Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה

₪890.00
מק"ט: 15076

מחברות: יעל גרוסמן, עו"ד; רוני בלקין, עו"ד; סאלי ליכט, עו"ד

Anti Money Laundering in Theory and Practice

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט / ספרות משפטית: בנקאות;
אודות הספר

המהדורה השנייה המעודכנת והמורחבת של הספר איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה דנה בהיבטים העיוניים והמעשיים של נושא איסור הלבנת ההון. המהדורה החדשה מציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם ופרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין.
 
עקב אופיו הגלובלי של העיסוק באיסור הלבנת הון, מתייחסת מהדורה זו בהרחבה גם לתחום האכיפה הבינלאומית. הספר דן בעקרונות הסיוע המשפטי בין מדינות ובחילופי מידע ומודיעין בין מדינות, בדגש על נושאים הקשורים בהלבנת הון, וכן באכיפה הבינלאומית שמובילה ארצות הברית נגד חייבי מס, שבאה לידי ביטוי, למשל, ב – FATCA ובפרשת UBS.
 
הפרק העוסק בחילוט הורחב, והוא כולל כעת את מכלול הפסיקה ואת הפרקטיקה הענפה שהתפתחה בתחום זה.
הפרק העוסק בחובות המוטלות על הגופים הפיננסיים מתייחס להחלת משטר איסור הלבנת הון גם על סוחרים באבנים יקרות והוא כולל את נוסח הצווים החדשים שפורסמו כמו גם התייחסות לשינויים צפויים בנוגע לצווים המצויים עדיין בשלבי חקיקה שונים.
גם שאר פרקי הספר עודכנו והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.
הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • מהי הלבנת הון
 • עשיית פעולה במטרה שלא יהיה דיווח
 • עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר
 • החובה לדווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
 • חילוט
 • החובות המוטלות על נותני שרותים פיננסיים
 • אחריות פלילית של נותני שרותים פיננסים ועובדיהם
 • סמכויות פיקוח וועדת עיצום כספי
 • השלכות החוק על יחסי עורך דין-לקוח ועל החיסיון
 • הרשות לאיסור הלבנת הון ומאגר המידע
 • כח המשימה הבינלאומי ה – FATF
 • אכיפה בינלאומית
 • סמכות שיפוט
 • ועוד …
אודות המחברות

עורכת דין יעל גרוסמן הנה מומחית בנושא חוק איסור הלבנת הון. עו"ד גרוסמן עוסקת במתן ייעוץ לבנקים, לגופים פיננסיים שונים, לחברות ולאנשים פרטיים, וכותבת חוות דעת מומחה בנושא איסור הלבנת הון.עורכת דין רוני בלקין מתמחה בתחום המשפט הפלילי, בעיקר בתיקים כלכליים ובעבירות צווארון לבן, בדגש על עבירות הלבנת הון, עבירות על פי חוק ניירות ערך, עבירות כלכליות שונות, ועבירות מרמה ושוחד. עורכת דין בלקין מייעצת לחשודים בחקירה ומייצגת נאשמים בבתי המשפט. בעבר עבדה עו"ד בלקין במחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך, ונטלה חלק בחקירת פרשיות כלכליות בארץ ובחו"ל.עורכת דין סאלי ליכט מתמחה במגוון נושאים של המשפט הפלילי, ובמיוחד בעבירות צווארון לבן והלבנת הון. עורכת דין ליכט היא בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 325/12 צביקה רוזנבלט נ' מדינת ישראל
ע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' אלירן עובד
בש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' יוסף סיטבון
ע"פ 4980/07 אלון כהן נ' מדינת ישראל
ע"פ 2333/07 שלמה תענך נ' מדינת ישראל
בג"ץ 10244/06 חברת אלעג'ולי לחלפנות נ' שר הבטחון

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
צ"א (חי') 19838-03-12 מאיר פיסו נ' מדינת ישראל - אגף המכס ומע"מ המחלקה לתיקים מיוחדים
צ"א (ת"א) 10406-01-12 מאיר יעקב חיים הכהן רבין חיימוב נ' מדינת ישראל
ת"פ (ב"ש) 6596-04-11 מדינת ישראל - פמ"ד נ' יגאל חג'אג'
ע"ח (מרכז) 31933-01-11 רונלד אפשטין נ' מדינת ישראל
ת"פ (ת"א) 40346-05 מדינת ישראל נ' קרן ללום
ה"פ (ת"א) 1245/03 מדינת ישראל נ' דישי אברהם
.
תוכן עניינים | הקדמה | הקדמה למהדורה הראשונה (מאת יעקב נאמן) | פרק ראשון: מבוא | 1.1 הרקע | 1.2 עקרונות משטר המאבק בהלבנת הון | 1.3 המאבק במימון טרור | 1.4 ההתפתחות הטכנולוגית והשפעתה על המאבק בהלבנת הון | 1.5 עלות מול תועלת | פרק שני: הלבנת הון מהי? | 2.1 הרקע | 2.2 מהי הלבנת הון? | (Placement) " 2.2.1 נדבך ראשון: "מיקום | (Layering) " 2.2.2 נדבך שני: "ריבוד | (Integration) " 2.2.3 נדבך שלישי: "הטמעה או אינטגרציה | 2.3 חוק איסור הלבנת הון | פרק שלישי: סעיף 3(א) – עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר | 3.1 מבוא | 3.2 "פעולה ברכוש" | 3.3 "רכוש אסור" ו"עבירת מקור" | 3.3.1 האם העלמת מס היא עבירת מקור? | 3.3.2 הכללה עקיפה של עבירות המס ברשימת עבירות המקור | 3.3.3 שרשרת פעולות הסתרה של אותו רכוש | 3.3.4 הקשר בין עבירת המקור לעבירת הלבנת ההון | 3.3.5 הוכחת עבירת המקור | 3.4 מטרת הפעולה ברכוש האסור | 3.4.1 יסוד ההסתרה שבסעיף 3(א) | 3.5 היסוד הנפשי | 3.5.1 הלכת הצפיות | 3.6 העונש | 3.7 התמזגות עבירת הלבנת ההון בעבירת המקור | 3.7.1 התמזגות עבירת הלבנת ההון בעבירת המקור לפי הדין בארצות הברית | פרק רביעי: סעיף 3(ב) – עשיית פעולה במטרה שלא יהיה דיווח | 4.1 מבוא | 4.2 עשיית פעולה ברכוש | 4.3 במטרה שלא יהיה דיווח | 4.4 היסוד הנפשי | 4.4.1 יסוד ה"מטרה" | 4.4.2 הלכת הצפיות | 4.5 האם עוסק סעיף 3(ב) בכל רכוש או רק ב"רכוש אסור"? | 4.6 באילו מקרים נעשה שימוש בפועל בסעיף 3(ב)? | 4.7 העונש | 4.8 התמזגות עבירת המקור עם עבירת האי-דיווח לפי סעיף 3(ב) | פרק חמישי: סעיף 4 – עשיית פעולה ברכוש אסור | 5.1 מבוא | 5.2 עשיית פעולה ברכוש אסור | 5.2.1 פעולה בכספי "פטור" שהושג בעבירה | 5.3 ידיעה כי הרכוש אסור | 5.3.1 "עצימת עיניים" | 5.3.2 מדוע לא כולל סעיף 4 "עצימת עיניים" | 5.3.3 סעיף 5 לחוק | 5.4 העונש | 5.5 פטור מאחריות פלילית | 5.6 היקף התחולה של סעיף 3(א) לעומת היקף התחולה של סעיף 4 | פרק שישי: סעיף 9 – החובה לדווח על הכנסה או הוצאה של כספים לישראל וממנה | 6.1 היקף החובה | 6.2 אופן הדיווח | 6.3 פטור מדיווח | 6.4 העונש בגין הפרת חובת הדיווח | 6.4.1 המסלול הפלילי | 6.4.1.1 עבירה לפי סעיף 10 לחוק | 6.4.1.2 פעולה במטרה למנוע דיווח – עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק | 6.4.2 המסלול המנהלי – עיצום כספי לפי סעיף 15 לחוק | 6.4.2.1 ועדת העיצומים | 6.4.2.2 אמות המידה להטלת עיצום כספי | 6.4.2.3 ערעור על החלטת הוועדה | 6.4.2.4 פעילות ועדות העיצומים | 6.5 סמכויות תפיסת הכספים והשימוש בהם | 6.5.1 תפיסת הכספים | 6.5.2 אופן השימוש בכספים שנתפסו | פרק שביעי: חילוט | 7.1 מבוא | 7.2 חילוט רכוש בהליך פלילי | 7.2.1 חילוט רכוש "בשווי" | 7.2.2 הימנעות מחילוט | 7.2.3 האם חילוט מהווה עונש? | 7.2.4 בקשה לחילוט תיכלל בכתב האישום | 7.2.5 ערעור על חילוט פלילי | 7.2.6 חילוט פלילי לפי הצעת חוק חילוט | 7.2.7 מהו היקף הרכוש שניתן לחלט בהליך פלילי – רכוש "ברוטו" או "נטו" | 7.3 חילוט רכוש בהליך אזרחי | 7.3.1 נטל הראיה בהליך חילוט אזרחי – אזרחי או פלילי? | 7.3.2 ערעור על חילוט אזרחי | 7.4 עירוב רכוש אסור ברכוש אחר | 7.5 מימוש חילוט מתוך נכסיו של אדם אחר | 7.5.1 נטל ההוכחה – על התביעה או על ההגנה | 7.5.2 מיהו "בעל הזכות ברכוש" הרשאי להתנגד לחילוט? | 7.5.3 מסגרת הדיון בטענות הטוען לזכות ברכוש | 7.5.4 טוען לזכות שלא הוזמן לדיון | 7.5.5 חילוט רכוש חלופי של אדם אחר | 7.5.6 סייג אמצעי המחיה הסבירים של אדם אחר | 7.5.6.1 נטל ההוכחה | 7.5.7 ערעור מטעם טוען לזכות | 7.6 מתי יגבר טוען לזכות על החילוט | 7.6.1 זכות קניינית מול זכות אובליגטורית | 7.6.2 נושה שהוא קורבן עבירה | 7.7 סעדים זמניים | 7.7.1 עקרון המידתיות בנוגע לחילוט זמני | 7.7.2 חילוט זמני של רכוש חלופי (רכוש בשווי) | 7.7.3 תפיסת חשבונות בנק ושקים בשלב החילוט הזמני | 7.7.4 חילוט זמני שלא אושר בחילוט סופי | 7.7.5 הפרוצדורה לחילוט זמני לפני הגשת כתב אישום או בקשה לחילוט אזרחי | 7.7.6 הפרוצדורה לחילוט זמני לאחר הגשה של כתב אישום או בקשה לחילוט אזרחי | 7.7.7 חילוט זמני כנגד רכוש של בן זוג | 7.7.8 סייג אמצעי המחיה הסבירים בשלב החילוט הזמני | 7.7.9 חילוט זמני מתוך רכוש של אחר | 7.7.10 צווים זמניים במעמד צד אחד | 7.7.10.1 דיון בהעדר הנידון | 7.7.11 ערעור על חילוט זמני | 7.7.12 ניהול הרכוש בשלב החילוט הזמני | 7.7.13 הארכת תוקפו של צו נגד נאשם שזוכה | 7.7.14 פיצוי בגין נזק | 7.8 תפיסה והחזקה של חפצים | 7.8.1 סמכות תפיסה ראשונית של חפץ | 7.8.1.1 נעברה בחפץ עבירה | 7.8.1.2 עומדים לעבור בחפץ עבירה | 7.8.1.3 "החפץ עשוי לשמש ראיה" | 7.8.1.4 "החפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה" | 7.8.2 הגדרת מטרת התפיסה | 7.8.3 בקשה להחזקה זמנית בחפץ לפי פקודת סדר הדין הפלילי | 7.8.3.1 סדר דין ונטל הוכחה | 7.8.3.2 מה ייעשה בחפץ בתקופת ניהול המשפט | 7.8.3.3 משך תקופת ההחזקה בנכס | 7.8.3.4 ערר על החלטה בעניין החזקת חפץ בשלבי הביניים | 7.8.4 הגשת או אי הגשת החפץ כראיה בבית המשפט | 7.8.4.1 חפץ שהוגש כראיה במשפט | 7.8.4.2 חפץ שלא הוגש כראיה במשפט | 7.9 תפיסה זמנית לפי הפסד"פ או לפי לחוק איסור הלבנת הון? | פרק שמיני: החובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים ועל סוחרים באבנים יקרות | 8.1 מבוא | 8.1.1 סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים | 8.1.2 סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות | 8.1.3 הטלת חובות על נותני שירותים נוספים | 8.2 התאגידים הבנקאיים | 8.2.1 חובות הזיהוי | 8.2.1.1 רישום פרטי הזיהוי | 8.2.1.2 הליך הכרת הלקוח | 8.2.1.3 אימות הפרטים | 8.2.1.4 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.2.1.5 פטור חלקי לגבי רישום נהנה ובעל שליטה | 8.2.1.5.1 פטור חלקי לעורך דין | 8.2.1.6 חשבון קורספונדנט | 8.2.1.7 חשבון במערכת סגורה | 8.2.1.8 זיהוי פנים אל פנים | 8.2.1.9 הנפקת כרטיס חיוב | 8.2.1.10 הוראות זיהוי ואימות חלופיות | 8.2.2 חובת בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה | 8.2.3 חובות הדיווח | 8.2.3.1 חובת דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.2.3.1.1 פטור מדיווח | 8.2.3.2 חובת דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.2.3.3 פרטי הדיווח | 8.2.3.4 מועד הדיווח | 8.2.3.5 איסור גילוי ועיון | 8.2.4 חובת שמירת מסמכים | 8.2.5 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.2.6 הפרת החובות | 8.2.7 הגופים הפיננסיים הנוספים | 8.3 חבר בורסה | 8.3.1 חובות הזיהוי | 8.3.1.1 הליך הכרת הלקוח | 8.3.1.2 רישום פרטי הזיהוי | 8.3.1.3 אימות הפרטים | 8.3.1.4 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.3.1.5 פטור חלקי לגבי רישום נהנה ובעל שליטה | 8.3.1.6 חשבון קורספונדנט | 8.3.1.7 חשבון במערכת סגורה | 8.3.1.8 זיהוי פנים אל פנים | 8.3.2 חובת בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה | 8.3.3 חובות בקרה ודיווח | 8.3.3.1 חובת ביצוע בקרה על פעולות בחשבון | 8.3.3.2 חובות דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.3.3.2.1 פטור מדיווח | 8.3.3.3 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.3.3.4 פרטי הדיווח | 8.3.3.5 מועד הדיווח | 8.3.3.6 איסור גילוי ועיון | 8.3.4 חובת שמירת מסמכים | 8.3.5 קביעת מדיניות | 8.3.6 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.3.7 הפרת החובות | 8.4 מנהל תיקים | 8.4.1 חובות הזיהוי | 8.4.1.1 הליך הכרת הלקוח | 8.4.1.2 רישום פרטי הזיהוי | 8.4.1.3 אימות הפרטים | 8.4.1.4 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.4.1.5 פטור חלקי לגבי רישום נהנה ובעל שליטה | 8.4.1.6 זיהוי פנים אל פנים | 8.4.2 חובת בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה | 8.4.3 חובות בקרה ודיווח | 8.4.3.1 חובת ביצוע בקרה על פעולות בחשבון | 8.4.3.2 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.4.3.3 פרטי הדיווח | 8.4.3.4 מועד הדיווח | 8.4.3.5 איסור גילוי ועיון | 8.4.4 חובת שמירת מסמכים | 8.4.5 קביעת מדיניות | 8.4.6 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.4.7 הפרת החובות | 8.5 מבטח וסוכן ביטוח | 8.5.1 חובות הזיהוי | 8.5.1.1 רישום פרטי הזיהוי | 8.5.1.2 אימות פרטים ודרישת מסמכים | 8.5.1.3 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.5.2 חובות הדיווח | 8.5.2.1 חובות דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.5.2.1.1 סוכן הביטוח | 8.5.2.1.2 המבטח | 8.5.2.2 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.5.2.3 פרטי הדיווח | 8.5.2.4 מועד הדיווח | 8.5.2.5 איסור גילוי ועיון | 8.5.3 חובת שמירת מסמכים | 8.5.4 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.5.5 הפרת החובות | 8.6 קופת גמל וחברה המנהלת קופות גמל | 8.6.1 חובות הזיהוי | 8.6.1.1 רישום פרטי הזיהוי | 8.6.1.2 אימות פרטים ודרישת מסמכים | 8.6.1.3 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.6.2 חובות הדיווח | 8.6.2.1 חובות דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.6.2.2 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.6.2.3 פרטי הדיווח | 8.6.2.4 מועד הדיווח | 8.6.2.5 איסור גילוי ועיון | 8.6.3 חובת שמירת מסמכים | 8.6.4 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.6.5 הפרת החובות | 8.7 נותן שירותי מטבע | 8.7.1 כללי | 8.7.1.1 הסדרת התחום והקמת המרשם | 8.7.1.2 מי רשאי להירשם כנותן שירותי מטבע? | 8.7.1.3 פרטי הבקשה לרישום | 8.7.1.4 דיווח לרשם על שינויים | 8.7.1.5 הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה | 8.7.1.6 סירוב לרשום נותן שירותי מטבע | 8.7.1.7 מחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או התליית הרישום | 8.7.1.7.1 מחיקה מהמרשם | 8.7.1.7.2 התליית הרישום | 8.7.1.8 ערעור | 8.7.1.9 עיון הציבור | 8.7.1.10 עונשין | 8.7.2 חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים | 8.7.2.1 חובות הזיהוי | 8.7.2.1.1 רישום פרטי הזיהוי | 8.7.2.1.2 אימות פרטים ודרישת מסמכים | 8.7.2.1.3 הצהרת מבקש שירות | 8.7.2.1.4 זיהוי פנים אל פנים | 8.7.2.2 חובות הדיווח | 8.7.2.2.1 חובות דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.7.2.2.2 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.7.2.2.3 פרטי הדיווח | 8.7.2.2.4 מועד הדיווח | 8.7.2.2.5 איסור גילוי ועיון | 8.7.2.3 חובת שמירת מסמכים | 8.7.2.4 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.7.2.5 הפרת החובות | 8.8 בנק הדואר | 8.8.1 חובות הזיהוי | 8.8.1.1 הליך הכרת הלקוח | 8.8.1.2 רישום פרטי הזיהוי | 8.8.1.3 אימות פרטים ודרישת מסמכים | 8.8.1.4 הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה | 8.8.1.5 פטור חלקי לגבי רישום נהנה ובעל שליטה | 8.8.1.6 חשבון קורספונדנט | 8.8.1.7 זיהוי פנים אל פנים | 8.8.2 חובת בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה | 8.8.3 חובות בקרה ודיווח | 8.8.3.1 ביצוע בקרה על פעולות בחשבון | 8.8.3.2 חובות דיווח על פעולות רגילות – דיווח לפי גודל הפעולה | 8.8.3.2.1 פטור מדיווח | 8.8.3.3 חובות דיווח על פעולות בלתי רגילות | 8.8.3.4 פרטי הדיווח | 8.8.3.5 מועד הדיווח | 8.8.3.6 איסור גילוי ועיון | 8.8.4 חובת שמירת מסמכים | 8.8.5 קביעת מדיניות | 8.8.6 החובה למנות אחראי לענייני הלבנת הון | 8.8.7 הפרת החובות | פרק תשיעי: עורכי דין ונותני שירות עסקי | 9.1 השלכות החוק הקיים על יחסי עורך דין -לקוח ועל החיסיון | 9.2 מהו חסיון עורך דין-לקוח | 9.3 הפטור לעורכי דין לפי סעיף 6 | 9.4 הטלת חובות דיווח על עורכי דין, רואי חשבון ואחרים | FATF- 9.4.1 המלצות ה | 9.4.2 הצעת החוק להחלת חובות על נותני שירות עסקי בישראל | 9.4.3 תגובת לשכת עורכי הדין להצעה | 9.4.4 בדיקה השוואתית | 9.4.4.1 בלגיה ובית הדין האירופי | 9.4.4.2 קנדה | 9.4.4.3 ארצות הברית | 9.4.4.4 בריטניה | 9.4.4.5 סיכום | פרק עשירי: אחריות פלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם | 10.1 מבוא | 10.2 האם חלה אחריות פלילית לפי סעיף 3(ב) על הגוף הפיננסי ועובדיו? | 10.2.1 הדילמה | 10.2.2 הקביעות בעניין שור ובעניין מאיר כהן | 10.2.3 הקביעה בעניין לארי | 10.2.4 הקביעה בעניין מרציאנו | 10.2.5 הקביעה בעניין ללום | 10.2.6 סיכום | 10.3 מהם היסודות הנדרשים לשם הרשעת עובד הגוף הפיננסי בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק? | 10.3.1 היסוד העובדתי | 10.3.2 היסוד הנפשי | 10.3.3 תבחין מול שיקול דעת – אמת מידה סובייקטיבית או אובייקטיבית? | 10.3.4 היסוד הנפשי ייבחן לפי המידע הידוע בזמן אמת | 10.3.5 מודעות – לרבות עצימת עיניים | 10.3.6 "במטרה" – השימוש בהלכת הצפיות | 10.3.7 "המטרה" – אי ביצוע דיווח על ידי הבנק | 10.4 האחריות הפלילית של התאגיד | 10.4.1 האם ניתן לחייב בדין הפלילי גם את התאגיד הבנקאי או הגוף הפיננסי עצמו? | 10.4.2 חילוט במקרה של הרשעה | 10.4.3 האם ניתן לנקוט נגד תאגיד הן בהליך של עיצומים והן בהליך פלילי? | 10.4.4 האם ניתן להטיל על אורגנים של התאגיד אחריות פלילית שילוחית? | 10.5 עבירה נוספת: איסור גילוי ועיון | 10.6 פטור מאחריות וסירוב של הבנק להמשיך בניהול חשבון | פרק אחד עשר: סמכויות פיקוח וועדות עיצום כספי | 11.1 פיקוח ובקרה | 11.1.1 מה דינו של מסמך שנתפס על ידי המפקחים? | 11.2 הוועדות לעיצום כספי | 11.2.1 הרכב הוועדה | 11.2.2 תפקיד הוועדה והיקף סמכותה | 11.2.3 סדרי עבודת הוועדה | 11.2.4 קביעת העיצום הכספי | 11.2.4.1 אמות המידה לקביעת גובה העיצום הכספי | 11.2.4.2 שיעורי העיצום הכספי | 11.2.5 ערעור על החלטת ועדת העיצומים | 11.2.6 האם החלטת ועדת העיצומים חוסמת את הדרך בפני הגשת כתב אישום? | 11.2.7 פעילות הוועדות | 11.2.7.1 ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים | 11.2.7.2 ועדת העיצומים של רשות ניירות ערך | 11.2.7.3 ועדת העיצומים של נותני שירותי מטבע | פרק שנים עשר: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומאגר המידע | 12.1 כללי | 12.2 מאגר המידע | 12.3 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור | 12.3.1 כינון הרשות | 12.3.2 מבנה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וסמכויותיה | 12.3.3 העברת מידע לגורם מוסמך | 12.3.3.1 "לרשות מסוגה במדינה אחרת" | 12.3.4 מה דינו של מידע שהועבר מן הרשות לגופים המוסמכים? | 12.3.5 מוקד מודיעיני משולב | 12.3.6 העברת מידע בין הגופים השונים | 12.3.7 דיווח ראש הרשות לכנסת | 12.3.8 חובת הסודיות | 12.4 האם רשאי אדם לעיין בחומר שנצבר על אודותיו במאגר המידע? | FATF- פרק שלושה עשר: כוח המשימה הפיננסי הבינלאומי, ה בנוגע להלבנת הון 586 FATF- 13.1 ההמלצות של ה | 13.2 הסנקציות על המדינות והגופים אשר אינם מאמצים את הסטנדרטים | פרק ארבעה עשר: הדין בארצות הברית | 14.1 הקדמה וסקירה כללית | 14.2 החקיקה בארצות הברית על -פי שלבי התפתחותה | RICO – 14.3 הלבנת הון על ידי חדירה של פשיעה מאורגנת לעסק | Bank Secrecy Act – 14.4 הוראות הדיווח המוטלות על המוסדות הפיננסיים | Comprehensive Forfeiture Act- ו Controlled Substances Act – 14.5 החילוט | Money Laundering Control Act 1986 – 14.6 עבירות הלבנת הון עצמאיות | 14.6.1 השוואה בין סעיף 1956 לבין סעיף 1957 | 14.6.2 סעיף 1956 | 14.6.3 סעיף 1957 | Annunzio-Wylie- 14.7 ה | Suppression Act – 14.8 צמצום היקף הדיווח | U.S.A. PATRIOT ACT – 14.9 כלים משופרים למאבק בהלבנת הון | Patriot ACT- 14.9.1 סעיפי ה | Cuellar- ו Santos 14.10 פסקי הדין | 14.11 נתונים סטטיסטיים | 14.12 הדו"ח האסטרטגי של ארצות הברית בנושא הלבנת הון לשנת 2003 ולשנת 2007 | 14.13 סיכום | פרק חמישה עשר: סמכות שיפוט | 15.1 מבוא | 15.2 עקרון הסמכות הטריטוריאלית | 15.3 סמכות השיפוט על עבירות חוץ | 15.3.1 הזיקה הפרוטקטיבית-ההגנתית | 15.3.2 הזיקה הפרסונלית הפאסיבית | 15.3.3 הזיקה הפרסונלית האקטיבית | 15.3.4 הזיקה האוניברסלית | 15.3.5 הזיקה השילוחית | 15.3.6 תחולה מכוח כמה זיקות | 15.3.7 הסמכות להחליט