Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תחיקת הבנייה להלכה ולמעשה

₪490.00
מק"ט: 16060

מחברים: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא; אינג' יואל בן עזרא

Construction Legislation Theory and Practice

דיני תכנון ובניה: ד דיני תכנון ובניה: ד




אודות הספר

ספר ייחודי הפורש בפני הקורא הנחיות מפורטות בתחומים תכנון ובניה ורישוי, המבוססות על החקיקה, חקיקת המשנה והפסיקה הרלוונטית. ]

הספר מנחה את הקורא כיצד לתכנן כחוק וכיצד להימנע מבעיות שיכולות להיווצר מאי ידיעת החוק והפסיקה שנפסקה בבתי המשפט.

בנוסף ערכו המחברים טבלאות מפורטות הכוללות מידות וערכים עדכניים והן מצורפות לפרקים הרלוונטים.

הספר עוסק בנושאים הבאים:

  • רישוי הבנייה, בקשה להיתר בנייה, ביקורת, פיקוח ואחריות על הבנייה, פרטי הבניין, רוחב ושטח של חדר, מידותיהם של חלקי הדירה
  • אוורור הדירה, גודלם של החלונות, חלון כנף על כנף (כע"כ), אוורור מחסן, אוורור חדר ארונות, אוורור מכני
  • ממ"ד כחדר שינה, דלתות ומעברים, חישוב מקדם תפוסה, חישוב דרכי מילוט, רוחבה של דלת, גובהה של דלת
  • הגדרת פרוזדור, מדרגות, מבנה המדרגות, רוחבן של מדרגות, יציאה למרפסת, משטחים אופקיים במהלכי מדרגות
  • מעקים ומסעדים, מתקני תברואה, מניין המדרגות במהלך אחד, המרחב המוגן, נגישות במבנה ציבור, בניה ירוקה
  • שימור מבנים, תכנון חניה ועוד
.
תוכן עניינים מקוצר | תוכן עניינים מפורט | הקדמה | דברי פתיחה מאת ד"ר נאוה אפל-דנון, שופטת (בדימוס) בבית המשפט המחוזי נצרת | דברי פתיחה מאת עו"ד סמדר בן-דור | חלק ראשון: כללי המקצוע הטובים | מבוא: תחיקת הבניה – מהו המקצוע הזה? | פרק ראשון: חקיקה | א. לשון החוק אינה משתמעת לשני פנים | 1. התקנות מאשרות ש-23 גדול מ-19 | 2. מעקה חוסם מדרגות | 3. משטח אופקי לא מוגדר | 4. חישוב שגוי של מקדמי תפוסה | ב. כללי המקצוע הטובים good building practice | ג. מקום המשפט – שמה הצדק? | ד. אתיקה (התנהגות הולמת) | ה. מיהו מומחה? | ו. מומחה צריך להיות נייטרלי | ז. דברי סיום לפרק חקיקה | חלק שני: רישוי | פרק שני – רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים | א. רישוי וייחוד פעולות | ב. מהנדס אזרחי רשוי במדור מבנים | ג. מהנדס אזרחי רשום במדור מבנים | ד. הנדסאי בניין | ה. אדריכל רשוי | ו. אדריכל רשום | ז. הנדסאי אדריכלות | ח. הנדסאי עיצוב ותכנון | ט. אדריכל נוף רשוי | יא. הנדסאי אדריכלות נוף | פרק שלישי: מהנדסים ואדריכלים – רישוי וייחוד פעולות | א. רישום ורישוי מהנדסים | ב. רישום ורישוי הנדסאי אדריכלות | 1. רישום ורישוי אדריכלים | 2. שונות | פרק רביעי: מוסדות התכנון | א. מבוא | ב. הוועדות לתכנון ובנייה | 1. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה | 2. ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה | (א) חברי הוועדה | (ב) תפקידי הוועדה | (ג) ועדת ערר מחוזית | 3. ועדה מקומית לתכנון ולבנייה | (א) כללי | (ב) ועדת משנה | (ג) תפקידי הוועדה המקומית | ג. מדרג ועדות מקומיות | 1. סמכויות ועדה מקומית רגילה | 2. סמכויות נוספות של ועדה מקומית עצמאית | 3. סמכויות נוספות של ועדה מקומית עצמאית מיוחדת | 4. סמכויות נוספות של ועדה מקומית עצמאית עם תכנית מתאר כוללנית | ד. שינויים בסמכויות הוועדה המקומית | ה. עובדים על בג"ץ | פרק חמישי: תכניות | א. מבוא | ב. תכנית מתאר ארצית | ג. תכנית מתאר מחוזית | ד. תכנית מתאר מקומית | ה. תכנית מפורטת | ו. תכנית מיוחדת | ז. תכנית לשימור אתרים | ח. תכנית בינוי | ט. חלוקה ואיחוד קרקעות | י. הוראות כלליות לכל התכניות | יא. שימור מבנים – מאת אדריכלית שירה בן-עזרא, B. Arch, M. Artch | פרק שישי: רישוי הבנייה | א. מבוא | ב. אישור הקמת יישוב חדש | ג. הדירה כמשרד | 1. כוחו של הניסוח "חדר המתנה" בתכנית היתר הבנייה | 2. כשאין תכנית היתר בנייה בנמצא | 3. היעדר יכולת פיזית להשתמש בנכס כדירה, אינו מצדיק שימוש כמשרד | 4. היכן הגבול שבין עבודה בבית לבין משרד בבית? | ד. הזכות לקבל היתר בניה לפי תכנית התואמת את תכנית המתאר | ו. מגיש בקשה להיתר – אינו עבריין פוטנציאלי | ז. חישוב שטחים | ח. שטחים עיקריים ושטחי שירות | 1. שטח עיקרי | 2. שטחי שירות | 3. תקדים בחישוב שטחים – תקנה 4(ט) | ט. זוטי דברים? | י. זוטי דברים! | י"א. התנגדות וערר | א. תכנית מתאר | 1. התנגדות | 2. הגשת ערר על החלטת ועדה מחוזית | 3. הגשת ערר על החלטת ועדה מקומית | 4. סמכויות של ועדת ערר | ב. בקשה להיתר | 1. התנגדות | 2. הגשת ערר | 3. הרחבת זכות הערר | ג. הטלת הוצאות בגין התנגדות וערר | פרק שביעי: בקשה להיתר בנייה | א. מבוא | ב. עבודות הטעונות היתר בנייה | ג. הבדיקות המקדימות | ד. מפה מצבית ומפה טופוגראפית | ה. תכולת תכנית הבקשה להיתר בנייה | ו. היטלים, מסים ואגרות | 1. אגרת בנייה | 2. מס שבח מקרקעין | 3. היטל השבחה | ז. רישוי בדרך מקוצרת | ח. הקלה ושימוש חורג | ט. סטיה ניכרת | 1. סטייה שאינה "סטיה ניכרת" | 2. סטיה ניכרת | י. היתר לבניה על מקרקעי ישראל | יא. מכוני בקרה | 1. בעלי מכוני הבקרה | 2. מטרות מכוני הבקרה | 3. הסמכה | 4. מערכת הבקרה – לפני תיקון 101 לחוק | יב. שקיפות | פרק שמיני: ביקורת, פיקוח ואחריות על הבנייה | א. אחריות לעבודה ולשימוש | ב. חובת תכנון על ידי מתכננים מורשים | ג. ביקורת | ד. פיקוח עליון | 1. אחריות עורך הבקשה | 2. אחריות האדריכל | חלק שלישי: פרטי הבניין | פרק תשיעי: מיגון דלת כניסה | פרק עשירי: גודלם המזערי של חלקי הבניין | א. רוחב ושטח של חדר | ב. גובהם של חלקי הדירה | ג. גודלם המזערי של חלקי הבניין | ד. תנאים לשטחי מסחר | ה. תנאים לדירת מרתף | פרק אחד-עשר: אוורור הדירה | א. גודלם של החלונות | ב. חלון כנף על כנף (כע"כ) | ג. אוורור מחסן | ד. אוורור חדר ארונות | ה. אוורור מכני | ו. התאמת סוגי החלונות לדירה | ז. חלון אל מרפסת | ח. היזק ראייה | ט. דלת (כחלון) אל מרפסת | י. אדני חלונות | 1. האדן לא יהיה מבטון | 2. האדן יחדור לקיר בצדדים ויכלול אף מים | פרק שנים-עשר: ממ"ד כחדר שינה | א. אוורור טבעי | ב. אוורור חדר שירות | ג. אוורור מלאכותי | פרק שלושה-עשר: דלתות ומעברים | א. חישוב מקדם תפוסה | 1. דוגמה לחישוב דרכי מילוט | ב. רוחבה של דלת | ג. גובהה של דלת | ד. הגדרת פרוזדור | 1. רוחבו של פרוזדור | 2. דלת חוסמת פרוזדור | 3. מידות של פרוזדורים | פרק ארבעה-עשר: מדרגות | א. מבנה המדרגות | ב. רוחבן של מדרגות | ג. משטחים אופקיים במהלכי מדרגות | ד. מניין המדרגות במהלך אחד | 1. כיצד סופרים את המדרגות? | ה. מידות של מדרגות | 1. הגדרות | 2. מבנה המדרגות | 3. מדרגות קשתיות / לולייניות / שלח מתחלף | פרק חמישה-עשר: יציאה למרפסת | א. תכנון מעבר בין שטח רטוב לשטח יבש | ב. סף מדורג בכניסה לחדר רטוב | ג. הגדרות למעקים ומסעדים | 1. התקנת מעקה | 2. מבנה המעקה | 3. התקנת מסעד | 4. מבנה המסעד | 5. מעקה מרוכב | פרק שישה-עשר: מעקים ומסעדים | א. מעקים | 1. מעקה בקצה משטח כביסה | 2. מעקה במרפסת | 3. מעקה באדנית | 4. מעקה זכוכית | 5. מעקה במדרגות | 6. מעקה תקני או מעקה בטיחותי? | 7. מעקים בשטחי חוץ | ב. מסעדים | פרק שבעה-עשר: מתקני תברואה | א. שטחי גישה מול קבועות שרברבות | ב. מרווח מקווי ביוב | ג. ניקוז גגות | 1. ניקוז גגות שטוחים | 2. ניקוז גגות משופעים | 3. גגות משופעים ללא ניקוז מוסדר | ד. סילוק אשפה | מבנה לאצירת אשפה | כלים לאצירת אשפה | סיווג מבנים ואופי שבילי פינוי, בהתאם לכלי אצירת האשפה | הפרדה ממכלי גז | מיקום מבנה לאצירת אשפה | מידות מבנה לאצירת אשפה | אוורור מבנה לאצירת אשפה | ברז שטיפה וניקוז במבנה לאצירת אשפה | כניסה למבנה לאצירת אשפה | הגנה מפני חרקים למבנה לאצירת אשפה | גימור קירות במבנה לאצירת אשפה | גימור רצפה במבנה לאצירת אשפה | מידות גובה מינימליות של מבנה לאצירת אשפה | אמצעי הגנה ושינוי למבנה לאצירת אשפה | פרק שמונה-עשר: המרחב המוגן | א. מרחב מוגן | ב. מקלט או מרחב מוגן? | ג. מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי | ד. תכנון מרחב מוגן | ה. תכנון מרחב מוגן קדמי | פרק תשעה-עשר: נגישות לנכים | א. תכנון נגישות | ב. תכנון לנגישות במבני ציבור | 1. דרך נגישה מחוץ לבניין | 2. כניסה אל הבניין | 3. דרך נגישה בתוך הבניין | 4. הפרשי גבהים | 5. דלתות | 6. סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים | 7. מעליות | 8. חדר מדרגות | 9. חדרי שירות נגישים | 10. מקומות חניה נגישים בבניין ציבורי ובחניון ציבורי | ג. תכנון לנגישות במבני מגורים | 1. שינויים בבניין קיים | 2. התאמות שאינן טעונות הסכמה | 3. התאמות הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות | 4. התאמות הטעונות הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות | פרק עשרים: הוספת מעלית לבניין קיים | א. שינויים בדרישות המבניות | ב. עיקרי השינויים בתכנון מעלית לבניין קיים | ג. מעלית משותפת ומעלית פרטית בבניין משותף | פרק עשרים ואחד: תכנון חניה | א. כמה חניות נדרשות? | ב. חניה טורית | חלק רביעי: נספחים | נספח א': טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת | תיקי ערר | מפתחות | חקיקה ישראלית | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | החלטות של ועדות ערר מחוזיות | החלטות של המפקח על רישום מקרקעין | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מקורות המקרא | מפתח שונות | הוראות למתקני תברואה | תקנים ישראלים | מפרט בינמשרדי לעבודות בניה | דו"חות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות