962 | חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956 | חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש"ך-1960 | תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), התשי"ז-1957 | חוק הדיינים, התשט"ו-1955 | דבר המלך במועצתו על ארץ ישראל, 1922 | חוק לתיקון דיני עבירות חוץ, התשל"ח-1978 | חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 | חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967 | חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 | תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1976 | חוק ההסגרה, התשי"ד-1954 | תקנות ההסגרה (סדרי דין וכללי ראיות בעתירות), התשל"א-1970 | תקנות העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ח-1997 | חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 | חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 | חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 | חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 | חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983 | חוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982 | חוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983 | פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947 | צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (חברי המשרד הטכני של נציבות הקהילה האירופית), התשנ"ה-1995 | צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (נציג נציבות הקהיליה האירופית), התשנ"ב-1992 | צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (הארגון האירופי למחקר גרעיני), התשע"ב-2012 | צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (הבנק האירופי להשקעות), התשס"ז-2006 | צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (סדנה ופגישת קבוצת העבודה של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, אפריל 2008), התשס"ח-2008 | צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (סמינר של הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה בנושא "מלחמה באי-סובלנות ואפליה וקידום כבוד הדדי והבנה, דצמבר 2007"), התשס"ח-2007 | צו חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון, במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות), התש"ע-2009 | חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט-2008 | חוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971 | חוק הטיס (תיקון מס' 2), התשל"ב-1971 | חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל | חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון) | חוק יסוד: הממשלה | חוק הירושה, התשכ"ה-1965 | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 | חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998 | חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 | פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | חוק מימי חופין (תיקון), התש"ן-1990 | חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003 | חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י-1950 | חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 | חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 | פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק המתנה, התשכ"ח-1968 | חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 | פקודת הנזיקין [נוסח חדש] | חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996 | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007 | צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2001 | פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] | חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 | פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 | חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 11), התשכ"ז-1967 | פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 | חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3), התשל"א-1971 | חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 | פקודת העדות, 1924 | חוק העונשין, התשל"ז-1977 | חוק דיני עונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), התשי"ז-1957 | חוק דיני עונשין (עבירות חוץ), התשט"ז-1955 | חוק דיני עונשין (עבירות חוץ) [נוסח משולב], התשל"ג-1973 | חוק לתיקון דיני עונשין (ביטול עונש מוות על רצח), התשי"ד-1954 | חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), התשי"ב-1952 | חוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין), התשי"ט-1959 | חוק העונשין (תיקון מס' 52), התשנ"ח-1998 | חוק העונשין (תיקון מס' 83), התשס"ה-2004 | חוק העונשין (תיקון מס' 106), התש"ע-2010 | חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 | תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999 | תקנות העזרה המשפטית למדינות זרות לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה הדדית בעניינים פליליים), התשל"ה-1975 | חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950 | חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 | תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003 | חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 | חוק הקאדים, התשכ"א-1961 | פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 2), התשל"ג-1973 | חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980 | חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב-2012 | חוק רמת הגולן | פקודת שטח השיפוט והסמכויות, התש"ח-1948 | חוק לתיקון פקודת שטח השיפוט והסמכויות, התשט"ז-1956 | פקודת שטח נטוש, התש"ח-1948 | חוק השטחים התת-ימיים, התשי"ג-1953 | חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969 | חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953 | חוק השליחות, התשכ"ה-1965 | חוק יסוד: השפיטה
הצעות חוק ישראליות | הצעת חוק אכיפת פסקי-חוץ (תיקון), התשל"ד-1974 | הצעת חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 2), התשל"ז-1977 | הצעת חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 | הצעת חוק הכרה בפסקים זרים ואכיפתם, התשי"ז-1956 | הצעת חוק ההסגרה (תיקון מס' 8), התשס"א-2000 | הצעת חוק העברת אסירים לנשיאת עונש מאסר בארצותיהם, התשנ"ו-1996 | הצעת חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ח-2008 | הצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ב-1992 | הצעת חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 | הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) (תיקון מס' 4), התשל"א-1971 | הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין), התשי"ז-1957 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 58) (עבירות זנות, מין ותועבה), התשנ"ז-1997 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 81) (עבירת הכחשת השואה), התשס"ד-2004 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 91) (איסור סחר בבני אדם), התשס"ו-2006 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 110) (מתן שוחד לעובד ציבור זר), התש"ע-2010 | הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"ב-1972 | הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15) (קבילות פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה במשפט אזרחי), התשע"ב-2012
חקיקה זרה | הקוד הפלילי הגרמני | הקוד הפלילי הצרפתי | קוד הפרוצדורה הפלילית הצרפתי
חקיקה בריטית | Act for the Trial of Murders and Felonies in Several Counties, 1548, 2 & 3 Edw. VI, c. 24 | Administration of Justice Act, 1920, 10 & 11 Geo.V, c.81 | Antarctic Act, 1994, c.15 | Civil Evidence Act, 1968, c.64 | Civil Jurisdiction and Judgment Act, 1982, c.27 | Consular Conventions Act, 1949, 13 & 14 Geo. VI, c.29 | Courts Act, 1971, c.23 | Criminal Justice Act, 1925, 15 & 16 Geo. V, c.86 | Crown Debts Act, 1801, 41 Geo.III, c.90 | Diplomatic Privileges Act, 1964, c.81 | Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act, 1933, 23 & 24 Geo.V, c.13 | International Organisations Act, 2005, c.20 | Judgment Extension Act, 1868, 31 & 32 Vict., c.54 | Offences Against the Person Act, 1861, 24 & 25 Vict., c.100 | Supreme Court Act, 1981 [Senior Courts Act, 1981], c.54 | Supreme Court of Judicature Act, 1873, 36 & 37 Vict., c.66 | Territorial Sea Act, 1987, c.49 | Terrorism Act, 2006, c.11 | War Crimes Act, 1991, c.13
חקיקה ניו זילנדית | Diplomatic Privileges and Immunities Act, 1968, public act no. 36
חקיקת שלטון המנדט הבריטי על ארץ ישראל שפקעה | פקודת העדות, 1924 | פקודת החוק הפלילי, 1936 | פקודת פסקי דין (איכוף גומלין), 1922 | פקודת פסקי דין (איכוף גומלין – מצרים), 1929 | תקנות פסקי דין נכריים, 1928
פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל Ashkenazi v. Attorney General, (1943) 10 P.L.R. 375 | Dalloul v. Attorney General, (1942) 9 P.L.R. 782 | Dresdner Bank v. Bing, (1939) 6 P.L.R. 390 | Habayeb v. Haddad, (1943) 10 P.L.R. 332 | Kaloti v. Attorney General, [1944] 1 A.L.R. 276 | N.V. Philips Glocilampenfabrieken v. Kremener, (1939) 6 P.L.R. 106 | Rotenberg v. Kalman Bernstein & Co., [1944] 1 A.L.R. 313 | Seligman v. Attorney General, (1939) 6 P.L.R. 405
פסיקת מערכת השיפוט הכללית בישראל | ע"א 6996/97 חברת א. עבאדה בע"מ נ' רשות הפיתוח | רע"א 572/90 AEG Aktiengesellschaft נ' אלותעש אלקטרוויסטה תעשיות בע"מ | ע"א 2705/91 אבו ג'חלה נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ | ע"פ 4177/03 אבו זייד נ' מדינת ישראל | ע"א 300/84 אבו עטיה נ' ערבטיסי | בג"ץ 205/82 אבו צאלח נ' שר הפנים | בש"פ 7287/02 אבו ראס נ' מדינת ישראל | ע"פ 4391/03 אבו ריא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 861/87 אבו שרח נ' בית המשפט הצבאי בלוד | ע"א 102/88 אבוניל נ' אבוניל | ע"פ 839/78 מדינת ישראל נ' אבני | ע"פ 84/88 מדינת ישראל נ' אברג'יל | בש"פ 1591/10 אברג'יל נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 970/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' אגם | ע"א 65/88 אדרת שומרון בע"מ נ' הולינגסוורת ג.מ.ב.ה. | ע"פ 6717/09 אוזיפה נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 8957/09 אוזן נ' קיובי | ע"א 74/81 אולימפיק אירוויס ס.א. נ' קלימי | בג"ץ 6781/96 אולמרט נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 5924/97 און הצפון (וינגרטן) בע"מ נ' סודהפופ בע"מ | בש"א 33/87 אוסטפלד נ' בהירי | בג"ץ 8507/96 אורין נ' מדינת ישראל | ב"ש 67/80 אורנשטיין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 445/85 אזוב נ' שופט בית-משפט השלום בירושלים | ע"א 166/90 אזולאי נ' א.ב. מפעלי תיירות אילת בע"מ | ע"פ 2788/08 אטיאס נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 481/84 אטלנטיק חברה לדיג וספנות בע"מ נ' Astilleros Y. Talleres del Noroeste S.A | רע"א 2129/10 Atlas Estates Investment B.V. נ' Stronginfo Consultants Ltd. | ע"א 835/93 איגנט נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בישראל בע"מ | רע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל | רע"א 1332/98 אייבי טרנס ספנות בע"מ נ' מאיירון שיפינג בע"מ | ע"פ 336/61 אייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 351/82 אילון נ' אסטרייכר | ע"א 660/66 אילון נ' שוב | רע"א 11119/05 Invensys Powerware Ltd. נ' אריה חברה לביטוח בע"מ | ע"א 8835/99 אינטרדקו חברת המסחר לתעשיות בע"מ נ' Sulzer Brothers Ltd. | רע"א 778/03 אינטר-לאב בע"מ נ' Israel Bio-Engineering Project | ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros. S.A | ע"א 805/79 עזבון אל גול נ' כולל חב"ד בירושלים | ע"פ 126/51 אל-טוראני נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"א 2877/92 אל לטיף נ' מורשת בנימין למסחר ולבנייה (קרני שומרון) בע"מ | ע"א 9/75 אל עוקבי נ' מנהל מקרקעי ישראל | ע"א 3765/90 אלבה מכונות לעיבוד מתכת בע"מ נ' Clogar S.P.A | ע"פ 417/87 מדינת ישראל נ' אלבז | רע"א 3144/03 אלביט הדמיה רפואית בע"מ נ' Harefua Servicos de Saude S/C Ltda. | רע"א 141/11 אלבקס וידאו בע"מ נ' Tyco Building Services Pte. Ltd. | ע"פ 8027/04 אלגריסי נ' מדינת ישראל | ע"א 2846/03 אלדרמן נ' ארליך | ע"א 1393/06 אלטאוויל נ' נחמיאס | בש"פ 8845/04 אלטויל נ' מדינת ישראל | ע"א 5118/92 חברת אלטריפי ללתעודאת אלעאמה בע"מ נ' סלאיימה | ע"א 153/71 יורשי אלטשולר נ' בניינים ברחוב אלנבי בתל אביב בע"מ | ע"א 202/70 אליהו נ' יחזקאלי | רע"א 516/00 Allison Engine Co. Inc. נ' אלטר | רע"פ 1773/04 אלעוברה נ' מדינת ישראל | ע"א 3999/12 אלצר בע"מ נ' Linak A/S | ע"פ 401/83 אלקייעל נ' מדינת ישראל | ע"פ 8831/08 מדינת ישראל נ' אלשחרה | רע"א 4228/09 Empresa Lineas Maritimas Argentinas S.A. נ' קונטיננטל חברה לביטוח ימי בע"מ | רע"ב 6803/04 אנג'ל נ' בית המשפט המחוזי | רע"פ 2976/01 אסף נ' מדינת ישראל | ע"א 9057/07 אפל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2682/99 אפל נ' פרקליטת המדינה | ע"א 157/66 אפריון נ' כהן | ע"א 581/72 ארביב נ' מדינת ישראל | רע"א 2737/08 ארבל נ' TUI A.G. | ע"א 6138/93 הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי נ' אברהמי | בג"ץ 10154/03 ארד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 7785/99 ארוך נ' פאריינטי | ע"א 71/85 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' בוחבוט | רע"א 7484/05 The United States of America נ' שוחט | ע"א 9725/04 אשבורן חברה לסוכנויות ולמסחר בע"מ נ' C.A.E. Electronics Ltd. | ע"א 476/88 אשתר נ' נפתלי | בג"ץ 650/82 בארי נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 6271/96 בארי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי | ע"א 610/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי | ע"א 630/77 בולשטיין נ' בולשטיין | רע"א 10165/04 BioVeris Corp. נ' גרימברג | ע"א 84/51 בירד-קלינגהופר נ' בלום | רע"א 382/99 בית הכנסת "בית תפילה" לזכר יהודי סלוניקי נ' לאה | ע"א 173/69 בכר נ' בכר-גולדנברג | רע"פ 3910/09 בן איטח נ' מדינת ישראל | בש"פ 6900/97 בן ארי נ' מדינת ישראל | ע"א 112/83 בן דב נ' שטלגרובר אוטו גרובר ושות' | ע"א 499/79 בן דיין נ' אי. די. אס. אינטרנשיונל בע"מ | ע"פ 5104/06 בנייורישלויל נ' מדינת ישראל | ע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ' אהרונוב | רע"א 4709/99 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לוי | ע"א 151/89 בנק לאומי בע"מ נ' מ.ג. ברין ובניו בע"מ | ע"א 601/82 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' C.I.S. Continent Israel Schiffahrts GmbH | ע"א 2605/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' דיליאון | ע"א 122/83 בסיליאן נ' בסיליאן | ע"א 490/88 בסיליוס נ' עדילה | בשג"ץ 7367/04 בר נוי נ' שר המשפטים | ע"פ 5282/07 בראון נ' מדינת ישראל | ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' Berg East Imports Inc. | ע"פ 603/92 ברוך נ' מדינת ישראל | רע"א 4038/09 ברונשטיין נ' ד"ר בלינדר ג'ורג' מ.א.ר. בע"מ | ע"א 53/74 בריסטול מייארס קומפני נ' ביצ'ם גרופ לימיטד | ע"א 102/47 ברכה נ' בכר | ע"פ 309/78 ברמי נ' מדינת ישראל | רע"א 4528/06 ברנס נ' מרכוס | רע"א 4528/06 ברנס נ' מרכוס | ע"א 2478/90 ברק מתכת אשקלון בע"מ נ' הקו פי. וי. בי. אה. | בג"ץ 7357/95 ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 91/74 גבארה נ' בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו | ע"א 613/70 גדומסקי נ' רוזמאיטי | ע"א 743/89 גולדווסר נ' קרביץ | ע"פ 10735/04 גולדמן נ' מדינת ישראל | ע"א 4403/96 פקיד שומה כפר סבא נ' גולדמן | רע"א 2035/06 G+H Schallschutz GmbH נ' התכוף בע"מ | ע"א 182/82 ג'ינג'ט בע"מ נ' ברקליס בנק אינטרנשיונל לימיטד מלונדון | ע"פ 624/75 גלאגל נ' מדינת ישראל | ע"פ 6806/06 גלרמן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 935/89 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 3425/94 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 39/89 General Electric Corp. נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | עש"מ 5917/07 גרה נ' נציבות שירות המדינה | ע"א 1268/07 גרינברג נ' במירה | ע"א 277/81 גרינהאוז נ' גרינהאוז | ע"א 138/70 Greek South American Line Shipping Co. נ' דומיניון חברה לביטוח בע"מ | בג"ץ 118/80 גרינשטיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי | ע"א 32/80 ד.א.נ.ה. חברה להשקעות בע"מ נ' S.H. Nihom B.Y | רע"א 4566/99 ד. הראל בע"מ נ' Diesel S.P.A. | ע"פ 313/79 דדה נ' מדינת ישראל | ע"א 7853/02 דוידי נ' חברת מצפה אבו-טור בע"מ | ד"נ 4/71 דומיניון חברה לביטוח בע"מ נ' Greek South American Line Shipping Co | ע"פ 445/75 דוקסיאן נ' מדינת ישראל | רע"א 993/06 מדינת ישראל נ' דיראני | ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל | ע"א 3942/98 הבר שפע מזון לדרום בע"מ נ' מירון | רע"א 2705/97 הגבס א' סיני (1989) בע"מ נ' The Lockformer Co | רע"א 4716/04 Hotels.com נ' זוז תיירות בע"מ | ע"א 837/87 הוידה נ' הינדי | בר"ע 210/81 Holz & Sohn – Rapid נ' שעין | ע"א 362/66 הופמן נ' Fordham Fuel Oil Co. Inc | ע"א 269/82 הילמן נ' כרמי | עש"מ 3/86 הלפר נ' נציבות שירות המדינה | ע"א 642/87 הסתדרות אגודת ישראל העולמית נ' חברת חזקיהו בע"מ | רע"א 1193/90 מדינת ישראל נ' הפול – חברות הביטוח הישראליות בע"מ | רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' קפלן | רע"א 3810/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון יחזקאל | ע"פ 7303/02 הקש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 52/87 הראל נ' הראל | רע"א 2267/95 האפוטרופוס הכללי נ' הרטפלד | רע"א 5386/09 הרמן נ' אריאל (מ.ד.ע.) טכנולוגיות ייעוץ עסקי ופיננסי בע"מ | ע"א 1057/91 הרצל נ' מכטינגר | רע"א 10670/02 הרשקוביץ נ' פריצקר יזמות בע"מ | ע"פ 121/65 וויידנפלד נ' מדינת ישראל | רע"א 9368 West Nevada Management Inc. נ' הראל | ע"א 517/85 הממונה על ווקף הכנסייה המרוניטית בישראל נ' רשות הפיתוח | רע"א 5150/02 ויינברג נ' ביילס | רע"א 378/96 וינבלט נ' משה בורנשטיין בע"מ | ע"א 1678/01 מדינת ישראל נ' וייס | ע"א 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | ע"א 101/63 וינטר נ' קובץ | ע"א 8632/12 ולדהורן נ' Emily Shipping Co. Ltd. | על"ע 6869/06 הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב יפו נ' ויניצקי-לבהר | ע"פ 172/88 וענונו נ' מדינת ישראל | ע"א 3868/95 ורבר נ' ורבר | ע"א 16/89 ורדים חברה לגידול פרחים בע"מ נ' החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ | ע"א 548/79 ורנבוט נ' אלבה חברה לציוד וחמרים בע"מ | דנ"א 304/14 זוהר נ' לוין | ע"א 437/60 זונטג נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 714/68 זיס נ' המועצה המקומית אשדוד | ע"פ 461/92 זכאי נ' מדינת ישראל | ע"א 5610/93 זלסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון | ע"א 3180/05 זריק נ' ג'רייס | רע"פ 10099/01 זרקה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 171/68 חאנזאליס נ' בית הדין של הכנסיה הפטריארכית היוונית אורתודוכסית | רע"א 2736/98 Habboub Bros. Co. נ' Nike International Inc | רע"א 340/94 חברת חלקה 14 בגוש 5146 נ' בסן | ע"א 339/88 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' ב.נ.ת. ושות' חב' לביצוע, ניהול ותכנון פרויקטים בע"מ | ע"א 271/61 החברה הלאומית לביטוח ולאחריות בע"מ נ' חיים | ע"א 1543/90 חבש נ' בורקאן | ע"פ 440/87 חדד נ' מדינת ישראל | ע"פ 4392/91 חוואג'ה נ' מדינת ישראל | ע"א 1351/06 חורי נ' חברת ארמון ההגמון בע"מ | רע"א 346/06 חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ | בש"פ 3769/07 חטיב נ' מדינת ישראל | ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד | רע"פ 8583/04 חילף נ' מדינת ישראל | בג"ץ 24/52 חכים נ' שר הפנים | המ' 280/57 חכמוב נ' שמידט | רע"פ 2473/98 חלבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 331/88 חלובה נ' מדינת ישראל | רע"א 4533/14 חמדאן נ' בדר | ע"פ 6/80 חסבלה נ' מדינת ישראל | בש"פ 658/88 חסן נ' מדינת ישראל | ע"א 3073/03 "החקלאי" באר יעקב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מזרחי | ע"א 4588/96 חרמץ נ' מרגוליס | ע"א 4866/00 מדינת ישראל, משרד הבטחון נ' חתמי לוידס | רע"א 4982/92 טביב נ' טביב | בג"ץ 202/81 טביב נ' שר הביטחון | ע"א 158/53 טננהולץ נ' פופלוביץ | רע"פ 2809/05 טסה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 868/86 טרודלר נ' ראש המועצה המקומית רמת השרון | בג"ץ 2534/97 יהב נ' פרקליטת המדינה | ע"א 228/81 יובל חברה לביטוח בע"מ נ' פומס | בש"פ 6713/09 יובל נ' היועץ המשפטי לממשלה | בר"ע 156/73 Uniroyal Inc. נ' ציון חברה לביטוח בע"מ | ע"א 344/62 יונס נ' יונס | ע"פ 1767/94 יוסף נ' מדינת ישראל | ע"פ 896/80 יוקר נ' מדינת ישראל | ע"א 1432/03 ינון יצור ושיווק מוצרי מזון בע"מ נ' קרעאן | ע"א 154/04 יצחק נ' נוימן | ע"ב 1/65 ירדור נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית | ע"פ 758/80 יש לי בע"מ חברה פרטית נ' מדינת ישראל | ע"פ 1509/91 כדורי נ' מדינת ישראל | ע"א 6092/00 כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' אוטמזגין | ע"א 489/84 כהן נ' מדינת ישראל | בש"פ 9336/01 כהן נ' מדינת ישראל | בש"פ 4422/03 כהן נ' מדינת ישראל | בש"פ 8437/04 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 10736/04 כהן נ' מדינת ישראל | ע"א 457/89 כהן נ' שפילברג | בג"ץ 6230/96 כהנא נ' בית משפט השלום תל-אביב | דנ"פ 1789/98 מדינת ישראל נ' כהנא | רע"א 7342/11 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' Incomacs Ltd. | רע"א 6934/10 כספי תעופה בע"מ נ' JSC Aeroavit Airlines | רע"א 9141/00 Lang נ' מרכס | רע"א 3119/98 עזבון לב-ארי נ' מורטמן | ע"פ 4333/10 לביא נ' מדינת ישראל | ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל | ע"א 2515/94 לוי נ' עיריית חיפה | רע"א 1920/12 לוינגר נ' פוזנר | ע"א 403/64 לוינסון נ' חברת בית תמר בע"מ | ע"פ 150/88 לושי נ' מדינת ישראל | ע"א 98/67 ליבהר נ' גזית ושחם חברה לבניין בע"מ | בש"פ 5704/95 ליבקינד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג | ב"ש 43/73 מדינת ישראל נ' לנדסברגר | ע"פ 3583/94 לעדן נ' מדינת ישראל | ע"א 350/74 חברת מ.ל.ט. בע"מ נ' ממן | רע"א 6753/96 מ.מ.ח.ת. בע"מ נ' פרידמן | ע"א 1418/90 מאור נ' הרשהורן | בג"ץ 378/80 מאירוב נ' אמיתי | רע"א 481/89 מארק פקג'ינג סיסטמס אינק. נ' מהדרין בע"מ | רע"א 4228/97 Maritimas Argentinas S.A. Empresa Lineas נ' קונטיננטל חברה לביטוח ימי בע"מ | ע"א 140/56 מוגרבי נ' ורדימון | ע"פ 2144/08 מונדרוביץ נ' מדינת ישראל | רע"א 2059/90 מונטה נ' מונטה | ע"א 654/83 מוסקוביץ נ' אברבנאל | בש"א 10350/01 מור נ' פריכוז בע"מ | ע"א 591/70 מזוז נ' חדד | ע"א 565/77 מזרחי נ' Nobels Explosives Co. Ltd | ע"פ 5249/01 מזרחי נ' מדינת ישראל | רע"א 2752/03 Metallurgique de Gerzat S.A. נ' וילנסקי | בג"ץ 3054/00 מיכאלי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 83/87 מילמן נ' עיזבון שרגה | רע"פ 4142/04 מילשטיין נ' התובע הצבאי הראשי | בג"ץ 3992/04 מימון-כהן נ' שר החוץ | דנג"ץ 7469/04 מימון-כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | ע"א 21/72 ממון נ' כהן | ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל | ע"פ 2998/91 מנינג נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנ"פ 532/93 מנינג נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 49/80 מסילתי נ' מדינת ישראל | רע"א 2903/96 מסיקה נ' דולנס | בש"פ 4526/06 מסרי נ' מדינת ישראל | רע"א 102/88 מעדני אווז הכסף בע"מ נ' Cent Or S.A.R.L | ע"פ 312/73 מצרווה נ' מדינת ישראל | רע"א 9810/05 Martin J. Hecke נ' Pimpaco Ltd. | בש"פ 196/97 מרטינז נ' מדינת ישראל | ע"א 680/66 מרציאנו נ' בדעאן | רע"א 4795/09 מרקעי תקשורת בע"מ נ' Sun-Times Media Group Inc. | ע"פ 1377/94 משולם נ' מדינת ישראל | ע"פ 1632/95 משולם נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל | רע"א 2508/98 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ | רע"א 8135/12 Nantucket Ltd. נ' דורון | בג"ץ 11221/05 נאסר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 433/64 נברום מריטים בע"מ נ' הסנה חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 107/73 נגב תחנת שירות לאוטומוביל בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 834/79 נוף נ' מדינת ישראל | ע"פ 276/78 נוריאלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 416/75 מדינת ישראל נ' נוריאני| רע"א 1821/98 ניקו בדים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | ע"פ 132/57 נכט נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 8487/11 חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ נ' מדינת ישראל | רע"פ 2788/00 נמר נ' מדינת ישראל | ע"א 2590/90 נסים נ' דניאלי | רע"א 9360/96 חברה לנסיעות והשכרה ארז 1971 בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות | ע"א 538/82 נצראל נ' רג'ואן | ע"א 348/69 נתיב עם (בפירוק) בע"מ נ' א.מ.ט. אי-מר טורס | בש"פ 2778/10 סאלם נ' מדינת ישראל | רע"א 6574/12 סאמיט פאנד ניהול השקעות בע"מ נ' בן יעקב | רע"א 630/06 סברילון בע"מ נ' Citrix Systems Inc. | ע"א 430/85 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' City Merchants Ltd. | ע"פ 608/81 סוויסה נ' מדינת ישראל | רע"ב 4865/04 מדינת ישראל נ' סויסה | ע"פ 307/73 סולטן נ' מדינת ישראל | ר"ע 423/83 מדינת ישראל נ' עזבון סילוורמן | רע"פ 4484/92 סיריה נ' מדינת ישראל | ע"א 199/82 סניטובסקי נ' חברת החשמל לישראל בע"מ | ע"א 347/71 סנסור נ' הקונסוליה הכללית של יוון | ע"א 5666/94 סנקרי נ' Julius Blum GmbH | ע"פ 247/66 סעדה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 404/84 סעתי נ' סעתי | ע"א 253/84 ספיר נ' ספיר | בג"ץ 1618/97 סצ'י נ' עיריית תל-אביב-יפו | בש"פ 8780/06 סרור נ' מדינת ישראל | ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס בע"מ | רע"א 3154/94 עאסי נ' עאסי | ע"א 221/78 עובדיה נ' כהן | ע"פ 807/99 עזיזיאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1601/03 עיני נ' מדינת ישראל | ע"א 895/80 עיריית נתניה נ' אל מלק | ע"א 143/51 עיריית רמת-גן נ' חברת פרדס ינאי בע"מ | ע"א 718/75 עמרם נ' סקורניק | רע"א 4716/93 החברה הערבית לביטוח שכם נ' זריקאת | ע"א 493/85 פדידה נ' פדידה | בג"ץ 4162/93 פדרמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק | ע"א 124/55 פולק נ' חברת הנפט המלכותית ההולנדית | ע"פ 6143/03 פורטל נ' מדינת ישראל | ע"א 258/88 פיכטנבוים נ' רשם המקרקעין | רע"א 7953/99 פילבר נ' המרכז הרפואי שערי צדק | רע"א 11822/05 Philip Morris USA Inc. נ' אלרואי | ע"א 158/83 פינקל נ' נוימן | בג"ץ 7256/95 פישלר נ' מפכ"ל המשטרה | רע"א 2939/13 פלדמן נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | ע"פ 1880/91 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 7230/96 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 2305/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3948/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7951/05 מדינת ישראל נ' פלוני | בש"פ 984/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3234/10 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 658/93 פלוני נ' פלונים | בג"ץ 3441/01 פלוני נ' פלונית | ע"פ 4596/98 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 4320/07 פלונית נ' פלוני | בע"מ 9769/09 פלונית נ' פלוני | בג"ץ 58/13 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בירושלים | ע"פ 8168/05 פלינק נ' מדינת ישראל | ע"א 126/51 פלמן נ' שחב | ע"פ 534/84 פנחס נ' מדינת ישראל | ע"פ 3482/99 פסי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1031/93 פסרו נ' שר הפנים | ע"א 255/89 פרדו נ' מדינת ישראל | ע"פ 5259/91 פרדנברג נ' מדינת ישראל | בג"ץ 69/85 פרומר נ' בית הדין הצבאי לערעורים | ר"ע 526/83 פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ | בג"ץ 6136/06 פרי נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 11/89 פריד נ' משטרת ישראל | ע"פ 135/50 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' פרידמן | דנג"ץ 4742/93 פרייברג נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 714/96 פריסקל נ' אורנשטיין | ע"א 100/76 פרלמוטר נ' פרלמוטר | ע"א 1406/97 פרנקו נ' מלניק | ע"א 713/75 פרנקל נ' קאופמן | רע"פ 3186/05 צביון נ' מדינת ישראל | ע"א 9283/04 צברי נ' פקיד שומה תל-אביב | רע"א 3238/10 צוף נ' קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ | בג"ץ 425/89 צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי | ע"א 49/63 צוקר נ' ליבוביץ | רע"א 7831/99 צוריאנו נ' צוריאנו | רע"א 9722/07 ציינווירט נ' כהן | ע"א 488/83 צנעני נ' אגמון | ע"א 5549/94 ק.י.מ.א. להשקעות ובניין בע"מ נ' גרינפלד | ע"פ 11/59 קאסם נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 4539/92 קבלרו נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 201/68 קדוש נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5666/03 עמותת קו לעובד נ' בית הדין הארצי לעבודה | רע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד | ד"נ 3081/91 קוזלי נ' מדינת ישראל | ע"א 263/61 קולבינגר נ' רענני | רע"א 2528/08 קוצקי נ' הראל | ע"א 625/73 קורונל נ' קורונל | ע"פ 125/52 קינסברון נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"א 2453/98 קירשנר נ' סבנטין תעשיות אופנה (1988) בע"מ | ע"פ 288/81 קישלס נ' מדינת ישראל | ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני | בג"ץ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר | ע"פ 360/77 קנוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 131/67 קמיאר נ' מדינת ישראל | רע"א 7092/94 Canada נ' אדלסון | ע"א 5811/91 עזבון קפטה נ' לוי | ע"א 783/83 קפלן נ' נובוגרוצקי | רע"א 2432/04 קפלן נ' רשם ההקדשות | ע"פ 155/54 קצב נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"פ 1785/07 קרייף נ' מדינת ישראל | רע"א 2214/00 קרלו נובילי רובינטריה ס.פ.א. חברה שמושבה באיטליה נ' משה קטן בע"מ | בר"ע 439/89 קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' שילוח | ע"פ 883/84 קרפ נ' מדינת ישראל | ע"א 9/79 קרפול נ' הורוביץ | ע"א 74/83 ראד נ' חי | ע"א 4601/02 ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ נ' Bodstray Company Ltd. | ע"פ 51/76 ראובן נ' מדינת ישראל | ע"א 396/88 ראובן נ' גן יאשיהו מושב עובדים | ע"א 473/67 עזבון ראוטנשטיין נ' לביא | ע"א 217/63 רב-און נ' הולצמן | רע"פ 5877/07 רבינוביץ נ' מדינת ישראל | בש"פ 7323/98 מדינת ישראל נ' רג'ואן | בש"פ 1911/11 רווה נ' מדינת ישראל | ע"א 423/63 רוזנבאום נ' גולי | בג"ץ 7281/09 רוזנבאום נ' עיריית הרצליה | ע"פ 2576/93 מדינת ישראל נ' רוזנבלום | ע"פ 4596/05 רוזנשטיין נ' מדינת ישראל | ע"א 148/77 רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ | ע"א 813/87 רוטברד נ' מדינת ישראל | בג"ץ 283/69 רוידי נ' בית המשפט הצבאי נפת חברון | ע"א 344/83 רויטמן נ' פרס | בג"ץ 8754/00 רון נ' בית הדין הרבני הגדול | ע"א 841/87 רון נ' רון | ע"א 107/88 רז נ' לאף | ע"א 8817/96 רלפו (ישראל) בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"א 8265/96 רמט בע"מ נ' בריברום | ע"א 165/76 רשות הפיתוח נ' עזאם | בג"ץ 91/64 רשימת מועמדים "עורכי דין בלתי תלויים" נ' לשכת עורכי הדין | רע"א 4060/03 רש"ף נ' דיין | ע"א 151/87 ש. ארצי חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני | רע"א 144/00 ש.נ. גימורים בע"מ נ' אשבן חברה לבניין בע"מ | ע"א 5016/91 שאוליאן נ' שאוליאן | ע"פ 740/09 שובייב נ' מדינת ישראל | רע"פ 3503/91 שוברט נ' צפריר | ע"א 7/64 שור נ' מדינת ישראל | רע"פ 6286/01 שחוח נ' מדינת ישראל | רע"פ 10200/03 שחוח נ' מדינת ישראל | רע"א 1947/91 שטיין נ' כץ | ע"פ 174/54 שטמפפר נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 8195/02 שטרית נ' Sharp Corporation | בג"ץ 3315/04 שטרית נ' בית המשפט המחוזי בירושלים | ע"א 448/72 שי"ק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ר"ע 305/85 שיבלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 315/74 שילון נ' מדינת ישראל | ע"א 285/80 שיף נ' אליאסי | ע"פ 4403/09 שלו נ' מדינת ישראל | ע"א (מחוזי ת"א) 4289/98 שלום נ' היועץ המשפטי לממשלה | ד"נ 2/89 שלוש נ' מדינת ישראל | בג"ץ 588/94 שלנגר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 9796/03 שם טוב נ' מדינת ישראל | בש"פ 3234/99 שמולביץ נ' מדינת ישראל | ר"ע 40/86 שנער נ' מדינת ישראל | בר"ע 15/76 שפין נ' כהן | ע"א 3908/08 תיקו בע"מ נ' Forem Bagco Ltd. | ע"א 7338/00 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ עזבון שרעבי | בג"ץ 3087/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 5675/04 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה
פסיקת מערכות שיפוט מתמחות בישראל | ע/55/99 (ערעורים צה"ל) ג'ועמה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/16/98 (ערעורים צה"ל) יזרעלוב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/218/66 (ערעורים צה"ל) יצחק נ' התובע הצבאי הראשי | ע/246/57 (ערעורים צה"ל) לב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/32/69 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' פרחי | ע/252/81 (ערעורים צה"ל) רון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/287/57 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שמאי