על העמדה לדין בישראל | 15.3.8 הוראות נוספות | 15.4 עבירות חוץ בחוקים ספציפיים | 15.4.1 פקודת הסמים | 15.4.2 מתן שוחד לעובדי ציבור זרים | 15.4.3 חוקים נוספים | 15.5 סמכות השיפוט על עבירות פנים | 15.5.1 עבירה שמקצתה בתוך שטח ישראל | 15.5.2 זיקה טריטוריאלית לפי המקום שבו תוכננה להתחולל השפעת המעשה | 15.5.3 עבירות המבוצעות על כלי טיס או כלי שיט וחסינות דיפלומטית | 15.5.4 טענת זיכוי קודם או הרשעה קודמת בעבירות פנים | 15.5.5 טענת זיכוי קודם או הרשעה קודמת בעבירת הלבנת הון בינלאומית | 15.5.6 עבירות הימורים באינטרנט כעבירות פנים | פרק שישה עשר: אכיפה בינלאומית | 16.1 מבוא | 16.2 קשיים בחקירות בינלאומיות | 16.3 חוק עזרה משפטית בין מדינות | 16.4 אמנות רב צדדיות לעזרה הדדית בעניינים פליליים | 16.4.1 אמנת שטרסבורג | 16.4.2 אמנת וינה | 16.4.3 האמנה של מועצת אירופה בנושא הלבנת הון, חיפוש, תפיסה וחילוט של פירות עבירה | 16.4.4 אמנת פלרמו | 16.4.5 אמנת האו"ם נגד שחיתות | 16.5 המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה | 16.6 משטרת ישראל ושיתוף פעולה בינלאומי | 16.7 החלפת מידע ומודיעין | 16.8 שיתוף פעולה בשלב החקירה | 16.8.1 בקשות נכנסות לביצוע חקירה | 16.8.2 בקשות יוצאות לביצוע חקירה | 16.8.3 עזרה משפטית בחקירת עבירות באינטרנט | 16.8.4 בקשות לחומר חקירה במהלך המשפט | 16.8.5 הפללה עצמית במדינה זרה | 16.8.6 חסיון עורך דין -לקוח בחקירות בינלאומיות | 16.9 מתן עדות תוך כדי ניהול משפט | 16.9.1 גביית ראיות על ידי טלוויזיה במעגל סגור | 16.10 ארצות הברית – גביית ראיות נגד מעלימי מס | העברת מידע בנקאי– UBS 16.10.1 פרשת | UBS 16.10.2 השלכות פרשת וחיזוק האכיפה של רשות המס בארצות הברית FATCA- 16.10.3 חוק ה | 16.11 חילוט | 16.11.1 אכיפה בישראל של צו חילוט זר | 16.11.2 אכיפה בישראל של צו חילוט זר שניתן בשל עבירות איסור הלבנת הון | 16.11.3 אכיפה במדינה אחרת של צו חילוט שניתן בישראל | 16.11.4 אכיפה בחו"ל של צו חילוט בעבירת איסור הלבנת הון שניתן בישראל | 16.12 גופים בינלאומיים המסייעים לשיתוף הפעולה הבינלאומי | Moneyval- 16.12.1 ארגון ה | 16.12.2 קבוצת אגמונט | 16.12.3 ועדת באזל | 16.12.4 האינטרפול והיורופול | 16.13 הסגרה | 16.13.1 הסגרת אזרחים | 16.13.2 הסגרה לשיטת המשפט ה"טבעית" | 16.13.3 דרישת הפליליות הכפולה בעבירות הסגרה | פרק שבעה עשר: חוק איסור מימון טרור | 17.1 הקדמה | 17.2 חוק איסור מימון טרור | 17.3 תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 והפקודה למניעת טרור | 17.3.1 תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 | 17.3.2 פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 | 17.3.3 עניין בכירי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית | 17.3.4 חוק העונשין | 17.4 סיכום | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרות זרה
חוקי יסוד | [חוק יסוד:] כבוד האדם וחירותו | [חוק יסוד:] נשיא המדינה
חקיקה ראשית | [חוק] איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | [חוק] איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב-2002 | [חוק] איסור הלבנת הון (תיקון) (נותני שירותי מטבע וסמכויות פיקוח), התשס"ב-2002 | [חוק] איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) התשע"ב-2012 | [חוק] איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 | [חוק ה]בלו על הדלק, התשי"ח-1958 | [חוק] בנק הדואר, התשי"א-1951 | [פקודת ה]בנקאות, 1941 | [חוק ה]בנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 | [חוק ה]בנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 | [חוק] בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | [חוק] דיני עונשין (עבירות חוץ) [נוסח משולב], התשל"ג-1973 | [חוק] האזנת סתר, התשל"ט-1979 | [חוק ה]הגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 | [חוק] הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | [חוק ה]הסגרה, התשי"ד-1954 | [חוק ה]הסגרה (תיקון מס' 6), התשנ"ט-1999 | [חוק ה]הסגרה (תיקון מס' 7), התשס"א-2001 | [חוק] הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 | [חוק] הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 | [חוק] השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1984 | [חוק ה]חברות, התשנ"ט-1999 | [חוק] חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 | [חוק ה]טיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971 | [חוק ה]כניסה לישראל, התשי"ב-1952 | [חוק] לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 | [חוק] מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 | [חוק] מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | [חוק ל]מניעת הסתננות (עבירת שיפוט), התשי"ד-1954 | [פקודת] מניעת טרור, התש"ח-1948 | [חוק בדבר] מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י-1950 | [פקודת] מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 | [חוק] מס ערך מוסף, התשל"ה-1975 | [חוק] ניירות ערך, התשכ"ח-1968 | [חוק] ניירות ערך (תיקון מס' 45), התשע"א-2011 | [פקודת] סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-1969 | [חוק] סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | [פקודת] סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | [פקודת ה]סמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 | [פקודת ה]סמים (תיקון מס' 12), התשע"ב-2012 | [חוק ה]עונשין, התשל"ז-1977 | [חוק ה]עונשין (תיקון מס' 39), התשנ"ד-1994 | [חוק ה]עונשין (תיקון מס' 91), 2006 | [חוק] עזרה משפטית למדינות חוץ [נוסח משולב], התשל"ז-1977 | [חוק] עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 | [חוק] עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 7), התשע"א-2010 | [חוק ל]עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950 | [חוק ה]פיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 | [פקודת ה]ראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 | [חוק ה]שבות, התש"י-1950 | [חוק ה]שיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 | [חוק] שקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 | [חוק] שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 | [חוק] תיקון דיני עבירות חוץ, התשל"ח-1978 | [חוק ה]תכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
