Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

משמורת קטינים

₪370.00
מק"ט: 17115 מצב מלאי: אזל

מחבר: סעדיה שמואל, עו"ד

Children's Custody

דיני משפחה: סעדיה שמואל עו

לרשימת כל הספרים בנושא דיני משפחה.
אודות הספר

.

איזכורים של הספר בפסיקה
תמ"ש (קריות) 1681-10-10 פלוני נ' פלונית
תמ"ש (י-ם) 9642/04 פלונית נ' אלמוני
תמ"ש (חי') 11850/03 ה.ק. - קטינה נ' י.ק
תמ"ש (חי') 35031/99 ר.א נ' א.א
תמ"ש (ת"א) 401502/95 משרד העבודה והרווחה- סעד יפו נ' מ.ס
.
פרק ראשון - הגישות השונות במשפט הזר | 1. מבוא | 2. סמכות האב כסמכות בלעדית | 3. הענקת זכות החזקה לאם - סמכויות בידי האב | 4. סמכויות ההורים -סמכויות הדדיות | א. המשפט הצרפתי | ב. המשפט האנגלי | ג. המשפט האוסטרלי | ד. המשפט הסיני | ה. המשפט הפיליפיני | פרק שני - סמכותן של ערכאות השיפוט בישראל בענייני משמורת קטינים | 1. מבוא | 2. בית הדין הרבני | 3. בית המשפט האזרחי | פרק שלישי - גישות יסוד בנושא משמורת קטינים במשפט הישראלי | 1. משמורת קטיינים - זכות או חובה | 2. חובת ההורים להחזקת ילדיהם - חובה אישית אבסולוטית | 3. מקום קיומה של חובת המשמורת | פרק רביעי - מעמדו של הקטין עד להכרה ב"טוכת הילד" - סקירה כללית של המשפט הזר | 1. מבוא | 2. המשפט הרומי הקדום | 3. המשפט האנגלי | 4. המשפט הצרפתי | 5. המשפט הפולני | 6. המשפט הסיני | 7. המשפט הגרמני | 8. המשפט האוסטרלי | 9. המשפס הניגרי | פרק חמשי - עקרון טובת הילד - במשפט הישראלי | 1. מבוא | 2. משמעות המושג טובת הילד | א. טובת הילד - הרע במיעוטו | ב. עקרון טובת הילד - עקרון על – האמנם? | ג. פירוש טובת הילד בערכאות השונות - הבדל מהותי או טכני? | פרק שישי - חזקת הגיל הרך | 1. משפט זר | א. תמורות חברתיות בהתייחסות לאם כמשמורן | ב. עקרון עדיפות האם מול טובת הילד | 2. חזקת הגיל הרך במשפט הישראלי | א. מבוא | ב. סקירת הלכות המשפט העברי | 1. החזקת הבן למטה מגיל 6 | 2. החזקת הבן למעלה מגיל 6 | 3. החזקת הבת | ג. השקפת העולם שעומדת אחר חזקת הגיל הרך, בערכאות השונות | ד. חזקת הגיל הרך מול טובת הילד | 3. חזקת הגיל הרך בראיית העתיד | א. ההורה הפסיכולוגי | ב. ההורה המטפל הראשוני | פרק שביעי - השיקול החינוכי | 1. המשפט הזר | 2. המשט הישראלי | א. מבוא | ב. התייחסות בתי הדין הרבניים – סקירה | ג. המשפט האזרחי | פרק שמיני - עקרון ההמשכיות | 1. מבוא | 2. גישת בית הדין הרבני | 3. המשפט האזרחי | א. עקרון ההמשכיות מול הניתוק מהורים טבעיים | ב. המשכיות הסביבה הקרובה - מרכז חייו של קטין | ג. אי הפרדה מאחים ומאחיות | פרק תשיעי - השיקול הלאומי | 1. עמדת בתי הדין הרבניים | 2. המשפט האזרחי | פרק עשירי - רצון הילד 1. משפט זר | א. הגיל | ב. חובת שמיעתו של הקטין | ג. אופן שמיעת הקטין | ד. המשקל לרצון הקטין | 2. המשפט הישראלי | א. כללי | ב. גיל הקטין | ג. המשקל לרצון הקמין | פרק אחד עשר - התנהגות בלתי נאותה של משמורן | 1. המשפט הזר | א. "אלמנט האשמה" | ב. אורח חיים בלתי מוסרי | 2. המשפט הישראלי | א. בתי הדין הרבניים | ב. המשפט האזרחי | פרק שנים עשר – חטיפה | 1. מבוא | 2. הערכאה המוסמכת | 3. הזכות אינה שנויה במחלוקת | 4. הזכות שנוייה במחלוקת בתום לב | 5. האם לבג"צ הנטייה לצמצם סמכותו או להרחיבה? | 6. מעשה חטיפה מול עקרון טוב הילד | 7. כבוד פסיקה זרה מול טובת הילד | 8. משפס זר | פרק שלושה עשר – הסכמים | 1. משפס זר | 2. משפס ישראלי | פרק ארבע עשר - התחשבות בתסקירים ובעדויות מומחים | 1. משפס זר | 2. המשפט הישראלי | פרג חמישה עשר - סוגי משמורת | 1. משפט זר | א. מבוא | ב. משמורת מפוצלת - מעמד ההורה הלא משמורן | 1. המשפט האוסטרלי | 2. המשפט האנגלי | 3. המשפט הצרפתי | ג. משמורת משותפת | 1. המשפט האמריקאי | 2. המשפט הדרום אפריקאי | 2. המשפט הישראלי | פיק שישה עשר - זכויות בקור - הורה לא משמורן | 1. משפט זר | א. מבוא | 1. המשפט הצרפתי | 2. המשפם האמריקאי | 3. המשפט הגרמני | 4. המשפט האנגלי | ב. הפרת זכויות הביקור | ג. הגבלת זכויות הביקור ו/או שלילתן | 1. המשפט הקנדי | 2. המשפט הצרפתי | 3. המשפט האוסטרלי | 4. המשפט האמריקאי | 5. המשפט האנגלי | ד. התנגדות הילד | 1. המשפט האנגלי | 2. המשפט הגרמני | 3. המשפט האוסטרלי | 2. המשפט הישראלי | פרק שבעה עשר - מחלוקת בין הורים טבעיים לבין צד ג' | 1. המשפט הזר | א. המשפט האנגלי | ב. המשפט האוסטרלי | ג. המשפט האמריקאי | ד. המשפט הקנדי | 2. המשפט הישראלי | 3. מעמדו של הורה "בספק" - כצד ג' | א. מחלוקת בענין חוקיות ילדים - המשפט האמריקאי | ב. אבות לא נשואים | ג. אבות ללא זכויות | פרק שמונה עשר - התערבות בית המשפט הגבוה לצדק מהחלטות בתי דין רבניים | פרק תשעה עשר – סיכום | מפתח א' - פסיקה ישראלית | 1. פסקי דין ישראליים לפי שמות הצדדים | 2. פסקי דין של בתי הדין הרבניים | 3. פסקי דין ישראליים ערוכים לפי שנים | 4. מקורות משפט עברי | מפתח ב' - פסקי דין זרים | 1. פסקי דין אנגליים | 2. פסקי דין אמריקאיים | 3. פסקי דין קנדיים | 4. פסקי דין אחרים | א. פסקי דין אוסטרליים | ב. פסקי דין נגיריים | ג. פסקי דין דרום אפריקאים | ד. פסק דין פיליפיני | מפתח ג' - חקיקה ישראלית | מפתח ד' - ספרות | 1. ספרים ומאמרים בעברית | 2. ספרים ומאמרים בלועזית | מפתח ה' - מפתח עניינים
Mobile version: Enabled