פסיקת המשפט המקובל האנגלי A. Co. Ltd. v. Republic of X., [1990] 2 Lloyd's Rep. 520 | A. v. L., [2010] E.W.H.C. 460 | A., [1903] 1 K.B. 705 | A., [2006] E.W.H.C. 1200 | A.B. v. Government of Republic of Lithuania, [2005] E.W.H.C. 9 (Comm.), [2005] 1 Lloyd's Rep. 515 | A.I.C. v. Federal Republic of Nigeria, [2003] E.W.H.C. 1357 | A.K. Investment C.J.S.C. v. Krygyz Mobil Tel Ltd., [2011] All E.R. (D) 144, [2011] U.K.P.C. 7 | Abidin Daver, [1984] A.C. 398 | Abouloff v. Oppenheimer, (1882) 10 Q.B.D. 295 | Adams v. Adams (Attorney-General intervening), [1971] P. 188, [1970] 3 All E.R. 572, [1970] 3 W.L.R. 934 | Adams v. Cape Industries Plc., [1990] Ch. 433 | Addison v. Brown, [1954] 1 W.L.R. 779 | Adhigina Meranti, [1988] 1 Lloyd's Rep. 384 | AIG Europe (UK) Ltd. v. The Ethniki, [2000] 2 All E.R. 566, [2000] Lloyd's Rep. IR 343 | AIG Europe SA v. QBE International Insurance Ltd., [2001] 2 Lloyd's Rep. 268 | Airbus Industrie G.I.E. v. Patel, [1999] 1 A.C. 119, [1998] 2 All E.R. 257, [1998] 2 W.L.R. 686, [1998] 1 Lloyd's Rep. 631 | Alciator v. Smith, (1812) 3 Camp. 245 | Alcom v. Republic of Colombia, [1984] A.C. 580 | Al-Fawwaz, [2002] 1 All E.R. 545, [2002] 1 A.C. 556, [2002] 2 W.L.R. 101, [2001] U.K.H.L. 69 | Ali v. Pattni, [2006] U.K.P.C. 51, [2007] 2 A.C. 85, [2007] 2 All E.R. (Comm.) 427 | Alison's Trusts, (1874) 31 L.T. 638 | Allsop, (1889) 61 L.T. 213 | Alves v. Bunbury, (1814) 4 Camp. 28 | Amin Rasheed Shipping Corporation v. Kuwait Insurance Co., [1984] A.C. 50 | Amin v. Brown, [2005] E.W.H.C. 1770 | Anchor Line (Henderson Bros.) Ltd., [1937] Ch. 483 | Anderson, [1861-1873] All E.R. 999, (1868) 11 Cox C.C. 198 | Angelic Grace, [1995] 1 Lloyd's Rep. 87 | Antelope, (1825) 10 Wheat. 66 | Apple Corps Ltd. v. Apple Computer Inc., [2004] E.W.H.C. 768 | Arab Monetary Fund v. Hashim, [1992] 1 All E.R. 645, [1992] 1 W.L.R. 553 | Arab Republic of Egypt v. Gamal Eldin, [1996] I.C.R. 13 | Arkwright Mutual Insurance Co. v. Bryanston Insurance Co. Ltd., [1990] 2 Q.B. 649 | Arnott v. Redfern, (1825) 2 Car. & P. 88 | Asher v. Secretary of State, [1974] Ch. 208 | Ashton Investments Ltd. v. O.J.S.C. Russian Aluminium (RUSAL), [2006] E.W.H.C. 2545 (Comm.), [2007] 1 All E.R. (Comm.) 857 | Askew v. Woodhead, (1873) 21 W.R. 573 | Athens Maritime Enterprises Corporation v. Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd., [1983] Q.B. 647, [1983] 1 All E.R. 590, [1983] 2 W.L.R. 425 | Atlantic Star, [1974] A.C. 436 | Attorney General of New Zealand v. Ortiz, [1984] 1 A.C. 1, [1983] 2 W.L.R. 809, [1983] 2 All E.R. 93 | Attorney-General v. Bradlaugh, (1885) 14 Q.B.D. 667 | Australian Commercial Research and Development Ltd. v. A.N.Z. McCaughan Merchant Bank Ltd., [1989] 3 All E.R. 65 | Australian Consolidated Press v. Uren, [1969] 1 A.C. 590 | Axa Re v. Ace Global Markets Ltd., [2006] E.W.H.C. 216, [2006] Lloyd's Rep. I.R. 683 | Aziz v. Republic of Yemen, [2005] E.W.C.A. Civ. 745, [2005] I.C.R. 1391 | O. Morris Ltd. v. Perrott, [1945] 1 All E.R. 567, 172 L.T. 234, [1945] W.N. 148 | B., [2002] E.W.H.C. 1751 (Fam.), [2003] Fam. 16 | B.P. Exploration Co. (Libya) v. Hunt, [1976] 3 All E.R. 879 | Baccus S.R.L. v. Servicio Nacional del Trigo, [1957] 1 Q.B. 438, [1956] 3 All E.R. 715, [1956] 3 W.L.R. 948, [1956] 2 Lloyd's Rep. 448 | Bagga, [1991] 1 Q.B. 485 | Bailey v. Bailey, (1884) 13 Q.B.D. 855 | aindail v. Baindail, [1946] P. 122 | Ballantyre v. Mackinnon, [1896] 2 Q.B. 455 | Bamgbose v. Daniel, [1955] A.C. 107 | Banco de Vizcaya v. Don Alfonso de Borbon Y Austria, [1934] All E.R. 555, [1935] 1 K.B. 140, 104 L.J.K.B. 46, 151 L.T. 499, 50 T.L.R. 284, 78 Sol.Jo. 224 | Bank of Australia v. Harding, (1850) 9 C.B. 661 | Bank of Australia v. Nias, (1851) 16 Q.B. 717 | Bank of Baroda v. Vysya Bank Ltd., [1994] 2 Lloyd's Rep. 87 | Bank voor Handel En Scheepvaart v. Slatford, [1953] 1 Q.B. 248, [1951] 2 All E.R. 779 | Barber v. Lamb, (1860) 8 C.B. 95 | Barrett v. Universal Island Records Ltd., [2006] E.W.H.C. 1009 (Ch.), [2006] E.M.L.R. 567 | Barrick v. Buba, (1857) 2 C. B. (N.S.) 563 | Barron, [1914] 2 K.B. 570 | Base Metal Trading Ltd. v. Shamurin, [2004] E.W.C.A. Civ. 1316, [2005] 1 W.L.R. 1157 | Bassam v. Bassam, [2004] E.W.C.A. Civ. 857 | Bater v. Bater, [1906] P. 209 | Bawtree v. Great North-West Central Ry., (1898) 14 T.L.R. 448 | Beaty v. Beaty, [1924] 1 K.B. 807 | Beauchamp, [1904] 1 K.B. 572 | Beaufort v. Crawshay, (1866) L.R. 1 C.P. 699 | Beckford v. Kemble, (1822) 1 Sim. & St. 7 | Beedie, [1998] Q.B. 356, (1997) 2 Cr. App. Rep. 167 | Bell v. Holmes, [1956] 3 All E.R. 449, [1956] 1 W.L.R. 1359 | Benaim & Co. v. Debono, [1924] All E.R. Rep. 103, [1924] A.C. 514, 93 L.J.P.C. 133, 131 L.T. 1 | Bennet v. Hundred of Hartford, (1650) Style 233, 82 Eng. Rep. 671 | Bent v. Young, (1838) 9 Sim. 180 | Berenger, (1814) 3 M. & S. 67 | Berezovsky v. Michaels, [2000] 2 All E.R. 986, [2000] 1 W.L.R. 1004, [2000] All E.R. (D) 643 | Bergen, [1997] 2 Lloyd's Rep. 710 | Bergerem v. Marsh, (1921) 91 L.J.K.B. 80 | Berkeley Administration Inc. v. McClelland, [1995] I.L.Pr. 201 | Berliner Industriebank Aktiengesellschaft v. Jost, [1971] 2 Q.B. 463, [1971] 2 All E.R. 1513, [1971] 3 W.L.R. 61 | Best v. Woods, (1905) 39 I.L.T.R. 44 | Bharmal v. Bharmal, [2011] E.W.H.C. 1092 | Bidder v. Bridges, (1886) 26 Ch.D. 1 | Black v. Yates, [1992] Q.B. 526 | Black-Clawson International Ltd. v. Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg A.G., [1975] 591 | Blades v. Lawrence, (1874) L.R. 9 Q.B. 374 | Blamey v. Blamey, [1902] W.N. 138 | Blohn v. Desser, [1962] 2 Q.B. 116, [1961] 3 All E.R. 1, [1961] 3 W.L.R. 719 | Blyth v. Fladgate, [1891] 1 Ch. 337 | Boissevain v. Weil, [1949] 1 K.B. 484 | Bolivia Exploration Syndicate Ltd., [1914] 1 Ch. 139 | Bonacina, [1912] 2 Ch. 394 | Boss Group Ltd. v. Boss France S.A., [1996] 4 All E.R. 970, [1997] 1 W.L.R. 351, [1996] L.R.L.R. 403 | Bottrill, [1947] K.B. 41, [1946] 2 All E.R. 434, 175 L.T. 232, 62 T.L.R. 570, [1946] W.N. 177 | Boulton v. Boulton, (1918) 62 S.J. 606 | Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, [2000] 1 A.C. 147, [1999] 2 All E.R. 97, [1999] 2 W.L.R. 827 | Bowling v. Cox, [1926] A.C. 751 | Boyse v. Colclough, (1854) 1 K. & J. 124 | Brandon v. Nesbitt, (1794) 6 T. R. 23 | Bremer Oeltransport GmbH v. Drewry, [1933] All E.R. Rep. 851, [1933] 1 K.B. 753, 102 L.J.K.B. 360, 148 L.T. 540 | Brentwood Superintendent Registrar of Marriages, [1968] 2 Q.B. 956, [1968] 3 All E.R. 279, [1968] 3 W.L.R. 531 | Brien v. Australian Memory Pty Ltd. (1997), 142 F.L.R. 242 | Brijlal Ramjidas v. Govindram Seksaria, [1943] I.L.R. 366 | Brinkibon Ltd. v. Stahag Stahl, [1983] 2 A.C. 34 | Brinks Ltd. v. Abu-Saleh, [1995] 4 All E.R. 65, [1995] 1 W.L.R. 1478 | British Controlled Oilfields v. Stagg, [1921] W.N. 319 | British Nylon Spinners Ltd. v. I.C.I. Ltd., [1953] Ch. 9 | British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique, [1893] A.C. 602 | Broken Hill Pty. v. Broken Hill Council, [1926] A.C. 94 | Brook v. Brook, (1861) 9 H.L.C. 193 | Brunswick (Duke of) v. King of Hanover, (1848) 2 H.L.C. 1 | Buchanan v. Rucker, (1809) 9 East 192 | Buckle v. Buckle, [1956] P. 181 | Budd v. Anderson, [1943] K.B. 642 | Burman v. Woods, [1948] 1 K.B. 111 | Burslem v. Burslem, (1893) 67 L.T. 719 | Bussolenno Ltd. v. Kelly, [2011] I.E.H.C. 220 | Buttes Gas and Oil Co. v. Hammer, [1982] A.C. 888 | v. D., [2007] E.W.C.A. Civ. 1282, [2008] 1 All E.R. (Comm.) 1001, [2008] 1 Lloyd's Rep. 239, 116 Con.L.R. 230 | C., [1959] Ch. 363 | C.M.A. C.G.M. S.A. v. Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd., [2008] E.W.H.C. 2791 (Comm.), [2008] All E.R. (D) 156 | Calvin, (1608) Co. Rep. 1a | Camacq Corporation, [1990] 1 W.L.R. 191 | Cammell v. Sewell, (1860) 5 H. & N. 728 | Carl-Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler, [1970] 1 Ch. 506 | Carvalho v. Hull Blyth (Angola) Ltd., [1979] 3 All E.R. 280, [1979] 1 W.L.R. 1228 | Carvill America Incorporated v. Camperdown U.K. Ltd., [2005] E.W.C.A. Civ. 645 | Casement, [1917] 1 K.B. 98 | Castrique v. Imrie, (1870) L.R. 4 H.L. 414 | Cecil v. Bayat, [2010] E.W.H.C. 641 (Comm.), [2010] All E.R. (D) 25 | Cecil v. Bayat, [2011] All E.R. (D) 213, [2011] E.W.C.A. Civ. 135 | Celltech R. & D. Ltd. v MedImmune Inc., [2004] E.W.C.A. Civ. 1331 | Chadwick v. Hunter, (1884) 1 Man. L.R. 363 | Chamberline v. Harvey, (1796) 5 Mod. 182 | Charkie, (1873) L.R. 4 Adm. & Ecc. 59 | Charm Maritime Inc. v. Kyriakou, [1987] 1 Lloyd's Rep. 433 | Chatfield v. Becrhtoldt, (1872) L.R. 7 Ch. App. 192 | Chellaram v. Chellaram, [1985] 1 Ch. 409 | Cheni v. Cheni, [1965] P. 85 | Cherry v. Thompson, (1872) L.R. 7 Q.B. 573 | Chetti v. Chetti, [1909] P. 67 | Chi-Ming, [1992] 1 A.C. 34, [1991] 3 All E.R. 897, [1991] 3 W.L.R. 495, 94 Cr. App. Rep. 236, [1992] Crim. L.R. 446 | Christiansborg, (1885) 10 P.D. 141 | Chunilal v. Merrill Lynch International Incorporated, [2010] E.W.H.C. 1467 (Comm.), [2010] All E.R. (D) 155 | City of Mecca, (1879) 5 P.D. 28 | Clarke v. Fennoscandia Ltd., [2007] U.K.H.L. 56, 2008 S.C. (HL) 122 | Cloake, (1891) 61 L.J.Ch. 69 | Cohen v. Inland Revenue Commissioners, [1950] 2 All E.R. 36, 43 R. & I.T. 506, [1950] W.N. 266 | Cokar, [1960] 2 Q.B. 207 | Coleman v. Shang, [1961] A.C. 481 | Coleraine, (1911) 45 I.L.T.R. 244 | Colt Industries Inc. v. Sarlie, [1966] 1 All E.R. 673, [1966] 1 W.L.R. 440 | Comandate Marine Corp. v. Pan Australia Shipping Pty. Ltd., (2006) 157 F.C.R. 45, [2008] 1 Lloyd's Rep. 119 | Compagnie Tunisienne de Navigation SA v. Compagnie d'Armement Maritime SA, [1971] A.C. 572 | Connelly v. R.T.Z. Corporation Plc., [1998] A.C. 854 | Conradi v. Conradi, (1868) 1 L.R. P. & D. 514 | Consolidated Constructors International Co. S.A.L. v. Masri, [2011] U.K.P.C. 29 | Continental Bank N.A. v. Aeakos Compania Naviera S.A., [1994] 1 W.L.R. 588 | Cook Industries Inc. v. Galliher, [1979] Ch. 439 | Cook v. Tomlinson, (1876) 24 W.R. 536 | Cooper Tire & Rubber Co. Europe Ltd. v. Bayer Public Co. Ltd., [2010] E.W.C.A. Civ. 864, [2010] Bus. L.R. 1697 | Copin v. Adamson, (1875) 1 Ex.D. 17 | Costa Rica v. Erlanger, (1876) 3 Ch.D. 62 | Coupland v. Arabian Gulf Petroleum Co., [1983] 2 All E.R. 434, [1983] 1 W.L.R. 1136 | Cowan v. O'Connor, (1888) 20 Q.B.D. 640 | Crane v. Director of Public Prosecutions, [1921] 2 A.C. 299 | Cranstown v. Johnston, (1800) 5 Ves. 277 | Crawley v. Isaacs, (1867) 16 L.T. 529 | Crehan v Inntrepreneur Pub. Co. [2006] U.K.H.L. 38, [2006] 4 All E.R. 465, [2006] I.C.R. 1344, [2007] 1 A.C. 333 | Crippen, [1911] P. 108 | Cristina, [1938] A.C. 485 | Cromie v. Moore, [1936] 2 All E.R. 177 | Cutler v. Wright, [1890] W.N. 28 | D., [1996] Q.B. 283, [1996] 1 All E.R. 881 | D., [2006] E.W.C.A. Crim. 1354 | Dan Gamache Trucking Inc. v. Encore Metals Inc., (2008) B.C.S.C. 343 | Daubigny v. Davallon, (1794) 2 Anstr. 462 | Dawson, (1696) 13 St.Tr. 451 | Dayle, [1973] 3 All E.R. 1151, [1974] 1 W.L.R. 181, 58 Cr. App. Rep. 100, 138 J.P. 65 | De Brimont v. Penniman, (1873) 10 B.C.C.R. 436 | De Cosse Brissac v. Rathbone, (1861) 6 H. & N. 301 | De Dampierre v. De Dampierre, [1988] 1 A.C. 92, [1987] 2 All E.R. 1, [1987] 2 W.L.R. 1006, [1987] 2 F.L.R. 300 | De Dampierre v. De Dampierre, [1988] A.C. 92 | De Mora v. Concha, (1885) 29 Ch.D. 281 | De Mora v. Concha, (1885) 32 Ch.D. 133 | Deichland, [1990] 1 Q.B. 361 | Delaurier v. Wyllie, (1889) 17 R. 191 | Dennis, [2000] Crim. L.R. 933 | Derby & Co. Ltd. v. Larsson, [1976] 1 All E.R. 401, [1976] 1 W.L.R. 202 | Deschamps v. Miller, [1908] 1 Ch. 856 | Desert Sun Loan Corp v. Hill, [1996] 2 All E.R. 847 | Desert Sun Loan Corporation v. Hill, [1996] 2 All E.R. 847 | Despina G.K., [1983] Q.B. 214 | Deutsche Bank A.G. v. Highland Crusader Offshore Partners L.P., [2009] E.W.C.A. Civ. 725, [2009] 2 All E.R. (Comm.) 987 | Deutsche National Bank v. Paul, [1898] 1 Ch. 283 | Deutsche Ruckversicherung A.G. v. Walbrook Insurance Co. Ltd. and others, [1994] 4 All E.R. 181, [1995] 1 W.L.R. 1017, [1995] 1 Lloyd's Rep. 153 | Director of Public Prosecutions v. Connelly, [1964] A.C. 1254, [1964] 2 All E.R. 401, [1964] 2 W.L.R. 1145, 48 Cr. App. Rep. 183 | Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1977] A.C. 1, [1976]2 All E.R. 497, [1976] 2 W.L.R. 857, 63 Cr. App. Rep. 95, [1976] R.T.R. 339, 140 J.P. 386 | Director of the Assets Recovery Agency v. Olupitan, [2006] E.W.H.C 1906 | Distillers Co. (Bio-Chemicals) Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458, [1971] 1 All E.R. 694, [1971] 2 W.L.R. 441 | Donegal International Ltd. v. Republic of Zambia, [2007] E.W.H.C. 197 (Comm.), [2007] 1 Lloyd's Rep. 397 | Donohue v. Armco Inc., [2001] U.K.H.L. 64, [2002] 1 All E.R. 749, [2002] 1 All E.R. (Comm.) 97, [2002] 1 Lloyd's Rep. 425 Doosti, (1985) 82 Cr. App. Rep. 181 | Dornoch Ltd. v. Mauritius Union Assurance Co. Ltd., [2005] E.W.H.C. 1887, [2006] E.W.C.A. Civ. 389, [2006] 2 Lloyd's Rep. 475 | Doulson v. Matthews, (1792) 4 T.R. 503 | Doutre, (1884) 9 App. Cas. 745 | Dowds, [1948] P. 256 | Drewitt v. Drewitt, (1888) 58 L.T. 684 | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. v. P.S.I. Energy Holding Company B.S.C., [2011] All E.R. (D) 228, [2011] E.W.H.C. 1019 (Comm.) | Duchess of Kingston, (1776) 1 Leach 146, 20 St. Tr. 355, 168 Eng. Rep. 175 | Duder v. Amsterdamsch Trustees Kantoor, [1902] 2 Ch. 132 | Duff Development Co. Ltd. v. Kelantan Government, [1924] All E.R. Rep. 1, [1924] A.C. 797, 93 L.J. Ch. 343, 131 L.T. 676, 40 T.L.R. 566, 68 Sol. Jo. 559 | Duff Development Co. v. Government of Kelantan, [1924] A.C. 797 | Dulles' Settlement, [1951] Ch. 842 | Dunlop Rubber Co. v. Dunlop, [1921] 1 A.C. 367 | Dynamit AG v. Rio Tinto Co., [1918] A.C. 260 | E.M. (Lebanon) v. Secretary of State for the Home Department, [2008] U.K.H.L. 64, [2009] 1 All E.R. 559 | E.W.A., [1901] 2 K.B. 642 | Earl of Northumberland, (1568) 1 Plowd. 310, 75 Eng. Rep. 472 | Earl Russell, [1901] A.C. 446 | Earle's Utilities v. Jacobs, (1934) 51 T.L.R. 43 | Eastern Trader, [1996] 2 Lloyd's Rep. 585 | Economic Life Society v. Usborne, [1902] A.C. 147 | Eddowes v. Argentine Co., (1890) 38 W.R. 629 | Edwards v. Hood-Barrs, [1905] 1 Ch. 20 | Egon Oldendorff v. Libera Corp., [1995] 2 Lloyd's Rep. 64 | El Amira, [1981] 2 Lloyd's Rep. 119 | Eleftheria, [1970] P. 94 | Ellerman Lines Ltd. v. Read, [1928] 2 K.B. 144 | Elli 2, [1985] 1 Lloyd's Rep. 107 | Ellinger v. Guinness, Mahon & Co., [1939] 4 All E.R. 16 | Emanuel v. Symon, [1908] 1 K.B. 302 | Engelke v. Musmann, [1928] All E.R. Rep. 18, [1928] A.C. 433, 97 L.J.K.B. 789, 139 L.T. 586, 44 T.L.R. 731 | Entico Corporation Ltd. v. United Nations Educational Scientific and Cultural Association, [2008] E.W.H.C. 531 (Comm.), [2008] 2 All E.R. (Comm.) 97 | Entores v. Miles Far East Corporation, [1955] 2 Q.B. 327 | Erlington, (1861) 1 B. & S. 688 | European Asian Bank v. Punjab Bank, [1982] 2 Lloyd's Rep. 356 | Evans v. Noton, [1893] 1 Ch. 252 | Ewing v. Orr-Ewing, (1883) 9 App.Cas. 34 | F.F.S.B. Ltd. v. Seward & Kissel L.L.P., [2007] U.K.P.C. 16 | Falil v. Commissioner of Income Tax, [1961] A.C. 584, [1961] 2 All E.R. 436, [1961] 2 W.L.R. 794, [1961] T.R. 97, 40 A.T.C. 93 | Fayed v Al-Tajir, [1988] 1 Q.B. 712, [1987] 2 All E.R. 396, [1987] 3 W.L.R. 102 | Felthouse v. Bailey, (1866) 14 W.R. 827 | Fender v. St. John-Mildmay, [1938] A.C. 1 | Fernandez, (1861) 10 C.B. 3 | Feyerick v. Hubbard, (1902) 71 L.J.K.B. 509 | Fidelitas Shipping Co. Ltd. v. V/O Exportchleb, [1966] 1 Q.B. 630 | Fiona Trust & Holding Corporation v. Privalov, [2007] U.K.H.L. 40, [2007] 4 All E.R. 951, [2007] 2 All E.R. (Comm.) 1053, [2007] 1 Lloyd's Rep. 254 | Fisher v. C.H.T. Ltd., [1965] 2 All E.R. 601, [1965] 1 W.L.R. 1093, 194 E.G. 8821 | Flitters v. Allfrey, (1874) L.R. 10 C.P. 29 | Foiston v. Crachroode, (1587) 4 Co. Rep. 31b, 76 Eng. Rep. 962 | Football Dataco Ltd. v. Sportrader GmbH, [2011] All E.R. (D) 322, [2011] E.W.C.A. Civ. 330 | Forbes v. Cochrane, (1824) 2 B. & C. 448 | Forbes v. Samuel, [1913] 3 K.B. 706 | Ford v. Blurton, (1922) 38 T.L.R. 801 | Forum Craftsman, [1985] 1 Lloyd's Rep. 291 | Foster v. Buckle, [1996] 2 I.L.R.M. 34 | Foster v. Driscoll, [1929] 1 K.B. 470 | Francklin, (1731) 17 How. St. Tr. 636 | Frankfurter v. W. L. Exner Ltd., [1947] Ch. 629 | Fraser, [1892] 2 Q.B. 633 | Frayes v. Worms, (1861) 10 C.B. 149 | Freke v. Carbery, (1873) L.R. 16 Eq. 461 | Fried Krupp AG, [1917] 2 Ch. 188 | Fuld, [1968] P. 675 | G. v. Coltart, [1967] 1 Q.B. 432, [1967] 1 All E.R. 271, [1967] 2 W.L.R. 333, 131 J.P. 163 | G., [2001] E.W.C.A. Crim. 1215, [2001] 1 W.L.R. 1727 | Gauthier v. Routh, (1842) 6 U.C.Q.B. 602 | Gayer v. Gayer, [1917] P. 64 | General Financial Bank, [1888] W.N. 47 | General Steam Navigator Co. v. Guillou, (1843) 11 M. & W. 377 | Ghosh v. D'Rozario, [1963] 1 Q.B. 106, [1962] 2 All E.R. 640, [1962] 3 W.L.R. 405 | Girvin Roper & Co. Monteith (1895) 23 R. 129 | Gladstone v. Musurus Bey, (1862) 1 H. & M. 495, [1894] 2 Q.B. 352 | Gleeson v. J. Wippell & Co. Ltd., [1977] 3 All E.R. 54, [1977] 1 W.L.R. 510, [1977] F.S.R. 301 | Godard v. Gray, (1870) L.R. 6 Q.B. 139 | Golden Ocean Group Ltd. v. Salgaocar Mining Industries PVT Ltd., [2011] E.W.H.C. 56, [2011] 2 All E.R. 95, [2012] E.W.C.A. Civ. 265 | Golder, [1987] Q.B. 920, [1987] 3 All E.R. 231 | Goldrei v. Sinclair, [1918] 1 K.B. 180 | Golubovich v. Golubovich, [2010] E.W.C.A. Civ. 810, [2011] Fam. 88 | Goodman v. Goodman, [1920] P. 67 | Gordon, (1781) 2 Doug. 590 | Gornall v. Mason, (1887) 12 P.D. 142 | Grant v. Easton, (1883) 13 Q.B.D. 302 | Gray v. Formosa, [1963] P. 259 | Great Northern Railway v. Laing, (1848) 10 D. 1408 | Green v. New River Co., (1792) 4 T.R. 590 | Greene, (1837) 6 A. & E. 548 | Grell v. Levy, (1864) 10 C.B. (N.S.) 73 | Grey v. Manitoba Co., [1897] A.C. 254 | H., (1989) 90 Cr. App. Rep. 440 | H., [1996] A.C. 563, [1996] 1 All E.R. 1, [1996] 1 F.C.R. 509, [1996] 2 W.L.R. 8, [1996] 1 F.L.R. 80, [1996] Fam. Law 74, 94 L.G.R. 497 | H., [2005] E.W.H.C. 2885 | Habas Sinai Ve Tibbi Gazlar Isthisal