Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אגודות שיתופיות דין ונוהל כרך א

₪580.00
מק"ט: 14136

מחברת: פרופ' סמדר אוטולנגי

Cooperative Societies Law and Procedure Volume 1

דיני חברות: פרופ' סמדר אוטולנגי: אגודות שיתופיות דין ונוהל כרך א
אודות הספר

.

.
לקורא | מפתח קיצורי השמות בחקיקת האגודות השיתפויות | חלק ראשון: מבוא כללי | פרק א: פתיחה | סעיף 1: קשיי הגדרה | סעיף 2: האגודה השיתופית בהשוואה לתאגידים אחרים | א. השוואה לחברה | ב. השוואה לשותפות | ג. השוואה לעמותה ולאגודה עותומנית | ד. כפיפות מיניסטריאלית | סעיף 3: האגודה השיתופית בתחום השלטון המקומי | פרק ב: סקירה היסטורית - התפתחות הקואופרציה | סעיף 1: צמיחת הקואופרציה באנגליה | סעיף 2: צמיחת הקואופרציה בגרמניה | סעיף 3: צמיחת הקואופרציה בצרפת | סעיף 4: צמיחת הקואופרציה בישראל | פרק ג: עקרונות הקואופרציה | סעיף 1: הגדרה | סעיף 2: יישומם בישראל | א. עקרון החברות מרצון הפתוחה לכל | ב. שוויון זכויות וקבלת החלטות בדרך דמוקרטית - קול אחד לכל חבר | ג. הגבלת ריבית על ההון | ד. חלוקת רווחים | ה. חינוך לקואופרציה | ו פדרציה קואופרטיבית | פרק ד: האישיות המשפטית של האגודה המשפטית | סעיף 1: התפתחות הסטורית | סעיף 2: נפקות משפטית | סעיף 3: הרמת מסך | פרק ה: דוקטרינות מדיני חברות | סעיף 1: תורת האורגנים | סעיף 2: חריגה מסמכות - Ultra Vires | סעיף 3: ידיעה מיוחסת - "ידיעה קונסטרוקטיבית" | סעיף 4: כללי ניהול פנימי, סמכות נחזית וסמכות מקבילה | סעיף 5: אחריות נושאי משרה | סעיף 6: חובת נאמנות של בעלי שליטה | סעיף 7: קיפוח המיעוט | סעיף 8: סיכום | פרק ו: החקיקה החלה על אגודות שיתופיות | סעיף 1: חקיקה אנגלית בנושא אגודות שיתופיות | סעיף 2: פקודת האגודות השיתופיות | סעיף 3: תקנות האגודות השיתופיות | סעיף 4: צווים | סעיף 5: חוקי המדינה | א. חוקים עם הוראות ספציפיות | ב. החקיקה בכללותה | סעיף 6: תקנונים והחלטות | סעיף 7: סיכום | פרק ז: מיון אגודות השיתופיות והקשר ביניהן | סעיף 1: מיון לפי הרכב | א. אגודות ראשוניות | ב. אגודות מרכזיות | סעיף 2: מיון לפי מיגוון הפעילות | א. פעילות חד-נושאית | ב. פעילות רב-נושאית | פרק ח: רשם האגודות השיתופיות וסמכויותיו | סעיף 1: סמכויותיו לפי הפקודה | סעיף 2: סמכויותיו לפי התקנות | סעיף 3: האצלת סמכויות הרשם | סעיף 4: פיקוח בית-המשפט על הרשם | סעיף 5: הכישורים הפורמליים הנדרשים מהרשם | סעיף 6: ביקורת מבקר המדינה | פרק ט: טבלת השוואה לתאגידים אחרים | חלק שני ייסוד האגודה | פרק א: רישום | סעיף 1: הבקשה לרישום | סעיף 2: שיקול דעת הרשם ברישום אגודה | א. בארצות זרות | ב. בישראל | 1. מיהות המייסדים | 2. חוקיות התקנון המוצע | 3. נחיצות הרישום | סעיף 3: תוצאות הרישום | פרק ב: סיווג אגודה | סעיף 1: סוגי האגודות למיניהן | סעיף 2: נפקות הסיווג | א. קבלת התקנון לדוגמא | ב. הוראות מיוחדות בתחיקת האגודות השיתפויות | ג. הקלות במיסוי | ד. תיקון פנקס החברים | ה. מעמד "הבן הממשיך" | ו. קביעת ערך הפדיון של המניה | ז. הארכת תקופת הכהונה של ועד האגודה | ח. קביעת המעמד המוניציפלי | ט. שונות | חלק שלישי: תקנון האגודה | פרק א: כללי | פרק ב: מעמד התקנון | סעיף 1: ראיית התקנון כחוזה | א. הקבלה לחברה | ב. הקבלה לחוקי אנגליה החלים על אגודות | ג. הסתמכות על הצעת חוק האיגוד השיתופי | ד. קביעות מפורשות בתקנון עצמו | ה. הסתמכות על דיני חוזים | ו. דיני תאגידים | סעיף 2: התקנון כחוזה אחיד | סעיף 3: התקנון כמסמך יסוד | פרק ג: שם האגודה | סעיף 1: פקודת האגודות השיתופיות | סעיף 2: פקודת החברות | סעיף 3: תקנות האגודות השיתופיות | סעיף 4: "שם דומה עד כדי להטעות" | סעיף 5: שינוי שם | פרק ג: מטרות האגודה וסמכויותיה | סעיף 1: המטרות היסודיות | סעיף 2: מטרות-שבפועל ומטרות-שבכוח | סעיף 3: סוגיית החריגה מסמכות - Ultra Vires | סעיף 4: סמכויות האגודה | פרק ה: הון האגודה | סעיף 1: הגדרה | סעיף 2: חובת פירוט בתקנון | סעיף 3: שעבוד המניה | סעיף 4: אחריות החבר לחובות האגודה | סעיף 5: עסקאות עם מי שאינו חבר | סעיף 6: חלוקת רווחים | סעיף 7: קרן שמורה | סעיף 8: חלוקת הפסדים | פרק ו: שינוי התקנון | סעיף 1: "תיקון" לעומת "שינוי" | סעיף 2: תקנון אגודה שיתופית לעומת תקנון חברה | סעיף 3: דרכי השינוי | א. הצבעה באסיפה הכללית | ב. הסכמה בכתב של כלל החברים | ג. התערבות סטטוטורית | ד. החלטה פנימית | ה. התנהגות | ו. שתיקה | סעיף 4: מיגבלות על שינוי תקנון | א. מכוח תקנון האגודה | ב. מכוח חוזה חיצוני | ג. הסדרי חוק, מוסר ותקנת הציבור | ד. תום-לב | ה. סבירות | ו. זכויות יסוד | סעיף 5: הסעד נגד קבלת החלטה לשינוי תקנון | סעיף 6: אישור מראש על-ידי הרשם | סעיף 7: משלוח השינוי לרשם | סעיף 8: רישום השינוי ושיקול דעת הרשם | סעיף 9: תחולת השינוי | א. שינוי בתקוף למפרע | ב. תחולה על המתנגדים לשינוי | חלק רביעי: רשויות האגודה | פרק א: רשויות האגודה מיהן | סעיף 1: האורגנים כרשויות האגודה | סעיף 2: רשויות האגודה כהגדרתן בתקנות | פרק ב: האסיפה הכללית | סעיף 1: סוגי האסיפות | א. אסיפה כללית ראשונה | ב. אסיפה כללית שנתית | ג. אסיפה כללית שלא מן המנין | ד. אסיפה מקומית | ה. אסיפת מורשים | ו. מועצה או גוף אחר | ז. משאל | סעיף 2: אסיפה נדחית | סעיף 3: הזמנות | סעיף 4: סדר היום | סעיף 5: מניין חוקי (קוורום) | סעיף 6: הרוב הדרוש לקבלת החלטות | סעיף 7: פרוטוקול האסיפה | סעיף 8: סמכויות יושב-ראש האסיפה | סעיף 9: חלוקת סמכויות בין האסיפה הכללית לוועד | סעיף 10: נפקות החלטות האסיפה הכללית | א. ביחס לתקנות האגודות השיתופיות | ב. ביחס לתקנון | ג. ביחס למצביעים | סעיף 11: ביקורת שיפוטית על החלטות האסיפה הכללית | א. הפן המהותי | ב. הפן הפרוצדורלי | ג. הפן הנורמטיבי | פרק ג. הוועד | סעיף 1: סקירה כללית | סעיף 2: הוועד הזמני | סעיף 3: הרכבת הוועד | א. הליך הבחירה | ב. מינוי חבר ועד | ג. מילוי מקום שנתפנה | ד. פסלות לכהן כחבר ועד | סעיף 4: סמכויות הוועד | א. מכוח הפקודה | 1. כינוס אסיפה כללית | 2. הטלת קנסות | 3. תשלום ליורשו של חבר שנפטר | ב. מכוח התקנות | 1. בקשת אישור מוקדם לשינוי התקנון | 2. הגשת בקשה לרישום שינוי התקנון | 3. הכנסת תיקונים קלים בשינוי התקנון | 4. התנגדות לקבלת חברים | 5. קביעת חדילת כשירות לחברות | 6. תיקון פנקס החברים | 7. קביעת סדר היום לאסיפה הכללית | 8. פתיחת האסיפה הכללית | 9. בחירת ועדות משנה | 10. בחירת נציגים לתאגיד | סעיף 5: חובות הוועד | א. השוואה למצב במדינות אחרות | ב. מכוח הפקודה ותקנותיה | 1. כינוס אסיפה כללית | 2. הצגת חשבונות | 3. המצאת הדין-וחשבון המצורף למאזן | 4. מינוי הנהלה פעילה | 5. מינוי מבקר פנימי | 6. מינוי מורשי חתימה | 7. ניהול חשבונות | ג. מכוח הדין הכללי | 1. חובת האמון | 2. הימנעות מניגוד אינטרסים | 3. פעולה בתום-לב | 4. חובת זהירות | 5. הקפדה על עקרונות הקואופרציה | סעיף 6: ישיבות הוועד | א. יושב-ראש הוועד | ב. מניין חוקי | סעיף 7: כהונת הוועד א. תקופת כהונה | ב. הפסקת כהונה | סעיף 8: תביעות כלפי הוועד וחבריו | א. תביעה על-ידי האגודה | ב. תביעה על-ידי חברי האגודה | ג. תביעה על-ידי צד ג' | ד. תביעה על-ידי המדינה | סעיף 9: ועד ממונה | א. העילות למינוי הוועד | ב. ועד ממונה זמני | ג. חברי הוועד הממונה | ד. תקופת הכהונה של הוועד הממונה | ה. תפקידי הוועד | חלק חמישי: פיקוח ובקרה | פרק א: סקירת רקע | פרק ב: הרשם | סעיף 1: כינוס אסיפה כללית | סעיף 2: ריכוז מסמכי אגודה | סעיף 3: מינוי מבקר חשבונות | סעיף 4: חקירה לפי סעיף 43 לפקודה | סעיף 5: בדיקה לפי סעיף 44 לפקודה | סעיף 6: בירור | סעיף 7: סיכום | פרק ג: ברית פיקוח | סעיף 1: הגדרה ומיהות | סעיף 2: הרכב ומגבלות | סעיף 3: תפקידים וסמכויות | סעיף 4: הפיקוח על ברית הפיקוח | פרק ד: ברית סיוע | סעיף 1: הגדרה ומיהות | סעיף 2: סמכויות ותפקידים מכוח התקנות | סעיף 3: הצעת תקנון לאגודה | סעיף 4: סמכויות ותפקידים מכוח התקנון | א. תנועות ההתיישבות | ב. "ניר שיתופי" | פרק ה ועדת ביקורת | סעיף 1: רשות וולונטרית | סעיף 2: הרכב | סעיף 3: בחירות | סעיף 4: תקופת כהונה | סעיף 5: תפקידים | סעיף 6: דיווח | פרק ו: מבקר פנימי | סעיף 1: הערה לשונית | סעיף 2: חובת מינוי כללית או מיוחדת? | סעיף 3: תפקידים | סעיף 4: כפיפות | סעיף 5: מינוי | סעיף 6: המבקר הפנימי באגודה שיתופית וחוק הביקורת הפנימית | פרק ז: חברי האגודה | סעיף 1: עיון במסמכי האגודה | סעיף 2: דרישה לכינוס אסיפה כללית | סעיף 3: דרישה לקבלת הדין-וחשבון הכספי | סעיף 4: דרישה לחלוקת דיבידנד | סעיף 5: דרישה לעריכת חקירה על-ידי הרשם | נספח מפתחות | א. מפתח ספרות ישראלית | ב. מפתח ספרות זרה | ג. מפתח חקיקה ישראלית | ד. מפתח חקיקה זרה | ה. מפתח פסיקה ישראלית | ו. מפתח פסיקה זרה | ז. מפתח עניינים
Mobile version: Enabled