Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

בטיחות אש בבניינים

₪250.00
מק"ט: 12038

עורך: שלמה פרץ

Fire Safety in Buildings

דיני תכנון ובניה: שלמה פרץ: בטיחות אש בבנייניםקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
פתח דבר | מפתחות | הגדרות לפי סדר א-ב | נושאים לפי סדר א-ב | תרשימים לפי סדר א-ב | טבלאות לפי סדר א-ב | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(הוראת שעה), התשס"ב-2002 | תוספת שניה (תקנה 17) | חלק א.ף מיתקני תברואה | חלק ב: גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין | חלק ג: בטיחות אש בבניינים | פרק א : פרשנות וכללי | פרק ב: מרכיבי דרך המוצא | פרק ג: הפרדות ועמידות באש | פרק ד: מערכות גילוי וכיבוי אש | פרק ה: מערכות שליטה בעשן | פרק ו: חומרי גמר | פרק ז: בניין גבוה ורב-קומות | פרק ח: מגורים | פרק ט: התקהלות | חלק ד: בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב | חלק ה: שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבניין | חלק ו: הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבניינים אחרים
Mobile version: Enabled