Endustri AS v. Sometal SAL, [2010] E.W.H.C. 29 (Comm.), [2010] All E.R. (D) 99 | Hadad v. Bruce, (1892) 8 T.L.R. 409 | Hains, (1695) Comb. 337 | Hall v. Trussell, (1603) Moore, 753 | Hammersmith Superintendent Registrar of Marriages, [1917] 1 K.B. 634 | Hammond v. Schofield, [1891] 1 Q.B. 453 | Harbour Assurance Co. (UK) Ltd. v. Kansa General International Insurance Co. Ltd., [1993] Q.B. 701 | Harlock v. Ashberry, (1882) 28 S.J. 26 | Harris v. Quine, (1869) L.R. 4 Q.B. 653 | Harris, (1875) L.R. 10 Ch. 264 | Harrods (Buenos Aires) Ltd., [1992] Ch. 72 | Harrop v. Harrop, [1920] 3 K.B. 386 | Har-Shefi v. Har-Shefi, [1953] P. 220 | Hart v. M'Namara, (1817) 4 Price 154 | Hartington, (1855) 4 E. & B. 780 | Hassan, [1970] 1 Q.B. 423 | Hastings v. Blake, (1596) Noy, 1 | Haugesund Kommune v. Depfa ACS Bank, [2010] E.W.C.A. Civ. 579, [2010] All E.R. (D) 273, [2011] 1 All E.R. 190, [2012] 2 W.L.R. 199 | Hawthorne, (1883) 23 Ch.D. 743 | Hay, (1983) 77 Cr. App. Rep. 70 | Hayes v. Willis, (1906) 75 L.J.P. 86 | Hayter, [2005] U.K.H.L. 6, [2005] 2 All E.R. 209 | Helbert Wagg & Co. Ltd., [1956] Ch. 323 | Hemelryck v. William Lyall Shipbuilding Co. Ltd., [1921] All E.R. Rep. 136, [1921] 1 A.C. 698, 90 L.J.P.C. 96, 125 L.T. 133 | Henderson v. Henderson, (1843) 3 Hare. 100 | Herceg Novi v. Ming Galaxy, [1998] 4 All E.R. 238, [1998] 2 Lloyd's Rep. 454 | Hesperides Hotels Ltd. v. Muftizade, [1979] A.C. 508, [1978] 2 All E.R. 1168, [1978] 3 W.L.R. 378, 142 J.P. 541 | Heyne v. Fischel & Co., (1913) 30 T.L.R. 190 | Hicks v. Powell, (1869) L.R. 4 Ch. App. 741 | High Commissioner for India v. Ghosh, [1960] 1 Q.B. 134, [1959] 3 All E.R. 659, [1959] 3 W.L.R. 811 | Hill v. Clifford, [1907] 2 Ch. 236 | Hindawi, (1988) 10 Cr. App. Rep. 104 | Hispano Americana Mercantile S.A. v. Central Bank of Nigeria, [1979] 2 Lloyd's Rep. 277 | Hoare v. Niblett, [1891] 1 Q.B. 781 | Hobbs v. Henning, (1864) 17 C.B. 791 | Hoe v. Nathorp, (1697) 1 Ld. Raym. 154 | Hogan, [1974] Q.B. 398, [1974] 2 All E.R. 142 | Holland v. Bennett, [1902] 1 K.B. 867 | Holland v. Lampen-Wolfe, [2000] 3 All E.R. 833, [2000] 1 W.L.R. 1573 | Hollandia, [1983] 1 A.C. 565 | Hollington v. F. Hewthorn Ltd., [1943] K.B. 587, [1943] 2 All E.R. 35 | Hope v. Hope, (1857) 8 De G.M. & G. 731 | Hough v. P. & O. Containers Ltd., [1999] Q.B. 834, [1998] 2 All E.R. 978, [1998] 3 W.L.R. 851, [1998] 2 Lloyd's Rep. 318 | House of Spring Gardens Ltd. v. Waite, [1991] 1 Q.B. 241, [1990] 2 All E.R. 990, [1990] 3 W.L.R. 347 | Hoyles, [1911] 1 Ch. 179 | Hughes v. Oxenham, [1913] 1 Ch. 254 | Hunter v. Chief Constable of West Midlands, [1982] A.C. 529, [1981] 3 All E.R. 727, [1981] 3 W.L.R. 906 | Hunter, [1982] A.C. 529, [1981] 3 All E.R. 727, [1981] 3 W.L.R. 906 | Huntington v. Attrill, [1893] A.C. 150 | Husband, (1865) 12 L.T. 303 | Hussain, [1999] Crim. L.R. 570 | Hyde v. Hyde, (1866) L.R. 1 P. & D. 130 | India, Ministry of Finance (Revenue Division) v. Taylor, [1955] A.C. 491, [1955] 1 All E.R. 292, [1955] 2 W.L.R. 303, 34 A.T.C. 10, [1955] T.R. 9, 48 R. & I.T. 98 | Indyka v. Indyka, [1969] 1 A.C. 33, [1967] 2 All E.R. 689, [1967] 3 W.L.R. 516 | Inhabitants of Harlington Middle Quarter, (1885) 4 E. & B. 780 | International Corporation Ltd. v. Besser Manufacturing Co., [1950] 1 K.B. 488, [1950] 1 All E.R. 355, 66 T.L.R. (Pt. 1) 369, [1950] W.N. 86 | International Trustee for the Protection of Bondholders AG, [1937] A.C. 500 | Intpro Properties (UK) Ltd. v. Sauvel, [1983] Q.B. 1019 | Irish Shipping Ltd. v. Commercial Union Assurance Co., [1991] 2 Q.B. 206, [1990] 2 W.L.R. 117, [1989] 2 Lloyd's Rep. 144, [1989] 3 All E.R. 853 | Isaacs v. Salbstein, [1916] 2 K.B. 139 | Islington v. Michaelides, [2001] E.W.H.C. Admin. 468 | J. Spurling Ltd. v. Bradshaw, [1956] 2 All E.R. 121, [1956] 1 W.L.R. 461, [1956] 1 Lloyd's Rep. 392 , 7 Legal Decisions Affecting Bankers 113 | J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. v. Department of Trade and Industry, [1989] Ch. 72, [1990] 2 A.C. 418 | J.P. Morgan v. Primacom, [2005] E.W.H.C. 508 (Comm.), [2005] 2 All E.R.(Comm.) 764 | J.S.C. B.T.A. Bank v. Granton Trade Ltd., [2010] All E.R. (D) 259, [2010] E.W.H.C. 2577 (Comm.) | Jabbour v. Custodian of Absentee's Property of State of Israel, [1954] 1 All E.R. 145, [1954] 1 W.L.R. 139, [1953] 2 Lloyd's Rep. 760 | Jacobs v. Jacobs and Ceen Ltd., [1950] P. 146 | Jacobson v. Frachon, (1927) 138 L.T. 386 | James North & Sons Ltd. v. North Cape Textiles Ltd., [1984] 1 W.L.R. 1428 | Jenny v. Mackintosh, (1886) 33 Ch.D. 595 | Jet Holdings Ltd. v. Patel, [1990] 1 Q.B. 335 | Jiminez-Paez, (1993) 98 Cr.App.Rep. 239 | Jogia v. D. Pennellier & Co. Ltd., [1988] 2 All E.R. 328, [1988] 1 W.L.R. 484 | Johannes, [2001] E.W.C.A. Crim. 2825 | Johnson v. Cartledge, [1939] 3 All E.R. 654 | Jones v. Lewis, [1919] 1 K.B. 328 | Jones v. Ministry of the Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, [2006] U.K.H.L. 26, [2007] 1 A.C. 270 | Jones v. Randall, (1774) 1 Cowp. 17 | Jones v. Whalley, [2006] U.K.H.L. 41, [2007] 1 A.C. 63, [2006] 4 All E.R. 113, [2007] 1 Cr. App. Rep. 22 | Jones, (1847) 2 C. & K. 524 | Jopson v. James, (1908) 77 L.J. Ch. 824 | Joyce v. Director of Public Prosecutions, [1946] A.C. 347, [1946] 1 All E.R. 186, 174 L.T. 206, 62 T.L.R. 208, 31 Cr. App. Rep. 57, [1946] W.N. 31 | Joyner, (1565) 2 Dyer, 245b | Kahan v. Pakistan Federation, [1951] 2 K.B. 1003 | Kallang Shipping S.A. Panama v. Axa Assurances Senegal, [2008] E.W.H.C. 2761 (Comm.), [2008] All ER (D) 213 | Karafarin Bank v. Mansoury-Dara, [2009] E.W.H.C. 1217 (Comm.), [2009] 2 Lloyd's Rep. 289 | Kaufman v. Gerson, [1904] 1 K.B. 591 | Kay, (1887) 16 Cox 292 | Kaye v. Nu Skin U.K. Ltd., [2009] E.W.H.C. 3509 (Ch.), [2010] All E.R. (D) 177 | Kelsall v. Marshall, (1856) 1 C.B. 241 | Kent Justices, [1967] 2 Q.B. 153, [1967] 1 All E.R. 560, [1967] 2 W.L.R. 765, 131 J.P. 212 | Keyn, (1876) 2 Q.B.D. 90, 2 Ex.D. 65 | King v. Henderson, [1898] A.C. 720 | King v. Norman, (1847) 4 C.B. 884 | Kingstone, (1776) 2 Sm.L.C. 644 | Koenigsberg, [1949] Ch. 348 | Kohnke v. Karger, [1951] 2 K.B. 670 | Kolchmann v. Meurice, [1903] 1 K.B. 534 | Kolden Holdings Ltd. v. Rodette Commerce Ltd., [2008] E.W.C.A. Civ. 10, [2008] Bus. L.R. 1051 | Konamaneni v. Rolls-Royce Industrial Power (India) Ltd., [2002] 1 All E.R. 979, [2002] 1 All E.R. (Comm.) 532, [2002] 1 W.L.R. 1269, [2002] 1 B.C.L.C. 336 | Korea National Insurance Corporation v. Allianz Global Corporate & Speciality, [2008] E.W.C.A. Civ. 1355, [2008] All E.R. (D) 45 | Kuok Oils and Grains Pte Ltd. v. U.R. Power GmbH (2009 Folio No. 28), [2009] E.W.H.C. 1940 (Comm.), [2009] All E.R. (D) 16 | Kuwait Airways Corp v. Iraqi Airways Co., [1995] 3 All E.R. 694, [1995] 1 W.L.R. 1147, [1995] 2 Lloyd's Rep. 317 | Kuwait Airways Corp. v. Iraqi Airways Co., [2002] U.K.H.L. 19, [2002] 3 All E.R. 209, [2002] 2 A.C. 883 | Lacy, (1582) 1 Leon. 270 | Lamb v. Rider, [1948] 2 K.B. 331 | Langley's Settlement Trusts, [1962] Ch. 541 | Lart, [1896] 2 Ch. 788 | Lazarus-Barlow v. Regent Estates Co. Ltd., [1949] 2 K.B. 465 | Legatt v. Tollervey, (1830) 14 East 302 | Lepre v. Lepre, (1962) 106 S.J. 1035 | Lepre v. Lepre, [1965] P. 52 | Levene v. Roxhan, [1970] 3 All E.R. 683, [1970] 1 W.L.R. 1322 | Leyman v. Latimer, (1878) 3 Ex.D. 352 | Liddell's Settlement, [1936] Ch. 365 | Lilley v. Pettit, [1946] K.B. 401, [1946] 1 All E.R. 593 | Lisboa, [1980] 2 Lloyd's Rep. 546 | Lisbon Berlyn Gold Fields v. Heddle, (1885) 52 L.T. 796 | Little v. Little, [1927] P. 224 | Logan v. Bank of Scotland, [1906] 1 K.B. 141 | Lonrho Plc. v. Fayed, [1992] 1 A.C. 448, [1991] 3 All E.R. 303, [1991] 3 W.L.R. 188, [1991] B.C.L.C. 779, [1991] B.C.C. 641 | Lorang v. Administrator of Austrian Property, [1927] A.C. 641 | Lorentzen v. Lydden & Co. Ltd., [1942] 2 K.B. 202 | Lubbe v. Cape Plc., [2000] 1 W.L.R. 1545 | Lucasfilm Ltd. v. Ainsworth, [2009] E.W.C.A. Civ. 1328, [2010] 2 All E.R. (Comm.) 1101 | Ludgate v. Lovett, [1969] 2 All E.R. 1275, [1969] 1 W.L.R. 1016 | Lunnon, (1988) 88 Cr. App. Rep. 71 | Luther v. Sagor, [1921] 3 K.B. 532 | Luxe Holding Ltd. v. Midland Resources Holding Ltd., [2010] E.W.H.C. 1908 (Ch.) | Lynch v. Clerke, (1697) 3 Salk. 154 | Lynch v. Paraguay Provisional Government, [1861-1873] All E.R. 934, [1861-73] All E.R. 934 | Macalpine v. Macalpine, [1958] P. 35 | Macartney, [1921] 1 Ch. 522 | Macfarlane v. Macartney, [1921] 1 Ch. 522 | Maciej Rataj, [1992] 2 Lloyd's Rep. 552 | Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590 | Macleod v. Attorney-General for New South Wales, [1891] A.C. 455 | MacLeod v. Power, [1898] 2 Ch. 295 | Macmillan Inc. v. Bishopsgate InvestmentTrust Plc., [1995] 3 All E.R. 747, [1995] 1 W.L.R. 978 | MacShannon v. Rockware Glass Ltd., [1978] A.C. 795, [1978] 1 All E.R. 625, [1978] 2 W.L.R. 362, 101 L.Q.R. 52 | MacSteel Commercial Holdings Pty. Ltd. v. Thermasteel (Canada) Ltd., [1996] C.L.C. 1403 | Maersk Sealand v. Akar, [2003] E.W.H.C. 797 (Comm.) | Magellan Pirates, (1853) 1 Sp. Ecc. & Ad. 81, 164 Eng. Rep. 47 | Maimann v. Maimann, [2001] E.W.C.A. Civ. 1132 | Mainwaring, (1857) 26 L.J.M.C. 10 | Malaysian Industrial Development Authority v. Jeyasingham, [1998] I.C.R. 307 | Malik v. Narodni Banka Ceskoslovenska, [1946] 2 All E.R. 663, 176 L.T. 136 | Mantovani v. Carapelli SpA, [1980] 1 Lloyd's Rep. 375 | Marconi Communications International Ltd. v. P.T. Pan Indonesian Bank Ltd. T.B.K., [2005] E.W.C.A. Civ. 422, [2005] 2 All E.R. (Comm.) 325, [2007] 2 Lloyd's Rep 72 | Marginson v. Blackburn, [1939] 2 K.B. 426 | Maritrop Trading Corp. v. Guangzhou Ocean Shipping Co., [1998] C.L.C. 224 | Markel International Insurance Co. Ltd. v. La Republica Compania Argentina De Seguros Generales SA, [2004] E.W.H.C. 1826 (Comm.), 2003 FOLIO 1017 | Maronier v. Larmer, [2002] E.W.C.A. Civ. 774 | Marshall v. Marshall, (1888) 38 Ch.D. 330 | Martin v. Sout, [1925] A.C. 359 | Martin, [1956] 2 Q.B. 272, [1956] 2 All E.R. 86, [1956] 2 W.L.R. 975, 120 J.P. 255, 40 Cr. App. Rep. 68 | Marubeni Hong Kong and South China Ltd. v. Mongolian Government, [2002] 2 All E.R. 873 | Mash v. Darley, [1914] 1 K.B. 1 | Maskell, (1970) 54 Cr. App. Rep. 429 | Maspons v. Mildred, (1882) 9 Q.B.D. 530, (1883) 8 App. Cas. 874 | Masri v. Consolidated Contractors International (UK) Ltd., [2008] E.W.C.A. Civ. 625, [2008] 2 All E.R. (Comm.) 1146 | Masri v. Consolidated Contractors International (UK) Ltd., [2010] 1 A.C. 90, [2008] E.W.C.A. Civ. 876, [2009] U.K.H.L. 43 | Masters v. Leaver, [2000] I.L.Pr. 387 | Matthews v. Kuwait Bechtel Corp., [1959] 2 Q.B. 57, [1959] 2 All E.R. 345, [1959] 2 W.L.R. 702 | Maugham, (1885) 2 T.L.R. 115 | Mauroux v. Pereira, [1972] 1 W.L.R. 962 | McHenry v. Lewis, (1882) 22 Ch.D. 397 | McIlkenny, [1980] Q.B. 283, [1980] 2 All E.R. 227, [1980] 2 W.L.R. 872, 144 J.P. 291 | Mecklermedia Corporation v. D.C. Congress GmbH, [1998] Ch. 40 | Mercantile Investment Co. v. River Plate Co., [1892] 2 Ch. 303 | Mercantile Trust v. River Plate Trust, [1894] 1 Ch. 578 | Mercedes-Benz A.G. v. Leiduck, [1996] 1 A.C. 284, [1995] 3 All E.R. 929, [1995] 2 Lloyd's Rep. 417, [1995] 3 W.L.R. 718 | Merchant International Co. Ltd. v. A.K. Naftogaz Ukrayiny, [2011] E.W.H.C. 1820, [2011] 2 All E.R. (Comm.) 755 | Merker v. Merker, [1963] P. 283 | Messiniaki Tolmi, [1984] 1 Lloyd's Rep. 267 | Mesurier v. Mesurier, (1930) 46 T.L.R. 203 | Metamorphosis, [1953] 1 All E.R. 723, [1953] 1 W.L.R. 543, [1953] 1 Lloyd's Rep. 196 | Metcalfe's Trusts, (1864) 2 De G.J.& S. 122 | Metropolitan International Schools Ltd. v. Designtechnica Corp., [2010] 3 All E.R. 548, [2009] E.W.H.C. 1765 | Midgulf International Ltd. v. Groupe Chimique Tunisien, [2010] E.W.C.A. Civ. 66, [2010] All E.R. (D) 114 | Midland Bank Trustee v. Green, [1980] Ch. 590 | Mighell v. Sultan of Johore, [1894] 1 Q.B. 149 | Mills v. Cooper, [1967] 2 Q.B. 459, [1967] 2 All E.R. 100, [1967] 2 W.L.R. 1343, 65 L.G.R. 275, 131 J.P. 349 | Mohamed v. Knott, [1969] 1 Q.B. 1, [1968] 2 All E.R. 563, [1968] 2 W.L.R. 1446, 132 J.P. 349 | Mohan v. Broughton, [1900] P. 56 | Mölnlycke Health Care AB v. BSN Medical Ltd., [2009] E.W.H.C. 3370, [2010] I.L.Pr. 171 | Moore v. Moore, [2007] E.W.C.A. Civ. 361, [2007] 2 F.L.R. 339 | Morris, [1867] All E.R. 484, (1867) 10 Cox. C.C. 480, 16 L.T. 636 | Morrison v. Hillman, [1961] 2 Q.B. 226 | Moses, [1908] 2 Ch. 235 | Mostyn v. Fabrigas, (1774) 1 Cowp. 161 | Moussa, [1983] Crim. L.R. 618 | Mujur Bakat S.D.N. B.H.D. v. Uni. Asia General Insurance Berhad, [2011] All E.R. (D) 220, [2011] E.W.H.C. 643 (Comm.) | Murthy v. Sivajothi, [1999] 1 All E.R. 721, [1999] 1 W.L.R. 467 | Musurus Bey v. Gadban, [1894] 2 Q.B. 352 | N.M.L. Capital Ltd. v. Argentina, [2011] U.K.S.C. 31, [2011] 2 A.C. 495 | Nance v. British Columbia Electric Railway Co., [1951] A.C. 601 | Natal Land Co. v. Good, (1868) L.A. 2 P.C. 121 | National Mortgage and Agency Co. of New Zealand Ltd. v. Gosselin, (1922) 38 T.L.R. 832 | National Navigation Co. v. Endesa Generacion S.A., [2009] E.W.C.A. Civ. 1397, [2009] All E.R. (D) 179, [2010] 1 Lloyd's Rep. 193 | National Westminster Bank Plc. v. Rabobank Nederland, [2007] E.W.H.C. 1742 (Comm.), [2008] 1 Lloyd's Rep. 16, [2008] 1 All E.R. (Comm.) 266 | Naylor, [1962] 2 Q.B. 527, [1961] 2 All E.R. 932, [1961] 3 W.L.R. 898, 45 Cr. App. Rep. 69, 125 J.P. 603 | Nelson v. Bridport, (1846) 8 Beav. 547 | Nestorway Ltd. v. Ambaflex BV, [2006] I.E.H.C. 235, [2007] I.L.Pr. 633 | New Chile Gold Mining Co. v. Blanco, (1888) 4 T.L.R. 346 | Newbattle, (1885) 10 P.D. 33 | Newtherapeutics Ltd. v. Katz, [1991] Ch. 226 | Norris v. Chambers, (1861) 29 Beav. 246 | Norris, [2001] U.K.H.L. 34, [2001] 3 All E.R. 961, [2001] 1 W.L.R. 1388, [2001] 3 F.C.R. 97 | Norton v. Florence Land Co., (1877) 7 Ch.D. 332 | Norton, (1910) 5 Cr. App. Rep. 197 | Nouvion v. Freeman, (1889) 15 App.Cas. 1 | Novello & Co. v. Hinrichsen Edition Ltd., [1951] Ch. 595 | Novus Aviation Ltd. v. Onur Air Tasimacilik A.S., [2009] E.W.C.A. Civ. 122, [2009] All E.R. (D) 275 | O.T. Africa Line Ltd. v Magic Sportswear Corp., [2005] E.W.C.A. Civ. 710, [2005] 2 Lloyd's Rep. 170, [2006] 1 All E.R. (Comm.) 32 | Ochsenbein v. Papelier, (1873) L.R. 8 Ch.App. 695 | Official Solicitor v. Stype Investments (Jersey) Ltd., [1983] 1 All E.R. 629, [1983] 1 W.L.R. 214 | Ogden v. Folliot, (1790) 3 T.R. 726 | O'Keefe, (1976) 25 I.C.L.Q. 329 | Ollis, [1900] 2 Q.B. 758 | Oppenheimer v. Cattermole, [1976] A.C. 249 | Oppenheimer v. Louis Rosenthal & Co. A.G., [1937] 1 All E.R. 23 | Oppenheimer, [1915] 2 K.B. 755 | Ord v. Ord, [1923] 2 K.B. 432 | Owens Bank Ltd. v. Bracco, [1992] 2 A.C. 443, [1992] 2 All E.R. 193, [1992] 2 W.L.R. 621, 136 S.J. L.B. 131 | Pacific International Sports Clubs Ltd. v. Soccer Marketing International Ltd., [2010] E.W.C.A. Civ. 753, [2010] All E.R. (D) 27 | Packer v. Clayton, (1932) 97 J.P. 14 | Page, [1954] 1 Q.B. 170, 175, [1953] 2 All E.R. 1355, [1953] 3 W.L.R. 895, 37 Cr. App. Rep. 189 | Pakistan v. Zardari, [2006] E.W.H.C. 2411 (Comm.), [2006] All E.R. (D) 79 | Panseptos, [1981] 1 Lloyd's Rep. 152 | Papadopoulos v. Papadopoulos, [1930] P. 55 | Parlement Belge, (1880) 5 P.D. 197 | Parouth, [1982] 2 Lloyd's Rep. 351 | Parr v. Snell, [1923] 1 K.B. 1 | Parsons, (1866) L.R. 1 C.C.R. 24 | Partington v. Partington, [1925] P. 34 | Patchett v. Sterling Engineering, (1953) 71 R.P.C. 61 | Patrick v. Shedden, (1853) 2 E. & B. 14 | Paul v. Roy, (1852) 15 Bev. 433 | Pearse's Settlement, [1909] 1 Ch. 304 | Pemberton v. Hughes, [1899] 1 Ch. 781 | Penn v. Baltimore, (1750) 1 Ves.Sen. 444 | Perry v. Zissis, [1977] 1 Lloyd's Rep. 607 | Peruvian Guano Co. v. Bockwoldt, (1883) 23 Ch.D. 225 | Pget v. Ede, (1874) L.R. 18 Eq. 118 | Philippine Admiral, [1977] A.C. 373 | Philipson-Stow v. I.R.C., [1961] A.C. 727, [1960] 3 All E.R. 814, [1963] 3 W.L.R. 1008, 39 A.T.C. 394, [1960] T.R. 333 | Phillip Alexander Securities & Futures Ltd. v. Bamberger, [1997] I.L.Pr. 73 | Phillips v. Batho, [1913] 3 K.B. 25 | Phrantzes v. Argenti, [1960] 2 Q.B. 19, [1960] 1 All E.R. 778, [1960] 2 W.L.R. 521 | Pianka v. The Queen, [1979] A.C. 107 | Piercy, [1895] 1 Ch. 83 | Pike v. Hoare, (1763) 2 Eden 182 | Pillar Securitisation SARL v. Spicer, [2010] E.W.H.C. 836, [2011] B.C.C. 338 | Pinochet, [2000] 1 A.C. 147, [1999] 2 All E.R. 97, [1999] 2 W.L.R. 827 | Plummer v. Woodburne, (1825) 4 B. & C. 625 | Pollard, (1840) Mont. & Ch. 239 | Portarlington v. Soulby, (1834) 3 My. & K. 104 | Porter v. Freudenberg, [1915] 1 K.B. 857 | Porto Alexandre, [1920] P. 30 | Post Office v. Estuary Radio Ltd., [1968] 2 Q.B. 740, [1967] 3 All E.R. 663, [1967] 1 W.L.R. 1396 | Preger v. Preger, (1926) 42 T.L.R. 281 | Price v. Dewhurst, (1837) 8 Sim. 279 | Pritchard v. Hitchcock, (1843) 6 M. & G. 165 | Purcell v. Macnamara, (1807) 9 East 361 | Qureshi v. Qureshi, [1972] Fam. 173 | R. Griggs Group Ltd. v. Evans, [2004] E.W.H.C. 1088 (Ch.), [2005] Ch. 153, [2004] All E.R. (D) 155 | Racy v. Hawila, [2004] E.W.C.A. Civ. 209 | Radcliffe v. Union Insuranc Co., (1908) 7 Johns. 38 | Raffeisen Zentralbank Osterreich AG v. Five Star Trading LLC, [2001] E.W.C.A. Civ. 68, [2001] Q.B. 825 | Rafidain Bank, [1992] B.C.L.C. 301 | Rahimtoola v. Nizam of Hyderabad, [1958] A.C. 379 | Ramsden v. Macdonald, (1748) 1 Wils. 217 | Randolph v. Tuck, [1962] 1 Q.B. 175, [1961] 1 All E.R. 814, [1961] 2 W.L.R. 855 | Raphael v. D'Antin, [1973] 3 All E.R. 19, [1973] 1 W.L.R. 998 | Raulin v. Fischer, [1911] 2 K.B. 93 | Razelos v. Razelos, [1970] 1 All E.R. 386, [1970] 1 W.L.R. 392 | Rees v. Secretary of State for the Home Department, [1986] 1 A.C. 937, [1986] 2 All E.R. 321, [1986] 2 W.L.R. 1024, 83 Cr. App. Rep. 128 | Regazzoni v. KC Sethia Ltd., [1956] 2 Q.B. 490 | Regazzoni v. KC Sethina Ltd., [1958] A.C. 301 | Republic of India v. India Steamship Co. Ltd., [1998] A.C. 878 | Rewia, [1991] 2 Lloyd's Rep. 325 | Richard West & Partners (Inverness) Ltd. v. Dick, [1969] 2 Ch. 424 | Riebold, [1965] 1 All E.R. 653, [1967] 1 W.L.R. 674, 129 J.P. 154 | Rimpacific Navigation I.N.C. v. Daehan Shipbuilding Co. Ltd., [2009] E.W.H.C. 2941 (Comm.), [2009] All E.R. (D) 277 | Rimpacific Navigation Inc. v. Daehan Shipbuilding Co. Ltd., [2009] E.W.H.C. 2941, [2010] 2 Lloyd's Rep. 236, [2011] E.W.H.C. 2618 | Risdon Iron & Locomotive Works v. Furness, [1906] 1 K.B. 49 | Roach v. Garvan, (1748) 1 Ves.Sen. 157 | Robertson v. Minister of Pensions, [1949] 1 K.B. 227, [1948] 2 All E.R. 767, [1948] W.N. 396 | Robins v. Robins, [1907] 2 K.B. 13 | Robinson v. Fenner, [1913] 3 K.B. 835 | Robinson v. Geisel, [1894] 2 Q.B. 685 | Robinson, (1603) Co.Rep. 32b | Rodriguez v. Speyer Brothers, [1919] A.C. 59 | Root v. King, (1827) 7 Cowen 613 | Rosler v. Hilbery, [1925] Ch. 250 | Ross, [1930] 1 Ch. 377 | Rossano v. Manufacturers Life Insurance Co. Ltd., [1963] 2 Q.B. 352, [1962] 2 All E.R. 214, [1962] 3 W.L.R. 157, [1962] 1 Lloyd's Rep. 187 | Rousillon v. Rousillon, (1880) 14 Ch.D. 351 | Rousou v. Rousou, [1955] 2 All E.R. 169, [1955] 1 W.L.R. 545 | Royal Bank of Canada v. Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., [2004] E.W.C.A. Civ. 7, [2004] 2 All E.R. (Comm.) 847, [2004] 1 Lloyd's Rep. 471 | Royal Boskalis Westminster NV v. Mountain, [1999] Q.B. 674 | Ruben Martinez Villena, [1988] 1 Lloyd's Rep. 435 | Ruck v. Ruck, [1896] P. 152 | Rucker, (1843) 3 L.J. Bk. 104 | Rudd v. Rudd, [1924] P. 72 | Rush v. Rush, [1920] P. 242 | Russell v. Smyth, (1842) 9 M. & W. 810 | Russian Bank for Foreign Trade, [1933] Ch. 745 | S.A. Consortium General Textiles v. Sun & Sand Agencies Ltd., [1978] Q.B. 279, [1978] 2 All E.R. 339, [1978] 2 W.L.R. 1 | Sadler v. Robins, (1808) 1 Camp. 253 | Sagoo, [1975] Q.B. 885, [1975] 2 All E.R. 926, [1975] 3 W.L.R. 267, 61 Cr. App. Rep. 191, 139 J.P. 604 | Sambasivam v. Malaya Federation Public Prosecutor, [1950] A.C. 478 | Samengo-Turner v. J. & H. Marsh & McLennan (Services) Ltd., [2007] E.W.C.A. Civ. 723, [2007] 2 All E.R. (Comm.) 813, [2008] I.R.L.R. 237 | Sanders, [2006] E.W.C.A. Crim. 1842 | Santos v. Illidge, (1860) 8 C.B. (N.S.) 861 | Saunders v. Vautier, (1841) Cr. & Ph. 240 | Savarkar, [1910] 2 K.B. 1056 | Savings and Investment Bank Ltd. v. Gasco Investments (Netherlands) B.V., [1984] 1 All E.R. 296, [1984] 1 W.L.R. 271, [1984] B.C.L.C. 179 | Sawoniuk, [2000] 2 Cr. App. Rep. 220, [2000] Crim. L.R. 506 | Sawyer v Atari Interactive Inc., [2005] E.W.H.C. 2351 (Ch.), [2005] All E.R. (D) 2 | Saxby v. Fulton, [1909] 2 K.B. 208 | Scarpetta v. Lowenfeld, (1911) 27 T.L.R. 509 | Schaffenius v. Goldberg, [1916] 1 K.B. 284 | Scheibler, (1874) L.R. 9 Ch. App. 722 | Schemmer v. Property Resources Ltd., [1975] Ch. 273 | Schibsby v. Westenholz, (1870) L.R. 6 Q.B. 155 | Schulhof, [1948] P. 66 | Scott v. Attorney-General, (1886) 11 P.D. 128 | Scott v. Pilkington, (1862) 2 B. & C. 11 | Sea Trade Maritime Corp. v. Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Ltd. Athena, [2006] E.W.H.C. 2530 (Comm.), [2007] 1 All E.R. (Comm.) 183, [2007] 1 Lloyd's Rep. 280 | Seaconsar Far East Ltd. v. Bank Markazi Iran, [1994] 1 A.C. 438 | Secret Hotels 2 Ltd. v. E.A. Traveller Ltd., [2010] E.W.H.C. 1023 (Ch.), [2010] All E.R. (D) 95 | Secretary of State for Defence, [2010] U.K.S.C. 29, [2010] All E.R. (D) 261 | Sehota, [1978] 1 W.L.R. 1506 | Selot's Trusts, [1902] 1 Ch. 488 | Sengupta v. Republic of India, [1983] I.C.R. 221 | Sennar, [1985] 1 W.L.R. 490 | Settebello Ltd. v. Banco Totta and Acores, [1985] 1 W.L.R. 1050 | Shahnaz v. Rizwan, [1965] 1 Q.B. 390 | Shanley v. Harvey, (1762) 2 Eden. 126 | Sharab v Prince Al-Waleed Bin Talal Bin Abdul-Aziz Al-Saud, [2009] All E.R. (D) 232, [2009] E.W.C.A. Civ. 353 | Sharman, [1942] Ch. 311 | Shaw v. Shaw, [1979] Fam. 62 | Shearson Lehman Bros. Inc. v. Maclaine Watson & Co. Ltd., [1988] 1 All E.R. 116, [1988] 1 W.L.R. 16 | Sheehy v. Professional Life Assurance Co., (1857) 2 C.B. 211 | Shepherd, (1980) 71 Cr. App. Rep. 120 | Shrichand v. Lacon, (1906) 22 T.L.R. 245 | Sinfra AG v. Sinfra Ltd., [1939] 2 All E.R. 675 | Singh v. The Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670 | Singh, [1962] 3 All E.R. 612 | Sirdar Gurdyal Singh v. Rajah of Faridkote, [1894] A.C. 670 | Skinner v. East India Co., (1666) 6 St. Tr. 710 | Slave Grace, (1827) 2 Hag.Adm. 94 | Smith v. Browne & Cooper, (1701) Holt K.B. 495 | Societe Generale de Paris v. Dreyfus, (1885) 29 Ch.D. 239 | Society of Medical Officers of Health v. Hope, [1960] A.C. 551, [1960] 1 All E.R. 317, [1960] 2 W.L.R. 404, 5 R.R.C. 388, 58 L.G.R. 165, 53 R. & I.T. 102, 31 D.R.A. 717, 175 E.G. 263, [1960] E.G.D. 299 | Soleimany v. Soleimany, [1999] Q.B. 785 | Sommersett, (1771) 20 St. Tr. 1 | Sony Computer Entertainment Ltd. v. R.H. Freight Services Ltd., [2007] E.W.H.C. 302 (Comm.), [2007] 2 Lloyd's Rep. 463 | Sotrade Denizcilik Sanayi Ve Ticaret S.A. v. Amadou Lo, [2008] E.W.H.C. 2762 (Comm.), [2008] All E.R. (D) 214 | Sovfracht (V/O) v. Van Udens Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, [1943] A.C. 203 | Special Effects Ltd. v. L'Oreal, [2007] E.W.C.A. Civ. 1, [2007] R.P.C. 381 Spenceley, [1892] P. 255 | Spens, [1970] 3 All E.R. 295 | Spiliada Maritime Corp. v. Cansulex Ltd., [1987] A.C. 460 | Springall & Goldsack's Contract, [1875] W.N. 225 | St. Pierre v. South American Stores (Gath & Chaves) Ltd., [1935] All E.R. Rep. 408, [1936] 1 K.B. 382, 105 L.J.K.B. 436, 154 L.T. 546 | Standard Chartered Bank v. Ceylon Petroleum Corporation, [2011] E.W.H.C. 1785 | Standard Chartered Bank v. International Tin Council, [1986] 3 All E.R. 257, [1987] 1 W.L.R. 64 | Stein v. Valkenhuysen, (1858) E.B. & E. 65 | Stephens v. Wanklin, (1854) 19 Beav. 585 | Stewart v. Garnett, (1830) 3 Sim. 398 | Stirling, [1908] 2 Ch. 344 | Stonebridge Underwriting Ltd. v. Ontario Municipal Insurance Exchange, [2010] All E.R. (D) 57, [2010] E.W.H.C. 2279 (Comm.) | Stuart B. Balkis Co., (1884) 32 W.R. 676 | Stuart v. Prentiss, (1861) 20 U.C.R. 513 | Stupple v. Royal Insurance Co. Ltd., [1971] 1 Q.B. 50 | Sturla v. Freccia, (1880) 5 App.Cas. 623 | Suarez, [1917] 2 Ch. 131 | Suarez, [1918] 1 Ch. 176 | Sultan of Johore v. Bendahar, [1952] A.C. 318 | Sutton, (1816) 4 M. & S. 532 | Svenska Petroleum Exploration A.B. v. Government of the Republic of Lithuania, [2006] E.W.C.A. Civ. 1529, [2007] Q.B. 886, [2007] 1 Lloyd's Rep. 193, [2007] 1 All E.R. (Comm.) 909 | Syal v. Heyward, [1948] 2 K.B. 443 | Sylt, [1991] 1 Lloyd's Rep. 240 | Sylvester, (1702) 7 Mod. 150 | Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu v. Demirel, [2006] E.W.H.C. 3354 (Ch), [2007] 1 All E.R. (Comm.) 649, [2007] 1 Lloyd's Rep. 223, [2007] 2 All E.R. 815 | Tate v. Tate, [1959] 1 W.L.R. 666 | Taverner v. Cromwell, (1594) Cro. Eliz. 353, 78 Eng. Rep. 601 | Taylor v. Barclay, (1828) 57 Eng. Rep. 769, 2 Sim. 213 | Taylor v. Holland, [1902] 1 K.B. 676 | Taylor v. Taylor, [1970] 2 All E.R. 609, [1970] 1 W.L.R. 1148 | Tebbutt v. Haynes, [1981] 2 All E.R. 238 | Teja, [1971] 2 Q.B. 274, [1971] 2 All E.R. 11, [1971] 2 W.L.R. 816 | Thai-Europe Tapioca Service Ltd. v. Government of Pakistan, [1975] 1 W.L.R. 1485 | Thelluson v. Cosling, (1803) 4 Esp. 266 | Thomas, [1950] 1 K.B. 26 | Tito v. Waddell, [1977] Ch. 106 | Toepfer International GmbH v. Soc. Cargill France, [1998] 1 Lloyd's Rep. 379 | Toller v. Carteret, (1705) 2 Vern. 494 | Topping, (1856) Dears 647, 169 Eng. Rep. 881 | Townsend v. Bishop, [1939] 1 All E.R. 805 | Tozier v. Hawkins, (1885) 15 Q.B.D. 650 | Tracomin S.A. v. Sudan Oil Seeds Co. Ltd., [1983] 1 W.L.R. 662 | Travers v. Holley, [1953] P. 246 | Treacy v. Director of Public Prosecutions, [1971] A.C. 537, 559, [1971] 1 All E.R. 110, [1971] 2 W.L.R. 112, 55 Cr. App. Rep. 113, 135 J.P. 112 | Treasury Solicitor v. White, (1886) 55 L.J.P. 79 | Trendex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria, [1977] Q.B. 529 | Trendtex Trading Corporation v. Credit Suisse, [1980] Q.B. 629, [1980] 3 All E.R. 721, [1980] 3 W.L.R. 367 | Trepca Mines Ltd., [1960] 3 All E.R. 304, [1960] 1 W.L.R. 1273 | Trepca Mines Ltd., [1963] Ch. 199 | Troup, [1895] 1 Q.B. 404 | Turnbull v. Walker, (1892) 67 L.T. 767 | Turner v. Grovit, [2000] Q.B. 345, [2001] U.K.H.L. 65, [2002] 1 W.L.R. 107 | Turner, (1832) 1 Moo. C.C. 347 | Twycross v. Dreyfus, (1877) 5 Ch.D. 605 | Tyne Improvement Commissioners v. Armement Anversois Societe Anonyme, [1949] A.C. 326, [1949] 1 All E.R. 294, 82 Ll. L. Rep. 251, 65 T.L.R. 114, [1949] W.N. 33 | U., [2006] E.W.H.C. 372, [2006] 2 F.L.R. 690 | Underwriting Members of Lloyd's Syndicate 980 v. Sinco S.A., [2008] E.W.H.C. 1842 (Comm.), [2009] 1 All E.R. (Comm.) 272 | Union Discount Co. Ltd. v. Zoller, [2001] E.W.C.A. Civ. 1755, [2002] 1 All E.R. 693, [2002] 1 W.L.R. 1517 | Union International Insurance Co. Ltd. v. Jubilee Insurance Co. Ltd., [1991] 1 W.L.R. 415 | United Africa Co. Ltd. v. Owners of M.V. Tolten, [1946] P. 135, [1946] 2 All E.R. 372, 79 Ll. L. Rep. 349, 175 L.T. 469, 62 T.L.R. 378 | United Film Distribution Ltd. v. Chhabria, [2001] E.W.C.A. Civ. 416 | United States of America v. Inkley, [1989] Q.B. 255, [1988] 3 W.L.R. 304, [1988] 3 All E.R. 144 | United States of America v. Montgomery, [2004] U.K.H.L. 37, [2004] 4 All E.R. 289 | Vadala v. Lawes, (1890) 25 Q.B.D. 310 | Vallée v. Dumergue, (1849) 4 Exch. 290 | Vanquelin v. Bouard, (1863) 15 C.B. 341 | Varna, [1994] 2 Lloyd's Rep. 41 | Vervaecke v. Smith, [1983] 1 A.C. 145 | Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277, [1939] 1 All E.R. 513 | Vitkovice Horni A Hutni Tezirstvo v. Korner, [1951] A.C. 869, [1951] 2 All E.R. 334, 212 L.T. 103, [1951] W.N. 347 | Vitoria, [1894] 2 Q.B. 387 | Vogel v. R. & A. Kohnstamm Ltd., [1973] Q.B. 133, [1971] 2 All E.R. 1428, [1971] 3 W.L.R. 537 | Voght v. Winch, (1819) 2 B. & Ald. 662 | Wagstaff, (1907) 96 L.T. 605 | Wakefield v. Cooke, [1904] A.C. 31 | Walsh v. Deloitte & Touche, [2001] U.K.P.C. 58, 146 S.J. L.B. 13 | Wansborough Paper Co. Ltd. v. Laughland, [1920] W.N. 344 | Waring, [1948] Ch. 221 | Warner v. Mosses, (1880) 16 Ch.D. 100 | Warter v. Warter, (1890) 15 P.D. 152 | Watson v. Daily Record Ltd., [1907] 1 K.B. 853 | Watson v. Little, (1860) 5 H. & N. 472 | Wauchope v Mordecai, [1970] 1 All E.R. 417, [1970] 1 W.L.R. 317 | Weaver, (1873) L.R. 2 C.C.R. 85 | Wegg-Prosser v. Evans, [1895] 1 Q.B. 108 | Welex AG v. Rosa Maritime Ltd., [2003] E.W.C.A. Civ. 938, [2003] 2 Lloyd's Rep. 509 | Wells v. Williams, (1697) 1 Ld. Raym. 282, 1 Salk. 46, 1 Lutw. 34 | Wemyss v. Hopkins, (1875) L.R. 10 Q.B. 378 | West, [1964] 1 Q.B. 15, [1962] 2 All E.R. 624 | Westcare Investments Inc. v. Jugoimport S.P.D.R. Holding Co. Ltd., [1999] Q.B. 740 | Westfal-Larsen A.S. v. Ikerigi Naviera S.A., [1983] 1 All E.R. 382 | Westminster City Council v. C., [2008] E.W.C.A. Civ. 198, [2009] Fam. 11 Westminster City Council v. Government of the Islamic Republic of Iran, [1986] 3 All E.R. 284, [1986] 1 W.L.R. 979 | Whitelegg, [1899] P. 267 | Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd. v. James Miller and Partners Ltd., [1970] A.C. 583 | Wilkinson v. Blades, [1896] 2 Ch. 788 | Williams & Humbert Ltd. v. W. & H. Trade Marks (Jersey) Ltd., [1986] 1 A.C. 368, [1986] 1 All E.R. 129, [1986] 2 W.L.R. 24, [1986] 1 F.T.L.R. 298 | Williams v. Jones, (1845) 13 M. & W. 628, 153 Eng. Rep. 262 | Williams v. Williams, [1916] P. 130 | Wilson v. Wilson & Berry, (1929) 73 S.J. 284 | Wilson, [1977] Crim. L.R. 553 | Wilton, [1900] 2 Ch. 481 | Winkworth v. Christie, Manson and Woods Ltd., [1980] Ch. 496 | Wolff v. Oxholm, (1817) 6 M. & S. 92 | Wood v. Luscombe, [1966] 1 Q.B. 169, [1964] 3 All E.R. 972, [1965] 3 W.L.R. 998 | Worms v. De Valdor, (1880) 49 L.J.Ch. 261 | Wright v. Simpson, (1802) 6 Ves. 714 | Wright v. Wright, (1971) 115 S.J. 173 | Wütz v. Hendricks, (1824) 2 Bing. 314 | Wye, (1838) 7 A. & E. 770 | Y.B. Seld. 8 Edw. II, f.2 Pl.1 (1315) | Y.B. Seld. 9 Hen. VI, p.66b (1431) | Young v. Holloway, [1895] P.87 | Z., [2000] 2 A.C. 483, [2000] 3 All E.R. 385, [2000] 3 W.L.R. 117, [2000] 2 Cr. App. Rep. 309, 164 J.P. 53 | Zoernsch v. Waldock, [1964] 2 All E.R. 256, [1964] 1 W.L.R. 675
