Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

פינוי ובינוי

₪620.00
מק"ט: 16005 מצב מלאי: אזל

מחבר: פרופ' אהרן נמדר

Evacuation and Construction

דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה: פרופ' אהרן נמדר: פינוי ובינוי

ראה:
1. פינוי ובינוי – אזל
2. תמ"א 38אזל

לרשימת כל הספרים בנושא:
1. דיני מקרקעין.
2. דיני תכנון ובניה.
אודות הספר

.

.
שער א': המבואות | פרק 1: פינוי ובינוי – מבוא | מבוא | פינוי ובינוי – יעדים ומטרות | רקע היסטורי | פרויקט פינוי-בינוי – מודל להתקשרות עם יזם | פינוי ובינוי מכשולים וחסמים – מבוא | חסמים קניניים – מינהל מקרקעי ישראל | חסמים קניניים – "דיירים מוגנים" ופולשים | בעיית ההסכמה של הדיירים | תביעה כנגד דייר סרבן לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס''ו-2006 | חסמים בתחום התכנון והבנייה | חסמים הקשורים לרשות המקומית | חסמים הקשורים ליזם ולמימון הפרוייקט | התנגדויות השכנים ותביעה לפיצויים על ירידת ערך לפי סעיף 197 | חסמי מיסוי – מס שבח ומס רכישה | חסמי מיסוי – מס ערך מוסף | חסמי מיסוי – היטל השבחה וארנונה | שער ב': ההסדר הקנייני | פרק 1a: פינוי ובינוי על מקרקעי ישראל | מבוא | הסכמת המינהל לפרויקט פינוי ובינוי | פינוי ובינוי על מקרקעי ישראל | החלטה 1258 – פטור מדמי היתר על תוספת בנייה או תוספת דירות | יעוד המגרש בתכנית הקודמת | שחרור המינהל מהתחייבויות במימוש הפרויקט | פטור מדמי היתר בבניית חניון תת קרקעי | תכנית לפינוי ובינוי בדרך של איחוד וחלוקה עם מגרש פנוי אחר של המינהל | השלמה והוספת מגרש כלוא או צמוד דופן לתכנית בפטור ממיכרז | הקצאת מגרש השלמה במיכרז | החלפת המגרש במגרש פנוי של המינהל | מתן זכויות בנייה במגרש אחר כתמורה ליזם | פינוי ובינוי – קרקע למסחר ותעסוקה | פינוי ובינוי – דירות בבעלות או בניהול המדינה | פרק 1b: היבטי קנין: בעיות הסכמה של הדיירים ותביעת פיצויים מדייר סרבן | מבוא | בעיית ההסכמה וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס''ו-2006 | תביעת פיצויים כנגד דייר סרבן – מבוא | מהו "מקבץ לפינוי ובינוי" לצרכי תביעת הפיצויים | שיעור ההסכמה לעניין התביעה – "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" | אי כדאיות כלכלית כסירוב סביר | אי הצעת מגורים חלופיים לאדם רגיל ולאדם עם מוגבלות כסירוב סביר | אי הצעת בטוחות הולמות כסירוב סביר | נסיבות אישיות מיוחדות כסירוב סביר | החלטת שמאי פינוי ובינוי בדבר כדאיות כלכלית של העסקה | מינוי שמאי פינוי ובינוי | שמאי פינוי ובינוי – אתיקה מקצועית ומניעת ניגודי אינטרסים | החלת דיני הנזיקין על תביעת הפיצויים | חובת גילוי של בעלי תפקידים בעסקת פינוי ובינוי | שער ג': ההסדר התכנוני | פרק 2: היבטי תכנון והכרזה על מתחם לפינוי ובינוי | מבוא | הרשות המקומית | רשויות התכנון – מבוא | תכנית מיתאר ארצית | תכנית מיתאר מקומית – הועדה המקומית לתכנון ולבנייה | אישור התכנית על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה | הועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי | ההכרזה על מתחם לפינוי ובינוי – כללי | ההכרזה על מתחם לפינוי ובינוי – כללי | הכרזה לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה | הכרזה במסלול מיסוי לפי סעיף 49 כ''ח לחוק מיסוי מקרקעין – מבוא | מי רשאי להגיש בקשה להכרזה במסלול של מיסוי | מעמד המלצת הועדה בהכרזה במסלול של מיסוי | התנאים שבחוק לקבלת ההמלצה בהכרזה במסלול מיסוי | תנאים שבתקנות לקבלת ההמלצה בהכרזה במסלול מיסוי | המסמכים שיש לצרף לבקשת להכרזה במסלול של מיסוי | הכרזה על מתחם במסלול של התחדשות עירונית | בו זמניות ההכרזה ומכירת היחידות ליזם | שער ד': ההסדר המיסויי | פרק 3: מבוא | מבוא | מיסוי פינוי ובינוי לפני תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין – מכירה גמורה | פינוי ובינוי לפני תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין – עסקת קומבינציה מלאה | פינוי ובינוי לפני תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין – עסקת קומבינציה חלקית | הטיפול המיסויי בדיירים מוגנים ובפולשים לפני תיקון 50 לחוק | פינוי ובינוי שלפני תיקון 50 לחוק – בעיות של דיווח | חקיקת פרק חמישי 4 בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין | דחיית מועד ארוע המס – סעיף 49כ לחוק מיסוי מקרקעין | דחיית יום המכירה במכירת "יחידת אחרת" | הסכם מותלה בין היזם לבין הדיירים | הסכם אופציה בין היזם לבין הדיירים | שווי המכירה של היזם לפני תיקון 50 לחוק – הלכת פרידמן חכשורי | שווי המכירה של היזם לפי סעיף 49כ"ה לחוק | הודעה, דיווח ושומה לפי החוק | מיסויו של היזם במס הכנסה | קבלת "פרה רולינג" על תחולת הטבות המס שבחוק | פרק 4: פטור ממס שבח במכירת יחידת מגורים במתחם | מבוא | הפטור למכירת יחידת מגורים – מהי "יחידת מגורים" | זהותו של המוכר לצורכי הפטור – יחיד ותאגיד | התנאי שהיחידה תישמש למגורים במשך שנתיים לפני צו ההכרזה | יחידת מגורים המהווה מלאי עסקי | הפטור ממס במכירתה של דיירות מוגנת | הפטור ממס במכירת "זכותו" של פולש | העקרון של מכירת כל הזכויות ביחידת המגורים | הפטור ממס לדירת מגורים אחת בלבד | עקרון התא המשפחתי כמוכר אחד | שלילת הפטור בהעברה לקרוב | פיצולה של יחידת המגורים מנכסים אחרים | התנאי ששיעור זכותו של המוכר ביחידת המגורים החלופית לא יפחת משיעור זכותו ביחידת המגורים הנמכרת | התנאי של קבלת "יחידת מגורים חלופית" אחת | פטור לתמורה נוספת במזומנים | פטור ממס למוכר הרוכש זכות למגורים בבית אבות | תקרת הפטור ממס | חיוב במס כאשר התמורה עולה על תקרת הפטור | הפטור למכירת יחידת המגורים – פטור אמיתי או דחיית מס | הפטור ממס לפי סעיף 49כ''ב אינו פוגע בפטורים אחרים – תכנון המס | השימוש בעסקת קומבינציה | פרק 5: מיסוי מכירת "יחידה אחרת" ומכירת קרקע פנוי | מבוא | הפטור ממס במכירת "יחידת אחרת" – מבוא | מהי "יחידה אחרת" – מבוא | הזכאים לפטור ממס במכירת "יחידה אחרת" | ה"זכות" שמכירתה פטורה ממס | הדרישה של שימוש ביחידה במשך שנתיים לפני צו ההכרזה | הפטור ממס מוגבל למכירתה של יחידה אחת בלבד | התמורה – יחידה חלופית אחת ותמורה כספית נוספת | תקרת הפטור ממס | אופיו של הפטור ממס | דחיית יום המכירה וקבלת החלטה מיקדמית (פרה רולינג) | מיסוי מכירת קרקע פנויה במתחם | פיצולה של היחידה הנמכרת ממקרקעין אחרים – פיצול אופקי | פיצולה של היחידה הנמכרת מזכויות בנייה – פיצול אנכי | השימוש בעיסקת קומבינציה איננו שולל את הפטור ממס | פרק 6: מיסוי הרכישה והמכירה של היחידה החלופית | מבוא | פטור ממס רכישה על רכישת היחידה החלופית | הזכות לנצל פטורים במכירת היחידה החלופית | שלילת הזכות לנצל פטורים ממס במכירת היחידה החלופית לדייר שמכר "יחידה אחרת" ליזם | מיסוי המכירה של היחידה החלופית – מבוא | מיסוי מכירת היחידה החלופית כאשר לא עברה את תקרת הפטור | מיסוי מכירת היחידה החלופית כאשר שוויה נמוך מתקרת הפטור אך התמורה הכספית הנוספת גרמה שהתמורה עברה את תקרת הפטור | מיסוי מכירת היחידה החלופית ששוויה עולה על תקרת הפטור | מיסוי