Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סוגיות בליקויי תכנון ובניה

₪450.00
מק"ט: 16007

מחבר: ד"ר אברהם בן עזרא

Faults & Mistakes Issues in Planning and Building

דיני תכנון ובניה: ד
אודות הספר

.

אודות המחבר

ד"ר אברהם בן עזרא מהנדס בניין, מרצה לתחיקת הבנייה, יועץ בתכנון ורישוי. מחבר ספרי הדרכה וספרות מקצועית בנושאי משפט, אדריכלות, רישוי ותכנון ובנייה.

.
דברי פתיחה - עו"ד סמדר בן דור | הקדמה | פרק א: נושאי מבוא | האגרה והתמורה | מקום המשפט - שמה הצדק? | כבודו של מומחה שבוטל מינויו | מהותו של ליקוי בנייה | תפקידו של המומחה כלפי בית המשפט | מורא בית המשפט | ביקורת מבנים ואיכות המגורים | מודעות צרכנית אצל מומחים | יועצי שווא | סף עליון לסעד כספי | טיעונים בשפה רפה – סביר כי יידחו | הנאחזים בקרנות המזבח | עילות לפסילת שופט | אחריות בית המשפט | הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה | מומחה המסרב להעמיד חוות דעתו במבחן המציאות – ייפסל | פרק ב: יחסי קבלן- דייר | "שיטות" למנוע תביעות בנושאי ליקויי בנייה | איחור במסירת הדירה | איחור במסירת הדירה – וטופס 4 | איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן – חיובים שלובים | אחריות הקבלן לגבי שינויים ביוזמת הקונה | אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין | לא תמיד מתאים כי מי שגרם לליקויים – הוא גם יתקנם | "שאלות התשה" | שניים אוחזין | פריט שעלות תיקונו גבוהה מהסכום שנתבע | נימוק נוסף נגד תיקון על ידי הקבלן | שימוש בדירה למטרת מגורים בטרם קבלת טופס 4 | הטעיה בעניין מהותי | תום לב בעסקת מכירת דירה | התערבות בית משפט שבערעור – בנזק נלווה/לא ממוני | התיישנות תביעות בגין ליקויי בנייה | התרופה להערכה נמוכה היא – דרישת תיקון 150! | חוק המכר (דירות) - בא רק להוסיף | הרחבת זכויות הדיירים על- פי חוק הממר (דירות) | ניתוח אירוע של תיק ליקויי בנייה | בנייה קולקטיבית אינה מחסום בפני תביעות | סעד זמני לרוכשי דירה שאינה מתאימה למגורים | סייגים לזכות הקבלן לתקן את הליקויים | אחריות ארוכת טווח | מועד גילוי עילת התביעה | שיעורו של הרווח הקבלני | ההתנגדות לתיקונים – לפעמים מוצדקת | דירה איננה אתר בנייה | הרמת מסך של חברת בנייה | ליקויי בנייה וזכויות דיירים | אחריות צד ג' בעסקת מכר דירה | פרק ג: תקצירי פסיקה וליקויי בניה | כללי המקצוע הטובים | מאת: יואל בן – עזרא, מהנדס אזרחי | מהן זכויותינו אל מול טענה זו? | מהו ליקוי נסתר כאשר חוק המכר (דירות) לא חל? | אישורים אינם אסמכתאות לתקינות | אי התאמה משתמעת | המשטח שמעבר למעקה | רוחב יציאה משנית | דיפון אמבט | פינת מקלחת בדירה | שטח גישה בין כלים סניטריים בחדרי שירות | מיגון דלת כניסה | מנגנון הנעילה של דלת הכניסה לדירה | רוחב פרוזדור בבניין מגורים | רוחב פרוזדור בדירה | מדרגות פנימיות בדירה | מדרגה/הגבהה במעבר אל מרפסת | מבנה המעקה | א. מעקה הכולל אלמנטים המאפשרים טיפוס | ב. חומר המעקה | ג. נטל ההוכחה | ד. מעקה פנימי | אוורור מטבח | אוורור חדר שירות | 1. אופן מדידת חלון | 2. התקנות עד לתיקון תשנ"ח - תיקון שהוא... קלקול | 3. אוורור מכני נחות מאוורור על ידי חלון הפונה אל אוויר חוץ | 4. הגדרת מרפסת | חלונות "קיפ" בדירה הנפתחים על הראש | דלת ממ"ד חוסמת מעבר | זווית הפתיחה של דלת הממ"ד | לא חדר | שטח אוויר ואור או מידות סמויות בבנייה | אדני חלונות | גובה נקודות חשמל בממ"ד | חיפוי צינור ביוב בדירה | המטבח כחלק מהסלון | שיעור הפיצוי בגין עוגמת נפש | תביעה על סמך חוזה פגום | פרק ד: המומחים ואחרים | "זרועו הארוכה של בית המשפט" | אובייקטיביות והגינות מקצועית במומחיות | מעמד חוות הדעת של צד לדיון, שאינה ראייה בתיק | מומחה בית המשפט לא זקוק לסייענים | מומחה הנצמד לתקן – הוא טכנוקרט מיותר בעידן המודרני | פריט המוצג למומחה בית המשפט – שאינו כלול בחוות דעת התביעה | מינוי מומחה לבדיקת דירה | חקירת מומחים | תשובות לשאלות הבהרה לא כרוכות בשכר טרחה | ההבדל בין אדריכלות להנדסה במבחן בית המשפט | המומחה עשוי להיקרא לפיקוח על ביצוע חוות דעתו | חוות דעת מקצועית אינה גמירות דעתו של המומחה | יתרון ההודאה בטעות | תיקון שהוא קלקול | התאמה להזמנה – או דיון בטיב המוצר? מומחה מטעם בית המשפט אינו מומחה מכריע | ליקוי בנייה לא נבדק רק לפי מבחן התוצאה | נושא נדבך ראש | נושא הרכבת תריס בדירה | חקירת מומחה – והצגת שאלות הבהרה | המומחה החוסם | ליקוי שאינו כלול בחוות דעת מומחה התביעה | יעילות הדיון מכתיבה חופש למומחה | האם חוות הדעת המקצועית היא מסמך מהותי? | מי מוסמך להכין תוכנית מתאר? | צחקוקי מומחים | בורר אינו חוקר | מינוי מומחה וחוות הדעת של הצדדים | חוות דעת מומחה בית המשפט תיבדק מול חוות דעת מומחה צד לדיון | מומחה מטעם בית המשפט אינו חסין מפני תביעה | א. תסריט להמחשת הטענה | ב. ניתוח המקרה | ג. הפסיקה | מיהו קונסטרוקטור? או: "אין הנחתום מעיד על עיסתו" | פרק ה: הבית המשותף | זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן | מהו החלק היחסי ברכוש המשותף? | עיכוב כחוק אינו מזכה בפיצויים | האם תיקוני ליקויים בבניין הם בגדר אחזקה? | האזרח הקטן מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה | כתבי אישום בשרירות לב | ארנונה וטופס 4 | מחוברים שבמיצר | פרק ו: בוררות | בוררות וסייגים לניהולה | ניהול מקפח של בוררות | פרק ז: תעתועים ותרמיות בשם החוק | חסימת מידע מבית המשפט | פגמים וסתירות בתקנות – מאת אברהם בן - עזרא והמהנדס יואל בן עזרא | עלויות וירטואליות | משפטי שדה | השילוש המקודש | השתמטות מנטילת אחריות | בדיקת שליפה בחיפויי אבן | קומבינת האחוזים | פרק ח: תרומת שופטים | כב' השופטת בדימוס ד"ר נאוה אפל דנון | כב' השופט בדימוס צבי א' טל | כב' הנשיא (בדימוס) מאיר שמגר | כב' השופטת בדימוס טובה שטרסברג – כהן | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | מפתח ספרים
Mobile version: Enabled