Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הגבלים עסקיים – מערכות היחסים בערוצי השיווק וההפצה

₪790.00 ₪350.00
מק"ט: 14012

מחברת: ד"ר חגית בולמש

Antitrust – The Realationships Within The Marketing and Distribution Channels

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט / ספרות משפטית: חברות: ד
אודות הספר

הספר מנתח את חיי החוזה שבין ספקים למפיצים ומשווקים, וההתנגשות של חוזה זה עם דיני ההגבלים העסקיים. הוא מפנה את הקורא לחוק ההגבלים העסקיים, החלטות רשות ההגבלים העסקיים והפסיקה העדכנית ביותר בתחום זה בארץ ובדין הזר. הוא נועד לתת מענה מסודר לחסך שקיים בספרות ובפסיקה להתנגשות שבין שאיפת ספקים, משווקים ומפיצים לעצב את ההתקשרות כרצונם, לבין הרצון של דיני ההגבלים העסקיים להגן על התחרות והצרכן.
 
הספר כולל דיון מעמיק בהתנגשות זו החל משלב המטרות שעומדות בבסיס ההתקשרות, עבור דרך האופן שבו ניתן לתגמל ולתמרץ מפיצים במהלך יישום החוזה וכלה בשלב הסיום ובשיקולים לניהול הליכים משפטיים בין הצדדים. הספר מסייע להגדיר את "כללי המשחק" של ספקים ומפיצים בהתמודדות עם דיני ההגבלים העסקיים. הספר מדגיש במיוחד את מערכת היחסים שבין ספק בעל מונופולין לבין מפיציו ומשווקיו והשפעתה של מערכת יחסים זו על התחרות, על הצרכן ועל המפיצים.
 
בכל אחד מפרקי הספר יש התייחסות למתח שקיים בין הספק למפיץ מהפן של דיני ההגבלים העסקיים, כך שהמעיין יכול למצוא פתרונות להתנגשות בין הרצון החוזי של הצדדים לבין מטרות דיני ההגבלים העסקיים. פתרונות אלה שאובים הן מהפסיקה והספרות הקיימת בישראל והן מהדין שחל בארצות הברית ובאיחוד האירופי.
ספר זה מספק, אפוא, מענה מעשי לצורך עסקי-מסחרי של הבנת הגבולות של דיני ההגבלים העסקיים במקרים מסחריים יומיומיים שבהם נתקלים ספקים, משווקים ומפיצים, וכן מתייחס לשלל מצבים שבהם עשויות להיתקל חברות במסגרת שלבי החוזה ואכיפתו.
 
בין הנושאים הנדונים בספר:

  • הצגת דיני ההגבלים העסקיים ודיני חוזים בהתקשרות בין ספק ויצרן למשווקים ומפיצים
  • השיקולים בהתקשרות שבין ספק בעל מונופולין למפיצים ומשווקים
  • כוחם של מפיצים ומשווקים מול ספקים
  • השיקולים בניהול הליכים משפטיים בין ספקים למפיצים ומשווקים
  • בוררות בין ספק למפיץ ומשווק בטענה להפרת דיני ההגבלים העסקיים
  • בוררות מול ספק בעל מונופולין
  • הפצה דואלית והכשרתה על פי דיני ההגבלים העסקיים
  • תגמול מפיצים ומשווקים על פי דיני ההגבלים העסקיים
  • אפליית מחירים בין מפיצים ומשווקים על ידי ספק בעל מונופולין
  • מנגנוני הנחות והכשרתם על פי דיני ההגבלים העסקיים

מתוך ההקדמה לספר מאת פרופ' דיויד גילה, הממונה על הגבלים עסקיים


ספר זה מקבץ שנים לא מבוטלות של מחקר אקדמי בד בבד עם ניסיון מעשי של חגית בתחום ההגבלים העסקיים. היחסים המשפטיים בין ספק למשווקיו ומפיציו מהווים נדבך חשוב ומורכב בדיני ההגבלים העסקיים.

אני מברך את חגית על הפרוייקט החשוב הזה וסמוך ובטוח שציבור הקוראים – כלכלנים ומשפטנים כאחד, ימצאו בו עניין רב על מנת לקדם את הבנתם בנושא חשוב זה.

אודות המחברת

ד"ר חגית בולמש היא מומחית בדיני הגבלים עסקיים ודיני חברות, בעלת רישיון עריכת דין ישראלי ואמריקאי, ובעלת תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ' דיויד גילה.
 
ד"ר בולמש מרצה לדיני חברות ודיני הגבלים עסקיים לתואר שני באוניברסיטאות ומכללות, וכן שימשה כחוקרת אורחת באוניברסיטאות קולומביה וניו יורק. במשך שנים רבות, ובמקביל לכתיבתה האקדמית, ד"ר בולמש עוסקת במתן ייעוץ לחברות מישראל ומחו"ל, למשפטנים ולאנשים פרטיים, מלווה תיקי הגבלים עסקיים פליליים ואזרחיים מורכבים, וכותבת חוות דעת מומחה בדיני ההגבלים העסקיים.

.
תוכן עניינים | הקדמה | מבוא | חלק א: המתח בין היחסים החוזיים שבין ספק למפיץ לבין דיני ההגבלים העסקיים - מאבק בין שיקולים פרטיים לציבוריים | חלק ב: הצגת הדינים | 1. דיני החוזים והחופש להתקשר | 1.א. מהו חוזה? | 1.ב. אינטרסים ומטרות בדיני חוזים | 2. דיני ההגבלים העסקיים וההגנה על הצרכן | 3. האיזונים הנדרשים בין חופש החוזים של ספק בעל מונופולין ומפיץ לבין דיני ההגבלים העסקיים | שער ראשון: המאפיינים הכלכליים והמשפטיים של היחסים שבין ספק למפיציו | חלק א: השיקולים בהתקשרות שבין ספק למפיצים ומיסוד היחסים החוזיים | 1. שתי זוויות ראייה שונות באשר ליחסים שבין יצרן למפיציו | 2. יחסי האמון שבין ספק למפיץ וחובת אמון לבר - חוזית | 3. ההצדקות לכבילות חוזיות בין ספק למפיץ | 3.א. הצידוקים הנורמטיביים בכבילות שבין ספק למפיץ | 3.ב. שימוש בכבילות אנכיות ותגמול כספי | 3.ג. חלופה לכבילות אנכיות ודרך להתגבר על רכיבה חופשית בין מפיצים | 3.ד. המסגרת המשפטית לבחינת כבילות אנכיות בדין בישראל וההקלה על ההתקשרות בין ספק למפיץ | שער שני: ניהול הליכים משפטיים בין ספק לבין מפיץ | חלק א: השיקולים בניהול תביעות בין ספק לבין מפיצים וסיום היחסים החוזיים | 1. התאוריה הכלכלית של אכיפה פרטית | 2. שיקולי ניהול תביעה אזרחית בטענות להפרת דיני ההגבלים העסקיים | 2.א. ניהול ההליך על ידי התובע והנתבע ופשרות בתביעות בהגבלים עסקיים | 2.ב. העדפתם של מפיצים גדולים וההשפעה על שקלול הסיכונים בהגשת תביעה | 3. משמעות ההליך המשפטי מבחינת המפיץ והשפעתו על ניהול התביעה | 4. משמעות ההליך המשפטי מבחינת הספק והשפעתו על ניהול התביעה | 4.א. גודל המפיץ התובע | 4.ב. ותק המפיץ התובע | 4.ג. מאפייני המוצר ומבנה מערכת ההפצה והשירותים הנלווים שניתנים על ידי המפיץ התובע | 4.ד. מאפייני העסקה בין הספק למפיץ | 4.ה. סיום היחסים החוזיים עם המפיץ | 5. השפעתם של הליכים מדינתיים באכיפת דיני ההגבלים העסקיים על תובעים אזרחיים | 6. השפעת ההליכים המקדמיים על תמריצים להפרת דיני ההגבלים העסקיים | 7. השפעת שילוש הנזק על תמריצי הצדדים | 8. תביעה אישית וקבוצתית כנגד ספק, ודוקטרינת הלקוח העקיף | חלק ב: הסכם בוררות בין ספק למפיץ | 1. האינטרסים המנוגדים בין הגבלים עסקיים לדיני חוזים בתניית בוררות בהסכם | 2. סוגיה ראשונה: הסכם בוררות כחוזה הפוגע בתחרות | 3. סוגיה שנייה: תוקפה של תניית בוררות בהסדר כובל בין ספק למפיץ | 3.א. נקודת ביקורת ראשונה: העברת העניין לבוררות צריכה להיות חוקית – עוד בטרם קיום הבוררות | 3.ב. נקודת ביקורת שנייה: מועד הבוררות ביחס לתוקפם של היחסים החוזיים ולכריתת ההסכם | שער שלישי: ניתוח משפטי של כבילות ופרקטיקות התנהגות פרטניות ביחסים שבין ספק למפיץ | חלק א: מערכת הפצה דואלית והשפעתה על היחסים שבין ספק למפיץ | 1. מאפייני הפצה דואלית | 2. בחינת ההפצה הדואלית בראי דיני ההגבלים העסקיים | 3. התייחסות רשויות האכיפה ליחסי הפצה דואליים | 3.א. התייחסות רשויות התחרות בעולם להפצה דואלית | 3.ב. הדין החל בישראל על הפצה דואלית | חלק ב: אפליית מחירים בין מפיצים | א. מבוא | 1. כשלי שוק המאפשרים אפליית מחירים | 2. אפליית מחירים קבועה וכוח שוק | 3. סוגי האפליות מנקודת מבט כלכלית | 4. סוגי האפליות מנקודת מבט משפטית | 5. האיסור על אפליית מחירים על ידי ספק בעל מונופולין מעודד יציבות של המחיר המונופוליסטי או הקרטליסטי | 6. אפליה לטובת חברת בת וחברה קשורה | ב. אפליית מחירים ראשונית וכוח שוק | 1. הקושי בסיווג סוג האפליה | 2. סיווג ההנחות של אפליה ראשונית | 2.א. הנחות נאמנות (Loyalty Discounts) | 2.ב. הנחת מטרה (Target Discounts) | 3. הנחות נאמנות ומטרה כהסדרי בלעדיות | 4. היתרונות והחסרונות של הנחות נאמנות ומטרה | 4.א. החסרונות התחרותיים של הנחות נאמנות ומטרה | 4.ב. היתרונות התחרותיים של הנחות נאמנות ומטרה | 5. המבחנים לאיזון בין היתרונות והחסרונות של ההנחות | 6. הנחות נאמנות ומטרה על פי הדין | 6.א. ארצות הברית | 6.ב. האיחוד האירופי | 6.ג. ישראל | 6.ד. התפתחות הפסיקה והאכיפה כנגד הנחות נאמנות ומטרה בישראל | 6.ד.1. הנחות נאמנות ומטרה על פי פרק המונופולין בחוק | 6.ד.2. הנחות נאמנות ומטרה על פי פרק ההסדרים הכובלים | 7. סיכום התנאים לבחינת חוקיות הנחות נאמנות ומטרה בישראל | ג. הנחת כמות ואפליית מחירים שניונית | 1. הנחת כמות וחיסכון בעלויות לספק | 2. אפליה שניונית והביקורת על האיסור על אפליה שניונית | 3. היתרונות התחרותיים של אפליית מחירים שניונית | 3.א. איסור על אפליית מחירים מאפשר קיומו של קרטל, והבטחת יציבותו | 3.ב. האיסור על אפליית מחירים מחייב פיקוח על מחיר המכירה לצרכן ומונע מתן הטבות לצרכן | 3.ג. בעיית הרוכב החופשי | 3.ד. חופש בחירה לספק כמנגנון להגשמת רצונות הצרכן | 3.ה. האיסור על אפליית מחירים מהווה חסם כניסה | 3.ה.1. האיסור על אפליית מחירים מדכא תחרות תוך - מותגית ומונע כניסת מפיץ חדש | 3.ה.2. חשש של ספק מהפחתת מספר המפיצים כסנן מפני מפיצים בלתי יעילים | 3.ו. כוח המשווק | 3.ז. חלוקת מחיר המוצר למחיר זיכיון ומחיר המוצר ליחידה, ו"בעיית ההתחייבות" | 3.ח. יכולת הבידול של ספק | 3.ט. המפיץ כמתחרה פוטנציאלי של הספק | 3.י. הבעיה המובנית של מפיצים קטנים והקושי להוכיח אפליית מחירים שניונית | 4 היתרונות של האיסור על אפליית מחירים שניונית | 4.א. האיסור מקטין את האפשרות של ספק דומיננטי לנקוט מדיניות מחירים טורפנית | 4.ב. האיסור מונע מספק דומיננטי לדחוק מתחרים ולקשור בין מוצרים | 5. אפליית מחירים שניונית על פי הדין בארצות הברית | 5.א. היסטוריה חקיקתית | 5.ב. סעיף ה – Robinson-Patman Act | 5.ג. תנאי הסף של סעיף (a)2 | 5.ד. נטל ההוכחה הנדרש מהתובע ודרישת הוכחת פגיעה במתחרה ולא בתחרות | 5.ה. שתי ההגנות שיש לספק על מנת להתגונן מפני טענת אפליה שניונית | 5.ו. הנחיות ה – FTC למתן תגמול למפיצים בגין שירותי קידום מכירות | 5.ז. ביקורת על ה – Robinson-Patman Act | 6. האיחוד האירופי | 7. ישראל | 7.א. סעיף 29א(ב)(3) לחוק | 7.ב. השפעת האיסור בישראל על פרק המיזוגים | 7.ג. סיקור הפסיקה והחלטות רשות ההגבלים העסקיים בישראל | 7.ג.1. החלטות רשות ההגבלים העסקיים | 7.ג.2. הפסיקה בישראל | 7.ד. זכות התגובה של ספק בעל מונופול לפעולות מתחריו | 7.ה. אפליה בין מפיצים בשל רגולציה שונה שחלה עליהם | 7.ו. "יתרון בלתי הוגן" ונטל השכנוע להוכחת אפליית מחירים | 8. אפליית מחירים וסירוב לספק | 9. ביקורת על האיסור על אפליית מחירים שניונית | מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | כללים | חקיקה זרה | ארצות הברית | האיחוד האירופאי | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסיקה זרה | ארצות - הברית | האיחוד האירופאי | פרסומי רשות התחרות בארצות הברית | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | קביעות לפי חוק ההגבלים העסקיים | הנחיות הוראות וגילויי דעת | ספרות זרה | ספרים זרים | מאמרים זרים
חוקי יסוד | [חוק-יסוד:] חופש העיסוק | [חוק-יסוד:] כבוד האדם וחירותו
חקיקה ראשית | [חוק ה]בוררות, התשכ"ח-1968 | [חוק ה]הגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 | [חוק ה]הגנה על הפרטיות, התשמ"א-1981 | [חוק ה]חוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 | [חוק ה]חוזים האחידים, התשמ"ג-1982 | [חוק ה]חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971 | [חוק ה]כשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 | [חוק ה]נאמנות, התשל"ט-1979 | [פקודת ה]ראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971 | [חוק] תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
חקיקת משנה | [תקנות] בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 | [תקנות] סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984
הצעות חוק | [הצעת] חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1995 | [תזכיר] חוק ההגבלים העסקיים, התשע"ג-2013 | [תזכיר] חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 9), התשנ"ה–2005
כללים | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013 | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"ו-2006 | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"ו-2006 | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"ו–2006 | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות) (הוראת שעה) (נוסח מלא ומעודכן), התשע"א-2011 | כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006
חקיקה אמריקאית Clayton Act 15 U.S.C. § 15(a) (1914) | Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 (1996) | Freedom of Information Act 5 U.S.C. § 552 (1982) | Nonprofit Institutions Act 15 U.S.C. 13C § (1936) | Robinson–Patman Act 15 U.S.C. 13 (1936) | Sherman Act, 15 U.S.C. § 1 1890
חקיקת האיחוד האירופאי The Treaty on the Functioning of the European Union, 2009 | Treaty of Rome, 1957
פסקי דין של בית המשפט העליון | דנ"א 3113/03 א.מ. חניות ירושלים 1993 בע"מ נ' עיריית ירושלים | ע"א 2452/01 אורן נ' מגדל חברה לביטוח | ע״פ 2919/02 אלוני ואח' נ׳ מדינת ישראל | רע"א 6233/02 אקסטל בע"מ נ' קאלמא ווי תעשיה | רע"א 10052/02 בועז יפעת ואח' נ' דלק מוטורס ואח' | ע"א 687/76 בלייויס נ' פיק | ע"א 8575/96 בשן ישי נ' מנשה ח' אלישר בע"מ | ע"א 4491/97 ג'ינו נ' האגודה האיטלקית (א.נ.מ.י.) | עע"ם 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים (חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ) | ע"א 80/71 דוד מושיוב נ' פזגז חברה לשיווק בע"מ | ע"א 823/87 דניה סיבוס חברה לבנייה בע"מ נ' ס.ע. רינגל בע"מ | ע"א 2247/95 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | ע"א 47/88 הרשטיק נ' יכין חק"ל בע"מ | בג"ץ 358/61 ו.ס.ט. תוצרת יין ומשקאות חריפים בע"מ ואחרים נ' יו"ר המועצה לפי חוק ההגבלים העסקיים התשי"ט–1959 | רע"א 2059/98 וולטה ייצוב קרקע בע"מ נ' S.R.P. מדיטרניין בע"מ | ע"א 262/86 וולטר רוט נ' Deak & Co. Inc. | רע"א 378/96 וינבלט נ' משה בורנשטיין בע"מ ואח' | ע"א 294/91 חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום | ע"א 6222/97 טבעול (1993) בע"מ נ' משרד הביטחון, מינהל ההרכשה והייצור | דנ"א 4465/98 טבעול (1993) בע"מ נ' שף הים (1994) בע"מ | רע"א 4781/12 י.מ. עיני קונדטוריה ואח' נ' בנק לאומי לישראל ואח' | ע"א 2082/09 יורוקום די.בי.אס. בע"מ נ' בזק חברת התקשורת הישראלית בע"מ, הממונה על ההגבלים העסקיים | ע"א 3/56 יעקב סחייק נ' חיים ברנרד | רע"א 2616/03 ישרכארט בע"מ נ' רייס | רע״א 371/89 ליבוביץ ג׳ א. את י. אליהו בע״מ | ע"א 568/89 מ' דיאמנט (1988) בע"מ נ' נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ | ע"פ 7829/03 מדינת ישראל נ' אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ | ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ | ע"פ 2560/08 מדינת ישראל נ' ירון וול, חב' גברעם מעטפות איכות בע"מ, גברעם מעטפות ומוצרי נייר ואח' | ע"א 4524/01 מעריב נ' הממונה וידיעות אחרונות | רע"א 188/02 מפעל הפיס נ' כהן | ע"א 442/85 משה זוהר ושות' נ' טרבנול (ישראל) בע"מ | רע"א 3192/09 נובוסטי נידיילי בע"מ נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ | רע"א 3192/09 ‏נובוסטי נידיילי בע"מ נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ | רע"א 1027/11 נתן חורי נ' י.א.י.ה. ניהול ואחזקות מאגרי דירות בע"מ | בר"ע 130/71 עזרא משה משיח נ' שלמה שאול רביע | ע"א 355/89 עיזבון המנוח ניקולא חינאווי ז"ל נ' מבשלת שיכר לאומית בע"מ | ע"א 65/85 עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה בע"מ | ע"א 2768/90 פטרולגז חברת הגז הישראלית (1969) בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"א 76/86 פיינשטיין נ' ה.ש. מלונות | ע"פ 7528/95 פנחס הלל נ' מדינת ישראל ואח' | ע"א 79/69, 86/69 פרנקישה פלצאינדוסטרי מרקלה ושות' ו-2 אח' נ' אורל רבינוביץ ו-3 אח' | בג"ץ 588/84 ק.ש.ר. סחר אזבסט בע"מ נ' יו"ר המועצה לפיקוח על ההגבלים העסקיים | רע"א 7192/10 קאלמא ווי בע"מ נ' אקסטל בע"מ | דנ"פ 7546/10 ראובן שולשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4783/09 ראובן שולשטיין נ' רשות ההגבלים העסקים | ע"א 5820/98 רסידו סי בע"מ נ' שמשון קידוחים ובניין בע"מ | בג"ץ 471/83 תור אויר (ישראל) בע"מ נ' יו"ר המועצה לפיקוח על ההגבלים העסקיים ואח' | ע"א 7338/00 תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' המנוח ינון שרעבי ז"ל ויורשיו | ע"א 10085/08 תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עיזבון המנוח תופיק ראבי ז"ל | רע"א 4986/08 Tyco Building Services נ' אלבקס וידיאו בע"מ
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | ה"ע (הגבלים עסקיים) 505/04 אוזון ישראל – לאיכות הסביבה בע"מ, פיקדון 25 נ' תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ | ת"א (מחוזי מרכז) 13427-02-10 אוטו ליין בע"מ נ' יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | ת"א (מחוזי י-ם) 396/87 אורי קיסין ואח' נ' פטרולגז – חברת הגז הישראלית (1969) בע"מ | ערר (הגבלים עסקיים) 1/97 איסכור שירותי פלדות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים | ה"ע (הגבלים עסקיים) 9/99 אמנה (תש"י) חברה להחסנה וערובה בע"מ ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקיים ואח' | הפ"ב (מחוזי ת"א) 1039/08 ארדן תעשיות בטון משוך בע"מ נ' דן טמיר | ערר (הגבלים עסקיים) 1/10 בזק נ' הממונה על הגבלים עסקיים | ת"פ 160/96 (מחוזי י-ם) בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' חוליות ואח' | ת"א (מחוזי חי') 957/92 ביטקובר נ' מחסני חמצן סחר (1980) בע"מ | בש"א (מחוזי י-ם) 4300/07 ביקור חולים הוספיטל (ע.ר) – בפירוק נ' שירותי בריאות כללית | ת"א (מחוזי ת"א) 1640/00, בש"א 8337/00 בן ארי נ' מצות ראשון לציון בע"מ ואח' | ה"ע (הגבלים עסקיים) 469/98‏ ‎דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ‎ ‎נ' ‏הממונה על ההגבלים העסקיים | בר"ע (מחוזי ב"ש) 16/90 דרעד בע"מ נ' שחר | ת"א (מחוזי ב"ש) 3249/04, בש"א 5267/04 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נ' שיאי אופיר השקעות בע"מ, מלרט הרשות המובילה בע"מ | מונ' (הגבלים עסקיים) 1/93 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' חברת דובק בע"מ ואח' | ה"ע (הגבלים עסקיים) 2/96 הממונה על הגבלים עסקיים נ' ידיעות אחרונות | ה"ע (הגבלים עסקיים) 2/96 הממונה על הגבלים עסקיים נ' ידיעות אחרונות בע"מ | ה"ע (הגבלים עסקיים) 13/93 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' המועצה הישראלית לצרכנות | בקשה (מחוזי י-ם) 18/96 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' ידיעות אחרונות | מונ' (הגבלים עסקיים) 1/96 הממונה על הגבלים עסקיים נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | ה"ע (הגבלים עסקיים) 3574/00 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ואח' נ' הממונה על ההגבלים העסקיים ואח' | ת"פ (מחוזי י-ם) 118/10 חדשות 10 בע"מ נ' רשות ההגבלים העסקיים ואח' | ת"פ (מחוזי י-ם) 366/99 יהודה רסלר נ' תשלובת ח' אלוני בע"מ ואח' | ת"א (מחוזי ת"א) 1456/03 יוחנן ואח' נ' פרטנר תקשורת בע"מ ואח' | ת"א (מחוזי ת"א) 1368/95 ישי בשן ואח' נ' מנשה ח' אלישר ואח' | ת"א (מחוזי ת"א) 2488/02 מגורים ייזום ובנייה בע"מ ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח' | ת"פ (מחוזי י-ם) 1142/01 מדינת ישראל נ' שולשטיין ראובן | ת"פ (מחוזי י-ם) 149/96 מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל | ה"פ 474/07 (מחוזי ת"א) נובוסטי ניידלי בע"מ נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ | בש"א 113039/98, ת"א (מחוזי ת"א) 3266/98 נועם קדם נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ת"א (מחוזי ת"א) 3031/00 סיגומט בע"מ נ' דובק בע"מ | ע"פ (מחוזי ת"א) 748/96 סברינה שיווק בע"מ נ' מדינת ישראל | ב"ש (מחוזי י-ם) 4918/08 עו"ד גלעד רוגל נ' א.א. סוכנויות גז בע"מ | ה״ע 7014/02 עמינח רשתות שיווק ואח׳ נ׳ הממונה על ההגבלים | ה״ע (הגבלים עסקיים) 7014/02 עמינח רשתות שיווק ואח׳ נ׳ הממונה על ההגבלים | ת"א (מחוזי חי') 12430-07-09 ערן קילשטיין נ' דשנים וחמרים כימיים בע"מ | ת"א (מחוזי י-ם) 1000/95 פז חברת נפט בע"מ נ' עמוס | ה"פ (מחוזי ת"א) 1181/09 צינוירט נ' אייזנברג | ת"א (מחוזי ת"א) 2242/03 רן כהן נ' שטראוס עלית בע"מ | ה"ע (הגבלים עסקיים) 611/06 שוברי בר נ' הממונה על ההגבלים העסקיים | ת"א (מחוזי ת"א) 1832/05 שיווק א. א. משקאות קלים וחריפים (טבריה) בע"מ נ' תבורי, שותפות מוגבלת לשיווק | ה"כ (הגבלים עסקיים) 804/08 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ ואח' נ' הרשות להגבלים עסקיים | ה"ע (הגבלים עסקיים) 508/04 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ ואח' נ' ריבוע כחול-ישראל בע"מ, קלאבמרקט ואח' | בש"א (מחוזי ת"א) 19698/08 תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ | ה"ע (הגבלים עסקיים) 8011/03 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית ואח' נ' נציגי מובילי החלב העצמאיים ואח' | ת"א (מחוזי חי') 1118/99Tower Air, Trans World Airlines Inc. Sterling Airways Ltd. נ' שירותי תעופה בע"מ, פז חברת נפט בע"מ, דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ, סונול ישראל בע"מ
פסקי דין של בתי משפט השלום | ת"א 1574/09 בש"א 36128/99 (שלום ת"א) אהרון אברהמי נ' מת"ב | ת"א (שלום ראשל"צ) 3726/03 ישי בן ארי ואח' נ' ערוצי זהב – ט.ל.מ. טלביזיה למנויים בע"מ
פסיקה אמריקאית Allied Orthopedic Appliances v. Tyco Health Care Group, 592 F.3d 991 (9th Cir. 2010) | Am. Needle, Inc. v. NFL, 130 S. Ct. 2201 (2010) | Auto Ventures, Inc. v. Moran, 1997-1 Trade Cas. (CCH) 71,779, 1997 WL 306895 (S.D. Fla.1997) | Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp., 724 F.2d 227 (1st Cir. 1983) | In re brand name prescription drugs antitrust litigation, 228 F. 3d 1028 (7th Cir. 2002) | Bristol Steel & Iron Works v. Bethlehem Steel Corp., 41 F.3d 182 (4th Cir. Va. 1994) | Brooke Group v. Brown & Williamson Tobacco Corp. 509 U.S. 209 (1993) | Caribe BMW v. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 19 F.3d 745 (1st Cir. P.R. 1994) | Catalano, Inc. v. Target Sales, Inc., 446 U.S. 643, 647 (1980) | Chroma Lighting v. GTE Products Corp., 111 F.3d 653 (9th cir.1997) cert. denied, 118 S.Ct. 357 (1997) | Chrysler Credit Corp. v. J. Truett Payne Co., Inc., 670 F.2d 575 (5th Cir. 1982) | Coastal Fuels, Inc. v. Caribbean Petroleum Corp., 175 F.3d 18 (1st Cir. P.R. 1999) | Concord Boat Corp. v. Brunswick Corp., 207 F.3d 1039 (8th Cir. 2000) | Cont'l T.V v. GTE Sylvania, 433 U.S. 36 (1977) | Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., 467 U.S. 752 (1984) | Eastman Kodak Co. v. Image Tech. Servs., 504 U.S. 451 (1992) | Falls City Industries, Inc. v. Vanco Beverage, Inc. 460 U.S. 428 (1983) | Feesers, Inc. v. Michael Foods, Inc. 591 F.3d 191(3d Cir. 2010) cert. denied, 131 S.Ct. 160 (2010) | FTC v. A.E. Staley Mfg. Co. 324 U.S. 746 (1945) | FTC v. Morton Salt Co., 334 U.S. 37 (1948) | FTC v. Standard Oil Co. 355 U.S. 396 (1958) | Hanover Shoe v. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968) | Illinois Brick v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977) | In the Matter of Intel Corporation, Docket No. 9341 (2010), at 48341 www.ftc.gov/os/adjpro/d9341 | J. Truett Payne Co. v. Chrysler Motors Corp., 451 U.S. 557, 561 (1981) | Kotam Elecs., Inc. v. JBL Consumer Prods., Inc., 93 F.3d 724 (11th Cir. 1996) (en banc), cert. denied, 519 U.S. 1110 (1997) | LCA, Inc. v. Sharp Elecs. Corp., 2000 U.S. Dist. LEXIS 12470 (N.D. Ill. Aug. 16, 2000) | Leegin Creative Leather Prods. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007) | Masimo Corp. v. Tyco Health Care Group, 350 F. App'x 9 (5th Cir. 2009) | Mid-South Distrib v. FTC 287 F.2D 512 (5th cir 1961) cert. denied, 368 US 838 (1961) | Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler 473. U.S. 614, 105 (1985) | Monsanto Co. v. Spray-Rite Serv. Corp., 465 U.S. 752 (1984) | National Ass'n of College Bookstores v. Cambridge Univ. Press 990 F. Supp. 245 (S.D.N.Y. 1997) | National Association of Recording Merchandisers, Inc. v. Sony Corporation of America (D.C. Cir., 2001) | Otter Tail Power Co. v. United States, 410 U.S. 366 (1973) | PSKS, Inc. v. Leegin Creative Leather Products, Inc. 615 F.3d 412 (5th Cir. 2010) | Purolator Products, Inc. v. FTC, 352 F.2d 874 (7th Cir.1965), cert. denied, 389 U.S. 1045 (1968) | Purolator Products, Inc. v. FTC, 352 F.2d 874 (7th Cir.1965), cert. denied, 389 U.S. 1045 (1968) | R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Premium Tobacco Stores 462 F.3d 690 (7th Cir. 2006), cert. denied, 127 S. Ct. 1330 (2007) | Reserve Supply Corp. v. Owens-Corning Fiberglass Corp. 971 F.2d 37 (7th Cir. 1992) | Russ' Kwik Car Wash, Inc. v. Marathon Petroleum Co., 772 F.2d 214 (6th Cir. 1985) | Schwartz v. Sun Co., 276 F.3d 900 (6th Cir. 2002) | Shearson/American Express v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987) | Standard Oil Co. of N.J. v. United States, 221 U.S. 1, 28 (1911) | State Oil Co. v. Khan, 522 U.S. 3 (1997) | Stelwagon Mfg. Co. v. Tarmac Roofing Sys., 63 F.3d 1267 (3d Cir. 1995) | Stolt-Nielsen, S.A., et al. v. Animal Feeds International Corp., 130 S. Ct. 1758 (2010) | Texaco v. Hasbouck, 496 U.S. 522 (1990) | U.S. v. Topco Associates Inc., 405 U.S. 596 (1972) | United States v. Colgate, 250 U.S. 300 (1919) | United States v. Grinnell Corp., 384 U. S. 563, 570–571 (1966) | United States v. Topco Associates 405 US 596 (1972) | Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP 540 U.S. 398 (2004) | Virgin Atlantic Airways Ltd. v. British Airways PLC, 69 F. Supp. 571 (S.D.N.Y. 1999), aff'd, 257 F.3d 256 (2d Cir. 2001) | Volvo Trucks N. Am., Inc. v. Reeder-Simco GMC, Inc., 546 U.S. 164 (2006) | Washburn v. Societe Commerciale de Reassurance, 831 F.2d 149 (7th Cir. 1987) | Wholesale Co. v. R.J. Reynolds Tobacco Co. 477 F.3d 854 6th Cir. 2007
פסיקת האיחוד האירופאי Case C-310/93 BPB Industries Plc. and British Gypsum Ltd. V Commission [1995] ECR I-865, [1997] 4 CMRL 238 | Case C-95/04 British Airways v Commission [2007] ECR I-2331, [2007] 4 CMLR 982 | Case C-18/93 Corsica Ferries Italia Srl v. Corpo dei Piloti del Porto di Genova [1994] ECR I-1783 [1994] | Case C 85/76 Hoffmann-La Roche v Commission [1979] ECR 461 [1979] 3 CMLR 211 | Case 323/81 Michelin v Commission [1983] ECR 3461, [1985] 1 CMLR, 282 | Case T-201/04 Microsoft Corp v Commission [2007] ECR II-3601, [2006] 4 CMLR 311 | Case C-163/99 Portugal v Commission [2001] ECR I-2613, [2002] 4 CMLR 1913 (2001) | Case 27/76 United Brands v Commission [1978] ECR 207, [1978] 1 CMLR 429
ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | ס' אוטולנגי בוררות דין ונוהל (מהדורה חדשה, 2005) | נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך האזרחי (1991) | פיליפ קוטלר ויעקב הורניק, ניהול השיווק: המהדורה הישראלית (אורית פרידלנד מתרגמת, מהדורה תשיעית מעודכנת, 2002) | אורי שטרוזמן ספר הבוררות (1999)
מאמרים ישראלים | ברק אורבך "מטרות דיני ההגבלים העסקיים: הלכה למעשה" ניתוח כלכלי ומשפטי של הגבלים עסקיים כרך א 63 (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008) | עדי אייל "המונופוליסט כקרבן: על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים" המכון הישראלי לדמוקרטיה, נייר עמדה 47, 7 (2004) | דיויד גילה "לקראת מדיניות משפטית חדשה כלפי תניות אי-תחרות" עיוני משפט כג 63 (2000) | דיויד גילה "חוזים המגבילים תחרות וחוזים של בעל מונופולין" חוזים כרך ג 635 (ד' פרידמן, נ' כהן עורכים, 2003) | דיויד גילה "האם המלצה על מחיר היא הסדר כובל, ומדוע?" עיוני משפט לב 101–134 (2009) | דיויד גילה ויוסי שפיגל "הסדרים אנכיים" ניתוח כלכלי ומשפטי של הגבלים עסקיים כרך א (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008) | דיויד גילה "חשיבותה של ההצעה לתיקון מס' 9 לחוק ההגבלים העסקיים, ההצהרתיות שלה, והצעה להסרת נטל הניתוח הכלכלי מכתפיהם של בתי המשפט האזרחיים" עיוני משפט כט(3) 641 (2006) | דיויד גילה "האם ראוי לפרוץ את סכר ההסדרים הכובלים ולחסום את השיטפון בהגדרות אד-הוק? הגיעה השעה לחצוץ בין הסדרים אופקיים לאנכיים" עיוני משפט כז(3) 751 (2004) | מיכל (שיצר) גל, "לבור את המוץ מהתבן – היקף תחולתו של האיסור לערוך הסדר כובל בהתאם לפסיקה האחרונה" דין ודברים א 533 (2004) | מיכל (שיצר) גל "מונופולים בתחרות – האיזון שבין עידוד חדשנות ויצירתיות ובין הפגיעה בתחרות בדיני ההגבלים העסקיים" דין ודברים ב 425 (2006) | מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן "חשיבות הניתוח של חוק ההגבלים העסקיים" (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008) | ז' גלמור "גישתו של הממונה לפיקוח על הגבלים עסקיים סוגיות נבחרות" עיוני משפט טו 589 (1990) | אייל גרוס "כיצד הפכה התחרות החופשית לזכות חוקתית? בנפתולי הזכות לחופש העיסוק" עיוני משפט כג 299 (2000) | ניב זקלר, תביעות צרכן עקיף בעוולה לפי חוק ההגבלים העסקיים, תאגידים א(1) 53 (2004) | אמיר ישראלי "כוחו של השוק: התביעה הייצוגית מכוח חוק ההגבלים העסקיים" משפטים לז 131 (2007) | איריס סורוקר "הפקעת ההגנה הקניינית מבעל הפטנט בנקודת היפוכו למונופול" עיוני משפט כט(3) 509 (2006) | מנחם פרלמן "הגדת שווקים" ניתוח כלכלי ומשפטי של הגבלים עסקיים כרך א 63 (מיכל (שיצר) גל ומנחם פרלמן עורכים, 2008) | אייל שגיא ואמיר וונג "ניצול מעמד לרעה על ידי בעל מונופולין – האומנם סעיף 29א(ב) לחוק ההגבלים העסקיים קובע חזקות חלוטות?" עיוני משפט כט(3) 547 (2006) | מאיר שמגר "בוררות – הסמכות להכריע" משפט ועסקים כרך א (תשס"ד)
קביעות לפי חוק ההגבלים העסקיים | הכרזה בדבר קיום מונופולין, אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ – בעלת מונופולין בהובלת נוסעים רגישי זמן ורגישי מחיר בשווקי תעופה ליעדים יוהנסבורג, הונג קונג, בנגקוק ובומביי | קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד לרעה, אל"ה תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ – ניצול לרעה של מעמד בשוק שירותי המיחזור של מכלי משקה החייבים בפיקדון | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, אלפא קארד בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, עורק זהב השקעות בע"מ, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ | החלטה בעניין תיקון מיזוג בתנאים, "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ ואח' | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, גורי יבוא והפצה בע"מ וכרמית תעשיות ממתקים בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ושיאי אופיר השקעות בע"מ ומלרט הרשת המובילה בע"מ | הוראות לבעל מונופולין, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ | קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, הסדר כובל בהסכמי בלעדיות בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק | קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, הסדר כובל בהתקשרויות לאספקה ולרכישה של קמח כשר לפסח התשנ"ד | קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, הסדר כובל בין יצרני אריזות מקרטון גלי | קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, הסדר כובל בשוק העיתונות בחיפה | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, זירוקס ישראל בע"מ וזכייני הפצה של מכונות צילום | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, זירוקס ישראל בע"מ ועידן מ.ש.צ. מיכון משרדי בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, חברת דובק בע"מ – הקמת מערך הפצה חדש | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, חברת דובק בע"מ – מפיצי סיגריות | הוראות לבעל מונופולין, טמפו תעשיות בירה בע"מ | הוראות בהסכמה, יפאורה תבורי בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, מוצרי מעברות בע"מ ודיפלומט תמרוקים בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, מלם-תים בע"מ ו- Ricoh International B.V | החלטה בעניין אישור מיזוג בתנאים, מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ, און הצפון (וינגטן) בע"מ – אישור מיזוג בתנאים | הוראות לבעל מונופולין, עלית תעשיות בע"מ | עמדת הממונה על הגבלים עסקיים – הסדרי סחר בין ספקים ורשתות קמעונאיות | החלטה בעניין אישור מיזוג בתנאים, פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ, בתי זיקוק לנפט בע"מ ואח' | החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל, פישמן רשתות בע"מ, זכייני רשת הפיראט האדום יבוא ושיווק צעצועים 2005 בע"מ, הפיראט האדום באר שבע בליסטרה (2005) בע"מ ומר קורצ'י עופר | מתן פטור מאישור הסדר כובל, BAYER, פלטוב תעשיות (1998) בע"מ ובין BAYER לפוליגל – תעשיות פלסטיקה בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, ש. שסטוביץ בע"מ, צ.ח.מ. חברה לשיווק והפצת חומרי ניקוי בע"מ | קביעה לפי סעיף 43 לחוק ההגבלים העסקיים, שוק הבשמים הסלקטיביים | הוראות לבעל מונופולין, שטראוס החזקות בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל, תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ | החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל, תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ, בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ואח' | החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל, Ford Motor Company ופ. אהרון שיווק חלפים בע"מ
הנחיות הוראות וגילויי דעת | גילוי דעת 1/11 בעניין הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים | גילוי דעת 2/11: הנחיות בדבר תרופות למיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות | הוראות ששוקל הממונה להטיל על חברת נשר | הנחיות הממונה על הגבלים עסקיים לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 | הנחיות פרקליט המדינה, הנחיה מס' 14.8 – בקשה מצד גורמים שונים לעיון במידע המצוי בתיק חקירה
ספרים זרים P. AREEDA & D. TURNER, ANTITRUST LAW | PHILIP AREEDA, LOUIS KAPLOW, AND AARON S. EDLIN. ANTITRUST ANALYSIS: PROBLEMS, TEXT, AND CASES | PHILLIP E. AREEDA, ANTITRUST LAW, vol. VII | DOMINICK T. ARMENTANO, ANTITRUST AND MONOPOLY: ANATOMY OF POLICY FAILURE, 193 | T.L. BANKS, DISTRIBUTION LAW, ANTITRUST PRINCIPLES AND PRACTICE, vol. 1 | BELLAMY & CHILD, EUROPEAN COMMUNITY LAW OF COMPETITION, ch. 10.053 | R. BORK, THE ANTITRUST PARADOX: A POLICY AT WAR WITH ITSELF | DENNIS W. CARLTON & JEFFREY PERLOFF, MODERN INDUSTRIAL ORGANIZATION Ch. 19 | H. HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST POLICY | E. KINTNER & J. BAUER, FEDERAL ANTITRUST LAW | KORAH AND D. O'SULLIVAN DISTRIBUTION AGREEMENTS UNDER THE EC COMPETITION RULES 123 | POSNER, RICHARD A, THE FEDERAL COURTS: CRISIS AND REFORM (1985) | R. Posner, THE ROBINSON-PATMAN ACT: FEDERAL REGULATION OF PRICE DIFFERENCES | R.A. POSNER, ANTITRUST LAW: AN ECONOMIC PERSPECTIVE (1976) | F.M. SCHERER & D. ROSS, INDUSTRIAL MARKET STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE 489 | SULLIVAN E. THOMAS, HARRISON JEFFREY L., UNDERSTANDING ANTITRUST AND ITS ECONOMIC IMPLICATIONS | TIROLE J., THE THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | R. WHISH, DAVID BAILEY, COMPETITION LAW
מאמרים זרים Philippe Aghion and Patrick Bolton, Contracts as a Barrier to Entry, 77(3) AMERICAN ECON. REV., 388 (1987) | Jonathan B. Baker, Competitive Price Discrimination: The exercise of market power without anticompetitive effect, 70 ANTITRUST L.J. 643,647 (2003) | Lucian Arye Bebchuk, Litigation and Settlement under Imperfect Information, 15(3) RAND J. ECON, 404 (1984) | Becker, Criminal and Punishment: An Economic Approach, 76 J. POL. ECON. 169 (1968) | Simon Bishop, Delivering Benefits to Consumers or Per Se Illegal? Assessing the Competitive Effects of Loyalty Rebates, in THE PROS AND CONS OF PRICE DISCRIMINATION (2005) | Robert H. Bork, Resale Price Maintenance and Consumer Welfare, 77 YALE L.J 950 (1968) | M. Briley, Symposium: Price Discrimination under the Robinson-Patman Act,. 27 U. TOL. L. REV., 401 (1996) | Hagit Bulmash, An Empirical Analysis of Secondary Line Price Discrimination Motivations, 8 J. COMPETITION LAW & ECONOMICS, 361 (2012) | S. Calkins, Symposium: Private Antitrust Litigation Summary Judgment, Motions to Dismiss, Tendencies in The Antitrust System, and other Examples Of Equilibrating, 74 GEO. L.J. 1065 (1986) | Dennis Carlton, Using Economics to Improve Antitrust Policy, 2004 COLUM. BUS. L. REV. 238 (2004) | R. Coase, The Nature of the Firm, 4 ECONOMICA (n.s.) 386 (1937) | R. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J.L. & ECON. 1 (1960) | William S. Comanor, Vertical Price Fixing, Market Restrictions and the New Antitrust Policy, 98 HARV. L. REV. 983 (1985) | Cooper, James C., Froeb, Luke, O'Brien, Daniel P., Tschantz, Steven., Does Price Discrimination Intensify Competition – Implications for Antitrust, 72(2) ANTITRUST L. J. 327 (2005) | J.D. Dana. Advance Purchase Discounts and Price Discrimination in Competitive Markets. J. O. POL. ECO. 395–422 (1998) | Benjamin Eden, Marginal Cost Pricing When Spot Markets and Complete, 98 J. POL. ECON. 1293 (1993) | Theodore Eisenberg and Charlotte Lanvers, What is the Settlement Rate and Why Should We Care? 6(1) J. EMPIRICAL LEGAL STUD., 111–146 (2009) | Kenneth G. Elzinga and William C. Wood, Costs of Legal System in Private Antitrust Litigation, PRIVATE ANTITRUST LITIGATION (Lawrence J. White ed., 1988) | Eleanor Fox, Monopolization and Dominance in the United States and the European community: Efficiency, Opportunity, and Fairness, 61 NOTRE DAME L. REV. 981 (1986) | Thomas P. Gehrig and Rune Stenbacka, Price discrimination, competition and antitrust, in THE PROS AND CONS OF PRICE DISCRIMINATION, 131 (2005) | Damien Geradin and Nicolas Petit, Price discrimination under EC competition law, in THE PROS AND CONS OF PRICE DISCRIMINATION, 21 (2005) | David Gilo, Private Labels, Dual Distribution and Vertical Restraints: An Analysis of the Competitive Effect, in PRIVATE LABELS, BRANDS AND COMPETITION POLICY, THE CHANGING LANDSCAPE OF RETAIL COMPETITION, 139–160 (A. Ezrachi and U. Bernitz eds., 2009) | David Gilo, Retail Competition Percolating Through to Suppliers and the Use of Vertical Integration, Tying, and Vertical Restraints To Stop It, 20 YALE J. ON REG. 25 | H.C. Hansen, Robinson-Patman Act, a Review and Analysis, 51 FORDHAM L. REV.1113 (1983) | H. Hovenkamp, Antitrust Policy After Chicago, 84 MICH. L. REV. 213, 234 (1985) | H. Hovenkamp, Vertical Restrictions and Monopoly Power, 64 BOSTON U. L. REV., 533–534 (1984) | Herbert Hovenkamp, The Robinson-Patman Act and Competition: Unfinished Business, 68 ANTITRUST L.J. 125 (2000) | R. Inderst and G. Shaffer, Market Power, Price Discrimination, and Allocate Efficiency in Intermediate-Goods Markets, 40(4) RAND J. ECON. 658 (2009) | Pauline Ippolito, Resale Price Maintenance: Empirical Evidence from Litigation, 34 J. L. & ECON. 263 (1991) | Robert T. Joseph, From the Antitrust Section Chair, 17 ANTITRUST 3 (2003) | Michael L. Katz, The Welfare Effects of Third-Degree Price Discrimination in Intermediate-Goods Markets, 77 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 154, 154–167 (1987) | Thomas E. Kauper and Edward A. Snyder, Private Antitrust Cases that Follow on Government Cases, PRIVATE ANTITRUST LITIGATION 329 (Lawrence J. White ed., 1988) | Denise Keele, Robert Malmsheimer, Donald Floyd and Lianjun Zhanann, Analysis of Ideological Effect in Judicial Opinions Published Versus Unpublished, 6(1) J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 213–239 (2009) | Bruce. H. Kobayashi, The Economics of Loyalty Discounts and Antitrust Law in the United States, 1 COMPETITION POLICY INTERNATIONAL 115 (2005) | William E. Kovacic, The Modern Evolution of U.S. Competition Policy Enforcement Norms, 71(2) ANTITRUST L. J. 377 (2003) | M.E. Levine, Price Discrimination without Market Power, YALE J. REG. 1 (2002) | I Lianos, The Vertical Horizontal Dichotomy in Competition Law: Some Reflections with Regard to Dual Distribution and Private Labels, in PRIVATE LABELS, BRANDS AND COMPETITION POLICY, THE CHANGING LANDSCAPE OF RETAIL COMPETITION, 173 (A. Ezrachi and U. Bernitz eds., 2009) | Michael A. Lindsay, Resale Price Maintenance and the World after Leegin, 22(1) ANTITRUST, 32 (2007) | Amy A. Marasco, Tracing an Antitrust Injury in Secondary Line Price Discrimination Cases, 50(5) FORDHAM L. REV, 909 (1982) | Marvel, Howard P. and Stephen McCafferty, Resale Price Maintenance and Quality Certification, 15 RAND J. ECON 346–359 (1984) | G.F. Matthewson & R.A. Winter, An Economic Theory of Vertical Restraints, 15 RAND J. ECON. (1984) | Preston McAfee & Marius Schwartz, Opportunism in Multilateral Vertical Contracting: Nondiscrimination, Exclusivity, and Uniformity, 84 AM. ECON. REV. 210 (1994) | Robert Merkin, Analysis of UK Developments – Competition Law Forum Debates Abuse, 10 COMPETITION LAW FORUM 2–3 (2003) | Daniel O'Brien and Greg Shaffer, Vertical Control with Bilateral Contracts, 23 RAND J. ECON, 299 (1992) | O'Brien, D.P., Shaffer, G., The Welfare Effects of Forbidding Discriminatory Discounts: A Secondary-Line Analysis of Robinson-Patman., 10 J.L. ECON. & ORG., 296 (1994) | Penelope Papandropoulos, How should price discrimination be dealt with by competition authorities, Dorit and Economie, 3 CONCURRENCES 34–38 (2007) | A. Mitchell Polinsky, Detrebling versus Decoupling Antitrust Damages: Lessons from the Theory of Enforcement, PRIVATE ANTITRUST LITIGATION 87, 88 (Lawrence J. White ed., 1988) | R. Posner, The Chicago School Of Antitrust Analysis, 127 U.PA.L. REV, 925 (1979) | Richard A. Posner's, A Statistical Study of Antitrust Enforcement, 13 J. L. & ECON. 365 (1970) | E.C. Prescott, Efficiency of the Natural Rate, 86 J. POL. ECON. 1129 (1975) | McAfee, R. Preston, and Marius Schwartz, Opportunism in Multilateral Vertical Contracting: Nondiscrimination, Exclusivity, and Uniformity: Reply, 94(3) AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 802–803 (2004) | George L. Priest and Benjamin Klein, The Selection of Disputes for Litigation, 13 J. LEGAL STUD. 1 (1984) | Jennifer F. Reinganum and Louise L. Wilde,. Settlement, Litigation, and the Allocation of Litigation Costs 17(4) RAND J. ECON, 557 (1986) | Rey, P. and Verge, T., Bilateral Control with Vertical Contracts, 35(4) RAND J. ECON, 728 (2004) | James F. Rill, Availability and Functional Discounts Justifying Discriminatory Prices, 53 ANTITRUST L.J. 929 (1985) | Inderst Roman and Shaffer Greg Market Power, Price Discrimination, and Allocative Efficiency in Intermediate-Goods Markets 40(4) RAND J. ECON. 658, 672 (Winter 2009) | Steven C. Salop, Lawrence White, Economic Analysis of Private (Antitrust Litigation, 74 GEO. L.J. 1001 (1986) | F.M. Scherer, The Economics of Vertical Restraints, 52 ANTITRUST L.J. 687 (1983) | Warren F. Schwartz, An Overview of the Economics of Antitrust Enforcement, 68 GEO. L.J. 1075 (1980) | B. Sher, Price Discrimination and Michelin 2, 23 ECLR 482–489 (2002) | David Spector, Loyalty Rebates and Related Pricing Practices: When Should Competition Authorities Worry? in GLOBAL COMPETITION POLICY: GLOBAL ISSUES AND IMPACTS 317 (David S. Evans and Jorge Padilla eds., 2004) | David Spector, Loyalty Rebates: An Assessment of Competitive Concerns and a Proposed Structured Rule of Reason, 1 COMPETITION POLICY INTERNATIONAL 89 (2005) | David Spector, The Strategic Uses of Price Discrimination in THE PROS AND CONS OF PRICE DISCRIMINATION 187 (2005) | Yossi Spiegel, Yaron Yehezkel, Price and Non-Price Restraints When Retailers are Vertically Differentiated, INT. J. OF INDUSTRIAL ORGANIZATION, 21 (2003) | George J. Stigler, A Theory of Oligopoly, 72 J. POL. ECON. 44 (1964) | W.K. Tom, D.A. Balto, N.W. Averitt, Anticompetitive Aspects of Market-Share Discounts and Other Incentives to Exclusive Dealing, 67 ANTITRUST L.J. 615 (2000) | James S. Venit, Article 82: The Last Frontier – Fighting Fire With Fire? 28 FORDHAM INT'L L.J. 1157 (2005) | William M. and Posner, Richard A., The Private Enforcement of Law, 4 J. LEGAL STUD. 1 1975
האיחוד האירופי - הנחיות, הוראות וגילויי דעת Commission Decision (78/172/EEC) relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.418 – Spices) | Commission Notice, Guidelines on Vertical Restraints, SEC(2010) 411, III.2.(ii)(27) | Commission Regulation (EU) No 330/2010 of April 2010 on the Application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to Categories of Vertical Agreements and Concerted Practices | Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings | Guidance on the Commission's Treaty to Abusive Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC – Exclusionary Conduct by Dominant Undertaking, 864 Final (Brussels, 2009) | The Competition Commission and Sasol Chemical Industries Limited Case Numbers: 45/CR/May06 and 31/CR/May05
קנדה - הנחיות, הוראות וגילויי דעת Bureau of Competition Policy, Pricing Discrimination Enforcement Guidelines (Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1992) | Speech to Canadian Institute, Toronto, May 10, 1996 | The Competition Bureau, Enforcement Guidelines, Competition Collaboration Guidelines (December 2009) | VanDuzer Report – Competition Act Provisions Dealing with Anticompetitive Pricing 2009
ארצות הברית - הנחיות, הוראות וגילויי דעת Dual Distribution Systems – Manufacturer-Imposed Restraints on Distributors Require Rule of Reason Analysis, 60 WASH. U. L. Q. 293 (1982) | National Association of Attorneys General, Resolution, Revisions to the National Association of Attorneys General, Vertical Restraints Guidelines (1995) | Report and Recommendations, Final Report of the Antitrust Modernization Commission, 311 (2007) | The Federal Trade Commission Guides for Advertising Allowances and Other Merchandising Payments and Serviced, 55 Fed. Reg. 33651 (1990) | U.S. Department of Justice, Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct Under Section 2 of the Sherman Act (2008), Chapter 7: Unilateral, Unconditional Refusals to Deal with Rivals | U.S. Department of Justice, Report on the Robinson-Patman Act (1976) | McCormick & Co., [FTC Complaints & Orders 1997–2001 Transfer Binder], Trade Reg. Rep. 24, 711 (2000) | McCormick & Co., Inc., FTC File No. 961-0050 (complaint and agreement containing consent order), www.ftc.gov/os/2000/03/mccormick cmp.htm | (USA) Inc., FTC File No. 911-0005, 58 Fed, Reg. 19454 (FTC 1993) (proposed consent and aid to public comment), 116 FTC 628 (1993) (decision and order) | Harper & Row Publishers, 122 F.T.C. at 114 1996 | שונות | OECD, Roundtable on Loyalty and Fidelity Discounts and Rebates, DAFFE/COMP (2002) 4 February 2003
מפתח עניינים | אינטרנט | שיווק באינטרנט | אכיפה | אכיפה אזרחית | ר' גם תביעה ייצוגית וקבוצתית | איסוף ראיות | ר' גם חופש המידע | הרתעה | הליכים מקדמיים | ר' סדר דין אזרחי, נזיקין | חשיפת עבירות | יתרונות ומגבלות | מומחים כלכליים | סיכונים וסיכויים בניהול ההליך המשפטי | של התובע | של הנתבע | הוכחת קיומו של נזק | ר' גם נזיקין | קשיי הוכחה | פשרה | ר' גם פשרה | אכיפה מנהלית ופלילית | עיצום כספי | קביעה בדבר הפרה: ראיה לכאורה | החצנות | מיסוי | שילוש הנזק | אפליית מחירים – כללי | בידול (arbitrage) | כשלי שוק ואפליית מחירים | סוגי אפליות מנקודת מבט כלכלית | אפליה מדרגה ראשונה | אפליה מדרגה שניה | אפליה מדרגה שלישית | תיאוריה כלכלית | אפליית מחירים ספורדית | אפליית מחירים קבועה וכוח שוק | אפליה מול צרכן סופי | אפליית מחירים ראשונית וכוח שוק | הגדרה | הדין באיחוד האירופי | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | על פי פרק ההסדרים הכובלים | על פי פרק המונופולין | תנאים התנהגותיים במיזוגים | הנחות כהסדרי בלעדיות | ר' גם הסדרי בלעדיות | תקופת ההתקשרות | היקף ההנחה | הנחת מטרה | הנחת נאמנות | דוגמאות להנחות נאמנות | הנחות נאמנות וקשירה | קושי בסיווגה | חסרונות תחרותיים של אפליה ראשונית | חסם כניסה | תמחור טורפני | תמחור מעל לעלות | יתרונות תחרותיים של אפליה ראשונית | תנאים לבחינת חוקיות ההנחה | אפליית מחירים שניונית והנחת כמות | בידול | הגנה על עסקים קטנים | הגנות | הגנת הנחה תפקודית (functional discount) | הגנת הנחת כמות (cost justification) | התאמה לפעולות מתחרה (meeting competition) | דוגמאות | הנחת מזומן | הנחה תפקודית (functional discount) | ר' גם הגנת הנחה תפקודית | הנחת קידום מכירות | הנחת כמות | ר' גם הגנת הנחת כמות | הדין באיחוד האירופי | הדין בארצות הברית | היסטוריה חקיקתית | ה- Robinson-Patman Act | ביקורת על החוק | הנחיות ה- FTC (הנחיות פרד מייר) | פרשנות בית המשפט | הדין בישראל | סעיף 29א(ב)(3) | ר' גם מונופולין | הגדרת "עסקאות דומות" | הגדרת "יתרון בלתי הוגן" | תנאים התנהגותיים במיזוגים | ר' גם מיזוגים | הפצה סלקטיבית | יתרונות וחסרונות של האיסור | בעיית ההתחייבות | חסם כניסה | מייצב קרטל | כוח המשווק ומפיץ גדול | קשירה | רכיבה חופשית | תמחור טורפני | לטובת חברת בת | בבעלות חלקית | רגולציה שונה על מפיצים ואפליה | בוררות | אבעיה | בוררות קבוצתית | ר' גם תביעה ייצוגית וקבוצתית | ביטול בוררות | כלל ה"עפרון הכחול" | מועד בקשת הביטול | מועד ההתקשרות בהסכם הבוררות | סמכות הבורר | שיקולים | הסכם בוררות | הסכם בוררות בהגבלים עסקיים | ר' גם הסדר כובל – כללי | נוסח סעיף הבוררות | התערבות בהחלטת הבורר | חוקיות תניית הבוררות | אי חוקיות ברורה | אי חוקיות מתונה | שיקולים בקיום בוררות בהגבלים עסקיים | זהות הבורר | סמכות | התנהגות הצדדים | שיהוי | תום לב | ניצול מעמד לרעה ומונופולין | ר' גם חוזה אחיד | איחוד תובעים או נתבעים | הסתרת הפגיעה התחרותית | יצירת חסמי מעבר וכניסה | קביעת דין הבוררות | קיצור תקופת התביעה | תניית בוררות זרה | תניית בוררות יקרה | שקיפות (העדרה) וסודיות | תקנת הציבור | הגנה על עסקים קטנים ובינוניים | אפליית מחירים | הסדר כובל – כללי | בטלותו | הגדרה | בן אדם המנהל עסקים | חוזה לעומת הסדר | כבילה | הליכי הכשרתו | אישור הסדר כובל | נימוקים לאישורו | שיקולים לבר תחרותיים | פטורים הקבועים בחוק | הסדר שנקבע בדין | הסדר בין חברת אם לחברת בת | הסדר בלעדיות הדדית (סעיף 3(6)) | פטורי סוג | ר' פטורי סוג | חזקות הכבילות בסעיף 2(ב) | הסדרי אי תחרות | הסדרי בלעדיות | בלעדיות בפועל | בלעדיות הדדית | ר' גם הסדר כובל – כללי | בלעדיות טריטוריאלית (גיאוגרפית) | בלעדיות לגבי סוג הלקוחות | בלעדיות מפיץ מול ספק | בלעדיות ספק מול מפיץ | חלוקת שוק | חסימת כניסת מתחרים | פטורי סוג לבלעדיות | ר' פטורי סוג | הפצה דואלית | בעיית המרווח הכפול | הגבלות גיאוגרפיות | הגבלות על זהות הלקוחות | הדין באיחוד האירופי | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | פטורי סוג: הפצה בלעדית, רכישה בלעדית | פטור סוג כבילות אנכיות | ר' גם פטורי סוג | תחולת סעיף 3(6) | מאפיינים | סוגי תניות בהפצה דואלית | מטרת ההפצה הדואלית | מעמד הספק | התקשרות בין ספק למפיץ | משך ההתקשרות | סיום ההתקשרות | שיקולים להתקשרות | מהפן של הספק | הקמת מערך הפצה עצמאי | הגנה על סודות מסחריים | מניעת רכיבה חופשית | בעיית ההתחייבות | מהפן של המפיץ | רונלד קוז (Coase) | חובת אמון ויחסי אמון | הבחנה בין משווק, מפיץ וסוכן | הפרת האמון על ידי הספק | הפרת האמון על ידי המפיץ | יחסי אמון לבר-חוזיים | בהתאם לנסיבות | חוזה – כללי | הגדרה | הסכמה מדעת וכוונה | כריתת חוזה | כשרות משפטית | תוקפו המחייב | תמורה | חוזה אחיד | ר' גם בוררות | חופש המידע | גילוי מסמכים | הגנת הפרטיות | הליכים פליליים ומנהליים | זכות העיון | טובת הציבור | יבוא מקביל | ישות משפטית אחת | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | חברת אם וחברת בת | כבילות אופקיות ותחרות בין מותגית | הפצה דואלית | התארגנות בין מפיצים | כבילה עירומה (per se) | קרטל | איסור על אפליה וקרטל | קרטל סמוי והתנהגות מקבילה | כבילות אנכיות ותחרות תוך מותגית | הדין באיחוד האירופי | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | ר' הסדר כובל – כללי, פטורי סוג | כלל הסבירות (rule of reason) | כללי | פטור סוג לכבילות אנכיות | ר' גם פטורי סוג | קביעת מחיר | מזערית (מינימלית) | מירבית (מקסימלית) | המלצת מחיר | תניית מחיר מיטבי (MFN) | מונופולין | הגדרה | עצם קיומו | הדין באיחוד האירופי | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | העדר שיקולים לבר תחרותיים | מוצר חיוני | מתן הוראות | ניצול מעמד לרעה | חזקות | אפליה בין מפיצים | התנהגות טורפנית | חסימת כניסה ומעבר | קשירה והתניה | סירוב בלתי סביר | חופש שלא להתקשר | נתח שוק וכוח שוק | עצם קיומו | מוניטין | מטרות דיני ההגבלים העסקיים | הגנה על הצרכן | חופש העיסוק | מטרות נוספות | תחרות חופשית ומניעת היווצרות כוח שוק | תקנת הציבור | מטרות דיני חוזים | אינטרס פרטי | חופש הרצון | חוק יסוד כבוד האדם וחירותו | חוק יסוד חופש העיסוק | קיום הסכמים | תקנת הציבור | מיזוג חברות | התניית המיזוג בתנאים | תנאים התנהגותיים | איסור על אפליית מחירים | מפיץ ומשווק – מאפיינים | השוואה לעומת סוכן ושלוח | כוחו של מפיץ | כמתחרה פוטנציאלי של הספק | מותג פרטי | שירותי טרום מכירה | שירותים לאחר מכירה | נזיקין | נטל ההוכחה | הוכחת נזק | קשיי ההוכחה | נפגע ישיר ונפגע עקיף (indirect purchaser) | פיצויים | גובה ההשבה | רווחי ההפרה | שילוש הנזק | ר' גם אכיפה | ניתוח כלכלי של המשפט ואסכולת שיקגו | סדר דין אזרחי | הליכים מקדמיים – מחיקה ודחיה | הדין בארצות הברית | הדין בישראל | פטורי סוג | נתחי שוק מרביים | פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית | פטור סוג להסכמי זכיינות | פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית | פטור סוג לחברות קשורות | פטור סוג לכבילות אנכיות | הבחנה בין כבילת מחיר לכבילות אחרות | הגדרת מתחרים | הכתבת מחיר מרבי | הפצה דואלית | ר' גם הפצה דואלית | פטור סוג לכבילות קלות ערך | פשרה | הטיות אפשריות | שיקולים בעריכת פשרה | גודל המפיץ | ותק המפיץ | מאפייני המוצר והעסקה | עסקאות מזדמנות ומוצרים עונתיים | רכיבה חופשית (free riding) | אפליית מחיר | כבילות חוזיות | חנויות מוזלות | ר' גם אינטרנט | מוצרים תלויי מותג | שוק אוליגופוליסטי | אפליית מחירים | קבוצת ריכוז | תחרות אפקטיבית | שיקולים לבר תחרותיים | הסדר כובל | מונופולין | תביעה ייצוגית וקבוצתית | אחידות הקבוצה | ניגוד עניינים בין חברי הקבוצה | בוררות | גילוי מסמכים והליכים מקדמיים | ר' גם סדר דין אזרחי | הגבלים עסקיים | הוכחת נזק | ר' גם נזיקין | סעד הצהרתי
Mobile version: Enabled