Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אכיפה מנהלית בדיני ניירות ערך

₪490.00
מק"ט: 15072

מחבר: ד"ר צבי גבאי

Administrative Enforcement of Securities Laws

דיני ניירות ערך: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר אכיפה מנהלית בדיני ניירות ערך הוא הראשון והיחיד בישראל בתחום חדש זה.
 
הספר מנתח לעומק את הליכי האכיפה המנהלית השונים שבאמצעותם מוסמכת רשות ניירות ערך לפעול, כפי שהוסדר בתיקון הגדול ביותר שנעשה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 מאז חקיקתו – החוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011.
 
הספר בא לעשות סדר באי הסדר הקיים בחוק. מטרתו ליצור כלי פרשני יעיל וברור.
 
המחבר סוקר את כל נוסחיה של הצעת החוק, יד ביד עם דיון מעמיק באינטרסים השונים המתנגשים שלעתים מעוררים שאלות פרשניות כבדות משקל. המחבר מנתח את הרציונלים השונים שהובילו לניסוח החוק כפי שנוסח, ומביע את דעתו לגבי הכיוון הפרשני הרצוי.
 
הספר סוקר את שלושת הליכי האכיפה המנהליים הקיימים ברשות ניירות ערך:

  • הליך להטלת עיצום כספי "פשוט"
  • הליך אכיפה מנהלי בפני וועדת אכיפה מנהלית
  • הסדר להימנעות מנקיטת הליכים

המדובר בשלושה מסלולים שונים, הנבדלים זה מזה באופיים והשלכותיהם, אשר לאור המגמה הניכרת כיום לעשות שימוש נרחב יותר בסמכויות אכיפה מנהליות כחלופה להליך הפלילי, ניתן לצפות כי השימוש בהם ילך ויגבר בשנים הקרובות.
 
קשה להניח שדיונים במותבי וועדת האכיפה המנהלית ובבית המשפט אשר יתבקש להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות הוועדה, יערכו מעתה ואילך ללא היעזרות והתייחסות לאמור בספר.

אודות המחבר

ד"ר צבי גבאי כיהן כממונה על האכיפה ברשות ניירות ערך, ובמסגרת תפקידו זה לקח חלק פעיל בתהליך חקיקת החוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך.
 
כיום הנו עורך-דין פעיל, שותף במשרד גורניצקי ושות', ובעל תואר דוקטור למשפטים (JSD) מאוניברסיטת קולומביה בניו-יורק.

.
תוכן עניינים | הקדמה מאת ד"ר יורם דנציגר, שופט בית המשפט העליון | רשימת קיצורים | פתח דבר | מבוא | 1. חוק לייעול הליכי אכיפה – מה כולל התיקון? | 2. חוק לייעול הליכי אכיפה – הסיבות לתיקון | 3. כיצד אמור התיקון להשלים את החסר? | 4. חדשנות ומבט השוואתי | 5. עיקרי הביקורת על החוק ואיזוני המחוקק | 6. מטרת הספר והמתודה שהופעלה לשם כתיבתו | הטלת עיצום כספי בידי הרשות | 1. מהות ההליך | 2. מי חשוף להליך? | 3. איסוף התשתית העובדתית לצורך ההליך | 4. הגוף המטיל את הסנקציה – "הרשות" – ועדת מליאה | 5. סדרי דין | 5.1 פתיחה בהליך והודעה למפר | 5.2 התיישנות | 5.3 תוכן ההודעה למפר | 5.4 מתן זכות טיעון/שימוע למפר ומגבלת הזמן לתגובתו | 5.5 עריכת פרוטוקול וזכות העיון בו | 5.6 החלטת הרשות ודרישת תשלום | 5.7 פרסום ודיווח | 5.8 תקיפת ההליך / עתירה מנהלית | 6. הסנקציות – סוג המפר וגובה סכום העיצום | 6.1 סכום העיצום הכספי במקרה של הפרה נמשכת או הפרה חוזרת | 6.2 סכום מעודכן של העיצום הכספי | 6.3 מועד ותנאי תשלום העיצום הכספי | 6.4 עתירה על דרישת תשלום | 7. מעבר מעיצום כספי למסלולי אכיפה אחרים | 8. ביטוח ושיפוי | 9. תקנות ההפחתה | 10 . הגבלת שינוי הסכומים בעתיד | 11 . הפרות לדוגמה ודוגמאות להחלטות | 12 . הסדרי עיצום כספי | הליך מנהלי מורחב | 1. מבוא | 2. ועדת האכיפה המנהלית | 2.1 מבוא | 2.2 מותבי הוועדה | 2.2.1 כשירות למינוי | 2.2.2 פקיעת כהונה והעברה מכהונה | 2.2.3 גמול | 2.2.4 איסור על ניגוד עניינים | 2.2.5 היעדרות חבר מותב | 2.3 סדרי דין | 2.4 ראיות | 2.5 סודיות דיוני הוועדה והחומר המוגש לה | 2.6 דיווח על החלטות הוועדה | 3. בירור הפרה | 3.1 מבוא | 3.2 צו המצאת מסמכים | 3.3 תשאול מפר / עד | 3.4 צו חיפוש וחדירה לחומר מחשב | 3.5 חובת מתן תשובות | 3.6 צו הבאה | 3.7 דרישת ידיעות ומסמכים | 4. הליך האכיפה המנהלי | 4.1 החלטה על חקירה או בירור מנהלי | 4.1.1 השיקולים לבחירת סוג הליך בירור העובדות | 4.2 החלטה על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי | 4.2.1 פתיחה בהליך אכיפה מנהלי נגד נושא משרה בכירה בתאגיד בנקאי ובגוף מוסדי | 4.3 הודעה על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי | 4.4 זכות לקבלת מידע | 4.4.1 החומר המועבר למותב | 4.4.2 החומר המועבר למפר | 4.4.3 חומר חסוי | 4.5 זכות הטיעון | 4.6 ההליך לפני המותב | 4.6.1 נוכחות בדיוני המותב | 4.6.2 טיעון בעל- פה וטיעון בכתב | 4.6.3 זימון עדים | 4.6.4 צו הבאה לעדים | 4.6.5 פרוטוקולים | 4.7 החלטת המותב | 5. אמצעי האכיפה המנהליים | 5.1 מבוא | 5.2 השיקולים להטלת אמצעי אכיפה | 5.2.1 עובדות המהוות את ההפרה | 5.2.2 נסיבות עובדתיות אחרות | 5.2.2.1 יסוד נפשי – האם כוונה תיכנס להליך המנהלי ב"דלת האחורית"? | 5.2.3 הפרות קודמות | 5.2.4 פעולות שנקט המפר עם גילוי ההפרה | 5.2.5 נסיבות אישיות – אילו סוגי נסיבות יישקלו? | 5.2.6 מדיניות האכיפה של הרשות | 5.3 עיצום כספי | 5.3.1 סכומי מקסימום | 5.3.2 חלק א' – ההפרות הקלות ביותר | 5.3.3 חלק ב' – הפרות בינוניות בחומרתן | 5.3.4 חלק ג' – ההפרות החמורות ביותר | 5.3.5 איסור ביטוח ושיפוי | 5.4 תשלום לנפגע ההפרה | 5.4.1 מנגנון ההשבה – באמצעות ממונה | 5.4.1.1 מגבלות סכום ההשבה | 5.4.1.2 תקנות המסדירות את אופן פעולת הממונה | Disgorgement – 5.4.2 סעד ההשבה | 5.5 נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה | 5.6 איסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח | 5.6.1 מגבלת עיסוק – כללי | 5.6.2 סמכויות הגבלת העיסוק של ועדת האכיפה המנהלית בגוף מפוקח | 5.7 ביטול או התליה של רישיון, אישור או היתר | 5.7.1 הגבלת עיסוקם של בעלי רישיון – כללי | 5.7.2 הגבלת עיסוקו של בעל רישיון, אישור או היתר | 5.7.3 סמכויותיה של הרשות להגביל עיסוק | 5.7.4 איסור על העסקת אדם שהוטל עליו אמצעי אכיפה מגביל עיסוק | 5.8 אמצעי אכיפה על תנאי | 6. התיישנות