Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ליקויי בנייה כרך א

₪350.00
מק"ט: 16081

מחבר: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא

Construction Defects Volume 1

דיני תכנון ובניה: ד

הסדרה המלאה ליקויי בנייה כוללת את הספרים הבאים:
1. ליקויי בנייה כרך א
2. ליקויי בנייה כרך ב
3. ליקויי בנייה כרך ג
אודות הספר

הספר ליקויי בנייה מהווה את החיבור המעמיק והמקיף ביותר בתחום ליקויי הבנייה.
 
תחום זה מעסיק גורמים רבים במשק הישראלי, את הקבלן, היזם, הציבור הרחב של הדיירים רוכשי הדירות, עורכי הדין ובתי המשפט, אשר בתוקף תפקידיהם ומעמדם מצויים בלב ליבו של כל סכסוך המתגלע בגין ליקויי תכנון ובנייה.
 
נושא ליקויי הבנייה חדר ומצא מקום מוגדר באקדמיה. הוא נלמד כמקצוע נפרד בפקולטות ובמחלקות למשפטים, ונלמד במסגרת עיקרי תכנון ותחיקת הבנייה בפקולטות ובמחלקות להנדסה אזרחית ואדריכלות.
 
כל אלה הנוגעים לליקויי הבנייה ימצאו עניין בספר, ויגלו הפעם ספר מקיף ויסודי הן ללימוד, הן לעשייה ולעבודה מקצועית.
 
כרך א מהסדרה ליקויי בנייה עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

  • יחסי קבלן – דייר; כתב ויתור; הזכות להתנגד לביצוע תיקונים; ליקויים גלויים ונסתרים; זכויותיו של מי שמכר דירתו; אחריות אישית של קבלן
  • פרטי ליקויים; סף מוגבה במעבר למרפסת; אופן מדידת חלון; מדרגות פנימיות; אוורור מחסן; שטחי גישה (בחדרי שירות); ליקויי ריצוף
  • מומחים; מומחה בית המשפט השם עצמו כמעין שופט או בורר, שכר טרחה בגין תשובות לשאלות הבהרה, ועוד עניינים הנוגעים למומחה בית המשפט ולמומחי הצדדים
  • בוררות וגישור. נושא הגישור נכתב ע"י המגשרת עו"ד צהלה הלוי. המעיין בפרק גישור – מיותר שישתמש בספרות מקצועית אחרת בתחום זה
  • זכויות דיירים
  • התקן החל והתקנה בת תוקף
  • נזק נלווה / נזק לא ממוני

החומר העיוני נסמך על הוראות חוק ותקנות, חוקי עזר ופסקי דין. פסקי הדין שלא פורסמו מובאים בספר לנוחיות המעיין ולשימוש יעיל.

אודות המחבר

ד"ר אברהם בן עזרא מהנדס בניין, מרצה לתחיקת הבנייה, יועץ בתכנון ורישוי. מחבר ספרי הדרכה וספרות מקצועית בנושאי משפט, אדריכלות, רישוי ותכנון ובנייה.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (מרכז) 30119-11-12 אליהו חכים חורי ואח' נ' אאורה השקעות בע"מ ואח'
.
נושא א': יחסי קבלן-דייר | חתימה על כתב ויתור לא מבטלת את זכות התביעה | ת"א4307/97, 5625/98 נזרי ואח' נ' שחם 81 הנדסה אזרחית בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט : ר' סוקול | זכות הדיירים להתנגד לביצוע התיקונים על ידי הקבלן [נושא-משנה : הודעה על הליקויים] | ע"א 8939/01 אביצור ואח' נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ, בית-המשפט העליון, שופטים : ד' דורנר, ד' ביניש, ס' ג'ובראן | אכיפת תיקונים בעקבות תביעת פיצויים כספיים | ת"א 13471/02 ברקו יהודה ואח' נ' א' ג'בארין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופטת : ח' הורוביץ | ליקויי בנייה - גלויים ונסתרים | משמעות ההתאמה למפרט | ת"ק 10980/98 בית-המשפט לתביעות קטנות תל אביב יפו, שופט : צ' דותן | בית-המשפט העליון ביטל מנגנון תיקונים שנקבע על ידי בית-המשפט המחוזי | אי-התאמה למפרט | מבוא/סוגי מפרטים |ניסוח המפרט | הפרת המפרט | הקבלן משול לאריה אורב | ת"א 130/98 איוניר חנן ואח' נ' שיכון עובדים בע"מ ואח', בית-המשפט המחוזי בחיפה, שופט : מ' נאמן | מי שמכר את דירתו זכאי לאותו פיצוי כמו האחרים | ע"א 11254/02 בן אבו חברה לבניין ולפיתוח בע"מ נ' דני סלמן ואח', בית-המשפט העליון, שופטים : ת' אור, א' מצא, מ' נאור | אחריות אישית של מנהל חברה קבלנית כלפי רוכש דירה | נושא ב': פרטי ליקויים | גודלו של חלון | ת"א 922/95 סלומון שמואל ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח', בית-המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת : צ' ברון | סף מוגבה/מדרגה בודדה | רע"א 8758/03 עיריית רמת גן נ' שולמית סלע, בית-המשפט העליון, שופטת : ד' דורנר | ת"א 7444/99 פלור יהודה נ' שיכון ופיתוח בע"מ, בית משפט השלום בירושלים, שופט : י' מילנוב | ת"א 2035/01 אשרוב חנה נ' מדינת ישראל, בית משפט השלום בפתח-תקווה, שופט ; א' מקובר | רוחב יציאה משנית מהדירה | ת"א 30968/01 הריס פיליפה ואח' נ' "סלע" חברת שיכון בע"מ ואח', בית משפט השלום בתל אביב-יפו, שופט : מ' בן חיים | מעקה הגג | המדרגות הפנימיות והחוק | אוורור מחסנים | שטחי גישה | ת"א 88295/95 יהודה סיטיון ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופטת : ע' ברון | ליקויי ריצוף | רע"א 3541/93 נמליט בע"מ נ' רסקו, חברה להתיישבות חקלאית ועירונית ואח', בית-המשפט העליון, שופט: ת' אור | ת"א 1273/91 ינאי ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופט : ע' רנד | 22 פרטי בניין בקיצור לפי סדר א"ב | טבלת ריכוז של התייחסות בתי המשפט לליקויי תכנון ובנייה בפסקי דין המופיעים בספר | נושא ג': המומחים | מומחים להשכיר | ת"א 11062/02 סבן מזל ואלברט נ' חברת אפריקה ישראל בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופט : ש' לבנוני | כאילו הוא השופט | החלטה בת"א 4307/03 ורדי נ' פרץ בוני הנגב בע"מ בית משפט השלום בתל אביב, שופטת : ד' מארק-הורנצ'יק | שכר טרחה בגין תשובות לשאלות הבהרה | החלטה בת"א 569/01 שוהם משה נ' קשת רעיונות בע"מ, בית משפט השלום בהרצליה, שופטת : א' מני-גור | ע"א 1684/98 נחום פרמינגר נ' אזולאי איציק ואח', בית-המשפט העליון, שופטים : הנשיא א' ברק, ש' לוין, ת' אור | החלטה בת"א 73161/96 הלפרין ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: ד"ר ע' אזר | מעמדו של מומחה בית-המשפט | ת"א 23462/99 שגיא מוטורס שיווק ושרות מרכזי בע"מ נ' עו"ד רום אלון, בית משפט השלום בתל אביב, שופטת: נ' גרוסמן | החזר שכר טרחת מומחה התביעה | בש"א 9696/03 סגל אבי ואח' נ' שיכון ופיתוח בע"מ, בית-המשפט המחוזי בחיפה, שופט : ר' סוקול | המומחה חייב להשיב על שאלות ענייניות של צד לדיון | בר"ע 1485/91 אולמן ואח' נ' רסקו בע"מ, בית-המשפט המחוזי בחיפה, שופט: נ' קליינברגר | הולכת שולל וקיצוץ בזכויות יסוד | נושא ד': בוררות וגישור | סעיף בוררות בחוזי מכר (דירות) [פרק מתוך הספר "על קו התפר"] | סעיף בוררות פוסל חוזה | בש"א 6847/04 גדילן חברה להשקעות ונכסים בע"מ ואח' נ' וייזר ראובן ובלהה, בית משפט השלום בחיפה, שופטת : א' פריאל | חשיבות זהותו של הבורר | בש"א 4919/02 חממי עזרא ושלמה נ' אוחיון ואח', בית-המשפט העליון, שופט: א' ריבלין | תרומת הגישור בתביעות ליקויי בנייה מאת : עו"ד צהלה הלוי| מבוא | "גישור" - מהו? | דוגמא מהחיים | הגישור בתביעות ליקויי בנייה | הגישור כדרך חיים | נושא ה': זכויות דיירים | שלילת זכות הקיזוז מהווה תנאי מקפח | ת"א 221855/02 אבן וסיד בע"מ נ' שיקמה חברה להנדסה וקבלנות בניין בע"מ ואח', בית משפט השלום בתל אביב, שופט : מ' קליין | התדמית כמהות | בש"א 6791/03 ויינר יוסף ובלה נ' יובל הנדסה בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופט : הנשיא א' קיטאי | פסילת שופט - פרק מתוך הספר "תבונת העדות" | "שאלות הבהרה אינן יכולות לבוא תחת החקירה הנגדית" | רע"א 1017/01 אלברטרוניקס בע"מ ואח' נ' איי בר, בית-המשפט העליון, שופט : א' ריבלין | בר"ע 1151/04 כוכבי אלדר ושרי ואח' נ' ג'ורג' לתאם בע"מ ואח', בית-המשפט המחוזי בחיפה, שופטת : ש' וסרקרוג | פיצוי לפי עלות התיקון מול פיצוי המנותק מעלות התיקון | ת"א 10229/98 ברוניקה ימין נ' ג'י. די. די. ייזום השקעות ובניין בע"מ ואח', בית משפט השלום הרצליה, שופט ; צ' דותן | ע"א 680/94 אשר מנחם ושרה נ' א' לוי קבלני בניין בע"מ בית-המשפט המחוזי בחיפה, שופטים : מ' סלוצקי, ח' פיזם, מ' נאמן | פיצוי בגין ליקויים שלא נכללים בכתב התביעה | ע"א 1051/03 אולפן נ' כ.מ.ב.ק. בע"מ, בית המשפט העליון, שופטים : א' פרוקצ'יה, מ' נאור, א' רובינשטיין | סעיף 4 לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 מאת : עו"ד רם אורן | קיצורי הליכים ומשמעותם | החלטה בת"א 15832/01 נחמה ניסני נ' עו"ד איילת פ' דגן, בית משפט השלום בחיפה, הנשיא א, קיטאי | התיישנות | התיישנות לגבי ליקוי בהתהוותו | ע"א 2242/03 אברהם ואורה אברהם נגד עדנאן ראשד, בית-המשפט העליון, שופטים : ד' ביניש, א' א' לוי, מ' נאור | נושא ו': התקן החל, התקנה בת-תוקף | המועד הקובע של חלות התקן | התחשבנות עם קבלן שהתקן החדש היטיב עמו | בש"א 26870/04 אלברט אוחיון ואח' נ' עזרא חממי ואח', בית-המשפט המחוזי בתל אביב, שופט : א' מגן | ריכוז כללים רצויים בעניין חלות התקנה והתקן | נושא ז': נזק נלווה, נזק לא ממוני ושיערוך | זיכוי בריבית בתביעות בגין ליקויי בנייה | ע"א 5432/98 וע"א 5633/98 אלי גוכמן נ' צבי היבגר ואח', בית-המשפט העליון, שופטים: ט' שטרסברג-כהן, א' א' לוי, י' אנגלרד | נזק לא ממוני | ת"א 2355/90 ארדמן נ' אורנים בע"מ, בית-המשפט המחוזי בחל אביב, שופט : ד"ר ג' קלינג | נזק נלווה | 8 ת"א 124/82 גלוסקא ואח' נ רוכוורגר-רוטמנש בע"מ ואח', בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופט : מ' שלגם
Mobile version: Enabled