Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני משמעת בשירות הציבורי

₪550.00 ₪490.00
מק"ט: 10140

מחבר: נחמיה בן תור, עו"ד

Discipline Laws in Public Service

משפט מנהלי; משפט פלילי / דיני עונשין: נחמיה בן תור עו
אודות הספר

הספר דן בהסדרי משמעת שנשענים על החקיקה בשירות הציבורי אשר כולל את שירות המדינה ואת הרשויות המקומיות שהם המעסיקים הציבוריים הגדולים ביותר במדינה.
 
הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • הקמת בתי דין משמעתיים בשירות הציבורי
 • הליכי ההכנה וההגשה של התובענה לבית הדין
 • כללים וסייגים להעמדת עובד לדין משמעתי
 • ועדת משמעת
 • עבירות משמעת
 • השעיה
 • אמצעי משמעת
 • פיטורים מינהליים לעומת פיטורים על ידי בית הדין למשמעת
 • ערעור על פסק הדין של בית הדין למשמעת
 • משפט חוזר
 • סדרי הדין בבית הדין למשמעת
 • דיני ראיות
 • זכויות נפגעי עבירה

הספר מיועד לעורכי דין, יועצים משפטיים, עובדים בשירות הציבורי וועדי עובדים.

מתוך ההקדמה לספר מאת נשיא בית המשפט העליון בדימוס כבוד השופט מאיר שמגר


טוב עשה, עו"ד נחמיה בן תור כאשר כתב ספר רב חשיבות זה, המבוסס על ניסיונו הרב כיועץ משפטי וכאב בית-דין משמעתי. בטוחני שנוצר בכך כלי עזר חשוב להנחלת כללי המשמעת לשירות הציבורי.

אודות המחבר

עורך דין נחמיה בן תור, כיהן כאב בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות וכיועץ המשפטי של עיריית אשדוד.
 
בין הספרים הרבים שכתב נמצאים דיני עמותות, עדות שמיעה הכלל וחריגיו וצווים נגד בניה בלתי חוקית.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עש"מ 7859/07 מדינת ישראל נ' אברהם בר יוסף

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עמש"מ (י-ם) 3684-05-10 נדב שפר נ' מדינת ישראל
בש"א (י-ם) 1011/10 לחמי סיגלית נ' עירית ירושלים
ע"ב (ב"ש) 3481/07 זהבה גור נ' עיריית קרית גת
בש"א (י-ם) 2140/07 יורם אזרד נ' בנק ירושלים
בש"א (י-ם) 1489/07 רזניקוב נ' עיריית ירושלים לישכה משפטית
ת"ת (ארצי) 25/07 עיריית תל- אביב יפו נ' אריה אריאל
ת"ת 47/06 מועצה מקומית גבעת זאב נ' דליה קדוש
ת"מ 1/05 עיריית מעלה אדומים נ' עמיקם קסיר
ב"ש (ת"א) 1554/03 יוסף חמו נ' נציב שירות המדינה – הנציבות
.
תוכן עניינים | הקדמה | פרק ראשון: מבוא | הגדרת משמעת | מקורותיו של המשפט המשמעתי בשירות הציבורי | מקומו של המשפט המשמעתי בתחום המשפט הישראלי | ביקורת והצעות לתיקון חוקי המשמעת | פרק שני: הקמת בתי דין משמעתיים בשירות הציבורי | הקמת בתי דין בשירות המדינה | הקמת בית דין ברשויות המקומיות | מינוי חברי בית דין בשירות המדינה | הצעת תיקון מס' 10 | מינוי חברי בית הדין ברשויות מקומיות | אב בית הדין | הצעת תיקון מס' 10 (לסעיף 4) | הרכב המותבים של בית הדין בשירות המדינה | הרכב הצוותים של בית הדין ברשויות המקומיות | הפסקת כהונתם של חברי בית הדין המשמעתי | פרק שלישי: הליכי ההכנה וההגשה של התובענה לבית הדין | הקובלנה | התובע | החוקר | הגשת תובענה | סמכותו של שר או מנהל כללי | פרק רביעי: כללים וסייגים להעמדת עובד לדין משמעתי | שיפוט פלילי ושיפוט משמעתי | אין מענישים פעמיים על אותה עבירה | שיפוט משמעתי לפי חוק אחר | התיישנות | טענת "הגנת מן הצדק" | פרישה מהשירות אינה מפסיקה הליכי משמעת | טיהור שמו של עובד הציבור | פרק חמישי: ועדת משמעת | מינוי חברי וועדת המשמעת | מינוי ועדות משמעת | סייג לכשירות חבר ועדה | הגשת תלונה | סדרי דין בוועדה | הגשת תלונה | כתב תלונה | המצאת העתק לנשפט | המצאת העתק לנציב ולממונה | צירוף עבירות | צירוף נשפטים | מועד הדיון ומקומו | ביטול תלונה | תוצאות הביטול | קריאת התלונה | תגובת הנשפט | שמיעת עדים | סיכומים | החלטה | חילוקי דעות | היעדרו של חבר ועדת המשמעת | פרוטוקול | המצאת העתק מהפרוטוקול | נוכחות בשעת הדיונים | סודיות | המצאת מסמכים | תיאומים לגבי עובדי גופים | סמכויות ועדת המשמעת | החלטת הוועדה ואמצעי המשמעת | הודעה לנציב השירות | הפסקת הליכים בוועדת משמעת | התערבות נציב השירות בהחלטת ועדת המשמעת | בקשת ביטול ועיכוב של ביצוע החלטת ועדת משמעת | ערעור העובד על החלטת ועדת משמעת | סדרי הדין בערעור על החלטה של ועדת משמעת | הגשת ערעור לבית הדין | משיב בערעור | תוכן הודעת ערעור | צירוף ההחלטה | חזרה | איחוד ערעורים | העברת חומר הדיון | תיקון נימוקי הערעור | נוכחות | סדר הטענות בערעור | ראיות | פסק הדין | דחיית ערעור על אף טענה שהתקבלה | הרשעה באישום שונה | אמצעי משמעת בערעור | ועדות משמעת ברשויות המקומיות | פרק שישי: עבירות משמעת | עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת | לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה או כעובד הרשות המקומית על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו, כאמור | התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה או כעובד רשות מקומית, או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה או של שירות הרשות המקומית | תקיפות של תלמידים על ידי מורים | הטרדה מינית | התנהג התנהגות בלתי- הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו | אספקה סיטונאית של תארים אקדמאיים | השיג את מינויו בשירות המדינה או בשירות הרשות המקומית באמצעות מסירת ידיעה כוזבת או העלמת עובדה הנוגעת לעניין או שימוש באיומים, בכוח או באמצעים פסולים אחרים | הורשע על עבירה שיש עִמה קלון | הצעת תיקון מס' 10 (לסעף 14) | פרק שביעי: השעיה | השעיה בעקבות הגשת קובלנה | השעיה בעקבות חקירה פלילית של המשטרה בעבירה שיש עִמה קלון השעיה מכל תפקידיו של העובד | אין השעיה בלא שימוע העובד | העברה למשרה אחרת במקום השעיה | השעיה והעברה דחופות | ביקורת בית המשפט על ההשעיה | תשלום משכורת בתקופת ההשעיה | דרכי הגשת בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה | הגשת הבקשה | שמיעת בעלי הדין | המבחנים בהכרעת הבקשה | התרת עבודת חוץ של עובד מושעה | משכורתו של מושעה בגמר ההליכים המשפטיים | הצעת תיקון מס' 10 לעניין ההשעיה | פרק שמיני: אמצעי משמעת | תכליתם של אמצעי המשמעת | פירוט אמצעי המשמעת | התראה, נזיפה ונזיפה חמורה | שלילת זכויות הוותק | הורדה בדרגה או הקפאתה | הפקעת משכורת | העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר | פסילה למילוי תפקידים מסוימים לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר | פיטורין הכרוכים בתשלום פיצויי פיטורין או ללא תשלום | עבירות שוחד והפרת אמונים | פעולות נגד המדינה | פסקי דין נוספים שבהם נפסקו פיטורין | פיטורין עם פיצויים או בלעדיהם | פיטורין ושלילת קִצבת פרישה | המצב המשפטי בדבר הסמכות לשלילת קצבת פרישה ברשויות המקומיות | הצעת תיקון מס' 10 (לעניין שלילתה של קצבת פרישה או הקטנתה) | פסילה לאחר פיטורין או פרישת העובד משירות המדינה או מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, ממילוי תפקידים מסוימים בשירות המדינה או ברשות המקומית, לצמיתות או לתקופה שתיקבע. וכן פסילה לאחר פיטורין או פרישת העובד משירות המדינה או מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, מעבודה בשירות המדינה, ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות, לצמיתות או לתקופה שתיקבע | פיטורין על תנאי | השבה | המלצת בית הדין | פרק תשיעי: פיטורים מינהליים לעומת פיטורים על ידי בית הדין למשמעת | פרק עשירי: ערעור על פסק הדין של בית הדין למשמעת | מועד הגשת הערעור | סמכויות ערכאת הערעור בעניין ביצוע מיידי של פסק דין של פיטורין או העברה מיידית למשרה אחרת או למקום עבודה אחר, כאמור בסעיף 40 (ב) | החלטת ערכאת הערעור | הצעת תיקון מס' 10 (מועד הגשת הערעור) | סדרי הדין בערעור | הודעת ערעור ובקשה | מועד הגשת הודעת הערעור | המשיב | טופס ערעור / בקשה | צירוף העתק ההחלטה | מסירה לפרקליט המדינה ולנציב השירות או לרשות המקומית | חזרה | איחוד ערעורים | נוכחות בעלי הדין | סדר הטיעון | ראיות נוספות | כיצד גובים עדות נוספת? | צמצום הראיות הנוספות | החלטה | המצאת החלטה | העברת חומר הדיון | עיכוב ביצוע פסק דין בערעור | ההחלטה בערעור | התערבות בית המשפט העליון בפסק הדין של בית הדין | ביצוע החלטות שופט בערעור | פרק אחד- עשר: משפט חוזר | שאירים זכאים לבקש דיון חוזר | קיום הדיון החוזר | פיצויים על פיטורין ופסילה שבוטלו | החזרה לעבודה | סדרי הדין בדיון חוזר | פרק שנים- עשר: סדרי הדין בבית הדין למשמעת | מבוא | לסיכום | הגשת תובענה | תחום השיפוט | הגשת כתב התובענה | צירוף פסק דין | פגם בתובענה | צירוף אישומים | צירוף נאשמים | הפרדת אישומים | עיון בחומר הראיות | דרכי העיון וההעתקה | הליכים לפני הדיון | הזמנה לדיון | תיקון תובענה על ידי התובע | תיקון תובענה על ידי בית הדין | חזרה מאישום |הזמנת עדים | הטלת עונשין בגין אי- התייצבות | לסיכום | הוראות כלליות לניהול הדיון (ראו גם נושא "היעדרות מדיון") | רציפות הדיון | פומביות הדיון | איסור פרסום | הפרעה לדיונים | מינוי סניגור על ידי אב בית הדין | הצעת תיקון מס' 10 לסעיף 37 לחוק (למינוי סניגור) | המצאת מסמכים | מזכיר | פרוטוקול | פתיחת הדיון | היעדרויות מדיון | התנגדות לחבר בית דין | הקראת התובענה | טענות מקדמיות | תשובת הנאשם לתובענה – כפירה והודאה | עסקת טיעון | בירור המשפט | שמיעת עדים וראיות | העדת נפגע בעבירת מין | פרשת התביעה | פרשת ההגנה | הבאת עדות הזמה וראיות נוספות | סיכומים | פסק דין | גזר הדין | ראיות לקביעת העונש | סיכומים | מתן גזר דין | בקשה להוצאות ההגנה | בקשה לעיכוב ביצוע | ביצוע מיידי של גזר הדין | הודעה על זכות ערעור | ביצוע גזר הדין ועיכוב ביצוע | הצעת תיקון מס' 10 לעניין סדרי הדין של בית הדין | פרק שלושה- עשר: דיני ראיות | תחולת דיני הראיות הכלליים | כמות הראיות הדרושה | עדות יחיד – סיוע | עדות שנמסרה מחוץ לכותלי בית הדין | הוכחת אִמרה של נאשם | הבאת ראיות לאחר הודאה | פרק ארבעה- עשר: זכויות נפגעי עבירה | החלת חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א– 2001 על הליכים משמעתיים בבתי הדין למשמעת של שירות המדינה | תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז– 2006 | אי- תחולתו של חוק זכויות נפגעי עבירה על ההליכים המשמעתיים ברשויות המקומיות | נספחים | נספח 1: כללי האתיקה לעובדי המדינה | נספח 2: דין וחשבון הועדה בנושא הטיפול במשמעת המערכתי בשירות המדינה | נספח 3: דו"ח מבקר המדינה – 2002 | נספח 4: הצעת חוק שירות המדינה (תיקון מס' 10 ), התשס"ד- 2004 | מפתחות | חקיקה | פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | ספרות
