Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

יסודות בדיני חוזים

₪250.00
מק"ט: 14166 מצב מלאי: אזל

מחברת: אסנת יעקובי, עו"ד

Fundamentals of Contract Laws

דיני חוזים: אסנת יעקובי עו

לרשימת כל הספרים בנושא דיני חוזים.
אודות הספר

.

.
הקדמה | חלק ראשון: כריתת חוזה | פרק א: כריתת חוזה באמצעות הצעה וקיבול | פרק ב: גמירת דעת | הכוונה ליצור יחסים משפטיים וגמירת דעת | שפיטות | פרק ג: מסוימות | הדרישה למסוימות - גישות במשפט | מה בין מסוימות לבין דרישת הכתב של סעיף 8 לחוק המקרקעין | פרק ד: תמורה והסתמכות | פרק ה: זכרון דברים - קביעת מעמדו | פרק ו: תום-לב בניהול משא-ומתן לקראת כריתתו של חוזה | חלק שני: פגמים בכריתת חוזה | פרק ז: פגמים בכריתת חוזה - מבוא | פרק ח: טעות | פרק ט: הטעיה | פרק י: עושק | עושק והשפעה בלתי הוגנת | פרק י"א: כפייה | פרק י"ב: חוזה למראית עין | חלק שלישי - צורת החוזה | פרק י"ג: דרישת כתב מהותית | פרק י"ד: דרישת כתב ראייתית | חלק רביעי : תוכך החוזה ופרשנותו | פרק ט"ו: חופש החוזים כזכות יסוד ומגבלותיו | החלת עקרונות חוקתיים בדיני החוזים | פרק ט"ז: תוכן החוזה ופרשנותו | פרק י"ז: תניות מכללא ותום-לב בביצוע החוזה | פרק י"ח: תניות הפנייה | פרק י"ט: חוזים אחידים | פרק כ: חוזה פסול | פרק כ"א: חוזה על תנאי | פרק כ"ב: תנאים שלובים, תנאים מותלים | חלק חמישי: הפרה ותרופות | פרק כ"ג: הפרת חוזה – מבוא | פרק כ"ד: אכיפת חוזה | פרק כ"ה: ביטול חוזה | פרק כ"ו: פיצויים | פרק כ"ז: לשאלת היחס בין דיני החוזים לעשיית עושר ולא במשפט
Mobile version: Enabled