חקיקת משנה | [תקנות] איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000 | [תקנות] איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה), התשס"א-2001 | [תקנות] איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 | [תקנות] איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 | [תקנות] איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס"ב-2002 | [תקנות] איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס"ב-2002 | [תקנות] איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ולאבטחת המידע שבו), התשס"ב-2002 | [תקנות] איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006 | [תקנות] איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 | [תקנות ה]הגנה (שעת חירום), 1945 | [לתקנות] מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 | [תקנות] סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | [תקנות ה]עדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969 | [תקנות] עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999 | [תקנות ה]עזרה המשפטית למדינות זרות לביצוע אמנת שטרסבורג (עזרה הדדית בעניינים פליליים), התשל"ה-1975
צווים | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ז-2006 | [צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"א-2011 | [צו] איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע"ג-2013
הצעות חוק | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999 | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (החלת חובות על נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012 | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון (תיקון – נותני שירות עסקי), התשע"א-2011 | [הצעת חוק] איסור הלבנת הון (תיקון) (נותני שירותי מטבע וסמכויות פיקוח), התשס"ב-2002 | [טיוטת חוק] איסור הלבנת הון (תיקונים שונים), התשס"א-2010 | [הצעת חוק] איסור מימון טרור, התשס"ג-2003 | [הצעת חוק לתיקון] דיני העונשין (שכר עבירה), התשכ"ט-1969 | [הצעת חוק] העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2012 | [הצעת חוק ל]ייעול האכיפה ולשמירה על בטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 | [תזכיר חוק] סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ב-2012 | [הצעת חוק ה]עונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ב-1992 | [הצעת חוק ה]עונשין (תיקון מס' 102) (מתן שוחד לעובד ציבור זר), התשס"ח-2008 | [הצעת חוק] עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ז-1997 | [תזכיר חוק] עזרה משפטית בין מדינות (התחייבות לתשלום פיצויים), התש"ע-2010 | [הצעת חוק לתיקון] פקודת הסמים המסוכנים (מס' 3), התשמ״ח-1988
טיוטות צווים | [טיוטת צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, חברות מנהלות, סוכנים ויועצים, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 | [טיוטת צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונות העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ב-2012 | [טיוטת צו] איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג-2012
כללים | [כללי] לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986
חוזרים | חוזר משרד האוצר בעניין מקומו של סוכן הביטוח במאבק בהלבנת הון | חוזר ביטוח מספר 2003/1 מיום 1.1.03 | חוזר גופים מוסדיים 2008-9-1 מיום 14.1.08
הודעות | בנק ישראל הודעה לעיתונות – פעילות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, לעניין איסור הלבנת הון, הודעה מיום 2.1.11 ביחד עם הודעה מיום 1.2.11 | הודעת בנק ישראל מיום 30.8.11 | הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור – ילקוט פרסומים 5975 מיום 14.7.09
חוזרי בנק ישראל | הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון, חוזר בנק ישראל מספר ח-2138-06 מיום 30.8.04
הוראות | הוראת בנק ישראל: ניהול בנקאי תקין – "חקירות משטרתיות", הוראה מספר 405, 12/95 | הוראת המפקח על הבנקים, "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות", ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 411, חוזר מספר – ח-2157-06, מיום 1 בפברואר 2005
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי | החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנים 2002–2005 באתר הרשות לניירות ערך | החלטות ועדת העיצומים שניתנו בין השנים 2007–2011 | החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנים 2008–2009 באתר הרשות לניירות ערך | החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2011 באתר הרשות לניירות ערך | החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2012 באתר הרשות לניירות ערך | החלטה מס' 30/08 לקובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס מחצית שנייה – שנת 2008 | החלטת ועדת עיצום כספי מס' 10/09 | החלטה מס' 13/09 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס מחצית ראשונה – שנת 2009 | החלטה מס' 20/09 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, מחצית שנייה – שנת 2009 | החלטה מס' 30/10 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, מחצית שנייה – שנת 2010 | החלטה מס' 33/10 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, מחצית שנייה – שנת 2010 | החלטה מס' 06/11 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, מחצית ראשונה – שנת 2011 | החלטה מס' 16/11 לקובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס מחצית ראשונה – שנת 2011 | החלטה מס' 21/11 להחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי של המכס, מחצית שנייה – שנת 2011
פרוטוקולי ישיבות הכנסת | פרוטוקול מספר 1,ישיבה מיום 1 בנובמבר 1999 | פרוטוקול מספר 3, ישיבה מיום 25 בינואר 2000 | פרוטוקול מס' 141 מספר הכנסת ה-15, מיום 2.8.00
פרוטוקולי ועדת חוקה, חוק ומשפט | פרוטוקול מספר 146 מיום 3.7.00 | פרוטוקול מס' 149 מיום 10.7.00 | פרוטוקול מספר 153 מיום 18.7.00 | פרוטוקול מיום 22.11.01 | פרוטוקול מספר 453 מיום 25.3.02 | פרוטוקול מספר 455 מיום 8.4.02 | פרוטוקול מס' 53 מיום 18.10.06 | פרוטוקול מיום 25.10.06 | פרוטוקול מס' 464 מיום 6.11.11 | פרוטוקול מס' 561 מיום 19.2.12 | פרוטוקול מס' 579 מיום 5.3.12 | פרוטוקול מס' 638 מיום 26.6.12 | פרוטוקול מס' 682 מיום 18.12.12
פרוטוקולי ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט | פרוטוקול מספר 3, ישיבה מיום 25.1.00 | פרוטוקול מספר 5, מיום 8.2.00 | פרוטוקול ועדת המשנה, מיום 8.5.00 | פרוטוקול מס' 12, מיום 19.6.00
