Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הפקעת מקרקעין

₪720.00
מק"ט: 16002 מצב מלאי: אזל

מחבר: פרופ' אהרן נמדר

Compulsory Acquisition of Land

דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה: פרופ' אהרן נמדר: הפקעת מקרקעין

ראה דיני הפקעת מקרקעין.
אודות הספר

.

.
שער א: המבואות | פרק 1: מבוא | מבוא | ההצדקה להתערבות הציבור בקנין הפרט | הפקעה בפגיעה בזכות הקנין וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | חוקי ההפקעה השונים | "הפקעה" מהי | הרשות המפקיעה | הזכויות במקרקעין שניתן להפקיע | המטרות שלשמן מותר להפקיע מקרקעין | שינוי וביטול המטרה הציבורית | הליכי הטלת ההפקעה | ביטול והרחבת ההפקעה | הליכי תפיסת החזקה והקניית המקרקעין לרשות המפקיעה | תשלום פיצויים | הזכאים לפיצויים | פרשנות חוקי ההפקעה | הצורך ברפורמה חקיקתית | פרק 2: הפקעת מקרקעין וזכות היסוד לקנין | מבוא | הפקעת מקרקעין כפגיעה בזכות הקנין | שיקולים של צדק חלוקתי בהפקעת מקרקעין | ההגנה על הזכות לקנין לפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | התנאי שהפגיעה תהיה בחוק או מכוח הסמכה מפורשת שבו | התנאי כי החוק יהיה "הולם את ערכיה של מדינת ישראל" | התנאי שהפגיעה תהיה לתכלית ראויה | התנאי שהפגיעה תהיה "במידה שאינה עולה על הנדרש" | תחולה על חוקים שנחקקו לפני חקיקת חוק יסוד | הפקעה ללא פיצוי כפגיעה בלתי מידתית | שינוי וביטול המטרה הציבורית | השתהות במימוש המטרה הציבורית | כשירותם של הליכי ההפקעה | הפרשות מקרקעין לטובת הציבור בהליכי איחוד וחלוקה | פגיעה במקרקעין על ידי תכנית כפגיעה בזכות הקנין | רכישת מקרקעין לטובת הציבור – מעבר מהפקעות לרכישות בהסכם | פרק 3: חוקי ההפקעות השונים | מבוא | רקע היסטורי | חוקי הפקעות כלליים וחוקי הפקעות ספציפיים | פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 | פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | פקודת הדרכים (רוחבן והתוויתן), 1943 | חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 – הפקעות לפי פרק ח' לחוק | חוק התכנון והבנייה| תשכ''ה-1965 – הפקעה במסגרת תכנית לשימור אתרים | חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 - הפקעות בתכנית לאיחוד וחלוקה | חוק כביש ארצי לישראל, תשכ''ה-1994 | חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ''ה-1965 | חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ''ד-1964 | חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי''ג-1953 | חוקי הפקעה לטובת רשויות מקומיות | חוק רשות נאות מרפא, התשל''ג-1973 | חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש''י-1949 | חוק משק הגז הטבעי, התשס''ב-2002 | חוקי הפקעה הקשורים לפיתוח תשיות | חוקי הפקעה הקשורים לנחלים, מים, ניקוז ושטפונות | חוקי הפקעה הקשורים למכרות ועתיקות | שער ב: יסודות ההפקעה | פרק 4: הפקעה מהי | מבוא | הגדרת "הפקעה" – כללי | בין הפקעה לבין הלאמה | הטלת הגבלות על מקרקעין איננה "הפקעה" | הטלת מגבלות טוטליות כהפקעה | הפקעה חד-שלבית והפקעה דו-שלבית | הפקעה כפגיעה בזכות הקנין | העברה מרצון לאחר פרסומה של תכנית המייעדת את המקרקעין לצרכי ציבור כהפקעה | רכישת מקרקעין תחת איום של הפקעה כהפקעה כאשר לא קיימת תכנית מפקיעה | תחולת דיני החוזים על הפקעת מקרקעין | אין חובה על הרשות לנסות לרכוש את המקרקעין מרצון | דינה של התחייבות להימנע מהפקעה | הפקעה הינה זכות ולא חובה של הרשות הציבורית | מכר ללא תמורה – מעבר מרכישה כפויה לרכישה הסכמית | היסוד של הפקעת זכויות פרטיות במקרקעין | על ידי המדינה או מטעמה | למטרה ציבורית | כנגד תשלום פיצויים | פרק 5: הזכויות במקרקעין הניתנות להפקעה | מבוא | אופיה של הזכות המופקעת כנכס פרטי | הגדרת "קרקע" – מבוא | מחוברים לקרקע וזכויות תת-קרקעיות | הפקעת חלק ממקרקעין | הפקעת חלק ממקרקעין כאשר גם לרשות המפקיעה יש זכות בהם | הפקעת מקרקעין שבבעלות משותפת | הנכסים שניתן להפקיע והמטרה הציבורית | הפקעת הבעלות במקרקעין | הפקעת בעלות שביושר | הפקעת חכירה ושכירות | הפקעת זכות השימוש | הפקעת דיירות מוגנת | הפקעת זיקת הנאה | הפקעת "מקרקעי ישראל" על ידי רשות מקומית | הפקעת מקרקעין של רשות מקומית על ידי המדינה | פרק 6: הרשות המפקיעה | מבוא | הגופים המוסמכים להפקיע מקרקעין | פקודת הקרקעות – הפקעה על ידי שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים | פקודת הקרקעות – הפקעה על ידי שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים על פי בקשת גופים אחרים | פקודת הקרקעות – התנאים שעל המבקש לקיים כדי ששר האוצר או שר התחבורה והבטיחות בדרכים יפקיע בעבורו | פקודת הקרקעות – הפקעה על ידי גורם שהורשה על ידי שר האוצר או שר התחבורה והבטיחות בדרכים | סמכות שר התחבורה להפקיע דרכים לי פקודת הקרקעות וביטול פקודת הדרכים ומסילות הברזל | חוק התכנון והבנייה – הפקעה על ידי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה | הפקעה על ידי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה – בין הפקעה לפי חוק התכנון לבין הפקעה לפי פקודת הקרקעות | חוק התכנון והבניה – הפקעה על ידי ועדה מחוזית | הבחירה בין שני חוקי הפקעה שונים | הבחירה בין שתי דרכים בפקודת הקרקעות | הבחירה בין הפקעה לבין חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבנייה | תוצאות הבחירה בדרך מסוימת | הרשות המפקיעה לפי חוקי ההפקעה הספציפיים | תחרות בין גופים שונים | תחרות בין גופים שונים | פרק 7: המטרה הציבורית | מבוא | הצורך במטרה ציבורית | התאמת המקרקעין למטרה הציבורית | בין קביעת המטרה הציבורית לבין בחירת המקרקעין המיועדים להפקעה | המועד לבחינת קיומו של הצורך הציבורי | מטרה ציבורית – מבוא | המטרה הציבורית לפי פקודת הקרקעות – מבוא | פקודת הקרקעות – המטרה הציבורית בהפקעה בתמורה | פקודת הקרקעות – המטרה הציבורית בהפקעה ללא תמורה | המטרה הציבורית לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל והכללתה בפקודת הקרקעות | חוק התכנון והבנייה – המטרה הציבורית בהפקעה בתמורה | חוק התכנון והבנייה – המטרה הציבורית בהפקעה ללא תמורה | "צורך ציבורי" מהו? | פעילות שלא לשם יצירת ריווחים | הפקעה לשם הקמתה של שכונת מגורים או מרכז מסחרי | מטרה "מעורבת" | מסירתם של מקרקעין למפעיל פרטי | חובת הפרסום של המטרה הציבורית | הדרישה לשימוש ישיר במקרקעין למטרה הציבורית | פרק 8: ביטול ושינוי המטרה הציבורית | מבוא | ביטול המטרה הציבורית לפי פקודת הקרקעות – העמדה הראשונית של בית המשפט | ביקורת על העמדה הראשונית | עיקרון כפיפות השימוש בקרקע למטרה הציבורית – הלכת קרסיק | תיקון מס' 3 לפקודת הקרקעות – מבוא | שינוי המטרה הציבורית במטרה ציבורית אחרת – מבוא | מהו "שינוי מטרה" לפי פקודת הקרקעות – מבוא | שינוי המטרה הציבורית במטרה ציבורית אחרת לפי סעיף 14א לפקודת הקרקעות | שינוי המטרה הציבורית במטרה ציבורית אחרת – תשלום פיצויים לפי סעיף 14א לפקודת הקרקעות | רכישה מחדש (השבה) כאשר תם הצורך הציבורי שלשמו הופקעה הקרקע – סעיף 14ב לפקודת הקרקעות | הזכאים לרכישה מחדש לפי סעיף 14ב לפקודת הקרקעות | התיישנות זכות ההשבה לפי סעיף 14ד לפקודת הקרקעות | שינוי המטרה הציבורית בקרקע מופקעת שתמורתה ניתנה במקרקעין אחרים – סעיף 14ג לפקודת הקרקעות | ביטול המטרה הציבורית בקרקע שהופקעה עם תשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | ביטול ההפקעה לפי סעיף 195 (2) לחוק התכנון והבנייה – המחיר שעל הבעלים לשלם בגין החזרת הקרקע | ביטול המטרה הציבורית בקרקע שהופקעה ללא תשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | שינוי יעוד ממטרה ציבורית ללא תשלום פיצויים למטרה עם תשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | שינוי ממטרה ציבורית ללא תשלום פיצויים למטרה ציבורית אחרת ללא תשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | שינוי ממטרה ציבורית ללא תשלום פיצויים למטרה ציבורית אחרת עם תשלום פיצויים או ללא תשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | סעיפים 195 ו-196 לחוק התכנון והבנייה כהוראות קוגנטיות | זניחת המטרה הציבורית על ידי השתהות במימושה | שימוש בקרקע המופקעת לצרכי רכישת קרקע אחרת | שער ג: הליכי הפקעה | פרק 9: הליכי הטלת הפקעה | מבוא | חובת הפעלת שיקול דעת של הרשות המפקיעה בדבר התאמת המקרקעין למטרת ההפקעה | התאמת המקרקעין למטרת ההפקעה | ועדה מייעצת לעניני הפקעות | סמכויות הועדה המייעצת ותפקידיה | הגשת בקשת הפקעה לועדה המייעצת | זכות השימוע לפי פקודת הקרקעות – כללי | פקודת הקרקעות – שימוע במקרה של הפקעה שלא על ידי שר האוצר או שר התחבורה והבטיחות בדרכים | הגשת התנגדויות ושמיעתן על ידי הועדה המייעצת | הודעת הפקעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות – מבוא | צורת הודעת ההפקעה וסטייה מהטופס האמור בפקודה | תוכן הודעת ההפקעה | ציון המטרה הציבורית בהודעת ההפקעה | פרסום ההודעה ברשומות | מסירה אישית של הודעת ההפקעה | הזכאים לקבל הודעה אישית | הצבת העתק מהודעת ההפקעה על המקרקעין | רישום הערת אזהרה בספרי האחוזה | הטלת ההפקעה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל | הטלת הפקעה על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 | האם יש צורך להקדים "תכנית" בנין עיר להליכי ההפקעה | עסקאות עם צד ג' לאחר פרסום הודעת ההפקעה | פרק 10: ביטול הפקעה והרחבת הפקעה | מבוא | זכותו של שר האוצר לחזור בו מההפקעה – סעיף 14 (1) לפקודת הקרקעות | סעיף 14 לפקודת הקרקעות – הודעת ביטול | הזכאים לקבל הודעת ביטול לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות | סייגים לביטול הפקעה | ביטול מכללא | ביטול הפקעה עקב שינוי במטרה הציבורית או עקב השתהות בביצוע הליכי ההפקעה | פיצויים | הרחבת ההפקעה – מבוא | הרחבת הפקעה לפי סעיף 11 לפקודת הקרקעות | הרחבת הפקעה לפי סעיף 190(א)(1) לחוק התכנון והבנייה – מבוא | סעיף 190(א)(1) – הפחתה כתוצאה מהפקעה או מתכנית | מהו "יתרת המגרש" | מהו "שווי יתרת מגרש" | מהי "הפחתה" ביתרת שווי המגרש | הנזקים שיש לקחת בחשבון ה"הפחתה" | בין סעיף 190(א)(1) לחוק התכנון והבנייה לבין סעיף 11 לפקודת הקרקעות | פרק 11: הליכי תפיסת החזקה והקניית המקרקעין לרשות המפקיעה | מבוא | הודעה על כוונה לתפוס חזקה – סעיף 7 לפקודת הקרקעות | פרסום ההודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות | העברת החזקה מרצון | צו לתפיסת החזקה לפי סעיף 8 (א) לפקודת הקרקעות – מבוא | אופיו של הצו לפי סעיף 8(א) לפקודת הקרקעות כהליך מקוצר | סעיף 8(א) לפקודת הקרקעות – תקיפה עקיפה של חוקיות ההפקעה | תפיסת החזקה ללא צו לפי סעיף 8(ב) לפקודה | צו לסילוק יד מהמקרקעין | איסור עשיית דין עצמי | תפיסת החזקה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל – מבוא | הוכחת קיומה של תכנית מאושרת כתנאי לקבלת החזקה | תפיסת חזקה לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 | המצאת שיכון חלוף בפינוי בית מגורים לפי חוק התכנון והבנייה | מהו "שיכון חלוף סביר" לפי חוק התכנון והבנייה | תפיסת חזקה לפי חוק כביש חוצה ארצי לישראל | תפיסת החזקה לפי חוקי ההפקעה האחרים | התוצאות המשפטיות של תפיסת החזקה | הליכי הקניית המקרקעין לרשות המפקירה – מבוא | הליכי הקנייה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות | הליכי הקנייה לפי חוקים אחרים | השתהות בביצוע הליכי ההפקעה – מבוא | ביטול הפקעה בגין השתהות בביצוע הליכים לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף 5 | ביטול הפקעה בגין השתהות בביצוע הליכים לאחר קבלת החזקה בקרקע לפי סעיף 7 | ביטול הפקעה בגין השתהות בביצוע ההליכים לפי חוק התכנון והבנייה | פרק 12: הפרשת מקרקעין לצרכי ציבור במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה | מבוא | תכנית לאיחוד וחלוקה – מבוא | תכינת לאיחוד וחלוקה שלא בהסכמה | זכותו של מתנגד לתכנית איחוד וחלוקה | הפרשת מקרקעין לצרכי ציבור בתכנית לאיחוד וחלוקה | פגיעה יחסית ופגיעה אבסולוטית בתכנית לאיחוד וחלוקה | פגיעה אבסולוטית כהפקעה | הרשות המפקיעה בתכנית לאיחוד וחלוקה | הנכסים המשתתפים בתכנית לאיחוד וחלוקה | הדרישה למטרה ציבורית | ביטול הפקעה בגין שינוי המטרה הציבורית | השימוש במקרקעין המופקעים כתמורה להפקעה אחרת | הליכי הטלת ההפקעה | הליכי תפיסה והקניית המקרקעין | השתהות בנקיטת הליכי ההפקעה ובמימוש המטרה הציבורית | החלת עקרון הפיצוי הדו-שלבי | הפקעה ללא פיצויים בתכנית לאיחוד וחלוקה | שער ד: פיצויים | פרק 13: פיצויי הפקעה: עקרונות משפטיים | מבוא | עקרון המידתיות, עקרון השוויון ועקרון השבת המצב לקדמותו | תשלום פיצויים איננו תנאי לקבלת החזקה בקרקע המופקעת | פיצוי חד שלבי ופיצוי דו שלבי | פיצויים על מחוברים שנבנו באופן חוקי או באופן לא חוקי | פיצויים בגין ניתוק | פיצויים בגין פגיעה לחלק הנותר של הקרקע | קיזוז השבחות הנגרמות למקרקעין הנותרים | אובדן דמי חכירה עד תשלום הפיצויים | תשלום הפרשי הצמדה וריבית כאלטרנטיבה | פיצויים בגין שימוש בקרקע גובלת לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל | הוצאות העברה והוצאות נלוות | הפסד ריווחים ומוניטין בעסק | הוצאות לתשלום מסים | פיצויים נזקיים בגין הפרת חובה חקוקה או רשלנות | פיצויים בגין ביטול הפקעה בשל שינוי המטרה הציבורית או השתהות בהליכי ההפקעה | פיצויים במקרקעין או בדיור חלוף | פיצויי סבל לפנים משורת הדין | פרק 14: הזכאים לפיצויי הפקעה | מבוא | בעלי זכויות קניניות ובעלי זכויות אובליגטוריות | חזקת זכויות | חלוקת הפיצויים בין בעלי הזכויות השונים | עקרון השוויון בחלוקת הפיצויים בין בעלי הזכויות השונים | בעלים | בעלים שביושר | בעל משכנתא ובעל שעבוד | חוכר לדורות ושוכר | בר רשות | הרשאה המתחדשת כל שלוש שנים במיגזר החקלאי | הסכם פיתוח והסכם הרשאה לתכנון | דיירות מוגנת | זיקת הנאה | זכות קדימה | אופציה | מסיג גבול | בעלי זכויות לאחר היום הקובע | פרק 15: הפקעה ללא מתן פיצויים | מבוא | הפקעה ללא פיצוי כפגיעה בזכות הקנין וכחריג לעקרון תשלום פיצויים בהפקעה | השיקולים המצדיקים הפקעה ללא פיצויים | הפקעה ללא פיצויים – ביקורת | הפקעה ללא פיצויים לפי חוקי ההפקעה השונים – מבוא | הפקעה ללא פיצויים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) | הפקעה ללא פיצויים לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל | הפקעה ללא פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה | הפקעה ללא פיצויים לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | הבחירה לפי איזה חוק להפקיע | שיעורי הפקעה מירביים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ''ד-1964 | חוק לתיקון דיני הרכישה – התייחסות לחלקה ולא למגרש | שיעורי הפקעה מירביים – דינן של העברות רצוניות | שיעורי הפקעה מירביים בתכנית לאיחוד וחלוקה | שיעורי הפקעה מירביים במקרה של פיצול החלקה המקורית והחלפת בעלים | האיסור להפקיע מקרקעין ללא פיצויים במקרה של הפקעה של כל המגרש – הלכת הולצמן | הרחבת הלכת הולצמן להפקעה חלקית | אי תחולת הזכות שלא לשלם פיצויים על הפקעת זכויות הפחותות מבעלות | הפקעה ללא פיצוי – פיצויים על מחוברים ופיצויי סבל | הפקעה ללא פיצוי בתכנית לאיחוד וחלוקה | שער ה: שומת מקרקעין ופיצויי הפקעה | פרק 16: עקרונות שומת מקרקעין | מבוא | הערכת שווי – כללי | גורמים המשפיעים על מחירי המקרקעין | מחיר ושווי – בין המבחן האובייקטיבי למבחן הסובייקטיבי | עקרון השימוש היעיל והטוב | עקרון השווי בשימוש | שיטות בשומת מקרקעין – מבוא | שיטת ההשוואה או שיטת שווי השוק | שיטת היוון ההכנסות | שיטת העלות ושיטת החילוץ | שיטת עליית המחירים הכללית | הזכויות המוערכות – זכויות משפטיות | הזכויות המוערכות – זכויות תכנוניות וזכויות עתידיות | המועד להערכת השווי | חוות דעת שמאי מקרקעין | פרק 17: שומת פיצויי הפקעה: עקרונות | מבוא | אומדן פיצויי הפקעה – כללי | אימוץ שיטת ההשוואה (שווי שוק) | התאמתה של שיטת שווי השוק לדיני ההפקעות | ניטרול השפעת ההפקעה על מחיר המקרקעין לפני אישור התכנית המפקיעה | ניטרול השפעת ההפקעה על מחיר המקרקעין לאחר אישור התכנית המפקיעה | מחוברים כחלק מהשווי של המקרקעין | ציפיות ופוטנציאל עתידי | דחיית ערכים סובייקטיביים | אי ניכוי חובות ומיסים משווי המקרקעין | אי ניכוי שווי הפקעות עתידיות | השימוש בשווי לענין ההערכות שנעשו לענין המס | תוספת מס ערך מוסף | אימוץ שיטת העלות בנכס מיוחד | ניכוי השבחות שארעו לחלק האחר של המקרקעין | מועד קביעת שומת הפיצויים | מועד השומה במקרקעין שהופקעו מספר פעמים | מועד שומת הפיצויים בתקופת שפל וגאות בשוק המקרקעין | שומת הפקעת מקרקעין בשלב השני לפי חוק התכנון והבנייה | פרק 18: שומת פיצויי הפקעה: מקרים מיוחדים | מבוא | מקרקעין גדולים ומקרקעין קטנים | מקרקעין בבעלות של יחיד ומקרקעין בבעלות משותפת | מקרקעין שלא עברו חלוקה | מקרקעין לבנייה | קרקע חקלאית | קרקע ציבורית, מבני ציבור ודרכים | שוויה של בעלות | שוויה של זכות לחזקה לתקופה קצובה | שוויין של חכירה ושכירות | מקרקעי ישראל – שוויה של חכירה, שכירות ורשיון | שוויה של זכות לשימוש חורג | שוויה של דיירות מוגנת | שוויה של זיקת הנאה | שוויין של זכות לדין די קדימה ואופציה | שוויו של עסק | שומת פיצוים בגין הפרת חובה חקוקה | שומת פיצויי סבל | שער ו: תשלום פיצויים, תובענות וסדרי דין | פרק 19: תשלום הפיצויים | מבוא | החייב בתשלום הפיצויים | היכולת לשלם פיצויים אינה תנאי להפקעה | תשלום בכסף או בשווה כסף | מועד תשלום הפיצויים | תשלום הסכום שאינו שנוי במחלקת | מהו הסכום שאינו שנוי במחלוקת | הפקדת הסכום שאינו שנוי במחלוקת אצל החשב הכללי | הפרשי הצמדה וריבית – מבוא | הפרשי הצמדה וריבית לפי "חוקי הרכישה" | הפרשי הצמדה וריבית בהפקעת חזקה לתקופה קצובה | אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית כסנקציה למניעת מסירת החזקה | הפרשי הצמדה וריבית בהפקעה בהרשאה לפי סעיף 22 (2) לפקודת הקרקעות | הפרשי הצמדה וריבית בהפקעה לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 | חוקי הפקעה אחרים – ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ''א-1961 | תשלום מיסים כתנאי לקבלת הפיצויים | ויתור על תביעות כתנאי לקבלת הפיצויים | הפקדת הפיצויים בבית המשפט | פרק 20: תקיפת חוקיות ההפקעה: עילות מהותיות | מבוא | שרירותיות ואי הפעלת שיקול הדעת | אי התאמת המקרקעין למטרה הציבורית | אי נחיצות ההפקעה | אפשרות לממש את המטרה הציבורית בהסכמה וללא ביצוע הפקעה | מידתיות וסבירות ההפקעה | חוסר תום לב ושיקולים זרים | אפלייה | לקיחה כפויה בניגוד לחוק | הפקעה בניגוד לתכנית לבנין עיר | חריגה מסמכות | פגמים בהליכי ההפקעה | אי חוקיות המטרה הציבורית | ביטול ושינוי המטרה הציבורית | השתהות במימוש המטרה הציבורית | הפקעה ללא פיצויי | פרק 21: תובענות – סדרי דין | מבוא | זכות הטיעון וחובת השמיעה ההוגנת | זכות הטיעון לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ''ה-1965 | הגשת השגה על סכום הפיצויים בפני ועדת ההשגות | הגשת השגה על סכום הפיצויים בפני שמאי מכריע | סמכות השיפוט בתקיפת חוקיות ההפקעה | סמכות השיפוט בתקיפת חוקיות ההפקעה לפי חוק התכנון והבנייה | סמכות השיפוט בתקיפה עקיפה של חוקיות ההפקעה | סמכות השיפוט בתביעה פיצויים | סמכות השיפוט בתביעת פיצויים בגין הפרת חובה חקוקה | סמכות השיפוט בתביעת פיצויי סבל | סמכות השיפוט בתביעה לתפיסת החזקה | תביעת הרשות המפקיעה לקביעת שיעור הפיצויים | מועד הגשת התביעה לתשלום הפיצויים | הליכים דיוניים בתובעה לפיצויים | התיישנות תביעת הפיצויים | התיישנות "יזומה" לפי חוקי ההפקעה | התיישנות תביעת הרשות המפקיעה לקבלת החזקה | טענת שיהוי בתקיפת חוקיות ההפקעה ובתביעה לפיצויים | טענת מניעות הנוצרת בגין קבלת הפיצויים | חוות דעת שמאי מקרקעין | שמאי מומחה מטעם בית המשפט | ערעור | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה לפי ה א-ב | מפתח פסיקה לפי השנים | רשימת ספרים ומאמרים | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled