Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חקירת עדים בבית המשפט – דין, אסטרטגיה, שיטות חקירה וטקטיקה

₪980.00
מק"ט: 17185

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Examination of Witnesses at Court

משפט אזרחי / סדר דין; משפט פלילי / דיני עונשין: פרופ' גבריאל הלוי: חקירת עדים בבית המשפט משפט אזרחי / סדר דין; משפט פלילי / דיני עונשין: פרופ' גבריאל הלוי: חקירת עדים בבית המשפט
אודות הספר

השער הראשון עוסק בדיני חקירת העדים

השער השני עוסק בקביעת אסטרטגיה ובהכנת התיק למשפט

השער השלישי עוסק בשיטות חקירה ובטקטיקה

הספר עוסק בהיבטים המשפטיים, האסטרטגיים, הטכניים והטקטיים של חקירת העדים תוך התייחסות מפורטת ל:

 • חקירה ראשית
 • חקירה נגדית
 • התנגדויות
 • חקירה חוזרת

בספר הסברים מפורטים אודות טכניקות חקירה תוך שימוש בדוגמאות רבות של חקירות.

הספר דן בין היתר בנושאים הבאים:

 • מהן טכניקות החקירה הנגדית שאכן "עובדות"?
 • כיצד להכין עד לקראת החקירה הנגדית כך שיטמון "מוקשים" לחוקר?
 • כיצד מתמודדים עם התערבות מצד בית המשפט בחקירה הנגדית?
 • האם בית המשפט רשאי להגביל בזמן (או בדרך אחרת) את חקירת העד?
 • כיצד מזהים שהצד היריב העלים ממך ראיות? כיצד פותרים זאת באופן שיפתיע אותו בבית המשפט מבלי לערב את בית המשפט?
 • כיצד משתמשים בטבלת סתירות? בטבלת השוואה? בטבלת מיקור עובדות?
 • כיצד יוצרים נרטיב משכנע בתיק ובאיזה שלב?
 • מדוע כדאי להימנע מרענון זיכרון של עד?
 • האם מותר לשאול עד על עברו הפלילי?
 • כיצד חוקרים עד מומחה, כיצד מכינים חוות דעת טובה וכיצד מכינים מומחה לעדות?
 • כיצד מתמודדים עם חוות דעת מומחה מטעם הצד היריב שהיא טובה יותר מחוות הדעת שבידכם? כיצד תוקפים ביעילות חוות דעת נוגדת?
 • מתי כדאי להתנגד? כיצד משתמשים בתבונה בהתנגדות?
 • באילו מצבים ניתן לשאול בחקירה הראשית שאלות מנחות ומדריכות?
 • האם נכון לעמת את העד עם סתירות בעדותו?
 • כיצד משתמשים בחקירה החוזרת ומתי מוותרים עליה?
 • כיצד משלבים את שפת הגוף בחקירה?
 • חקירה עדינה או חקירה אגרסיבית?
 • אילו טכניקות שליטה בעד הן טכניקות יעילות?
 • מהי טקטיקת החקירה של עד ישיר ומהי טקטיקת החקירה של עד מומחה?
 • כיצד מסווים את קו החקירה האמיתי שלכם מן הצד היריב ומבית המשפט?
 • מה עדיף? עדות בחקירה ראשית או תצהיר עדות ראשית?
 • כיצד מתמודדים עם עד שאינו רוצה להעיד בבית המשפט מבלי להכריחו להגיע?
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.

פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל.

ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

Mobile version: Enabled