הפרות מנהליות | 6.1 התיישנות כאשר הרשות מודעת להפרה וכאשר אינה מודעת להפרה | 6.2 התיישנות על- פי סוג אמצעי האכיפה שהרשות מבקשת להטיל | 7. פרסום ודיווח | 8. ביקורת שיפוטית | 8.1 עתירה על החלטת מותב | 8.2 עיכוב ביצוע ההחלטה והחזר | 8.3 אישור החלטות המותב | 9. אחריות מנהלים | 9.1 מבוא | 9.2 אחריותם הפיקוחית של מנהלים להפרות מנהליות המבוצעות בתאגיד | 9.3 תוכנית אכיפה פנימית כהגנה מפני אחריות מנהלים | 10 . הליך אכיפה מנהלי והליך פלילי | 10.1 שאיפה ליצור הפרדה ברורה | 10.2 טשטוש הגבולות | 10.2.1 שימוש בראיות שנאספו בהליך בירור מנהלי במסגרת הליך פלילי | 10.2.2 עבירה חדשה – שיבוש מהלכי הליך אכיפה מנהלי | 10.2.3 הפרה חדשה – הטעיית הרשות | 10.2.4 מגבלת עיסוק – הליך אכיפה מנהלי לצד ההליך הפלילי | 10.2.5 תרמית בניירות ערך – הגרסה המנהלית | 10.2.5.1 "גורם מפוקח" או "משקיע בניירות ערך" | 10.2.5.2 הנעה ברשלנות | 10.2.5.3 עסקאות מתואמות / עצמיות; ייצוב אסור | 10.2.6 שימוש במידע פנים – ההפרה המנהלית | הסדרי אכיפה | הסדר אכיפה – הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקתם | 1. טיב הסמכות | 2. היקף הסמכות | 3. ההסדר עם המפר | 4. אופן עריכת ההסדר | 4.1 תיאור העובדות | 4.2 תיאור הליך שהופסק | 4.3 סוג אמצעי האכיפה שיוטל | 4.4 פרק הזמן לתחולת התנאי | 5. הפרת ההסדר | 6. פרסום ודיווח מיידי | 6.1 אי פרסום כתוצאה מ"נימוקים מיוחדים שיירשמו" | 7. קבילות הסכמת חשוד וראיות שמסר | 8. סמכות מקבילה אך מוגבלת לפרקליט מחוז | נספחים | נספח א': סדרי דין לעבודת ועדת האכיפה המינהלית | נספח ב': רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים מפוקחים ע"י הרשות | נספח ג': קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך וניהול ההשקעות | נספח ד': תזכיר חוק אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), 533 התשס"ט-2008 | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | מפתח פסיקה | מפתח פסיקה | פסיקה זרה | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרות זרה
חקיקה ראשית | [חוק] איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 | [חוק] בנק ישראל, תש"ע-2010 | [חוק] בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 | [חוק] בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 | [חוק ה]הגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 | [חוק] הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | [חוק] הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 | [חוק] הגנת השכר התשי"ח-1958 | [חוק] הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 | [חוק ה]פיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 | [חוק] השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 | [חוק ה]חברות, התשנ"ט-1999 | [חוק] חופש המידע, תשנ"ח-1998 | [חוק] ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 | [חוק] לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 | [חוק ה]מים, התשי"ט-1959 | [חוק] מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | [חוק ל]מניעת מפגעים, התשכ"א-1961 | [פקודת] מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 | [חוק] מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 | [חוק] מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 | [חוק] ניירות ערך, התשכ"ח-1968 | [חוק] ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010 | [חוק] סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | [פקודת] סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | [חוק] עובדים זרים, התשנ"א-1991 | [חוק ה]עונשין, התשל"ז-1977 | [חוק ה]פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 | [חוק ה]פיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 | [חוק ה]פיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 | [פקודת ה]פרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 | [פקודת ה]פרשנות [נוסח חדש] | [חוק ה]פרשנות, התשמ"א-1981 | [פקודת ה]ראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 | [פקודת ה]רופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 | [חוק] שמירת ניקיון, התשמ"ד-1984 | [חוק ל]תיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958