פסיקה אמריקאית A.S.M. Communications Inc. v. Allen, 656 F.Supp. 838 (S.D.N.Y.1987) | Aetna Cas. & Surety Co. v. Niziolek, 481 N.E.2d 1356 (Mass.1985) | Air Prods. & Chem. Inc. v. Lummus Co., 252 A.2d 543 (Del.1969) | Albernaz v. United States, 450 U.S. 333, 101 S.Ct. 1137, 67 L.Ed.2d 275 (1981) | Alcoa S.S. Co. Inc. v. M/V Nordic Regent, 654 F.2d 147 (2nd Cir.1980) | Alfadda v. Fenn, 966 F.Supp. 1317 (S.D.N.Y.1997) | Alliance Health Group L.L.C. v. Bridging Health Options L.L.C., 553 F.3d 397 (5th Cir.2008) | Allied-Bruce Terminix Co. v. Dobson, 513 U.S. 265, 115 S.Ct. 834, 130 L.Ed.2d 753 (1995) | Allstate Insurance Co. v. Hague, 449 U.S. 302, 101 S.Ct. 633, 66 L.Ed.2d 521 (1981) | Altenburg v. Commonwealth, 126 Pa. 602, 17 A. 799 (1889) | American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347, 29 S.Ct. 511, 53 L.Ed. 826 (1909) | Ando v. Woodberry, 168 N.E.2d 520 (1960) | Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466, 120 S.Ct. 2348, 147 L.Ed.2d 435 (2000) | Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428, 109 S.Ct. 683, 102 L.Ed.2d 818 (1989) | Arizona v. Washington, 434 U.S. 497, 98 S.Ct. 824, 54 L.Ed.2d 717 (1978) | Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 90 S.Ct. 1189, 25 L.Ed.2d 469 (1970) | AVC Nederland BV v. Atrium Inv. Partnership, 740 F.2d 148 (2nd Cir.1984) | Babcock v. Jackson, 12 N.Y.2d 473, 240 N.Y.S.2d 743, 191 N.E.2d 279 (1963) | Bachchan v. India Abroad Publications Inc., 154 Misc.2d 228, 585 N.Y.S.2d 661 (1992) | Baldwin v. Iowa State Traveling Men's Association, 283 U.S. 522, 51 S.Ct. 517, 75 L.Ed. 1244 (1931) | Banco Ambrosiano S.P.A. v. Artoc Bank & Trust Ltd., 62 N.Y.2d 65, 476 N.Y.S.2d 64, 464 N.E.2d 432 (1984) | Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 84 S. Ct. 923, 11 L. Ed. 2d 804 (1964) | Bank of America National Trust & savings Association v. Horowytz, 104 N.J.Super. 35, 248 A.2d 446 (1968) | Banque Libanaise pour le Commerce v. Khreich, 915 F.2d 1000 (5th Cir.1990) | Bense v. Interstate Battery Systems, 683 F.2d 718 (2nd Cir.1982) | Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 89 S.Ct. 2056, 23 L.Ed.2d 707 (1969) | Biggelaar v. Wagner, 978 F.Supp. 848 (N.D.Ind.1997) | Blackmer v. United States, 284 U.S. 421, 52 S.Ct. 252, 76 L.Ed. 375 (1932) | Blake v. Pellegrino, 329 F.3d 43 (1st Cir.2003) | Blockburger v. United States, 284 U.S. 299, 52 S.Ct. 180, 76 L.Ed. 306 (1932) | Bonder v. State, 752 A.2d 1169 (Del.2000) | Breed v. Jones, 421 U.S. 519, 95 S.Ct. 1779, 44 L.Ed.2d 346 (1975) | Breeland v. Security Ins. Co., 421 F.2d 918 (5th Cir.1969) | Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 92 S.Ct. 1907, 32 L.Ed.2d 513 (1972) | Brinco Mining Ltd. v. Federal Insurance Co., 552 F.Supp. 1233 (D.D.C.1982) | Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 69 S.Ct. 1302, 93 L.Ed. 1879 (1949) | Brown v. Green, 738 F.2d 202 (7th Cir.1984) | Brown v. Ohio, 432 U.S. 161, 97 S.Ct. 2221, 53 L.Ed.2d 187 (1977) | Buttrick v. Allen, 8 Mass. 273, 5 Am.Dec. 105 (1811) | Byrd v. Southern Ry. Co., 203 A.2d 37 (D.C.App.1964) | C.I.B.C. Mellon Trust Co. v. Mora Hotel Corporation N.V., 296 A.D.2d 81, 743 N.Y.S.2d 408 (2002) | California v. Superior Court, 482 U.S. 400, 107 S.Ct. 2433, 96 L.Ed.2d 332 (1987) | Carey v. Musladin, 549 U.S. 70, 127 S.Ct. 649, 166 L.Ed.2d 482 (2006) | Carlberg v. Chrysler Motors Corp., 199 Ill.App.3d 127, 556 N.E.2d 1284 (1990) | Carlestolpe v. Merck & Co. Inc., 638 F.Supp. 901 (S.D.N.Y.1986) | Carnival Cruise Lines Inc. v. Shute, 499 U.S. 585, 111 S.Ct. 1522, 113 L.Ed.2d 622 (1991) | Carter v. United States, 530 U.S. 255, 120 S.Ct. 2159, 147 L.Ed.2d 203 (2000) | Chabert v. Bacquie, 694 So.2d 805 (Fla.App.1997) | Chew Heong v. United States, 112 U.S. 536, 5 S.Ct. 255, 28 L.Ed. 770 (1884) | Chick Kam Choo v. Exxon Corporation, 486 U.S. 140, 108 S.Ct. 1684, 100 L.Ed.2d 127 (1988) | Ciampittiello v. Campitello, 134 Conn. 51, 54 A.2d 669 (1947) | Citro Florida Inc. v. Citrovale S.A., 760 F.2d 1231 (11th Cir.1985) | City of New York v. Pullman Inc., 477 F.Supp. 438 (S.D.N.Y.1979) | Clark v. Clark, 80 Nev. 52, 389 P.2d 69 (1964) | Coakes v. Arabian Amirates Oil Co., 831 F.2d 572 (5th Cir.1987) | Commonwealth v. Ellis, 160 Mass. 165, 35 N.E. 773 (1893) | Commonwealth v. Gaines, 4 Va. 172 (1819) | Conopco Inc. v. Roll International, 231 F.3d 82 (2nd Cir.2000) | Corrigan v. Bjork Shiley Corporation, 182 Cal.App.3d 166, 227 Cal.Rptr. 247 (1987) | Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012, 108 S.Ct. 2798, 101 L.Ed.2d 857 (1988) | Crescent International Inc. v. Avatar Communities Inc., 857 F.2d 943 (3rd Cir.1988) | Crosby v. United States, 506 U.S. 255, 113 S.Ct. 748, 122 L.Ed.2d 25 (1993) | Cruz v. O'Boyle, 197 Fed. 824 (M.D.Pa.1912) | Da Costa Fonseca v. Frota Oceanica Brasileira S.A., 67 A.D.2d 636, 412 N.Y.S.2d 145 (1979) | Davenport v. Webb, 11 N.Y.2d 392, 230 N.Y.S.2d 17, 183 N.E.2d 902 (1962) | Davidson & Co. Ltd. v. Allen, 89 Nev. 126, 508 P.2d 6 (1973) | Davis v. Jouganatos, 81 Nev. 333, 402 P.2d 985 (1965) | Deck v. Missouri, 544 U.S. 622, 125 S.Ct. 2007, 161 L.Ed.2d 953 (2005) | Department of Human Services v. Shelnut, 772 So.2d 1041 (Miss.2000) | DeSantis v. Wackenhut Corporation, 793 S.W.2d 670 (Tex.1990) | DeVries v. Bankers Life Co., 128 Ill.App.3d 647, 471 N.E.2d 230 (1984) | Diaz v. United States, 223 U.S. 442, 32 S.Ct. 250, 56 L.Ed. 500 (1912) | Dorado Beach Hotel Corporation v. Jernigan, 202 So.2d 830 (Fla.App.1967) | Dowling v. United States, 493 U.S. 342, 110 S.Ct. 668, 107 L.Ed.2d 708 (1990) | Downum v. United States, 372 U.S. 734, 83 S.Ct. 1033, 10 L.Ed.2d 100 (1963) | Dresdner Bank A.G. v. Hague, 161 F.Supp.2d 259 (S.D.N.Y.2001) | Drope v. Missouri, 420 U.S. 162, 95 S.Ct. 896, 43 L.Ed.2d 103 (1975) | E. Gerli and Co. Inc. v. Cunard SS Co., 48 F.2d 115 (2nd Cir.1931) | E. v. Ingraham, 43 N.Y.2d 87, 400 N.Y.S.2d 772, 371 N.E.2d 492 (1977) | E.E.O.C. v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244, 111 S.Ct. 1227, 113 L.Ed.2d 274 (1991) | Eagle, Star & British Dominions Ins. Co. v. Heller, 140 S.E. 314 (Va.1927) | El-Fadl v. Central Bank of Jordan, 75 F.3d 668 (D.C.Cir.1996) | Espinosa v. Norfolk & Western Ty. Co., 86 Ill.2d 111, 427 N.E.2d 111 (1981) | Estelle v. Williams, 425 U.S. 501, 96 S.Ct. 1691, 48 L.Ed.2d 126 (1976) | Fain v. Commonwealth, 78 Ky. 183, 39 Am.Rep. 213 (1879) | Farmland Industries Inc. v. Frazier-Parrott Commodities Inc., 806 F.2d 848 (8th Cir.1986) | Feinberg v. Automobile Banking Corporation, 353 F.Supp. 508 (E.D.Pa.1973) | Fiore v. Oakwood Plaza Shopping Ctr., 78 N.Y.S.2d 115 (1991) | First National City Bank v. Nanz Inc., 437 F.Supp. 184 (S.D.N.Y.1975) | Fricke v. Isbrandtsen Co. Inc., 151 F.Supp. 465 (S.D.N.Y.1957) | Furry v. First National Monetary Corp., 602 F.Supp. 6 (W.D.Okla.1984) | Gabbanelli Accordions & Imports L.L.C. v. Gabbanelli, 575 F.3d 693 (7th Cir.2009) | General Electric v. San Antonio, 334 F.2d 480 (5th Cir.1964) | Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103, 95 S.Ct. 854, 43 L.Ed.2d 54 (1975) | Gilmer v. Interstate Johnson Lane Corporation, 500 U.S. 20, 111 S.Ct. 1647, 114 L.Ed.2d 26 (1991) | Goldman v. United States, 316 U.S. 129, 62 S.Ct. 993, 86 L.Ed. 1322 (1942) | Gonzalez v. Naviera Neptuno A.A., 832 F.2d 876 (5th Cir.1987) | Goodman v. Pennsylvania Turnpike, 293 F.3d 655 (3rd Cir.2002) | Gore v. United States, 357 U.S. 386, 78 S.Ct. 1280, 2 L.Ed.2d 1405 (1958) | Gori v. United States, 367 U.S. 364, 81 S.Ct. 1523, 6 L.Ed.2d 901 (1961) | Grady v. Corbin, 495 U.S. 508, 110 S.Ct. 2084, 109 L.Ed.2d 548 (1990) | Gray v. Genlyte Group Inc., 289 F.3d 128 (1st Cir.2002) | Green v. United States, 355 U.S. 184, 78 S.Ct. 221, 2 L.Ed.2d 199 (1957) | Greenham Women against Cruise Missiles v. Reagan, 591 F.Supp. 1332 (1984) | Greenham Women against Cruise Missiles v. Reagan, 755 F.2d 34 (1985) | Griffith v. Mitsubishi Aircraft International Inc., 136 Ill.2d 101, 554 N.E.2d 209 (1990) | Grisham v. Hagan, 361 U.S. 278, 80 S.Ct. 310, 4 L.Ed.2d 279 (1960) | Guidi v. Inter-Continental Hotels Corporation, 224 F.3d 142 (2nd Cir.2000) | Gulf Oil Corporation v. Gilbert, 330 U.S. 501, 67 S.Ct. 839, 91 L.Ed. 1055 (1947) | Hagen v. Viney, 124 Fla. 747, 169 So. 391 (1936) | Hancock v. Dodson, 958 F.2d 1367 (6th Cir.1992) | Harmony v. United States, 43 U.S. 210, 11 L.Ed. 239 (1844) | Harris v. Oklahoma, 433 U.S. 682, 97 S.Ct. 2912, 53 L.Ed.2d 1054 (1977) | Hart v. American Airlines Inc., 61 Misc.2d 41, 304 N.Y.S.2d 810 (1969) | Hartford Fire Insurance Co. v. California, 509 U.S. 764, 113 S.Ct. 2891, 125 L.Ed.2d 612 (1993) | Helvering v. Mitchell, 303 U.S. 391, 58 S.Ct. 630, 82 L.Ed. 917 (1938) | Herbage v. Meese, 747 F.Supp. 60 (1990) | Herrick v. Garvey, 298 F.3d 1184 (10th Cir.2002) | Hess v. Pawloski, 274 U.S. 352, 47 S.Ct. 632, 71 L.Ed. 1091 (1927) | Hilkmann v. Hilkmann, 816 A.2d 242 (Pa. Super.2003) | Hill v. Upper Mississippi Towing Corporation, 252 Minn. 165, 89 N.W.2d 654 (1958) | Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 16 S.Ct. 139, 40 L.Ed. 95 (1895) | Hinshaw v. Keith, 645 F.Supp. 180 (D.Me.1986) | Hoffman v. Blaski, 363 U.S. 335, 80 S.Ct. 1084, 4 L.Ed.2d 1254 (1960) | Holbrook v. Flynn, 475 U.S. 560, 106 S.Ct. 1340, 89 L.Ed.2d 525 (1986) | Holmes v. Syntex Lab. Inc., 156 Cal.App.3d 372 202 Cal.Rptr. 773 (1984) | Home Insurance Co. v. Dick, 281 U.S. 397, 50 S.Ct. 338, 74 L.Ed. 926 (1930) | Hoopengarner v. United States, 270 F.2d 465 (6th Cir.1959) | Hopkins v. Reeves, 524 U.S. 88, 118 S.Ct. 1895, 141 L.Ed.2d 76 (1998) | Hopt v. Utah, 110 U.S. 574, 4 S.Ct. 202, 28 L.Ed. 262 (1884) | Hughes v. Fetter, 341 U.S. 609, 71 S.Ct. 980, 95 L.Ed. 1212 (1951) | Hunt Wesson Foods Inc. v. Supreme Oil Co., 817 F.2d 75 (9th Cir.1987) | Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 90 S.Ct. 1057, 25 L.Ed.2d 353 (1970) | Illinois v. Somerville, 410 U.S. 458, 93 S.Ct. 1066, 35 L.Ed.2d 425 (1973) | Illinois v. Vitale, 447 U.S. 410, 100 S.Ct. 2260, 65 L.Ed.2d 228 (1980) | Insurance Corporation of Ireland Ltd. v. Compagnie des Bauxites de Guinee, 456 U.S. 694, 102 S.Ct. 2099, 72 L.Ed.2d 492 (1982) | In-Tech Marketing Inc. v. Hasbro Inc., 719 F.Supp. 312 (D.N.J.1989) | Intercontinental Hotels Corporation v. Golden, 15 N.Y.2d 9, 254 N.Y.S.2d 527, 203 N.E.2d 210 (1964) | International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 66 S.Ct. 154, 90 L.Ed. 95 (1945) | Iragorri v. United Technologies Corporation, 274 F.3d 65 (2nd Cir.2001) | Islamic Republic of Iran v. Pahlavi, 62 N.Y.2d 474, 478 N.Y.S.2d 597, 467 N.E.2d 245 (1984) | Japan Petroleum Co. (Nigeria) Ltd. v. Ashland Oil Inc., 456 F.Supp. 831 (D.Del.1978) | Jeffers v. United States, 432 U.S. 137, 97 S.Ct. 2207, 53 L.Ed.2d 168 (1977) | Jennings v. Boeing Co., 660 F.Supp. 796 (E.D.Pa.1987) | Johnson v. Eisentrager, 339 U.S. 763 (1950) | Johnston v. Compagnie Generale Transatlantique, 242 N.Y. 381, 152 N.E. 121 (1926) | Jones v. United States, 137 U.S. 202, 11 S.Ct. 80, 34 L.Ed. 691 (1890) | K. & V. Scientific Co. Inc. v. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), 314 F.3d 494 (10th Cir.2002) | Kansas v. Crane, 534 U.S. 407, 122 S.Ct. 867, 151 L.Ed.2d 856 (2002) | Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346, 117 S.Ct. 2072, 138 L.Ed.2d 501 (1997) | Keaty v. Freeport Indonesia Inc., 503 F.2d 955 (5th Cir.1974) | Kehm v. Procter & Gamble Co., 724 F.2d 613 (8th Cir.1983) | Kennedy v. Mendoza-Martinez, 372 U.S. 144, 83 S.Ct. 554, 9 L.Ed.2d 644 (1963) | Kentucky v. Dennison, 65 U.S. 66, 16 L.Ed. 717 (1861) | Kentucky v. Stincer, 482 U.S. 730, 107 S.Ct. 2658, 96 L.Ed.2d 631 (1987) | Kilberg v. Northeast Airlines Inc., 9 N.Y.2d 34, 211 N.Y.S.2d 133, 172 N.E.2d 526 (1961) | King v. Cessna Aircraft Co., 562 F.3d 1374 (11th Cir.2009) | Kinsella v. United States, 361 U.S. 234, 80 S.Ct. 297, 4 L.Ed.2d 268 (1960) | Knutson v. Rexair Inc., 749 F.Supp. 214 (D.Minn.1990) | Konop v. Hawaiian Airlines Inc., 302 F.3d 868 (9th Cir.2002) | Koster v. Automark Industries Inc., 640 F.2d 77 (7th Cir.1981) | Koster v. Lumbermens Mutual Casualty Co., 330 U.S. 518, 67 S.Ct. 828, 91 L.Ed. 1067 (1947) | Kuchenig v. California Co., 410 F.2d 222 (5th Cir.1969) | Lafayette Ins. Co. v. French, 59 U.S. 404, 15 L.Ed. 451 (1855) | Lane v. Commonwealth, 956 S.W.2d 874 (Ky.1997) | Lauritzen v. Larsen, 345 U.S. 571, 73 S.Ct. 921, 97 L.Ed. 1254 (1953) | Lee v. United States, 432 U.S. 23, 97 S.Ct. 2141, 53 L.Ed.2d 80 (1977) | Lewis v. United States, 146 U.S. 370, 13 S.Ct. 136, 36 L.Ed. 1011 (1892) | Liaw Su Teng v. Skaarup Shipping Corporation, 743 F.2d 1140 (5th Cir.1984) | Lindsay, 59 F.3d 942 (9th Cir.1995) | Lindsay v. Ortho Pharmaceutical Corp., 637 F.2d 87 (2nd Cir.1980) | Livings v. Davis, 465 So.2d 507 (Fla.1985) | Logan v. Dupuis, 990 F.Supp. 26 (1997) | Loucks v. Standard Oil Co., 224 N.Y. 99, 120 N.E. 198, 202 (1918) | Lovato v. New Mexico, 242 U.S. 199, 37 S.Ct. 107, 61 L.Ed. 244 (1916) | Lugot v. Harris, 499 F.Supp. 1118 (D.Nev.1980) | M.S.C. Mediterranean Shipping Co. v. Koninklijke Boskalis Westminster N.V., 569 F.3d 189 (4th Cir.2009) | Ma v. Continental Bank N.A., 905 F.2d 1073 (7th Cir.1990) | MacDonald v. Grand Trunk Railway Co., 71 N.H. 448, 52 A. 982 (1902) | MacVeigh v. United States, 11 Wallace 259 (1870) | Mali v. Keeper of the Common Jail, 120 U.S. 1, 7 S.Ct. 385, 30 L.Ed. 565 (1887) | Manu International S.A. v. Avon Prod. Inc., 641 F.2d 62 (2nd Cir.1981) | Marsh v. State, 95 N.M. 224, 620 P.2d 878 (1980) | Maryland v. Craig, 497 U.S. 836, 110 S.Ct. 3157, 111 L.Ed.2d 666 (1990) | Mason v. State, 603 P.2d 1146 (Okl.Crim.App.1979) | Matarese v. Calise, 111 R.I. 551, 305 A.2d 112 (1973) | Matson Navigation Co. v. Stal-Laval Turbin A.B., 609 F.Supp. 579 (N.D.Cal.1985) | Matsushita Electric Industrial Co. v. Epstein, 516 U.S. 367, 116 S.Ct.873, 134 L.Ed.2d 6 (1996) | Matthews v. Ashland Chemical Inc., 770 F.2d 1303 (5th Cir.1985) | Matusevitch v. Telnikoff, 877 F.Supp. 1 (D.C.C.1995) | McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 107 S.Ct. 1756, 95 L.Ed.2d 262 (1987) | McCormick v. United States, 539 F.Supp. 1179 (D.Colo.1982) | McDonnell-Douglas Corporation v. Lohn, 192 Colo. 200, 557 P.2d 373 (Colo.1976) | McElroy v. United States, 361 U.S. 281, 80 S.Ct. 305, 4 L.Ed.2d 282 (1960) | McMorrow v. Rodman Ford Sales Inc., 462 F.Supp. 947 (D.Mass.1979) | Melo v. Lederle Lab., 801 F.2d 1058 (8th Cir.1986) | Mergenthaler Linotype Co. v. Leonard Storch Enters Inc., 66 Ill.App.3d 789, 383 N.E.2d 1379 (1978) | Mertz v. Mertz, 271 N.Y. 466, 3 N.E.2d 597 (1936) | Michigan v. Doran, 439 U.S. 282, 99 S.Ct. 530, 58 L.Ed.2d 521 (1978) | Miserandino v. Resort Properties Inc., 345 Md. 43, 691 A.2d 208 (1997) | Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth Inc., 473 U.S. 614, 105 S.Ct. 3346, 87 L.Ed.2d 444 (1985) | Mobil Tankers Co. v. Mene Grande Oil Co., 363 F.2d 611 (3rd. Cir.1966) | Montana v. Hall, 481 U.S. 400, 107 S.Ct. 1825, 95 L.Ed.2d 354 (1987) | Murray v. British Broadcasting Corporation, 81 F.3d 287 (2nd Cir.1996) | Murray v. The Schooner Charming Betsy, 6 U.S. 64, 2 L.Ed. 208 (1804) | Nardone v. United States, 302 U.S. 379, 58 S.Ct. 275, 82 L.Ed. 314 (1937) | National Equipment Rental v. Szukhent, 375 U.S. 311, 84 S.Ct. 411, 11 L.Ed.2d 354 (1964) | Nebraska v. Iowa, 406 U.S. 117, 92 S.Ct. 1379, 31 L.Ed.2d 733 (1972) | Nemariam v. Federal Democratic Republic of Ethiopia, 315 F.3d 390 (D.C.Cir.2003) | Neporany v. Kir, 5 A.D.2d 438, 173 N.Y.S.2d 146 (1958) | New Mexico v. Reed, 524 U.S. 151, 118 S.Ct. 1860, 141 L.Ed.2d 131 (1998) | Nipper v. Snipes, 7 F.3d 415 (4th Cir.1993) | Nippon Emo-Trans Co. v. Emo-Trans Inc., 744 F.Supp. 1215 (E.D.N.Y.1990) | Oregon v. Kennedy, 456 U.S. 667, 102 S.Ct. 2083, 72 L.Ed.2d 416 (1982) | Oyler v. Boles, 368 U.S. 448, 82 S.Ct. 501, 7 L.Ed.2d 446 (1962) | Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322 (1979) | Pearson v. Northeast Airlines Inc., 309 F.2d 553 (2nd Cir.1962) | Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714, 24 L.Ed. 565 (1878) | People v. Acme Markets, Inc., 37 N.Y.2d 326, 372 N.Y.S.2d 590, 334 N.E.2d 555 (1975) | People v. Decina, 2 N.Y.2d 133, 157 N.Y.S.2d 558, 138 N.E.2d 799 (1956) | People v. Freeman, 61 Cal.App.2d 110, 142 P.2d 435 (1943) | People v. Heitzman, 9 Cal.4th 189, 37 Cal.Rptr.2d 236, 886 P.2d 1229 (1994) | People v. Newton, 8 Cal.App.3d 359, 87 Cal.Rptr. 394 (1970) | People v. Weeren, 26 Cal.3d 654, 163 Cal.Rptr. 255, 607 P.2d 1279 (1980) | Peregrine Myanmar Ltd. v. Segal, 89 F.3d 41 (2nd Cir.1996) | Perez v. Brownell, 356 U.S. 44, 78 S.Ct. 568, 2 L.Ed.2d 603 (1958) | Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat v. M/V Tel Aviv, 711 F.2d 1231 (5th Cir.1983) | Phillips Petroleum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797, 105 S.Ct. 2965, 86 L.Ed.2d 628 (1985) | Phillips v. Audio Active Ltd., 494 F.3d 378 (2nd Cir.2007) | Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235, 102 S.Ct. 252, 70 L.Ed.2d 419 (1981) | Plum v. Tampax Inc., 402 Pa. 616, 168 A.2d 315 (1961) | Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 85 S.Ct. 1065, 13 L.Ed.2d 923 (1965) | Pollux Holding Ltd. v. Chase Manhattan Bank, 329 F.3d 64 (2nd Cir.2003) | Price v. Atchison, Topeka & Santa Fe Ry. Co., 42 Cal.2d 577, 268 P.2d 457 (1954) | Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 107 S.Ct. 2802, 97 L.Ed.2d 187 (1987) | Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 77 S.Ct. 1222, 1 L.Ed.2d 1148 (1957) | Republic of Argentina v. Weltover Inc., 504 U.S. 607 (1992) | Resorts Intern. Inc. v. Zonis, 577 F.Supp. 876 (N.D.Ill.1984) | Richardson v. United States, 468 U.S. 317, 104 S.Ct. 3081, 82 L.Ed.2d 242 (1984) | Rini v. New York Central R.R. Co., 429 Pa. 235, 240 A.2d 372 (1968) | Ritchie v. Carvel Corporation, 714 F.Supp. 700 (S.D.N.Y.1989) | Ritchie v. McMullen, 159 U.S. 235, 16 S.Ct. 171, 40 L.Ed. 133 (1895) | Rolls Royce (Canada) Ltd. v. Cayman Airways Ltd., 617 F.Supp. 17 (S.D.Fla.1985) | Roy v. Buckley, 698 A.2d 497 (Me.1997) | Running v. Southwest Freight Lines Inc., 227 Ark. 839, 303 S.W.2d 578 (1957) | Rutledge v. United States, 517 U.S. 292, 116 S.Ct. 1241, 134 L.Ed.2d 419 (1996) | Sale v. Haitian Centers Council, Inc., 509 U.S. 155, 113 S.Ct. 2549, 125 L.Ed.2d 128 (1993) | Sall v. G.H. Miller & Co., 612 F.Supp. 1499 (D.Colo.1985) | Samantar v. Yousuf, 130 S.Ct. 2278 (2010) | Saudi Arabia v. Nelson, 507 U.S. 349 (1993) | Scheiner v. Wallace, 832 F.Supp. 687 (S.D.N.Y.1993) | Schertenleib v. Traum, 589 F.2d 1156 (2nd Cir.1978) | Schindler v. Royal Ins. Co., 179 N.E. 711 (N.Y.1932) | Schmuck v. United States, 489 U.S. 705, 109 S.Ct. 1443, 103 L.Ed.2d 734 (1989) | Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. 116, 3 L.Ed. 287 (1812) | Scott v. Robertson, 583 P.2d 188 (Alaska 1978) | Scottish Air International Inc. v. British Caledonian Group, 81 F.3d 1224 (2nd Cir.1996) | Sell v. United States, 539 U.S. 166, 123 S.Ct. 2174, 156 L.Ed.2d 197 (2003) | Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186, 97 S.Ct. 2569, 53 L.Ed.2d 683 (1977) | Show-World Center v. Walsh, 438 F.Supp. 642 (S.D.N.Y.1977) | Siegelman v. Cunard White Star Ltd., 221 F.2d 189 (2nd Cir.1955) | Sinochem International Co. v. Malaysia International Shipping Corporation, 549 U.S. 422, 127 S.Ct. 1184, 167 L.Ed.2d 15 (2007) | Slater v. Mexican National Ry. Co., 194 U.S. 120, 24 S.Ct. 581, 48 L.Ed. 900 (1904) | Smith v. Doe, 538 U.S. 84, 123 S.Ct. 1140, 155 L.Ed.2d 164 (2003) | Smith v. Lewis, 3 Johns. 157, 3 Am.Dec. 469 (N.Y.1808) | Smith v. United States, 507 U.S. 197, 113 S.Ct. 1178, 122 L.Ed.2d 548 (1993) | Snider Bros. Inc. v. Heft, 271 Md. 409, 317 A.2d 848 (1974) | Snowden v. Hughes, 321 U.S. 1, 64 S.Ct. 397, 88 L.Ed. 497 (1944) | Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 54 S.Ct. 330, 78 L.Ed. 674 (1934) | Society of Lloyd's v. Ashenden, 233 F.3d 473 (7th Cir.2000) | Society of Lloyd's v. Mullin, 255 F.Supp.2d 468 (E.D.Pa.2003) | Society of Lloyd's v. Webb, 156 F.Supp.2d 632 (N.D.Tex.2001) | Southern International Sales Co. v. Potter & Brumfield Division of AMF Inc., 410 F.Supp. 1339 (N.D.N.Y.1976) | Sparling v. Hoffman Construction Co., 864 F.2d 635 (9th Cir.1988) | Spatz v. Nascone, 364 F.Supp. 967 (W.D.Pa.1973) | State v. Burrell, 135 N.H. 715, 609 A.2d 751 (1992) | State v. Gooze, 14 N.J.Super. 227, 81 A.2d 811 (1951) | State v. Jackson, 137 Wash.2d 712, 976 P.2d 1229 (1999) | State v. Main, 16 Wis. 398 (1863) | State v. Olsen, 108 Utah 377, 160 P.2d 427 (1945) | State v. Pelican Insurance Co., 127 U.S. 265, 8 S.Ct. 1370, 32 L.Ed. 239 (1888) | State v. Wilson, 267 Kan. 550, 987 P.2d 1060 (1999) | Stephens v. Entre Computer Ctrs. Inc., 696 F.Supp. 636 (N.D.Ga.1988) | Steve Jackson Games Inc. v. United States Secret Service, 36 F.3d 457 (5th Cir.1994) | Strassheim v. Daily, 221 U.S. 280, 31 S.Ct. 558, 55 L.Ed. 735 (1911) | Stroud v. Cook, 931 F.Supp. 733 (D.Nev.1996) | Strouther v. Commonwealth, 92 Va. 789, 22 S.E. 852 (1895) | T.U.C. Electronics Inc. v. Eagle Telephonics Inc., 698 F.Supp. 35 (D.Conn.1988) | Tabion v. Mufti, 73 F.3d 535 (4th Cir.1996) | Taylor v. Illinois, 484 U.S. 400, 108 S.Ct. 646, 98 L.Ed.2d 798 (1988) | Taylor v. United States, 414 U.S. 17, 94 S.Ct. 194, 38 L.Ed.2d 174 (1973) | Teitelbaum Furs Inc. v. Dominion Ins. Co., 375 P.2d 439, 25 Cal.Rptr. 559 (Cal.1962) | Texas City Ref. Inc. v. Grand Bahama Petroleum Co., 347 A.2d 657 (Del.1975) | Thompson v. United States, 155 U.S. 271, 15 S.Ct. 73, 39 L.Ed. 146 (1894) | Thomson v. Continental Insurance Co., 66 Cal.2d 738, 59 Cal.Rptr. 101, 427 P.2d 765 (1967) | Thornton v. Paul, 384 N.E.2d 335 (Ill.1978) | Tift v. State, 17 Ga.App. 663, 88 S.E. 41 (1916) | Travelers Ins. Co. v. Thompson, 163 N.W.2d 289 (Minn.1968) | Treinies v. Sunshine Mining Co., 308 U.S. 66, 60 S.Ct. 44, 84 L.Ed. 85 (1939) | Tremblay v. Aetna Life Insurance Co., 97 Me. 547, 55 A. 509 (1903) | Tyrone v. Kelley, 21 Cal.App.3d 817, 99 Cal.Rptr. 761, 507 P.2d 65 (1973) | U.S.O. Corporation v. Mizuho Holding Co., 547 F.3d 749 (7th Cir.2008) | Union National Bank v. Lamb, 337 U.S. 38, 69 S.Ct. 911, 93 L.Ed. 1190 (1949) | United States v. Allied Towing Corp., 602 F.2d 612 (4th Cir.1979) | United States v. Aluminium Co. of America, 148 F.2d 416 (2nd Cir.1945) | United States v. Armstrong, 517 U.S. 456, 116 S.Ct. 1480, 134 L.Ed.2d 687 (1996) | United States v. Arra, 630 F.2d 836 (1st Cir.1980) | United States v. Baranek, 903 F.2d 1068 (6th Cir.1990) | United States v. Bass, 536 U.S. 862, 122 S.Ct. 2389, 153 L.Ed.2d 769 (2002) | United States v. Benitez, 741 F.2d 1312 (11th Cir.1984) | United States v. Blackburn, 992 F.2d 666 (7th Cir.1993) | United States v. Bowman, 260 U.S. 94, 43 S.Ct. 39, 67 L.Ed. 149 (1922) | United States v. Cardales, 168 F.3d 548 (1st Cir.1999) | United States v. Crowthers, 456 F.2d 1074 (4th Cir.1972) | United States v. Davis, 25 F.Cas. 786 (C.C.D.Mass.1837) | United States v. DiFrancesco, 449 U.S. 117, 101 S.Ct. 426, 66 L.Ed.2d 328 (1980) | United States v. Dinitz, 424 U.S. 600, 96 S.Ct. 1075, 47 L.Ed.2d 267 (1976) | United States v. Dixon, 509 U.S. 688, 113 S.Ct. 2849, 125 L.Ed.2d 556 (1993) | United States v. Felix, 503 U.S. 378, 112 S.Ct. 1377, 118 L.Ed.2d 25 (1992) | United States v. Felix-Gutierrez, 940 F.2d 1200 (9th Cir.1991) | United States v. Flores, 289 U.S. 137, 53 S.Ct. 580, 77 L.Ed. 1086 (1933) | United States v. Gagnon, 470 U.S. 522, 105 S.Ct. 1482, 84 L.Ed.2d 486 (1985) | United States v. Gilbert, 774 F.2d 962 (9th Cir.1985) | United States v. Gonzalez, 776 F.2d 931 (11th Cir.1985) | United States v. Grady, 544 F.2d 598 (2nd Cir.1976) | United States v. Guiteau, 12 D.C. 498 (1882) | United States v. Hall, 488 F.2d 193 (9th Cir.1973) | United States v. Halper, 490 U.S. 435, 109 S.Ct. 1892, 104 L.Ed.2d 487 (1989) | United States v. Hill, 279 F.3d 731 (9th Cir.2002) | United States v. Holmes, 18 U.S. 412, 5 L.Ed. 122 (1820) | United States v. Jackson-Randolph, 282 F.3d 369 (6th Cir.2002) | United States v. Jorn, 400 U.S. 470, 91 S.Ct. 547, 27 L.Ed.2d 543 (1971) | United States v. Keller, 451 F.Supp. 631 (1978) | United States v. Killough, 848 F.2d 1523 (11th Cir.1988) | United States v. Loera, 923 F.2d 725 (9th Cir.1991) | United States v. Longoria, 177 F.3d 1179 (10th Cir.1999) | United States v. Lopez-Alvarez, 970 F.2d 583 (9th Cir.1992) | United States v. Martinez-Hidalgo, 993 F.2d 1052 (3rd Cir.1993) | United States v. Metzger, 778 F.2d 1195 (6th Cir.1985) | United States v. Neff, 615 F.2d 1235 (9th Cir.1980) | United States v. Ojala, 544 F.2d 940 (8th Cir.1976) | United States v. One Big Six Wheel, 166 F.3d 498 (2nd Cir.1999) | United States v. Orozco, 590 F.2d 789 (9th Cir.1979) | United States v. Parker, 622 F.2d 298 (8th Cir.1980) | United States v. Perez, 22 U.S. 579, 6 L.Ed. 165 (1824) | United States v. Peterson, 812 F.2d 486 (9th Cir.1987) | United States v. Picciandra, 788 F.2d 39 (1st Cir.1986) | United States v. Plummer, 221 F.3d 1298 (11th Cir.2000) | United States v. Postal, 589 F.2d 862 (5th Cir.1979) | United States v. Puente, 826 F.2d 1415 (5th Cir.1987) | United States v. Quarles, 350 U.S. 11, 76 S.Ct. 1, 100 L.Ed. 8 (1955) | United States v. Reagan, 453 F.2d 165 (6th Cir.1971) | United States v. Ricardo, 619 F.2d 1124 (5th Cir.1980) | United States v. Ricker, 670 F.2d 987 (11th Cir.1982) | United States v. Robinson, 311 F.Supp. 1063 (W.D.Mo.1969) | United States v. Rodgers, 150 U.S. 249, 14 S.Ct. 109, 37 L.Ed. 1071 (1893) | United States v. Rodriguez, 182 F.Supp. 479 (S.D.Cal.1960) | United States v. Rose, 669 F.2d 23 (1st Cir.1982) | United States v. Ross, 439 F.2d 1355 (9th Cir.1971) | United States v. Sababu, 891 F.2d 1308 (7th Cir.1989) | United States v. Sacco, 428 F.2d 264 (9th Cir.1970) | United States v. Sawyer, 607 F.2d 1190 (7th Cir.1979) | United States v. Scarfo, 180 F.Supp.2d 572 (D.N.J.2001) | United States v. Seidlitz, 589 F.2d 152 (4th Cir.1978) | United States v. Smith, 18 U.S. 153, 5 L.Ed. 57 (1820) | United States v. Steele, 461 F.2d 1148 (9th Cir.1972) | United States v. Steiger, 318 F.3d 1039 (11th Cir.2003) | United States v. Thomas, 893 F.2d 1066 (9th Cir.1990) | United States v. Torres, 751 F.2d 875 (7th Cir.1984) | United States v. Ursery, 518 U.S. 267, 116 S.Ct. 2135, 135 L.Ed.2d 549 (1996) | United States v. Vasquez-Valesco, 15 F.3d 833 (9th Cir.1994) | United States v. Walczak, 783 F.2d 852 (9th Cir.1986) | United States v. Ward, 448 U.S. 242, 100 S.Ct. 2636, 65 L.Ed.2d 742 (1980) | United States v. Wiley, 979 F.2d 365 (5th Cir.1992) | United States v. Wilmer, 799 F.2d 495 (9th Cir.1986) | United States v. Wilson, 690 F.2d 1267 (9th Cir.1982) | United States v. Wright-Barker, 784 F.2d 161 (3rd Cir.1986) | United States v. Yakobov, 712 F.2d 20 (2nd Cir.1983) | United States v. Yunis, 681 F.Supp. 896 (D.D.C.1988) | United States v. Yunis, 924 F.2d 1086 (D.C.Cir.1991) | Vargas v. A.H. Bull S.S. Co., 44 N.J.Super. 536, 131 A.2d 39 (1957) | Veba-Chemie A.G. v. M/V Getafix, 711 F.2d 1243 (5th Cir.1983) | Victory Transport Inc. v. Comisaria General de Abastesimientos y Transportes, 336 F.2d 354 (2nd Cir.1964) | Wade v. Hunter, 336 U.S. 684, 69 S.Ct. 834, 93 L.Ed. 974 (1949) | Wahl v. Pan Am. World Airways Inc., 227 F.Supp. 839 (S.D.N.Y.1964) | Walter E. Heller & Co. v. James Godbe Co., 601 F.Supp. 319 (N.D.Ill.1984) | Wasche v. Wasche, 268 N.W.2d 721 (Minn.1978) | Watson v. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., 769 F.2d 354 (6th Cir.1985) | Wayman v. Southard, 23 U.S. 1, 6 L.Ed. 253 (1825) | Whitney v. Madden, 400 Ill. 185, 79 N.E.2d 593 (1948) | Williams v. Preston, 26 Ky. 600, 3 J.J. Marsh. 600, 20 Am.Dec. 179 (Ky.1830) | Wimmer Canada Inc. v. Abele Tractor & Equipment Co., 299 A.D.2d 47, 750 N.Y.S.2d 331 (2002) | Winsor v. United Airlines Inc., 52 Del. 161, 154 A.2d 561 (1958) | Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co., 226 F.3d 88 (2nd Cir.2000) | Wonderlic Agency Inc. v. Acceleration Corporation, 624 F.Supp. 801 (N.D.Ill.1985) | Yakin v. Tyler Hill Corp., 566 F.3d 72 (2nd Cir.2009) | Yeager v. United States, 129 S.Ct. 2360, 174 L.Ed.2d 78 (2009) | Yoerg v. Northern New Jersey Mortgage Associates, 44 N.J.Super. 286, 130 A.2d 392 (1957) | Zapata Marine Service v. O/Y Finnlines Ltd., 571 F.2d 208 (5th Cir.1978) | Zenith Radio Corp. v. Matsushita Co., 505 F.Supp. 1125 (Pa.1980) | Zion's First National Bank v. Allen, 688 F.Supp. 1495 D.Utah 1988
פסיקה אוסטרלית Ace Insurance Ltd. v. Moose Enterprise Pty Ltd., [2009] N.S.W.S.C. 724 | Ainslie v. Ainslie, (1927) 39 C.L.R. 318 | Akai Pty Ltd. v. People's Insurance Co., (1997) 188 C.L.R. 418 | Auckland Receivers Ltd. v. Diners Club, [1985] 2 N.S.W.L.R. 652 | Australian Assets Co. Ltd. v. Higginson, (1897) 18 L.R. Eq. 189 | B.H.P. Billiton Ltd. v. Schulz, (2004) 221 C.L.R. 400 | B.H.P. Petroleum Pty. Ltd. v. Oil Basins Ltd., [1985] V.R. 725 | B.P. Australia Ltd. v. Wales, [1982] Qd.R. 386 | Buttigeig v. Universal Terminal and Stevedoring Corp., [1972] V.R. 626 | C.L.E. Owners Inc. v. Wanlass, [2005] 8 W.W.R. 559 | Carroll, [2002] H.C.A. 55, 213 C.L.R. 635 | Cavell Insurance Co., (2006) 269 D.L.R. (4th) 663 | Challenor v. Douglas, [1983] 2 N.S.W.L.R. 405 | Couzens v. Negri, [1981] V.R. 824 | Crick v. Hennessy, [1973] W.A.R. 74 | Dagi v. Broken Hill Pty Co. Ltd., [1997] 1 V.R. 428 | Davis v. Davis, (1922) 22 S.R.N.S.W. 185 | Dow Jones & Co. Inc. v. Gutnick, [2002] H.C.A. 56, (2003) 210 C.L.R. 575 | Dunbee Ltd. v. Gilman & Co., (1968) 70 S.R.N.S.W. 219 | Durra v. Bank of New South Wales, [1940] V.L.R. 170 | Earthworks Ltd. v. F.T. Eastment & Sons Ltd., [1966] V.R. 24 | Edwards, (1997) 94 A.C.R. 204 | Edwards v. Joyce, [1954] V.L.R. 216 | FAI General Insurance Co. Ltd. v. Ocean Marine Mutual Protection and Indemnity Association, (1997) 41 N.S.W.L.R. 559 | Garrett, (1977) 139 C.L.R. 437 | Garsec v. Sultan of Brunei, [2008] N.S.W.C.A. 211, (2008) 250 A.L.R. 682 | Girgis v. Flaherty, [1984] 1 N.S.W.L.R. 56 | Gyonyor v. Sanjenko, [1971] 5 W.W.R. 381 | Hampstead Meats Pty. Ltd. v. Emerson and Yates Pty. Ltd., [1967] S.A.S.R. 109 | Hatfield, (1992) 59 A.C.R. 392 | Henry v. Henry, (1996) 185 C.L.R. 571 | Herman v. Meallin, (1891) 8 W.N. 38 | Hood v. Commonwealth of Australia, [1968] V.R. 619 | Hunt v. B.P. Exploration Co. (Lybia) Ltd., (1980) 144 C.L.R. 565 | Jackson v. Goldsmith, (1950) 81 C.L.R. 446 | Jamieson v. Robb, (1881) 7 V.L.R. 170 | Keele v. Findley, (1991) 21 N.S.W.L.R. 444 | Kemp, (1957) 82 C.L.R. 341 | Lapp v. Lapp, [2010] B.C.C.A. 517, [2011] 3 W.W.R. 694 | Lewis Construction Co. Ltd. v. M. Tichauer S.A., [1966] V.R. 341 | Lundgren v. O'Brian, [1921] V.L.R. 361 | McCleary v. Director of Public Prosecutions, (1980) 20 W.A.R. 288 | Mendelson-Zeller Co. Inc. v. T. & C. Providores Pty. Ltd., [1981] 1 N.S.W.L.R. 366 | Mickelberg, [1986] W.A.R. 365 | Mraz, (1956) 96 C.L.R. 62 | Murakami v. Wiryadi, [2010] N.S.W.C.A. 7 | Murphy v. Abi-Saab, (1995) 37 N.S.W.L.R. 280 | Nicholls v. Wilson and Partners Ltd., [2010] N.S.W.C.A. 222, (2010) 243 F.L.R. 177 | O'Loughlin, [1971] 1 S.A.S.R. 219 | Patton, [1998] 1 V.R. 7 | Pezet v. Pezet, (1947) 47 S.R. (N.S.W.) 45 | Ramsay v. Pigram, (1967) 118 C.L.R. 271 | Régie Nationale des Usines Renault S.A. v. Zhang, (2003) 210 C.L.R. 491 | Reid v. Republic of Nauru, [1993] 1 V.R. 251 | Rocklea Spinning Mills Ltd. v. Consolidated Trading Corporation, [1995] V.R. 181 | Rogers, (1994) 181 C.L.R. 251 | Safran v. Chani, [1970] 1 N.S.W.L.R. 70 | Schnabel v. Lui, [2002] N.S.W.S.C. 15 | Seegner v. Marks, (1895) 21 V.L.R. 491 | Shallay Holdings Pty. Ltd. v. Griffith Co-Operative Society Ltd., [1983] 1 V.R. 760 | Shears v. Chisholm, [1994] 2 V.R. 535 | Spirits International BV v. Federal Treasury Enterprise (FKP) Sojuzplodoimport, [2011] F.C.A.F.C. 69 | Splatt v. Splatt, (1889) 10 N.S.W.L.R. 227 | Stanley Kerr Holdings Pty. Ltd. v. Gibor Textile Enterprises Ltd., [1978] 2 N.S.W.L.R. 372 | Terry, [2004] E.W.C.A. Crim. 3252, [2005] Q.B. 996 | Toubia v. Schwenke, [2002] N.S.W.C.A. 34, (2002) 54 N.S.W.L.R. 46 | Veco Drilling v. Armstrong, [1982] 1 W.W.R. 177 | Vuckov, (1986) 40 S.A.S.R. 498 | Wentworth v. Rogers, (1986) 6 N.S.W.L.R. 534 | Whung v. Whung, [2011] Fam. Ca (Aus.) 137 | Wilkes, (1948) 77 C.L.R. 511 | Williams v. Society of Lloyd's, [1994] 1 V.R. 274
פסיקה קנדית Akins, (2002) 164 C.C.C.3d 289 | Albert v. Fraser Companies, [1937] 1 D.L.R. 39 | Allen v. Standard Trusts Co., (1920) 57 D.L.R. 105 | Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board), [1993] 1 S.C.R. 897 | Anthony v. Popowich, [1949] 4 D.L.R. 640 | Arrowmaster Inc. v. Unique Farming Ltd., (1993) 17 O.R. (3d) 407 | Ashley v. Gladden, [1954] 4 D.L.R. 848 | Atra v. Lorac Transport Ltd., (1986) 28 D.L.R. (4th) 309 | Bangoura v. Washington Post, (2005) 258 D.L.R. (4th) 341 | Bank of Montreal v. Mitchell, (1997) 143 D.L.R.4th 697 | Barrick Gold Corp. v. Lopehandia, (2004) 71 O.R. (3d) 416 | Batavia Times Publishing Co. v. Davis, (1977) 82 D.L.R. (3d) 247 | Beals v. Saldanha, [2003] 3 S.C.R. 416, (2003) 234 D.L.R. (4th) 1 | Bedessee Imports Ltd. v. Guyana Sugar Corporation, (2010) 329 D.L.R. (4th) 382 | Brereton v. Canadian Pacific Railway, (1897) 29 O.R. 57 | Burchell v. Burchell, [1926] 2 D.L.R. 595 | Burns v. Davidson, (1891) 21 O.R. 547 | Burpee v. Burpee, [1929] 3 D.L.R. 18 | Canadian Commercial Bank v. Carpenter, (1990) 62 D.L.R. (4th) 734 | Catania v. Giannattasio, (1999) 174 D.L.R. (4th) 170 | Chapman v. O'Hara, (1987) 46 D.L.R. (4th) 504 | Chapman's Estate v. O'Hara, (1987) 46 D.L.R. (4th) 504, [1988] 2 W.W.R. 275 | Cortés v. Yorkton Securities Inc., (2007) 278 D.L.R. (4th) 740 | Currie v. McDonald's Restaurants of Canada, (2005) 250 D.L.R.4th 224 | Duhamel, [1984] 2 S.C.R. 555 | Duke v. Andler, [1932] 4 D.L.R. 529 | Finta, [1994] 1 S.C.R. 701 | First Capital Ltd. v. Winchester Computer Corporation, (1987) 44 D.L.R. (4th) 301 | Flota Maritima Browning de Cuba S.A. v. Republic of Cuba, [1962] S.C.R. 598 | Forbes v. Simmons, (1914) 20 D.L.R. 100 | Four Embarcadero Center Venture v. Mr. Greenjeans Ltd., (1988) 64 O.R. (2d) 746 | Gacs, (1968) 68 D.L.R. (2d) 345 | Grdic, [1985] 1 S.C.R. 810 | Gushe, [1980] 1 S.C.R. 798 | Haspel v. Haspel, [1934] 2 W.W.R. 412 | Hellens v. Densmore, (1957) 10 D.L.R. (2d) 561 | Heon v. Heon, (1989) 69 O.R. (2d) 758 | Hlynski v. Hlynski, (1999) 176 D.L.R. (4th) 132 | Hughes, (1968) 70 D.L.R. (2d) 298 | Ichi Canada Ltd. v. Yamauchi Rubber Industry Co., (1983) 144 D.L.R. (3d) 533 | International Power and Engineering Consultants Ltd. v. Clark, (1964) 43 D.L.R. (2d) 394 | J.G. White Engineering Co. v. Canadian Car & Foundary Co., [1940] 4 D.L.R. 812 | Jaffe v. Miller, (1993) 13 O.R. (3d) 745 | Jenner v. Sun Oil Co., [1952] 2 D.L.R. 526 | Kidron v. Green, (2000) 48 O.R. (3d) 775 | L., (1993) 87 C.C.C.3d 143 | Lear v. Lear, (1974) 51 D.L.R. (3d) 56 | Leaton Leather & Trading Co. v. Ngai Tak Kong, (1997) 147 D.L.R. (5th) 1377 | M., (1994) 94 C.C.C.3d 459 | Maguire v. Maguire, (1921) 64 D.L.R. 180 | Malo v. Clement, [1943] 4 D.L.R. 773 | Marshall v. Houghton, [1923] 2 W.W.R. 553 | Marx v. Balac, [2008] B.C.S.C. 195 | Mattar v. Public Trustee, [1952] 3 D.L.R. 399 | McDonald & Sons Ltd. v. Export Packers Co. Ltd., (1979) 95 D.L.R. (3d) 174 | Miller v. Teale, (1954) 92 C.L.R. 406 | Minera Aquiline Argentina S.A. v. I.M.A. Exploration Inc., [2007] 10 W.W.R. 648 | Modern Fashions Ltd., (1969) 8 D.L.R. (3d) 590 | Moore v. Mercator Enterprises Ltd., (1978) 90 D.L.R. (3d) 590 | Moran v. Pyle National (Canada) Ltd., (1973) 43 D.L.R. (3d) 239 | Muscutt v. Courcelles, (2002) 213 D.L.R. (4th) 577 | National Bank of Canada v. Clifford Chance, (1996) 30 O.R. (3d) 746 | National Surety Co. v. Larsen, [1929] 4 D.L.R. 918 | Newman v. Bradshaw, [1916] 28 D.L.R. 769 | Oakwell Engineering Ltd. v. Evernorth Industries Inc., (2007) 81 O.R. (3d) 585 | Ontario Harness Horse Association v. Ontario Racing Commission, (2003) 62 O.R. (3d) 26 | Original Blouse Co. Ltd. v. Bruck Mills Ltd., (1963) 42 D.L.R. (2d) 174 | P.A.S.C. v. United States Defense Department, [1992] 2 S.C.R. 50, (1992) 91 D.L.R. (4th) 449 | Palmer, (1980) 107 D.L.R. (3d) 401 | Paslowski, (1957) 11 D.L.R. (2d) 180 | Patton v. Reed, (1972) 30 D.L.R. (3d) 494 | Pei v. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, (1998) 41 O.R. (3d) 39 | Petersen v. A/B Bahco, (1980) 107 D.L.R. (3d) 49 | Pindling v. N.B.C., (1984) 14 D.L.R. (4th) 391 | Poirier v. Williston, (1980) 113 D.L.R. (3d) 252 | Pro-Swing Inc. v. Elta Golf Inc., [2006] 2 S.C.R. 612 | Purdom v. Pavey & Co., (1896) 26 S.C.R. 412 | Rickett v. Rickett, (1990) 67 D.L.R. (4th) 103 | Rizzo v. Hanover Insurance Co., (1993) 103 D.L.R.4th 577 | Ross v. McMullen, (1971) 21 D.L.R. (3d) 228 | Schreiber v. Canada, (2002) 216 D.L.R. (4th) 513 | Skyrotors Ltd. v. Carriere Technical Industries, (1979) 102 D.L.R. (3d) 323 | Smith v. Smith, [1955] 1 D.L.R. 229 | Society of Lloyd's v. Meinzer, (2002) 210 D.L.R. (4th) 519 | Strange v. Radford, (1887) 15 O.R. 145 | Suncorp Realty Inc. v. P.L.N. Investments Inc., (1985) 23 D.L.R. (4th) 83 | Tezcan v. Tezcan, (1987) 46 D.L.R. (4th) 176 | Tezcan v. Tezcan, (1992) 87 D.L.R. (4th) 503 | United States of America v. Harden, (1963) 41 D.L.R. (2d) 721 | United States of America v. Yemec, (2010) 320 D.L.R. (4th) 96 | United States v. Public Service Alliance of Canada, [1992] 2 S.C.R. 50 | University of Calgary v. Colorado School of Mines, [1996] 2 W.W.R. 596 | Verney, (1993) 87 C.C.C.3d 363 | Vile v. von Wendt, (1979) 103 D.L.R. (3d) 356 | Ward v. Coffin, (1972) 27 D.L.R. (3d) 58 | Wood v. Wood, (1916) 28 D.L.R. 367 | Zodiac International Products Inc. v. Polish People's Republic, (1977) 81 D.L.R. (3d) 656
פסיקה דרום אפריקאית Commissioner of Taxes v. McFarland, 1965 (1) S.A. 470 | H. v. H., 1952 (4) S.A. 168 | Inter-Science Research and Development Services Pty Ltd. v. Republica de Moçambique, 1980 (2) S.A. 111 | Penrose, 1966 (1) S.A. 5 | Xaki, 1950 (4) S.A. 332
פסיקה ניו זילנדית Adastra Aviation Ltd. v. Airparts (N.Z.) Ltd., [1964] N.Z.L.R. 393 | Birch v. Birch, [2001] 3 N.Z.L.R. 413 | Club Mediterranée N.Z. v. Wendell, [1989] 1 N.Z.L.R. 216 | Clyne v. Yardley, [1959] N.Z.L.R. 617 | Connor v. Connor, [1974] 1 N.Z.L.R. 632 | Controller and Auditor-General v. Davison, [1996] 2 N.Z.L.R. 278 | Craddock's Transport Ltd. V. Stuart, [1970] N.Z.L.R. 499 | Davis, [1982] 1 N.Z.L.R. 584 | Fatu, [1989] 3 N.Z.L.R. 419 | Hunt v. B.P. Exploration Co. (Lybia) Ltd., [1980] 1 N.Z.L.R. 104 | Laughland v. Stevenson, [1995] 2 N.Z.L.R. 474 | Longbeach Holdings Ltd. v. Bhanabhai & Co. ltd., [1994] 2 N.Z.L.R. 28 | Mackay Refined Sugars (NZ) Ltd. v. New Zealand Sugar Co. Ltd., [1997] 3 N.Z.L.R. 476 | McConnell Dowell Constructors Ltd. v. Lloyd's Syndicate 396, [1988] 2 N.Z.L.R. 257 | Moore, [1999] 3 N.Z.L.R. 385 | My v. Toyota Motor Co. Ltd., [1977] 2 N.Z.L.R. 113 | Pitcairn v. Sutton, [1995] 1 N.Z.L.R. 426 | Pratt v. Rural Aviation Ltd., [1969] N.Z.L.R. 46 | Questnet v. Lane, [2008] N.Z.H.C. 710 | Redhead v. Redhead, [1926] N.Z.L.R. 131 | Reef Shipping Co. Ltd. v. Fua Kavenga, [1987] 1 N.Z.L.R. 550 | Reeves v. One World Challenge L.L.C., [2006] N.Z.L.R. 184 | Sharps Commercials Ltd. v. Gas Turbines Ltd., [1956] N.Z.L.R. 819 | Svirskis v. Gibson, [1977] 2 N.Z.L.R. 4 | Walker v. Walker, [1983] N.Z.L.R. 560 | X. v. Y., [1996] 2 N.Z.L.R. 196
פסיקה סקוטית Atlantic Telecom GmbH, (2004) S.L.T. 1031 | Attorney General for Canada v. Schulze, (1901) 9 S.L.T. 4 | Diamond v. H.M. Adv., (1999) S.C.C.R. 411 | Glasgow Corporation v. Johnston, (1915) S.C. 555 | Jacobs & Turner Ltd. v. Celsus Sarl, (2007) S.L.T. 722 | Kerr v. Ferguson, (1931) S.C. 736 | Kirkcaldy D.C. v. Household Manufacturing Ltd., (1987) S.L.T. 617 | MacDougal v. Chitnavis, (1937) S.C. 390 | Russell v. Woolworth & Co., (1982) S.C. 20 | Scott Lighgow Ltd. v. G.E.C. Electrical Projects Ltd., (1992) S.L.T. 244 | Woolfson v. Strathclyde Regional Council, (1978) S.L.T. 159
פסיקה אירית Adams v. Director of Public Prosecutions, [2001] 2 I.L.R.M. 401 | Analog Devices B.V. v. Zurich Insurance Co., [2002] 1 I.R. 272 | Bank of Ireland v. Meeneghan, [1994] 3 I.R. 111 | Belton v. Carlow County Council, [1997] 1 I.R. 172 | Blair v. Crawford, [1906] 1 I.R. 578 | Canada v. Employment Appeals Tribunals, [1992] I.L.R.M. 325 | Carlingford Harbour Commissioners v. Everard & Sons Ltd., [1985] I.R. 50 | De Burgho's Estate, [1896] 1 I.R. 274 | G. v. G., [1984] I.R. 368 | Grehan v. Medical Inc., [1986] I.R. 528 | Joynt v. McCrum, [1899] 1 I.R. 217 | Larkins v. N.U.M., [1985] I.R. 671 | Mayo-Perrot v. Mayo-Perrot, [1958] I.R. 336 | McCarthy v. Pillay, [2003] 1 I.R. 592 | McElhinney v. Williams, [1996] 1 I.L.R.M. 276 | M'Donnell v. M'Donnell, [1921] 2 I.R. 148 | Minister of Supplies v. Connor, [1945] I.R. 231 | People v. O'Callaghan, [2001] 1 I.R. 584 | Pim v. Coyle, [1903] 1 I.R. 457 | Powell v. Adamson, [1895] 2 I.R. 41 | Reamsbottom v. Raftery, [1991] I.R. 531 | Schmidt v. Home Secretary of the Government of the United Kingdom, [1997] 2 I.R. 121 | Shipsey v. British and South American Steam Navigation Co. Ltd., [1936] I.R. 65 | Zarine v. Owners of S.S. Ramava, [1924] I.R. 148
פסיקה סינגפורית Hong Pian Tee v. Les Placements Germain Gauthier Inc., [2002] 2 Sing. L.R. 81 | J.I.O. Minerals F.Z.C. v. Mineral Enterprises Ltd., [2011] 1 Sing. L.R. 391 | Murakami v. Wiryadi, [2008] S.G.C.A. 44 | W.S.G. Nimbus Pte Ltd. v. Board of Control for Cricket in Sri Lanka, [2002] 3 Sing. L.R. 603
פסיקה גרמנית BGH 7, 149 | BGH 10, 63 | BGH 18, 29 | BGH 27, 30 | BGH 28, 18 | BGH 30, 1 | BGH 118, 312 | RG 32, 137 | RG 52, 298 | RG 62, 83 | BGH NStZ 1985, 546 | BGH NStZ 1989, 20 | BGH NStZ 1993, 133
פסיקת בית הדין האירופי לצדק Apostolides v. Orams, (Case C-420/07), [2009] E.C.R. I-3571 | Arcado Sprl v. Haviland SA, (Case 9/87), [1988] E.C.R. 1539 | Bier v. Mines de Potasse d'Alsace S.A., (Case 21/76), [1976] E.C.R. 1735 | Costa v. E.N.E.L., (1964) C.M.L.R. 425 | Dansommer A/S v. Götz, (Case C-8/98), [2000] E.C.R. I-393 | Drouot Assurances S.A. v. Consolidated Metallurgical Industries, [1998] E.C.R. I-3075 | Engler v. Janus Versand GmbH, (Case C-27/02), [2005] E.C.R. I-481 | Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl., (Case C-116/02), [2003] E.C.R. I-4693, [2005] Q.B. 1 | Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA v. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik, (Case C-334/00), [2002] E.C.R. I-7357 | Frahuil SA v. Assitalia SpA, (Case C-265/02), [2004] E.C.R. I-1543 | Freeport Plc. v. Arnoldsson, (Case C-98/06), [2007] E.C.R. I-839, [2008] Q.B. 634 | Gantner Electronic GmbH v. Basch Exploitatie Maatschappij B.V., (Case C-111/01), [2003] E.C.R. I-4207 | Gubisch Maschinenfabrik K.G. v. Palumbo, (Case 144/86), [1987] E.C.R. 4861 | Hacker v. Euro Relais, (Case C-280/90), [1992] E.C.R. I-1111 | Hoffman v. Krieg, (Case 145/86), [1988] E.C.R. 645 | Intercontainer Interfrigo SC (ICF) v. Balkende Oosthuizen BC, (Case C-133/08), [2009] E.C.R. I-9687, [2010] Q.B. 411 | Italian Leather SpA v. Weco Polstermobel GmbH & Co., (Case C-80/00), [2002] E.C.R. I-6367 | Jacob Handte GmbH v. TMCS, (Case C-26/91), [1993] E.C.R. I-3967 | Klein v. Rhodos Management Ltd., (Case C-73/04), [2005] E.C.R. I-8667 | Krombach v. Bamberski, (Case C-7/98), [2000] E.C.R. I-1935 | Lizanets v. Ukraine, [2007] E.C.H.R. 555 | Maclaine Watson & Co. Ltd. v. Council and Commission, (Case C-241/87), [1990] E.C.R. 1797 | Maersk Olie & Gas A/S v. De Haan & De Boer, (Case C-39/02), [2004] E.C.R. I-9657, [2005] 1 Lloyd's Rep. 210 | Océano Grupo Editorial SA v. Quintero, (Case C-240/98), [2000] E.C.R. I-4941 | Overseas Union Insurance Ltd. v. New Hampshire Insurance Co., (Case C-351/89), [1991] E.C.R. I-3317 | Owusu v. Jackson, (Case C-281/02), [2005] E.C.R. I-1383 | Peters v. ZNAV, (Case 34/82), [1983] E.C.R. 987 | Pravednaya v. Russia, [2004] E.C.H.R. 641 | Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany, (2001) 11 B.H.R.C. 526 | Réunion Européenne SA v. Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV, (Case C-51/97), [1998] E.C.R. I-6511, [2000] Q.B. 690 | Sanicentral GmbH v. Collin, (Case 25/79), [1979] E.C.R. 3423 | Soc Financiere et Industrielle de Peloux v. A.X.A. Belgium, (Case C-112/03), [2005] E.C.R. I-3707 | Tatry, (Case C-402/92), E.C.R. I-5439 | Turner v. Grovit, (Case C-159/02), [2005] 1 A.C. 101, [2004] 2 All E.R. (Comm.) 381, [2004] 2 Lloyd's Rep. 169, [2005] I.C.R. 23 | Van Gend en Loos v. Dutch Fiscal Administration, (1963) C.M.L.R. 105 | Webb v. Webb, (Case C-294/92), [1994] E.C.R. I-1717 | West Tankers Inc. v. Allianz SpA., (Case C-185/07), [2009] E.C.R. I-663, [2009] 1 A.C. 1138
פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret A.S. v. Ireland, (2006) 42 E.H.R.R. 1 | Cudak v. Lithuania, (2010) 51 E.H.R.R. 15 | Drozd & Janousek v. France and Spain, (1992) 14 E.H.R.R. 745 | Englert v. Germany, (1987) 13 E.H.R.R. 392 | Minelli v. Switzerland, (1983) 5 E.H.R.R. 554 | Nolkenbockhoff v. Germany, (1987) 13 E.H.R.R. 360 | Pellegrini v. Italy, (2002) 35 E.H.R.R. 44
פסיקה בינלאומית Anglo-Norwegian Fisheries, [1951] I.C.J. Rep. 116 | Corfu Channel, [1949] I.C.J. Rep. 1 | Democratic Republic of Congo v. Belgium, [2002] I.C.J. Rep. 1 | Netherlands v. Sweden, (1958) I.C.J. Rep. 53
אמנות בינלאומיות | אמנה בדבר המצאתם בחוץ לארץ של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בענינים אזרחיים או מסחריים, כ"א 800, 23 (15.11.1965) | אמנה בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בדבר הכרה הדדית בהחלטות בתי משפט בעניינים אזרחיים ומסחריים ובדבר ביצוען ההדדי של החלטות אלה, כ"א 26, 667 (1977) | אמנה המבטלת את דרישת האימות לתעודות חוץ ציבוריות, כ"א 895, 493 | האמנה האירופית בדבר עזרה הדדית בעניינים פליליים, כ"א 17, 119 (20.4.1959)] | Chicago Convention on Civil Aviation, 1944, 295 U.N.T.S. 15 | Convention for the Regulation of Aerial Navigation, 1919, 173 L.N.T.S. 11 | Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents | European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters | European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, [1970] European Treaty Series No. 70 | European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences, [1964] European Treaty Series No. 52 | European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders, [1964] European Treaty Series No. 51 | European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, [1972] European Treaty Series No. 73 | Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (1.2.1971) | Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and other Celestial Bodies, 1967, 610 U.N.T.S. 206 | United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, United Nations Publications Sales, E.83V.5 (1983) | Vienna Convention on Consular Relations, 1963, 596 United Nations Treaty Series 261 | Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, 500 United Nations Treaty Series 95
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | "אישור מוקדם להגשת כתב אישום" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.1004 (התשס"ח) | "הוראות נוהל לטיפול בבקשות הסגרה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.6000 3 (התשס"ב) | "הצורך בקביעת מדיניות מרכזית של חקירה ותביעה בתחום העונשין – הכללים החלים על הקביעה וההפעלה של המדיניות" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.1002 (התשס"ג) | "סמכות עורך-דין להודות באשמה או בעובדות בשם לקוחו, בהעדר הנאשם" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.3010 (התשס"ב)
מפתח עניינים | אגביות | אויב | איזור כלכלי בלעדי | איזור סמוך (בים) | אכיפות | אכיפת פסקי חוץ | בהליכים אזרחיים | בהליכים פליליים | בוררות (הסכם) | בחירה מתופללת של הפורום (forum shopping) | בטחון המדינה | דואר דיפלומטי | הדדיות בינמדינתית באכיפת פסקים | הוגנות דיונית | הוצאה לפועל | הוראות דין מסמיכות | היעדר עניין לציבור | היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל | עילות | תנאים | הכרה בפסקי חוץ | בהליכים פליליים | הכרה אגבית בהליכים אזרחיים | הכרה ישירה בהליכים אזרחיים | הכרה ראייתית בפסק חוץ פלילי בהליכים אזרחיים | הליך תלוי ועומד | באכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | בהכרה בפסקי חוץ בהליכים אזרחיים | בסמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | בסמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | המצאת כתבי-בי-דין | בכוח | בפועל | בפלילים | מחוץ לתחום השיפוט המקומי | הסגרה | הסכם בוררות | הסכם שיפוט | הפרת חוזה בישראל (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | השתק טיעון | השתק עילה | השתק פלוגתא | התיישנות דיונית | התרת נישואין (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | זימון למשפט | זר אויב | חיקור דין | חלל חיצון | חסינות בינלאומית | חסינות ארגונים בינלאומיים | חסינות סגל דיפלומטי זר | חסינות סגל קונסולרי זר | חסינות ריבון זר | חסינות מקרקעין זרים | חסינות נתין זר אויב | ים פתוח | ישימות | מגורים (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מושב (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מחדל בישראל (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מים טריטוריאליים | מניעה (סעד) (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מעצר | מעשה בישראל (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מעשה בית דין | באכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | בהכרה בפסקי חוץ בהליכים אזרחיים | בסמכות שיפוט בינלאומית בעניינים אזרחיים | בסמכות שיפוט בינלאומית בעניינים פליליים | מקרקעין (חסינות מקרקעין זרים) | מקרקעין בישראל (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | מרמה | נחיצות | נתין זר אויב | סופיות הפסק | סמכויות אכיפה | סמכות שיפוט בינלאומית | בעניינים אזרחיים | בעניינים פליליים | סמכות שיפוט זרה | סמכות שיפוט פנימית | עבירות חוץ | עבירות פנים | עדות זרה | עיכוב הליכים | עילת תביעה טובה | עניין לציבור | פגיעה בריבונות המדינה | פורום בלתי-נאות | פסק אישי | פסק בוררות חוץ | פסק חוץ (הגדרה) | צד שלישי (עילה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט) | קניין שביושר | ראיות לכאורה | ריבונות המדינה | שגרירות | שיתוף פעולה בינלאומי בעניינים פליליים | שליחות | שלילת סמכות שיפוט בינלאומית | בעניינים אזרחיים | בעניינים פליליים | שק דיפלומטי | תניית שיפוט | תעודה ציבורית | תעודת שר החוץ | תקנת הציבור
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות