Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

נכסים פטורים מעיקול – הגנה על נכסי החייב בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל

₪590.00 ₪390.00
מק"ט: 11900

מחבר: פרופ' פבלו לרנר

Exempted Assets In The Enforcement of Judgments and Bankruptcy Proceedings

דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' פבלו לרנר: פשיטת רגל / הוצאה לפועל: נכסים פטורים מעיקול - הגנה על נכסי החייב בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' פבלו לרנר: פשיטת רגל / הוצאה לפועל: נכסים פטורים מעיקול - הגנה על נכסי החייב בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל
אודות הספר

ספר זה עניינו אחת הסוגיות החשובות בדיני ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל – מהו הרכוש שאין ליטול מהחייב?

מציאת האיזון בין זכותם של הנושים להיפרע ובין ההגנה על כבודו המינימלי של החייב גוררת אחריה התמודדות עם גבולותיהם של הליכי האכיפה. חיבור זה, מביא בפני הקורא תמונה רחבה של הדין הישראלי בסוגיה הנידונה ולשם כך הוא מתבסס על ניתוח העקרונות העיוניים הנובעים מן החקיקה והפסיקה הרלבנטית ועל ההסברים הניתנים להם.

הספר תומך את יתדותיו גם על המשפט המשווה ולכן סוקר את שיטות המשפט האחרות, זאת על מנת להגיע לידי הבנה עמוקה של התיאוריה וכמקור השראה לדיון בתוככי הקהילה המשפטית בארץ.

הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים :

 • מנגנונים לאכיפת חיובים
 • עיקולים
 • זכות הקיזוז
 • חייבים מוגנים
 • הגנה על נכסים מכוח דיני תחרות
 • נושים מעקלים מול בעלי אינטרסים אחרים בנכס
 • המיטלטלין הפטורים מעיקול
 • הגנה על קורת הגג של החייב
 • משכנתא וההגנה בגין אי תשלומה
 • נכסים מוגנים בעיקולי צד שלישי
 • זכויות צד ג' המוגנות מכוח הגנה סוציאלי
 • עיקול זכויות אישיות וזכויות עתידיות

הספר אוזכר בהרצאה של שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן "תחולתה של הזכות החוקתית לקיום מינימלי בכבוד על אנשים החיים בעוני פרשנותם הראויה של דיני ההוצאה לפועל לאחר פסק־הדין בבג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי" עיוני משפט לז 2014, 195-234.

הספר אוזכר ב – הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014.

אודות המחבר

פרופ' פבלו לרנר מרצה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ומתמחה בדיני הוצאה לפועל. פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו"ל.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 1507/11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' משה אלבס ואח'
רע"א 2083/12 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' ניצה פדן

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"ק (ת"א) 33575-04-14‏ ‏ מרדכי מחניאן נ' עיריית בני ברק
.
תוכן עניינים | דברי פתיחה | פרק ראשון: מנגנונים לאכיפת חיובים | א. הוצאה לפועל | 1. כללית | 2. תפקידים במערכת ההוצאה לפועל | א) רשם ההוצאה לפועל | ב) מנהל לשכת ההוצאה לפועל | ג) כונס נכסים | 3. על אכיפה ישירה ואכיפה עקיפה | ב. בזיון בית המשפט | ג. פשיטת רגל | ד. פירוק חברות והקפאת הליכים | ה. פקודת המיִסים (גבייה) | ו. גביית קנסות | פרק שני: העיקול – מבט כללי | א. רכוש החייב כערובה לקיום החובות | ב. מהות העיקול | ג. ביצוע עיקול בהוצאה לפועל | 1. עיקול מיטלטלין | 2. עיקול מקרקעין | 3. עיקול צד ג | ד. עיקול זמני | ה. על האחריות בגין הטלת עיקול | 1. כללית | 2. אחריותו של מבקש עיקול זמני | 3. אחריות נזיקית של המעקל בהוצאה לפועל | 4. אחריות של רשם ההוצאה לפועל | 5. אחריותו של מנהל לשכת ההוצאה לפועל ובעלי תפקידים | 6. אחריות כונס הנכסים | 7. אחריות השמאי | 8. אחריות צד ג | 9. אחריות תורמת של החייב | פרק שלישי: חייבים מוגנים | א. מדינת ישראל כחייבת | ב. מדינות זרות ונציגויות דיפלומטיות | ג. מעמדה של הרשות הפלשתינית | ד. מעמדם של חברי הכנסת | ה. חסינות למוזיאונים | ו. מעמד "הערב המוגן" | ז. נקיטת הליכים נגד משקים חקלאיים משפחתיים | פרק רביעי: הגנה על נכסים מכוח דיני תחרות – נושים מעקלים מול בעלי אינטרסים אחרים בנכס | א. הנכס המעוקל שייך לאדם אחר | 1. השאלה בדבר חזקת הבעלות | 2. ביטול עסקה למראית עין | 3. העברת נכס במתנה | 4. נושה מעקל אל מול קונה לפי תקנת השוק | 5. עיקול ושימור בעלות | ב. הנכס המעוקל, מעוקל גם בידי זוכים אחרים | ג. נכס המעוקל הוא בבעלות משותפת | 1. כללית | 2. שיתוף בין בני זוג | 3. חשבון בנק משותף | ד. על הנכס המעוקל רובצים משכון או משכנתא | ה. על הנכס המעוקל רובץ שעבוד צף | ו. נושה- מעקל מול בעל עיכבון | ז. הזכויות נשוא העיקול הומחו | ח. שאלת המחאה של שטר | ט. עיקול וקיזוז | 1. זכות הקיזוז של בנק | 2. קיזוז בפשיטת רגל | 3. זכויות שאי- אפשר לקזזן | י. עיקול ערבות בנקאית ואשראי דוקומנטרי | יא. נכסים של חייב הנמצאים בחו"ל | לסיכום | פרק חמישי: המסגרת העיונית של נכסים הפטורים מעיקול | א. התפתחות הסוגיה | ב. הדרכים לקביעת נכסים מוגנים | ג. על מהותה של ההגנה על נכסי החייב | 1. הערה על איזון אינטרסים | 2. צרכים מינימליים | 3. הגנה מינימלית או הגנה מינימליסטית? | ד. סוגים שונים של הגנה על הנכסים | 1. הגנה מוחלטת והגנה יחסית | 2. הגנה קבועה או זמנית | 3. הגנות קוגנטיות ודיספוזיטיביות | 4. טיב ההגנה לפי הזוכים | ה. ההגנה על הנכסים – גם עניין של תועלת | 1. תועלת בהליכי גבייה | 2. בין יעילות לנוקשות | 3. יותר תועלת לזוכים ופחות פגיעה בחייב | א) התחשבות בסכום שיישאר אצל הזוכה כסכום פדיון | 1) מחיר נטו | 2) כאשר זוכים אחדים מתחרים | ב) אין לעקל נכסים ששוויים נמוך | ג) עקרון ההדרגתיות | ד) הגמשת כללי ההתמחרות | ה) אפשרות של מימוש רכוש על ידי החייב עצמו | ו. הערת סיכום | פרק שישי: המיטלטלין הפטורים מעיקול | א. מבוא | ב. דברי אוכל | ג. בגדים וכלי בית | 1. רשימת הפריטים בסעיף קטן 22 (א) 2 | 2. מיטלטלין פטורים "על פי הרפורמה" | (א) טלפון נייד או נייח | (ב) הטלוויזיה | (ג) מכונת כביסה | (ד) המחשב | (ה) הגבלה על שווי הנכסים | 3. מכשירים וכלי בית מוגנים בשיטות משפט אחרות | (א) ספרים | (ב) מכשירי מוסיקה | (ג) רכוש של ילדים | (ד) מכתבים פרטיים | (ה) עיטורים | (ו) חפצי אמנות | (ז) כלי נשק | (ח) מכשירים לטיפול בגינת הבית | (ט) תכשיטים | ד. תשמישי קדושה | 1. מהם תשמישי קדושה? | 2. הערה על קברים | ה. מכשירי עבודה | ו. כלים לאנשים עם מוגבלויות | 1. הרקע להוראה | 2. נכסים חיוניים לנכה | ז. חיות מחמד | ח. ההגנות אינן חלות לגבי מוכר הנכסים | ט. סוגיית עיקול המכונית | 1. כללית | 2. מכונית ודיור | 3. מכונית ככלי עבודה | 4. סוגיית רכב נכה | (א) כללית | (ב) שוויו של רכב הנכה ועקרון החלופה | (ג) עיקול ברישום לכלי רכב של נכה | (ד) מִ שכוּ ן כלי רכב של נכה | (ה) מעיקול מכונית לאי- חידוש רשיון הנהיגה | י. פריטים עם ערך מינימלי | יא. תוצאות של עיקול נכס מוגן | יב. חיית מחמד כנכס שאינו בר- עיקול | 1. מהי חיית מחמד? | (א) מקום הימצאותה של החיה | (ב) מטרת החזקתה של חיית מחמד | 2. על שווי החיה | 3. חיות מחמד או חיות עבודה? | 4. השפעת ההוראה על מעמדם המשפטי של בעלי חיים | (א) שאלת זכויותיהם של בעלי חיים | (ב) על סבלה של החיה עקב העיקול | (ג) חיית המחמד כנכס | 5. מִשכון ועיכבון של חיות מחמד | פרק שביעי: הגנה על קורת הגג של החייב | מבוא | א. דירת החייב בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל | 1. הפן האנושי והפן החברתי | 2. הפן התועלתני: היחס בין שווי הדירה לגובה החוב | 3. דירת מגורים | 4. גישות שונות להגנה על הדירה כלפי הנושים | 5. ההגנה על דירת החייב בישראל: שיטה דו- מעגלית | ב. המעגל הראשון: סידור חלופי בחוק ההוצאה לפועל | 1. מהו סידור חלופי? | 2. העובדות בעניין נגולה | 3. הקריטריונים למתן סידור חלופי | (א) מבחן אובייקטיבי: מתי מוצדק לממש את הדירה? | (ב) המבחן הסובייקטיבי: יכולתו הכלכלית של החייב | 4. סידור חלופי: דירה בעין או סכום כספי? | 5. קביעת גודל הסכום לסידור חלופי | 6. הישארות בדירה כסידור חלופי | 7. היווּ ן הסכום של סידור חלופי | 8. נטל ההוכחה | 9. דיור חלופי ברפורמה | (א) ייצוג משפטי | (ב) הגנה על כספי הדיור החלופי | 10 . דיירות מוגנת במשקים חקלאיים | 11 . כספים מוגנים בחוק ההתנתקות | 12 . דיור חלופי ועקרון תום הלב | ג. מעגל שני: החייב נשאר כדייר מוגן | 1. סעיף 33 לחוק הגנת הדייר | 2. הרקע להוראה | 3. הביקורת על ההוראה | (א) טיעון מתודולוגי | (ב) טיעון כלכלי | (ג) טיעונים אידיאולוגיים | ? 4. כיצד תצומצם תחולתו של סעיף 33 | 5. מדוע לא לבטל את האפשרות של דיירוּת מוגנת? | 6. דיירות מוגנת במקרה של מות החייב | 7. המועד להעלאת הטענה לקבלת מעמד של דייר מוגן | 8. רישום בידי כונס | 9. אי- תחולתו של החוק לפי סעיף 14 לחוק הגנת הדייר | 10 . הגנה על הדיור בחוק הירושה | ה. דיירות מוגנת במקרה של פירוק התא המשפחתי | 1. סעיף 40 א לחוק המקרקעין | 2. השימוש בסעיף 40 א בידי נושי בן הזוג | ו. הערה בשאלת עיכוב ההליכים | פרק שמיני: דיור חלופי בעת מימוש משכנתא לדירת מגורים | א. משכנתא ורכישת דירה | ב. הגנות על חייבים בגין אי- תשלום משכנתא | 1. הרפורמה בחוק הערבות | 2. ההגנה על החייבים בסעיף 81 ב 1 לחוק ההוצאה לפועל | (א) תחולת הוראה | (ב) פתיחת הליכים | (ג) הגבלה על סכום הגבייה | (ד) מתן אפשרות של חלוקת תשלום החוב | (ה) מנגנון מקסום הערך – מימוש עצמי | (ו) הסדרים לגבי שכר הטִרחה | (ז) תשלום האגרה | (ח) סייגים להגנה | 1) החייב עזב את הארץ | 2) לחייב דירה אחרת | 3) לחייב היתה כוונה להונות | 4) החייב נמצא בהליכי פשיטת רגל או הוטל עיקול או מונה כונס נכסים על הדירה | 5) סכום החוב עולה על 10% משאר החוב | (ט) הקשר בין סידור חלופי לבין ההגנה של סעיף 81 ב 1 | לסיכום | ג. מתן סידור חלופי במקרה של משכנתא | 1. מבוא | 2. התפתחות הפסיקה בעניין ויתור על הגנה בשטר משכנתא | (א) גישה פורמליסטית: פרשת רוזנר | (ב) מבחן ההתנהגות: פרשת שפייזמן | (ג) הרחבת ההגנה: פרשת מיסטר מאני | ד. השינוי בחוק ההוצאה לפועל | 1. דיור חלופי כהגנה קוגנטית | 2. תוצאות (משוערות) של ההוראה | (א) השפעה על קיום החוזה | (ב) קביעת משוכות גבוהות יותר להשגת אשראי | (ג) השפעה על נושים לא- מובטחים בפשיטת רגל | 3. חישוב הדיור החלופי | (א) משך תקופת הדיור החלופי | (ב) טיב הדירה ואזור המגורים | (ג) מתן אפשרות לחייב להישאר בדירה | (ד) חסינותם של כספי הדיור החלופי | (ה) ערכאה לדיון | (ו) שלילת ההגנה | (ז) ידיעתו של הלווה על הוויתור | 1) חובת ההסבר של הבנק | 2) נטל ההוכחה | 3) מירוץ התיישנות | (ח) ייצוג משפטי | (ט) תחילת החוק | (י) הוויתור על מעמד של דייר מוגן | (יא) תחולת הוויתור על בני משפחה | לסיכום | פרק תשיעי: נכסים מוגנים בעיקולי צד שלישי | א. עקרונות כלליים | 1. שיטת המחוקק בדבר נכסים מוגנים בעיקול צד ג | 2. האם יש מקום ליצור כספים מוגנים בדרך של היקש? | 3. עד מתי הכספים מוגנים? | 4. עקיבות ההגנה | ב. המהות הקוגנטית של ההגנה | 1. תחולת ההגבלה | 2. האם ישנה הצדקה להגבלה? | (א) הרקע לאיסור | (ב) גישה פטרנליסטית | (ג) שיקולים מערכתיים | (ד) לצמצם את היקף ההגבלה | (ה) העברת הגמלה בין בני הזוג | 3. תוקפו של איסור ההעברה או משכון כלפי צד ג | ג. נכסים מוגנים מכוחו של עקרון הפרדת הרכוש | 1. עיקול נכסים בנאמנות | (א) מבוא | (ב) חסינותו של נכס הנאמנות | (ג) הגנה על רכוש ההקדש | 1) מהות ההקדש | 2) הבדלים בין נאמנות ובין ההקדש | 3) הקדש ופשיטת רגל של יוצר ההקדש | 4) סייגים לחסינות של הנהנה בהקדש | 5) חובות ההקדש | (“protective trust”) (ד) נאמנות הגנתית | (ה) נאמנות קונסטרוקטיבית | 1) מה היא נאמנות קונסטרוקטיבית? | 2) נאמנות קונסטרוקטיבית וזכויות שביושר "תוצרת ישראל" | 3) ספקות לגבי הנאמנות קונסטרוקטיבית | (ו) נושא הנאמנות בקודקס | 2. עיקול נכסי העיזבון | (א) עיקול חלקם של היורשים | (ב) הסתלקות מן העיזבון | (ג) אי- פתיחתם של הליכי ירושה | 3. עיקול זכויות ביטוח | 4. הזכות לאיזון משאבים | פרק עשירי: זכויות צד ג המוגנות מכוח הגנה סוציאלית | א. הגנה על השכר | 1. הערה מקדמית | 2. שיטות שונות לחישוב החלק המוגן | 3. החישוב בשיטה הישראלית | (א) המעגל הראשון: הסכום המוגן מכוח החוק | 1) הקשר בין הסכום המוגן מעיקול ובין הבטחת הכנסה | 2) עיקול של שכר מינימלי | (ב) מעגל שני לקביעת סכום מוגן: חקירת יכולת | (ג) חריגים להגנה | (ד) התחשבות ברמת הכנסה פוטנציאלית | 4. ההגנה על חייבים "לא- שכירים" | (א) ההגנה על הכנסות הקיבוץ | (ב) הגנה על הכנסת העצמאי | 5. מקרה של הכנסות אחדוֹת | 6. מקבל המשכורת כזוכה – זכות קדימה | (א) זכות קדימה בפשיטת רגל | (ב) זכות קדימה בהוצאה לפועל | ב. חסינותם של פיצויי פיטורין | 1. אימתי פיצויי פיטורין מוגנים? | (א) זכות קדימה של פיצויי פיטורין | (ב) פיצויים ופשיטת רגל של החייב | ג. גמלאות פרישה | 1. עיקול סכום שהתגבש – הפניה | 2. מסגרת כללית: סעיף 8(ה) לחוק הגנת השכר | 3. גִ מלה לעובדי מדינה | 4. גמלת משרתי קבע בצה"ל | 5. גמלה שהיא תוצאה של חיסכון פנסיוני | 6. קצבאות סעד | ד. הגנה על מזונות | 1. מבוא: חיוב במזונות בהליכי אכיפה | 2. דמי מזונות כסכום מוגן | 3. מעמד מיוחד לנושה מזונות | (א) היעדר הגנות של חייב במזונות | (ב) הגנות על כספים אינן חלות על דמי מזונות | (ג) מזונות ואכיפה עקיפה | (ד) חייב מזונות שהוא נכה | 4. סוגיית דמי מזונות בעבר | 5. תזכיר חוק גביית דמי מזונות | 6. מעמד מועדף של חוב דמי מזונות מול נושים אחרים | 7. מעמדו של המוסד לביטוח הלאומי | 8. עיקול זמני | 9. דמי מזונות מן העיזבון | פרק אחד- עשר: עיקול זכויות אישיות וזכויות עתידיות | א. זכויות אישיות | 1. זכות אישית כזכות שאי- אפשר לעקלה | (א) מבוא | (ב) הקושי להגדיר "זכות אישית" | (ג) הכרעה של בית המשפט העליון בעניין אלוני | (ד) מקצוע וזכות אישית | (ה) ומה לגבי מכסת ביצים? | 2. זכויות מוסריות אינן בנות- עיקול | 3. זכויות אישיות ונכסים בעלי ערך סנטימנטלי | 4. פרטיות החייב – נכס מוגן? | (א) פגיעה בפרטיותו של החייב | (ב) על הגישה למאגרי מידע | (ג) בדיקת יכולתו או בדיקת התנהגותו? | ב. עיקול עתידי ועיקול של זכות שטרם התגבשה | 1. עיקול עתידי | 2. עיקול עתידי או מימוש נדחה? | 3. עיקול צף | 4. עיקול על הזכות לקבל אשראי | פרק שנים- עשר: הערה לגבי נכסים מוגנים בהליכי פשיטת רגל | א. מבוא | ב. הגנה על נכסי החייב | 1. מניעת הליכי הוצאה לפועל | 2. בדיקת חובות | ג. החלק החסין של השכר | ד. מימוש נכסים פעוטי- ערך | ה. על הקשר בין הפטר לנכסים מוגנים | 1. כללי | 2. אם לנכסים המוגנים ערך רב, ההפטר הופך לכדאי יותר | 3. כדי לקבל הפטר יש לוותר על נכסים מוגנים | ו. שיקולים תועלתניים | ז. הערה לסיום | הערות סיכום | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | מפתח ספרות | מפתח עניינים
חוקי יסוד | [חוק יסוד:] כבוד האדם וחירותו
חקיקה ראשית | [חוק] איזון משאבים | [חוק] איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 | [חוק] איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 | [חוק ה]ארכיונים, תשט"ו-1955 | [חוק ה]בוררות, תשכ"ח-1968 | [פקודת] ביזיון בית המשפט [1929] | [חוק] ביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 | [חוק] בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965 | [חוק] בית העצמאות, תשס"ט-2009 | [חוק ה]בנקאות (שירותים ללקוח), התשמ"א-1981 | [חוק] גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 | דבר המלך במועצה על ארץ ישראל | [חוק] דם טבורי, התשס"ז-2007 | [חוק] האזרחים הותיקים, תש"ן-1989 | [חוק] הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981 | [חוק לתיקון פקודת] הגבלת שכר הדירה (דירות), תשי"א-1951 | [חוק] הגנה על נוטלי הלוואות לדיור, התשס"ב-2002 | [חוק] הגנים הלאומיים, שמורות הטבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 | [חוק] הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 | [חוק] הגנת הדייר (בניינים חדשים), תשט"ו-1955 | [חוק] הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 | [חוק] הגנת השכר (תיקון מס' 6), תשכ"ט-1969 | [חוק] הגנת השכר (תיקון מס' 12), התשל"ז-1977 | [חוק] הגנת השכר (תיקון מס' 16), התשמ"ה-1985 | [חוק] הגנת השכר התשי"ח-1958 | [חוק ה]הוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 | [חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון 15), תשנ"ד-1994 | [חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון 19), תשנ"ט-1999 | [חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון 29), תשס"ט-2008 | [חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון 33), תשע"א-2011 | [חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון – איסור עיקול מחשב אישי), התשס"ו-2006 | [חוק] המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 | [חוק] המחאת חיובים, תשכ"ט-1969 | [חוק ה]הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 | [חוק ל]הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993 | [חוק] הספרייה הלאומית, תשס"ט-2008 | [פקודת ה]הקדשות | [חוק] השתלת איברים, התשס"ח-2008 | [חוק] זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) 2007 | [חוק] זכות יוצרים, התשס"ח-2008 | [פקודת ה]חברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 | [חוק ה]חברות, התשנ"ט-1999 | [חוק] חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 | [חוק ה]חוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 | [חוק ה]חוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 | [חוק ה]חוזים (תרופות), תש"ל-1970 | [חוק] חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951 | [חוק] חסינות מדינות זרות, התשס"ט-2008 | [חוק] יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 | [חוק] יישום הסכם ביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקון חקיקה), תשנ"ו-1996 | [חוק] יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 | [חוק ה]ירושה, התשכ"ה-1965 | [חוק] כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 | [חוק ה]כשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 | [חוק] לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961 | [חוק ה]מוזיאונים, התשמ"ג-1983 | [חוק] מוזיאון הכנסת, התש"ע-2010 | [חוק ה]מזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 | [חוק ה]מיטלטלין, התשל"א-1971 | [חוק] מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | [חוק ה]מכר, התשכ"ח-1968 | [חוק ה]מכר דירות, התשל"ג-1973 | [חוק ה]מכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 | [פקודת] מס הכנסה [נוסח חדש] | [פקודת ה]המסים (גבייה) | [חוק ה]מקרקעין, תשכ"ט-1969 | [חוק ה]מרכז לגבית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 | [חוק ה]משכון, התשכ"ז-1967 | [חוק] משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 | [חוק] משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 | [חוק ה]מתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 | [חוק ה]מתנה, התשכ"ח-1968 | [חוק ה]נאמנות, התשל"ט-1979 | [חוק] ניקוז והגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957 | [פקודת ה]נזיקין [נוסח חדש] | [פקודת ה]נזיקין (תיקון 10), תשס"ה-2005 | [חוק ה]נזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952 | [חוק] נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 | [חוק] נכי רדיפת הנאצים, התשי"ז-1957 | [‏חוק ה]נכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] | [חוק] נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 | [חוק לתיקון] סדר הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התש"ח-1958 | [חוק] עובדים זרים, התשנ"א-1991 | [חוק ה]עיטורים בצבא הגנה לישראל, תש"ל-1970 | [חוק ה]עיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב-1972 | [חוק ה]ערבות, התשכ"ז-1967 | [חוק ה]ערבות (תיקון), התשנ"ב-1992 | [חוק ה]ערבות (תיקון מס' 2), תשנ"ח-1997 | [חוק ה]פטנטים, תשכ"ז-1967 | [חוק] פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 | [חוק] פיצויי פיטורים (תיקון 18), התשנ"ח-1998 | [חוק] פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007 | [חוק ל]פיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף איידס), התשנ"ג-1992 | [חוק] פיקוח על השירותים הפיננסים, תשס"ה-2005 | [חוק ה]פיקוח על השירותים הפיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005 | [חוק ה]פיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 | [חוק] פיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 | [פקודת ה]פנסיות, 1925 | [פקודת ה]פנסיות, 1944 | [פקודת] פשיטת רגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 | [חוק לתיקון פקודת] פשיטת הרגל (מס' 3), התשנ"ו-1996 | [חוק] צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 | [חוק] קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 | [חוק ה]ריבית, תשי"ז-1957 | [חוק] רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 | [חוק ה]רשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך), תש"ס-2000 | [חוק] רשויות מקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 | [חוק ה]שומרים, תשכ"ז-1967 | [חוק] שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם-1980 | [חוק] שירות המדינה (גמלאות), תשט"ו-1955 | [חוק] שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 | [חוק] שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954 | [חוק] שירות מילואים, התשס"ח-2008 | [חוק] שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 | [חוק] שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 | [פקודת] שכר הדירה | [חוק] שכר מינימום, התשמ"ז-1987 | [חוק] שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום), (הוראת שעה) התשע"א-2001 | [חוק ה]שליחות, תשכ"ה-1965 | [חוק] תאגיד מים וביוב, תשס"א-2001 | [חוק ה]תגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 | [פקודת ה]תעבורה [נוסח חדש] | [חוק] תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005 | [חוק ה]תקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982
חקיקת משנה | תקנות ה]הוצאה לפועל, התש"ם-1979 | [תקנות ה]הוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002 | [תקנות] יישום תוכנית ההתנתקות (כספי פטורים מעיקול), התשס"ה-2005 | [תקנות] מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962 | [תקנות] מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 | [תקנות ה]מקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 | [תקנות ה]משכון (סדרי רישום ועיון), תשנ"ד-1994 | [תקנות] סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | [תקנות ה]ערבות, התשנ"ח-1998 | [תקנות] פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 | [תקנות ה]תעבורה, התשכ"א-1961
צווים | [צו ה]הוצאה לפועל (הפעלה של הוראות סעיף 68א לחוק), התש"ע-2010 | [צו ה]פיקוח על מצרכים ושירותים (יצור חלב), תשכ"ז-1967
הצעות חוק | [הצעת החוק] דיני ממונות תשע"א 2011 ("הקודקס האזרחי") | [הצעת חוק] הגנה על נוטלי משכנתה לדיור (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002 | [הצעת חוק] הגנת הדיירים, תשי"ג-1952 | [הצעת חוק] הגנת השכר (תיקון – איסור עיקול כספים בקופת גמל), התשס"ו-2006 | [הצעת חוק ה]הוצאה לפועל (תיקון מס'34), התשע"א-2011 | [הצעת חוק ה]ערבות (תיקון מס' 2), התשנ"א-1991 | [הצעת חוק] זכויות הנכים (תיקוני חקיקה), התשס"ט–2009 | [הצעת חוק] חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג, התשס"ט-2009 | [הצעת חוק] שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד-1954
תזכירי חוק | [תזכיר] חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' ...) (הקמת מסלול מזונות), התשע"א-2011 | [תזכיר לתיקון] חוק ההוצאה לפועל (2011)
נהלים של רשות האכיפה והגביה | נוהל בת-1 | נוהל בת-4 | נוהל בת-5 | נוהל בת-6 | נוהל בת-7 | נוהל בת-7 | נוהל בת-9
חקיקה מנדטורית Pensions Ordinance, Legislation of Palestine v. 1, 1926
חקיקה עות'מנית | [חוק ה]הוצאה לפועל העות'מני
חקיקה אוסטרית ABGB | Exekutionsordnung
חקיקה אוסטרלית Australia State Immunity Act
חקיקה איטלקית Codice Civile | Codice di Procedura Civile
חקיקה אנגלית Act against such Persons as make Bankrupts (1543) | Administration of Justice Act 1970 | Attachment of Earnings Act 1971 | Charities Act 2006 | Common Law | County Court Act [1984] | Courts and legal services act 1990 | Crown Proceedings Act 1947 | Elizabeth Act | Family Law Act | Human Rights Act | Insolvency Act 1986 | Insolvency Proceedings (Monetary Limits) (Amendment Order) 2004 | Patents Act | Small Debts Act | Supreme Court Act 1981 | United Kingdom State Immunity Act | Wage Attachment Abolition Act (1870)
חקיקה ארגנטינאית | חוק 14394 (משנת 1954) | CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
חקיקה אמריקאית | קודקס האזרחי של לואיזיאנה | 11 U.S.C.A | 15 U.S. CODE | Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (2005) | Bankruptcy Code 1 U.S.C. | Cal. Civil Procedure Code | Foreign Sovereign Immunities Act 1976 | TEXAS CONST. | US Foreign Sovereign Immunity Act, 1976 |State Immunity Act 1978 (sec. 13(5)) | FSIA 1603(d); 1610(1)(4)b
חקיקה גרמנית | BGB (קודקס האזרחי הגרמני) | ZPO (קודקס הפרוצדורה האזרחית הגרמנית) | Insolvensordnung
חקיקה ספרדית Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil | Partidas V 15, 1
חקיקה סקוטית Debtors (Scotland) Act 1987 | Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002
חקיקה פוארטו-ריקאנית | חוק 116 משנת 2003
חקיקה פורטוגלית Código Procesal Civil
חקיקה צרפתית Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l`Economie | Loi no 951 du 9 Juillet 1991 portant Réforme des Procédures Civiles d' Exécution | Code Civil | bien de famille (1909) | Code de Commerce | Loi du 1er. Août 2003 sur la Initiative Économique
חקיקה קוויבקית Loi sur les Employes Publics
חקיקה קולומביאנית Código Procesal Civil
חקיקה שוודית Utsökningsbalken
חקיקה שוויצרית Code Civil | Code des Obligations
המשפט הרומי Digesta 42.1.15.2 | Digesta 42.1.16-20
המשפט הקאנוני | קודקס קנוני, סעיף 115(3)
אמנות | אמנה האירופית לזכויות האדם | אמנה הבינלאומית בדבר זכויות של אנשים עם מוגבלויות (2006( | אמנה בדבר חסינות המדינות ורכושן, 2004 | אמנת ברן | אמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים, 1961 | אמנת וינה בדבר יחסים קונסולרים 1963 | מגילת האו"ם | העקרונות האירופיים בדיני ערבות | Vienna Convention on Diplomatic Relations 18 April 1961, United Nations
הסכמים | הסכמי האג משנים 1899 ו-1907 | הסכם קלוג-בריאנד משנת 1928
פסקי דין של בית המשפט העליון | רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פרום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ | רע"א 1096/97 אבו ג'ובה ואח' נ' פימן בע"מ ואח' | ע"א 3829/91 אבינועם וואלס נ' נחמה גת | רע"א 3692/07 אביסריס נ' אלברטל | ע"א 46/94 אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין | רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת-חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ | ע"א 5093/06 אגודת מדרשת ארץ ישראל (קדומים) אלון מורה נ' מדינת ישראל ואח' | רע"א 10826/05 אדר-גלוב בע"מ נ' בנק הדואר | ע"א 2452/01 אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | בר"ע 232/75 אטבה נ' רצבי | רע"א 7571/06 איטח (סעדה) נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ | דנ"א 7483/10 [עו"ד] אייל שוורץ נ' מרגלית כובשי | ע"א 3553/00 אלוני נ' זנד טל מכוני תערובת בע"מ | ע"א 5925/06 אלי בלום נ' אנגלו סכסון-סוכנות לנכסים (ישראל 1992) בע"מ | רע"א 8635/09 [עו"ד] אלי עבוד נ' פרדיה ואח' | ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי בע"מ | ע"א 5856/06 אמנון לוי נ' נורקייט בע"מ | רע"א 8791/00 אניטה שלם נ' טווינקו | רע"א 3036/02 אפקים השקעות בע"מ נ' פרסמן ואח' | דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"א 533/87 ארגון מושבים הפועל המזרחי בע"מ נ' ולך | בר"ע 178/70 בוקר נ' החברה אנגלו סאקסית לניהול ואח' | רע"א 2550/01 בירס נ' בנק משכן בנק הפועלים משכנאתות | ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן | ע"א 2000/01 בן בסט נ' רהב עין דור עו"ד הנאמנה בפשיטת רגל של נכסי דוד והדסה בן בסט | ע"א 7750/10 בן גיאת נ' הכשרת היישוב ביטוח בע"מ | בג"ץ 291/86 בן יעקב נ' המוסד לביטוח לאומי | רע"א 5727/04 בן עמי נ' ברסלב | ע"א 2082/06 בן עמי נ' עו"ד קידר ואח' | ע"א 3002/93 בן צבי נ' סיטין | ע"א 6416/01 בנבנישטי נ' כונס נכסים הרשמי | רע"א 6856/93 בנימין חוטר נ' גבריאל מוקד | ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב | ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו ואח' | ע"א 8482/01 בנק איגוד נ' סנדובסקי | ע"א 1062/09 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ד"ר ברוך בינר ואח' | ע"א 711/84 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' פישמן ואח' | רע"א 9025/03 בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואח' נ' עו"ד אלברט בן פורת ואח' | ע"א 790/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' גדי | רע"א 9025/03 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' הנאמן לנכסי פושט רגל יצק לוי | ע"א 1570/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' ציגלר | ע"א 7302/96 בנק המזרחי המאוחד נ' לילוף | ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' לאה נגר | רע"א 824/06 בנק הפועלים בע"מ נ' שלמה גרטי | ע"א 3352/07 בנק הפועלים נ' הורש ואח' | ע"א 4407/06 בנק הפועלים נ' זכריה | רע"א 6845/06 בנק הפועלים נ' טוריאל | ע"א 1202/95 בנק לאומי בע"מ נ' הנאמן על נכסי החייב סידי קאן | ע"א 1226/90 בנק לאומי בע"מ נ' הסתדרות הרבנים דאמריקה ואח' | רע"א 7126/98 בנק לאומי בע"מ נ' ציגנלאוב | ע"א 179/77 בנק לאומי לישראל בע"מ (הנהלה אזורית ירושלים) נ' הירשברג | רע"א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 10907/03 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' משרד הבריאות ואח' | רע"א 11152/05 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' פלונית | ע"א 9120/09 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' פלקסר | ע"א 6821/93 בנק מזרחי המאוחד בע"מ ואח' נ' מגדל כפר ושיתופי ואח' | ע"א 1507/11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אלבס | רע"א 7594/08 בנק מסד נ' בר | ע"א 4609/99 בעלי מקצוע נכסים (1997) בע"מ נ' ג'יי סטנלי סונדרס | רע"א 1642/12 בר נ' כלל החזקות עסקי בטוח בע"מ ואח' | רע"א 4038/09 ברונשטיין נ' בלינדר | רע"א 4445/96 בר-נוי נ' המוסד לביטוח לאומי | רע"א 5222/93 גוש 1992 בניין בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ | ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין | ע"א 5388/07 גיל נ' עו"ד דרזנר ואח' | רע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו ואח' | ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאלי חברה בע"מ | ע"א 1159/01 דג'לדטי ואח' נ' עו"ד רוזן | רע"א 7592/00 דואק ואח' נ' שטרית | רע"א 10860/05 דונר ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות ואח' | ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ נ' המפקח על הבנקים – בנק ישראל | בג"ץ 2605/05 החטיבה לזכויות האדם המרכז למשפט ולעסקים נ' שר האוצר ואח' | רע"א 2060/08 היועץ המשפטי לממשלה נ' זאבי אחזקות בע"מ והרפובליקה של בולגריה | ע"פ 1668/98 היועץ המשפטי לממשלה נ' נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים | ע"א 