Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חיקוקים בדיני אגודות שיתופיות

₪350.00
מק"ט: 23100

עורך: שלמה פרץ

Israeli Laws – Cooperatives Laws

דיני אגודות שיתופיות: שלמה פרץ: חיקוקים בדיני אגודות שיתופיות
אודות הספר

.

.
מפתחות, תוכן עניינים מפורט | פקודה | פקודת האגודות השיתופיות | תקנות | תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), התשל"ז-1976 | תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס"ב-2002 | תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), התשל"ב-1972 | תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ"ד-1984 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה קיבוץ אילון) התשנ"ח-1998 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה קיבוץ בית קמה) התשנ"ח-1998 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ מסדה), התשנ"ג-1993 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ כפר בלום) התשנ"ה-1994 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה קיבוץ מפלסים), התשנ"ה-1995 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ דברת), התש"ס-1999 | תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה - קיבוץ בית השיטה (קבוצת החוגים)), התשס"ט-2008 | תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), התשל"ו-1976 | תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973 | כללים בדבר זכויות חבר היוצא ומוצא מקיבוץ, התשנ"ד-1994 | כללים בדבר חבר היוצא ומוצא ממושב שיתופי, התשנ"ד-1994 | כללים בדבר זכויות חבר היוצא ומוצא מקיבוץ, התשנ"ג-1993 | תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל"ו-1976 | תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס"ו-2005 | כללים ועקרונות לקביעת ערך פדיון מניה או השתתפות בהון האגודה באגודה שיתופית, התשכ"ט-1969 | תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976 | תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התשל"ה-1975 | תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) התשנ"ו-1995 | תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 | תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984 | כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם לפי פקודת האגודות השיתופיות, התשנ"א-1991 | תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס"ה-2005 | תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 | תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), התשל"ו-1976 | תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 | תקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 | תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אגודה שיתופית), התשס"ד-2003 | צווים והודעות | צו בענין קרן שמורה (ראה סעיף 39 (2) לפקודה) | צו בענין זכות הצבעה של חבר באגודה המסווגת כמושב עובדים (ראה סעיף 15 (1) לפקודה) | צו בענין עסקי אגודות עם שאינם חברים (ראה סעיפים 38-36 לפקודה) | צו בענין מינוי בן הזוג של החבר כמורשה לאסיפה הכללית (ראה סעיפים 13, 16 (2) ו- 20 לפקודה) | צו בענין אגודות לשיכון (ראה סעיף 20 לפקודה) | צו בענין קיבוצים בנוגע לעסקים עם שאינם חברים (ראה סעיפים 39-36 ו- 56 (1) (2) לפקודה | צו בענין שימוש ברווחים וחלוקתם (ראה סעיפים 39 (1) (2) (3) (5) לפקודה) | צו בענין ניר שיתופי (ראה סעיף 16 (1) (ג) לפקודה) | צו בענין אגודות שמטרתן העיקרית הלוואת כספים לחברים (ראה סעיף 6 (1) (ב) לפקודה) | צו בענין הגיל המינימלי של חברי אגודות שיתופיות (ראה סעיף 6 (1) (א) לפקודה) | צו בענין הצבעה באסיפה הכללית (ראה סעיף 16 (1) (3) לפקודה | צו בענין המספר המינימלי של חברי אגודה שיתופית (ראה סעיף 47 לפקודה) | צו בענין סמכויות המפרק (ראה סעיף 48 (3) (ד) לפקודה) | חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז) התשכ"ד-1964 | הודעה על אצילת סמכות לפסוק בערעורים | תקנות האגודה השיתופית (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 | 1. הודעה בדבר בעל זכות חתימה | 2. היתר למנות מורשה חתימה אחד לפי תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 | הודעה בדבר סוגי אגודות שיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות | צו בדבר אגודות שיתופיות (רמת הגולן), התשל"ב-1971 | הודעה בדבר ארגוני קניות מושביים לפי פקודת האגודות השיתופיות | מינוי וצו מיוחד | טפסים שימושיים | 1. תקנות האגודות השיתופיות (טפסי הודעה), התשמ"ח-1988 | 2. הנחיות לעריכת פרוטוקול | 3. פרוטוקול של ישיבת ועד ההנהלה | 4. בקשה והצהרה בדבר רישום שינויים בתקנות האגודה לפי סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 7 (ג) מתקנות האגודות השיתופיות | 5. בקשה והצהרה לאישור מוקדם של תיקון בתקנות האגודה לפי סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 7 (ג) מתקנות האגודות השיתופיות | 6. שטר שעבוד בין חבר לאגודה | 7. דף מתוך פנקס הערבויות | 8. דף מתוך פנקס השעבודים על רכוש האגודה | 9. טופס הודעה על סילוק חוב | 10. טופס פנקס חברים | 11. טופס כתב מינוי חליף | 12. טופס בקשה להתקבל כחבר | 13. טופס בקשת חבר למינוי בורר על-פי סעיף 52 | 14. טופס בקשת אגודה למינוי בורר על-פי סעיף 52 | 15. טופס פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת | 16. טופס נוסח הודעה ראושונה לנושי האגודה | 17. טופס הזמנה לאסיפה כללית של חברי האגודה | 18. טופס תכנית הפיכת אגודה שיתופית לחברה | תקנונים | תקנון אגודה שיתופית חקלאית | תקנון ישוב קהילתי כפרי | תקנון אגודה מוניציפלית | הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי | חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (דרך קביעת עלות הגיוס), התשנ"ד-1994 | הודעה על מינוי משקמים ותחום פעולתם התשנ"ג-1993 | הודעה בדבר מען המשקמים | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (הוראות בדבר מימוש נכסים בהוראת משקם), התשנ"ח-1998 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (הוראות בדבר מינוי משקמים), התשנ"ג-1992 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (הפסקת הליכים והעברתם למשקם), התשנ"ג-1992 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (כללים בדבר קביעת חובות וזכויות בהעדר מאזנים), התשנ"ה-1994 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (כללים לקביעת כושר ההחזר של גורם חקלאי), התשנ"ד-1994 | הודעה על אישור לוח תקני | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ"ה-1994 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (קביעת ישובי קו העימות), התשנ"ה-1994 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (שכר המשקמים), התשנ"ג-1992 | תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, (תפקידיה, הרכבה, וסמכיותיה של המינהלה), התשנ"ג-1993 | טפסים שימושיים | חיקוקים שונים החלים או המתייחסים לאגודות שיתופיות | חוק ההיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967 | תקנות ההתישבות החקלאית (סדרי דין בין המתקשר והמחזיק), התשל"ו-1976 | חוק המועמדים להתיישבות חקלאית, התשי"ג-1953 | תקנות המעומדים להתיישבות חקלאית, סדרי הדין, התשי"ד-1954 | חוק הבוררות | פרק ד': מהלך הבוררות סעיפים 19-13 | פרק ה: פסק הבוררות, סעיפים 29-20א | פרק ו': חיובי הבורר ושכרו: סעיפים 35 | פרק ז': הוראות שונות, סעיפים 42-36 | תוספת | חוק החברות התשנ"ט-1999 | ציון בע"מ בסוף שם החברה סעיף 26 | שם מטעה סעיף 27 | שינוי שם סעיף 31 | הפיכת אגודה שיתופית לחברה סעיף 345 | פקודת החברות [נוסח חדש]: | פרק ח': איגרות חוב ושעבודים | סימן א': פרשנות, סעיף 164 | סימן ב': איגרות חוב, סעיפים 171-165 | סימן ג': רישום השעבודים בחברה, סעיפים 174-172 | סימן ד': הנפקה חוזרת של איגרות חוב, סעיפים 177-175 | סימן ה: רישום השעבודים אצל הרשם, סעיפים 193-178 | סימן ו': אכיפת זכויות, סעיפים 201-194 | סיום פירוק ביטול ומחיקה סעיף 369 | חוק הירושה התשכ"ה-1965 | משק חקלאי, סעיף 114 | צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, הגדרה, סעיף 1 | פרק 14: הנהלה מקומית, סעיפים 94-90, 133-129א | חוק מס בולים על מסמכים התשכ"א-1961, תוספת ב' מסמכים הפטורים ממס, סעיפים 9-1 | פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) | הכנסות אחרות סעיף 3 (ב) (4) | פטור על פי דין אגודה שיתופית 9(3) | הטבות באגודה שיתופית סעיף 17(9) | ניכויים מסויימים סעיף 20(א)(3) | סייג לניכוי פחת סעיף 23 | קזוז הפסד סעיף 28(ד)-(ז) | קיבוצים סעיפים 58-54 | מושבים ואגודות חקלאיות סעיפים 62-61 | הכנסת איש ואשה במשק חקלאי סעיף 67 | פדיון מניה באגודה שיתופית סעיף 94ד | פטור אגודות שיתופיות מסויימות ממס חברות סעיף 129 | דו"ח מרואה חשבון ופקיד ברית פיקוח סעיף 131ב | תקנות מס הכנסה | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984 | כללי מס הכנסה (הלוואות מיועדות בקיבוץ), התשל"ט-1970 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מיוחד בשל אינפלציה היוון רווחים באגודה שיתופית), התשמ"ב-1981 | תקנות מס הכנסה 0תיאומים בשל אינפלציה) (כללים להגנה מפני שחיקה אינפלציונית של סכומים שהושקעו במלאי בעלי חיים במשק חקלאי), התשמ"ו-1986 | תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), (ניכוי נוסף בשל פחת לגבי מטעים ונכסים קבועים המשמשים בייצור הכנסה ממטעים), התשמ"ו-1986 | תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הון נכסים קבועים וניכוי נוסף בשל פחת לגבי אגודות שיתופיות מסויימות), התשמ"ט-1989 | ניהול פנקסי חשבונות בידי חקלאים (תוספת י"ב) | תקנות מס רכוש (תשלום פיצויים) (נזקי בצורת), התשכ"ה-1964 | חוק עידוד השקעות הון בהחקלאות, התשמ"א-1980
Mobile version: Enabled