חקיקת משנה | [תקנות] איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 | [תקנות] הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997 | [תקנות] ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) | [תקנות] ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי), תשע"א-2011 | [תקנות] ניירות ערך (עסקה עם בעל שליטה) | [תקנות] ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), התשס"ו-2005 | [תקנות ה]פיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007 | [תקנות ה]פיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007
הצעות חוק | [הצעת חוק] ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 | [הצעת חוק] סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 60) (התיישנות), התשס''ט-2008 | [הצעת] חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 61) (הסדר לסגירת תיק מותנית), התשס"ט-2008 | [הצעת חוק ה]עונשין (תיקון מס' 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו-2006 | [הצעת חוק ל]תיקון פקודת הרופאים (קריטריונים למינוי חברי וועדת משמעת), התש"ע-2010
תזכירים | [תזכיר חוק] אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2008 | [תזכיר חוק] אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2009 | [תזכיר חוק] אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשס"ט-2010 | [תזכיר הצעת חוק] סדר הדין הפלילי (תיקון – התיישנות), התשס"ח-2008 | [תזכיר חוק] שיפוט המשמעת במקצועות מוסדרים על פי דין, התשס"ח-2008
חקיקה אמריקאית Administrative Procedure Act | Rules of Practice | Securities Exchange Act of 1934 | Sentencing Guidelines | 28 U.S.C. פסקי דין של בית המשפט העליון | ע"א 5320/90 א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך | בג"ץ 24/56 אברהם רוטשטיין נ' המועצה המקומית הרצליה | בג"ץ 7805/00 אלוני נ' מבקרת עיריית ירושלים | עת"מ 1216/03 אמינילוב אלישבע נ' מדינת ישראל/משרד התחבורה – משרד הרישוי חדרה | ע"פ 9956/05 אסף שי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד | ע"א 1613/91 ארביב נ' מדינת ישראל | עש"מ 3/88, ארמנדט אזוט נ' מדינת ישראל | עש"מ 3725/91 בכרך נ' מדינת ישראל | בג"ץ 297/82 ברגר נ' שר הפנים | ע"פ 431/08 גורג' גואברה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 7542/05 גל פורטמן נ' מאיר שטרית | בג"ץ 93/06 ד.נ. כל גדר בע"מ נ' שר התעשייה, המסחר והתעסוקה | ע"פ 1382/99 דוד בלחניס נ' מדינת ישראל | על"ע 8280/05 הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' שלם | על"ע 14/83 הועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין תל אביב נ' זאב קובלר | ע"א 3398/06 הרשות להגבלים עסקיים נ' דור-אלון אנרגיה בישראל (1998) בע"מ | ע"מ (מנהליים) 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל – רשות המיסים | ע"פ 1250/07 זאייד אבו סולב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 56/76 זכר ברמן נ' שר המשטרה | בג"ץ 6396/96 זקין נ' ראש עיריית באר שבע | ע"פ 5121/98 טור' (מיל') רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי | בג"ץ 4914/94 טרנר נ' מבקרת המדינה | בג"ץ 1029/06 [ד"ר] יולי נודלמן נ' שר הפנים | בג"ץ 7177/95 יורוגם בע"מ נ' מרכז ההשקעות על פי חוק לעידוד השקעות הון | בג"ץ 237/81 יחזקאל דעבול נ' עריית פתח-תקוה רשות הרישוי | בג"ץ 13/57 יעקב צמוקין נ' בית דין המשמעתי לעובדי המדינה | ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל | ע"א 8142/04 יריב מלימובקה נ' שר הבריאות | ע"פ 5121/98 יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי | ע"פ 4148/03 כהן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 113/52 ליזי זקס נ' שר-המסחר והתעשייה | רע"פ 26/97 לקס נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר | בג"צ 5064/03 לשכת סוכני ביטוח בישראל נ' המפקח על הביטוח | בג"ץ 442/71 מאיר לנסקי נ' שר הפנים | עת"מ (י-ם) 1545/09 מאיר נ' רשות ניירות ערך | בג"ץ 680/88 מאיר שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי | ע"א 9022/08 מגורי-כהן נ' קמר | ע"א 9300/05 מדינת ישראל המפקח על הביטוח נ' יוסף קוסקוסי | ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ | עש"מ 5282/98 מדינת ישראל נ' כתב | בר"מ 3186/03 מדינת ישראל נ' עין דור | ע"א 439/88 מדינת ישראל רשם מאגרי מידע נ' ונטורה | בג"ץ 1227/98 מלבסקי נ' שר הפנים | ע"פ 35/50 מלכה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית | ע"א 228/58 נתנאל רוטשטיין נ' יו"ר בית הדין למשמעת של עובדי המדינה | ע"פ 1152/91 סיקסיק נ' מדינת ישראל | בג"ץ 159/84 עבד אל עזיז עלי שאהין נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה | בג"ץ 2013/91 עירית רמלה נ' שר הפנים | ע"א 323/89 פכרי קוהרי נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | בג"ץ 162/80 פלוני נ' בית הדין הצבאי | על"ע 663/90 פלוני נ' הוועד המחוזי של מחוז תל אביב-יפו | עש"מ 356/96 פלוני נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 799/80 פנחס שללם נ' מינהל נפת פתח-תקווה משרד הפנים | עש"מ 1/66 פסקל נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 7929/96 קוזלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל | ע"א 735/75 רויטמן נ' אדרת | בג"ץ 8137/10 רועי ורמוס נ' פרקליט המדינה ואח' | ע"א 1761/02 רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ | רע"א 4096/04 שלמה בוטח נ' מדינת ישראל פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | עת"מ (מחוזי יר') 768/05 אילן נ' הרשות לניירות ערך | ע"ש (חיפה) 852/04 אפרימה אהוד נ' המפקח על הביטוח | ע"ש (חי') 1023/04 יוסף קוסקוסי נ' המפקח על הביטוח | ע"פ (מחוזי ת"א) 70384/08 מדינת ישראל נ' אופמת השקעות | ע"פ (מחוזי ת"א) 70226/08 מדינת ישראל נ' גרינפלד | ע"פ (מחוזי ת"א) 70271/08 מדינת ישראל נ' כבירי | ת"פ (י-ם) 1274/00 מדינת ישראל נ' מודגל בע"מ | ע"ש (י-ם) 3083/04 מלר נ' המפקח על הביטוח | ע"ש (י-ם) 5083/06 מרדכי בן עטר נ' משרד המשפטים | עמ"נ (מחוזי חיפה) 448/07 פלוני נ' בית הדין לביקורת משמורת על שוהים שלא כדין | ע"ש (י-ם) 302/08 פנחס דידי נ' המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה | תפ"ח (מחוזי ת"א) 1084/06 פרחי נ' מדינת ישראל | עת"ם (י-ם) 1092/09 קבוצת ברן בע"מ נ' רשות ניירות ערך | ע"ש (ת"א) 1237/06 רביד ואח' נ' רשות לניירות ערך | ע"ש (חי') 1074/04 רן מאור נ' מדינת ישראל – המפקח על הביטוח משרד האוצר | עת"מ 473/07 ש.י. דייטש בע"מ ח.פ. 513507897 נ' מדינת ישראל
פסקי דין של בתי משפט מינהליים | עע"מ (מנהליים) 398/07 התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל – רשות המיסים | עע"מ (מנהליים) 9341/05 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות | עת"מ (מנהליים יר') 287-10 לנדמארק גרופ בע"מ נ' רשות ניירות ערך
פסקי דין של בתי משפט השלום | ת"א (שלום ת"א) 107818/00 דרעי נ' בנק הפועלים בע"מ | ת"פ (ת"א) 2665/07 מדינת ישראל נ' לאומי ל.פ. בע"מ | ת"פ (שלום ת"א) 8550/99 מדינת ישראל נ' קאופמן
פסקי דין של בתי הדין לעבודה | ע"ע 300050/98 המועצה המקומית גבעת זאב – מחמוד מוחמד אלי מחמוד ואח'
עתירות | עתירת איגוד הנאמנים בשוק ההון בישראל (ע"ר) נגד מדינת ישראל, בעקבותיה נפתח תיק בג"ץ 3803/11 (הוגשה בתאריך 18.5.11) | תגובה מטעם המשיבים המיוצגים על ידי פרקליטות המדינה, בג"צ 3801/11, 4694/11 ו – 5437/11 (הוגשה בתאריך 5.10.11)
פסיקה אמריקאית American Cyanamid Co. v. FTC, 363 F.2d 757 (6th Cir. 1966) | Blinder, Robinson & Co. v. SEC, 837 f.2d 1099 (D.C. Cir. 1988) | In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996) | In the Matter of Robert L. Burns, Rel. No. 3260/Rel. No. 29746, 15 (August 5, 2011) In the Matter of Steven D. Goodman, Rel. No. 43889 (January 26, 2001) MFS Securities Corp. v. SEC, 380 f.3D 611 (2d Cir. 2004) | Otto v. SEC, 253 F.3D 960 (7th Cir. 2001) Riordan v. SEC, 627 F.3d 1230 (D.C. Cir. 2010) | SEC v. Bilzerian, 29 F.3d 689, 696 (D.C. Cir. 1994) SEC v. First City Fin. Corp., 890 F.2d 1215 (D.C. Cir. 1989) | SEC v. Johnson, 174 Fed. Appx. 111 (3d Cir. 2006) | SEC v. Smyth et al, 420 F.3d 1225, 2005 U.S. App. LEXIS 16721 (11th Cir. 2005) | U.S. v. Nacchio, 573 F.3d 1062, 2009 U.S. App. LEXIS 17721 10th Cir. 2009
ספרים ישראלים | ברכה, ברוך ההליך המנהלי חלק ב (נבו, 1996) | ברק-ארז, דפנה משפט מינהלי כרך א (טובה אולשטיין עורכת, 2010) | גורן, אורי סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט) | זמיר, י', הסמכות המינהלית כרך א' (תשנ"ו, 1996) | זמיר, י', הסמכות המינהלית כרך ב' (תשנ"ו, 1996) | צפריר, עזר מידע פנים (בורסי, 2005)
מאמרים ישראלים | אפללו, אתי "גושן: בשוק ההון פועלים גורמים המעדיפים רשות חלשה ושלא תהיה אכיפה מנהלית" TheMarker, שוק ההון 9.6.2010 | באום, באום "לדור סגר התיק הפלילי נגד פסגות; תשלם קנס עתק של 150 מיליון שקל" TheMarker 30.10.2010 | בינדמן, רחלי "זוהר גושן: יש עלי הרבה ביקורת – חושבים שאני לואי ה-14" כלכליסט, השוק 9.6.2010 | ברגרפרוינד, אסף "פעיל שוק ההון... נעצר על ידי רשות ני"ע בחשד להרצת מניות", TheMarker 27.1.2004 | גבאי, חיים "הכופר ותרומתו למערך הענישה הפיסקלי בישראל" מיסים כ/2 א-39 (2006) | גורלי, משה "ורדה אלשיך נגד זוהר גושן: 'אנשי רשות ניירות ערך לא מוסמכים לקבוע מה סביר'" כלכליסט, משפט ומיסוי 17.4.2011 | גושן, זוהר "תרמית ומניפולציה בניירות ערך: תאומים לא זהים" משפטים ל 591 (2000) | דותן, יואב "פרסום הנחיות מינהליות" משפט וממשל ג' 475 (תשנ"ו) | ידלין, עמרי "מניפולציה אסורה, מהי? הערה תיאורטית עם יישום פרקטי ותמיכה אמפירית" מגמות בפלילים: עיונים בתורת האחריות הפלילית 465 (תשס"א-2001) | מן, קנת "בעד סנקציות מינהליות בתחום ניירות ערך" תאגידים ה/2 128 (2008) | מן קנת, וולקן ניצן "סמכויות החקירה אל מול הזכות להימנע מהפללה עצמית בהליך האכיפה המינהלי ברשות ניירות ערך" תאגידים ח1 3 (2011) | סול אהול, טריויס אלעד "על איסור הביטוח והשיפוי בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך" תאגידים ח/1 19 (2011) | עוזרי, רם "השוק מברך על החלטתו הראשונה של האוזר: "אסור שהחוקר והתובע יהיה גם השופט בהליך המינהלי", TheMarker 26.5.11 | פאר, עירן "הבנקים נגד גושן: 'אימפריאליסט שמנסה להעצים סמכויותיו'", גלובס, שוק ההון 2.3.2010 | פינק, יוסי "פעיל בשוק: הזכיה של... לא בהכרח תעשה טוב למשקיעים", Bizportal 12.8.2009 | קנאור, איריס "המשפט הבינלאומי הפרטי וערעור הריבונות בעידן הגלובליזציה: החלת משפט ציבורי זר על חוזים עבר-לאומיים" עיוני משפט כז(2) (נובמבר 2003) 489 | קנה הדר, פיגנבאום חנן, הנדלר שניר "פעילים בכירים בשוק ההון: לא חוששים מצניחה למשבר כפול"כלכליסט 10.10.2010 | קרמניצר, מרדכי "התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה העת לסיים את עונת המשחקים" משפטים יז 475 (1988) | שפורר, שרון "פעיל בשוק ההון: החתמים עולים לרגל... לקראת הנפקת קנית לפי שווי המוערך ב-2 מיליארד דולר" TheMarker 5.1.2010 | שרביט, נועם "פעיל שוק ההון... מואשם בגניבת 400 אלף שקל ממשקיעים", גלובס 20.12.2009
דו"חות | דו"ח הבורסה בעניין התפתחות מספר החברות הבורסאיות לשנת 2011, מעודכן ל-30 בספטמבר 2011 | דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך לשנת 2008 | דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך לשנת 2009 | דין וחשבון על פעולותיה של רשות ניירות ערך לשנת 2010 | רשות ניירות ערך "דוח שנתי 2007" (ה"פ 60-55436/06) (22.5.2008) | רשות ניירות ערך "דוח שנתי 2008" (3.5.2009)
פרוטוקולים | פרוטוקול דיון מליאת הכנסת ה-18, 5 (17.1.2011) | פרוטוקול ישיבה מס' 10-2008 של רשות ניירות ערך (16.11.2008) | פרוטוקול ישיבה מס' 3-2010 של מליאת רשות ניירות ערך (21.3.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (16.3.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (7.4.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (10.5.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (1.6.2010) | פרוטוקול ועדת ישיבת הכספים, הכנסת ה-18 (10.6.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (15.6.10) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (23.6.10) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (29.6.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (6.7.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (27.7.10) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (12.8.2010) | פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, הכנסת ה-18 (14.9.2010)
פרסומים | משרד האוצר, רשות ניירות ערך ובנק ישראל "בחינת מהימנות בידי גופים מפקחים" (1.12.2010) | רשות ניירות ערך "החלטת הועדה המוסמכת מטעם רשות ניירות ערך... בעניין בקשה של פלוני לקבלת רישיון לניהול תיקי השקעות", 5–6 (26.8.08) | רשות ניירות ערך "קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך וניהול השקעות" אוגוסט 2011 | רשות ניירות ערך "רשות ניירות ערך מפרסמת את הקריטריונים לבחינת פגם במהימנות גופים שעליהם היא מפקחת במסגרת האכיפה המנהלית" | רשות ניירות ערך "רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים מפוקחים ע"י הרשות: טיוטא להערות הציבור" | שיקולי הטלת כופר בעבירות מס, רשות המסים בישראל
מאמרים זרים Baker, Tom, Sean J. Griffith, The Missing Monitor in Corporate Governance: The Directors' & Officers' Liability Insurer, 95 Geo. L.J. 1795 (August 2007) | Copeland, John D. The Tyson Story: Building an Effective Ethics and Compliance Program, 5 DRAKE J. AGRIC. L. 305 (2000) | Gabbay, Zvi, Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices, 2005 J. DISP. RESOL. 349 (2005) | Gabel, Joan T.A. Nancy R. Mansfield & Susan M. Houghton, Letter vs. Spirit: The Evolution of Compliance into Ethics, 46 AM. BUS. L.J. 453 (2009) | Lanzarone, Michael R., Professional Discipline: Unfairness and Inefficiency in the Administrative Process, 51 Fordham L. Rev. 818 (1982–1983) | Schwartz, Mark S., Thomas W. Dunfee & Michael J. Kline, Tone at the Top: An Ethics Code for Directors? 58 JOUNRAL OF BUSINESS ETHICS, 79 (2005) | Walker, Rebecca S., Examining Ethical and Compliance Issues in Business, 16(1) CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL DISCLOSURE, AUDITING AND OTHER ISSUES, 3 2002
דו"חות זרים U.S. Securities and Exchange Commission: 2006 Annual Report, http://www.sec. gov/about/secpar/secpar2006.pdf | U.S. Securities and Exchange Commission: 2007 Annual Report, p. 25, App. B: http:// www.sec.gov/about/secpar/secpar2007.pdf
Mobile version: Enabled