Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חיקוקים בדיני תעבורה

₪550.00
מק"ט: 28700

עורך: שלמה פרץ

Israeli Laws – Traffic Legislation

כרכים: 2

דיני תעבורה: שלמה פרץ: חוקי ישראל - חיקוקים בתעבורהקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
חלק א' | מפתחות | מפתח נושאים, כותרות הסעיפים והתקנות לפי סדר א-ב | מפתח הגדרות לפי סדר א-ב | מפתח תיקוני הפקודה | פקודת התעבורה | פקודת התעבורה | חוק התעבורה (הצלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה), התש"ע-2009 | חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012 | מפתחות | מפתח תקנות התעבורה שיצאו לאור | מפתח תיקוני תקנות התעבורה | תקנות התעבורה | תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 | תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו-2006 | תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999 | תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ"ז-1997 | תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 | צו התעבורה (הקצבת אגרות), התש"ל-1970 | תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש"ס-2000 | תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), התש"ם-1980 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), התש"ם-1980 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעורים על החלטות הרשות), התשט"ו-1955 | תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961 | צו התעבורה (עבירות קנס), התשל"ז-1976 | תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007 | תקנות התעבורה (פטור מרישום ורישוי של גרורים למגורים מסוג מסויים), התשנ"א-1990 | צו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה), התשס"ד-2004 | תקנות התעבורה (פטור רכב מסחרי מחובת רישום ורישוי), התשל"ד-1974 | תקנות התעבורה (פטור רכב לשעת חירום מאגרות רשיון רכב), התשל"ט-1979 | תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט). התשס"ז-2007 | הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010 | תמרורים | חלק ב' | חיקוקים שונים | חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 | תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים), התשס"ג-2002 | פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] | חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ"ז-1996 | תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 | תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), התש"ל-1970 | חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 | תקנות הדרכים (שילוט), התש"ם-1980 | תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999 | תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש"ע-2009 | חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 | תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984 | חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו-2006 | חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח), התש"ע-2009 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מירוץ קבוע), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית), התשע"א-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010 | תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"ב-2012 | חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 | תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה-1995 | תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה-1995 | חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (דיווח על תחנת דלק), התש"ס-2000 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ"מ), התשס"ב-2002 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין), התשכ"א-1961 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנזין) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר לתחבורה), התשס"ג-2003 | צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007 | תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת פסילה), התשל"ד-1974 | צו הפעלת רכב (סדרי נטילת רשיון), התשכ"ב-1962 | תקנות ההתגוננות האזרחית (תעבורה בדרכים), התשי"ז-1957 | חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 | חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 | תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט-1999 | תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999 | תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות ומסמכים), התשס"ד-2003 | חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994 | חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 | תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות), התשע"א-2010 | תקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התש"ע-2010 | חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 | תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב-2012 | תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012 | תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001 | תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 | חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000 | תקנות נתיבים מהירים (קביעת קטע דרך כנתיב מהירי (הוראת שעה), התשס"ד-2004 | תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשע"א-2010 | חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008 | חוק סדר הדין הפלילי סעיף 239א | חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998 | תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב), התשס"ז-2007 | חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 | פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (פרק ד'1, סעיפים 46-46מח) | תקנות מסילות הברזל (החלת תקנות התעבורה לעניין רכבת מקומית), התשע"א-2011 | חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 | צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשל"ח-1977 | תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו- 1976 | תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 | צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001 | תקנות פיצויים למניעת תאונות דרכים (קרן למימון למניעת תאונות), התשמ"א-1980 | תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעור דמי ביטוח), התשנ"ט-1999 | תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עתיים), התשל"ח-1978 | תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989 | תקנון (ה)קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, התשל"ו-1976 | תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006 | כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף המעבר היבשתי ברפיח), התשמ"ד-1984 | כללי רשויות שדות התעופה (הסעת נוסעים במיניות מנמל התעופה בן גוריון), התשמ"ג-1983 | כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל תעופה בן גוריון), התשנ"ו-1996 | כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה), התשמ"ד-1984 | כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון), התשמ"ד-1984 | תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003 | תקנות שוייון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"ג-2012 | תקנות (ה)שיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), התשל"ו-1975 | חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 | תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 | חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 | תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ"ז-1987 | תקנות שעת חרום (שירותי עבודה חיוניים בתחבורה הציבורית), התשל"ט-1979 | צווים | אישורים | אישור התקני חיבור סובב | אישור מונה למונית | אישור משולשי אזהרה | אישור סוגי חגורות בטיחות | אישור שימוש בהתקני ריסון | אישור רשימת חברים לועדת ערר רפואית | אישור שמשות בטיחות לרכב | אצילת סמכויית | אצילת סמכויות מפקח להגבלות העברתו של רכב | אצילת סמכויות מפקח שרותי הובלה ושירותי גרורים | אצילת סמכויות פטור מהסדרי תנועה | אצילת סמכויות כרשות | אצילת סמכויות ברשות | אצילת סמכויות ברשות, הסעת סיור, הסעה מיוחדת, השכרת רכב | אצילת סמכויות ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם | אצילת סמכויות מפקח על התעבורה | אצילת סמכויות מפקח על התעבורה לענין חוק שירותי הובלה | אצילת סמכויות כרשות רישוי | אצילת סמכויות רשות רישוי לקציני חיילות בצה"ל | אצילת סמכויות רשות רישוי משטרת ישראל | אצילת סמכויות רשות רישוי רשות הנמלים | אצילת סמכויות רשות תמרור מרכזית | בנקים מורשים לתשלום אגרות | היטל על רכב | היתר להסעת ילדים באוטובוס | היתר להפעלת תצוגה הנראית לנהג | היתר להתקנת שלט מואר של המשמר האזרחי | היתר כללי להסעות מיוחדות באוטיבוסים פרטיים בשעת חירום | היתר להדביק או לצבוע דברי פרסומת על אוטובוסים | הסמכה לפי חוק הדרכים (שילוט) | הסמכת אגודה | הסמכה לתת הדרכה בנהיגה מטעם רשות הרישוי | הסמכה לתת הדרכה בנהיגה והשתלמות בנהיגה | הסמכה לתת השתלמות בנהיגה מטעם רשות הרישוי | הסמכה שמאי רכב | הצגת שלט מוסכי שירות | חובת התקנת חגורות בטיחות | מינוי | מינוי ועדת הסמכה לגרירת רכב וחילוצו | מינוי ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות | מינוי ועדת הסמכה שירותי הובלה ושירותי גרורים | מינוי ועדה מייעצת, הובלת דלק | מינוי ועדה מייעצת, הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב | מינוי מועצה מייעצת ליבוא ולמתן שירותים לרכב | מינוי ועדת מוניות | מינוי חברי ועדת ערר רפואית לענין סעיף 55א לפקודת התעבורה | מינוי ועדת תלונות לפיקוח על מוסכים | מינוי מועצת ההובלה במשאיות | מינוי מועצה מייעצת לשמאי רכב | מינוי מנהלה לקרן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים | מינוי מפקח הובלת דלק | מינוי מפקחים על התעבורה מחוזות ירושלים והדרום | מינוי פקחים | מינוי רופא מוסמך | מינוי רשות סדרי בטיחות | מינוי רשויות תימרור | מינוי רשות תמרור מקומי | רשויות תמרור | מינוי רשות תמרור מקומי | סימני היכר לרכב להוראת נהיגה | סל אשפה ברכב | העברת סמכויות מוסכים ומפעלים לכלי רכב | פטור | פטור אוטובוס ציבורי ורכב לאיסוף אשפה לגבי גלגל חילוף | פטור בדיקת רכב בתום השנה הראשונה | פטור מחובה להתקנת דלתות | פטור מחובת רשיון נהיגה לנהיגת סולם הידראולי | פטור מחובת רשיון נהיגה לנהיגת סולם מתנייע | פטור מחובת רישום ורישוי וסולם הידראולי | פטור מחובת רישום ורישוי לסולם מתנייע | פטור פנסי חזית | פטור מחובת העסקת קצין בטיחות | פטור רכב בטחון | צבע היכר למוניות | קביעת רשות רפואית | קביעת שוטר | קטעי דרך לענין מטען חורג | שילוט במוסך | תעודה בדבר תקינות מערכת הבלמים | הפיקוח על מצרכים ושירותים | חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור העלאת מחירים של מצרכים ושירותים בתחבורה), התשמ"א-1980 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת דלק), התשל"א-1970 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירים לשירותי גרירה), התשל"ז-1977 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים), התש"ם-1980 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ"ח-1968 | צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה), התשס"ד-2003 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות הפלסטינית), התש"ס-1999 | צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לשירותי אחזקה למונים במוניות), התשס"ב-2002 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), התשנ"ז-1996 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם), התשמ"ד-1984 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן נהיגה), התשל"ז-1977 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980 | אכרזת הפיקיח על מצרכים ושירותים | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוס), התשכ"ה-1965 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, השכרה והסעה מיוחדת), התשמ"א-1981 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת משרד להשכרת גרורים), התשל"ד-1974 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מונים למוניות התקנה, הרכבה ושירותי אחזקה), התשמ"ד-1984 | אכרות הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצר תעבורה משומש), התשנ"ח-1998 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפעלים), התשי"ח-1958 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (צמיגים), התשכ"ג-1963 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכבל), התשכ"ח-1968 | אכרזת הפיקור על מצרכים ושירותים (שירותי גרירה וחילול), התשל"ה-1974 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות הובלה), התשמ"ב-1982 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות הובלת דלק), התשל"א-1972 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות למבחן נהיגה), התשל"ז-1977 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות במוצרי תעבורה), התשכ"ה-1965 | אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאות רכב), התשמ"א-1981 | צו יציבית מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) | צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (אגרות לרשיונות בחינות ומסמכים בתחבורה), התשמ"ט-1988 | צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (מחירי מוצרי תעבורה מיובאים והסחר בהם), התשמ"ט-1989 | צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לבדיקת רכב), התשנ"ז-1991 | צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) (מחיר מרבי לשיעור נהיגה ולהעמדת רכב למבחן נהיגה), התשמ"ז-1987 | צו יבוא חופשי | צו יבוא חופשי הודעה בדבר יצרנים מאושרים של חלקי חילוף לרכב
Mobile version: Enabled