Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת מתקל הדינים כרך ד

₪790.00 ₪550.00
מק"ט: 15096

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of The Conflict of Laws Volume 4

משפט בינלאומי: פרופ' גבריאל הלוי: תורת מתקל הדינים כרך ד

הסדרה המלאה תורת מתקל הדינים כוללת את הספרים הבאים:
3. תורת מתקל הדינים כרך א
2. תורת מתקל הדינים כרך ב
3. תורת מתקל הדינים כרך ג
4. תורת מתקל הדינים כרך ד
אודות הספר

תחום מתקל הדינים עוסק במצבים בהם מעורבות זיקות זרות כגון עסקאות בחו"ל או עסקאות בישראל עם אזרחים זרים, נזיקין בחו"ל או נזיקין בישראל עם אזרחים זרים, עבירות פליליות בחו"ל או עבירות פליליות בישראל עם אזרחים זרים, נישואין בחו"ל או נישואין בישראל עם אזרחים זרים, ירושת נכסים בחו"ל, ראיות מחו"ל, הכרה בפסקי דין מחו"ל ועוד ועוד. מתקל הדינים נוגע בכל תחומי המשפט, לרבות המשפט הפלילי, המשפט הציבורי ודיני המס.

זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין.

כרך ד הוא הספר היחיד בישראל העוסק בענייני ימאות ובכללים החלים ביהודה והשומרון.

הכרך עוסק בין היתר בנושאים הבאים :

  פרק ח – ענייני ימאות

 • תובענות חפצא (in rem) בענייני ימאות
 • בית המשפט לימאות בישראל
 • תובלת נוסעים בים
 • תובלת טובין בים
 • הימורים, הגרלות ומשחקים אסורים על ספינה בים
 • נזיקין בים
 • איכות הסביבה
 • עשיית עושר ולא במשפט וחבות בגין הושטת סיוע לכלי שיט במצוקה
 • זכויות הקניין בספינה
 • הסכמי מטלטלין ימיים


 • פרק ט – כללי מתקל הדינים החלים על יהודה והשומרון

 • סדרי דין וראיות
 • חוזים
 • שטרות
 • נזיקין
 • עשיית עושר ולא במשפט
 • פלילים
 • מיסוי
 • מקרקעין
 • מטלטלין
 • קניין רוחני
 • תאגידים
 • חדלות פירעון
 • נאמנות
 • נישואין וגירושין
 • מזונות
 • יחסי ממון בין בני זוג
 • ירושה
 • סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי ביחס ליהודה והשומרון
 • אכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון בהליכים אזרחיים בישראל
 • אכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון והכרה בהם בהליכים פליליים בישראל
 • העברת מבוקשים
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.

.
פרק ח – ענייני ימאות | 1- מהותן של תובענות חפצא (in rem) בענייני ימאות | 2- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט לימאות בישראל | 2.1- היקף סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט לימאות בישראל בתובענות חפצא בענייני ימאות | 2.2- הדין החל על תובענות חפצא בענייני ימאות | 2.2.1- סדרי דין וראיות | 2.2.2- דיני חיובים | 2.2.2.1- תובלת נוסעים בים | 2.2.2.2- תובלת טובין בים | 2.2.2.3- הימורים, הגרלות ומשחקים אסורים על ספינה בים | 2.2.2.4- ביטוח וביטוחי משנה | 2.2.2.5- נזיקין בים | 2.2.2.6- איכות הסביבה | 2.2.2.7- עשיית עושר ולא במשפט וחבות בגין הושטת סיוע לכלי שיט במצוקה | 2.2.3- דיני קניין | 2.2.3.1- זכויות הקניין בספינה | 2.2.3.2- הסכמי מטלטלין ימיים | פרק ט – כללי מתקל הדינים החלים על יהודה והשומרון | 1- נקודת המבט המשפטית הרלוונטית לדיון משפטי בישראל ביהודה והשומרון | 2- ברירת הדין | 2.1- ההשפעות האפשריות בהתאם לחוליות הקישור | 2.2- סדרי דין וראיות | 2.2.1- עניינים דיוניים | 2.2.2- הוכחת הדין הטריטוריאלי החל ביהודה והשומרון | 2.3- ברירת הדין בחיובים | 2.3.1- חיובים הסכמיים | 2.3.1.1- חוזים | 2.3.1.2- שטרות | 2.3.2- חיובים בלתי-הסכמיים | 2.3.2.1- נזיקין | 2.3.2.2- עשיית עושר ולא במשפט | 2.4- ברירת הדין בפלילים, במיסוי ובענייני ציבור | 2.4.1- פלילים | 2.4.1.1- הכלל הטריטוריאלי ביהודה והשומרון | 2.4.1.2- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון: התחולה המגוננת | 2.4.1.3- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון: התחולה האישית הסבילה | 2.4.1.4- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון: התחולה האישית הפעילה | 2.4.1.5- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון: התחולה הכלל-עולמית | 2.4.2- מיסוי | 2.4.2.1- הכלל הטריטוריאלי ביהודה והשומרון | 2.4.2.2- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון: מיסוי פרסונלי | 2.4.3- ענייני ציבור | 2.4.3.1- הכלל הטריטוריאלי ביהודה והשומרון | 2.4.3.2- ריכוך הכלל ביהודה והשומרון | 2.5- ברירת הדין בקניין ובמסחר | 2.5.1- ענייני ליבה שבקניין | 2.5.1.1- מקרקעין | 2.5.1.2- מטלטלין | 2.5.1.3- קניין רוחני | 2.5.2- ענייני קניין ומסחר כלליים | 2.5.2.1- תאגידים | 2.5.2.2- חדלות פירעון | 2.5.2.3- נאמנות | 2.6- ברירת הדין בענייני מעמד אישי | 2.6.1- ענייני מיצב אישי | 2.6.1.1- נישואין וגירושין | 2.6.1.2- הורות, אפוטרופסות ואימוץ ילדים | 2.6.2- ענייני ממון | 2.6.2.1- מזונות | 2.6.2.2- יחסי ממון בין בני זוג | 2.6.2.3- ירושה | 3- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי ביחס ליהודה והשומרון | 3.1- עניינים אזרחיים | 3.1.1- קניית סמכות שיפוט בינלאומית בידי בית המשפט הישראלי ביחס ליהודה והשומרון בעניינים אזרחיים | 3.1.1.1- המבנה הכללי | 3.1.1.2- הוראות דין מסמיכות והתאמתן ליהודה והשומרון | 3.1.1.3- הסכמי שיפוט והסכמי בוררות | 3.1.1.4- המצאה בפועל של כתבי בי-דין לנתבע בישראל | 3.1.1.5- המצאה בכוח של כתבי בי-דין לנתבע בישראל | 3.1.1.6- המצאת כתבי בי-דין מיהודה והשומרון אל מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל | 3.1.1.7- המצאת כתבי בי-דין לנתבע ביהודה והשומרון | 3.1.2- שלילת סמכות השיפוט הבינלאומית | 3.1.2.1- המבנה הכללי | 3.1.2.2- פורום בלתי-נאות (forum non conveniens) ביחס ליהודה והשומרון | 3.1.2.3- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 3.1.2.4- חסינות מקרקעין ביהודה והשומרון | 3.2- עניינים פליליים | 3.2.1- המבנה הכללי של סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים פליליים | 3.2.2- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי בעניינים פליליים ביהודה והשומרון | 3.2.2.1- כלל סמכות השיפוט הבינלאומית | 3.2.2.2- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי ביחס לאירועי פנים והרחבתה ליהודה והשומרון | 3.2.2.3- סמכות השיפוט הבינלאומית של בית המשפט הישראלי ביחס לאירועי חוץ ביהודה והשומרון | 3.2.2.4- סמכות השיפוט הבינלאומית ביחס לסמכויות אכיפה בפלילים ביהודה והשומרון | 3.2.3- שלילת סמכות השיפוט הבינלאומית בעניינים פליליים | 3.2.3.1- מעשה בית דין (res judicata) | 3.2.3.2- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 4- אכיפת פסקים והכרה בהם | 4.1- אכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון בהליכים אזרחיים בישראל | 4.1.1- התנאים לאכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון | 4.1.1.1- פסק אישי של רשות שיפוטית ביהודה והשומרון | 4.1.1.2- סמכות שיפוט פנימית | 4.1.1.3- סופיות הפסק | 4.1.1.4- אכיפות ותקנת הציבור | 4.1.2- טענות הגנה מפני אכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון | 4.1.2.1- היעדר הדדיות | 4.1.2.2- פגיעה בריבונות מדינת ישראל או בבטחונה | 4.1.3- סדרי דין והוצאה לפועל | 4.2- הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון בהליכים אזרחיים בישראל | 4.2.1- תנאי ההכרה | 4.2.2- טענות הגנה | 4.2.3- קבילות פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון כתעודה ציבורית בישראל | 4.3- הכרה ראייתית בפסקי דין פליליים שניתנו ביהודה והשומרון בהליכים אזרחיים בישראל כראיות לכאורה | 4.4- אכיפת פסקי דין שניתנו ביהודה והשומרון והכרה בהם בהליכים פליליים בישראל | 4.4.1- אכיפה | 4.4.1.1- אכיפה בישראל של פסקים שניתנו ביהודה והשומרון בידי בית המשפט הצבאי | 4.4.1.2- אכיפה ביהודה והשומרון של פסקים שניתנו בישראל | 4.4.1.3- אכיפה בישראל של פסקים שניתנו ביהודה והשומרון שלא בידי בית המשפט הצבאי | 4.4.2- הכרה | 4.5- העברת מבוקשים | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך ד | 1- ספרות | 1.1- ספרים בעברית | 1.2- ספרים בלע"ז | 1.3- מאמרים בעברית | 1.4- מאמרים בלע"ז | 2- חקיקה | 2.1- חקיקה ישראלית | 2.2- הצעות חוק ישראליות | 2.3- חקיקה זרה | 2.4- חקיקת שלטון המנדט הבריטי על ארץ ישראל שפקעה | 3- מקורות מקראיים | 4- פסיקה | 4.1- פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2- פסיקה ישראלית | 4.3- פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1- פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2- פסיקה אמריקאית | 4.3.3- פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1- אוסטרליה | 4.3.3.2- קנדה | 4.3.3.3- ניו זילנד | 4.3.3.4- סקוטלנד | 4.3.3.5- אירלנד | 4.3.3.6- סינגפור | 4.4- פסיקה אירופית | 4.5- פסיקה בינלאומית | 5- אמנות בינלאומיות | 6- מנשרי צבא ההגנה לישראל | מפתח עניינים נבחרים לכרך ד
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות