Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני ביטוח (מהדורת 2016)

₪1,490.00
מק"ט: 12005

מחבר: ירון אליאס, עו"ד

Insurance Law

כרכים: 2

דיני ביטוח: ירון אליאס עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר דיני ביטוח מצוטט במאות פסקי דין, ובכללם עשרות פסקי דין של בית המשפט העליון, ונתפס על-ידי רבים כ-text book של משפט הביטוח.

המהדורה החדשה, המחזיקה כמעט 2,000 עמודים (בשני כרכים), כוללת התייחסות מקיפה ושיטתית לכל חידושי הפסיקה, החקיקה והרגולציה של שבע השנים האחרונות, ובכלל זה:

  • שופכת אור על התיקונים שנערכו בשנים האחרונות בחוק חוזה הביטוח, לרבות התיקונים בסעיף 10 לחוק (ביטול החוזה), בסעיף 28א לחוק (ריבית עונשית) ובסעיף 31 לחוק (התיישנות).
  • בוחנת את הפוליסות התקניות החדשות שהותקנו על-ידי שר האוצר בתחום ביטוח החובה לרכב (2010), בתחום הביטוח המקיף לרכב (2012) ובתחום ביטוח הדירות ותכולתן (2015).
  • סוקרת את החוזרים החשובים בתחום המשפט הפרטי שפורסמו על-ידי הפיקוח על הביטוח, ובכלל זה, החוזר המסדיר את הליך בירורה של תביעת הביטוח ויישובה, החוזר המסדיר את הליכי כריתתו של חוזה הביטוח, החוזר המסדיר את חידוש חוזה הביטוח, והחוזר המגדיר את "המותר והאסור" בניסוחם של חוזי ביטוח.
  • מנתחת את כל חידושי פסיקת הביטוח של השנים האחרונות, לרבות ההלכות החדשות של בית המשפט העליון בנושאים הבאים: חובת הגילוי של המבוטח, חובת הגילוי של המבטחת, כללי הפרשנות החלים על חוזה הביטוח, אמצעים להקלת הסיכון, נטלי הוכחה בתביעות ביטוח, חובת הנמקה של דחיית התביעה, תרופות המבוטח בגין הפרת החובה לשלם את תגמולי הביטוח, ביטול חוזה הביטוח, כינון הנזק תביעות תחלוף (שיבוב), חלוקת אחריות בין מבטח המזיק לבין מבטח הניזוק, תובענות ייצוגיות, התיישנות, ועוד ועוד.
.
כרך א | פרק ראשון: מהות הביטוח | א. כללי | ב. ההיסטוריה של הביטוח | ג. יסודות הביטוח | 1. יסוד הסיכון | (א) כללי | (ב) העברת הסיכון | (ג) פיזור הסיכון | (ד) טיב הסיכון | (ה) דרגת הסיכון | (ו) היחס בין דרגת הסיכון לבין שיעור הנזק הפוטנציאלי | 2. היסוד הסטטיסטי והמתמטי (חוק המספרים הגדולים) | 3. יסוד החוזה | 4. יסוד הזיקה | 5. יסוד השיפוי | 6. היסוד הנפשי | ד. יסודותיו של "חוזה הביטוח" | ה. חוזה ביטוח לעומת חוזים אחרים הכרוכים בהעברת סיכון | 1. שיקולים לעניין סיווג החוזה | (א) חוק המספרים הגדולים | (ב) משקלו היחסי של הביטוח בעסקה הכוללת | (ג) קיומו או היעדרו של ניגוד אינטרסים | (ד) עסקאות נפרדות | (ה) כוונת הצדדים | (ו) אינטרס ציבורי | (ז) דרך תשלום התגמולים | (ח) סממנים ביטוחיים | (ט) נזק מסוג אובדן גמור | 2. חוזה ביטוח לעומת מתן אחריות למוצר | 3. חוזה ביטוח לעומת כתב שירות | 4. חוזה ביטוח לעומת הסכם "ריטיינר" | ו. ביטוח והימור | פרק שני: מקורות משפט הביטוח בישראל | א. מבוא | ב. הבסיס התאורטי של חקיקת הביטוח | ג. מערכת הדינים החלה על חוזה הביטוח | ד. חוק החוזים הכללי וחוק התרופות | ה. חוק החוזים האחידים | ו. חוק הגנת הצרכן | ז. חוק חוזה הביטוח | 1. תולדות החוק | 2. מקורות החוק | 3. תחולת החוק | (א) ביטוח מסחרי | (ב) ביטוח ימי ואווירי | (ג) ביטוח משנה | (ד) ביטוח חובה לרכב | (ה) ביטוח הדדי | (ו) כתב כיסוי זמני | (ז) ביטוח יהלומים | (ח) קרן פנסיה | 4. תחילת החוק | 5. מגמות החוק | 6. פירוש החוק | (א) פירוש החוק על-פי תכליתו | (ב) פירוש החוק על-פי עקרון תום הלב | (ג) הזיקה בין מונחי החוק לבין מונחי הפוליסה | ח. חוק הפיקוח על הביטוח | 1. כללי | 2. השפעת קיום או הפרה של הוראות חוק הפיקוח על יחסי הצדדים לחוזה הביטוח | ט. ביטוח חובה | י. ביטוח ונזיקין | 1. יחסי הגומלין בין דיני הנזיקין לבין דיני הביטוח | 2. תחולה מקבילה של העילה החוזית והעילה הנזיקית | 3. הגשת תביעה נזיקית נגד צדדים שלישיים | 4. רשלנות שעניינה אי-עריכת ביטוח | פרק שלישי: פרשנות חוזה ביטוח | א. מבוא | ב. מודל הפרשנות הכללי | 1. בחינת המובן הלשוני | 2. בחינת התכלית הסובייקטיבית | 3. בחינת התכלית האובייקטיבית | (א) פירוש נגד המנסח | (ב) פירוש המקיים את החוזה | (ג) פירוש על-פי חובותיו החוקיות של המבוטח | (ד) פירוש ביטויים ותניות לפי המשמעות הנודעת להם בפוליסות מאותו סוג | (ה) פירוש על-פי מחיר הביטוח | ג. פירוש החוזה על-פי הציפיות הסבירות של המבוטח | 1. רקע היסטורי | 2. הבסיס העיוני של הדוקטרינה | 3. הגרסאות השונות של הדוקטרינה | 4. דוקטרינת הציפיות הסבירות וכלל הפירוש נגד המנסח | 5. תחולתה של הדוקטרינה במשפט הישראלי | 6. התנאים לתחולת הדוקטרינה | 7. "ציפיות סבירות" | 8. תחולת הדוקטרינה על תנאים שנקבעו או אושרו בחקיקה או ברגולציה | 9. דוקטרינת הציפיות הסבירות וכללי הפרשנות התכליתית | ד. פירוש החוזה על-פי עקרון תום הלב | ה. פירוש החוזה בהתאם לעקרונות החוק המושלים על תחום הביטוח | ו. פירוש תניות פטור | ז. פירוש הצעת הביטוח | ח. פירוש פוליסה תקנית | ט. פירוש פוליסה לביטוח חובה | י. תחולת כללי פרשנות החוזה על צדדים שלישיים | פרק רביעי: הצדדים לחוזה הביטוח | 4.1: הצדדים לחוזה הביטוח | כללי | המבטח | א. "עיסוק בביטוח" | ב. עיסוק ללא רישיון | ג. מבטח זר | ד. מבטח חדל פירעון | ה. מבטחים משותפים | 1. כללי | 2. מבטח מוביל | 3. מבטח קדמי | 4. מבטח משנה | 5. ביטוח רבדים | המבוטח | א. הבחנה בין סוגי מבוטחים | ב. מבוטחים משותפים | ג. מבוטח שאינו נוטל חלק בכריתת החוזה | בעל הפוליסה | 4.2: ביטוח קבוצתי | א. כללי | ב. הדין החל | ג. חוזה לביטוח קבוצתי כ"חוזה ביטוח" | ד. הצדדים לחוזה הביטוח הקבוצתי | 1. כללי | 2. בעל הפוליסה | (א) כללי | (ב) כשרות משפטית | (ג) חובות התנהגות | ה. הצטרפות לביטוח קבוצתי – דרישת ההסכמה | 1. כללי | 2. סעיף 42(ב) לחוק חוזה הביטוח | ו. השמטת שם של חבר קבוצה מרשימת השמות הנלווית לפוליסה הקבוצתית | ז. רציפות הביטוח – מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט | ח. החובה להמציא את הפוליסה ליחידי הקבוצה המבוטחת | ט. חובת גילוי אודות שינוי תנאיה של הפוליסה הקבוצתית - הערת הפניה | 4.3: עבירות חוזה הביטוח – המחאה משכון ומכר | א. המחאת זכות המבוטח לתגמולי ביטוח | ב. המחאת חובות וזכויות המבטח על-פי חוזה הביטוח | ג. העברת חוזה הביטוח לרוכש הנכס המבוטח | 1. כללי | 2. החמרת הסיכון | 3. מקרה ביטוח שאירע לפני השלמת המכר | 4. ביטוח רכב רכוש | 5. ביטוח רכב חובה | 6. אחריות המבטח מכוח השתק (estoppel) או ויתור (waiver) | ד. משכון הזכות לתגמולי ביטוח | ה. משכון הנכס המבוטח | פרק חמישי: זיקת ביטוח | א. זיקת ביטוח - מהי? | ב. הדרישה לקיומו של "נזק" כתחליף לדרישת האינטרס הביטוחי | ג. ביטוח הנכס מעל לערך האינטרס של המבוטח | ד. דוקטרינת ההשתק ודרישת הזיקה | ה. זיקת ביטוח מכוח הסכם | ו. זיקה ויריבות | ז. ביטוח נכס גנוב | ח. דרישת ההסכמה בביטוח חיים | 1. מהות הדרישה והיקפה | 2. הסכמה לעומת זיקה | 3. ביטוח קבוצתי | פרק שישי: עקרון השיפוי | א. מהותו של עקרון השיפוי | 1. כללי | 2. תחולת העיקרון | 3. קוגנטיות העיקרון | 4. נזק סובייקטיבי | 5. נזק תוצאתי | 6. ירידת ערך | 7. מס ערך מוסף | ב. דרכי השיפוי | 1. כללי | 2. קימום | 3. כינון | 4. נכסים שאינם ברי תיקון או החלפה | ג. סכום הביטוח | 1. סכום הביטוח כתנאי לשכלול חוזה הביטוח | 2. סכום הביטוח כחזקה לעניין שווי הנכס המבוטח | 3. הצמדת סכום הביטוח | 4. מיצוי סכום הביטוח (סעיף 30 לחוק חוזה הביטוח) | ד. שיפוי מוסכם | 1. כללי | 2. חוזה שיפוי מוסכם לעומת חוזה הימורים | 3. כוונת הצדדים | 4. סופיות הבחירה | 5. נזק חלקי | 6. הצמדה | ה. עקרון השיפוי ועקרון תום הלב | ו. עקרון השיפוי ותקנת הציבור | ז. הזיקה בין שיעור דמי הביטוח לבין שיעור התגמולים | ח. השתתפות עצמית | 1. כללי | 2. הטעמים שביסוד ההשתתפות העצמית | 3. סוג ההשתתפות | 4. נזק מוחלט | 5. תנית ההשתתפות העצמית כתנית פטור | 6. סף פיצוי | 7. ביטוח אחריות | פרק שביעי: עקרון תום הלב | א. מקורות העיקרון וגבולותיו | ב. חובת הגילוי היזום של המבטח | 1. מקורות החובה | 2. היקף החובה | 3. תרופות בגין הפרת החובה | 4. תחולת החובה בזמן | (א) חובת הגילוי בשלב הטרום חוזי | (ב) חובת הגילוי בשלב הכריתה | (ג) חובת הגילוי בתקופה החוזית | ג. איסור הטעיה | 1. אי-גילוי לעומת מצג שווא | 2. "עניין מהותי בעסקה" | 3. היסוד הנפשי | 4. תרופות | ד. חובת ההגינות בעיצוב החוזה | ה. חובת תום הלב בקיום החוזה | ו. איסור הפליה | 1. כללי | 2. חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים | 3. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | 4. חוק מידע גנטי | 5. חוק ביטוח רכב מנועי | 6. הצעת חוק הפיקוח – איסור הפליה במתן שירותי ביטוח | 7. חוזר המפקח – איסור הפליה בביטוח חיים | פרק שמיני: כריתתו של חוזה הביטוח | א. כללי | ב. גמירת דעת | ג. מסויימות | ד. הצעת הביטוח | ה. חובת המבטח להגיב להצעת הביטוח תוך זמן סביר | ו. חובת המבטח לנמק את דחיית ההצעה | ז. מועד הקיבול | ח. התניית תוקף החוזה בתשלום דמי ביטוח | ט. התאמת הקיבול להצעה | 1. השלמת ההצעה | 2. סטייה מההצעה | י. השתק ומצג שווא ביחס לכריתת חוזה הביטוח וביחס לתוכן החוזה | יא. צורת החוזה | 1. כללי | 2. חוזה ביטוח הנכרת בעל-פה | יב. הפוליסה | יג. פגמים בכריתת החוזה | 1. טעות | (א) כללי | (ב) טעות משותפת | (ג) טעות סופר | 2. הטעיה | 3. התניית ביטוח בביטוח | 4. פגיעה בנסיבות מיוחדות (עושק) | 5. עסקה במקום מגורים או עבודה של מבוטח | פרק תשיעי: חובת הגילוי של המבוטח | 1. כללי | א. מקור החובה והיקפה | ב. רקע היסטורי | ג. תחולת החובה בזמן | ד. הזיקה בין דיני הגילוי הכלליים לבין דין הגילוי המיוחד בביטוח | ה. חובת הגילוי ביחס לעניינים שאסור לקבוע לגביהם סייג בפוליסה | ו. בעיית נציג | 2. איסור מצג שווא | א. יסודות העילה | 1. שאלה בכתב | 2. עניין מהותי | (א) כללי | (ב) מבחן אובייקטיבי | (ג) קטגוריות עיקריות של עניינים מהותיים | 3. תשובה "מלאה וכנה" | (א) כללי | (ב) תשובה חלקית | (ג) שאלה הנוגעת לאמונה או לדעה | (ד) אי-מתן מענה לשאלה | 4. היסוד הנפשי | ב. סייגים לתחולת העילה ולתוצאותיה | 1. צירוף העתק התשובה לפוליסה | 2. שאלה גורפת | 3. ידיעת המבטח | (א) ידיעה בפועל | (ב) ידיעה בכוח | (ג) ידיעה קונסטרוקטיבית | (1) כללי | (2) ביטוחי חיים ובריאות – חובת המבטח לבדוק את תיקו הרפואי של המועמד לביטוח | 4. אשמו של המבטח | 5. העדר קשר סיבתי | 6. ויתור, מניעות ותום לב | 7. עשיית עושר ולא במשפט | 8. כללי פרשנות | 9. שיקולים צרכניים | 10. עובדות מביכות | 11. מיהות המבוטח ונסיבות מילוי השאלון | 12. חובת הסבר של המבטח | 13. ביטוחי חיים ובריאות – סייג שלוש השנים | 3. חובת הגילוי היזום | א. מהות העילה | 1. כללי | 2. יחסי הגומלין בין סעיף 6(ג) לבין סעיף 6(א) | ב. יסודות העילה | 1. הסתרה | 2. עניין מהותי | 3. ידיעת המבוטח | (א) מבחן סובייקטיבי | (ב) חזקת ידיעה | (ג) נסיבות מסירת המידע | (ד) הזיקה בין שאלות המבטח לבין ידיעת המבוטח | (ה) הזיקה בין חובת הגילוי של המבטח לבין ידיעת המבוטח | 4. כוונת מרמה | (א) כללי | (ב) מניע | (ג) חזקת כוונה | (ד) היעדר שאלון ביטוח | (ה) מידע מתועד ונגיש | ג. סייגים לתחולת העילה | ד. נטל ההוכחה | 4. תרופות המבטח | א. אי-גילוי שנודע למבטח לפני קרות מקרה הביטוח | 1. ביטול | 2. השבה | ב. אי-גילוי שנודע למבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | 1. תשלום יחסי | 2. פטור מוחלט | (א) תשובה שניתנה בכוונת מרמה | (ב) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה | ג. בטלות החוזה מלכתחילה | פרק עשירי: מקרה הביטוח | א. כללי | ב. יסודותיו של מקרה הביטוח | 1. יסוד הסיכון | (א) דרישת המקריות | (1) כללי | (2) פגם שבטבע הבריאה | (ב) דרישת הפתאומית | (1) כללי | (2) מיקרו טראומה | (ג) סיכון מסוים לעומת "כל הסיכונים" | 2. יסוד הנזק | (א) כללי | (ב) נזק מוחלט | (ג) נזק פיזי | (ד) נזק שנגרם לנכס אגב הצלתו | 3. יסוד הסיבתיות | (א) כללי | (ב) סיבה קרובה | (ג) סיבה בלעדית | (ד) ריבוי סיבות | 4. יסוד הזמן | (א) כללי | (ב) מועד התרחשות הנזק לעומת מועד גילויו | (ג) גרימה נמשכת | (ד) סעיף 16(א) לחוק חוזה הביטוח | (ה) תקופת אכשרה | ג. מסכת עובדתית אחת המצמיחה כמה מקרי ביטוח | 1. כללי | 2. הגישה האנגלית | 3. הגישה האמריקאית | 4. הגישה הישראלית | ד. ביטוח תאונות אישיות - הגדרת המונח "תאונה" | פרק אחד-עשר: חובת הזהירות של המבוטח | א. כללי | ב. סטנדרט ההתנהגות של המבוטח והשפעתו על חבות המבטח | 1. היסוד הפיזי - רשלנות רבתי | 2. היסוד הנפשי - פזיזות או אי-אכפתיות | 3. הזיקה בין היסוד הפיזי לבין היסוד הנפשי | 4. שיקולי מדיניות | (א) ענף הביטוח | (ב) היבטים מוסריים | (ג) שיקולים חברתיים | ג. תניות חוזיות המגדירות את חובת הזהירות של המבוטח | 1. כללי | 2. עמדת היועץ המשפטי לממשלה | ד. התנהגות בלתי חוקית של המבוטח | 1. כללי | 2. ביטוח מפני תוצאות ההליך הפלילי | ה. אלכוהול וסמים | 1. אלכוהול | 2. סמים | ו. אשם חוזי תורם | 1. אשם תורם בדיני חוזים | 2. אשם הנוגע לקרות מקרה הביטוח | 3. אשם הנוגע לאי-קיום דרישות הפוליסה | 4. הסדרי חלוקת אחריות בחוק חוזה הביטוח | פרק שנים-עשר: תקופת הביטוח | א. מבוא | ב. תחילת תקופת הביטוח | ג. תום תקופת הביטוח | ד. חידוש חוזה הביטוח | 1. כללי | 2. חוזר המפקחת - חידוש חוזה ביטוח | 3. חידוש חוזה הביטוח בדרך של התנהגות | 4. חידוש חוזה הביטוח תוך כדי שינוי תנאיו של החוזה המקורי | 5. חובת גילוי בנוגע לפקיעתו הצפויה של הביטוח | 6. סירוב לחדש את חוזה הביטוח | 7. חידוש חוזה לביטוח בריאות | ה. שינוי חוזה הביטוח במהלך תקופת הביטוח | 1. כללי | 2. ביטוח קבוצתי | ו. הארכת תקופת הביטוח | ז. תקופת הביטוח וחובת תום הלב | פרק שלושה-עשר: דמי הביטוח | א. כללי | ב. דמי הביטוח כיסוד הכרחי לשם שכלול חוזה הביטוח | ג. מועד התשלום | ד. שינוי דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח | ה. דמי ביטוח המשתלמים לסוכן הביטוח | ו. אחידות המטבע ותנאי ההצמדה | 1. תקנות הפיקוח על הביטוח – אחידות המטבע | 2. חוזר המפקח על הביטוח – הצמדת דמי ביטוח | ז. השבת דמי הביטוח | 1. כללי | 2. השבת דמי הביטוח במקרה של ביטול החוזה | ח. גביית דמי ביטוח באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) | ט. הפיקוח על דמי הביטוח | י. שחרור מתשלום פרמיות | פרק ארבעה-עשר: תגמולי הביטוח | א. מבוא | ב. המועד לתשלום תגמולי הביטוח | 1. כללי | 2. ביטוח חיים | ג. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת | 1. כללי | 2. הצעת פשרה | 3. ביטוח אחריות | ד. הצמדה וריבית | 1. כללי | 2. תגמולים המשתלמים במטבע ישראלי | 3. תגמולים המשתלמים במטבע חוץ | 4. ביטוח חיים | ה. ריבית מיוחדת (סעיף 28א לחוק) | 1. כללי | 2. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת | 3. דרישת תום הלב | 4. ביטוחים אישיים | 5. תובענות ייצוגיות | ו. המרה ופדיון של פוליסה לביטוח חיים | 1. פדיון פוליסת הביטוח | 2. המרה לביטוח מסולק | ז. תשלום תגמולי ביטוח מכוח הסכם פשרה (כתב קבלה ושחרור) | 1. מהותה של פשרה | 2. עילות המצדיקות פתיחת הסכמי פשרה | (א) היעדר גמירת דעת | (ב) טעות | (1) טעות ביחס לעובדה שלא הייתה שנויה במחלוקת | (2) טעות בקשר למצב המשפטי | (3) נזקי גוף | (4) ביטוח חיים | (5) התרשלות הטועה | (ג) כפייה ועושק | (ד) תרמית | (ה) חוסר תום לב | (ו) אי-גילוי | (ז) הפרת דין קוגנטי | (1) כללי | (2) חוזר המפקח על הביטוח - הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור | (ח) עילות נוספות | 3. כתב ויתור המודפס על גב המחאה | 4. תחולת הסכם פשרה על סוכן הביטוח | פרק חמישה-עשר: המוטב | א. מבוא | ב. המסגרת הנורמטיבית | 1. חוק חוזה הביטוח | 2. חוק החוזים | 3. חקיקה לבר חוזית | ג. זהות המוטב | 1. תחרות בין שני צדדים שלישיים | 2. תחרות בין מבוטח לבין צד שלישי | ד. מועד קביעת המוטב ודרך הקביעה | 1. כללי | 2. עיגון מעמד המוטב בחוזה הביטוח גופו | 3. זכות המבוטח לקבוע את זהות המוטב | 4. מוטבים משותפים - חזקת השוויון | ה. שינוי נסיבות המביא לפקיעת זכותו של המוטב | ו. שינוי המוטב | 1. כללי | (א) סעיף 11(ג) לחוק | (ב) שריון זכות המוטב מחמת קרות מקרה הביטוח | (ג) שריון זכות המוטב מחמת קביעה בלתי חוזרת | (ד) עקרון תום הלב | 2. שינוי המוטב בהסדרי פטירה | (א) שכלול זכות המוטב | (ב) כוחו של המבוטח לשנות את זהות המוטב | ז. שינוי תנאי הביטוח - החובה לקבל את הסכמת המוטב | ח. פטירת המוטב | ט. זכויות וחובות הצדדים למשולש היחסים: מבטח-מבוטח-מוטב | 1. זכויות המבוטח והמוטב כלפי המבטח | 2. זכויות המבטח כלפי המוטב | (א) כללי | (ב) קיזוז | 3. חובות המבטח כלפי המוטב | 4. חובות המבוטח כלפי המוטב | י. העברה, שעבוד ועיקול של זכויות המבוטח והמוטב | 1. העברה שעבוד ועיקול של זכויות המבוטח | (א) מבוטח שהוא גם המוטב על פי הפוליסה | (ב) תנאי הסף לתחולת סעיף 13(א) לחוק חוזה הביטוח | (ג) המשמעות המעשית של הטלת עיקול על זכויות המבוטח | (ד) סעיף 147 לחוק הירושה | (ה) רכיב ה"ריסק" בפוליסה לביטוח חיים לעומת רכיב החיסכון | (ו) האם ניתן לעקל את זכות המבוטח למנות מוטב? | 2. העברה, שעבוד ועיקול של זכויות המוטב | 3. הזכות לתגמולי ביטוח כ"זכות עתידה" שאינה ניתנת לעיקול | פרק שישה-עשר: תנאים וסייגים לחבות המבטח | א. מבוא | ב. סייג - מהו? | 1. כללי | 2. קו הגבול בין "מקרה ביטוח" לבין "סייג" לחבות המבטח | 3. קו הגבול בין "שינויים בסיכון" לבין "סייג" לחבות המבטח | 4. תנית פטור | 5. תנאי מוקדם | ג. היסוד הנפשי של המבוטח | ד. דרכי תקיפה של סייגים לחבות המבטח | 1. כללי פרשנות | 2. חוק החוזים האחידים | 3. דיני כריתת החוזה | 4. עקרון תום הלב | 5. הטעיה ומצג שווא | 6. השתק | 7. תקנת הציבור | 8. דרישת הסיבתיות | (א) כללי | (ב) סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח | 9. החובה להבליט הגבלות | (א) סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח | (ב) פירוט התנאי או הסייג "בסמוך לנושא שהם נוגעים לו" | (ג) "הבלטה מיוחדת" | (ד) תחולת סעיף 3 לחוק על הצעת הביטוח ועל "הרשימה" | (ה) ידיעה בפועל | 10. חובת הווידוא | (א) כללי | (ב) היקף החובה | (ג) תחולת החובה בזמן | (ד) וידוא ביצוע | (ה) חלוקת אחריות | 11. חובת מסירת הפוליסה | (א) סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח | (ב) סעיף 2(ב) לחוק חוזה הביטוח | 12. איסור התניה | (א) התניה על חקיקה קוגנטית | (ב) התניה על חקיקה דיספוזיטיבית | 13. שיקולי מדיניות משפטית | פרק שבעה-עשר: ביטול חוזה הביטוח | א. מבוא | ב. חוזה בטל לעומת חוזה הניתן לביטול | ג. ביטול לעומת פקיעה | ד. ביטול על יסוד סעיף ביטול בפוליסה | 1. כללי | 2. תניה המקנה למבטח שיקול דעת מוחלט ביחס לביטול החוזה | ה. ביטול על יסוד עילה שבחוק חוזה הביטוח | ו. ביטול על יסוד עילה שבחוקי החוזים הכלליים | ז. ביטול חלקי | ח. ביטול פוליסה לביטוח משותף | ט. שכלול הביטול | 1. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח | 2. התניה על ההסדר החוקי | 3. התניה על ההסדר החוזי | י. דרך הביטול | 1. כללי | 2. צורת הודעת הביטול ודרכי מסירתה | (א) צורת ההודעה | (ב) מסירת ההודעה | (ג) מוסר ההודעה | יא. סופיות הביטול | יב. ביטול מחמת פיגור בתשלום דמי הביטוח (סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח) | 1. כללי | 2. התנית כריתתו של החוזה בתשלום דמי הביטוח | 3. שלבי הביטול | (א) פיגור בתשלום | (ב) דרישה בכתב | (ג) הודעת ביטול | 4. דרישת המסירה | 5. קשר סיבתי | 6. תום לב | 7. השתק מחמת מצג | 8. השתק מחמת רשלנות | 9. ייחוד התרופה | 10. הודעה למוטב | 11. פיגור בתשלום דמי הביטוח בפוליסה מסוג "ביטוח מנהלים" | 12. ביטול והחייאה של פוליסה לביטוח חיים | יג. השבה לאחר ביטול | יד. ביטול החוזה ועקרון תום הלב | טו. ויתור על ברירת הביטול | טז. חובת הנמקה | 1. ביטול על יסוד סעיף ביטול בפוליסה | 2. ביטול על יסוד עילה שבדין | יז. ביטול חוזה לביטוח חיים | 1. סעיף 45(א) לחוק | 2. איסור התניה | 3. מועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול | 4. הנמקת הביטול | 5. ביטול החוזה על-ידי מבטח | 6. אימוץ החוזה על ידי המוטב | 7. ביטול חוזה לביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון | פרק שמונה-עשר: תרופות | א. מבוא | ב. תרופות המבטח | 1. כללי | 2. תרופות המבטח לפי חוק חוזה הביטוח | 3. ייחוד התרופות | ג. תרופות המבוטח | 1. תרופות המבוטח לפי חוק חוזה הביטוח | 2. תרופות המבוטח לפי הדין הכללי | 3. היחס בין חוק חוזה הביטוח לבין חוק תרופות | 4. תרופות המבוטח לפי חוק התרופות - פיצויים בגין הפרת חוזה | (א) כללי | (ב) נזק תוצאתי | (ג) נזק בלתי ממוני | (ד) היסוד הנפשי הנלווה להפרה | (ה) הקטנת הנזק | (ו) הוכחת הנזק | (ז) היחס בין תרופת הפיצויים לבין הריבית העונשית | (ח) השבת פרמיות הביטוח | 5. תרופות המבוטח לפי דיני הנזיקין | (א) תחולה מקבילה של העילה הנזיקית והעילה החוזית | (ב) הפן הנזיקי של יחסי הצדדים לחוזה הביטוח | 6. סעד הצהרתי | (א) ביטוח בריאות | (ב) ביטוח אחריות | ד. קיזוז | פרק תשעה-עשר: שינויים בסיכון | 19.1: סיכון שנתבטל | א. יסוד הסיכון | ב. יחסי הגומלין בין הגדרת "מקרה הביטוח" בפוליסה לבין סעיף 16(א) לחוק | ג. מקרה ביטוח שקרה - מבחן אובייקטיבי או סובייקטיבי? | ד. חוזה ביטוח בעל תחולה רטרואקטיבית | ה. מקרה ביטוח שקרה בתקופת הביניים שבין מילוי הצעת הביטוח לבין הוצאת הפוליסה | ו. "חיתום בדיעבד" | ז. סעיף 16(א) לחוק כדין מרשה | ח. נטל ההוכחה | ט. השבה | י. מקרה ביטוח שנעשה בלתי אפשרי | יא. מצב רפואי קודם | 1. כללי | 2. תקנות מצב רפואי קודם | (א) תחולה | (ב) הגבלות על הסייג בדבר מצב רפואי קודם | (ג) היחס בין ההסדר הקבוע בתקנות לבין הסדר הגילוי הקבוע בסעיפים 6-8 לחוק חוזה הביטוח | 3. הדין שקדם לפרסום התקנות | 4. מצב רפואי שנתהווה במהלך תקופת אכשרה | 19.2: החמרת הסיכון | א. כללי | ב. החמרת הסיכון - מהי? | 1. כללי | 2. שינוי מהותי | (א) שינוי בעניין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח | (ב) שינוי בעניין שצוין בפוליסה כמהותי | (ג) גילוי עובדות חדשות בעניין ששאלה עליו הוצגה למבוטח | (ד) "החמרה של ממש" | (ה) שינוי מהותי בעניין שאינו נופל בגדרו של סעיף 17 לחוק | 3. מודעות המבוטח לשינוי | 4. שינוי המשמיט את היסוד לחוזה | 5. קו הגבול בין סייג לחבות המבטח לבין החמרת הסיכון | ג. חובת הודעה | ד. תוצאות החמרת הסיכון | 1. החמרה בסיכון שנודעה למבטח לפני קרות מקרה הביטוח | 2. החמרה בסיכון שנודעה למבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | (א) תשלום יחסי | (ב) פטור מוחלט | 3. שלילת תרופות המבטח לפי סעיף 18 | (א) החמרה בסיכון שחדלה להתקיים | (ב) היעדר קשר סיבתי | (ג) אמצעי שננקט על דעת המבטח | (ד) אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש | ה. סייג לתחולת ההסדר - ביטוח חיים ובריאות | 19.3: הפחתת הסיכון | 19.4: אמצעים להקלת הסיכון | א. כללי | ב. תחולת סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח על "תנאי מוקדם" | ג. אמצעי מיגון – התקנה, תקינות והפעלה | 1. התקנת אמצעי מיגון | 2. תקינות אמצעי המיגון | 3. הפעלת אמצעי המיגון | ד. החובה להפעיל את אמצעי המיגון בכל עת שהנכס המבוטח אינו "מאויש" | ה. ביטוח רכב - זכות המבוטח לשיפוי בגין שווים של אמצעי המיגון | כרך ב | פרק עשרים: הודעה על קרות מקרה הביטוח | 20.1: הודעה על קרות מקרה הביטוח | א. כללי | ב. צורת ההודעה | ג. תוכן ההודעה | ד. מסירת ההודעה | 1. הודעה הנמסרת למבטח שלא באמצעות המבוטח | 2. הודעה הנמסרת לסוכן הביטוח | ה. דרישת המיידיות | ו. תוצאות הפרת החובה | 1. הפחתת החבות | 2. סייגים לתרופת ההפחתה | (א) "סיבות מוצדקות" | (ב) היעדר נזק | (ג) עקרון תום הלב | (ד) השתק מחמת התנהגות | 20.2: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח | 20.3: בירור חבותו של המבטח | א. כללי | ב. דרך בירור החבות | ג. חובת שיתוף הפעולה בבירור החבות | 1. מהות החובה | 2. תוצאות הפרת החובה | ד. מעשה מכוון העלול להכשיל את בירור החבות | ה. חוזר המפקח על הביטוח – בירור ויישוב תביעות | 20.4: חובת הנמקה של דחיית התביעה | א. כללי | ב. מקורות החובה | ג. תחולת החובה והיקפה | ד. דין משווה | ה. צורת הודעת הדחייה | ו. תחולתה של הנחיית הפיקוח בהליך המשפטי | ז. תחולתה של הנחיית הפיקוח על תביעות של צדדים שלישיים | ח. חובת ההנמקה לעומת נטל ההוכחה של התביעה | ט. תביעה מכוח עילה מתחדשת | י. סייגים לחובת ההנמקה | 1. גילוי מאוחר | 2. שינוי נסיבות | 3. הרחבת מסגרת הכיסוי לסיכונים שאינם מכוסים בחוזה הביטוח | 4. חריג לפוליסה המצוי בידיעת המבוטח | 5. טענות סף | 6. טענות משפטיות | 7. טענת מרמה | 8. מניעות | 9. טענות הנוגעות לגובה הנזק | 10. שמירת טענות | 11. תובענות ייצוגיות | יא. הודעת דחייה הכוללת הנמקה גורפת | יב. הודעת דחייה הכוללת טענות חלופיות | יג. היעדר תגובה של המבטח לתביעת המבוטח | פרק עשרים-ואחד: נטל הקטנת הנזק | א. מבוא | ב. נטל לעומת חובה | ג. הבסיס הנורמטיבי של דוקטרינת הקטנת הנזק | ד. נטל הקטנת הנזק ועקרון השיפוי | ה. היסוד הנפשי | ו. נקיטת "אמצעים סבירים" או "אמצעים שהמבטח הורה לנקוט" | 1. אמצעים סבירים | 2. אמצעים שהמבטח הורה לנקוט | ז. התחולה בזמן של נטל הקטנת הנזק - "בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן" | ח. נטל ההוכחה | ט. שיפוי בעד הוצאות סבירות | י. נזק נוסף שנגרם כתוצאה מניסיון כושל להקטנת הנזק | יא. דוגמאות מהפסיקה להחלת נטל הקטנת הנזק | פרק עשרים-ושניים: גרימת מקרה הביטוח במתכוון | א. מבוא | ב. יסוד הכוונה | ג. נטל ההוכחה | 1. נטל השכנוע לעניין הגרימה במתכוון | 2. מידת ההוכחה | 3. נטל הבאת הראיות | 4. הרמת נטל השכנוע – ביטוח גניבה ופריצה וביטוח אש | ד. מבוטחים משותפים | ה. התאבדות | פרק עשרים-ושלושה: מרמה בתביעת תגמולים | א. פערי המידע בין הצדדים לחוזה הביטוח | ב. סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח | 1. כללי | 2. תחולה | (א) כללי | (ב) תביעת צד שלישי מכוח פוליסה לביטוח אחריות | 3. פרשנות | ג. יסודות המרמה | 1. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות | (א) כללי | (ב) מהותיות הכזב והזיקה בינו לבין חבות המבטח | (ג) מסירת מידע כוזב לצד שלישי | 2. מודעות המבוטח לכזב | 3. כוונה לקבל תגמולים על יסוד הכזב | (א) כללי | (ב) הפרזה לעומת מרמה | (ג) מטרת המרמה | ד. מרמה ביחס לחלק מזערי מהתביעה | ה. מרמה בידי צד שלישי | ו. מבוטח החוזר מגרסתו הכוזבת | ז. מועד העלאתה של טענת התרמית | ח. נטל ההוכחה | ט. ייחוד התרופה | י. השבת תגמולי ביטוח שהתקבלו במרמה | יא. אחריות פלילית בגין מרמת ביטוח | פרק עשרים-וארבעה: סוכן הביטוח | א. כללי | ב. תיווך לענייני ביטוח | ג. מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח | ד. סוכן הביטוח כשלוח של המבטח | 1. שליחות מוסכמת | 2. שליחות מכוח התנהגות (שליחות נחזית) | 3. שליחות מכוח אישור בדיעבד | 4. שליחות סטטוטורית | (א) שליחות לעניין המשא ומתן לקראת כריתת החוזה ולעניין כריתת החוזה | (1) שכלול חוזה הביטוח | (2) שינוי תנאי הביטוח | (3) סוכן הקשור עם מספר מבטחים | (4) שליחות נסתרת | (5) שלילת חזקת השליחות מכוח דרישת המבוטח (סעיף 33(א) סיפא) | (6) שלילת חזקת השליחות מכוח תניה בהצעה או בפוליסה | (ב) שליחות לעניין חובת הגילוי | (ג) שליחות לעניין קבלת דמי הביטוח | (ד) שליחות לעניין מתן הודעות | ה. היקף ההרשאה של סוכן הביטוח וחריגה מהרשאה | 1. היקף ההרשאה של סוכן הביטוח | 2. חריגה מהרשאה | 3. סוכן המבצע עוולה נזיקית תוך כדי השליחות | (א) כללי | (ב) "שליחות לדבר עבירה" | (ג) אחריות שילוחית בדיני נזיקין | (ד) אחריות ישירה של המבטח | 4. סוכן משנה | 5. הערת סיכום | ו. אחריות אישית של סוכן הביטוח | 1. אחריות הסוכן כלפי המבטח | (א) כללי | (ב) המסגרת הנורמטיבית | (ג) היקף האחריות | (ד) דרישת הנזק | (ה) אשם תורם של המבטח | 2. אחריות הסוכן כלפי המבוטח | (א) השפעת מעמדו המשפטי של הסוכן על היקף אחריותו | (1) סוכן הפועל כשלוח של המבטח | (2) סוכן הפועל כשלוח של המבוטח | (3) סוכן הפועל כמתווך | (ב) חובות הסוכן כלפי המבוטח | (1) חובות הסוכן בשלב המשא ומתן ובשלב כריתת החוזה | (2) חובות הסוכן בתקופה החוזית | (3) חובות הסוכן לאחר קרות מקרה הביטוח | (ג) אחריות הסוכן בנזיקין | ז. שיווק ביטוח על-ידי סוכנים בלתי מורשים | ח. יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני | ט. ביטול רישיון הסוכן | פרק עשרים-וחמישה: תחלוף (שיבוב) | א. כללי | ב. יסודות התחלוף | 1. חבות על פי הפוליסה | 2. תשלום תגמולי ביטוח | (א) כללי | (ב) הודעת צד שלישי | (ג) שיפוי בדרך של מתן הלוואה | 3. זכות של המבוטח כלפי צד שלישי | (א) זכות שמקורה בעילה נזיקית | (ב) זכות שמקורה בעילה חוזית | (ג) זכות שמקורה בדבר חקיקה | ג. נטל ההוכחה של תביעת התחלוף | ד. היקף זכות התחלוף | 1. כללי | 2. הוצאות שהוציא המבטח לשם בירור החבות והיקפה | 3. המועד הקובע לעניין הערכת הנזק | ה. קיומה של יריבות בין המבוטח לבין הצד השלישי חרף קבלת התגמולים | ו. התחרות בין זכות התחלוף של המבטח לבין זכות המבוטח כלפי הצד השלישי | 1. הצגת הבעיה | 2. הגישה המעדיפה את זכות המבטח | 3. הגישה המעדיפה את זכות המבוטח | 4. הגישה היחסית | 5. גישת הפסיקה | ז. פגיעה בזכות התחלוף | 1. כללי | 2. תנית פטור בהסכם שבין המבוטח לבין הצד השלישי | 3. פשרה שנעשתה לאחר קרות הנזק ולפני תשלום תגמולי הביטוח | 4. פשרה או ויתור שנעשו לאחר תשלום תגמולי הביטוח | ח. חובת המבוטח לסייע למבטח לממש את זכות התחלוף | ט. עקרון התחלוף וכללי "מעשה בית דין" | י. התיישנות | יא. הסייגים לזכות התחלוף | 1. שלילת זכות התחלוף מחמת קרבת משפחה או מחמת יחסי עובד ומעביד (סעיף 62(ד) לחוק) | 2. שלילת זכות התחלוף כלפי מבוטח | 3. שלילת זכות התחלוף כלפי מבוטח משותף | יב. ויתור על זכות התחלוף | 1. תנית ויתור בפוליסה | 2. תנית ויתור בהסכם שבין המבוטח לבין הצד השלישי | יג. הגשת תביעת תחלוף על-ידי מבטח זר | יד. חובת גילוי בקשר לתחלוף | פרק עשרים-ושישה: ביטוח אחריות | א. כללי | ב. בסיס הביטוח | 1. "בסיס אירוע" לעומת "בסיס תביעה" | 2. יתרונות וחסרונות של הבסיסים השונים | 3. חוקיותה של פוליסה לביטוח אחריות על "בסיס תביעה" | 4. חובת גילוי של המבטח ביחס לבסיס הביטוח | 5. "תביעה" כמובנה בפוליסה על בסיס תביעה | 6. פוליסה על "בסיס תביעה והודעה" | ג. "מבטח" לעניין סעיף 68 לחוק | 1. כללי | 2. מבטח ימי | 3. חברות להשכרת רכב | ד. מעמד הצד השלישי - יריבות ישירה כלפי המבטח | ה. יסודות הזכות של הצד השלישי לפי סעיף 68 לחוק | 1. חבות של המבוטח כלפי הצד השלישי | 2. אחריות של המבטח על-פי הפוליסה | (א) כללי | (ב) טענה חיצונית מול טענה פנימית | (ג) חובת ההודעה על קרות מקרה הביטוח וחובת שיתוף הפעולה ם המבטח | ד) איסור הודאה בחבות | (ה) תנאי חוזי העומד בניגוד לעקרון היריבות הישירה | (ו) הגבלת החבות בשל תנית השתתפות עצמית | (ז) קיום בידי אחר וסעד מן הצדק | (ח) השתק | (ט) ביטוח רכב חובה | 3. היעדר התנגדות של המבוטח | ו. אחריות צולבת – מבוטח שהוא גם צד שלישי | 1. כללי | 2. "התרשלות" של המבוטח כלפי עצמו | 3. נזק הנגרם לרכוש שבבעלותו או שבפיקוחו של המבוטח או של בני ביתו | ז. הסדרי פשרה | 1. כללי | 2. התנגדות המבוטח להסדר הפשרה | (א) זכות ההתנגדות של המבוטח – מהות הזכות והיקפה | (ב) הפרת חובת ההודעה של המבטח | (ג) תניה חוזית המקנה למבטח שיקול דעת מלא ביישוב התביעה של הצד השלישי | (ד) התחולה הכרונולוגית של זכות ההתנגדות | 3. התנגדות המבטח להסדר הפשרה | ח. ביטוח הוצאות משפט | 1. כללי | 2. ניהול ההגנה על-ידי המבטח | 3. חובת המבוטח לשאת בדמי השתתפות עצמית כאשר תביעת הצד השלישי נגדו נדחתה | ט. חובת גילוי בקשר לקיומו של ביטוח אחריות | י. ביטוח אחריות מקצועית | יא. זכויות הצד השלישי במקרה של פשיטת רגל או פירוק של המבוטח | 1. מקורות הזכות | 2. מהות הזכות | 3. יסודות הזכות | (א) חבות של המבוטח כלפי הצד השלישי | (ב) אחריות של המבטח על-פי הפוליסה | (ג) חדלות פירעון של המבוטח | 4. התיישנות | יב. התיישנות | 1. התיישנות תביעת הצד השלישי נגד המבטח | 2. התיישנות תביעת המבוטח נגד המבטח | יג. ביטוח אחריות וכללי "מעשה בית דין" | 1. מעשה בית דין כלפי הצד השלישי | 2. מעשה בית דין כלפי המבטח | 3. מעשה בית דין כלפי המבוטח | 4. סייגים לעקרון סופיות הדיון | יד. אחריות חברות להשכרת רכב כלפי צדדים שלישיים | 1. חובת ביטוח | (א) מקור החובה ותוצאות הפרתה | (ב) הגבלת היקפו של הביטוח באמצעות חוזה ההשכרה | 2. חבות המשכיר בנזיקין כלפי הצד השלישי | פרק עשרים-ושבעה: ביטוח יתר | א. מהות העיקרון | ב. תחולת העיקרון | ג. יסודות העיקרון | פרק עשרים-ושמונה: ביטוח חסר | א. מבוא | ב. עקרון המיצוע | ג. תחולת סעיף 60 לחוק | 1. כללי | 2. ביטוח בשיטת "נזק ראשון" | 3. ביטוח בשיטת "רבדים" | ד. המועד הקובע לעניין קיומו של ביטוח חסר | ה. ניתוח ביקורתי | ו. קיומו של פער סביר בין סכום הביטוח לבין שווי הנכס המבוטח | ז. חובות החלות על מבטח המבקש להסתמך על קיומו של ביטוח חסר | 1. חובת גילוי | 2. חובת זהירות | . חובת תום הלב | 4. איסור הטעיה | ח. ביטוח פריטים על-פי רשימה | ט. נטל ההוכחה לעניין קיומו של ביטוח חסר | י. ביטוח חסר לעומת ביטוח יתר | פרק עשרים-ותשעה: ביטוח כפל | א. מבוא | ב. תחולתם של דיני ביטוח הכפל | ג. יסודות ביטוח הכפל | 1. ביטוח | 2. מבוטח | 3. נכס אחד | 4. סיכון אחד | 5. יותר ממבטח אחד | 6. תקופות חופפות | ד. חובת ההודעה | ה. ביטוח כפל-יתר | 1. כללי | 2. השבת דמי הביטוח | ו. ביטוח כפל-חסר | ז. חבות המבטחים כלפי המבוטח - "יחד ולחוד" | ח. עקרון ההשתתפות | 1. כללי | 2. זכות ההשתתפות של מבטח המזיק כלפי מבטח הניזוק | 3. השפעת הליכי תביעה או פשרה על זכות ההשתתפות של המבטח | ט. חלוקת נטל החיוב בין המבטחים | 1. ההסדר החוקי - שיטת יחס סכומי הביטוח | 2. קוגנטיות ההסדר | 3. הפעלת שיטת יחס סכומי הביטוח בפוליסות שאינן חופפות | 4. חלוקת נטל החיוב בביטוח כפל של אחריות | (א) כללי | (ב) ביטוח אחריות ללא תקרה | (ג) חישוב יחס סכומי הביטוח כאשר מבטח אחד מנפיק כמה פוליסות | (ד) אחריות לפי חוק הפלת"ד | י. תניות "ביטוח אחר" | יא. תקופת ההתיישנות של תביעת השתתפות | יב. שיעור ההשתתפות העצמית של המבוטח במצב של ביטוח כפל | פרק שלושים: נטלי הוכחה וסדרי דין | 30.1: נטל ההוכחה בתביעות ביטוח | א. מבוא | ב. כללי היסוד | 1. הוכחת מקרה הביטוח | 2. הוכחת שיעור הנזק | (א) כללי | (ב) שיפוי מוסכם | (ג) מחירון כלי הרכב | 3. מידת ההוכחה – אזן ההסתברויות | 4. מושא ההוכחה | 5. הוכחת חריג לחבות המבטח | 6. נטל הבאת הראיות | ג. התניה על נטלי ההוכחה | ד. נטל ההוכחה בתביעה על-פי עילה מתחדשת | ה. נטל ההוכחה בתביעה על-פי פוליסה לביטוח מפני "כל הסיכונים" | ו. נטל ההוכחה בתביעה על-פי פוליסה לביטוח אש | ז. נטל ההוכחה בדבר גרימת מקרה הביטוח במתכוון | ח. תחולתה של דוקטרינת הנזק הראייתי על תביעות ביטוח | 1. כללי | 2. היעדרן של רשומות בנוגע לפדיון, ביטול או פקיעה של פוליסות לביטוח חיים | 30.2: פוליגרף | א. מהותה של בדיקת הפוליגרף | ב. קבילות תוצאות בדיקת הפוליגרף כראיה | ג. ניתוח ביקורתי | ד. עמדת היועץ המשפטי לממשלה | ה. חוזר המפקח על הביטוח - שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה | 30.3: חיסיון | א. כללי | ב. אינטרס החיסיון במסגרת ההליך המשפטי | ג. אינטרס החיסיון מחוץ להליך המשפטי | ד. חיסיון לעומת גילוי מאוחר | 1. כללי | 2. גילוי מסמך חסוי | ה. היקף החיסיון במסגרת תביעת תחלוף | ו. השתק ותום לב | ז. נטל ההוכחה | 30.4: תנית שיפוט ותנית בוררות בחוזה ביטוח | א. תנית שיפוט בחוזה ביטוח | ב. תנית בוררות חובה בחוזה ביטוח | 1. כללי | 2. עיכוב הליכים בבית המשפט | 30.5: סדר דין מקוצר | א. כללי | ב. סכום קצוב | ג. תביעה "מכוח חוזה" | ד. ראיה שבכתב | ה. בקשת רשות להתגונן | 30.6: תובענה ייצוגית | א. כללי | ב. התובענה הייצוגית בתחום הביטוח | ג. המסגרת הנורמטיבית | ד. עילת התביעה | 1. כללי | 2. עילת ההטעיה | 3. שיקולי יציבות | ה. יחסי הגומלין בין הפיקוח הממלכתי על הביטוח לבין מכשיר התובענה הייצוגית | ו. הגשת תובענה ייצוגית נגד מבטח על-ידי "לקוח" | ז. הסדרי פשרה | 30.7: סמכות מקומית | א. תובענה המוגשת על-ידי המבטח | ב. תובענה המוגשת על-ידי המבוטח | פרק שלושים-ואחד: התיישנות | א. כללי | 1. הטעמים שבבסיס רעיון ההתיישנות | 2. התיישנות דיונית לעומת התיישנות מהותית | 3. שיקולי מדיניות | ב. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח | 1. כללי | 2. תחולה מקבילה של דין ההתיישנות המיוחד ודין ההתיישנות הכללי | 3. "תביעה" | 4. "מקרה הביטוח" | ג. סעיף 8 לחוק ההתיישנות - התיישנות שלא מדעת | 1. "העובדות המהוות את עילת התובענה" | (א) יסוד האירוע | (ב) יסוד הנזק | (ג) יסוד הסיבתיות | (ד) עובדות אחרות | (1) היעדר ידיעה על אודות קיומה של הפוליסה | (2) היעדר ידיעה על אודות זהות המבטח | (3) היעדר ידיעה על אודות דין ההתיישנות המיוחד בביטוח | 2. "זהירות סבירה" | ד. סעיף 9 לחוק ההתיישנות - הודאה בקיום זכות | 1. כללי | 2. תחולת הסעיף | 3. הכחשת שיעור הנזק | 4. תשלום מכוח ביטוח אובדן כושר עבודה כהודאה לעניין ביטוח נכות | 5. "הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות" | ה. תביעה מכוח עילה מתחדשת | ו. דחיית טענת התיישנות מכוח עקרון תום הלב ומכוח דוקטרינת ההשתק | ז. חובת גילוי של המבטח בנוגע למועד התיישנות התביעה | 1. חובת גילוי מכוח חוזר המפקח - בירור ויישוב תביעות | 2. חובת גילוי מכוח ההלכה הפסוקה | ח. תביעה נגד מבטח מכוח עילה לבר ביטוחית | ט. התיישנות תביעה המוגשת על-ידי מבטח | 1. כללי | 2. הגשת תביעה שכנגד מצד המבוטח | י. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח נכות מתאונה | 1. "מקרה הביטוח" | 2. השעיית מרוץ ההתיישנות מכוח סעיף 8 לחוק ההתיישנות | 3. חוקיות תנאי שלפיו יש לקבוע את הנכות הצמיתה בתוך 10 או 12 חודשים מיום התאונה | 4. השפעת הליך המתקיים בפני המוסד לביטוח לאומי על התיישנות תביעת הביטוח | יא. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה | יב. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח חיים | יג. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח תלמידים | יד. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח חובה | טו. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח ימי | טז. התיישנות תביעה על-פי פוליסה לביטוח אחריות | פרק שלושים-ושניים: הפיקוח על הביטוח | א. כללי | ב. כשל שוק מובנה בענף הביטוח | ג. יחסי הגומלין בין חוק הפיקוח לבין חוק חוזה הביטוח | ד. מקורות הסמכות של המפקח | 1. סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח | 2. סעיפים 60-62 לחוק הפיקוח | (א) כללי | (ב) קביעת הסדר כללי | (ג) הכרעה בסכסוך קונקרטי | 3. סעיפי הסדרה ספציפיים בחוק הפיקוח | 4. סמכות טבועה | ה. דרך הפעלת הסמכות - חוזרי המפקח | ו. תחומי הפיקוח | ז. שיקולים במתן רישיון לעסוק בביטוח ובקביעת תנאים ברישיון | 1. כללי | 2. תנאים ברישיון | ח. המפקח על הביטוח כרשות מנהלית - החובה לפעול בתום לב ובסבירות | ט. חזקת התקינות של פעולת הרשות המנהלית | י. הסדרה הפוגעת בזכויות חוקתיות - מבחן המידתיות | יא. גבולות הסמכות של המפקח - הסדרים ראשוניים ומשניים | יב. סמכות שר האוצר אל מול סמכות המפקח על הביטוח | יג. אכיפה מנהלית | יד. אחריות המפקח בנזיקין | נספחים | חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled