Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

האחריות החוזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוזה קבלנות

₪800.00 ₪690.00
מק"ט: 14182

מחבר: ד"ר גיל הררי

Contractual Responsibility for Construction Defects in light of Sales Law (Apartments) & Contract for Services

דיני חוזים; דיני תכנון ובניה: ד דיני חוזים; דיני תכנון ובניה: ד
אודות הספר

מזה שנים רבות לא נכתב ספר משפטי מקיף ומעמיק בנושא ליקויי בניה. ספר זה, דן באחריות החוזית לליקויי הבנייה, מחפש את האחראים ליצירת הליקויים משלב תכנון המבנה ועד למסירת הדירה לרוכש.
קביעת האחראים לליקויי הבנייה מחייבת פרשנות מעמיקה של חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות וכמובן כל הדינים הסובבים לחוקים אלו: חוקי החוזים הכלליים והייעודיים, פקודת הנזיקין, חוק המכר הכללי, חוק השומרים, חוק הפרשנות ועוד. תכליתו של ספר זה כפולה:

 • לספק לחברות הבנייה את כל ההגנות הנדרשות כדי להתגונן מול תביעות הרוכשים בכל הקשור לליקויי הבנייה ויותר מכך, כיצד להימנע מיצירתם כבר בהליך התכנון והבנייה.
 • לאפשר לרוכשים לעקוב אחר מחויבויותיהם המשפטיות והמעשיות, של קבלני הבנייה מהליך התכנון ועד גמר הבנייה.

להלן חלק מפרקי הספר:

 • העילות המשפטיות העומדות לזכות רוכש הדירה כנגד הקבלן.
 • היחסים המשפטיים בין הקבלן ורוכש הדירה.
 • סוגי אי-התאמה לפי חוק המכר דירות.
 • ליקויי בניה ואי-התאמה בתקופת הבדק.
 • תוצאות ההפרה של חיובי הקבלן.
 • הודעה על אי התאמה, זכות התיקון של הקבלן והחריגים להם.
 • אחריותם של מהנדסים ואדריכלים לנזקי עבודות הבנייה.
 • המומחה לביקורת ליקויי הבניה.
 • היחסים המשפטיים בין המזמין, הקבלן וקבלני משנה וחיובי הצדדים לחוזה הקבלנות.
 • המפקח על עבודות הקבלן.
 • ביצוע עבודות החוזה וחיובי הצדדים.
 • תשלום השכר המוסכם לפי חוזה הקבלנות.
 • שיתוף פעולה הנדרש בין הקבלן ומזמין העבודה וחיובי הצדדים.
 • פגמים בעבודות הקבלן וההזדמנות לתקנם.
 • התרופות העומדות למזמין בשל פגם בעבודותיו של הקבלן.
 • ביטוח כללי ואחריות מקצועית.
 • הגופים השלטוניים ואחריותם.
 • אחריות הבנק כלפי רוכשי הדירות.
.
שער ראשון: מבוא | פרק ראשון: מבוא | מטרת הספר | השאלות המשפטיות בהן יעסוק הספר | פרק שני: הדירה כמוצר צריכה והמוטיבציה המביאה לבנייתו הבטוחה | 1. כללי | 2. היררכיית האחריות בבניית מוצרי הבנייה ויצירת מערך בקרה ופיקוח | 3. השונות הרלוונטית למוצר "בניין" המחייב התייחסות ממוצרים "רגילים" אחרים | 3.1 הארגון | 3.2 רבגוניות המוצר | 3.3 היעדר אב טיפוס | 3.4 תוחלת החיים הארוכה של מוצר הבנייה | 3.5 החשיבות העצומה של מוצר הבנייה – רציפות ועוצמת הסיכון | 3.6 הקושי באיתור הליקויים והפגמים במוצר הבנייה | 3.7 מחירו היקר של מוצר הבנייה | פרק שלישי: שוק הדיור בישראל – תמונת מצב ומגמות | 1. כללי | 2. תמורות במחירי הדיור | 2.1 המחזוריות בשוק הדיור | 2.2 תמורות במחירי הדירות בחתך ארצי (ינואר 2008–דצמבר 2013) | 2.3 תמורות במחירי הדירות בחתך מחוזי (ינואר 