Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הג"א – תקנות ההתגוננות האזרחית

₪350.00
מק"ט: 26225 מצב מלאי: אזל

עורך: שלמה פרץ

Israeli Law – Civil Defense Regulations

דיני תכנון והבניה: שלמה פרץ: חוקי ישראל - תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש

לרשימת כל הספרים בנושא דיני תכנון ובניה.
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
חלק א: כללי | סימן א' – פרשנות | 1. הגדרות | 2. משמעות מונחים | סימן ב' – שונות | 3. תרשימי דוגמאות | 4. המפרטים | 5. סימן השגחה של מכון התקנים | 5א. בדיקת אטימות של מקלטים ומרחבים מוגנים | חלק ב': מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי | פרק א' – תכנון | סימן א' – נתונים כלליים | 6. סוג המקלט | 7. שטח מקלט דו-תכליתי | 8. מתכונת המקלטים לפי סיווג הישובים | 9. מיגון מקלטים | 10. מרכיבי המקלט לפי מתכונת המקלט | 11. מקלט פנימי או חיצוני | 12. מרחק בין מקלטים | 13. מתכונת מקלט מסוג א'-1 לבית חד-משפחתי ודו-משפחתי | 14. חיפוי הרצפה | 15. תקרה אקוסטית | 16. סילוק שפכים | 17. מרחק בניה מבור | 18. מעקב בטיחות לגג | 19. הפעלת מיכשור במקלט | סימן ב' – נתיב גישה למקלט | 20. נתיב גישה | 21. נתיב גישה מוגן | 22. מידות נתיב גישה מוגן | סימן ג' – דרך גישה למקלט | 23. מספר דרכי גישה | 24. מיקום דרך גישה | 25. רוחב דרך גישה ודרך פנימית | 26. משענת יד בדרך הגישה ובדרך פנימית | 27. מזקף ראש של דרך הגישה ודרך פנימית | 28. עובי רצפה, קירות ותקרת דרך הגישה | סימן ד' – כניסות למקלט | 29. הגדרת הכניסות | 30. מספר הכניסות למקלט | 31. מספר הכניסות המוגנות | 32. מספר כניסות פנימיות | 33. מספר כניסות פנימיות מוגנות | 34. דלת הדף | סימן ה' – מהלכי מדרגות | 35. כללי | 36. מהלך מדרגות | 37. מספר המדרגות וצורתן | 38. מידות המדרגות | 39. מידות משטחי ביניים | 40. גובה החלל הפנימי בחדר המדרגות | 41. חיפוי מדרגות ומשטחי ביניים | סימן ו' – גובה המקלט | 42. גובה ונפח עיקר המקלט | 43. גובה מפלס עליון במלקט דו-מפלסי | סימן ז' – חלוקת עיקר המקלט למדורים | 44. שטח מדור | 45. קירות מפרידים | סימן ח' – מרכיבי טיהור וטיפול | 46. כללי | 47. התקנת מרכיבי טיהור וטיפול לפי סוגי המקלטים | 48. שטח תא מפריד עצמאי ותכולתו | 49. שטח מערך טיהור וטיפול ותכולתו | 50. דלת גז | 51. צינורת איוורו | 52. עובי קירות | 53. הקלות לבניית מרכיבי טיהור וטיפול – בטלה | סימן ט' – יציאת חירום | 54. כללי | 55. מספר יציאות חירום בצורת חלונות | 56. מיקום יציאות חירום | 57. פתחי יציאות החירום | 58. מידות פתחי יציאות החירום | 59. מפלס פתחי יציאות החירום בצורת חלונות | 60. סולמות ביציאת חירום | 61. ארובה כיציאת חירום | 62. מנהרות ומנהרות מונמכות כיציאת חירום – כללי | 63. מנהרה כיציאת חירום | 64. מנהרה מונמכת כיציאת חירום | 65. חדר מדרגות כיציאת חירום | פרק ב' – מבנה | סימן א' – שלד המקלט | 66. עקרונות התוכן | 67. עומסים | 68. הבטון | 69. פלדת זיון | 70. דרישות תכן | 71. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | 72. מידות מזעריות ועומסים נוספים | 73. עובי מזערי לכיבים משניים | 74. דרישות ביצוע | 75. תרשים דוגמאות להפסקות יציקה | סימן ב' – שכבות מגן | 76. שכב''ל | 77. שכפ''ץ | 78. דרישות תכן לשכב''ל במקלט ק1 | 79. דרישות תכן לשכב''ל במקלט ק2 | 80. דרישות תכן לשכפ''ץ | 81. תרשים דוגמאות לשכבות מגקן | פרק ג' – איוורור וסינון | 82. האיוורור בהתאם למצבי שהייה | 83. איוורור טבעי | 84. התקנת רכיבי מערכת אוורור וסינון | 85. כמות פתחי איוורור בצורת חלונות | 86. צינורות כפתחי איוורור | 87. האיוורור באמצעות מפוחים | 88. מפוח סיחרור – בטלה | 89. מפות סיחרור צנטריפוגלי | 90. מפוח לאספקת אויר מסונן | 91. מיקום ומתכונת תא איוורור וסינון | 92. מידות תא איוורור וסינון | 93. עובי קירות של תא איוורור וסינון | 94. תא איוורור וסינון משולב ביציאת חירום | 95. התקנות בתא איוורור וסינון | 96. חדר איוורור וסינון מרכזי | 97. התקנות בחדר איוורור וסינון מרכזי | 98. מרכיבי איוורור וסינון לפי סוגי מקלטים | 99. הכנה למיזוג אויר | 100. מיזוג אויר במקלט על-קרקעי | 101. מיזוג אויר במקלט תת-קרקעי | 102. מיזוג אויר במקלט מסוג ג-2 | 103. מסנן מיכני משולב במערכת מיזוג אויר | פרק ד' – מתקני תברואה | 104. כמות בתי-כסא | 105. תאי בתי-כסא | 106. אסלות | 107. מכלי הדחה | 108. מעבר צנרת | 109. צנרת מים, נקזים והרכבתם | 110. סילוק שפכים | 111. בור איסוף | 112. נפח בור האיסוף | 113. התקנת משאבה ידנית וחשמלית | 114. סילוק מי הדלוחין | 115. תכנון, התקנה ובדיקה של מיתקני התברואה | 116. כיור | 117. מי שתיה | פרק ה' – מיתקני חשמל וקשר | 118. אספקת חשמל ומיתקן חשמל | 119. סוגי החיבורים | 120. אופן החיבור לרשת החשמל | 121. מבנה לוח החשמל ומיקומו | 122. פריטי לוח החשמל | 123. התקנת מפסק מגן לזרם דלף | 124. מיתקני חשמל | 125. גנרטור – כללי | 126. תא גנרטור | 127. חיבור החשמל מהגנרטור | 128. מצבר ומטען מצברים | 129. הכנת המקלט לקשר, טלפון, אנטנה ופעמון | 130. התקנות לפי חוק החשמל | פרק ו' – איטום המקלט בפני מים ורטיבות | סימן א' – איטום נגד מים ורטיבות | 131. צפיפות הבטון והחלקתו | 132. חמרי איטום | 133. איטום הרצפה והקירות | 134. בדיקת איטום המקלט | 135. הגנה על חמרי איטום | סימן ב' – נקוז עילי ומניעת חדירת מים | 136. מי נגר עיליים | 137. עוקת איסוף מים | 138. צינור סניקה בעוקת איסוף מים | 139. מספר עוקות איסוף מים | 140. צנרת במקלט | פרק ז' – ציפויים, חיפויים, צבע, סימון ושילוט | 141. עבודות גימור | 142. ציפויים במקלט | 143. תקרה אקוסטית | 144. צביעה | 145. סימון ושילוט בכניסה למקלט | 146. צבע פולט אור | 147. סימון ושילוט בתוך המקלט | פרק ח' – חמרים דליקים ורעילים | 148. שימוש בחמרים – כללי | 149. אחסון חמרים דליקים ורעילים | פרק ט' – חדרי מדרגות בבנינים | 148. שימוש בחמרים – כללי | 149. אחסון חמרים דליקים ורעילים | פרק ט' – חדרי מדרגות בבנינים | סימן א' – חדר מדרגות מחוזק | 150. חדר מדרגות מחוזק בבנין | 151. מידות חדר מדרגות מחוזק | 152. הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות | 153. עובי קירות חדר מדרגות מחוזק | 154. החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק | 155. פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק | 156. פתחים | 157. נקודות מאור | סימן ב' – חדר מדרגות בטחוני | 158. חדר מדרגות בטחוני בבנין | 159. מידות חדר המדרגות הבטחוני | 160. הנחיות תכנון שלד מהלך המדרגות | 161. עובי קירות חדר מדרגות בטחוני | 162. ציפוי קירות חדר מדרגות בטחוני | 163. החלק הבולט של חדר מדרגות בטחוני | 164. פלדת זיון בחדר מדרגות בטחוני | 165. דלתות חסינות אש | 166. פתחים | 167. נקודות מאור | 168. צנרת | חלק ג' – מרחב מוגן קומתי או דירתי לבנין מגורים | פרק א' – תחולה | 169. תחולה | פרק ב' – תכנון של מרחב מוגן קומתי | סימן א' – נתונים כלליים | 170. עקרונות התכן | 171. שטח המרחב המוגן הקומתי | 172. מספר המרחבים המוגנים הקומתיים | 173. גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי | 174. מיקום המרחבים המוגנים הקומתיים | סימן ב' – דרך הגישה למרחב מוגן קומתי | 175. דרך הגישה | 176. סוג חדר המדרגות המשמש כדרך גישה | סימן ג' – כניסה למרחב מוגן קומתי | 177. הכניסה למרחב מוגן קומתי | 178. דלת הדף קומתית | סימן ד' – פתח חילוץ קומתי | 179. גודל הפתחים ומיקומם | 180. סגירת הפתח והגישה אליו | סימן ה' – מבנה המרחב המוגן הקומתי | 181. העובדי המזערי של חלקי המרחב המוגן הקומתי | 182. הבטון | 183. פלדת זיון | 184. דרישת תכן | 185. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | 186. דרישות ביצוע | סימן ו' – אוורור וסינון | 187. מערכת אוורור וסינון | סימן ז' – מיתקני תברואה | 188. מיתקני תברואה | סימן ח' – מיתקני חשמל וקשר | 189. אספקת חשמל ומיתקן החשמל | 190. מיתקני החשמל | 191. הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה | סימן ט' – ציפויים, חיפויים וצבע | 192. עבודות גימור | 193. ציפויים במרחב המוגן הקומתי | 194. בידוד תרמי של קירות חיצוניים | סימן י' – חומרים דליקים ורעילים | 195. שימוש בחומרים | 196. אחסון חומרים דליקים ורעילים | פרק ג' – תכנון של מרחב מוגן דירתי | סימן א' – נתונים כלליים | 197. עקרונות התכן | 197א. שטח המרחב המוגן הדירתי | 198. גובה ורוחב המרחב המוגן הדירתי | 199. איסור שימוש במרחב מוגן | 200. קירות חיצוניים במרחב מוגן דירתי | 201. מיקום המרחבים המוגנים הדירתיים | סימן ב' – כניסה למרחב מוגן דירתי | 202. הכניסה למרחב מוגן דירתי | 203. מיקום והגנה של דלת הדף דירתית | 204. דלת הדף דירתית | סימן ג' – חלון הדף דירתי | 205. מקום חלון ההדף הדירתי | 206. חלון הדף דירתי | סימן ד' – מבנה המרחב המוגן הדירתי | 207. עקרונות התכן – בטלה | 208. מידות מזעריות של חלקי המרחב המוגן הדירתי | 209. הבטון | 210. פלדת דיון | 211. דרישת תכן | 212. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | 213. דרישות ביצוע | סימן ה' – אוורור וסינון | 214. הכנות לאוורור | סימן ו' – מיתקני חשמל וקשר | 215. מיתקני חשמל | 216. הכנת המרחב המוגן לקשר, טלפון ואנטנה | סימן ז' – ציפויים, חיפויים וצבע | 217. עבודות גימור, ציפויים ובידוד תרמי| סימן ח' – מיקום מכלי גז בישול מעובה | 217א. מרחק ממכלי גז | פרק ד' – חדרי מדרגות בנין שבו מרחב מוגן | סימן א' – חדרי מדרגות בבנינים נמוכים | 218. חדר המדרגות בבנין | 219. תכנון שלד מהלך המדרגות | 220. הפתחים בחדר המדרגות | 221. נקודות מאור | 222. חדר מדרגות בבנין חד-קומתי או בית חד-משפחתי או דו-משפחתי | סימן ב' – חדרי מדרגות ושטחים משותפים בקומה בבנינים גבוהים ורב קומתיים | 223. חדר מדרגות מחוזק בבנין | 224. מידות חדר מדרגות מחוזק | 225. תכנון שלד מהלך המדרגות והשטח המשותף | 226. החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק | 227. פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק | 228. פתחים בחדר מדרגות מחוזק | 229. פתחים בשטחים המשותפים בקומה | 230. נקודות מאור | פרק ה' – תכנון של מרחבים מוגנים קומתיים ודירתיים קדמיים | סימן א' – תחולה | 230א. תחולה | סימן ב' – תכנון של מרחב מוגן קומתי קדמי | 230ב. עקרונות התכן | 230ג. שטח המרחב המוגן הקומתי הקדמי במבני מגורים | 230ד. מיקום מרחבים מוגנים קומתיים קדמיים | סימן ג' – כניסה למרחב מוגן קומתי קדמי | 230ה. דלת הדף קומתית | 230ו. הגנה על דלת הדף קומתית | סימן ד' – מבנה המרחב המוגן הקומתי הקדמי | 230ז. העובי המזערי של חלק המרחב הקמתי הקדמי | 230ח. דרישות תכן | 230ט. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | סימן ה' – תכנון של מרחב מוגן קומתי קדמי | 230י. שטח המרחב המוגן הדירתי הקדמי | 230יא. איסור שימוש במרחב מוגן | 230יב. עקרונות התכן | סימן ו' – כניסה למרחב מוגן קומתי קדמי | 230יג. הגנה על דלת הדף דירתית | סימן ז' – חלון הדף רסיסים במרחב מוגן קומתי קדמי | 230יד. מיקום חלון הדף רסיסים | 230טו. שטח ופרטי חלון הדף רסיסים | סימן ח' – מבנה המרחב המוגן הדירתי הקדמי | 230טז. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | חלק ג'1 – מרחב מוגן מוסדי | פרק א' – תחולה | 231. תחולה | פרק ב' – תכנון של מרחב מוגן קומתי במבני ציבור | סימן א' – נתונים כלליים | 232. עקרונות התכן | 233. מיקום המרחב המוגן הקומתי | 234. גובה ורוחב המרחב המוגן הקומתי| 235. שימוש במרחב מוגן | 236.שטח המרחב המוגן הקומתי | סימן ב' – גישה למרחב מוגן מוסדי | 237. דרך גישה | 238. מרחק הליכה | 239. סוג חדר המדרגות המשמש כנתיב גישה | סימן ג' – כניסה למרחב מוגן מוסדי | 240. הכניסה למרחב מוגן מוסדי | 241. דלת הדף מוסדית | סימן ד' – פתח חילוץ | 242. גודל הפתחים ומקומם | 243. פתרון חלופי | סימן ה' – חלון הדף מוסדי | 244. מיקום חלון ההדף המוסדי | 245. חלון הדף מוסדי | סימן ו' – מבנה המרחב המוגן המוסדי | 246. עומסים | 247. העובי המזערי של חלקי המרחב המוגן המוסדי | 248. הבטון | 249. פלדת זיון | 250. דרישות תכן | 251. תרשים דוגמאות לפרטי ריתום | 252. דרישות ביצוע | סימן ז' – אוורור וסינון | 253. אוורור וסינון במרחבים מוגנים מוסדיים| 253א. צינורות אוורור | 253ב. הכנה למיזוג אוויר | 253ג. התקנת המערכות | סימן ח' – מיתקני תברואה | 254. בתי כסא | 255. מיתקני תברואה אחרים | סימן ט' – מיתקני חשמל וקשר | 256. אספקת חשמל ומיתקן החשמל | 257. מיתקני החשמל | 258. הכנת המרחב המוגן הקומתי לקשר טלפון ואנטנה | סימן י' – ציפויים, חיפויים וצבע | 259. עבודות גימור | 260. ציפויים במרחב המוגן | 261. בידוד תרמי של קירות המרחב המוגן | סימן י"א – חומרים דליקים ורעילים | 262. שימוש בחומרים | 263. אחסון חומרים דליקים ורעילים | פרק ג' – חדרי מדרגות בבנינים שבהם מרחב מוגן מוסדי | סימן א' – חדרי מדרגות בבניינים נמוכים | 264. חדר המדרגות בבנין| 265. תכנון שלד מהלך המדרגות ונתיב הגישה למרחב המוגן | 266. הפתחים בחדר המדרגות | 267. נקודות מאור | 268. סייג לתחולה בבנין חד קומתי | סימן ב' – חדרי מדרגות בבנינים גבוהים ורב קומתיים | 269. חדר מדרגות מחוזק בבנינים בבנין | 270. מידות חדר מדרגות מחוזק | 271. תכנון שלד מהלך מדרגות ונתיב הגישה למרחב המוגן | 272. החלק הבולט של חדר מדרגות מחוזק | 273. פלדת זיון בחדר מדרגות מחוזק | 274. פתחם בחדר מדרגות מחוזק | 275. נתיב הגישה למרחב המוגן |276. נקודות מאור | חלק ד' – שונות | 277. הוראות כלליות | 278. ביטול | 279. תחילה | 280. הוראות מעבר | התוספת הראשונה | חלק א' – טבלאות | 1. סוג המקלט לפי שטח ונפח | 2. סווג המקלט באיזור קדמי על פי סיווג היישוב וייעוד המבנה | 3. שטח מקלוט נדרש לפי ייעוד הבנין וסיווג היישוב | 4. שטח מקלוט נדרש בקיבוצים | 5. טבלת ריכוז נתונים תכנוניים – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | חלק ב' – מפרטים | 1. דוגמאות לנתיב גישה, דרכי גישה וכניסות למקלט – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | גליון מס' 4 | 2. מידות מזעריות להתקנת דלתות וחלונות | 3. עובי קירות ותקרה בבית חד-משפחתי ודו-משפחתי | 4. מתכונת של יציאות חירום במקלט | חלק ג' – מבנה המקלט | 1. פרטי ריתום – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | 2. מידות מזעריות ועומסים נוספים – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | 3. עובי מזערי לרכיבים משניים בשלד המקלט | 4. הפסקות יציקה – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 5. פרטי איטום | חלק ד' – שכבות מגן | 1. שכבות מגן | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | גליון מס' 4 | התוספת השניה | חלק א' – תשריט אדריכלי לדגמי מקלטים | 1. מקרא | 2. מקלט סוג ב-1 עורפי, על-קרקעי לא כולל: מרכיבי טיהור, גנרטור| איוורור וסינון | 3. מקלט סוג ב-2, עורפי, על-קרקעי כולל: סימון מרכיבי טיהור, גנרטור, איוורור וסינון לביצוע בעתיד – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 5. מקלט סוג ג-2, עורפי, דו-מפלסי כולל: מרכיבי טיהור, גנרטור, איוורור וסינון מרכזי | 6. מקלט סוג ב-1, קדמי(ק2), דו-מפלסי לא כולל: מרכיבי טיהור, גנרטור, איוורור וסינון לביצוע בעתיד | 8. מקלט סוג ב-2, קדמי (ק1), דו-מפלסי: 1 לא כולל: מרכיבי טיהור, גנרטור, איוורור וסינון | 2. כולל: סימון מרכיבי טיהור, גנרטור, איוורור וסינון לביצוע בעתיד | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | חלק ב' – תשריט מערכות לדגמי מקלטים | 1. מתכונן של תא איוורור וסינון – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 2. תכניות איוורור – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | 3. תוכניות מים וביוב | 4. תכנית חשמל – גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | גליון מס' 4 | התוספת השלישית | פרטי מסגרות | דלת הדף 60/185 – 70/185 | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | דלת הדף 106/200 - 91/200 | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | 3. דלת גז 106/200 – 91-200 | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | גליון מס' 3 | 4. דלת מבודדת רעש 100/190 | 5. חלון הדף ורסיסים 6080 – 50 מ''מ | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 7. חלון הדף 40/40 – 50 מ''מ | 8. חלוף הדף 60/80 – 10 מ''מ | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 9. חלון הדף 80/60 - 10 מ''מ | גליון מס' 1 | גליון מס' 2 | 10. חלון הדף 40/40 – 10 מ''מ | 11. צינור איוורור ישר "8 | 12. צינור איוורור ישר "14 | 13. צינור איוורור מכופף "8 | 14. צינור איוורור מכופף "8 למקלט תת-קרקעי | 15. צינור בקוטר "4 למעבר צנרת מיזוג אוויר | תוספת רביעית | חלק א' – טבלאות | טבלה 1 – טבלת ריכוז נתונים תכנוניים – דרישות כלליות למרחבים מוגנים קומתיים ודירתיים במבני מגורים ביישובים עורפיים | טבלה 2 – חלופות מיגון דלת ממ''ד | חלק ב' – תרשימים | מתכונת מרחב מוגן דירתי | מתכונת מרחב מוגן קומתי | חלק ג' – מבנה המרחבים המוגנים | פרטי ריתום – גליון א' | פרטי ריתום – גליון ב' | | פרטי ריתום – גליון ג' | | פרטי ריתום – גליון ד' | מוטות זיון מסביב לדלת | פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף צירית | פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף נגררת – גיליון א' | פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף נגררת – גיליון ב' | חלק ד' – מתכונת להתקנת מערכות אוורור וסינון | 1. מרחב מוגן קומתי – מיקום צינורות איוורור | 2. מרחב מוגן קומתי – מיקום צינורות איוורור ביחס לפתחים | 3. תרשימים של אפשרויות כווני זרימת אוויר במרחב מוגן דירתי | 4. מרחב מוגן דירתי – מיקום צינורות איוורור | 5. מרחב מוגן דירתי – מיקום צינורות איוורור ביחס לפתחים | 6. תרשימים של אפשרויות כווני זרימת אוויר במרחב מוגן דירתי | 7. מתכונת להתקנת מערכות איוורור וסינון במרחב מוגן קומתי/דירתי , חלק ה' | סולם מילוט | מסגרות למרחבים מוגנים – דרישות בינוי מינימליות | תוספת חמישית | חלק א' – טבלאות | טבלה 1 – טבלת ריכוז נתונים תכנוניים – דרישות כלליות למרחבים מוגנים מוסדיים | חלק ב' – תרשימים | מתכונת מרחב מוגן מוסדי | מתכונת מרחב מוגן מוסדי בשטח 10 מ''ר | מתכונת מרחב מוגן מוסדי בשטח 40 מ''ר | חלק ג' – מבנה המרחבים המוגנים | פרטי ריתום – גיליון א' | פרטי ריתום - גליון ב' | פרטי ריתום – גליון ג' | מוטות זיון מסביב לדלת | פרטי זיון מסביב לחלון עם כנף צירית | חלק ד' – פרטי מסגרות – בטל | תוספת שישית | חלק א' – טבלאות | טבלת ריכוז נתונים תכנוניים – דרישות כלליות למרחבים מוגנים קומתיים ודירתיים בישובים קדמיים | חלק ב' – תרשימים | מתכונת מרחב מוגן קומתי ביישוב קדמי | מתכונת מרחב מוגן דירתי ביישוב קדמי | פרטי ריתום גליון א | פרטי ריתום גליון ב | פרטי ריתום גליון ג | פרטי ריתום גליון ג | פרטי ריתום גליון ד | פרטי ריתום גליון ה | חלק ג' – מבנה המרחבים המוגנים | פרטי ריתום לקיר/גג חשוף גליון א | פרטי ריתום לקיר/גג חשוף גליון ב' | פרטי ריתום לקיר/גג חשוף גליון ג' | חלק ג' – תרשימים | פרטי ביצוע קירות/או תקרות עם ציפוי פח פנימי במרחבים מוגנים קדמיים חלק ג' מבנה המרחבים המוגנים | מוטות זיון מסביב לדלת | חלק ד' – פרטי מסגרות – בטל | תוספת שביעית (תקנה 253ג(ז))
Mobile version: Enabled