פסקי דין של בית המשפט העליון | ע"פ 670/80 אבו חצירא נ' מדינת ישראל | בש"פ 6159/01 אבו עמר נ' מדינת ישראל | בש"פ 321/02 אבו שארב נ' מדינת ישראל | ע"פ 6495/08 אברהם גבאי נ' מדינת ישראל | רע"פ 7785/12 אבשלום נ' מדינת ישראל | ע"פ 7646/07 אהרון אייל (ירון) כהן ואח' נ' מדינת ישראל | ע"פ 388/08 איזבלה בלפר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון | בש"פ 10157/03 איסקוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 2730/08 אכרם פראח נ' מדינת ישראל | רע"פ 7153/99 אלגד נ' מדינת ישראל | ע"פ 4980/07 אלון כהן נ' מדינת ישראל | ב"ש 227/83 אליהו מירון, ואח' נ' מדינת ישראל | ע"פ 4142/99 אלקדיים נ' מדינת ישראל | ע"פ 217/04 אלקורען נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1257/11 אסי אבוטבול נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3384/09 אריה אברם נ' מדינת ישראל | ע"פ 6019/09 אשרף קילאני נ' מדינת ישראל | רע״א 4096/04 בוטח נ׳ מדינת ישראל – פרקליטות מיסוי וכלכלה | רע"פ 9818/01 ביטון נ' סולטן | ע"פ 546/92 בן עזר נ' מדינת ישראל | ב"ש 298/86 בן ציון ציטרין נ' בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין ואח' | ע״פ 1982/93 בנק לאומי לישראל בע״מ נ׳ מדינת ישראל | רע״פ 1792/99 גאלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4209/99 ג'ברין נ' מדינת ישראל | ע"א 6702/04 גומעה מאזן נ' מדינת ישראל | רע"א 982/08 דב פיכמן נ' כונס הנכסים הרשמי ואח' | עפ"ג 11620-05-11 דותן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור ואח' | ד"נ 8/68 המטפרסט נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 6237/06 הנרי קלושנדלר נ' מדינת ישראל | בש״פ 5015/99 התאחדות משפטנים בלתי תלויים נ׳ מדינת ישראל | ע"א 8679/06 ולדימיר חביץ' ו-233 אח' נ' מדינת ישראל ואח' | ע"א 8679/06 ולדימיר חביץ' ו-233 אח' נ' מדינת ישראל ואח' | ע"א 327/68 זינגר ואח' נ' ביינון ואח' | ע"פ 217/04 חאפז אלקורעאן נ' מדינת ישראל | בר"מ 5711/06 חברת המגרש המוצלח בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו – מנהל הארנונה | ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח נ' מדינת ישראל | בש"פ 342/06 חברת לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל | בש״פ 7715/97 חג'ג׳ ואח' נ' מדינת ישראל ואח' | ע"פ 1428/08 [עו"ד] חורש אורי – המנהל המיוחד של חברת דור עדן חן בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח' | רע"א 2027/07 [עו"ד] חורש אורי, מנהל מיוחד של דוד חן בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ואח' | ע"פ 440/87 חיים חדד נ' מדינת ישראל | ע"פ 4391/03 יוסף אבו ריא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת | ע"פ 344/88 יצחק אולמן ואח' נ' מדינת ישראל | ע"פ 8551/11 יצחק כהן סלכגי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7376/02, ע"א 7338/02 ירון כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6717/09 ישראל אוזיפה ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 196/85 ישראל זילברברג נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3898/90 ישראל זילברברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 1784/08 ישראל פרי נ' מדינת ישראל | רע"פ 1178/97 כהנא נ' מדינת ישראל | ע"פ 170/07 ליאור מטיס נ' מדינת ישראל | ת"פ 40093/04 מ"י נ' אווזים איתן | ב"ש 91030/03 מ"י נ' בן דוד בלס | בש"פ 4180/11 מ.ג.ש מיכאל עבודות בטון ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 8235/05 מאיר בלס נ' מדינת ישראל | ע"פ 3395/06 מאיר כהן נ' מדינת ישראל | בש"פ 3120/06 מדינת ישראל ואח' נ' אבי פרץ | ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי | בש"פ 1542/04 מדינת ישראל נ' אדר | דנ"פ 8439/10 מדינת ישראל נ' אלון כהן | בש"פ 10290/09 מדינת ישראל נ' אלכסנדר גאווי ואח' | עפ"ג 8031-05-11 מדינת ישראל נ' גולדמן ואח' | ע"פ 84/88 מדינת ישראל נ' יעקב בן שלום אברג'יל | ע"פ 2010/12 מדינת ישראל נ' מייק מיכאלי "יורו-צ'יינג'" | ע"פ 6889/11 מדינת ישראל נ' עובד ואח' | ב"ש 002318/99, 002317/99, ת"פ 111/98 מדינת ישראל נ' פרג ואח' | ע"פ 7475/95 מדינת ישראל נ' צ'רלי בן שטרית | ע"פ 734/10 מדינת ישראל נ' קרן ללום ואח' | בש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' רפאל סיטבון | ע"פ 4336/96 מדינת ישראל נ' שמחה בן יוסף דיניץ | ע״פ 4148/92 מועד נ׳ מדינת ישראל | בג"ץ 3992/04 מימון כהן נ' סילבן שלום, שר החוץ | בש"פ 9469/09 מלאק זיאדנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל | ע"א 10319/06 נורדן נפטא בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל | ע"פ 545/99 סבג נ' מדינת ישראל | ע"פ 623/78 סורני נ' מדינת ישראל | בש״פ 2757/03 סלמאן נ׳ מדינת ישראל | ע"א 3343/05 סנדבאד טאהא ואח' נ' מדינת ישראל | ע"א 6365/05 עבד אל רחמאן תאפל נ' מדינת ישראל | בש"פ 6686/99 עובדיה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2393/91 עזריאל פרידנברג נ' פרקליטות המדינה | בש"פ 498/01 עמאש נ' מדינת ישראל | רע"פ 6751/06 פאטמה אבו חמדיה נ' מדינת ישראל | בש"פ 7440/05 פלוני ואח' נ' מדינת ישראל | רע"פ 11364/03 פלוני/ת נ' משטרת ישראל, בנק הפועלים בע"מ | על"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עורכי הדין | בש"פ 8353/09 פליקס מגאלניק נ' מדינת ישראל | רע"פ 7064/12 פנדו נ' מ"י | ע"פ 7376/10 פרנקלין (אפרים) נובק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ת"פ 4218-09 פרקליטות מיסוי וכלכלה נ' נציה ואח' | בש"פ 1153/98 צבי בן ארי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4776/02 קורקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4596/05 רוזנשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 7593/08 רוני ריטבלט נ' מדינת ישראל | בש"א 167821/06 רחימי יצחק נ' כהן משה – יו"ר הועדה להטלת עיצום כספי | ע"פ 5640/97 רייך נ' מדינת ישראל | רע"א 9365/01 [ד"ר] ריכטר יעקב נ' Boston Scientific Corporation | בש"פ 9639/11 שאול דניס נ' מדינת ישראל | ע"פ 6182/98 שינביין נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 10157/03 שלום איסקוב נ' מדינת ישראל | ע"א 5942/06 שלמה בוטח נ' מדינת ישראל | ע"פ 2592/06 שלמה גואטה נ' מדינת ישראל | ע"פ 2333/07 שלמה תענך נ' מדינת ישראל | ע"א 9796/03 שם טוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 646/86 שמעון איטח נ' מדינת ישראל | עת"מ (י-ם) 1363/04 ENS קרדיט בע"מ נ' רשם נותני שירות מטבע
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | ב"ש (ת"א) 90130/08 אביגדור ליברמן נ' מדינת ישראל | בש"פ 7051/10 אלי עמר נ' מדינת ישראל | בע"ר (בי"ש) 1030-09 אל-עד המרות בע"מ נ' אסף נחמני (יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי) | ע"א (רח') 20/05 בונסונג סרפאן נ' מדינת ישראל הועדה להטלת עיצום כספי | ח"ד (ת"א) 41/05 בית המשפט בארה"ב נ' Paul Abrams | ע"פ 6495/08 גבאי ואח' נ' מדינת ישראל | ע"פ 8801/09 גיא מאיו נ' היועץ המשפטי לממשלה | ב״ש (ת״א) 92178/02 ג'רבי נ׳ שלוחת תביעות תחנת פ״ת | מ"ח 4362/07 זאב בשן נ' מדינת ישראל | ב"ש (ת"א) 92065/05 חב' רנקו אסוסיאד ואח' נ' מדינת ישראל | בש"א 22943/05, פש"ר (ת"א) 2408/04 [עו"ד] חורש אורי נ' מדינת ישראל | ב"ש (ת"א) 92141/05 טחור ליודמילה – אזרחית רוסיה נ' מדינת ישראל – פרקליטות מיסוי וכלכלה מחוז תל-אביב | רע"א (י-ם) 18286-10-10 יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 נ' ירון בן עמי | ה"פ (ת"א) 2163/96 ישעיהו פיירהייזן נ' עו"ד רן גזית ואח' | ב"ש (ת"א) 1529/83 ישראלי, ירושלמי, כהן ושות' נ' מדינת ישראל | ת"פ 2613-08 מ.י. פרקליטות מחוז המרכז נ' בלק ואח' | ת"פ (ת"א) 4202/09 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה נ' רכט ואח' | ת"פ (ת"א) 4202-09 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה נ' רכט ואח' | רע"א (י-ם) 31603-11-10 מדינת ישראל – הוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר נ' אל-עד המרות בע"מ | ת"פ 40279/08 מדינת ישראל – פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה נ' אליק לדר ואח' | ת"פ 1969/04 (רמ') מדינת ישראל (מכס נתב"ג) נ' קלמרו דורון | ת"פ (ת"א) 40346/05 מדינת ישראל (פרקליטוּת מיסוי וכלכלה) נ' קרן ללום ואח' | ת"פ (ת"א) 40162/05 מדינת ישראל נ' אביב אלגור, איאן נייג'ל דיוויס, אסתר אלדן אלפסי ואח' | ת"פ (ת"א) 40193/02 מדינת ישראל נ' אביזמיל | ת"פ (י-ם) 426-09 מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט | ת"פ (י-ם) 344/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן | ת"פ (י-ם) 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואח' | ת"פ (י-ם) 343/04 מדינת ישראל נ' אהרון אייל (ירון) כהן ואחרים | ת"פ (ת"א) 40182/02 מדינת ישראל נ' אלון אתי | ת"פ (ת"א) 40207/04 מדינת ישראל נ' אלון כהן | ת"פ (ת"א) 40207/04 מדינת ישראל נ' אלון כהן | ב״ש (י-ם) 1496/02 מדינת ישראל נ׳ אמיר אלעד ואח' | ב"ש (ת"א) 90686/07 מדינת ישראל נ' ארקדי גיידמק ואח' | ת"פ (ת"א) 40369/05 מדינת ישראל נ' אשר בן יאיר ואח' | ת"פ (ת"א) 40040/06 מדינת ישראל נ' ברד אלי ואח' | ת"פ (ת"א) 40210/06 מדינת ישראל נ' גבאי אברהם | ב"ש (ת"א) 92539/06 מדינת ישראל נ' גבאי אברהם ואח' | ב"ש (ת"א) 91405/08 מדינת ישראל נ' גבאי אברהם ואח' | ת"פ (נצ') 132/03 מדינת ישראל נ' גואטה | ת"פ (ת"א) 40123/04 מדינת ישראל נ' גונן שגב | ת"פ (ת"א) 40238/05 מדינת ישראל נ' גרגורי לרנר (צבי בן ארי) | ה"פ 1245/03 מדינת ישראל נ' דישי אברהם ואח' | ב"ש (ב"ש) 22113/02 מדינת ישראל נ' דניאל כהן | ת"פ 216/03 מדינת ישראל נ' זליגר | ב"ש (ת"א) 91507/02 מדינת ישראל נ' חנה מימון | ת"פ (ת"א) 40778-12-09 מדינת ישראל נ' יהושע ויטה ויעקב וינרוט | תפ"ח (ת"א) 1049/07 מדינת ישראל נ' יוסף (אסי) בן פליקס אבוטבול | ת"פ (י-ם) 344/04 מדינת ישראל נ' ישראל שור | ת"פ (ת"א) 15384-05-10 מדינת ישראל נ' כרמית הילה נהרדע | ת"ד (י-ם) 2277/09 מדינת ישראל נ' לוי אהרון | ת"פ (חי') 272/03 מדינת ישראל נ' מחאג'נה | ב"ש 1009/09 מדינת ישראל נ' מנשה מזרחי | ת"פ (ת"א) 40217/02 מדינת ישראל נ' מקסימוב עופר| ב"ש (י-ם) 6271/04 מדינת ישראל נ' מרדכי כהן | ב"ש (ת"א) 92555/05 מדינת ישראל נ' מריאנה צילמנקו ואח' | ת"פ (ת"א) 40156/07 מדינת ישראל נ' מרציאנו יצחק | ת"פ (ת"א) 40156/07 מדינת ישראל נ' מרציאנו יצחק | ת"פ (ת"א) 40231/04 מדינת ישראל נ' משה כץ | ת"פ (ת"א) 40036/06 מדינת ישראל נ' סמיון בניאורשווילי ואח' | בר"מ 3186/03 מדינת ישראל נ' עין דור | ת"פ (ב"ש) 25264-08-10 מדינת ישראל נ' עמר | ת"פ (י-ם) 3169/07 מדינת ישראל נ' פיראס בן מחמד ע'אלב עסילה | ת"פ (ת"א) 4072/09 מדינת ישראל נ' פרל אהרון | ת"פ (ת"א) 40020/02 מדינת ישראל נ' צבי בן מנחם פוגל, גרגורי בן בוריס גברילוב, רונן בן יצחק ואח' | צ"א (ת"א) 22787-04-11 מדינת ישראל נ' צבי בר ואח' | ת"פ (ת"א) 40138/08 מדינת ישראל נ' ציון כהן | ת"פ (ת"א) 40198/05 מדינת ישראל נ' רביזדה בנימין | ת"פ 6333/05 (ת"א) מדינת ישראל נ' רבין מיכל | תפ"ח (ת"א) 1016/09 מדינת ישראל נ' רחמים בן עמנואל סבן | ב"ש (ת"א) 90686/07 מדינת ישראל נ' רכט ואח' | ב"ש 9416/07 מדינת ישראל נ' רפאל סיטבון | פ"ח (ת"א) 1070/04 מדינת ישראל נ' שטרית שלום צ'רלי | ת"פ (ת"א) 6740-11-11 מדינת ישראל נ' שי רביב | ת"פ (חי') 5142-06 מדינת ישראל נ' שלום גבריאל ואח' | ב"ש (חי') 2797/03 מדינת ישראל נ' שלמה בן זאב תענך ואח' | ה"פ (ת"א) 1478/02 מדינת ישראל נ' שם טוב | ת"פ (י-ם) 1032/05 מדינת ישראל נ' שמואל דייטש ואח' | ת"פ (חי') 219/03 מדינת ישראל נ' תענך שלמה | ת"פ (חי') 219/03 מדינת ישראל נ' תענך שלמה ואח' | ב"ש (ת"א) 90861/07 מיכאל גארי קרלטון נ' יחידה ארצית לחקירות הונאה | ב"ש (ת"א) 92055/05 מריאנה צילמנקו נ' מדינת ישראל | ב"ש (ת"א) 5023/04 משטרת ישראל – יאח"ה נ' הורביץ יאיר | ב"ש (י-ם) 9021/09 סימה ניסן ואח' נ' מדינת ישראל ואח' | ת"פ (י-ם) 3052/07 סימה ניסן נ' מדינת ישראל פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) | עש"א (ת"א) 46224-12-10 סם גרשון נ' הוועדה לעיצום כספי | ב"ש (רמ') 5080/08 עויסאת אמין נ' מדינת ישראל | ע"פ 6785/09 עידן זוארץ נ' מדינת ישראל | עש"א (פ"ת) 9306-04-09 ערן פולק נ' יעקב אוסטר יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי | בש"א (י-ם) 1675/07 פאד העיר מסחר והשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל | בר"ע (מחוזי – י-ם) 53252-09-12 פאי שילת יזמות בע"מ נ' מדינת ישראל – הוועדה להטלת עיצום כספי שבמשרד האוצר | ע"פ 3827/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ב"ש (ת"א) 91703/02 פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה נ' רביזדה בנימין ואח' | ב״ש (ת״א) 91455/02 פרקליטות מחוז ת״א מיסוי וכלכלה נ׳ צין | ה"פ (מרכז) 11043-12-08 קפלן שיווק בשר בע"מ נ' בנק אגוד לישראל בע"מ | ת"א (י-ם) 3279/01 [ד"ר] ריכטר יעקב נ' Boston Scientific Corporation | ע"פ 1126/95 רפאלה סגל נ' מדינת ישראל | צ"א 30939-06-11 רשות המיסים בישראל – מחלקה לתיקים מיוחדים נ' גאון ואח' | ה"ת (ראשל"צ) 31907-01-12 ZENSHENG CUI ואח' נ' מדינת ישראל
פסקי דין של בתי-משפט השלום | ב״ש 3620/02 אלעד בע״מ ואח' נ׳ מדינת ישראל | ע"ר (י-ם) 1411-10 הרי ספיר ניהול השקעות בע"מ נ' הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון | ח"ד (ת"א) 11287-10-10 הרשות המוסמכת באיי הבתולה נ' הנהלת בתי המשפט | ב"ש 275/67, 276/67, 277/67 חאטים, חאטים ופדילי נ' מדינת ישראל | עש"א (שלום – בית שמש) 8646-04-11 חברת פ.א.י שילת יזמות בע"מ נ' אסף נחמני, יו"ר הוועדה לעיצום כספי | ב"ש (פתח-תקוה) 1909/05 ילנה טרבוס ואח' נ' מדינת ישראל – יחב"ל – פמת"א | ע"א (ראשל"צ) 16/09 כהן משה נ' מדינת ישראל – הועדה להטלת עיצום כספי | ב"ש (פ"ת) 696/03 מדינת ישראל נ' מזרחי | ת"פ 6470-11-11 מדינת ישראל נ' רביב ואח' | ב״ש (י-ם) 3624/02 מדינת ישראל נ׳ יוסי מלכה | עש"א ((שלום י-ם) 11593-05-12 ספיישל אינטרסט בע"מ נ' יו"ר הודעה להטלת עיצום כספי | בש״א (ת״א) 1858/02 צין נ׳ משטרת ישראל | ב״ש 9416/03 ENS קרדיט בע״מ נ׳ מדינת ישראל
פסקי דין של ועדות ערר | ו"ע (י-ם) 197/06 אלחנין לתקשורת ומימון 2002 בע"מ נ' מדינת ישראל | ו"ע (רמ') 1-08 דניאל פרג' ואח' נ' גבאי יו"ר הוועדה להטלת עיצומים | ו"ע (רמ') 1/07 חאז' מוחמד יוסף ואח' נ' גבאי רפאל מנהל בית המכס/גובה מכס נתב"ג | ו"ע (ת"א) 696/05 עזאלדין ג'ראמנה נ' מדינת ישראל – אגף מכס ומע"מ | ו"ע (י-ם) 126/06 ש. נדב שירותים וסיעוד בע"מ נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון | ו"ע 199/06 שפיק נסייר בע"מ נ' מדינת ישראל
פסקי דין של בתי דין צבאיים | עבמ"צ 1/98 התובע הצבאי הראשי נ' חנג'ר ואח'
ספרים | בריצמן גיל דמארי שריג איסור הלבנת הון (תשס"ג) | הלוי גבריאל תורת דיני העונשין (תש"ע-2010) | זמיר יצחק הסמכות המינהלית, כרך ב' (תשנ"ו) | רבין יורם ויניב ואקי, דיני עונשין, כרך א' (מהדורה שנייה, התשע"א-2010) | פלר ש"ז יסודות בדיני עונשין כרך א (התשמ"ד) | קדמי יעקב על סדר הדין בפלילים, חלק ראשון (מהדורה מעודכנת תשס"ג-2003) | קדמי יעקב על סדר הדין בפלילים, חלק שני (מהדורה מעודכנת, תשס"ט-2009) | קדמי יעקב על הראיות, חלק שני (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד 2003)
מאמרים | אשד גדי "המאבק בטרור בזירת המימון" משפט ועסקים יג, 253 (התש"ע, ספטמבר 2010) | אשד גדי "הפשיעה המאורגנת בישראל ובעולם – מגמות ותהליכים" המשפט יא 499 (2007) | אשד גדי, ישי רונן, אבן-טוב אפרת בניטה וגדעוני-כץ עינת "אמצעי תשלום והלבנת הון באמצעות רשת האינטרנט" במחשבה תחילה כרך ב', 158 (2011) | גיל-עד נועם "ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור" מחקר מדיניות (ירושלים, ספטמבר 2009) | דיסקין עדיאל "צו איסור הלבנת הון מול נוהל בנקאי תקין", רבעון לבנקאות 169, 73 (אפריל 2011) | ויסמונסקי חיים "עזרה משפטית בין מדינות ועזרה עצמית בחקירת עבירות אינטרנט" (פורסם באתר "נבו", פברואר 2008) | עשת גיל "הלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והוכחתה לנוכח העיקרון של הליך ראוי", משפט ועסקים, כרך יא (תשס"ט) | פלאטו-שנער רות "הכספת הבנקאית באספקלריית הזכות לפרטיות" קרית המשפט א, 279 (תשס"א) | פלאטו-שנער רות "הסודיות הבנקאית וחובת האמון על מזבח המלחמה בהלבנת הון – סקירה השוואתית", מאזני משפט ג, 253 (תשס"ג-תשס"ד) | פלאטו-שנער רות, "חוק איסור הלבנת הון – עשה ואל תעשה", הרבעון לבנקאות לח (תשס"ג) | פרוסט איתי "המהפכה בדמותו של 'טוען לזכות' במחולט בפלילים – מחשבות בעקבות בש"פ 6817/07 מ.י. נ' סיטבון" (פורסם בנבו) | קפלן-הגלר עדנה "חיקור דין: חקירה נגדית – זכות יסוד?" ספר שמגר: מאמרים חלק ג (תל אביב: לשכת עורכין הדין, 2003) | שפר יהודה "העבירות שבחוק איסור הלבנת הון – המאבק הבינלאומי בהלבנת הון במציאות הישראלית", המשפט, גיליון מספר 19 (מרץ 2005)
פרסומים בעיתונות | "ארה"ב שילמה 100 מיליון דולר לחושף חשבונות של מעלימי מס בשוויץ" The Marker 13.9.12 | איזסקו סיון "לאומי לאזרחים אמריקאים: דווחו על החשבון לארה"ב או שיוקפא" The Marker 28.3.12 | איזסקו סיון "רשות המס האמריקאית מנהלת חקירה נגד פעילות בנקים ישראליים בשוויץ" The Marker 18.9.11 | גולובינסקי שלומי, כהן ניצן וזינגר רוני "פשיטה על אחד מסניפי הדגל של הפועלים בחשד להלבנת הון במאות מיליוני דולרים", The Marker, 7 במרץ 2005 | דגוני רן "פצצה של עסק" גלובס, 13.10.03 | יועז יובל "יש שחיתות במוסדות פיננסיים, אך המערכת הפיננסית בארצות הברית אינה מושחתת". גלובס 27–28, ספטמבר 2012 | לוי-ויינרב אלה "מקלטי מס: שוויץ כבר לא אטרקציה" גלובס 6.10.11 | סוכנויות הידיעות "ארה"ב ושווייץ הגיעו להבנות בנוגע להעלמות המס ב-UBS" כלכליסט 31.7.09 | סוכנויות הידיעות "הושג הסכם לחשיפת בעלי חשבונות אמריקאים ב-UBS" כלכליסט 2.8.09 | סוכנויות הידיעות "היעד החדש של רשויות המס בארה"ב: העלמות מסים בהונג קונג" The Marker 15.11.09 | סוכנויות הידיעות "ממשלת שוויץ מתכוונת למכור את מניותיה ב-UBS" כלכליסט 20.8.09 | סוכנויות הידיעות "שמותיהם של 2,000 מעלימי מס יועברו לוויקיליקס" כלכליסט 17.1.11 | עוזרי רם "יותר ישראלים פונים לייעוץ בנוגע לכספם בבנקים בחו"ל" The Marker 4.9.11 | פייננשל טיימס "עובד UBS בארה"ב נדון ל-40 חודשי מאסר: סייע ללקוחות להתחמק ממס" גלובס 23.8.09 | קובוביץ' יניב, אשכנזי אלי, הרמן דנה וזרחין תומר "מאות ליוו את לי זיתוני למנוחות; הוצא צו מעצר בינלאומי נגד החשודים בצרפת" הארץ 19.9.11
פרסומים באינטרנט | חדשות 2 "בית המשפט העליון בארגנטינה קבע: רוצח דרק רוט ז"ל יוסגר לישראל" אתר MAKO 9.5.12 | חוברת הדרכה למבטחים וסוכני הביטוח בנושא איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור – www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/CC167C40-8F04-4795-AB59-4AD75F59F574/ 16552/insu.pdf | רביה ד חיים "הימורים ומקום באינטרנט" – פורסם באתר www.law.co.il/articles/gaming/1999/08/18/117 | רוזנברג אליצפן "בלי סודות: מקלטי המס בבנקים בשוויץ מתפוררים" ynet 12.10.11
דו"חות | דו"ח ארגון Moneyval על ישראל בשנת 2008 | דו"ח שנתי – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור – שנת 2011
ראיונות | ראיון שערך מר יוסי ריבלין עם עו"ד יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון, ביטאון לשכת רואי החשבון, "עושים חשבון", גיליון מס' 7, מאי 2005, עמ' 10
שונות | Bradley D. Simon, “Representing Clients in Parallel Mult-National Criminal Investigations”. נייר הכנה לפאנל בנושא אחריות פלילית בינלאומית של תאגידים, במסגרת הכנס השנתי המשותף ללשכת עורכי הדין בישראל ול-ABA באילת, אוגוסט 2011
Mobile version: Enabled