Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

בוררות – דין ונוהל

₪1,692.00
מק"ט: 11015

מחברת: פרופ' סמדר אוטולנגי

Arbitration – Law and Procedure

כרכים: 2

בוררות: פרופ' סמדר אוטולנגי: בוררות - דין ונוהלקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
כרך א | מבוא | חלק ראשון: הסכם בוררות | פרק א: הסכם | סעיף 1: כשרות להתקשר | סעיף 2: הסכמה להתקשר | א. הסכמה חד-צדדית | ב. תנאי מקפח בחוזה אחיד | ג. תקנונים של אגודות | ד. מפגש רצונות | ה. הסמכה מרצון חופשי | ו. הסכם במסמכים אחדים | ז. הסכמה מתוך איזכור | ח. הסכמה בלי לנקוב בשם "בוררות" | ט. הסכם לערוך הסכם | סעיף 3: התנהגות בתום לב | סעיף 4: פרשנות ההסכם | פרק ב: בכתב | סעיף 1: דרישת הכתב א. דרישת הכתב – קונסטיטוטיבית | ב. הצעה וקיבול | ג. הסכם שנרשם בפרוטוקול | ד. השלמה ושינוי בע"פ | סעיף 2: דרישה לחתימה | א. חתימה כראיה להסכמה | ב. חתימת מיופה כח | 1. חתימת עו"ד בשם לקוח | 2. חתימה בשם המדינה | ג. חתימת תאגיד | 1. תאגידים מתחום המשפט הפרטני | א. חברה בע"מ | ב. אגודה שיתופית | ג. עמותה ואגודה עותומנית | 2. תאגידים מתחום המשפט הציבורי | פרק ג: הצדדים להסכם | סעיף 1: "צד" מכוח הוראת חוק | א. בוררות סטטוטורית | ב. סעיף בוררות בתקנון חברה | ג. סעיף בוררות בתקנון אוגדה שיתופית | ד. סעיף בוררות בתקנון עמותה | ה. בררות סטטוטורית-משולבת | ו. חוקים המזכירים בוררות כאפשרות לפתרון הסכסוך | סעיף 2: "צד" מכח ידיעה | סעיף 3: צד מכוח הצטרפות | סעיף 4: "צד" בהסכם עבודה | סעיף 5: מוטב בחוזה לטובתו | סעיף 6: הרחבת תחולה מכוח החוק – החליף | א. תסיבת הזכות מכוח הדין | 1. מנהל עזבון, יורשים | 2. נאמן בפשיטת רגל, מפרק תאגיד ואפוטרופוס – "מעין-חליף" | 3. ניזוק מפעולה מבוטחת | ב. תסיבת הזכות מרצון | 1. נעבר של חוזה | 2. מקבל משכון | 3. שותף בשותפות | סעיף 7: הרחבת תחולה בפסיקה | א. צד קרוב | ב. חבורה נשלטת | ג. צדדים שולטים | פרק ד: הסכסוך נשוא ההסכם | סעיף 1: ניסוח סעיף הבוררות | סעיף 2 עניין בלתי חוקי | א. אי חוקיות בהסכם בין הצדדים | 1. חוזה הכפוף לקבלת רשיון | 2. עבירות פליליות שאין לציבור עניין בהן | 3. סכסוך אזרחי בצד העבירה הפלילית | 4. התייחסות לעילה מדיני הקניין | 5. התייחסות לעילה מדיני היושר | ב. דיון בפני מוסדות שיפוט פנימיים בתאגידים | 1. עבירות פליליות | 2. עבירות על תקנון משמעת | סעיף 3: תביעות מיוחדות בענייני חברות | א. פירוק חברה | ב. תביעה לסעד לפי ס' 191 לחוק החברות | ג. תביעה נגד נושאי משרה | סעיף 4: פירוק שותפות | סעיף 5: ענייני חפצא | א. בעלות במקרקעין | ב. חלוקת מקרקעין | ג. שכירות (פינוי דייר) | 1. דייר מוגן | 2. דייר לא מוגן | ד. קניין רוחני | ה. קיום צוואה | סעיף 6: ענייני המעמד האישי | סעיף 7: ענייני עבודה | א. יחסי עובד-מעביד | ב. סכסוך כלכלי וסכסוך משפטי | ג. הרשות השוטפת והחוק החל | סעיף 8: עניינים קונסטיטוציוניים | א. במובן הרחב – מבחינת משפט המדינה | ב. במובן הצר – מבחינת דיני התאגידים | 1. הגדרתם, בהשוואה ל"עסקי האגודה" | 2. חברות באגודה | סעיף 9: סכסוך שרשם האגודות השיתופיות מכהן בו כבורר | פרק ה: תנאי ההסכם | סעיף 1: תנאים בהסכם | א. הגדרת הסכסוך | ב. הבורר | ג. המועד למתן הפסק | ד. הדין שיוחל | ה. הנמקת הפסק | סעיף 2: התנאים שבתוספת לחוק | סעיף 3: תניה נוסח Scott v. Avery | סעיף 4: קיצור תקופת ההתיישנות | פרק ו: ביטול ההסכם ופקיעתו | סעיף 1: ביטול הסכם הבוררות ברשות ביהמ"ש | סעיף 2: פקיעת הסכם הבוררות | א. פג המועד למתן הפסק | ב. פגה כהונת הבורר שנבחר באורח אישי | ג. דיון בתביעה על ידי ביהמ"ש | ד. ביטול פסק הבורר | ה. נטישת הליכי הבוררות | סעיף 3: ביטול חוזה המכיל הסכם בוררות | סעיף 4: הסכם בוררות בחוזה בטל | סעיף 5: כלל העפרון הכחול | חלק שני: עיכוב הליכים בבית המשפט בשל הסכם בוררות | פרק א: התנאים לבקשת עיכוב הליכים | סעיף 1: קיים הסכם בוררות | סעיף 2: הוגשה תובענה לביהמ"ש | סעיף 3: התובענה הוגשה לגבי סכסוך שהסכם בוררות חל עליו | סעיף 4: מבקש העיכוב – בעל דין שהוא צד להסכם | סעיף 5: נכונות לקיום הבוררות | סעיף 6: צורת הגשת הבקשה | סעיף 7: מועד הגשת הבקשה | פרק ב: שיקולי בית המשפט | סעיף 1: חוסר הגיון באכיפת הבוררות | סעיף 2: אי בהירות בהסכם הבוררות | סעיף 3: עניין קונסטיטוציוני ועניין בעל חשיבות ציבורית | א. עניין קונסטיטוציוני | ב. עניין בעל חשיבות ציבורית | סעיף 4: סחבת | סעיף 5: תרמית | סעיף 6: חוסר הסיכוי לקבל פסק בוררות מחייב והעדר סיכויי הנתבע בבוררות | סעיף 7: פיצול הדיון | א. בעלי-דין מרובים | ב. עילות תביעה מרובות ותביעות שונות בין אותם בעלי-דין | סעיף 8: הוצאות יתרות | סעיף 9: התנאת צו העיכוב | פרק ג: תניה נוסח Scott v. Avery | פרק ד: סעיף בדבר בוררות בחו"ל | סעיף 1: עיכוב מכוח אמנה | סעיף 2: עיכוב לא מכוח אמנה | סעיף 3: מתן סעדי עזר | פרק ה: סעיף שיפוט זר | פרק ו: בית המשפט המוסמך לעכב הליכים | פרק ז: ערעור על החלטה בבקשת עיכוב הליכים | סעיף 1: ערכאת הערעור | א. ביהמ"ש המחוזי ובימ"ש השלום | ב. בימ"ש לתביעות קטנות | ג. ביה"ד לעבודה | ד. הוצאה לפועל | סעיף 2: מספר השופטים בערעור | חלק שלישי: הבורר | פרק א: סוג הבוררות ומספר הבוררים | סעיף 1: בוררות דן יחיד | א. חסרונותיה | ב. יתרונותיה | 1. גורם המימון | 2. גורם הזמן | 3. שריון יתר בפני ביטול הפסק | סעיף 2: בוררות זבל"א | א. חסרונותיה | ב. יתרונותיה | 1. אמון בבורר האישי | 2. אמון בחבר למקצוע | 3. אמון בריבוי המחליטים | סעיף 3: בוררים אחדים המתמנים יחדיו | סעיף 4: מוסד כבורר | א. השתייכות המוסד הבורר לצד הבוררות | ב. מוסד בוררות הכולל ערכאת ערעור | סעיף 5: הבורר הנוסף | סעיף 6: הבורר המכריע | פרק ב: מינוי הבורר | סעיף 1: מינוי על ידי הצדדים | סעיף 2: מינוי על ידי צד שלישי | סעיף 3: מינוי על ידי בית המשפט | א. הגשת הבקשה למינוי בורר | ב. בית המשפט המוסמך | ג. מינוי על פי ההסכם בין הצדדים | ד. סמכויות בית המשפט | ה. שיקול הדעת של בית המשפט לאי מינוי בורר | 1. תרמית | 2. אי חוקיות | 3. פיצול הדיון והוצאות יתרות | 4. נושא הסכסוך | 5. יעילות ההכרעה | 6. כוונת הצדדים לבורר מיוחד | 7. סחבת בדיוני הבוררות | 8. תניה נוסח Scott v. Avery | ו. התנאת הצו למינוי בורר | פרק ג: כישורי הבורר וחובותיו | סעיף 1: שופט כבורר | סעיף 2: השכלה משפטית | סעיף 3: הבנה מקצועית | סעיף 4: אובייקטיביות | א. מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי | 1. סובייקטיבי | 2. אובייקטיבי | ב. חוסר אובייקטיביות | 1. קשר לנשוא הבוררות | 2. קשר לאחד הצדדים טרום הבוררות | 3. קשר לאחר תחילת הבוררות | 4. התבטאויות בבוררות | 5. בבוררות זבל"א | סעיף 5: נאמנות | סעיף 6: גילוי נאות של עבר פלילי או משמעתי | פרק ד: שכר הבורר | סעיף 1: גביית השכר - מתי? | א. תשלום עם גמר הבוררות | ב. תשלום תוך ניהול הבוררות | סעיף 2: תשלום השכר = על ידי מי? | סעיף 3: קביעת גובה השכר ושכר מוגזם | פרק ה: סיום כהונת הבורר | סעיף 1: פקיעת הסכם הבוררות | סעיף 2: התדיינות בבית משפט | סעיף 3: תום המועד למתן הפסק | סעיף 4: מתן הפסק | סעיף 5: התפטרות | סעיף 6: פיטורי הבורר על ידי הצדדים | סעיף 7: העברת הבורר מתפקידו על ידי בית המשפט | א. נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים | 1. מה נתגלה ואימתי? | 2. אמון הצדדים או שמא צד אחד? | 3. חובת הבורר לגילוי נאות | 4. מבחן אובייקטיבי או סובייקטיבי? | 5. בורר כעד | ב. התנהגותו גורמת לעינוי דין | ג. נבצר מהבורר למלא את תפקידו | פרק ו: תוצאות העברת הבורר מתפקידו | א. פסק ביניים | ב. שכר הבורר | ג. מינוי בורר חליף | ד. תקופת התיישנות | פרק ז: ערעור על החלטת בית המשפט | פרק ח: מעין-בורר, מעריך או שמאי | סעיף 1: הגדרת הפונקציונרים השונים ותפקידיהם | א. ההבחנה בין הפונקציונרים השונים ותפקדיהם | ב. חשיבות הכינוי | ג. שמאי מכריע | ד. מומחה | סעיף 2: אי תחולת חוק הבוררות | סעיף 3: תקיפת החלטותיו | א. מכוח הוראת חוק | ב. שלא מכוח הוראת חוק | סעיף 4: תיקון ההחלטה על ידיו | פרק ט: ועדה פריטטית | פרק י: ערכאות של שיפוט פנימי | סעיף 1: מעמד מוסדות השיפוט הפנימי | סעיף 2: עבירת משמעת ועבירה פלילית | סעיף 3: סמכות הטלת קנסות | סעיף 4: התערבות בתי המשפט בשיפוט הפנימי | א. משוא פנים | ב. בחירת השופטים | ג. שלילת ייצוג על ידי עו"ד | ד. אי קיום דרישות התקנון | חלק רביעי: ניהול הבוררות | פרק א: קדם בוררות | סעיף 1: הגדרת הסכסוך | א. סמכות הבורר להכריע בדבר היקף סמכותו | ב. צמצום גדר הסכם הבוררות והרחבתו | סעיף 2: ניסיון לפשר בין הצדדים | סעיף 3: סילוק התביעה על הסף | א. מחיקת התביעה | ב. דחיית התביעה | סעיף 4: חיוב בתשובה לשאלונים, גילוי והמצאת מסמכים | סעיף 5: חיוב בבטחונות להוצאות הנתבע | סעיף 6: קיבעת מקום ניהול הבוררות, מועדיה וסדריה | פרק ב: נוכחות בבוררות | סעיף 1: נוכחות הבוררים | סעיף 2: נוכחות בעלי הדין | א. ייצוג על ידי עורך דין | ב. פגישת הבורר עם אחד הצדדים ביחידות | ג. ביקור במקום ביחידות | ד. קיום דיון במעמד צד אחד בלבד | 1. שמיעת עדים | 2. הזמנת בעלי הדין והזהרתם | ה. מתן פסק בורר בהעדר צו | פרק ג: סדרי דין ודיני ראיות | סעיף 1: סדרי דין | סעיף 2: עריכת פרוטוקול | סעיף 3: דיני ראיות | א. חוק מס בולים | ב. חוק ההתיישנות | ראיות חסרות וחוק השליחות | פרק ד: הבאת עדים והשמעתם | סעיף 1: סמכות הבורר להזמין עדים | סעיף 2: סמכויות כפייה וענישה על אי ציות להזמנה | סעיף 3: השמעת עדות בשבועה | סעיף 4: הזמנת עד מיוזמת הבורר | סעיף 5: הזמנת עד מומחה | סעיף 6: חובות וחסיונות העד | פרק ה: צווי ביניים וסעדים זמניים | פרק ו: חשאיות הדיונים | פרק ז: התערבות בית המשפט בניהול הבוררות | סעיף 1: בית המשפט המוסמך להתערב | סעיף 2: הגשת הבקשה | סעיף 3: סיוע לבורר | א. הזמנת עדים והמצאת מסמכים | ב. גביית עדות מיידית ועדות בחו"ל | סעיף 4: מתן סעדים שאינם בסמכות הבורר | סעיף 5: מתן הוראות לבורר | א. צו לבורר לשמוע עדות | ב. צו לדחות ישיבת בוררות | ג. ייצוג משפטי | ד. צווי מניעה | סעיף 6: מתן צווים לצדדים | סעיף 7: מתן חוות דעת באבעיה | א. בעיית עצה | ב. בעיית פסק | ג. ערעור על החלטת הבורר לגבי הגשת אבעיה | ד. ערעור על החלטת ביהמ"ש באבעיה | 1. האם בכלל ניתן לערער, ואם כן – באיזו דרך? | 2. מי יגיש את הבקשה לרשות ערעור? | סעיף 8: פנייה לביהמ"ש והשלכתה על עיכוב הדיונים בבוררות | סעיף 9: ערעור על החלטת ביהמ"ש | סעיף 10: מתן סעדים לתביעה המתנהלת בבית משפט בחו"ל | נספח חקיקה מקוצר | חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 | תקנות סדרי הדין בענייני בוררות, תשכ"ט-1968 | כרך ב | חלק חמישי: פסק הבורר | פרק א: הפסק וחלקיו | סעיף 1: דרישת הכתב | סעיף 2: חובת החתימה | סעיף 3: פסק ביניים | א. פסק ביניים או החלטת ביניים | ב. יתרונות וחסרונות פסק הביניים | ג. פסק ביניים לאחר הפסק הסופי | סעיף 4: פסק סופי | א. אי בהירות בפסק ב. דינם של סעדים זמניים בפסק הסופי | סעיף 5: פסק פשרה | סעיף 6: מבנה הפסק | א. מבוא | ב. הנמקה | ג. ההכרעה | 1. ריבית והצמדה | 2. הוצאות | פרק ב: גיבוש הדעות בפסק | סעיף 1: הכרעה על סמך ידע אישי ומקצועי | סעיף 2: התייעצות עם זר | סעיף 3: העברת סמכות בין הבוררים | סעיף 4: הבורר והדין המהותי | א. פטירת הבורר מהדין המהותי | ב. חוקים שהבורר מחוייב בהם למרות הפטור | ג. חוק פלילי ותקנת הציבור | ד. חוקי החוזים | ה. קביעת דין מיוחד על ידי הצדדים | סעיף 5: הנמקת הפסק | סעיף 6: מתן הפסק פה אחד או ברוב דעות | סעיף 7: בהעדר רב – דעה מכרעת ליושב ראש | סעיף 8: בהעדר רב – העברה לבורר מכריע | פרק ג: המועד למתן הפסק | סעיף 1: קביעת המועד | סעיף 2: הארכת המועד | א. על ידי הצדדים | ב. על ידי הבורר | ג. על ידי בית המשפט | פרק ד: מסירת הפסק | פרק ה: מעמד הפסק כמעשה בית דין | סעיף 1: כלפי הצדדים וחליפיהם | סעיף 2: כלפי צד שלישי | פרק ו: תיקון הפסק | סעיף 1: תיקון על ידי הבורר | א. היקף הסמכות | ב. הבקשה לתיקון | ג. ביצוע התיקון | ד. תקיפת פסק שהוגשה לגביו בקשה לתיקון | סעיף 2: תיקון על ידי בית המשפט | פרק ז: אישור הפסק | סעיף 1: אישור הפסק וביצועו | א. סעדי ביצוע במסגרת הבקשה | ב. אכיפת פסק שאושר | סעיף 2: הבקשה לאישור | א. ההתנגדות לבקשה | ב. שיקול דעת ביהמ"ש בהעדר בקשת ביטול | ג. מועד הגשת הבקשה | סעיף 3: ביהמ"ש המוסמך לאשר | א. בית הדין לעבודה | ב. בית המשפט לענייני משפחה | בית הדין הרבני | סעיף 4: אפשרות הביצוע כשיקול לאישור | סעיף 5: אישור חלקי | סעיף 6: אישור מותנה | סעיף 7: אישור בלא בקשה לאישור | סעיף 8: ביטול האישור של הפסק | סעיף 9: ערעור על החלטת בית המשפט | פרק ח: אישור פסק בוררות חוץ | סעיף 1: אמנת ג'נבה | סעיף 2: אמנת ניו-יורק | סעיף 3: אמנת וושינגטון | סעיף 4: תקנות לביצוע בוררות חוץ | סעיף 5: אכיפת פסק בוררות שאושר | פרק ט: תביעה על פי עילת הפסק | חלק שישי: ביטול הפסק | פרק א: ההליך הפורמלי | סעיף 1: הנגישות לבית המשפט | סעיף 2: הגשת הבקשה לביטול הפסק | א. בקשת ביטול, לא ערעור | ב. מי רשאי להגיש את הבקשה | ג. הדרך להגשת הבקשה | סעיף 3: ביהמ"ש המוסמך לדון בבקשה | א. סמכות עניינית 1. בית הדין לעבודה | 2. בית משפט לתביעות קטנות | 3. בוררות לפי חוק הספורט | 4. בוררות בענייני אגודות שיתופיות | 5. בוררות לפי חוק התכנון והבניה | 6. בוררות בהפניית בית המשפט | 7. בוררות בענייני משפחה | ב. סמכות מקומית | פרק ב: העילות לביטול הפסק | סעיף 1: "לא היה הסכם בוררות בר-תוקף" | א. הסכם בלתי חוקי | ב. ההסכם נחתם במירמה, אילוץ וכד' | ג. ההסכם כבר בוטל או כלל לא היה בר תוקף | ד. ההסכם היה רק לחוות דעת | סעיף 2: "הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין" | סעיף 3: "הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות" | א. פעולה ללא סמכות או חריגה מסמכות? | ב. פסיקה מעבר לנדרש | ג. פסיקה בניגוד לדין המהותי | ד. פסיקה בניגוד לראיות או בהעדרן | ה. חריגה מתנאי החוזה | ו. הרחבת גדר הסמכות וההתנגדות לה | סעיף 4: "לא ניתנה לבעל דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו" | א. הבאת ראיות | ב. חקירת עדים | ג. ביקור הבורר במקום נשוא הבוררות | ד. התייעצות הבורר | ה. סיום הדיונים במפתיע | ו. מתן פסק בהעדר בעל דין | ז. מניעות | סעיף 5: "הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו" | סעיף 6: "הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן" | א. הסיבה להנמקה | 1. דרישה מפורשת בהסכם | 2. יוזמה של הבורר | 3. דרישה לפסיקה לפי הדין המהותי | 4. איזכור ההנמקה בחוקים אחרים | ב. מידת ההנמקה | ג. ביטול פסק שהוחזר לבורר להנמקה | סעיף 7: "הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן" | א. מהו "דין"? | ב. נטל ההוכחה | ג. טעות בדין | ד. פסיקה בהתאם לדין שביוזמת הבורר | סעיף 8: "הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו" | סעיף 9: "תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור" | סעיף 10: "קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד" | א. פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי | ב. הקבלה ל"משפט חוזר" | ג. תרמית שהשפיעה על מתן הפסק | ד. חוסר סמכות להיזקק לבוררות | סעיף 11: ניתוח מקרים שונים | פרק ג: המועד לבקשת הביטול | סעיף 1: הגבלת המועד | סעיף 2: החריגים להגבלת המועד | א. בקשת ביטול לפי ס' 24(1) לחוק | ב. בקשת ביטול לפי סע' 24(10) לחוק | ג. בקשת ביטול לאחר שהוגשה לבורר בקשה לתיקון | ד. בקשת ביטול לאחר שהוגשה בקשה לאישור | סעיף 3: הארכת המועד | פרק ד: מניעות מלבקש או ביטול הפסק | סעיף 1: מניעות מכוח מחדל | סעיף 2: מניעות מכוח מעשה | סעיף 3: מניעות וחוסר סמכות- ידו של מי על העליונה? | פרק ה: השיקול של העדר עיוות דין | סעיף 1: עיוות דין כמשקל-נגד לביטול – לא כעילת ביטול עצמאית | סעיף 2: עיוות דין רק בהליך או גם בתוצאה? | סעיף 3: עיוות דין ומניעות | סעיף 4: עיוות דין ביחס לעילות ביטול מסויימות | פרק ו: ביטול לעומת בטלות | פרק ז: אלטרנטיבות לביטול הפסק | סעיף 1: ביטול מותנה של הפסק | סעיף 2: ביטול חלקי של הפסק | סעיף 3: השלמת הפסק או תיקונו, על יד בית המשפט | סעיף 4: החזרת הפסק לבורר | א. עילות ההחזרה | ב. החזרת חלק מהפסק לבורר ג. הבורר שאליו יוחזר הפסק | פרק ח: מעמד הבורר בבקשה לביטול פסקו | פרק ט: ערעור על החלטת בית המשפט | סעיף 1: גדר המונח "החלטה לפי חוק זה" | סעיף 2: סדר ההליכים | סעיף 3: בקשה להארכת מועד | סעיף 4: מספר השופטים בערעור | סעיף 5: בית המשפט העליון – ערכאת ערעור שלישית? | סעיף 6: התערבות ערכאת הערעור בפסיקת הוצאות | סעיף 7: הליך הערעור בבין הדין לעבודה | סוף דבר | נספח החקיקה | חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 | תקנות סדרי הדין בענייני בוררות, תשכ"ט-1968 | תקנות לביצוע אמנת ניו-יורק (בוררות חוץ), תשל"ח-1978 | פרוטוקול ג'נבה בדבר סעיפי בוררות, 1923 | אמנת ג'נבה בדבר הוצאה לפועל של פסקי בוררויות חוץ, 1927 | אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, 1958 | אמנה בדבר יישוב סכסוכים בענייניי השקעות בין מדינות ובין אזרחיהן של מדינות אחרות, 1965 | מפתחות | א. מפתח הספרות | 1. ספרים | 2. מאמרים | ב. מתח החקיקה | 1. חקיקה ישראלית | 2. חקיקה זרה | 3. אמנות | ג. מפתח הפסיקה | 1. פסיקה ישראלית | 2. פסיקה זרה | 3. תוכן עניינים של המהדורה השלילית | ד. מפתח העניינים
Mobile version: Enabled