Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חוזי רשות בישראל

₪490.00
מק"ט: 14106

מחברת: פרופ' גבריאלה שלו

Government Contracts in Israel

דיני חוזים; משפט מנהלי: פרופ' גבריאלה שלו: חוזי רשות בישראל
אודות הספר

.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 10487/07 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' זוהר חי
ע"א 9073/07 מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ
ע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה, מר צבי גוב-ארי
ע"א 2761/06 "מנורה" איזו אהרון בע"מ נ' מע"ץ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
ע"א 6705/04 בית הרכב בע"מ נ' עיריית ירושלים
עע"מ 8183/03 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מועצה אזורית הגולן
בג"ץ 4289/00 אברמוביץ הדי ואח' נ' ראש ממשלת ישראל
ע"א 6328/97 עזרא רגב נ' משרד הביטחון

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עת"מ (נצ') 49134-02-12 מועצה אזורית גלבוע נ' מנהל מקרקעי ישראל-נצרת
ע"ע (ארצי) 541-09 פלונים נ' יחידת הסמך מדינת ישראל
ת"א (חי') 992-08 עירית קרית מוצקין נ' גלי גיל מרכז ספורט ונופש בקריית מוצקין בע"מ
ע"א (חי') 689-08 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ נ' ברסלקור בע"מ
ת"א (מרכז) 3997-12-07 טר - ארמה בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ
עת"מ (חי') 3061/06 רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית חדרה
ס"ע (י-ם) 2431/06 רחמים עזרא ואח' נ' מדינת ישראל
ת"א (י-ם) 7393/05 מיכאל בן שטרית נ' מינהל מקרקעי ישראל
ת"א (י-ם) 2087/00 אלמור חב' לבניה הנדסה ופתוח בע"מ נ' מ"י - משרד הבינוי והשיכון
ת"א (י-ם) 21307/98 חב' "הגל הרוסי" בע"מ נ' עיריית ירושלים
ת"א (פ) 002287/97 מחמוד דעאס נ' עירית טירה
ה"פ (י-ם) 64/93 מרדכי שכטר בע"מ נ' מדינת ישראל
ה"מ (בש"א) 173/90 החברה לאספקה חקלאית וויל בע"מ נ' מועצה מקומית בית שאן
.
פרק ראשון: מבט השוואתי | א. כללי | ב. צרפת | ג. מערב גרמניה | ד. אנגליה | ה. ארה"ב | פרק שני: חוזה רשות מהו? | א. "רשות" כצד לחוזה | ב. חוזה רשות כחוזה | 1. הבעייתיות | 2. החיוניות | ג. חוזה רשות שלטוני וחוזה רשות מסחרי | 1. ההבחנה בין חוזים שלטוניים וחוזים מסחריים | 2. ההבחנה במבחן המעשה | 3. ההבחנה במבחן העיון | 4. דחיית ההבחנה | פרק שלישי: הדין המהותי של חוזי רשות | א. תחולת שתי מערכות דינים | ב. השקפות אחרות | ג. הבסיס הרעיוני לתחולת דיני החוזים | ד. תחולת דיני החוזים למעשה | ה. תחולת המשפט הציבורי | ו. התנגשות דינים | פרק רביעי: כריתתם של חוזי רשות | א. כללי | ב. מכרזים | 1. כללי | 2. מכרז מרצון | 3. דמוי מכרז | 4. הדין המהותי | 5. דיני המשפט הציבורי | 6. מכרז באספקלריה חוזית | 7. מכרז כהזמנה | 8. התחייבויות חוזיות במסגרת המכרז | 9. מועד כריתת החוזה | 10. פקיעת ההצעה | 11. תחולת סעיף 12 לחוק החוזים | ג. הצעה וקיבול | 1. כללי | 2. הזמנה והצעה | 3. משא ומתן | 4. יסודות ההצעה | 5. גמירת דעת | 6. העדה | 7. מסויימות | 8. דרכי קיבול | 9. האם נוצר חוזה | פרק חמישי: פגמים בחוזי רשות | א. כללי | ב. טעות | ג. טעות סופר | ד. הטעיה | ה. כפיה | ו. עושק | ז. חוזה פסול | ח. תוצאת הפגמים | פרק שישי: פקיעת חוזי רשות | א. כללי | ב. פקיעה ע"י ביצוע | 1. כללי | 2. ביצוע בתום לב | ג. פקיעה מכוח הסכמה | 1. כללי | 2. תניה חוזית | ד. פקיעה לפי דיני הסיכול | ה. פקיעה מחמת הפרה | ו. פקיעה לפי הלכת ההשתחררות | 1. כללי | 2. רקע ההלכה | 3. יסודות ההלכה | 4. ביסוס ההלכה | 5. השתחררות מחוזה והפרת חוזה | פרק שביעי: סעדים | א. כללי | ב. פיצויים | 1. פיצויים מסוג מיוחד | 2. פיצויים כלליים | ג. ביטול | 1. השתחררות הרשות מחוזה | 2. ביטול "רגיל" | ד. אכיפה | ה. סעד הצהרתי | פרק שמיני: חסינויות | א. החסינות המהותית | ב. החסינות הדיונית | פרק תשיעי: הבטחות רשות | א. תוקפה של הבטחת רשות | ב. ההבטחה כמקור לחיובים במשפט האזרחי | ג. ההבטחה כמקור לחיובים במשפט הציבורי | 1. כללי | 2. הבטחת רשות לפני פסק דין סאיטקס | 3. הלכת סאיטקס | 4. הבטחת רשות לאחר פסק דין סאיטקס | ד. הבטחת רשות המגולמת בחוזה | ה. תום לב במשא ומתן | ו. חבות נזיקית על סמך הבטחת רשות | ז. מניעות הרשות מהתכחשות להבטחה | 1. כללי | 2. הבטחה כמבססת מניעות | 3. טענת השתק כנגד רשות | פרק עשירי: פירוש חוזי רשות | פרק אחד עשר: בית המשפט המוסמך | א. ההשקפה המוצעת: סמכות לבתי המשפט האזרחיים | ב. ההלכה הקודמת וביקורתה | ג. ההלכה הקיימת | ד. השלכות ההלכה | 1. סמכות כללית לבג"צ | 2. קביעת הסמכות לפי מהות הענין | 3. איסור אכיפה נגד המדינה | 4. כיבוד חוזי רשות, כיצד? | 5. הקלת הנטל מעל בג"צ | 6. סמכות בתי המשפט האזרחיים לגבי מכרזים | פרק שנים עשר: נטל ההוכחה | פרק שלושה עשר: הוצאה לפועל | פרק ארבעה עשר: חוזי רשות אחידים | א. כללי | ב. הרשות כספק | 1. תנאי הביטול של תנאי מקפח | 2. מבחן הקיפוח | 3. חזקת קיפוח | 4. תנאים מקפחים לכאורה בחוזי רשות | ג. הרשות כלקוח | 1. הוראות התחולה | 2. הרחבת תחולתו של החוק החדש | 3. תחולת החוק על "לקוחות" חזקים | 4. חשיבות ההרחבה לגבי רשות | א. מפתח פסיקה לפי שנים | ב. מפתח פסיקה לפי שמות | ג. מפתח חקיקה | ד. ביבליוגרפיה
Mobile version: Enabled