Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

מונחים משפטיים

איסור ניגוד עניינים
אישור עסקאות עם בעלי עניין
אכיפה בשוק ההון
אכיפה פרטית
אכיפה ציבורית
אקאונטביליות תאגיד
בית משפט כלכלי
בעיית הנציג
בעלות מבוזרת
בעלות צולבת
בעלות ריכוזית
בעלי מניות מיעוט
בעל עניין
בעל שליטה
גילוי מלא
החובה לפעול בהגינות
הטלת אחריות משפטית
הפרת חובת אמון
הפרת חובת אמונים של בעל מניות
הפרת חובת אמונים של דירקטור
הפרת חובת אמונים של מנכ"ל
הפרת חובת אמונים של נושא משרה
הפרת חובת נאמנות
הצדקה נורמטיבית לאכיפה
התניה על חובת אמון
התניה על חובת נאמנות
זכויות הצבעה עודפות
חובת אמון
חובת האמון של בעל מניות
חובת האמון של בעל שליטה
חובת האמון של דירקטור
חובת האמון של מנכ"ל
חובת האמון של נושא משרה
חובת הגילוי
חובת ההגינות
חובת ההגינות של בעל שליטה
חובת הנאמנות
חובת הנאמנות של בעל מניות
חובת הנאמנות של דירקטור
חובת הנאמנות של מנכ"ל
חובת הנאמנות של נושא משרה
טובת הנאה לבעל מניות
טובת הנאה לדירקטור
טובת הנאה למנכ"ל
טובת הנאה לנושא משרה
כלל ההגינות המלאה
מבנה פירמידלי
מימון תביעות
מישור הגילוי
מישור המהות
נאמנות קונסטרוקטיבית
ניגוד עניינים
ניגוד עניינים של בעל מניות
ניגוד עניינים של דירקטור
ניגוד עניינים של מנכ"ל
ניגוד עניינים של נושא משרה
סיוע להפרת חובת האמון
סעד בגין ניגוד עניינים
סעד מתן חשבונות
סעיף 14 לחוק הנאמנות
סעיף 193 לחוק החברות
סעיף 254 לחוק החברות
סעיף 256 לחוק החברות
ע"א 817/79
עיצום כספי
עניין אישי
עסקה חריגה
עסקה נגועה
פיצויים בגין ניגוד עניינים
פירמידת שליטה
קבוצות עסקיות
קבלה אסורה
קוסוי נ' בנק י.ל. פויכטוונגר בע"מ
קרן לפיצוי משקיעים
ריכוזיות השליטה
שיקול דעת עסקי
תביעה ייצוגית
תביעה נגזרת
תובענה ייצוגית
תיעול – Tunneling

Mobile version: Enabled