99/75 הימנותא נ' בדיחי | רע"א 1432/08 הירש כהן ואח' נ' בלולו ואח' | ע"א 824/80 המוסד לבטוח לאומי נ' עו"ד אמיתי המפרק של החברה עלמה (יצוא) בע"מ ואח' | ע"א 542/85 המועצה הישראלית לייצור ושווק כותנה בע"מ נ' אתא בע"מ | רע"א 4247/01 המועצה המקומית רמת השרון נ' ברוש | ע"א 445/87 הספקה חברה מרכזית לחקלאות בע"מ בפירוק נ' עמית קופת פנסיה בע"מ | בג"ץ 6446/96 העמותה למען חתולים נ' עיריית ערד ואח' | רע"א 7827/10 הראל עודד נ' West Nevada Inc | רע"א 7287/06 ובר נ' יונה | ע"א 4891/04 וינקלר נ' בנק הפועלים בע"מ | רע"א 8059/11 ונדר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | ע"א 404/87 וסינג נ' ורקר | רע"א 2404/01 וקנין ואח' נ' בראון ואח' | ע"א 7/66 זאליט נ' מורעדין | ע"א 2629/92 זיד אבושדיר נ' נונס הנכסים הרשמי | דנ"א 3368/03 זנד טל מכוני תערובת בע"מ נ' אלוני | רע"א 510/00 ח. רשף. קבלנים 1990 בע"מ נ' ענבר | ע"א 673/69 ח' ארגלזי (פושט רגל) נ' ח' אזולאי עו"ד הנאמנת בפשיטת רגל על נכסי ח' ארגלזי ואח' | ע"א 704/76 חביב נ' בנק ברקליס דיסקונט ואח' | ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום | ע"א 10148/05 חברה תדי ירושלים בע"מ נ' כץ שינבאן | רע"א 5211/97 חיטים מכון תערובת בע"מ נ' טנא אגודה שיתופית מרכזית לשיווק תוצרת חקלאית בשיראל | ע"א 1662/99 חיים נ' חיים | ר"ע 338/83 חפציבה חברה לבנין עבודות ופיתוח בע"מ נ' גפני | ע"א 5752/91 חרזאן נ' הכנ"ר | רע"א 7537/04 טואטי נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ | רע"א 5593/02 טולדו נ' בנק דיסקונט | ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' צבאח | ע"א 6529/96 טקסטיל ריינס נ' רייך | ע"א 7221/01 י. ג. רובינשטיין יצור וסחר נ' שובל ואח' | רע"א 5368/01 יהודה ואח' נ' עו"ד תשובה ואח' | ע"א 3190/99 יוסף שוקר ואח' נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ | ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי | ע"א 8098/09 כהן נ' בנק איגוד | רע"א 720/03 כהן נ' בנק טפחות לישראל בע"מ | רע"א 8233/08 כובשי נ' שוורץ | ע"א 2328/97 כוכבי נ ארפלד | ע"א 110/89 כונס כמפרק בנק צפון אמריקה הרשמי נ' גלבוע | ע"א 5955/09 כונס נכסים עו"ד יעקב אמסטר ואח' נ' מרשה טאובר טוב ואח' | ע"א 2886/92 כתבי נ' אלגוב | ע"א 2493/10 לבדן נ' עו"ד רונן בנדל ואח' | רע"א 4209/98 לוי נ' בנק לאומי לישראל | ע"א 509/00 לוי נ' ברכה | ע"א 1516/99 לוי נ' חיג'אזי | רע"א 134/88 לוי נ' כקשור | ע"א 5709/99 לוין נ' שילר עו"ד | רע"א 6770/94 ליוס נ' ליוס | רע"א 1690/00 מ.ש. קידוחי הצפון בע"מ נ' א' אבגל טכנולוגיה בע"מ | ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ | רע"א 9667/07 מדינת ישראל נ' כלל שירותים פיננסים ואח' | רע"א 2094/07 מוחמד אבו אלחוף נ' מועצה מקומית טורעאן | רע"א 5935/07 מועצה מקומית ירכא נ' חביש | בג"ץ 5168/93 מור נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' | ע"א 328/94 מילר נ' יוסף | ע"א 9136/02 מיסטר מאני ישראל בע"מ נ' רייז | ע"א 511/88 מנדלבאום נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון | בג"ץ 5578/02 מנור ואח' נ' שר האוצר ואח' | ע"א 1679/01 משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ נ' שפייזמן | ע"א 6574/99 משרד השיכון נ' עו"ד בנימין קרייתי | רע"א 7700/95 נגולה נ' חזן | ע"א 4644/92 נובל נ' כונס הנכסים הרשמי | רע"א 1821/98 ניקו בדים בע"מ נ' בנק דיסקונט | רע"א 1341/09 נסרי נסור ובניון בע"מ נ' מועצה מקומית ראמה | ע"א 417/70 סויקר נ' שחר | ע"א 8564/06 סולטאני נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | ע"א 2907/04 סופיוב נ' עיזבון המנוח בכור סופיוב ז"ל | רע"א 1565/95 סחר ושרותי ים בע"מ נ' חברת שלום וינשטין | ע"א 4372/91 סיטין נ' סיטין | בג"ץ 10662/04 סלאח חסן ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' | ע"א 4459/94 סלמונוב ואח' נ' שרבני ואח' | ע"א 838/75 ספקטור נ' צרפתי | רע"א 1016/08 ע.א.מ. קונדוס בע"מ נ' אגס ירוק בע"מ | ע"א 45/90 עבאדח נ' עבאדח | ע"א 1899/12 עופר נ' עו"ד ארז חבר ואח' | ע"א 5964/03 עיזבון המנוח אדוארד ארידור נ' עריית פתח תקוה | ע"א 4682/92 עיזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלישט בע"מ ואח' | רע"א 6621/08 עיני נ' שיפריס | ע"א 10233/04 עיריית יהוד נ' י.ר.א.ב. שירותי נוי 1985 בע"מ ואח' | ע"א 1167/01 עיריית ראשון לציון נ' בנק הפועלים | רע"א 1684/96 עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' מפעלי נופש חמת גדר | בג"ץ 366/03 עמותת מחוייבות לשלום וצדק חברתי ואח' נ' שר האוצר ואח' | רע"א 10343/05 עמידר חברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' נגה | בע"מ 4937/11 עמרם נ' עמרם ואח' | ע"א 4374/98 עצמון נ' עו"ד אורי רפ | ע"א 371/89 פורד נ' שכטר | ע"א 3301/08 פטל נ' עו"ד שמעון אור | רע"א 1132/94 פי.אף.איי. אסטבלישמנט נ' רוזנר | ע"א 6899/97 פייבושביץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' | רע"א 631/07 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי | רע"א 5137/11 פלוני נ' עו"ד עודד הכהן ואח' | בע"מ 4870/06 פלוני נ' עיזבון המנוח פלוני | ע"מ 5141/09 פלוני נ' פלוני | דנ"א 6618/07 פלוני נ' צה"ל | רע"א 1056/11 פלונית נ' כונס נכסים הרשמי ואח' | רע"א 8010/08 פלקסר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | בג"ץ 5304/92 פר"ח נ' שר המשפטים | רע"א 1084/04 פרירון חברה להשקעות פיתוח ובניין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ ואח' | ע"א 3295/94 פרמינגר נ' מור | רע"א 4664/06 צארום נ' פרלמוטר ואח' | בע"מ 10916/03 צה"ל – מדינת ישראל ואח' נ' פלונית ואח' | ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן | ע"א 735/07 צמרות חברה לביניין נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ | ע"א 455/89 קולומבו נ' בנק למסחר בע"מ | רע"א 8365/05 קירמה נ' בנק יורוטרייד בע"מ | ע"א 9291/04 קלמן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ | ע"א 3756/90 קרסו נ' קרסו | רע"א 9399/05 ר.מ. צמיגי אחים (1995) בע"מ נ' גולדברג ואח' | רע"א 7864/08 רביבו נ' בנק לאומי לישראל | ע"א 8764/08 רוט נ' בנק מרכנטיל דיסקונט בע"מ | ע"א 148/77 רוט נ' ישופה בניה בע"מ | ע"א 314/07 רון נ' בנק לאומי | ע"א 8459/99 רייסנר נ' עזבון בקרו שירטו ז"ל | ע"א 3546/06 רייפר נ' רייפר ואח' | רע"א 294/88 רכטר נ' מפרק חים שכטר בע"מ | ע"א 790/85 רשות שדות התעופה נ' גרוס ואח' | רע"א 4381/03 ש. כ. מאגרי אנוש בע"מ נ' ז. מ. מותגי אופנה בע"מ | ע"א 4/84 שטאל נ' עמידר בע"מ ואח' | ע"א 10308/06 שטוב נ' כונס נכסים הרשמי | ע"א 8792/00 שטיינמץ נ' בנק משכן בנק הפועלים למשכנתאות | ע"א 6301/07 שטרן נ' עו"ד בויאר ואח' | רע"א 8113/00 שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ | רע"א 11913/04 שפרניק נ' טפחות בנק למשכנתאות בע"מ | רע"א 2283/06 שקור נ' מועצה מקומית שעב, תק-על 2006(3) 1069 (2006) | ע"א 834/75 שרה זיק נ' מדינת ישראל | רע"א 1722/11 תשובה נ' שדה עוזיה משוב עובדים של העובד הציונים | ע"א 776/80 Israel British Bank (London) ltd. in liquidation נ' עזבון ולטר נתן ויליאמס | ע"א 10780/08 Realit Consulting Limited נ' הורביץ ואח' | רע"א 7092/94 the Queen of Right in Canada נ' אדלסון
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | ע"א (מחוזי-ת"א) 3209/99 אביבי נ' יהודיה | בש"א (מחוזי-י-ם) 1008/06 אגודת מדרשת אלון מורה נ' מדינת ישראל ואח' | בש"א (מחוזי-ב"ש) 6456/03 אוליקר נ' הכנ"ר | ה"פ (מחוזי-י-ם) 4318/05 אונגר ואח' נ' הרשות הפלסטינית ואח' | ע"א (מחוזי-חי') 1090/96 אורון נ' אורון | ע"א (מחוזי-נצ') 3030/03 אורות עמקים בע"מ נ' דראושה | ה"פ (מחוזי-י-ם) 34589-12-10 אזובל אנריקה (בפשיטת רגל) נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ | בר"ע (מחוזי-ב"ש) 530/06 אזוטופ בע"מ נ' הייב | ע"א (מחוזי-י-ם) 2094/08 [עו"ד] אייל שוורץ נ' כובשי | ע"א (מחוזי-ת"א) 2388/05 אינס נ' סלפוי | פשר (מחוזי-ת"א) 1617/01 [עו"ד] איתן ארז נ' קליש | ת"א (מחוזי-ת"א) 2176/08 אלבס אחזקות בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 13911/96 אלומנקריס נ' שמש | פש"ר (מחוזי-י-ם) 4320-07 [עו"ד] אמיר ליבונטין נ' לוי | פש"ר (מחוזי-ת"א) 1853/06 ארז חבר עו"ד נ' אלקולומברי | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2647/05 בדוסי נ' בנק טפחות למשכנתאות | ה"פ (מחוזי-ת"א) 385/07 בדוסי נ' בנק מזרחי טפחות | ת"א (מחוזי-י-ם) 1544/99 בן דוד נ' בן מחמוד דאור חסין ואח' | בר"ע (מחוזי-ב"ש) 526/05 בן ורון נ' בנק העצמאות | בר"ע (מחוזי-י-ם) 863/09 בן חמו נ' פלאפון תקשורת בע"מ | בש"א (מחוזי-י-ם) 4487/08 בן עמי נ' עו"ד יאיר כהן | פש"ר (מחוזי-י-ם) 2268/05 בן עמי נ' עו"ד יאיר כהן הנאמן על נכסי החייב | ה"פ (מחוזי-ת"א) 1823/92 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' אלברט סבג | ע"א (מחוזי-ת"א) 2724/03 בנק הדואר נ' אדר גלוב בע"מ | ה"פ (מחוזי-י-ם) 4032/05 בנק הפועלים בע"מ נ' שלום | בר"ע (מחוזי-י-ם) 1059/05 בנק הפועלים נ' בן ברוך | ה"פ (מחוזי-י-ם) 4032/05 בנק הפועלים נ' שלום ואח' | בר"ע (מחוזי-חי') 3670/01 בנק ירושלים בע"מ נ' ירמקוב' ואח' | ה"פ (מחוזי-מרכז) 13815-07-09 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' דוד ואח' | בר"ע (מחוזי-חי') 828/06 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' ברזני | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2367/05 בנק מזרחי מאוחד בע"מ נ' רביד | בר"ע (מחוזי-חי') 3018/08 בנק מסד נ' בר | בש"א (מחוזי-ת"א) 10531/02 ברקט נ' בן זיקרי | פר"ק (מחוזי-ת"א) 1526/07 בתרון נ' טיולי השלושה תיור בע"מ | ע"מ (מחוזי-י-ם) 23939-01-11 גד אדרי עו"ד נ' פקיד שומה ירושלים | ה"פ (מחוזי-ת"א) 287/08 [עו"ד] גד שילר נ' מדינת ישראל | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2999/05 גולדבלט נ' בנק אוצר החייל בע"מ | במ"ת (מחוזי-ב"ש) 20657/09 גיגי ניסים נ' מדינת ישראל | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2662/04 גל קור בע"מ נ' קרן מקפת | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1540/02 גפני נ' בנק לאומי למשכנתאות | פש"ר (מחוזי-חי') 598/03 דאוי נ' נשר | ה"פ (מחוזי-י-ם) 2270/03 דהים נ' ח'טאב ואח' | ע"א (מחוזי-ב"ש) 1116/02 דוד כהן עו"ד נ' הררי ואח' | בר"ע (מחוזי-ת"א) 302/93 דוד נ' בנק הפועלים בע"מ | ע"א (מחוזי-חי') 3470/06 דורון רז, עו"ד נ' מדינית ישראל, אגף מס הכנסה | בר"ע (מחוזי-י-ם) 3149/01 דיל נ' מונטיליו | בש"א (מחוזי-י-ם) 3089/05 דיליאן אבישי נ' עו"ד שמעון אורי בתפקידו כנאמן | ע"א (מחוזי-חי') 287/04 דלק בלסקי שותפות לשיווק דלקים בע"מ נ' נאדר ריאן בע"מ | ת"א (מחוזי-מרכז) 6525-08-08 דקר נ' אייבי פומרנץ (המנוח) ואח' | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2546/07 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' אבולעפיה | בר"ע (מחוזי-י-ם) 660/08 הולנדר נ' משעול | ב"ש (מחוזי-ת"א) 11196/07 הועדה לתכנון ובניה תל אביב ואח' נ' הילה ר.ג. יועץ ואח' | בש"א (מחוזי-ת"א) 8920/97 היחידה הארצית לשומה פקיד שומה תל אביב נ' צברי אילון | בש"א (מחוזי-חי') 2823/07 המועצה המקומית כפר משהד נ' ר"ח יצחק קרמן הנאמן של סכס פהר בע"מ | ח"א (מחוזי-י-ם) 8002/02 המפקח על הבנקים נ' בנק בינלאומי הראשון של משכנתאות בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1190/04 הנציגות של הרפובליקה דמוקרטית של קונגו נ' 767 Third Avenue Ass ואח' | בש"א (מחוזי-ת"א) 9767/08 הרשות הפלסטינית נ' נתן פלד ואח' | ה"פ (מחוזי-ת"א) 744/08 וורשה נ' בנק מזרחי, תק-מח 2010(2) 21656 (2010) | ה"פ (מחוזי-ת"א) 156/07 ויסמן רובינא נ' בנק המזרחי בע"מ | ת"א (מחוזי-י-ם) 3283/01 זילברג ואח' נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ואח' | בש"א (מחוזי-ת"א) 15465/06 זלצמן נ' עו"ד בלופרב ואח' | ע"א (מחוזי-ת"א) 1152/05 חברת בעלי מקצוע (נכסים) בע"מ נ' מדינת ישראל | המ' (מחוזי-חי') 5626/86 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' א. לוי בוני בניין בע"מ | ע"א (מחוזי-י-ם) 898/05 חן נ' גכט ואח' | בש"א (מחוזי-ת"א) 10399/02 טולדו נ' בנק דיסקונט | בש"א (מחוזי-ב"ש) 9637/01 י. שפלר נ' הכנ"ר | בר"ע (מחוזי-ב"ש) 510/08 יהודה נ' בנק מזרחי | בש"א (מחוזי-חי') 8671/02 יורם נ' בנק לאומי סניף טירת הכרמל | ת"א (מחוזי-חי') 595/02 כהן נ' כהן | ת"א (מחוזי-מרכז) 323-06-09 כהן נ' שטריקר | בש"א (מחוזי-ב"ש) 5672/07 כנ"ר דרום נ' עמרה | ע"א (מחוזי-נצ') 122/98 לוי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | בר"ע (מחוזי-ב"ש) 736/04 לוסקי נ' דקר | ת"א (מחוזי-ת"א) 1061/02 מאירון נ' בנק מזרחי המאוחד בע"מ | ב"ש (מחוזי-ת"א) 6269/08 מדינת ישראל – משטרת ישראל והנהלת בתי הדין הרבנים ואח' נ' וזיאגל | ע"א (מחוזי-ת"א) 4065/04 מדינת ישראל נ' כלל | בר"ע (מחוזי-י-ם) 846/03 מדינת ישראל נ' פימשטיין | בר"ע (מחוזי-י-ם) 2315/00 מדינת ישראל נ' פרידמן | ת"א (מחוזי-חי') 830/07 מזרחי נ' בנק לאומי למשכנתאות | בר"ע (מחוזי-י-ם) 2290/96 מינהל מקרקעי ישראל נ' הוכברג | פש"ר (מחוזי-ת"א) 1427/00 [עו"ד] משה שפורן נ' עיזבון גבראיל טורנר ז"ל ואח' | בש"א (מחוזי-חי') 9685/06 [עו"ד] נחום פישהנדלר הנאמן לנכסים החייבים ואח' נ' צור ואח' | פש"ר (מחוזי-חי') 591/02 [עו"ד] נחום פישהנדלר נ' צור ואח' | בש"א (מחוזי-חי') 2799/06 נפתלי נשר, עו"ד נ' כנ"ר מחוז חיפה ואח' | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1057/08 עאדל אשווח נ' משרד הבריאות | ע"א (מחוזי-ת"א) 480/82 עבד אלכרים אלטורי נ' רשות שמורות הטבע | פש"ר (מחוזי-ת"א) 916/89 עו"ד אזולאי נ' שלמה שחמרוב | ע"א (מחוזי-חי') 1378/97 עויסאת עסאם נ' בנק הפועלים | ה"פ (מחוזי-ב"ש) 877/93 עוף הנגב בע"מ נ' עו"ד קירש | בר"ע (מחוזי-י-ם) 3024/01 עזר נ' בנק המזרחי | ע"א (מחוזי-חי') 4072/07 עטיה נ' עו"ד שאדי חנא | עש"א (מחוזי-חי') 476/08 עיריית אלשאג'ור נ' קרן השתלמות ואח' | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1785/01 עמית פינס כנוס נכסים נ' אריאלה ערביאנס בע"מ | ת"א (מחוזי-ב"ש) 4020/05 עמר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | פש"ר (מחוזי-י-ם) 5313/08 [עו"ד] ענת גרין, נאמנת נ' קארולין גזאוי | ע"א (מחוזי-ת"א) 1988/06 [עו"ד] ערן לב נ' מדינית ישראל | בר"ע (מחוזי-חי') 1306/04 פהד נ' בנק הפועלים | ה"פ (מחוזי-ת"א) 591/08 פולדיאן נ' בנק טפחות | ת"א (מחוזי-ת"א) 18702/02 פולסקי נ' גלקסי | ה"פ (מחוזי-י-ם) 7270/08 פירו נ' כהן | בר"ע (מחוזי-י-ם) 2369/06 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי | ע"מ (מחוזי-י-ם) 590/04 פלוני נ' פלונית | עמ' (מחוזי-ת"א) 1176/08 פלונית נ' משרד הבטחון | בר"ע (מחוזי-י-ם) 2062/96 פרסום בינלאומי סטיריקון (1993) בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | ע"מ (מחוזי-ת"א) 1128/02 צה"ל נ' ס.ת. ואח' | ע"מ (מחוזי-ת"א) 1035/01 צה"ל נ' ר.ב. | ה"פ (מחוזי-י-ם) 627/01 צ'נוב נ' בנק לאומי למשעתנאות בע"מ | ה"פ (מחוזי-חי') 231/06 קורבנקוב נ' בנק הפועלים בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 200842/98 קורן נ' כהן | פש"ר (מחוזי-חי') 786/08 קיסלב נ' כונס הרשמי מחוז חיפה | בר"ע (מחוזי-חי') 1341/05 קיפניס נ' בנק הפועלים בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1967/07 קרמה נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 1920/01 ראובן נ' בנק מזרחי | בר"ע (מחוזי-ת"א) 2540/05 רביבו נ' בנק לאומי לישראל | ת"א (מחוזי-ת"א) 1575/06 רונית מור נ' בנק הפועלים בע"מ ואח' | ע"א (מחוזי-חי') 3470/06 רז נ' משרד האוצר אגף מס הכנסה | ה"פ (מחוזי-ת"א) 157/01 רייז נ' מיסטר מאני ישראל בע"מ | ע"א (מחוזי-ת"א) 1100/08 רפאל שטוב עו"ד נ' הרב בן דהן אליהו מנהל בתי הדין הרבניים | רע"א (מחוזי-חי') 14468-06-10 שטרית נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | ע"א (מחוזי-ת"א) 1086/06 שיינברג נ' שרגא בודה | ע"א (מחוזי-ת"א) 2911/00 שפיר נ' וקנין | פש"ר (מחוזי-חי') 492/03 [עו"ד] שפירא נ' מאפיית דידוביץ ובניו בע"מ | בר"ע (מחוזי-ת"א) 284/05 שרפ נ' בנק לאומי | ת"א (מחוזי-י-ם) 7088/05 ששון נ' יוסף | ע"א (מחוזי-ת"א) 2155/09 תדמיר אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' יעל ירון ואח' | תא"ק (מחוזי-ת"א) 1898/08 תחסין מרעי חאג' יחיא נ' בנק קדסיה לישראל בע"מ | ה"פ (מחוזי-ת"א) 549/07 Realit Consulting Limited נ' אורן הורוביץ ואח'
פסקי דין של בתי משפט השלום | רע"צ (שלום-ב"ש) 18970-02-11 אוגינסקי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ | ת"א (שלום-נת') 7842/04 אי. איי. אם טכנולוגות בע"מ נ' מדינת ישראל | רע"צ (שלום-ת"א) 38632-03-12 אילת נ' רשות השידור | ה"פ (שלום-חי') 3078-11-08 ארגוב ואח' נ' בנק דיסקונט | רע"צ (שלום-חי') 21533-07-09 ביסמוט נ' בן שטרית | רע"צ (שלום-חד') 1712-10-11 בן דוד אחיון נ' חיים קליאוט בע"מ ואח' | רע"צ (שלום-ת"א) 22765-01-12 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' מלכה | רע"צ (שלום-נצ') 20201-09-09 בנק הפועלים סניף בית שען בע"מ נ' סלחמאן ואח' | ת"א (שלום-ת"א) 25847/06 בנק לאומי למשכנתאות נ' יחיא שאול ואח' | רע"צ (שלום-ת"א) 14332-07-11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' פתחי אבו אלחלואה ואח' | בעש"א (שלום-ת"א) 8295-03-12 בנק ערבי ישראלי נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים | בש"א (שלום-חד') 857/04 ברדה נ' מדינת ישראל | רע"צ (שלום-רמ') 37031-04-10 ברוך ואח' נ' נור ואח' | ה"פ (שלום-הרצ') 1887-07-07 ברלר נ' איילון חברה ביטוח בע"מ | ה"פ (שלום-ת"א) 200310/08 ברקוביץ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | ת"א (שלום-י-ם) 2905/05 [עו"ד] גד פלד נ' מדינית ישראל | ה"פ (שלום-הרצ') 80/05 גלעד ואח' נ' גלעדי ואח' | רע"צ (שלום-קר') 36505-03-10 המועצה המקומית סג'ור נ' רעראר | ה"פ (שלום-י-ם) 569/06 וייס נ' וייס ואח' | ת"א (שלום-ת"א) 103073/97 זהבי נ' מדינת ישראל | רע"צ (שלום-קר') 45580-01-11 זיאד בעראר נ' המועצה המקומית סאג'ור ואח' | רע"צ (שלום-ת"א) 9112-04-12 זיו נ' דורון נאמנויות בע"מ | תא"מ (שלום-ת"א) 47171-10-11 זילבר נ' מדינת ישראל | ת"א (שלום-רמ') 2737/06 חביב רובי נ' שלומית ראובן | ת"ק (שלום-עפ') 45839-09-11 חיט נ' קיבוץ תל יוסף | ת"א (שלום-חד') 15955-02-10 חנוביץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | ת"א (שלום-ת"א) 199207/02 יאיר ש. שווק בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ | בש"א (שלום י-ם) 8991/06 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדרוביץ ואח' | ה"פ (שלום-ת"א) 200481/04 כלל שירותים פיננסים בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' | ת"א (שלום-טב') 1248/97 לוי נ' בנק לאומי | רע"צ (שלום-ת"א) 69/09 לויתן נ' בנק דיסקונט סניף ראשי ת"א | תא"מ (שלום-ת"א) 13031-09-09 ליאם מימון השקעות בע"מ נ' חזות | רע"צ (שלום-ת"א) 40704-12-09 מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים נ' רחמים סמיה | ת"א (שלום-ת"א) 19254/04 מדינת ישראל נ' חברת בעלי מקצוע (נכסים) בע"מ | ב"ש (שלום-ב"ש) 4159/07 מדינת ישראל נ' לא ידוע | ת"א (שלום-חי') 17169/04 [עו"ד] מיכל סער ואח' נ' טישלר לאה | ה"פ (שלום-ת"א) 200675/07 חב' מעבדות גלקסי אלקטרונקיס (1985) בע"מ נ' עיריית תל אביב ואח' | ת"ט (שלום-ב"ש) 28257-02-11 מרדכי צ'ייפרוט נ' עיריית באר שבע | ת"ט (שלום-נת') 7915-01-10 משה הרשטיג נ' דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ | ה"פ (שלום-ת"א) 200725/06 סקאל ספורט בע"מ נ' ר.ב. ביזאר ושו' 2005 בע"מ ואח' | בש"א (שלום-חי') 12062/05 עיזבון המנוח שוורץ הרמן נ' חווה לובה | תא"ק (שלום-קר') 1952-04-09 עינה נ' בנק טפחות בע"מ | ה"פ (שלום-ת"א) 176686/01 עיני ואח' נ' עיני ואח' | ה"פ (שלום-ת"א) 200883/06 עמר נ' הפניקס בע"מ ואח' | ת"א (שלום-ת"א) 76872/04 [עו"ד] ערן לב נ' מדינת ישראל | תא"ק (שלום-רמ') 32668-06-10 פולטיגר ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | ה"פ (שלום-ת"א) 200098/07 פייטון נ' בנק הפועלים בע"מ | ת"א (שלום-ת"א) 13379/05 פלד נ' פלד | רע"צ (שלום-אי') 49551-01-12 פפקין נ' דרמון | ת"א (שלום-י-ם) 19309/97 פרידמן נ' כץ | ה"פ (שלום-ת"א) 200237/05 פרס נ' פרס ואח' | ת"א (שלום-חד') 18315-02-12 צבי בלסקי חברה להובלות בע"מ נ' רם-הובלות שפרעם בע"מ ואח' | בש"א (שלום-ת"א) 202020/09 צבר –מפלגת הצעירים של ישראלי נ' וי אס ד' אינטראקטיב מדיה בע"מ | ה"פ (שלום-חי') 383/02 רז נ' הממונה על הגבייה | ת"א (שלום-ת"א) 39859/08 רמי טוטיאן ואח' נ' הוצאה לפועל פתח תקווה | בש"א (שלום-חי') 20133/04 שביב יזמות ופיתוח בע"מ ואחרים נ' תורג בע"מ | ת"א (שלום-חי') 3634/07 שגב נ' לודמילה אשורוב | ת"א (שלום-י-ם) 4340/05 [עו"ד] שוורץ כונס נכסים נ' כובשי | ת"א (שלום-ראשל"צ) 2517/03 [עו"ד] שחר הררי נ' חסידה יעקובי | ת"א (שלום-ת"א) 53338/07 שטיפמן נ' מגדל | ת"א (שלום-חי') 5989/06 שטרן נ' עיריית חיפה | ת"א (שלום-י-ם) 8190/04 [עו"ד] שי גרוס נ' יצחקי יגאל, יצחקי שושנה
פסקי דין של בתי הדין לעבודה | ב"ל (אזורי-ת"א) 2285/08 אלטורי קאיד נ' המוסד לביטוח לאומי | ב"ל (אזורי ת"א) 1813/09 יער נ' המוסד לבטוח לאומי | ע"ע (ארצי) 309/03 לוי נ' קרן מרכזית לפיצויים פיטורים בע"מ | עב"ל (ארצי) 391/06 עמר נ' המוסד לביטוח לאומי | ע"ב (אזורי-ת"א) 6370/07 ק' מ' ק' בניה תשתיות ופיתוח בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ
פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה | תמ"ש (משפחה-י-ם) 2480/04 ב.ס. נ' נ.מ. | תמ"ש (משפחה-ת"א) 1993/07 ד' פ' א' נ' א' א' | תמ"ש (משפחה-חי') 11062-09-08 ס.א. נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ | תמ"ש (משפחה-ת"א) 80520/98 פלונית נ' אלמוני ואח' | תמ"ש (משפחה) 106990/97 ר.ב. נ' צה"ל | ע"ר (משפחה-י-ם) 9956-03-12 ש.א. נ' ר.ג.א.
תיקי הוצאה לפועל | תיק הוצאה לפועל 0112658820 בילו נ' ביטון | תיק הוצאה לפועל באר שבע בנק פלוני למשכנתאות נ' החייב | תיק הוצאה לפועל 12157-07-2-03, ה"ח נ' בנק אגוד לישראל בע"מ | תיק הוצאה לפועל (נת') 1600163100 הזוכה נ' החייב | תיק הוצאה לפועל [נת'] 161234096 הזוכה נ' החייב | תיק הוצאה לפועל 0315514090 הזוכה נ' מדינת ישראל | תיק הוצאה לפועל 0310743101 (י-ם) הזוכים נ' החייבים | תיק הוצאה לפועל (י-ם) 03-12157-07-2 ח"ח נ' בנק איגוד לישראל | תיק הוצאה לפועל (חד') 7-04-12786-12 [בעניין] חיים עטר | תיק הוצאה לפועל (י-ם) 03-34473-10-1 כ"ג נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | תיק הוצאה לפועל (י-ם) 03-08319-07-1 פלוני נ' פלוני | תיק הוצאה לפועל (י-ם) 0324269059 פלוני נ' פלוני | תיק הוצאה לפועל 09-00761-03-2 פלוני נ' פלוני | תיק הוצאה לפועל (ב"ש) 1410989071 פלוני נ' פלוני | תיק הוצאה לפועל (י-ם) 0303712019 פלונית נ' פלוני | תיק הוצאה לפועל 03-35851-09-8 ש.א. בע"מ נ' ש' ט' ר' ר'‏ | תיק הוצאה לפועל (אשדוד) 2502170049 | תיק הוצאה לפועל 03-08319-07-1 | תיק הוצאה לפועל 03-35851-09-8
תיקי תביעות קטנות | תק (שלום-חד') 46852-10-11 איתמר ברוך ואח' נ' עו"ד תאבת ביידוסי ואח'
פסיקה אנגלית Alcom Ltd v. Republic of Colombia [1984] 2 All ER 6;74 ILR | Boyd ltd. v. Bilhan [1909] 1 KB 14 | British Mutoscope and Biograph Co. v. Homer [1901] 18 R PC 177 | Re Burroughs-Fowler [1916] 2 CH 251| Edwards & Co. v. Picard [1909] 2KB 903 | Franklin v. The Queen, [1973] 3ALL E. REP. 866 | Hang v. Aitken [2000] 3 All ER 80 | Mc Quacker v. Goddard [1940] 1 KB 687,1 All Eng Rep 471 | In Re Mins (1985) | Re Mott [1987 CLY 212] | Re Rae [1995] B.C.C. 102 | Rose v. Buckett [1901] 2 KB 449 | Swift et al v. Dairywise Farm, Ltd. (Chancery Div.) 1 WLR 1177 (2000) | Twyne (1601) 3 Co. Rep 80b
פסיקה אמריקאית Arco v. Wilhelm 13 Ohio app. 3d. 171, 468 N.E. 2d 771 (1983) | Campbell v. Animal Quarantine Station, 632 P. 2d 1066 | Cobbs. V. Coleman 14 Tex. 594 (1855) | Corso v. Crawford Dog and Cat Hospital, 415 N.Y.S. 2d 182 (1979) | Flatow v. Islamic Republic of Iran, 74 F.Supp.2d 18 (1999) | Gluckman v. American Airlines Inc., 844 F. Supp. 151 | in Re Green, Unites States Court of Appeal for the ninth circuit (2009) | Havoco of America v. Hill, 790 So. 2d 1018 (Fla. 2001) | Hennen v. Streeter 31 P. 2d 160 (Nev. 1934) | In re Leva 96B.R. 723 (Bkrtcy. W.D. Tex 1989) | Liberian Eastern Timber Corporation v. The Government of Liberia | Machinery v. Masinexportimport 802 F supp. (1992) | Nevada v. William 503 P.2 9 1972 | Smith v. State Farm Fire (Louisiana App. 1980) 381 So. 2d. 913 | White v. Wolfson 438 P2 345 1968
ספרים ישראלים | אבניאלי דפנה חסינות אנשי ציבור (2001) | אייזנשטיין אריה יסודות והלכות בדיני מקרקעין כרך ב 151 (1996) | אלבק שלום דיני ממונות בתלמוד (1976) | אלבשן יובל זרים במשפט 57 (2005) | אלון מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (תש"ס) | אלשיך ורדה ואורבך גדעון הקפאת הליכים (מהדורה שנייה, 2010) | ארדמן שלמה נאמנות מכוח הדין (2000) | בן אוליאל ריקרדו דיני בנקאות כרך א – חלק כללי (1996) | בן שלמה אליעזר דיני עיקולים כרך 4 (עדכון 2010) | בר קהן רוי ערבות (2006) | בר-אופיר דוד הוצאה לפועל – הליכים והלכות (מהדורה שביעית, עדכון 2012) | בר-אופיר דוד הוצאה לפועל (1980) | בר-אופיר דוד סוגיות בדיני הגנת הדייר (עדכון מס' 2, 2008) | ברק אהרון חוק השליחות (מהדורה שנייה, 1996) | ברק אהרון פרשנות במשפט, כרך א תורת הפרשנות הכללית (1992) | גורן אורי סדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) | דגן חנוך קניין על פרשת דרכים (2005) | דויטש אורנה מעמד הצרכן במשפט (2002) | דויטש מיגל חוזים מיוחדים כרך א (2008) | דויטש מיגל פרשנות הקודקס האזרחי כרך א (2005) | דויטש מיגל קניין כרך ב (1999) | דויטש מיגל קניין כרך ג (2006) | דויטש מיגל קניין כרך ד (2007) | דויטש סיני דיני הגנת הצרכן כרך א 151 (2001) | דקל עומר מכרזים כרך א (2004) | האן דוד דיני חדלות פרעון (2009) | הרדוף חנה זכויות עובדים בקופות גמל (1997) | וולובסקי אליעזר כונס נכסים בדיני החברות (מהדורה שנייה, 2004) | וינרוט אברהם ערבות בנקאית (2007) | ויסמן יהושע דיני קניין חלק כללי (1993) | ויסמן יהושע דיני קניין – בעלות ושיתוף (1997) | ויסמן יהושע חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, מגמות והישגים (1970) | ויסמן יהושע חוק המשכון, תשכ"ז-1967 (1974) | ולר שחר חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, כרך א (2005) | זלצמן נינה וגרוסקופף עופר משכון זכויות (2005) | זלצמן נינה עיכבון (1998) | זמיר אייל חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (2002) | זמיר אייל חוק המכר, התשכ"ח-1968 (1987) | זמיר אייל פירוש והשלמה של חוזים (1996) | חריש גל-עד הישרדות עסקית (1998) | כהן ציפורה פירוק חברות (2000) | כהן רן המלחמה על הבית: מהלכיו של חוק הדיור הציבורי (2008) | כרם שלמה נאמנות (מהדורה רביעית, 2004) | לוי זאב ולוי נדב אתיקה, רגשות ובעלי חיים (2002) | לוין שלמה וגרוניס אשר דיני פשיטת רגל (מהדורה שלישית, 2010) | לוסטהויז ורדה ושפניץ טנה חוזים אחידים (1994) | לרנר פבלו ההתחייבות החד צדדית (2001) | לרנר שלום דיני שטרות (מהדורה שנייה, 2007) | לרנר שלום המחאת חיובים (2003) | לרנר שלום קיזוז חיובים (2009) | לרנר שלום שעבוד נכסי חברה (1996) | מאוטנר מנחם משפט ותרבות בישראל בפתח המאה עשרים ואחת (2008) | סגל זאב וליטר לילך אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי (2008) | סואל תומס יסודות הכלכלה (תרגום י' טישלר, 2006) | סינגר פיטר שחרור בעלי חיים (תרגום ש' דורנר) (1998) | סנילביץ רנה דיני חוזים במשפט הקונטיננטלי: כריתת החוזה וכוחו המחייב (2005) | פלאטו-שנער רות דיני בנקאות – חובת האמון הבנקאית (2010) | פרוקצ'יה אוריאל דיני פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראל (1984) | פרידמן דניאל וכהן נילי חוזים כרך א (1991) | פרידמן דניאל וכהן נילי חוזים כרך ד (2011) | פרידמן דניאל, עשיית עושר ולא במשפט (מהדורה שנייה, 1998) | קורינאלדי מיכאל דיני ירושה – ירושה צוואות ועזבונות (2008) | קטוביץ שחר סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל (2009) | קשת משה ביזיון בית המשפט (2002) | קשת משה הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי כרך ב (מהדורה 15, 2009) | ראבילו מרדכי א. חוק המתנה התשכ"ח-1968 (מהדורה שנייה, 1996) | רוזן-צבי אריאל יחסי ממון בין בני זוג (תשמ"ב) | רונן דוד (פרדי) התאמת חוזים לנסיבות משתנות (2001) | רנר שירלי חוק השומרים, התשכ"ז-1967 (1998) | רקובר נחום המשפט העברי בחקיקת הכנסת, כרך א (1988) | שוורץ דוד סדר דין אזרחי (2007) | שוחט שאול ושאוה דוד סדר הדין בבית המשפט לענייני משפחה 297 (2009) | שוחטמן אליאב סדר הדין בבית הדין הרבני כרך ג (2011) | שטרית שמעון על השפיטה (2004) | שילה שמואל פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, כרך א (1995) | שילה שמואל פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965, כרך ב (1997) | שילה שמואל פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965, כרך ג (2002) | שלו גבריאלה דיני חוזים – החלק הכללי: לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי 317 (2005) | שלו גבריאלה ואדר יהודה דיני החוזים – התרופות (2009) | שליו א' המרפא הפרוותי (1996) | שפיר עפר, שמואלי מעורי נטלי תאגידי מים וביוב (2012) | ששון דוד, יפרח מאיר ושנקר אורלי אשראים דוקומנטריים (מהדורה שנייה, 1996)
מאמרים ישראלים | בן אוליאל ריקרדו "חשבון משותף וזכות הקיזוז של הבנק" הפרקליט מז 224 (2003) | בן אוליאל ריקרדו "משכנתא בנקאית בכלל ומשכנתא על בית מגורים בפרט – סקירה ביקורתית" דין ודברים ה 119 (2010) | בן פורת מרים "הגנת החוק על קורת גגו של בעל הנכס", ספר יצחק כהן, 336 (מ' אלון, מ' בן זאב, א' ברק, נ' ליפשיץ, מ' לנדוי עורכים, 1989) | בן-זאב א' "הטעם באיסור לצער תנינים", משפט וממשל ד 763 (1998) | בר-אופיר דוד וגלבוע מאיר "חקירת יכולת – תפקיד ראש ההוצאה לפועל בזירת התמודדות בין הזוכה לחייב", המשפט יא 437 (2007) | בר-קהן רוי "הרחבת חובת הגילוי בהסכמי משכנתה ותוקפו של תנאי הוויתור על הדיור החלוף", מקרקעין ג (3) 44 (2004) | גולדמן עזרא "עיקול פטנט – הלכה מול מעשה" http://www.clb.ac.il/law/communication/ articles/articles5.htm | גולדשטיין סטיב "יחסי-הגומלין בין דרכי אכיפת הוראות לא-כספיות של בתי-משפט – עקרון הדרך החמורה פחות" משפטים טז 176 (1986) | האן דוד "ממקדחות בלק אנד דקר ועד קידוחי צפון: שובה של תניית שימור בעלות", עיוני משפט כח 97 (2004) | האן דוד "שעבוד כ'קניין'" ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 43 (שלום לרנר ודפנה לוינסון זמיר עורכים, 2002) | הרדוף חנה "עיקול זכויות מוטב בביטוח חיים", הפרקליט מה 211 (2000) | הרפז גיא "חסינות המדינה" משפט בינלאומי 287 (רובי סיבל עורך, מהדורה שנייה, 2010) | וולפסון יוסי "מעמד בעלי חיים במוסר ובמשפט", משפט וממשל ה 551 (2000) | ויגודה מיכאל "בין זכויות חברתיות לחובות חברתיות במשפט העברי", זכויות כללכיות, חברתיות ותרבויות בישראל 233 (י' רבין וי' שני עורכים, 2004) | ויגודה מיכאל "הקדש דתי כאישיות משפטית נפרדת", http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/ havat/36-2.htm | ויסמן יהושע "אבני נגף בחוק הנאמנות", עיוני משפט ז 282 (1979) | ויסמן יהושע "הגנה חוקתית לקניין", הפרקליט מב 258 (1995) | ויסמן יהושע "הזכות האישית (droit moral) בדיני זכויות יוצרים ", מחקרי משפט ז 51 (1989) | ויסמן יהושע "הנכסים הכפופים לזכות עיכוב של עורכי דין" הפרקליט כג 50 (1967) | ויסמן יהושע "משכון נסתר – המוות המדומה של קולומבו" ספר גבריאל בך 517 (עורכים ד' האן ד' כהן-לקח ומ' בך, 2011) | ויסמן יהושע "לקט הערות על השכירות בקודיפיקציה", משפטים לו 695 (2006) | ויסמן יהושע "סוגיות במימוש משכון על בית מגורים", מקרקעין ט 1 (2010) | ויסמן יהושע "סממני פסיקתו של ברק בתחום דיני קניין", ספר ברק, 463 (זמיר, מדינה ופסברג עורכים, 2009) | זוסמן יואל "'חוק המשכון, התשכ"ז-1967', מאת י' ויסמן" (ביקורת ספרים) הפרקליט ל 169 (1975) | זמיר אייל "אפרופים עדיין כאן", עורך הדין 98 (אפריל 2011) | זנדברג חיים "המחאת זכות מכר מותנה או משכון? אגב ע"א 2328/97 כוכבי נ' ארנפלד, משפטים לא(4) 985 (2001) | חריס רון "ממאסר להפטר: הצעת סדר-יום חדש לחקיקת דינים לאכיפת חיובים", עיוני משפט כ"ג 641, 676 (2000) | טדסקי גד "חובות העיזבון", עיוני משפט, כרך ה 14 (1976) | טדסקי גד "על פגיעותה של זכות הנמחה מצד הממחה והחייב" משפטים יח 5 (1989) | טננבוים אברהם וקפלן אברהם "ההקדשות בישראל – הדין הרצוי והמצוי", שערי משפט, כרך א 67 (1997) | ידין אורי "קונה של דירה ונושה של מוכר מי מהם עדיף?" הפרקליט כז 471 (1971) | כהן נילי "הניסוח בעיתי, התכלית ראויה", עורך הדין 102 (אפריל 2011) | כהן נילי "חוזה טובת צד שלישי" חוזים כרך ג (ד' פרידמן ונ' כהן, עורכים), 93 (2003) | כהן נילי "חוזה של קטין לרכישת דירה מול נושה של מוכר", הפרקליט מא 161 (1993) | לרנר פבלו "אצל מי תישאר הכלבה? התחשבות בטובת החיה במקרה של סכסוך משפחתי", המשפט יא 357 (2007) | לרנר פבלו "דיור חלופי במקרה של מימוש משכנתא על דירת מגורים", הפרקליט נא 51 (2011) | לרנר פבלו "האכיפה העקיפה בהוצאה לפועל (על הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל ועל שינויים רצויים)", מחקרי משפט כו 945 (2010) | לרנר פבלו "הערות על אפיון נכסים הפטורים מעיקול מעבר ל'צרכים מינימליים של החייב'" עלי משפט ט 479 (2011) | לרנר פבלו "עיקול, שעבוד והעברה של גמלת משרתי קבע – הרהורים בדבר הפרשנות הראויה לסעיף 62 לחוק שירות הקבע (גמלאות)" משפט וצבא יט 179 (2007) | לרנר פבלו "על חייבים ובעלי חיים: חיית מחמד כנכס שאינו בר-עיקול", עלי משפט, כרך ד 205 (2005) | לרנר פבלו "על עיקול משכורת במשפט הישראלי", הפרקליט מח 30 (תשס"ה) | לרנר שלום "המחאת חיובים" דיני חיובים חלק כללי 21 (ד' פרידמן עורך, 1994) | מאוטנר מנחם "קיזוז" דיני חיובים חלק כללי 462 (ד' פרידמן עורך, 1994) | מאוטנר מנחם "כללים וסטנדרטים בחקיקה הישראלית החדשה", משפטים יז 321 (1987) | מור עמית "בעיות במערכת העיקול – בסיס בהצעת חוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל (איסור עיקול טלוויזיה)", דין ודברים, א 579 (2004) | מנירב אהוד "חוק הגנת הדייר בישראל" (פרסום משנת 1999) | סימונדז יעל ויעקב עינב "אכיפת מזונות במדינות בעולם – סקירה משווה"; http://www.eca. gov.il/index2.php?id=187&lang=HEB | ענברי איתמר "נוהל שכן" עורך הדין 12 (2011) | פלאטו-שנער רות "חובת הגילוי הבנקאית כלפי 8הממשכן נכס להבטחת חיובו של אחר", הפרקליט מט 385 (2007) | פרידמן דניאל "טעות, הטעיה ותנאים מכללא מכוח הדין", המשפט א 161 (1993) | פרידמן דניאל "פורמליזם וערכים – ביטחון משפטי אקטיביזם שיפוטי", המשפט יא 9 (2007) | קלהורה תמר וברדנשטיין מיכל "חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10) חסינות עובד הציבור", הפרקליט נא 293 (2011) | ראבילו מרדכי א' ולרנר פבלו "העקרונות לחוזים מסחריים בינלאומיים והדין הישראלי", עקרונות ה-UNIDROIT וקודיפיקציות לאומיות מודרניות 7 (2001) | רייכמן אוריאל "בעל מקרקעין ההופך לדייר מוגן – הצורך בשינוי הדין", עיוני משפט ט 121 (1983) | רייכמן אוריאל "הערת אזהרה – מהות, יצירה והגנה כנגד עסקאות נוגדות", עיוני משפט י 297 (1984) | שוורץ דוד "סעדים זמנים – קווים מנחים להפעלת שיקול דעת השיפוטי", מחקרי משפט יג 441 (1996) | שורץ דוד "כספי בטוח חיים, קופות גמל ודומיהם כמשאבים מלבר עיזבון", עיוני משפט יח 235 (1994) | שילה שמואל "נכס החייב שאינן ניתנים לתפיסה במשפט העברי" משפטים ב 67 (1970) | שלו גבריאלה "טעות בחתימה – האומנם 'לא נעשה דבר'"? משפטים יא 501 (1981)
מקורות המשפט העברי | בבא מציעא ט, יג | בראשית א, כ-כא | דברים כב, י | דברים כד, ו | דברים כד, י-טו | דברים כד, י-יג | דברים כה, ד | ערכין ו, ג | ערכין ו, ג-ד | רמב"ם, הלכות מלווה ולווה ג ב (התש"ט) | שמות כב, כה-כו (פרשת משפטים) | שמות כג, יב | שמות כג, כה-כו
דו"חות | "בעיות אנשים עם מוגבלויות בישראל" דו"ח שרות המידע –הכנסת 17 | דו"ח הוועדה הציבורית להכנת חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ה-2005 | מיכאלי, אפי "גל הפרטות שבדרך", עמ' 4 דו"ח מיוחד אוגוסט 2011 http://www.clb.ac.il/ uploads/report2011.pdf | "נייר עמדה של איגוד הבנקאים", תיקון חוק ההוצאה לפועל, סעיף הדיור החלופי – השלכות כלכליות" (אצל המחבר) | "ניתוח השלכות התיקון בחוק ההוצאה לפועל של שוק המשכנתאות", עמ' 6, דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת (נכתב על-ידי עמי צדיק, 2008) | רשות האכיפה והגבייה: דו"ח שנתי על הפעילות בשנת 2011 | רשות האכיפה והגבייה: דו"ח שנתי על הפעילות לשנת 2010
פרסומים בעיתונות | בן אוליאל אורי "אפרופו ברק" גלובס 10.3.2011 | כהן עמירם "המגזר החקלאי הגיע לחדלות פירעון" דה מארקר 24.6.10 | כרמי רבקה "למרות המיתוס יש עבודה באזור הנגב" כלכליסט 15.11.2010 | לוי-וינריב אלה "נאמן אישר: עורכי דין יוכלו לשמש כחוקרי ההוצאה לפועל" גלובס 24.8.10 | מירובסקי אריק, סמולסקי רז, לינדר-גנץ רוני וחיון בר "100 עצות: כך נעבור את המשבר בשלום – דרכים להתמודד עם המשבר הפיננסי", 12 The Marker 30.10.2008) | נחום-הלוי רנית "מפגרים בשכירות" דה מארקר 22.6,2011, עמ' 56 | פלג אהוד "לעובדים ולנשים יש ... גם לחיות יש זכויות", YNET 6.11.09
ספרים זרים ADENEY, ELIZABETH, THE MORAL RIGHT OF AUTHOR AND PERFORMERS (2006) | ALDRIGE, ALAN, CONSUMPTION (2003) | ANGST PETER, JAKUSCH WERNER & PIMMER HERBERT, EXEKUTIONSORDNUNG (13th ed., 2002) | AOULDEN LLOYD, MORAWETZ GEOFFREY, SARRO JANIS, THE 2009 ANNOTATED BANKRUPTCY AND INSOLVENCY ACT (2008) | ATENCIO JUAN, GRANDE MAXIMILIANO, TRATADO JURISPRUDENCIAL DEL EMBARGO (2006) | BAUR, FRITZ, ROLF STÜRNER & ALEXANDER BRUNS, ZWANGSVOLLSTRECKUNGSRECHT (13th ed., 2006) | BENTHAM, JEREMY, AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORAL AND LEGISLATION (1907) | BENTLY LIONEL & SHERMAN BRAD, INTELLECTUAL PROPERTY LAW (3rd ed., 2009 | BEVERLEY-SMITH HUW, OBLY ANSGAR, LUCA-SCHOELTER AGNES, PRIVACY, PROPERTY AND PERSONALITY (2005) | BLUM, BRIAN, BANKRUPTCY AND DEBTOR/CREDITOR (5th. ed, 2010) | BORKOWSKI ANDREW, PAUL DU PLESSIS, ROMAN LAW 154 (3rd ed., 2005) | BRAUM, EBERHARD, COMMENTARY ON THE GERMAN INSOLVENCY CODE (2006) | BRIGGS JOHN & BROUGHAM CHRISTOPHER, MUIR HUNTER ON PERSONAL INSOLVENCY, v. 1 (2008) | BROOMAN SIMON & LEGGE DEBBIE, LAW RELATING TO ANIMALS (1997) | BROWN, JAMES, JUDGMENT ENFORCEMENT (3rd ed., 2010) | BROWNLIE, IAN, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (7th ed., 2008) | BRUCKMANN, ERNST-OTTO, DIE PRAXIS DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG (4th ed., 2002) | CADENAS, MANUEL CACHÓN, EL EMBARGO (1991) | CALAMARI JOHN & PERILLO JOSEPH, THE LAW OF CONTRACTS (3rd ed., 1987) | CAMPEIS, GIUSEPPE, ARRIGO DE PAULI, LE ESECUZIONI CIVILI (2nd ed., 1998) | CARTWRIGHT, PETER, BANKS CONSUMERS AND REGULATION (2004) | CHAMBERS, ROBERT, RESULTING TRUSTS (1997) | CLEMENS, RICHARD, ADEMOLA ABASS, EQUITY AND TRUSTS (2009) | COLEMAN, PETER J., DEBTORS AND CREDITORS IN AMERICA: INSOLVENCY, IMPRISONMENT FOR DEBT AND BANKRUPTCY, 1607–1900 (1999) | COPE, MALCOLM, CONSTRUCTIVE TRUSTS (1992) | COUCHEZ, GÉRARD, VOIES D`EXECUTION (5th ed., 1999) | COWANS, DANIEL, BANKRUPTCY LAW AND PRACTICE, v. 2 (1998) | CREMADES BERNARDO & CABIEDES EDUARDO, LITIGATING IN SPAIN (1989) | DALUHISEN, JAN H., TRANSNATIONAL AND COMPARATIVE COMMERCIAL, FINANCIAL AND TRADE LAW (2007) | DEANKIN SIMON, JOHNSTON ANGUS & MARKESINIS BASIL, TORT LAW (6th ed, 2008) | DELANY HILLARY & CAROLAN EOIN, THE RIGHT OF PRIVACY (2008) | DEMARCHI, PAOLO, IL NUOVO RITO CIVILE LE EZECUZIONI (2006) | DENZA, EILEEN, DIPLOMATIC LAW (3rd ed, 2008) | DESCARTES, RENÉ, DISCOURS DE LA MÉTHODE (1991) | DINI, MARIO, L`ESPROPIAZIONE PRESSO TERZI (2nd ed., 1983) | DOMINGUEZ VALENTÍN et al, DERECHO PROCESAL CIVIL (1993) | DONNIER MARC, VOIES D`EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION (5th ed., 1999) | Drobnig Ulrich (ed), PRINCIPLES OF EUROPEAN LAW – PERSONAL SECURITY (2007) | DUFTY IAN, BANKRUPTCY AND INSOLVENCY IN LONDON DURING THE INDUSTRIAL REVOLUTION (1985) | DYSON HENRY, FRENCH PROPERTY AND INHERITANCE LAW (2005) | EDWARDS RICHARD, STOCKWELL NIGEL, TRUSTS AND EQUITY (8th ed., 2007) | EDWARDS, DOUGLAS, THE LAW OF FRAUDULENT AND VOLUNTARY CONVEYANCES (3rd. ed., 1908) | EEKELAR, JOHN, FAMILY LAW AND PERSONAL LIFE (2006) | ENVIS GARY & JACKSON JUDITH, ENFORCING MONEY JUDGMENTS (1995) | ESTUDIOS VALDARNO, ABOGADOS, JUICIO EJECUTIVO (1998) | FALTSI, PELAYA YESSIOU, CIVIL PROCEDURE IN HELLAS (1995) | FAVRE DAVID, & MURRAY LORING, ANIMAL LAW (1983) | FLETCHER, IAN, INSOLVENCY ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW (2nd ed., 2005) | FLETCHER, IAN, LAW OF INSOLVENCY (1978) | FLETCHER, IAN, THE LAW OF INSOLVENCY (4th ed., 2009) | FOX, HAZEL, THE LAW OF STATE IMMUNITY (2ND ed., 2008) | FRANCIONE, GARY, ANIMALS, PROPERTY AND THE LAW, (1995) | FREEMAN, MICHAEL, LOYD`S INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE (8th ed., 2008) | GARCÍA, JUAN ALEJANDRO, LA QUIEBRA EN DERECHO ESPAÑOL ANTERIOR A LA CODIFICACIÓN (1970) | GJIDARA, SOPHIE, L`ENDETTEMENT ET LE DROIT PRIVÉ 78 (1999) | GOTTWALD, UWE, ZWANGSVOLLSTRECKUNG (5th ed., 2005) | GUINCHARD, SERGE & TONY MOUSSA, DROIT ET PRATIQUE DES VOIES D`EXECUTION (2004) | HADDEN TOM, TRIMBLE DAVID, NORTHERN IRELAND HOUSING LAW (1986) | HALSBURY LAWS OF ENGLAND, 4. ed. vol. 6 | HÉMARD, J., ÉTUDE CRITIQUE SUR L`INSAISISSABILITÉ DU SALAIRE (1901) | HOHFELD, W. N., FUNDAMENTAL LEGAL CONFLICTS (1966) | HOME OWNERSHIP AND SOCIAL INEQUALITY IN COMPARATIVE PERSPECTIVE (Karin Kurz &, Hans-Peter Blossfeld, eds. 2004) | HUDSON, ALASTAIR, EQUITY AND TRUSTS (4th ed., 2005) | IBBETSON, DAVID, A HISTORICAL INTRODUCTION TO THE LAW OF OBLIGATIONS (1999) | IUDICA GIOVANNI & ALPA GUIDO, CODICE CIVILE COMMENTATO 1252 (1996) | JACKSON, THOMAS, THE LOGIC AND LIMITS OF BANKRUPTCY LAW (2001) | JASPER, MARGARET, THE LAW OF ATTACHMENT AND GARNISHMENT (2000) | JAUERNIG, OTHMAR, ZWANGSVOLLSTRECKUNGS UND INSOLVENZRECHT (21st ed., 1999) | KANE SHARON & KIRBY MARK, WEALTH, POVERTY AND WELFARE (2003) | KANT, IMMANUEL, LECTURES ON ETHICS (L. Infield, trans. 1963) | KAYE, PETER, METHODS OF EXECUTION OF ORDERS AND JUDGMENTS IN EUROPE (1995) | KENNETT, WENDY, ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN EUROPE (2000) | KERCHER BRUCE, WENDI BETTY, BRADING RICHARD, CONSUMER DEBT RECOVERY LAW (2nd ed., 2002) | KING LAWRENCE & COOK MICHAEL, CREDITOR`S RIGHTS, DEBTORS` PROTECTION AND BANKRUPTCY (1985) | KRASS, STEPHEN, THE PENSION ANSWER BOOK (2005) | KREFT, RAINES, HANDBUCH DER LÖHNPFÄNDUNG (4th ed., 2004) | KRITZINGER, KONRAD, PRINCIPLES OF THE LAW OF MORTGAGE, PLEDGE, LIEN (1999) | KRUSE, JOHN, THE LAW OF SEIZURE OF GOODS: DEBTORS, RIGHTS AND REMEDIES (2000) | LAS SIETE PARTIDAS v. 4 (trans. by Parsons Scott 2001) | LEBORGNE, ANNE, VOIES D`EXECUTION ET PROCÉDURE DE DISTRIBUTION 498 (2009) | LESTER, V. MARKHAM, VICTORIAN INSOLVENCY. BANKRUPTCY IMPRISONMENT FOR DEBT AND COMPANY WINDING UP IN THE NINETEEN CENTURY ENGLAND (1995) | LITVINOFF, SAUL, LOUISIANA CIVIL LAW TREATISE V. 5 THE LAW OF OBLIGATIONS (1992) | LOUGHLIN PAULA & GERLIS STEPHEN, CIVIL PROCEDURE (2nd ed., 2004) | LUISO, FRANCESCO, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (2000) | LÜKE GERARD, WALSERSCHÖFER ALFRED, MÜNCHENER KOMMENTAR ZUR ZIVILPROZESSORDNUNG, v. 3 (1992) | LUPOI, MAURIZIO, TRUSTS: A COMPARATIVE STUDY (trans J. Dix, 2000) | ALAURIE, PHILIPPE, LAURENT AGNÈS, DROIT CIVIL LES BIENS (1994) | MANDRIOTI, CRISANTO, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (13th ed., 2000) | MAZZAMUTO, SALVATORE, L`ESECUZIONE FORZATA (1998) | MCKENZIE, DAUN, DEBT ARRANGEMET AND ATTACHMENT, (2003) | MENDEZ, FRANCISCO, DERECHO PROCESAL CIVIL, v. 21060 (1992) | MENUT, BERNARD, LE CREANCIER ET LE RECOUVERMENT DE SA CRÉANCE (2003) | MILLER STEPHEN & BAILEY EDWARD, PERSONAL INSOLVENCY LAW AND PRACTICE, (4th ed., 2008) | MILMAN, DAVID, PERSONAL INSOLVENCY LAW REGULATION AND POLICY (2005) | MINOW, MARTA, MAKING ALL THE DIFFERENCE (1991) | MONTESANO LUIGI & ARIETA GIOVANNI, DIRITTO PROCESUALE CIVILE, v. 3 (3rd ed., 1999) | MORGAN, JILL, ASPECTS OF HOUSING LAW (2007) | NELSON GRANT ET AL, CONTEMPORANY PROPERTY (2nd ed, 2002) | NETO, ABILIO, CÓDIGO CIVIL DE PROCESO CIVIL ANOTADO (20th ed, 2008) | NEUMAYR, MATTHIAS, EXEKUTIONSRECHT (2nd ed., 2006) | NOVELLINO, NORBERTO, EMBARGO Y DESEMBARGO Y DEMÁS MEDIDAS CAUTELARES (5th ed., 2005) | NOZICK, ROBERT, ANARCHY, STATE AND UTOPIA (1974) | O`DONOVAN JAMES & PHILIPS JOHN, THE MODERN CONTRACT OF GUARANTEE (2003) | OAKLEY, ANTHONY, CONSTRUCTIVE TRUSTS (3rd ed., 1997) | OGUS, ANTHONY I., REGULATION: LEGAL FORM AND ECONOMIC THEORY (1994) | PAKTER, WALTER, CREDITORS, REMEDIES AND DEBTORS’ PROTECTION IN ROMAN LAW (unpublished thesis Oxford 1989) | PASKAY, ALEXANDER, CREDITORS` RIGHTS (4th ed., 2006) | PAULUS, CHRISTOPH, ZIVILPROZESSRECHT (3rd ed., 2004) | PENNER, JAMES, THE LAW OF TRUSTS (6th ed., 2008) | PERROT ROGER & THÉRY PHILIPPE, PROCÉDURES CIVILE D`EXÉCUTION (2nd ed., 2005) | PERROT, ROGER, INSTITUTIONS JUDICIAIRES (11th ed., 2004) | PETIT, PHILIP, EQUITY AND THE LAW OF TRUSTS (10th ed., 2006 | PICARDI, N., CODICE DE PROCEDURA CIVILE (2nd ed., 2000) | PLUHAR, EVELYN, THE MORAL SIGNIFICANCE OF HUMAN AND NONHUMAN ANIMALS (1995) | POSNER, RICHARD, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (7th ed., 2007) | POSNER, RICHARD, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (6th ed., 2003) | PRATIS, CARLOS MARIA, DELLA TUTELA DEI DIRITTI (1976) | PROTETTI, ETTORE, IL SEQUESTRO CIVILE (1982) | RAWLS, JOHN, A THEORY OF JUSTICE (1999) | RAZ, JOSEPH, THE MORALITY OF FREEDOM (1986) | REDENTI ENRICO & VELLANI MARIO, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, v. 3 (3rd ed., 1999) | REGAN, TOM, THE CASE FOR ANIMAL RIGHTS (1995) | REGAN, TOM, DEFENDING ANIMAL RIGHTS (2001) | REID HUBERT & CARRIER CLAIRE, CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC (19th ed, 2003) | RIESENFELD, STEFAN, CREDITORS` REMEDIES AND DEBTORS` PROTECTION (1967) | ROSENBERG LEO ET AL, ZWANGSVOLLSTRECKUNG (11th ed., 1997) | SANDBROOK, CLAIRE, ENFORCEMENT OF A JUDGMENT (2007) | SATTA SALVATORE & PUNZE CARMINE, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (13th ed., 2006) | SCHULZ, FRITZ, CLASSICAL ROMAN LAW (1950) | SCIALOJA, VITTORIO, PROCEDURA CIVILE ROMANA (1936) | SHAW, MALCOLM, INTERNATIONAL LAW (6th ed) | SINGH, AVTAR, LAW OF INSOLVENCY (2004) | SOAVE, ORLAND, ANIMALS, THE LAW AND VETERINARY MEDICINE (1997) | SPENCE, MICHAEL, INTELLECTUAL PROPERTY (2007) | STONE, RICHARD, TEXTBOOK ON CIVIL LIBERTIES AND HUMAN RIGHT (7th ed., 2008) | TERRÉ FRANÇOIS & SIMLER PHILIPPE & LEQUETTE YVES, DROIT CIVIL LES OBLIGATIONS (10th ed., 2009) | THALER RICHARD H. & SUNSTEIN CASS R., NUDGE: IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, WEALTH AND HAPINESS (2009) | THE CODE OF CANON LAW (J. Conder et al, ed., 1985) | THE DIGEST OF JUSTINIAN (Th. Momsem, P. Kruger, Alan Watson, eds., 1985) | THOMAS GERAINT & HUDSON ALASTAIR, THE LAW OF TRUSTS (2nd ed., 2010) | TODD PAUL & WILSON SARAH, TEXTBOOK ON TRUSTS (6th ed., 2003) | VERNON, DENNIS, INSOLVENCY LAW HANDBOOK, (2nd ed., 2007) | VINCENT JEAN & PREVAULT JACQUES, VOIES D`EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION (18th ed., 1995) | VOLTERRA, EDOARDO, DIRITTO PRIVATO ROMANO, (1961) | WEINTRAUB BENJAMIN & RESNICK ALAN N., BANKRUPTCY LAW MANUAL (1980) | Whitty Niall & Zimmermann Reinhard (eds), RIGHTS OF PERSONALITY IN SCOTS LAW (2009) | WILLETT, CHRIS, FAIRNESS IN CONSUMER CONTRACTS THE CASE OF UNFAIR TERMS (2007) | ZIMMERMANN, REINHARD, THE LAW OF OBLIGATION, 1085 (1999) | ZIMMERMANN, REINHARD, THE LAW OF OBLIGATIONS: ROMAN FOUNDATIONS OF THE CIVILIAN TRADITION (1996) | ZIMMERMANN, REINHARD, COMPARATIVE FOUNDATIONS OF EUROPEAN LAW OF SET OFF AND PRESCRIPTION 54 (2002) | ZOLLER AA.VV., ZIVILPROZESSORDNUNG 2090 23rd ed., 2002
מאמרים זרים Agarnal Sumit et al, Impact of State Exemption Laws on Small Business Bankruptcy Decisions 71 SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 620 (2005) | Ahern, Lawrence III, Homestead and Other Exemptions Under the Bankruptcy Abuse Prevention Act and Consumer Protection Act: Observations on “Asset Protection” After 2005, 13 AMER. BANK. INST. LAW REVIEW 585 (2005) | Alexander, Gregory, Constitutionalising Property: Two Experiences, Two Dilemmas, PROPERTY AND THE CONSTITUTION 88 (Janet Mc. Lean, ed. 1999) | Anderson, Roy Ryden, Coercitive Collection and Exempt Property in Texas: A Debtor`s Paradise or a Living Hell? 13 HOUSTON LAW REVIEW 84 (1975) | Barak, Aharon, Constitutional Human Rights and Private Law, in FREEDOM OF CONTRACT AND CONSTITUTIONAL LAW 105 (Alfredo Mordechai Rabello & Peter Sarcevic eds., 2008) | Barros, Benjamin, Legal Questions for the Psychology of Home, 83 TULANE L. REV. 645 (2009) | Belleau, Charles, De l`Execution forcée des Judgements, PRÉCIS DE PROCEDURE CIVILE DU QUÉBEC 117 (Ferland et al., eds. 4th ed., 2003) | Berkowitz Jeremy & Hynes Richard, Bankruptcy Exemptions and the Market for Mortgages Loans, 42 JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 809 (1999) | Bottrell, Lowell, Comfortable Beds, a Church Pew, a Cementery Lot, one Hog, one Pig, six Sheep, one Cow, a Yolk or Oxen or a Horse, and Your Notary Seal: Some Thoughts about Exemptions 72 N. D. L. REV. 83 (1996) | Bourdon, Michel, La Giustizia Contrattuale in Francia, EUROPA E DIRITTO PRIVATO 635 (2008) | Collins, Lawrence, The Territorial Reach of Mareva Injunctions, 105 LAW QUARTERLY REVIEW 262 (1989) | Coveny, Anthony, Saying Goodbye to Texas`s Homestead protection: one Step towards Economic Efficiency with the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005, 44 HOUSTON LAW REVIEW 433 (2007) | Croze, Hervé, “La Loi n. 91–650 du 9 juillet 1991 portant Réforme des Procédures Civiles d`Exécution,” 66 LA SEMAINE JURIDIQUE 59 (1992) | Duclker, Geordie, The Economic Value of Companion Animals: a Legal and Antropological Argument for Special Valuation, 8 ANIMAL LAW 199 (2002) | Dworkin, Gerald, Paternalism, in PATERNALISM 19 (R. Sartorius ed., 1989) | Dworkin, Gerald, Paternalism: some Second Thoughts, in PATERNALISM 105 (R. Sartorius ed., 1989) | Dworkin, Ronald, Rights as Trumps, in THEORY OF RIGHTS 153 (J. Waldron ed., 1984) | Eisenberg, Melvin A., Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law, 93 CAL. L. REV. 975 (2005) | Eisenberg, Melvin A., The Limits of Cognition and the Limits of Contract 47 STAN. L. REV. 211 (1995) | Eisenberg, Melvin A., Expression Rules in Contract Law and Problems of Offer and Acceptance, 82 CAL L. REV. 1127 (1994) | Elvinger, Marc Rapport Luxembourgeois, L`ENDETTEMENT TRAVAUX DE L`ASSOCIATION HENRI CAPITANT, v. XLVI, 167 (1997) | Falkanger, Thor, Norway, in METHODS OF EXECUTION OF ORDERS AND JUDGMENTS IN EUROPE 266 (Peter Kaye ed., 1996) |Ferriot, Joanne, Garnishment and the Poor in Louisiana, 33 LOYOLA LAW REVIEW 79 (1987–1988) | Gaudiosi, Monica, The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Law of Trusts in England, 136 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1231 (1988) | Gavison, Ruth, Privacy and the Limits of Law, PHILOSOPHICAL DIMENSIONS OF PRIVACY 346 (F. Schoeman ed., 1984) | Giménez, Ricardo, Criterios Actuales en Materia de Bienes Inembargables, REVISTA DE DERECHO LABORAL (Arg) 279 (2007) | Glaeser, Edward, Paternalism and Psychology 73 UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 133 (2006) | Gloster, Dean, Abuse of Process and Attachment: towards a Balance of Power, 30 UCLA LAW REVIEW 1218 (1988) | Guzmán, Ramón, La Protección del Salario como Derecho Social en Puerto Rico, Estados Unidos y España, 59 REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 613 (1990) | Harel, Alon, Theories of Rights in PHILOSOPHY OF LAW AND LEGAL THEORY 191 (M. Goldign W. Edmudson, eds. 2005) | Harpaz, Guy, The Palestinian Authority and Sovereign Immunity in Israeli Courts 198, 20 ISRAEL LAW REVIEW (2007) | Harris Ron & Albin Einat, Bankruptcy Policy in Light of Manipulation in Credit Advertising, 7 THEORETICAL INQUIRES IN LAW 431 (2006) | Holch, L., “sec. 90 a”, MÜNCHENER KOMMENTAR, v. 1 (3rd. ed., 1993) | Howard, Margaret, Exemptions Under the 2005 Bankruptcy Amendments: A Tale of Opportunity Lost; 79 AM. BANKR. L.J. 397 (2005) | Kaneguiser, Martin, El Juez Griesa ordenó otro embargo contra Argentina, LA NACION 5-3-2010 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050309 | Keay, Andrew, Balancing Interests in Bankruptcy Law, 30 COMMON LAW WORLD REVIEW 206 (2001) | Kemner, Matthew, Personal Bankruptcy Discharge and the Myth of the Unchecked Homestead Exemption, 56 MO. L. REV. 683 (1991) | Kerameus, Konstantinos, Constitutional Parameters of Civil Enforcement, in MÉLANGES EN L`HONNEUR DE NICOLAS VALTICOS 655 (R. Dupuy, A. Sicialanos, eds., 1999) | Kerameus, Konstantinos, Enforcement Proceedings, vol. 16, ch. 10, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW (2002) | Kronman, Anthony T., Paternalism and the Law of Contracts, 92 YALE L. J., 763 (1983) | Lerner Pablo & Rabello Alfredo M., The Prohibition of Ritual Slaughtering (Kosher Shechita and Halal) and Freedom of Minorities, 22 THE JOURNAL OF LAW AND RELIGION 1 (2006–2007) | Lerner, Pablo, Foundations in Germany and Israel: an Analysis of the Legal Framework, 36 ISRAEL LAW REVIEW 41 (2004) | Lerner, Pablo, The Chief Enforcement Officer and Insolvency in Israeli Law, 7 THEORETICAL INQUIRIES IN LAW 565 (2006) | Lerner, Pablo, With whom will the Dog remain? On the Meaning of the Good of the Animal in Israeli Family Custody Disputes, 6 JOURNAL OF ANIMAL LAW 105 (2010) | Lewin Epstein Noah, Adler Irit & Semyonov Moshe, Home Ownership and Social Inequality in Israel, in HOME OWNERSHIP AND SOCIAL INEQUALITY IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, 338 (Karin Kurz, Hans-Peter Blossfeld, eds., 2004) | Llewellyn, Karl, Some Realism about Realism-Responding to Dean Pound, in THE CANON OF AMERICAN LEGAL THOUGHT 131 (David Kennedy and William W.Fisher III eds., 2006 | Longtin, Marie J., L`insaisissabilité: entre le droit et le privilege, MÉLANGES JEAN PINEAU 725 (B. Moore, ed., 2003) | Malecki, Catherine, La Loi pour l`Initiative Économique et l`Insaisissabilité de la Résidence Principale de l`Entrepreneur Individuel RECUEIL DALLOZ 2220 (2003) | Margalit, Avital, The Value of Home Ownership, 7 THEORETICAL INQUIRIES ON LAW 467 (2006) | Mason, Roalind, Consumer Bankruptcy: An Australian Perspective, 37 OSGOODE HALL LAW JOURNAL 449 (1999) | Mautner, Menachem, The Eternal Triangles of Law: Towards a Theory of involving Remote Parties 90 MICHIGAN LAW REVIEW 95 (1991) | Mead, Lawrence M., The Rise of Paternalism in THE NEW PATERNALISM 1(Lawrence M. Mead ed., 1997) | Merryman, John, The Moral Rights of Maurice Utillo, 43 AM. J. COMP. L. 445 (1993) | Mühe, Gregor, Das Gesetz zur Verbessung der Rechtsstellung der Tieres im Bürgerlichen Recht, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT 43 (1990) | Murphy, Rose, Bankruptcy Exemptions: the Need for Uniformity in the United States and Canada, 21 N. Y. L. SCH. J. INTERN. COMP. LAW 121 (2001) | Neethkings, Johann, Personality Rights: A Comparative Overview, 38 COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW JOURNAL OF SOUTHERN AFRICA 210 (2005) | Niemi, Johanan, Overindebted Households and Law: Prevention and Rehabilitation in Europe, CONSUMER CREDIT DEBTS AND BANKRUPTCY 91 (J. Niemi, I. Ramsay, W. Whitford, eds 2009) | Normano, J., Les Insaisissabilites – Les Mesures Conservatoires, ACTUALITES EN DROIT 367 (1995) | Ostrander, Jeremy, The Last Bastion of Sovereign Immunity: a Comparative Look at Immunity from Execution of Judgments, 22 BERKELEY JOURNAL OF INTERN. LAW 541 (2004) | Palmer, Stephanie, Public, Private and the Human Rights Act 1998: An Ideological Debate, 66 CAMBRIDGE LAW JOURNAL 559 (2007) | Parker, Richard, A Definition of Privacy, 27 RUTGERS LAW REVIEW 275 (1974) | Pasqualini, F., L`animal et la famille, 1997(1) RECUEIL DALLOZ 257 | Pauly, Holger, “Zur Frage der Pfändbarkeit unter Eignetumsvorbehalt gelieferter Grabsteine”, DGVZ 103 (2006) | Pettit, Philip, The Onward March of Mareva and Anton Piller Injunctions EQUITY AND CONTEMPORARY LEGAL DEVELOPMENTS 793 (S. Goldstein, ed., 1992) | Pontoriero Ricardo et al, “Bienes Embargables e Inembargables” http://www.jussanjuan.gov.ar/ escuelajudicial/index.php/biblioteca/nuestro-material-de-estudio/61-bienes-embargables-e-inembargables | Porter Katharine & Thorne Deborah, The Failure of Bankruptcy`s Fresh Start, 92 CORNELL LAW REVIEW 67 (2006) | Posner, Eric, The Political Economy of the Bankruptcy Reform Act of 1978, 96 MICH. REV. 47 (1997) | Radin, Margaret, Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957 (1982) | Rigamonti, Cyrill, The Conceptual Transformation of Moral Rights, 55 AM.. J. COMP. L., 67 (2007) | Ruprecht Philip & Querard Lisa, Homestead Declarations in the Fifty States in ASSETS PROTECTION STRATEGIES, v.1 177 (Alexander Bove, ed., 2005) | Scalise Ronald J. Jr., Why no "Efficient Breach" in the Civil Law?: A Comparative Assessment of the Doctrine of Efficient Breach of Contract, 55 AM.J. COMP. L 721 (2007) | Schill, Michael H., An Economic Analysis of Mortgagor Protections Laws, 77 VA.L.REV. 489 (1991) | Shapiro, David, Courts’ Legislatures and Paternalism, 74 VA. L. REV. 519 (1988) | Simonenko, Valentino, Du Respect du Droit Moral del`Auteur en Russie, 62 REVUE INT. DE DROIT COMPARÉ 1021 (2010) | Smorto, Guido, La Justice Contractuelle, 60 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 583 (2008) | Sohm-Bourgeois, A., La personification de l`animal: une tentation à repousser, RECUEIL DALLOZ, 1990, chr., 33 | Steward, David, The UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property, 99 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 194 (2005) | Tabb, Charles, Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge, 5 AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 325 (1991) | Tabb, Charles, Twenty Issues in the History of Consumer Bankruptcy, UNIVERSITY OF ILLINOIS COLLEGE OF LAW – LAW AND ECONOMIC WORKING PAPERS (2005) | Tarzia, Giuseppe, La Distribution des Deniers dans l`Execution Forcée en Europe, REVUE INTERNATIONAL DE DROIT COMPARÉ 331 (1999) | Telfer, G. W., The Proposed Federal exemption Regime for the Bankruptcy and Insolvency Act, 41 CANADIAN BUSINESS LAW JOURNAL 279 (2005) | Vaver, David, Does Intellectual Property has Personality? in: RIGHTS OF PERSONALITY IN SCOTS LAW 403 (Niall Whitty and Reinhard Zimmermann (eds), 2009) | Wallace, George, The Logic of Credit Reform, 82 YALE LAW JOURNAL 461 (1972) | Warren S., Brandeis L., The Right of Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 (1890) | Weller, Matthias, Vollstreckungsimmunität: Beweislast, Beweismaβ, Beweismittel, Gegenbeweis und Beweiswürdigung, 56 RECHT DER INTERNATIONALEN WIRTSCHAFT 599 (2010) | Whitford, William, The Ideal of Individualized Justice: Consumer Bankruptcy and Consumer Protection and Consumer Protection in Consumer Bankruptcy, 68 AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 397 (1994) | Whitty Niall, Zimmermann Reinhard, Rights of Personality in Scots Law: Issues and Options, RIGHTS OF PERSONALITY IN SCOTS LAW 1, (Niall Whitty & Reinhard Zimmermann eds., 2009) | Wicklund, Petra, Abrogating Property Status in the Fight for Animal Rights, 107 YALE LAW JOURNAL 569 (1997) | Wogan, Bernard, G., Garnishing the Congressional Intent: Protecting Debtor Wages in Bank Accounts under the Federal and Louisiana Wage garnishment Exemption Statutes, 66 LA. L. REV. 233 (2005–2006) | Wolf, Jonathan, Market Failure Common Interests and the Titanic Puzzle, EGALITARIANISM: NEW ESSAYS ON THE NATURE AND VALUE OF EQUALITY 297 (Kasper Lippert-Rasmussen and Nils Holtug eds. 2007) | Zamir, Eyal, The Efficiency of Paternalism, 84 VIRGINIA LAW REVIEW 229 1998
דו"חות זרים Cork Report of the Review Committee Insolvency Law and Practice, London 1982 (comnd. 8558) | INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM, WORKING PAPER, EXEMPTIONS FROM EXECUTION AND WAGE GARNISHMENT, University of Alberta (1978) | LAW REFORM COMMISSION OF BRITISH COLUMBIA, REPORT ON FRAUDULENT CONVEYANCES AND PREFERENCE (1988) | Manitoba Law Reform Commission, Review of the Garnishment Act, Manitoba (2005) | Scottish Law Commission, Discussion Paper on Attachment Orders and Money Attachment, Edinburgh 1999
מפתח עניינים | אגרה | אובדן כושר עבודה | אוטונומית הרצון | של יוצר ההקדש | אותות מרמה | אופציה | איברי גוף האדם | איזון אינטרסים | איזון זכויות | איזון בין הצורך בגביה לבין פרטיות החייב | איזון משאבים | איחוד תיקים | ראו גם חייב מוגבל באמצעים | אכילת פירות | אכיפה עקיפה | ניכוי דמי חבר | ארנונה | אשראי | כרטיס אשראי | מסגרת | מתן אשראי על ידי הבנקים | אשראי דוקומנטרי | אינטרס מערכתי | אספת נושים | אקטיביזם שיפוטי | בגדים | בטחונות | ביזיון בית המשפט | ביצוע איש | בנקים | בנק מרכזי, מעמדו | זכות קיזוז | חובת נאמנות | חשבון בנק | חשבון בנק מוגן | מימוש משכנתא | ראו גם משיכת יתר | בן ממשיך | בני זוג | דיירות מוגנת | חלוקה פנימית של הרכוש | חלוקת רכוש | בעלות | בעלות ביושר | בעלי חיים | זכויות | ראו גם עיכבון, משכון, חיות מחמד , שווי חיות מחמד | גביה | סיכויי גביה | גיבוש זכות | ראו גם שעבוד צף | גמלאות | גמלאי צה"ל | גמלה וגירושין | ראו גם קצבאות | דברי אוכל | דברי אומנות | ראו גם מוזיאון | דיירות מוגנת | פגיעה בחופש החוזים | דיור חלופי ראו סידור חלוף | דין קדימה | דיס פוזיציה | דיפלומטים | דירת מגורים | הגנה על דירת מגורים | הגנה עקיפה | כסידור חלוף | מכירת דירה בגין חוב משכנתא | משק חקלאי | תשואה שנתית | דמי מפתח | דמי ניוד | דמי שכירות | בעלות על הדירה | בקשר למימוש דירת מגורים | דירה צנועה עבור החייב | ראו גם סידור חלוף | הבטחת הכנסה | הבראה | הברחת נכסים | הברחת רכוש | הגבלות על פושט רגל | הגינות מסחרית | הגנה על החייב | רשימה סגורה | הדרגתיות בעיקול | עיקרון הדרגתיות במשפט האיטלקי | הונאה | הונאה על ידי הנאמן | החלפת נכס מעוקל | היוון | היוון (גמלה) קצבה | הלוואה | הלוואה לרכישת הדירה | הסדר בפשיטת רגל | הסכמי ירושה | הסתמכות | הסתלקות מן העיזבון | העדפת מרמה | הערת אזהרה | הערת אזהרה והמחאת זכויות | רישום | ראו גם רשלנות בגין רישום הערת אזהרה | הענקה פסולה | ראו גם מתנה | הפטר | הפטר במשפט אמריקאי | ראו גם פשיטת רגל | הפרטה של מערכת הוצאה לפועל | הקדש | הקפאת הליכים | השתלת איברים | השתמטות | התחיבות יתר : ראו צריכת יתר | התיישנות | במקרה של סידור חלוף | התמחרות | ניגוד אינטרסים בהתמחרות | ודאות | בהתמחרות | זכויות עתידיות | ויתור | מהות הויתור | ויתור על זכויות מטעם החייב | וטרינר | זוכה | זוכה סביר | מצבו הכלכלי | זכויות | הסתלקות מן העזבון כזכות אישית | זכויות חברתיות | זכויות יסוד | זכות אזרחית | זכות אישית | זכות הבעלות | זכות לפרטיות | ראו גם פרטיות | זכות מוחזקת | זכות מוסרית | ראו גם קניין רוחני | זכות ממשית | זכות עתידית | זכות קניינית | תביעת פיצויים | חדלות פרעון | ראו גם פשיטת רגל | חובת גילוי | חוזה | הפרה יעילה של חוזה | פרשנות תכליתית | חוזה אחיד | חופש החוזים | ראו גם דיירות מוגנת | חוקרי הוצאה לפועל | חזקת בעלות | חזקת השיתוף | ראה גם הלכת השיתוף | חיות מחמד | בביתו של החייב | חייב | הגנה על חייב במימוש משכנתא | היסטוריה פיננסית | התנהגות | חייב מוגבל באמצעים | ראו גם איחוד תיקים | חייב עיקרי מול ערב | יכולת כלכלית | לחץ על חייב | ראו אכיפה עקיפה, מאסר חייבים | מידע אודות החייב | מצב כלכלי | מקצועו של חייב כזכות אישית | חסינות | חברי הכנסת | חסינות בפני עיקול | חשבון חסין | חקירת יכולת | על ידי המוסד לביטוח לאומי | חשבון בנק | חשבון משותף | ראו גם בנקים | טבעת נישואין | טלוויזיה | טלפון | ידועים בציבור וחזקת שיתוף | "יזהר הקונה" | ייצוג משפטי | ילדים | מזונות | ילדי החייב | הגנה | זכות לסידור חלוף | ימי הביניים | יעילות ראו תועלת | ירושה | ראו גם צו ירושה | כבוד האדם וחירותו | ראו גם מאזן הנוחות | כונסי נכסים | מימוש משכנתאות | מינוי | רישום דירה | רישום פטנט על ידי כונס | שכר טירחה | ראו גם מכירת הדירה | כושר השתכרות | כלי עבודה | כספים מוגנים | כשל העסקה | לחץ על החייב | מאגרי מידע | מאזן נוחות | מאסר חייבים | מבחן ההדירות | מדינות זרות | חסינות | נכסים אצל מדינות זרות | מוזיאון | מוניטין | [ה]מוסד לביטוח לאומי | מוצרי מותרות | מזונות | מחיר | מחיר משוער | מחיר נטו | מחיר פדיון | מחסני הוצאה לפועל | מחשב | מידע כלכלי | מידע בנכס | מידתיות | מיטלטלין | מימוש נדחה | מכסת ביצים | מכר | מכירת נכס | מכר חוזר | מכר עתידי | מכר של זכות | מכירת דירה | מכירת הדירה כפנויה | מכירת הדירה כתפוסה | מכירה על ידי החייב עצמו | מכירה על ידי כונס נכסים | מכירה על ידי רשות | תועלת במכירת הדירה | תמורה | מכירה פומבית – ראו גם התמחרות | מכרז | ראו גם התמחרות | מכשירי עבודה | מכשירים מוסיקאליים | מכתבים | ראו גם פרטיות | מניות | מעשה פשיטת רגל | מצרכים חיוניים | ראו גם צרכים חיוניים | מקסום הרווחים | במימוש דירה | מרשם מקרקעין | משיכת יתר | משכורת | הגנה על המשכורת | הגנה על המשכורת מול חוב מזונות | זכות קדימה | משכורת עובד ציבור | משכון | משכון בעלי חיים | משכון מוסווה | משכון פטנט | משכון רכב נכה | ראו גם משכנתא | משכנתא | חוזה יחסי | חתימה | מימוש עצמי | פיגור בתשלום | פירעון | משפט מוסלמי | משפט עברי | ראו תשמישי קדושה. | משפט קאנוני | משפט רומי | עבד ברומי | עיקרון הדרגתיות במשפט הרומי | משק חקלאי | הגנה | משתתף חופשי | מתנה | ביטול מתנה בפשיטת רגל | ראו גם הסתלקות מן העזבון | נאמן בפשיטת רגל | העברת נכסים לנאמן | ראו גם פשיטת רגל | נאמנות | נאמנות נובעת | נאמנות קונסטרוקטיבית | נושה מובטח | ראו גם משכון , משכנתא | נושי העובד | נושי המעסיק | נזק | אחריות אישית של הנאמן כלפי הנהנה | אחריות בגין עיקול | אחריות חמורה | אחריות נזיקית | אחריות צד ג' | אחריות של הזוכה | אחריות תורמת | מזעור הנזק | נזק לקונים | ראו גם רשלנות | נטל ההוכחה | ניכוי מס | ניצול לרעה של הליכים | נכה | דיור | עבודתו של החייב נכה | ראו גם רכב נכה | נכסים | אישים | בעל חיים כנכס בעלי ערך סנטימנטלי | נכס הפטור מעיקול | נכסי המדינה | נכסים מוגנים | עתידים | ראו גם זכויות אישיות | ראו גם מכר עתידי | סידור חלופי | הובהרה לחייב זכותו | היוון | ופשיטת רגל | חישוב הדיור החלופי | כספים מוגנים | לתקופה ארוכה | מול הגנת הדייר | משך הדיור | סכום הסידור החלופי | סמכות לדון בו | ראו גם מחיר נטו, התיישנות | ספרי לימוד | עבד עברי | עובד | עובד רשות חינוכית מקומית | עובדי שירות המדינה | עובדים זרים | ראו גם משכורת | עוני | עורך דין | אישור על מהות העסקה | התייעץ עם | ייצוג | עיוור | עיזבון | ראו גם הסתלקות מן העיזבון | עיכוב הליכים | במימוש משכנתא | עיכוב יציאה מן הארץ | עיכבון | עיכבון של חיות | עיקול ביהודה ושומרון | עיקול זמני | ביטול עיקול זמני | במקרה של אשראי דוקומנטרי | בענייני מזונות | עיקול עתידי | עיקול רישיון | רשיון הנהיגה של נכה | עסקה למראית עין | עסקה פיקטיבית | עצמאי | עקרון ההשבחה | עקרון השוויון | ערבות בנקאית | ערבים | במקרה של משכנתא | ערך רגשי | מול ערך השוק | עשיית עושר | פומביות | פטנטים | ראו גם משכון פטנט | פטרנליזם | פיגור בתשלום משכנתא ראו משכנתא | פינוי דירה | בגין אי תשלום משכנתא | פיצויי פיטורין | פיצויים בגין נזקי גוף | פנסיה | פעולה חד צדדית | ההקדש כפעולה חד צדדית | העיקול כפעולה חד צדדית | התפטרות כפעולה חד צדדית | פעולה משפטית | ראו גם פעולה חד צדדית | פרטיות , פגיעה ב– | ראו גם איזון אינטרסים | פרנסת החייב | כזכות אישית | ראו גם משכורת | פרשנות חוזה | פשיטת רגל | פשיטת רגל במשפט האנגלי – מימוש הדירה | פתיחת הליכים של פשיטת רגל | ראו גם הגבלות על פושט רגל, סידור חלוף, נאמנות, הענקה פסולה, הפטר | צדק חלוקתי | צו הצהרתי | צו ירושה | צו כינוס | צו מרווה | צו תשלומים | צוואות הדדיות | ציפייה | צעצועים | צרכים חיוניים | ראו קיום מינימאלי צרכן | אופטימיות צרכנית | צריכת יתר | קברים | קוגנטיות | קונסיגנציה קופות גמל | קיבוץ | קיום מינימאלי | קניין רוחני | קנסות | קצבאות | ראו גם משק חקלאי, דירת מגורים | רדיו | רווחים מפטנט | ריאליזם | ריבוי הכנסות | ריבית | ריהוט | ריסק | רכב | רכב נכה | רכוש החייב | רכוש משפחתי | רשויות המס | רשות המס | רשות מקומית | רשיונות | רשיון מונית | רשיון נהיגה | רשלנות בגין רישום הערת אזהרה | רשם | שאלון | שווי נכס מעוקל | שווי נמוך | שווי מינימלי | שווי רכב נכה | שווי חיות מחמד | שווי הדירה | ראו גם מחיר | שוויון | שוויון בין הנושים | נושים חזקים | שומר | שוק אשראי | שוק המשכנתאות | שותף בבעלות | שיתוף בין בני הזוג | חזקת שיתוף | שימור בעלות | שיתוף דחוי | שכירות | דמי שכירות | חוזה שכירות | לתקופה ארוכה | שכירות מוגנת | ראו גם שכר דירה | שכר דירה | חישוב לצורך סידור חלוף | שכר טרחה | שמאי | שעבוד | שעבוד צף | שעות נוספות | תביעת חוב | תום לב | בהטלת עיקול | חוסר תום לב | תועלת | היעדר תועלת | תחרות בין זוכים שונים | תחרות זכויות | תנאי מקפח | תפילין | תקנת השוק | מעין תקנת שוק | תשמישי קדושה
Mobile version: Enabled