מכירת היחידה החלופית שהתקבלה תמורת דיירות מוגנת | מיסוי מכירת היחידה החלופית שנתקבלה תמורת "זכותו" של פולש | ניכוי הוצאות | פרק 7: הפטור ממע''מ בפינוי ובינוי | מבוא | מס ערך מוסף – הטלת המס | מס ערך מוסף – ניכוי מס תשומות על ידי עוסק | מס ערך מוסף – עקרון ההקבלה בין החיוב במע''מ לבין ניכוי מס תשומות | החלת הוראות פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין על מס ערך מוסף | הפטור ממע''מ – מבוא | חיוב במע''מ על רכישת קרקע או אחוזי בנייה על ידי היזם | חיוב במע''מ במכירת יחידת מגורים או יחידה אחרת על ידי הדייר | מכירת דירת מגורים חלופית לדייר – פטור ממע''מ | פטור ממע''מ על מתן שירותי בנייה לדייר במתחם | חיוב במע''מ על מכירת "יחידה אחרת" לדייר | מועד החיוב במע'מ | מחיר העיסקה במע''מ | תוצאת הפטור ממע''מ – אי ניכוי מס תשומות על ידי היזם | ניכוי מס תשומות בעסקה מעורבת | תשלום המס לפי דו''ח או שומה | ערעור על שומה | פרק 8: פטור מהיטל השבחה בפינוי ובינוי | היטל השבחה – מבוא | יסודות הטלת המס | השבחה מהי | מהי "תכנית" המחייבת בהיטל | יום תחילת התכנית במועד ארוע המס – מבוא | החייבים בהיטל | דחיית תשלום ההיטל למועד מימוש הזכויות | פטור מהיטל השבחה – מבוא | פטור מהיטל השבחה לפינוי ובינוי | ערעור של שומה | שער ה': עיבוי בנייה | פרק 9: המס בעיבוי בנייה | מבוא | בין עיבוי בנייה לבין פינוי ובינוי | פרוייקט לעיבוי בנייה – בעיית ההסכמה | החלת הוראות פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין על מתחמי עיבוי בנייה | הכרזה על מתחם עיבוי בנייה | הטבות המס – דחיית יום המכירה | הטבות המס – הפטור ממס למכירת זכויות הבנייה על ידי הדיירים | הפטור מוגבל ליחידה אחת בלבד | התנאים האחרים לקבלת הפטור ממס | תקרת הפטור ממס | תוצאות המס של מכירת דירה ש"עובתה" | מיסוי היזם | פטור ממס ערך מוסף | היטל השבחה | שער ו': פגיעה במקרקעין | פרק 10: תביעה בגין פגיעה במקרקעין של בעלי מקרקעין סמוכים | מבוא | פגיעה במקרקעין מהי | חובת קיומה של תכנית בת תוקף | תביעה של שכנים כתביעה עקיפה | פגיעה עקיפה – החלטת בית המשפט העליון בענין וארון | מקרקעין גובלים – הלכת ויטנר | חסימת אור, אויר ויצירת רעש כפגיעה עקיפה במקרקעין | בין פגיעה עקיפה לבין דיני המטרדים | הזכאים לפיצויים | החייב בתשלום הפיצויים | שיפוי הועדה המקומית על ידי יזם של תכנית | הערכת שווי הפגיעה במקרקעין | תביעה לפיצויים – סדרי הדין | התיישנות התביעה | נספחים | 1. חוק התכנון והבנייה, התשכ''ה-1965 | 2. חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס''ו-2006 | 3. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ''ג-1963 | 4. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), תשס''ד-2004 | 5. חוק מס ערך מוסף, תשל''ו-1975 | 6. החלטה 1258 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל | 7. הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 | 8. הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 | 9. תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 | 10. תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 | 11. הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006 | 12. החלטת מיסוי 40/07 | 13. החלטת מיסוי 54/08 | 14. החלטת מיסוי 5457/11 | 15. החלטת מיסוי 6644/12 | מפתחות | מפתחות | 1. מפתח חקיקה | 2. מפתח פסיקה לפי הא-ב | 3. מפתח פסיקה לפי השנים | 4. רשימת ספרים ומאמרים | 5. מפתח ענינים
Mobile version: Enabled