חקיקה ראשית | [חוק] אירגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד–1954 | [חוק ה]ביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח–1968 | [חוק] בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 | [חוק] בתי המשפט, תשי"ז–1957 | [חוק] בתי-המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד–1984 | דבר המלך במועצתו | [פקודת ה]דואר (נוסח חדש), תשל"ז–1977 | [חוק לתיקון] דיני עונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ"ג–1963 | [חוק] האזנת סתר, תשל"ט–1979 | [חוק ה]הסכמים הקיבוציים, תשי"ז–1957 | [חוק ה]התיישנות תש"ך–1960 | [חוק] ועדות חקירה, תשכ"ט–1989 | [חוק] זכויות נפגעי עבירה, תשס"ט–1999 | [חוק] זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 | [חוק ה]חוזים (חלק כללי), תשל"ג–1973 | [חוק ה]חנינה, תשכ"ז–1967 | [חוק] לשון הרע, תשכ"ה–1965 | [חוק] לשכת עורכי-הדין, תשכ"א–1961 | [חוק] מבקר המדינה, תשי"ח–1958 | [חוק ל]מניעת הטרדה מינית, תשל"ח–1998 | [פקודת] מניעת טרור, תש"י–1949 | [חוק ה]מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 | [פקודת ה]משטרה (נוסח חדש), התשל"א–1971 | [חוק] סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב–1982 | [חוק ה]עונשין, תשל"ז–1977 | [פקודת ה]עיריות (נוסח חדש) | [חוק] פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963 | [פקודת החוק ה]פלילי, 1936 | [פקודת ה]פרוצדורה הפלילית (עדות) | [פקודת ה]ראיות (נוסח חדש), תשל"א–1971 | [חוק לתיקון דיני ה]ראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"מ–1980 | [חוק ה]רשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה–1965 | [חוק ה]רשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח–1978 (להלן: חוק המשמעת – רשויות מקומיות או חוק רשויות מקומיות) | [חוק ה]רשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג–2002 (להלן: תיקון מס' 3) | [חוק] רשות הדואר | [חוק] רשות השידור, תשכ"ה–1965 | [חוק] רשות שדות התעופה | [חוק ה]שופטים, תשי"ג–1953 | [חוק ה]שיפוט הצבאי, תשט"ו–1955 | [חוק] שירות המדינה, תיקון מס' 7, תשמ"ג–1983 | [חוק] שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל–1970 | [חוק] שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959 | [חוק] שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט–1959 | [חוק] שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969 (להלן: חוק הצינון) | [חוק] שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג–1963 (להלן: חוק המשמעת או חוק [שירות המדינה]) | [חוק] שירות המדינה (משמעת), תיקון מס' 12, תשס"ח–2008 | [חוק] שירות הציבור (מתנות), תש"מ–1979
חקיקת משנה | [תקנות ה]הגנה כספים, 1941 | [תקנות ה]הגנה (שעת חירום), 1945 | [תקנות] יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), תשמ"ט–1988 | [תקנות] משמעת (סדרי דין), תשכ"ד–1963 | [תקנות] סדר הדין האזרחי | [תקנות ה]רשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין – ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס"ח–2008 | [תקנות ה]רשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט–1979 | [תקנות ה]רשויות המקומיות (סדרי הדין של בתי-הדין), תשל"ט–1979 | [חוק] שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח–1988 | [תקנות] שירות (התקשי"ר) | [תקנות] שירות המדינה (משמעת); בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה, תשל"ח-1978 | [תקנות] שירות המדינה (משמעת), התשס"ז–2006 | [תקנות] שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז–2006 | [תקנות] שירות המדינה (משמעת) (השתכרות בתקופת ההשעיה), תשכ"ד–1963 | [תקנות] שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בוועדות המשמעת), תשכ"ד–1963 | [תקנות] שירות המדינה (משמעת סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון) תשכ"ד–1963 | [תקנות ה]תעבורה, תשכ"א–1961
צווים | [צו ה]מועצות המקומיות, תשי"א–1950 | [צו ה]מועצות המקומיות (מועצות איזוריות), תשי"ח–1958 | [צו ה]רשויות המקומיות, תשי"א–1950 | [צו] שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים)
הצעות חוק | [הצעת חוק] שירות המדינה (תיקון מס' 10), התשס"ד–2004
כללים והוראות | הוראות (תיקון מס' 3) חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשס"ג–2002 (להלן: תיקון התשס"ג) | כללי אתיקה לעובדי המדינה | כללי הדין (אתיקה מקצועית), תשכ"ו–1966
תקנונים | תקנון הכללי לעובדי העירייה
פסקי דין של בית המשפט העליון | עש"מ 1599/03 אברהם טאפירו נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5/80 אדמוני נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 5246/99 אהרוני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5534/00 אורי בנית נ' מ"י | עש"מ 2868/04 אורי שמיאן נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 7/86 איברהים חוסין אסרי נ' נציב שרות המדינה | עש"מ 5391/91 אילוז נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 7/87 אילן רדר נ' מדינת ישראל | עש"מ 11025/02, עש"מ 65/03 אלון אייזנר נ' מדינת ישראל | עש"מ 81/01; עש"מ 85/01 אלי יריב נ' נציב שירות המדינה | ע"א 118/64 אליהו גורא נ' ראש העירייה וחברי המועצה ובני-העיר תל-אביב-יפו | עש"מ 3/79 אליהו חיים נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 4552/97 אליהו סבג נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 143/71 אליהו סעדון נ' ראש המועצה המקומית אור-יהודה | עש"מ 309/01 אליעזר זרזר נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 2168/01 אליעזר חמני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 3/75 אלפונסו דבוש נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 1891/04 אסדו נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה | בג"ץ 83/02 אסדי נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה | עש"מ 590/99 אסולין נ' מ"מ | עש"מ 7/80 אסתר בן שמחון נ' נציב שירות המדינה | בג"ץ 283/66 ארביב נ' שמואל דנינו | עש"מ 7686/00 אריאן תעיזי נ' נציבות שירות המדינה | ער"מ 1/86, 2/86 אריה סביר נ' עיריית אשדוד | עש"מ 3789/04 אריה ציפורי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1/67 ארליך נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 3/88 ארמנדט אזוט נ' מדינת ישראל | ע"פ 96/64, 126/84 בונה יוצר ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה; נ' י. דובדבני | ער"מ 1826/02 בועז סולמי נ' עיריית תל-אביב-יפו | עש"מ 725/91 בכרך נ' מדינת ישראל | בג"ץ 436/66 בן-אהרון ושמריה אתוול נ' ראש המועצה המקומית פרדסיה | בג"ץ 10577/03 בן-דוד נ' ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה | עש"מ 6843/01 בן-דוד נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 4/80 בן-חמו נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5876/92 בנימין מגד נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 8273/05 בנימין שרעבי נ' מדינת ישראל | עש"מ 7/80 בן-שימול נ' נציב שירות המדינה | ע"פ 1988/94 בראון נ' מדינת ישראל | עש"מ 3871/96 ברכה רביד נ' נציב שירות המדינה | גבריאל פיצחזדה נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5/86 גדעון ספירו נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 3504/00 גולן נ' מ"י | עש"מ 10/83 גיהאד עסליק נ' מדינת ישראל | בג"צ 2148/94 גלברט נ' יושב-ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברון | בש"פ 537/95 גנימאת נ' מדינת-ישראל | עש"מ 7549/98 דב רייכמן נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 3/75 דבוש נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 6494/00 דוד חזי נ' עיריית ת"א-יפו | ער"מ 6494/00 דוד חזי נ' עיריית תל-אביב | בג"ץ 268/52, 47/53 דוד ספוז'ניקוב ואח' נ' בית-הדין למשמעת והמפקח הכללי של משטרת ישראל | עש"מ 7/78 דוד פויירברגר נ' נציב שירות המדינה | ע"א 224/79 דימנט נ' שר הבריאות | עש"מ 7118/04 דן בן ישראל שילה נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1/76 הדסה כהן נ' נציבות שירות המדינה | על"א 8/81, 11 הועד המחוזי של לשכת עורכ-הדין בתל-אביב-יפו נ' פלוני; פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין בתל-אביב-יפו | על"א 17/79 הועד המרכזי של לשכת עורכי-הדין בת"א-יפו נ' פלוני | ע"פ 232/55 היועץ המשפטי נ' גרינוולד | ער"מ 5/81 הלוי נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 3/86 הלפר נ' נציבות שירות המדינה | ע"א 491/63 ואנו נ' פרל | עש"מ 2/80 ונגל נ' מדינת ישראל | עש"מ 3326/91 זחלאקה נ' נציב שירות המדינה | ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ | עש"מ 1/89 זמירה בראונר נ' מדינת ישראל | עש"מ 9223/03 זערעור נ' נציבות שירות המדינה | ע"פ 28/49 זרקא נ' היועץ המשפטי | עש"מ 40/01 חאל'ד דרוויש נ' נציב שירות המדינה | בג"ץ 178/81 ח'אלד מחמד עבדול גאסרי נ' וג'יה עבדל רחמן עודה, ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה ואח' | עש"מ 2/89 חבר נ' מדינת ישראל | עש"מ 10006/04, בש"מ 9379/04 חג'אזי נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה | בג"ץ 184/73 חודייפי נ' עמר וביטון | עש"מ 6/80 חיים מירילשווילי נ' מדינת-ישראל | עש"מ 1/82 חנוכי נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 7111/02 יאיר אשואל נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 1/65 יהודה שפיגל נ' היועץ המשפטי לממשלה | עש"מ 6/77 יהושע מזרחי נ' מדינת ישראל | עש"מ 7/79 יונתן לוי נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 9/79 יונתן לוי נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 2/82 יוסף אביקרס נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 4123/95 יוסף אור נ' מדינת ישראל | עש"מ 1/73 יורם בשן נ' מדינת ישראל | ער"מ 3/85 יחזקאל ציאטיאס נ' עירית תל-אביב | עש"מ 5550/00 יעקב גל-אור נ' מ"י | ע"א 224/79 יעקב דיאמנט נ' שר הבריאות | עש"מ 173/02 יעקב פשין נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 7/79 יפה מזור נ' מדינת ישראל | עש"מ 6843/01 יפתח בן-דוד נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 5771/01 ישראל פודלובסקי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 6920/03 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה | עש"מ 5406/90 כוכבה מזרחי נ' נציבות שירות המדינה | ער"מ 3/81 כרמון נ' עירית תל-אביב | עש"מ 3/66 לאה לויט נ' ש. סופר | ער"מ 1351/95 ליאון פינקלשטיין נ' התובע בבית-הדין המקומי למשמעת של עובדי עיריית ירושלים | בג"ץ ליאופולד שרון נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' | ע"א 104/62 לנגלייב נ' מלמד ואח' | ער"מ 7905/99 לנקרי נ' עיריית קרית-מלאכי | עש"מ 4790/04 מ"י נ' אברהם בן חיים | עש"מ 1928/00 מ"י נ' ברוכין | עש"מ 6737/02 מ"י נ' נחום זקן | עש"מ 6978/00 מאיר מוטיל נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 4790/04 מדינת ישראל נ' אברהם בן-חיים | עש"מ 1804/01 מדינת ישראל נ' אסתר אלקריף | עש"מ 4411/99 מדינת ישראל נ' אשר אלקלעי | בג"צ 2899/91 מדינת ישראל נ' בית-הדין הארצי לעבודה | עש"מ 5/85 מדינת ישראל נ' גון מגדלני | עש"מ 2/81 מדינת ישראל נ' ג'ורג' נדף | עש"מ 4/82 מדינת ישראל נ' דוד יכין | עש"מ 6713/96 מדינת ישראל נ' זוהר בן-אשר | עש"מ 10566/02 מדינת ישראל נ' טוביה גרינבוים | עש"מ 9345/05 מדינת ישראל נ' יואל חסון | עש"מ 5669/98 מדינת ישראל נ' יעקב שפירו | עש"מ 6198/99 מדינת ישראל נ' מאג'ד הייב | ב"ש 384/81 מדינת ישראל נ' מאיר בן-ציון | עש"מ 685/09 מדינת ישראל נ' מופיד מנצור | עש"מ 3446/05 מדינת ישראל נ' נאיל דראושה | עש"מ 3362/02 מדינת ישראל נ' סלאם אבו עסבה | עש"מ 917/99 מדינת ישראל נ' עבדאללה חמזה | עש"מ 8180/05 מדינת ישראל נ' פאטמה ולידי | עש"מ 9433/07 מדינת ישראל נ' פלוני | עש"מ 3/83 מדינת ישראל נ' שחאדה | עש"מ 7113/02 מדינת ישראל נ' שחר לוי | עש"מ 4/85 מדינת ישראל נ' שמעון הדר | עש"מ 5282/98 מדינת ישראל נ' תמר כתב | עש"מ 3841/90 מדינת ישראל נ' תרצה | עש"מ 10250/01 מוכתרי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 7/79 מזור נ' מדינת ישראל | עש"מ 259/96 מחמד ג'מיל שמא נ' המועצה המקומית תמרה | עש"מ 4/66 מיכאל מירוז נ' פרקליט המדינה ונציב שירות המדינה | עש"מ 3849/03 מיכל אלבז נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 13/75 מרדכי לוי נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה ואח' | ע"מ 2/85 משה בן-עזרא ששון נ' מדינת ישראל | עש"מ 4193/06 משה חי כהן נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 2/84 משה טיטו נ' מדינת ישראל | עש"מ 6/84 משה מושיאשווילי נ' מדינת ישראל | עש"מ 2192/06 משה רחמני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5917/07 נביל גרה נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 6/78 נוב נ' מדינת ישראל | ער"מ 4/83-3/83 ניזרד אלי ואח' נ' המועצה המקומית בית-שאן | עש"מ 3/80 נסים לוי נ' מדינת ישראל | ע"א 228/58 נתנאל רוטשטיין נ' משה מלמד | בג"ץ 527/80, 561/80 סבו נ' יו"ר בית-הדין למשמעת של עיריית תל-אביב-יפו | בג"ץ 7097/93 סויסה נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 7974/93 סויסה נ' היועץ המשפטי לממשלה | עש"מ 8/78 סיי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1/84 סימון בן-חיים נ' מדינת ישראל | בג"ץ 531/79 סיעת 'הליכוד' בעיריית פתח-תקווה נ' מועצת עיריית פתח-תקווה ואח' | ער"מ 6/86 סלומון בן-עטר נ' אגוד ערים אזור באר-שבע (שירותי כבאות) | עש"מ 1/81 סלר נ' עיריית ת"א | עש"מ 1682/02 סרחאן עבד אל ווהב נ' מדינת ישראל | עש"מ 5626/03 עבד אל קאדר נ' נציבות שירות המדינה | ער"ם 5/87 עבד אלפתח חיידר זחלקה ואח' נ' המועצה כפר קרע | על"ע 3/77 עבד דהאשמה נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין, חיפה | עש"מ 6335/02 עזר שוחט חיים נ' מדינת ישראל ועוד | עש"מ 5582/02 עידו בן דוד נ' התובע בעיריית ירושלים | ער"מ 2950/08 עיריית חיפה נ' חנן וייסמן | ער"מ 6/80 עיריית ת"א-יפו נ' אברהם הייציג | ער"מ 7/80 עיריית ת"א-יפו נ' יוסף גרבוע | ער"מ 4/81 עיריית ת"א-יפו נ' יצחק פלד | ער"מ 4/80 עיריית תל-אביב נ' זיוה גמרמן | ער"מ 3/80 עיריית תל-אביב נ' יחזקאל סעדיה | ער"מ 12/82 עירית תל-אביב נ' רובין | עש"מ 7/83 עמנואל גולדברגר נ' נציב שירות המדינה | בג"ץ 12/60 ערסאן עתמאן נ' מחמוד אבו גוש | ער"מ 4601/00 פאוזי ג'וליאני נ' התובעת בבית-הדין המקומי למשמעת של עובדי עיריית ירושלים | עש"מ 2/83 פאטמה בת אחמד יונס נ' המועצה המקומית ערערה | עש"מ 1168/02 פאטמה פלאח נ' שירות המדינה | בג"צ 45/70 פלוני נ' אב בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה ואח' | בג"צ 74/69 פלוני נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה | עש"מ 2/66 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | עש"מ 3/71 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | עש"מ 4172/02 פלוני נ' התובעת בבית-הדין למשמעת של עובדי עיריית ירושלים | עש"מ 2/67 פלוני נ' מדינת ישראל | עש"מ 2/73 פלוני נ' מדינת ישראל | עש"מ 2699/01 פלוני נ' מדינת ישראל | עש"מ 4/74 פלוני נ' מדינת ישראל | עש"מ 1/68 פלוני נ' משרד התחבורה | עש"מ 2/76 פלוני נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 2/79 פלוני נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 4/69 פלוני נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 6/79 פלוני נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 2/64 פלוני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 3642/08 פלוני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5/77 פלוני נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 8/78 פלוני נ' נציבות שירות המדינה | ער"מ 8/79 פלוני נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 8/79 פלוני נ' עיריית תל-אביב | עש"מ 11/77, פלוני נ' פרקליט המדינה | עש"מ 1/74 פלוני נ' פרקליטות מחוז ירושלים | בג"ץ 1435/03 פלונית נ' בית-הדין למשמעת של עובדי בית-הדין המדינה בחיפה ונגד נציבות שירות המדינה | עש"מ 1730/00 פלונית נ' מדינת ישראל | עש"מ 3849/01 פלונית נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 9/83 פרג' מוסה נ' נציב שירות המדינה | על"ע 2/70 פרנקל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין תל-אביב | עש"מ 4/84 פרץ בן ארי נ' נציב המדינה | עש"מ 5/79 פרקליט המדינה נ' אסא | בג"ץ 184/65 פרקליט המדינה נ' בית-הדין המשמעתי של עובדי המדינה | בג"ץ 101/69 פרקליט המדינה נ' בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה ואח' | עש"מ 1/79 פרקליט המדינה נ' פלוני | בג"ץ 104/66 צבי הרטמן נ' שר המשפטים ומנהל בתי-המשפט בישראל | עש"מ 27/28/90 צבי צור נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1/66 ק. פסקל נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 5874/93 קופטי נ' בית-הדין הארצי לעבודה | עש"מ 1/86 קוקה נ' יו"ר רשות השידור; ובערעור הנגדי, יו"ר רשות השידור נ' קוקה | רע"א 5258/90 קצין התגמולים נ' אינגבר | עש"מ 3725/91 ראובן בכרך נ' מדינת ישראל | עש"מ 6259/03 רואי קליגר נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 11975/05 רוחי חליל נ' נציבות שירות המדינה | ע"א 228/58 רוטשטיין נ' מלמד ואח' | ר"ע 418/85 רוקינשפיין נ' מדינת ישראל | עש"מ 5044/03 רות בליתי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 5626/05 רחל אוחנה נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 8/77 רחל עזרא נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 358/65 רפאל אדרי נ' שמואל דנינו ואח' | עש"מ 889/03 רפאל בן דוד נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 10575/03 רפאל בן-דוד נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1934/03 רפאל פאלח נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 4/81 ש' אוחיון נ' מדינת ישראל | עש"מ 3/80 שאול שוחט נ' רשות השידור | עש"מ 3/81 שוטה מוזגרשווילי נ' מדינת ישראל | עש"מ 9/78 שולמית סיי נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1404/04 שולמית עובד נ' נציבות שירות המדינה | בג"ץ 174/54 שימל נ' רשות מוסמכת לצורך הסדר תפיסת מקרקעים | בש"פ 64/87 שלום בנלואל נ' מדינת ישראל | עש"מ 1000/88 שמואל בצון נ' מדינת ישראל | עש"מ 91/05 שמואל גונן נ' נציבות שירות המדינה | עש"מ 1/70 שמעון סלומון נ' נציב שירות המדינה | עש"מ 5205/01 שמעון פרנס נ' יו"ר רשות השידור | עש"מ 4/80 שנון נ' עיריית תל אביב-יפו | בג"ץ 409/79 שנון נ' שר הפנים | ער"מ 1/87 שני נ' עיריית נתניה | עש"מ 1062/01 תפחה הורן, ד"ר נ' נציבות שירות המדינה
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | מש"מ 10761/05-09 אגבריה נ' מדינת ישראל | ד"א 14/15 הועד המחוזי של לשכת עו"ד בתל-אביב-יפו נ' פלוני עו"ד | עע"ם 03/08 מדינת ישראל נ' פלוני | עע"מ (י-ם) 210/09 משה שלם נ' מדינת ישראל | ער"מ 1/81 סבלר נ' עיריית תל-אביב | עפ"א 190/08 פלוני נ' נציבות שירות המדינה
פסקי דין של בתי הדין לעבודה | דיון לב 3/30 אריה קנדל נ' מדינת ישראל | דיון ל"ג/3-786 ברקמן נ' מדינת ישראל | דיון מס' לג/3-32 דוד יכין נ' מדינת ישראל | דיון מס' לז 3-93 מדינת ישראל נ' יואל חנוכי | לג/1-3 מדינת ישראל נ' נסים בריוטי | דיון בשם 2/4 רחמים ששון נ' מדינת ישראל שהתנהל בבית-הדין לעבודה
פסקי דין של בתי דין למשמעת | מ"ז 1/84 אגוד ערים אזור באר-שבע (שירותי כבאות) נ' סלומון בן עטר | מז/587 איגוד ערים שירותי כבאות חולון נ' אורי ויסמן | פסק דין 4/93 עיריית בת-ים נ' פלונית | מז 6/86 עיריית כפר-סבא נ' ששון אלבז | תיק 17/85 עיריית נתניה נ' אורי שני | מו 18/83 עיריית נתניה נ' דוד תמיר | תיק מב/82/8 עיריית פתח-תקוה נ' פלוני | תיק משמעת 4/03 עיריית רעננה נ' מאיר ברנשטיין | תיק משמעת 29/06 עיריית תל אביב נ' חיים טירי | מו/81/9 עירית אשדוד נ' אריה סביר
פסקי דין והחלטות של בתי משפט מחוזיים בערכאת ערעור על פסקי דין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה שפורסמו באינטרנט WWW.CIVILSERVICE.GOV.IL בשנים 2008-2009 | 1. עפ"א 190/08, לדרישתן של ערביות. | 2. ב"ש 5164/08, בקשה לדחיית ביצועם של פיטורין. | 3. ב"ש 3695/08, בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין. | 4. עע"מ 3/08, דין הודעת ערעור בלא נימוקים. | 5. עע"מ 3/08, למאפייניה ולתוצאותיה של הטרדה מינית. | 6. עע"מ 2/08, ניצול מעמד, שימוש פרטי במשאבי המשרד. | 7. ב"ש 8132/09, בקשה לעיכוב ביצוע. | 8. עש"מ 13250-02-09, אספקה סיטונאית של תארים אקדמאיים. | 9. עפ"א חיפה 205/08, שינוי נתוני הלוואה. | 10. עע"מ 1/08, לכיבודו של הסדר טיעון. | 11.עמש"מ 8561-03-09, לדרכי מימון עלויות של בית הספר. | 12. עמש"מ 17061-05-09, בקשה לדחיית ביצוע. | 13. עע"מ 6/08, שימוש כוזב בתואר אקדמי וטענת התיישנות. | 14. עמש"מ 13250-02-09, שיווּק ומכירה של תארים אקדמאיים. | 15. עמש"מ (ח.) 14274-04-09, דיווחים סותרי מציאות על נוכחות בעבודה. | 16. עע"מ 201-09 ועע"מ 204/09, הפקת עבודות אקדמאיות ושיווקן בזמן העבודה ובאמצעות הציוד במקום העבודה. | 17. עמש"מ 17061-05-09, אלימות קשה מחוץ לתפקיד הציבורי. | 18. עע"מ 219/09, הגשת תעודה מזויפת להכרה בגמול השתלמות. | 19. עע"מ (י-ם) 210/09, בקשה לעיכוב ביצוע של אמצעי המשמעת. | 20. עמש"מ 8561-03-09, לדרכי מימון העלויות בביתהספר. | 21. עמש"מ 17061-05-09, בקשה לדחיית ביצוע. | 22. עע"מ 6/08, שימוש כוזב בתואר אקדמי וטענת התיישנות. | 23. עמש"מ 13250-02-09, שיווק ומכירה של תארים אקדמאיים. | 24. עע"מ 216/09 גארי אליאס נ' נש"מ – מסירת דיווח כוזב על כתובת מגורים וגניבה.
פסקי דין והחלטות של בתי משפט מחוזיים בערכאת ערעור על פסקי דין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה שפורסמו באינטרנט WWW.CIVILSERVICE.GOV.IL בשנים 2004-2009 | 1. עש"מ 3275/07, ללגיטימיות השימוש במאגרי מידע. | 2. עש"מ 8382/07, קבלת תואר שלא בטוהר דרך. | 3. עש"מ 80801/07, רכישת תואר אקדמי בדרכי כזב. | 4. עש"מ 1110/08, רכישת תואר אקדמי תמורת שלמונים. | 5. עש"מ 11196/07, על חשיבות ההקפדה על המשמעת בשירות המדינה. | 6. עש"מ 7932/07, למדיניות הענישה בעבירות של הטרדה מינית. | 7. עש"מ 3642/08, היקף האיסור לטיפול בבני משפחה. | 8. עש"מ 5843/08, מסירת הודעה כוזבת על פגיעות גוף. | 9. עש"מ 4134/08, תגובה משמעתית הולמת כלפי ממלא תפקיד קונסולרי. | 10. עש"מ 3295/08, מדיניות הענישה בעבירות של דיווחים כוזבים וקבלת כספים שלא כדין. | 11. עש"מ 2165/08, קשר מדומה לשיבוש הליכי משפט. | 12. עש"מ 9345/05, למתן הוראות לבית הדין. | 13. עש"מ 9433/03, לכוחה המחייב של המלצת בית –הדין.
פסקי דין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה שפורסמו באינטרנט WWW.CIVILSERVICE.GOV.IL בשנים 2004-2009 | 1. בד"מ 105/07, עבירות של מרמה והפרת אמונים, לקיחת שוחד ועושק. | 2. בד"מ 120/07, אי-מסירת דואר רשום על פי הנוהלים. | 3. בד"מ 131/07, דיווחים כוזבים בדו"חות נוכחות עבודה. | 4. בד"מ 134/06, אי-דיווּח על ביצוע פעולות לאומניות אלימות נגד יהודים. | 5. בד"מ 127/07, תקיפת תלמידים. | 6. בד"מ 44/06, התבטאות שאינה הולמת עובד מדינה. | 7. בד"מ 108/06, עבודה פרטית בלא היתר והפרת הוראות הממונים. | 8. בד"מ 138/07, דיווּחים כוזבים וקבלת כספים במרמה. | 9. בד"מ 101/07, דיווח כוזב על יציאה בתפקיד מהמשרד. | 10. בד"מ 153/07, ניצול מעמד כדי להשיג תוצאות אישיות. | 11. בד"מ 133/07, גרימת נזק לרכוש המדינה. | 12. בד"מ 141/07, חתימת ממונה על דו"חות נוכחות כוזבים של עובדים. | 13. בד"מ 57/04, טיפול בקרוב משפחה. | 14. בד"מ 121/07, אספקתן של תעודות השתלמות פיקטיביות. | 15. בד"מ 124/07, אימוץ שיטה חשבונאית עצמאית. | 16. בד"מ 112/07, דו"ח כוזב על הנוהג ברכב. | 17. בד"מ 155/07, איבוד שליטה כלפי קטין. | 18. בד"מ 104/04, רמת ההוכחה הנדרשת בעבירות של הטרדה מינית. | 19. בד"מ 123/07, ניצול תפקיד דיפלומטי לקבלת טובות הנאה אישיות. | 20. בד"מ 142/07, כהונתו של עובד מדינה בגופים ציבוריים כלכליים. | 21. 117/06, מימוש קשר מיני במסגרת יחסי עבודה. | 22. 131/06, למידת האיפוק הנדרשת מעובד ציבור. | 23. 75/08, להפרת חובת הטיפול הנאות כלפי חסרי ישע. | 24. 86/08, אכיפה פסולה של משמעת בכיתה. | 25. 3/09, סיוע למתדיינים תמורת שלמונים. | 26. 110/07, העסקת עובד בעבודות פרטיות. | 27. 107/08, גניבת דברי דואר, מרמה והפרת אמונים. | 28. 75/06, סירוב לבצע הוראות ממונה, קבלת כספים במרמה, נהיגה ברכב בלא רשיון בתוקף והעברת מכשיר מירס לאחר. | 29. 108/08, גניבה בידי עובד ציבור. | 30. 101/08, אי-בדיקת מסמכים שהוגשו לוועדה לאישור גמול השתלמות. | 31. 26/06, החתמת כרטיס לעובד אחר וניצול מעמד כממונה. | 32. 56/0 , מימוש מאוויים מיניים כלפי תלמידות. | 33. 160/07, שימוש בכרטיסי נוכחות של עמיתות לעבודה. | 34. 28/08 קבלת נכסים שהושגו בעוון | 35. 41/06, הכנת עבודות אקדמאיות במקום העבודה. | 36. 62/08, תגובה אלימה כלפי נבחר ציבור. | 37. 64/08, הטרדת עובדת. | 38. 28/04, אי-החתמת כרטיס נוכחות ואי-ציות להוראות. | 39. 47/08, עבודה פרטית בלא היתר. | 40. 52/08, גניבה במקום עבודה. | 41 57/08, אי-מסירת דואר רשום על פי הנהלים. | 42. 32/08 ביצוע עבודות פרטיות במהלך שעות העבודה ושימוש ברכב המשרד לצרכים פרטיים. | 43. 23/08, 24/08, החתמות הדדיות באופן כוזב של כרטיסי נוכחות. | 44. 136/08, דיווחים כוזבים בדו"ח נוכחות. | 45. 145/07, השתתפות עובד מדינה בתגרה שלא במסגרת העבודה. | 46. 152/07, עבירת אלימות באמצעות נשק קר. | 47. 13/08, תקיפת תלמיד. | 48. 139/07, שליפת מידע שלא כדין. | 49. 18/08, הטרדה מינית. | 50. 113/06, טיפול בכספי מטופלים שלא כדין ועבודה פרטית. | 51. 93/07, דיווח כוזב על שעות עבודה. | 52. 150/07, פגיעה בתדמית השירות ובפרטיות של אזרחים. 53. 32/07, דרישה למתן ערבות. | 54. 85/08, הטרדה מינית מילולית חוזרת. | 55. 100/08, הנפקה בתרמית ואגב מעשה שוחד של תארים מזויפים. | 56. 76/08, התגובה המשמעתית כלפי עבירת שוחד של עובד ציבור. | 57. 23/07, דרכי מימון עלויות של בית הספר. | 58. 72/08, התגובה המשמעתית כלפי עבירות של גניבה ממקום העבודה. | 59. 81/08, שותפות במיזם פלילי למכירת מכוניות. | 60. 26/05, הזמנת עוסקים לאירוע פרטי. | 61. 41/06, מתן משקל לנסיבות אישיות קשות. | 62. 31/08, תקיפה חבלנית. | 63. 158/07, קבלת כספים שלא כדין. | 64. 122/04, 125/05 דיווחים כוזבים וניצול מעמד. | 65. 38/08, מסירת מידע כוזב על ידי עובד. | 66. 77/08, הפרת נוהלי המשרד. | 67. 70/08, הפרת הצהרה שעליה חתם עובד. | 68. 83/08, דיווחים כוזבים וקבלת כספים שלא כדין. | 69. בד"מ 49/09, יציאת עובד הוראה לחו"ל בלא היתר ואיומים. | 70. בד"מ 109/07, ניסיון לשיבוש מהלכי חקירה ואיום על עובדות כפופות. | 71. בד"מ 43/09, לדרכי שמירתו של ציוד קשר. | 72. בד"מ 50/09, יציאה לחו"ל בתקופת הלימודים. | 73. בד"מ 18/09, בקשת הלוואות מעוסקים ושליחת יד בכספי מע"מ. | 74. בד"מ 16/09, יציאה לחו"ל בתקופת הלימודים. | 75. בד"מ 67/08, לגבולותיו של חופש הביטוי. | 76. בד"מ 71/09, התחזות כעובד ציבור וביצוע עבירות במהלכה. | 77. בד"מ 94/06, התגובה המשמעתית להטרדה מינית מילולית. | 78. בד"מ 51/09, שליפת מידע שלא לצורכי תפקיד. | 79. בד"מ 49/09, שליחת יד בדברי דואר. | 80. בד"מ 24/09, דיווח כוזב על מקום מגורים וגניבת דלק. | 81. בד"מ 35/09, העברת מידע חסוי לחוקר פרטי. | 82. בד"מ 40/09, פעולות תיווּך אסורות. | 83. בד"מ 20/09, אי-מניעת פשע על ידי עובד הוראה. | 84. 118/03, ניצול תפקיד למימוש מעשי הטרדה מינית. | 85. 131/06, אובדן שליטה במהלך מילוי תפקיד. | 86. 114/08, שליפת מידע שלא לצורכי התפקיד. | 87. 22/08, משמעות החריגה מגבולות התפקיד. | 88. 12/09, זיוף שוברי תשלום ומצג שוא על עבודה. | 89. 117/06, מימוש קשר מיני במסגרת יחסי עבודה. | 90. 131/06, למידת האיפוק הנדרשת מעובד ציבור. | 91. 75/08, להפרת חובת הטיפול הנאות כלפי חסרי ישע. | 92. 86/08, אכיפה פסולה של משמעת בכיתה. | 93. 3/09, סיוע למתדיינים תמורת שלמונים. | 94. 110/07, העסקת עובד בעבודות פרטיות. | 95. 107/08, גניבת דברי דואר, מרמה והפרת אמונים. | 96. 75/06, סירוב לבצע הוראות ממונה, קבלת כספים במרמה, נהיגה ברכב בלא רשיון בתוקף והעברת מכשיר מירס לאחר. | 97. 108/08, גניבה בידי עובד ציבור. | 98. 101/08, אי-בדיקת מסמכים שהוגשו לוועדה לאישור גמול השתלמות. | 99. 26/06, החתמת כרטיס לעובד אחר וניצול מעמד כממונה. | 100. בד"מ 75/09 נש"מ נ' מיכאל בנישו,פגיעה בעובדת המכבסה בבית חולים. | 101. בד"מ 124/08 נש"מ נ' חיים בן-חיון, גידופים וקללות במכס בנתב"ג | 102. בד"מ 124/09 נש"מ נ' אורי גומה כהן, קשירת קשר לרישום פיקטיבי בסניף דואר. | 103. בד"מ 123/09 נש"מ נ' אברהם כהן, נטילת מצרכי מזון. | 104. בד"מ 91/09 נש"מ נ' איגור קגן, גניבה על ידי מציאה. | 105. בד"מ 25/09 נש"מ נ' סיגל זוהר, דיווחים כוזבים ברשות השידור. | 106. בד"מ 100/07 נש"מ נ' ראמי חזאן, שליפות מידע לשם ביסוס תלונה. | 107. בד"מ 121/08 נש"מ נ' שמעון בן-הרוש, קשר פסול בין מורה לתלמידיו. | 108. בד"מ 42/08 נש"מ נ' משה נסריאדי, דיווח כזב וסירוב להיחקר. | 109. בד"מ 59/07 נש"מ נ' יוסף גמליאלי, אלימות פיסית ומילולית. | 110. בד"מ 92/09 נש"מ נ' בריק תחסין, פגיעתה הרעה של עבירת השוחד. | 111. בד"מ 73/09 נש"מ נ' ד"ר אורי ריחני, קבלת שוחד על ידי רופא בכיר. | 112. בד"מ 104/09 נש"מ נ' לודמילה סיגלוביץ, שימוש בכרטיס חיוב של אחר. | 113. בד"מ 86/09 נש"מ נ' אלי יפרח, הפרתו של רף הנימוס. | 114. בד"מ 90/09 נש"מ נ' שרון פרץ, יציאה לחו"ל בלא היתר. | 115. בד"מ 118/03 נש"מ נ' אמנון אביעד, הטרדה מינית ושימוש לרעה בסמכות ניהולית. | 116. בד"מ 49/09, יציאת עובד הוראה לחו"ל בלא היתר ואיומים. | 117. בד"מ 109/07, ניסיון לשיבוש מהלכי חקירה ואיוּם על עובדות כפופות. | 118. בד"מ 43/09, לדרכי שמירתו של ציוד קשר. | 119. בד"מ 50/09 יציאה לחו"ל בתקופת הלימודים. | 120. בד"מ 18/09, בקשת הלוואות מעוסקים ושליחת יד בכספי מע"מ. | 121. בד"מ 16/09, יציאה לחו"ל בתקופת הלימודים. | 122. בד"מ 67/08, לגבולותיו של חופש הביטוי. | 123. בד"מ 71/09, התחזות כעובד ציבור וביצוע עבירות במהלכה. | 124. בד"מ 94/06, התגובה המשמעתית להטרדה מינית מילולית. | 125. בד"מ 51/09, שליפת מידע שלא לצורכי תפקיד. | 126. בד"מ 49/09, שליחת יד בדברי דואר. | 127. בד"מ 24/09, דיווח כוזב על מקום מגורים וגניבת דלק. | 128. בד"מ 35/09, העברת מידע חסוי לחוקר פרטי. | 129. בד"מ 40/09, פעולות תיווך אסורות. | 130. בד"מ 20/09, אי-מניעת פשע על ידי עובד הוראה.
פסיקה אנגלית Wiseman v. Borneman (1971) | R. v. Deputy Industrial Injuries Co. | Wiseman v. Borneman (1971) A.C.297 | in re solicitor B.K. 347, 368 (1945) | Fieldind v. Wallwork KB 66 (1922), 74–45 | R. v. Camborn Fust .Ex.P. Pearce 2 ALL E.R. 850 (1954) | Ercerolty v. Mersey 661 Q.B.D. 2 (1984) | Bird v. British Celanese Ltd. (1945) 1 ALL ER. 488, 491 | R.V. Gibbins Etx 13 CR APP.R. 134
פסיקה אמריקאית R.v. Milk The Marketing Board Exp. Austin Times 21, March 1983
ספרים ישראלים | בן-תור נחמיה פסלות שופטים, 1998 | סלנט א' סדר הדין הפלילי, מהדורה חמישית | שלגי משה וכהן צבי סדרי הדין הפלילי
מאמרים ישראלים | ב' אוקון וע' שחם, הליך ראוי ועיכוב הליכים, המשפט, חלק ב 265
ספרים באנגלית GRIFFITH AND STREET, PRINCIPLES OF ADMINISRATIVE LAW, 3rd Ed. | CROSS. R., C. TAPPER, ON EVIDENCE, London, 6th Ed. 1985
Mobile version: Enabled