2008–דצמבר 2013) | 2.4 תמורות במחירי שכר דירה (ינואר 2008 –דצמבר 2013) | 3. גורמי הביקוש בשוק הדיור | 3.1 מודלים לאומדן ביקושים בשוק הדיור | 3.2 השפעת המשקיעים בשוק הדיור על מחירי הדיור בשנים 2008–2013 | 3.3 השפעות המדיניות של בנק ישראל על שוק הדיור | 4. נטל הוצאות הדיור על משקי הבית | 4.1 היעדר נתונים ומתודולוגיה הנדרשים לאומדן הוצאות הדיור | 4.2 הכבדה בנטל הוצאות הדיור של משקי בית המתגוררים בשכירות | 4.3 הכבדה בנטל הוצאות הדיור עקב ירידה בשכר הממוצע הריאלי ועלייה במחירי הדיור | 5. גורמי היצע בשוק הדיור | 6. הימשכות הליכי התכנון של תוכניות מפורטות למגורים | 7. סמכות הממשלה ואחריותה להתוויית מדיניות הדיור הלאומית וליישומה | 8. המלצות מבקר המדינה | 8.1 היערכות ועבודת מטה | 8.2 מיסוי מקרקעין | 8.3 ייעול שרשרת הייצור | 8.4 דיור בר השגה | פרק רביעי: המצב העגום של ליקויי הבנייה בענף הבנייה בישראל והמלצות לצמצומם | 1. כללי | 2. עלויות ליקויי הבנייה ושרשרת האחראים | 3. הכשרת מהנדסים לצמצום ליקויי הבנייה | 4. שרשרת יצירת הליקויים | 5. ביטוח ליקויי בנייה | 6. גלגולו של ליקוי | 6.1 ליקוי 1 – ביצוע הכנות למעבר צנרת אוורור במרפסות השירות, טרום היציקה | 6.2 ליקוי 2 – חוסר מישוריות בחיפוי קיר בחדרי אמבטיה | 6.3 ליקוי 3 – הכנת פתח לדלת ברוחב 72 ס"מ במקום 82 ס"מ | 6.4 ליקוי 4 – בניית קיר עקום שזוהה רק בסטיות אצל הרצף | 6.5 ליקוי 5 – ריצוף חדר אמבטיה במרצפות שאינן מתאימות לתכניות | 7. המלצות להפחתת כמות התיקונים ועלות תיקונם | 7.1 המלצה ראשונה – שיפור המיומנות והידע המקצועי של כוח האדם התפעולי והניהולי בענף הבנייה | 7.2 המלצה שנייה – הכשרת מנהלי עבודה בניהול איכות | 7.3 המלצה שלישית – הכשרת מהנדס ביצוע לנושא האיכות והשמתו באתרי בנייה רוויה | 7.4 המלצה רביעית – קידום פיקוח חיצוני (מפקח מטעם היזם) | 7.5 המלצה חמישית – שילוב שגרתי של מודד מוסמך | 7.6 המלצה שישית – נוהלי העברת אחריות במהלך שלבי הביצוע ורק בסוף – מסירה לדייר | 7.7 המלצה שביעית – שילוב ציוד מתקדם, מכלולים טרומיים ומיכון לאתר הבנייה | פרק חמישי: הגופים השלטוניים, המתכננים והמבצעים – תפקידים בתהליכי התכנון והבנייה ותחומי אחריותם | 1. כללי | 2. הגופים השלטוניים ותפקידם | 2.1 משרדי הממשלה | 2.2 גופים סטטוטוריים | 2.3 השלטון המקומי | 3. הגורמים הנוטלים חלק בתהליכי התכנון והייצור של הדירות בבנייני המגורים | 3.1 דגם היזם | 3.2 דגם הקבלן | 3.3 דגם הבנייה העצמית | 3.4 סיכום | 4. הגורמים המעורבים בתכנון הבניין ובנייתו | 4.1 היזם | 4.2 מנהל הפרויקט | 4.3 האדריכל | 4.4 הקונסטרוקטור, מתכנן שלד הבניין | 4.5 מתכנני המערכות | 4.6 היועצים | 4.7 יועץ הבטיחות | 4.8 הקבלן הראשי וקבלני משנה | 4.9 האחראי או הקבלן לביצוע עבודות השלד | 4.10 מנהל העבודה | 4.11 המפקח העליון ההנדסי והמפקח על הבנייה | 4.11.1 מפקח עליון הנדסי | 4.11.2 המפקח הכללי על עבודות הבנייה | 4.12 המדינה | 4.12.1 התכנון האזורי | 4.12.2 חוק התכנון והבניה והאחריות תכנוני או ביצועי הנוגד את ההיתר שניתן | 4.13 הרשויות המעורבות ברישוי הבנייה | 5. תנאים למתן היתר בנייה | 6. פיקוח המדינה על ביצוע הבנייה | 6.1 כללי | 6.2 חובת הדיווח | 6.3 אישור להתחברות לתשתיות – טופס 4 | 6.4 קבלת תעודת גמר | 7. דו"ח זיילר והרפורמה לקידום הטיפול באיכות הבנייה | שער שני: היחסים המשפטיים בין הצדדים לאורו של חוק המכר דירות | פרק שישי: היחסים המשפטיים בין הקבלן ורוכש הדירה לאור חוק המכר (דירות) | 1. כללי | 2. אי-התאמה – המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה | 2.1 מגבלות במישור התוכן | 2.2 מגבלות במישור הצורה | 2.3 מגבלות במישור המידע | 2.4 מגבלות במישור החוזי | 2.5 מגבלות במישור הפלילי | 2.6 מגבלות במישור המנהלי | 3. תיקון תשע"א לחוק המכר דירות | 3.1 הוראות תחזוקה ושימוש – סעיף 2 | 3.2 קונה וקונה משנה – סעיף 4 | 3.3 הגבלת זמן לאי-התאמה יסודית – סעיף 4(א)(4) | 3.4 תיקון עצמי לאחר שנתיים | 3.5 אספקת פריטים מאיכות גבוהה, כאשר לא צוין במפרט | 3.6 צירוף תעודות בדיקה לתעודת הגמר | 3.7 פיצויים לקונה בדבר מסירת הדירה באיחור | 3.8 קביעת פעולות המוכר בדבר רישום הנכס | 3.9 ביטול תוקף לכתבי ויתור מצד הקונה | 3.10 שינוי תקופות הבדק לפי התוספת | 4. עסקאות רצוניות ויעילות כלכלית | 5. הקצאת סיכונים בין המוכר לקונה | 6. דרישות ההתאמה וקיום חובות המוכר | 6.1 המבנה המשפטי של חיובי ההתאמה בסעיף 4: "המוכר לא קיים את חיוביו" | 6.2 מצגים והבטחות טרם כריתת החוזה | 6.3 מצגים טרום חוזיים דיון משפטי בפסיקה | 6.4 סיכום מעמדם של עלוני המידע | 6.5 הטעיה וטעמיו של דין ההטעיה טרם כריתת החוזה | 7. חובת הגילוי לפי עילת ההטעיה וחובת תום הלב | 7.1 הפרת חובת הגילוי לפי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) | 7.2 אי-התאמה שהקונה ידע עליה בעת כריתת החוזה | 7.3 אי-התאמה זניחה | 7.4 תוכן חיובי ההתאמה והסטיות המותרות | 7.5 דיני התרופות | 7.6 כלל ההתאמה הנדרשת בין החוזה לקיומו ועיקרון תום הלב | 8. הוכחת אי-התאמה ותוצאותיה | פרק שביעי: סוגי אי-ההתאמות | 1. אי-התאמה ביחס למפרט | 2. טופס המפרט – כללי | 2.1 היסטורית השינויים של טופס המפרט הטכני | 2.2 פרשנות המפרט והטלת הסיכון על המוכר | 3. סוגי אי-התאמה – אי-התאמה לתקן רשמי ולתקנות הבניה | 4. התקינה וחוק התקנים, התשי"ג–1953 | 4.1 חוק התקנים ואחריות קפידה | 4.1.1 אחריות קפידה – לפני תיקון 39 לחוק העונשין | 4.1.2 האחריות הקפידה לאחר תיקון 39 לחוק העונשין | 4.1.3 עבירות אחריות הקפידה נועדו לעודד לרמת זהירות גבוהה | פרק שמיני: ליקויי בנייה ואי-התאמה בתקופת הבדק | 1. כללי | 2. תקופות הבדק | 3. מועד תחילתן של תקופות הבדק | 3.1 התגלותה של אי-התאמה | 3.2 אי-התאמה שנגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה | 3.3 אי התאמה כאשר הקונה מבקש לבצע שינויים בדירה | 4 אי-התאמה שנתגלתה בתקופת האחריות | 4.1 נטל השכנוע | 5. אי-התאמה יסודית | פרק תשיעי: תוצאת ההפרה של חיובי המוכר | 1. כללי | 2. התרופות להפרת חיובי המוכר | 2.1 התרופה הראשונה – דחיית קבלת הדירה ועיכוב התשלום עבורה | 2.2 התרופה השנייה – ביטול החוזה | 2.3 התרופה השלישית – אכיפה | 2.4 פיצויים – התרופה העיקרית בשל אי-התאמה | 2.4.1 חישוב הפיצויים לפי עלות התיקון | 2.4.2 אי-התאמות שאינן ניתנות לתיקון וחישוב הפיצויים לפי ירידת ערך | 3. הקטנת הנזק ואשם תורם | פרק עשירי: הודעה על אי-התאמה, זכות התיקון והחריגים להם | 1. הודעה על אי-התאמה – סעיף 4א לחוק המכר (דירות) | 1.1 ההצדקות להטלת נטל ההודעה על הקונה | 1.2 הודעה על אי-התאמה נסתרת | 1.3 תוצאות אי העמידה בנטל ההודעה | 1.4 חריגים לשלילת ההסתמכות של הקונה על אי-התאמה | 1.4.1 ידיעת המוכר על אי-התאמה | 1.4.2 ויתור המוכר | 1.4.3 סיכול ההודעה | 1.4.4 אי מתן הודעה במועד מסיבה שהמוכר אחראי לה | 1.4.5 הסתמכות המוכר על סעיף 4א איננה תמת לב | 2. זכות התיקון של אי-התאמה באמצעות המוכר | 2.1 חריגים לנטל המוכר לבצע את תיקון אי-התאמות לפי סעיף 4ב(ב) | 2.2 תוצאות אי העמידה בנטל לאפשר את תיקון אי-התאמה | 3. היחס שבין חוק ההתיישנות ותקופת האחריות לפי חוק המכר דירות | פרק אחד-עשר: העילות המשפטיות העומדות לזכות רוכש הדירה כנגד הקבלן | 1. כללי | 2. העילות המשפטיות | 2.1 עילות חוזיות | 2.2 עילות לפי פקודת הנזיקין | 2.3 האחריות בעוולת הרשלנות | 3. נזקים ״רכים״ והשיקולים העיקריים להגבלת האחריות בהתרשלות לנזקים אלה | 4. חוק ההתיישנות ועוולות לפי פקודת הנזיקין | 4.1 הרתעת יתר | 4.2 ביטוייה של הרתעת היתר | 4.3 אחריות לפי עוולת התרמית | 4.4 נטל ההוכחה בתרמית | 4.5 יסודות עוולת התרמית | 5. תביעה עונשית לפי סעיף 10 לחוק המכר (דירות) | 5.1 יסודות העבירה | 5.2 היסוד העובדתי | 5.3 היסוד הנפשי | 6. סיכום עילות התביעה | פרק שנים-עשר: המומחה לביקורת ליקויי הבנייה | 1. מעמדו של המומחה מטעם בית-המשפט | 1.1 כללי | 1.2 המומחה כזרועו הארוכה של בית-המשפט | 1.3 תוקפה של חוות דעת המומחה ואימוצה על ידי בית-המשפט | 2. תקיפה או שינוי של קביעות המומחה מטעם בית-המשפט | 3. מידת התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות המתבססות על חוות דעת המומחה מטעם בית-המשפט | 4. דוח קנטרני ומנופח של המומחה מטעמו של רוכש הנפגע | שער שלישי: היחסים בין הצדדים לאור של חוק חוזה קבלנות | פרק שלושה-עשר: חוק חוזה קבלנות, התשל"ד–1974, מעט המחזיק את המרובה | 1. כללי | 2. חיובי תוצאה וחיובי השתדלות | 3. הגדרתו של חוזה הקבלנות | 4. מגמות היסוד בחוק חוזה הקבלנות | 5. סל החוקים המשלימים את חוק חוזה הקבלנות | 5.1 השלמות מחוקי החוזים הכלליים | 5.2 חוק השומרים, התשכ"ז–1967 | 5.3 חוק השליחות, התשכ"ה–1965 | 5.4 חוק הנאמנות, התשל"ט–1979 | 5.5 חוק המכר, התשכ"ח–1968 | 6. החלת חוק חוזה קבלנות על חוזי בנייה | 7. חוק חוזה קבלנות וזיקתו לדינים אחרים | 7.1 סיווג החוזים | 7.2 חוק חוזה קבלנות וחוקי החוזים הכלליים | 7.3 חוק חוזה קבלנות וחוק החוזים האחידים | 7.4 חוק חוזה קבלנות וחוק הגנת הצרכן | 7.5 חוק חוזה קבלנות וחוקי מכר דירות – אי תחולה | 7.6 חוק חוזה קבלנות וחוק השמירה | 7.7 חוק קבלנות וחוק המחאת חיובים | 7.8 חוק חוזה קבלנות וחוק השליחות, התשכ"ה–1965 | 7.8.1 קבלנות משנה וחוק השליחות | 7.9 חוק חוזה קבלנות וחוקי ביטוח | 8. חוק חוזה קבלנות בהשוואה לחוק המכר הכללי | 8.1 הנפקויות המשפטיות בין עסקת מכר לקבלנות | 8.2 גילוי פגם, ההודעה עליו ותיקונו | 8.3 תקנת השוק | פרק ארבעה-עשר: היחסים המשפטיים בין מזמין העבודה, הקבלן וקבלני משנה וחיובי הצדדים לחוזה הקבלנות | 1. קבלנות משנה – מערכת היחסים בין מזמין העבודה, הקבלן הראשי וקבלן המשנה | 2. זכותו של הקבלן להעסיק קבלני משנה | 3. קבלנות משנה והשפעתה על היחסים שבין המזמין לקבלן הראשי | 4. תשלום המזמין ישירות לקבלני המשנה והתחייבויותיו של המזמין כלפי הקבלן הראשי | 5. השפעת חוזה הקבלנות הראשית על היחסים שבין הקבלן הראשי לקבלן המשנה | 5.1 חיוניות הזיקה בין חוזה המשנה לחוזה הראשי | 5.2 תקיפת תניית תשלום קבלן המשנה, בתשלום שכרו של הקבלן הראשי | 5.3 העיקרון של היעדר יריבות חוזית בין המזמין לבין קבלן המשנה והיחסים ביניהם | 6. זכויותיו של המזמין כלפי קבלן המשנה של הקבלן הראשי | 6.1 כללי | 6.2 הדרך להקניית זכויות למזמין כלפי קבלן המשנה | 6.3 תביעת המזמין את קבלן המשנה בעילה נזיקית | 6.4 תביעת המזמין את קבלן המשנה בעילה של קביעתו כשומר לפי חוק השומרים | 6.5 הקבלן הראשי כשלוח ליצירת חוזה בין המזמין לקבלן המשנה | 6.6 חוזה קבלנות המשנה כחוזה לטובת אדם שלישי – המזמין | 6.7 המחאת זכויותיו של הקבלן הראשי כלפי קבלן המשנה אל המזמין | 6.8 תחליף קיום | 7. זכויות קבלן המשנה כלפי המזמין | 7.1 חוזה נספח בין קבלן המשנה למזמין | 7.2 הקבלן הראשי כשלוח ליצירת חוזה בין המזמין לקבלן המשנה | 7.3 החוזה הראשי כחוזה לטובת קבלן המשנה | 7.4 המחאת זכויותיו של הקבלן הראשי כלפי המזמין אל קבלן המשנה | 7.5 עשיית עושר ולא במשפט | 7.6 עיכוב נכסי המזמין המוחזקים בידי קבלן המשנה | פרק חמישה-עשר: ביצוע עבודות החוזה וחיובי הצדדים | 1. ביצוע המלאכה לפי חוזה הקבלנות | 2. מנגנונים לקביעת זהות הקבלן המבצע את עבודות החוזה | 3. מועד ביצוע חיובי החוזה | 3.1 ביצוע העבודה נשוא החוזה תוך זמן סביר | 3.2 קיום הביצוע תוך תקופה פלונית | 3.3 מועד קיום ביצוע בחוזה התלוי באירועים חיצוניים | 3.4 לוחות זמנים בפרויקטים מורכבים | 3.5 הסדרים לקביעה מאוחרת של מועדי ביצוע העבודות בפרויקטים מורכבים | 3.6 תמריצים חוזיים לקיום חיובי הקבלן במועדם | 3.7 תוצאות ההפרה של איחור במסירת העבודה ונקיטת צעדים לקראת האיחור הצפוי | 3.8 יסודיות ההפרה בגין תרופת הביטול | 3.9 חוזים על בסיס תקופה וסיום מוקדם של ההתקשרות | 3.10 חוזים לתקופה בלתי קצובה והארכות בלתי קצובות | 4. קיום המלאכה בתום לב | פרק שישה-עשר: תשלום השכר המוסכם בגין הקיום לפי חוזה הקבלנות | 1. כללי | 2. חישוב השכר | 2.1 שכר קבוע – Fixed price (פאושלי) בחוזים ארוכי טווח | 2.2 שכר לפי עלויות הביצוע (cost plus) | 2.2.1 המרצת הקבלן לחסוך בהוצאות והפחתת הסיכון המוטל על המזמין | 2.2.2 קביעת תעריף ליחידות ביצוע וחישוב השכר לפי כמות היחידות (unit price) – חוזה למדידה | 2.3 שכר לפי שווי העניין שביחס אליו ניתן השירות | 2.4 מנגנונים לקביעה עתידית של השכר | 2.4.1 השכר שהקבלן גובה ברגיל | 2.4.2 השכר המקובל בשוק | 2.4.3 שכר לפי לוחות שמפרסמים ארגונים ומוסדות | 2.4.4 שכר שיוסכם עליו | 2.4.5 קביעת השכר בידי האדם השלישי | 2.4.6 שכר מזערי או מרבי | 2.4.7 דרכי חישוב חלופיות | 2.4.8 הכלל השיורי: מחירי שוק ושכר ראוי | 2.5 שכר ראוי – מתי והיכן? | 2.6 חישוב השכר בעד עבודות החורגות מהחוזה המקורי | 2.7 שכר בעבור שינויים שהוזמנו על ידי הדיירים בבנייה חדשה | 2.8 חישוב השכר במקרה של תנאי קרקע קשים מהרגיל | 3. הסדרי תשלום מקובלים בחוזי בנייה | 3.1 הסכמות מיוחדות – תשלום מוקדם וקבלנות באשראי | 3.2 מועד התשלום בעד עבודות החורגות מהחוזה המקורי | 3.3 מקום התשלום | 4. תרופות בשל הפרת חיוב התשלום | פרק שבעה-עשר: שיתוף פעולה בין הקבלן ומזמין העבודה וחיובי הצדדים | 1. כללי | 2. חובותיו של הקבלן כלפי המזמין, בנוסף לביצוע העבודה | 2.1 על הקבלן להצהיר על ניסיונו, מיומנותו בביצוע העבודה וכי ברשותו הכלים הנדרשים לביצוע העבודה והוא נושא כדין את הרישיונות המתאימים | 2.2 הקבלן נדרש להישמע להוראות המזמין או המפקח | 2.3 שיתוף מידע בין הקבלן למזמין | 2.4 על הקבלן לעבוד בשיתוף פעולה עם קבלנים אחרים המועסקים במקביל | 3. חובותיו של המזמין כלפי הקבלן | 3.1 מסירת הנכס שבו או שביחס אליו יבוצעו המלאכה והספקת חומרים | 3.2 על המזמין לקבל את התוצר או הנכס שבו נעשו המלאכה או השירות | 3.3 חובת המזמין למסירת מידע לקבלן | 3.4 אספקת תכניות לקבלן ומתן הוראות | 3.5 תיאום בין קבלנים המועסקים באותו פרויקט | 4. החשיבות והצורך בשיתוף פעולה בין הצדדים | 4.1 זכות הקבלן לפיצויים בשל עיכוב שגרם המזמין וההתניה עליה | 5. החיובים השלובים של המזמין והקבלן | 5.1 סוגי החיובים ומקורם הנורמטיבי | 5.2 חיובים מקבילים ושלובים בחוזי קבלנות | 5.3 דחיית החיוב המקביל עקב ביצוע לקוי | 6. היחסים שבין קבלן ראשי וקבלן משנה | 6.1 מערכת היחסים בין הצדדים בחוזים ארוכי טווח | 7. הפסקת חוזה חד צדדית של המזמין | 8. חוזים ארוכי טווח ושינויים מאוחרים בתוכן החוזה | 8.1 שנויים בחיובי הקבלן על ידי המזמין | 8.2 זכות המזמין לדרוש ביצוע עבודות נוספות | 9. קשיים בלתי צפויים לקבלן בביצוע המלאכה או השירות | 9.1 תניות חובה לשאת ולתת (renegotiation) | 9.2 החובה לשאת ולתת בהיעדר תניית renegotiation | פרק שמונה-עשר: המפקח על עבודות הקבלן | 1. תפקידיו של המפקח | 2. מעמדו של המפקח מטעמו של המזמין ואחריותו לליקויי הבנייה | 3. יומן המפקח וחשיבותו המשפטית | 4. מעמדו ואחריותו של המפקח בפסיקה | 5. אחריות המפקח, החלטותיו ותפקידיו בקשר להתאמת המלאכה של הקבלן | 6. סופיות החלטות המפקח | 6.1 פסק דין הדנים בסופיות החלטות המפקח | 6.1.1 פסק דין קן-תור | 6.1.2 פסק דין אלקו | 7. אמות המידה להתערבות בית-המשפט בהחלטותיו של מפקח | פרק תשעה-עשר: אחריותם של מהנדסים ואדריכלים לנזקי עבודות הבנייה | 1. כללי | 2. אחריות האדריכל, אחריות המפקח העליון ואחריות המפקח בשטח | 3. חובת האדריכלים והמהנדסים | 4. סיכום | פרק עשרים: פגמים בעבודות הקבלן וההזדמנות לתקנם | 1. כללי | 2. הכללים העיקריים לפי סעיף 3 לחוק חוזה הקבלנות | 2.1 חיובי ההתאמה המוטלים על הקבלן ומהו פגם במלאכה | 2.2 התאמת עבודות הקבלן לשימוש רגיל | 2.3 התאמת המלאכה למטרה מיוחדת | 2.4 התאמת המלאכה מבחינה כמותית | 2.5 על מלאכת הקבלן להתאים לתיאורה בחוזה | 2.6 התאמת המלאכה לתקנים חקוקים | 2.7 אי-התאמות זניחות המהוות פגם שולי | 3. תנית שביעות רצון המזמין מתוצאת המלאכה | 4. פגם שהמזמין אחראי לו | 5. הודעת המזמין לקבלן על קיומו של פגם | 5.1 ההודעה על הפגם | 5.2 גילוי הפגם ומועד מתן ההודעה לקבלן | 6. מתן אפשרות לבדוק את המלאכה | 6.1 מתן הזדמנות נאותה לתיקון הפגם | 6.2 אופן התיקון | 7. הסייגים לפיהם לא יחול הנטל של מתן הזדמנות נאותה לתיקון הפגם | 7.1 פגם שאינו ניתן לתיקון | 7.2 תיקון הכרוך בהכבדה יתירה על המזמין | 7.3 התערערות האמון של המזמין בקבלן | 7.4 פגם שתיקונו דחוף | 7.5 סירוב הקבלן לתקן את הפגם | 7.6 ידיעת הקבלן על הפגם | 8. תוצאות אי עמידת המזמין בנטלים להם הוא מחויב בהתאם לסעיף 3 לחוק חוזה קבלנות | 9. התנאה על סעיף 3 לחוק חוזה קבלנות | פרק עשרים ואחד: התרופות העומדות למזמין בשל פגם | 1. כללי | 2. תרופות בשל הפרת חוזה לפי חוק התרופות | 2.1 תנאי מוקדם לתרופות – הפרת חוזה | 2.2 תרופת האכיפה – מאפייניה, הזכות לה ותכליתה | 2.2.1 תרופת האכיפה בצורותיה השונות | 2.2.2 יתרונותיה של תרופת האכיפה | 2.2.3 ארבעת הסייגים לתרופת האכיפה | 2.2.4 תרופת האכיפה בתנאים, אכיפה בקירוב ואכיפה דחויה | 2.3 תרופת הפיצויים, מטרתה ומאפייניה | 2.3.1 יסודותיה של תרופת הפיצויים | 2.3.2 הגנות לתרופת הפיצויים – הקטנת הנזק ואשם תורם | 2.3.2.1 ההגנה הראשונה – אשם תורם | 2.3.2.2 ההגנה השנייה – הקטנת הנזק | 2.3.3 פיצויים ללא הוכחת נזק | 2.4 תרופת ביטול החוזה – מהותה ומאפייניה | 2.4.1 תוצאות ביטול החוזה | 2.4.2 ביטול בעקבות הפרה יסודית | 2.4.3 ביטול בעקבות הפרה שאינה יסודית | 2.4.4 הודעת הביטול וחובת ההשבה | 3. התרופה הראשונה לפי חוק הקבלנות – תיקון הפגם בידי המזמין על חשבון הקבלן | 3.1 הזכות לשיפוי הוצאותיו של המזמין שעמד בנטליו, כאשר לא תיקן הקבלן את הפגם תוך זמן סביר | 3.2 שיפוי המזמין על הוצאותיו הסבירות | 3.3 תיקון עצמי דחוף | 4. התרופה השנייה – ניכוי משכר הקבלן | 4.1 התנאים לתרופת הניכוי | 4.2 ניכוי משכר הקבלן במקרה של פגם שאינו ניתן לתיקון | 4.3 היחס בין ניכוי לתרופות אחרות בשל הפגם | 4.4 ניכוי במקרה של סיכול | 4.5 סכום הניכוי | 4.6 כדאיות הבחירה בתרופת הניכוי בהשוואה לתרופות האחרות | 4.7 הפעלת תרופת הניכוי | פרק עשרים ושניים: אחריות הבנק כלפי רוכשי הדירות | 1. מבוא | 2. מאפייני הליווי הפיננסי ויתרונותיו | 2.1 פירוט עקרונות השיטה | 2.2 תיאור בית-המשפט את הבסיס הרעיוני להטלת אחריות על בנקים מלווים | 2.3 אחריות חוזית של הבנק לליקויי הבנייה של הקבלן | 3. תועלת חברתית כוללת בהטלת אחריות על הבנקים | 4. התמודדות הבנק עם הנזק – "כיס עמוק" ופיזור הנזק | פרק עשרים ושלושה: ביטוח אחריות מקצועית | 1. כללי | 2. שנאת הסיכון ומהותן של חברות הביטוח | 3. ביטוח אחריות מקצועית | 4. ביטוח מפני ליקויי בנייה | שער רביעי: סקירה משפטית | פרק עשרים וארבעה: סקירות משפטיות | 1. כללי | 2. ערעור אזרחי: יהלומית פרץ עבודות בנין ופיתוח בע"מ נ' בן צבי | 2.1 רקע כללי | 2.2 עובדות פסק הדין ורקע כללי | 2.3 פסק דינו של בית-המשפט מחוזי | 2.3.1 שאלת האחריות לכשל ביסודות המבנה | 2.3.2 קביעת אחריותה של החברה | 2.3.3 אחריותו המשפטית של הקונסטרוקטור לפי בית-המשפט מחוזי | 2.3.4 אחריותו המשפטית של יועץ הקרקע | 2.3.5 אחריות החברה לביצוע התיקונים | 2.3.6 אחריותה של המדינה | 2.3.7 פסיקת פיצויים לדיירים | 2.4 ערעור החברה על החלטות בית-המשפט המחוזי | 2.4.1 טענת החברה לגורמים חלופיים נוספים שצריכים לשאת באחריות לנזק | 2.4.2 טענות הנתבעים שצורפו לתביעת הדיירים כצד שלישי | 2.5 הכרעתו של בית-המשפט העליון | 3. ערעור אזרחי "עמיגור" (ניהול נכסים) בע"מ נ' מאיוסט | 3.1 עובדות פסק הדין ורקע כללי | 3.2 ממצאים עובדתיים | 3.3 שאלות משפטיות העולות בפסק הדין | 4. ערעור אזרחי זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ | 4.1 רקע לפסק הדין | 4.2 מינוי המומחה | 4.3 הקושי לפקח על ביצוע פסק הדין | 4.4. האם זכאית דיור לעולה לבצע התיקונים בעצמה | 4.5 זכות פיצוי לדיירים שמכרו את דירתם הפגומה | 4.6 ירידת ערך הדירות | 4.7 מה לגבי תיקונים שנקבעו על-ידי המומחה ולא נתבעו בכתב התביעה | 5. ערעור אזרחי אם דבליו פרוג'קטס ישראל בע"מ נ' י.ל גג הנגב בע"מ | 5.1 כללי | 5.2 קביעותיו של בית-משפט לערעורה של חברת גג הנגב | 5.3 קביעותיו של בית-משפט לערעורה של חברת אם דבליו | שער חמישי: סיום | פרק עשרים וחמשה – סיום | 1. כללי | 2. האם ראוי נכון ומידתי לתת לחברות הבנייה לשאת בנטל המלא הנובע מתוצאת ליקויי הבנייה בהם נתבעו על ידי הדיירים הנפגעים? | 3. האם ראוי לפזר את הנזק בין כל הנהנים מתהליך הבנייה? | 4. האם ראוי לקיים תהליך בקרת נזקים לפיו יתומחרו הנזקים הצפויים והנזקים השכיחים? | 5. יעילות פיזור הנזק | 6. טוב קבין אחד של מניעה מתשעה קבין של תיקונים | מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה מנדטורית | חקיקה זרה | איטליה | גרמניה | דרום קוריאה | האימפריה העות'מנית | מקסיקו | צרפת | קוויבק (קנדה) | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט מינהליים | פסקי דין של בתי דין לחוזים אחידים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בתי הדין הארצי לעבודה | בתי משפט לעניינים מקומיים | פסיקה זרה | ארצות הברית | ניו זילנד | קנדה | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | ספרות זרה | ספרים | מאמרים זרים | מקורות המשפט העברי | תנ"ך | מקורות תורניים | מפתח | שונות | אמנות | דוחות | החלטות | מדינת ישראל – חוזה לעבודות קבלנות (חוזה מדף 3210) | שונות | תקנים ישראלים
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות