Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

קובץ סדר הדין הפלילי – אוגדן כיס

₪300.00 ₪250.00
מק"ט: 20450

עורך: שלמה פרץ

Criminal Procedure – Pocket Book




אודות הספר

הקובץ החקיקה שהפך למותג בקרב עורכי הדין.

גולת הכותרת של האוגדן: האוגדן קטן, קל לנשיאה, היחידי שנכנס לתיקו של כל עורך דין!

מכיל את רוב החוקים בתחום הפלילי.

.
עונשין | מפתח תיקוני החוק | מפתח לפי סדר הסעיפים |י מפתח כותרות הסעיפים לפי א-ב | חוק העונשין, התשל"ז-1977 | 1 תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש"ס-2000 | אכרזת דרכי ענישה (תסקיר קצין מבחן), התשכ"ד-1964 | סדרי הדין הפלילי | חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 | צו סדר הדין הפלילי (כמות הסם בעבירות סמים שבהם מועבר חומר החקירה לתובע מוסמך), התשס"א-2001 | תקנות סדר הדין הפלילי (קביעת סוגי פושעים שלנביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א(א) לחוק), התשס"ה-2005 | תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 | תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם), התשנ"ו-1996 | מעצר וחיפוש | פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 | צווי הענקת סמכויות מעצר | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 | תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) | (המאגר ואבטחתו, עיון בו. מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 | תקטת סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז-1997 | חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 | נוער ומבחן | חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 | חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 | צו הנוער (שפיטה. ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים), התש"ן-1990 | פקודת המבחן (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 | תקנות העמדת עבריינים במבחן (תסקיר קצין מבחן), התשי"ח-1958 | תקנות העמדת עבריינים במבחן (שירותי מבחן), התשי"ט-1959 | חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 | חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשנ"ט-1969 | חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955 | בתי משפט וראיות | פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 | תקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969 | תקנות סדרי הדין (עתירה לגילוי ראיה). התשכ"ט-1969 | תקנות סדרי הדין (עדות מומחים), התשט"ו-1954 | חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 | תקנות לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ז-1956 | חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 | פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) | תקנות הפרוצדורה הפלילית (זיהוי) | תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (גביית עדות מתלונן בשל עבירת מין שלא בפני הנאשם). התשנ"ז-1996 | חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | חוקים כלליים | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש[, התשל"ג-1973 | תקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ"א-1991 | חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 | חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | פקודת הכלבת, 1934 | חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 | חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 | חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 | חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 | חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 | תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב-2002 | חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958 | חוק כלי יריה, התש"ט-1949 | חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 | חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 | חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 | חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 | חוק מניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 | חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
Mobile version: Enabled