Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

איחוד וחלוקה מהדורה שניה (2021)

₪695.00
מק"ט: 16050

מחבר: משה רז כהן, עו"ד

Land Reajustment

דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה: עו
אודות הספר

מהדורה חדשה מקיפה, מעמיקה, וכוללת את כל תיקוני החקיקה ופסקי הדין החדשים שפורסמו מצאת המהדורה הראשונה בשנת 2008 ועד היום. הספר מנתח בצורה שיטתית ובהירה את הליכי האיחוד והחלוקה, צעד אחר צעד. בנוסף בספר, התייחסות מקיפה, לסוגיות כגון, היטל השבחה, מבחן "הזיקה התכנונית", הפקעות באיחוד וחלוקה, הכרה בשווי מחוברים ומבנים, שחזור זכויות, התחדשות עירונית, פינוי בינוי, פירוק שיתוף בתשריט ועוד. בספר, לראשונה, מובאת התייחסות מעמיקה ליצירת חלקות תלת-ממדיות, ותיאור מפורט ובהיר של כל הליכי רישום הפרצלציות.

המהדורה הראשונה של הספר צוטטה בלמעלה מ- 400 פסקי דין!!

בין הנושאים בספר:

 • איחוד וחלוקה לפי תכנית (סימן ז' לחוק) ולפי תשריט (פרק ד' לחוק)
 • הפקעות במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה
 • טבלאות הקצאה וטבלאות איזון
 • שיחזור זכויות באיחוד וחלוקה
 • הכרה בשווי מבנים והשבחות במסגרת טבלאות האיזון
 • מעמדם המשפטי של בעלי הזכויות עד לרישום בטאבו של תכנית לאיחוד וחלוקה
 • מעמדם של דיירים מוגנים, שוכרים ובני-רשות
 • איחוד וחלוקה ופיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197
 • היטל השבחה מכח תכנית לאיחוד וחלוקה
 • גורלם של שעבודים, זיקות הנאה והערות אזהרה בחלוקה מחדש
 • עריכת עסקאות בתקופת איחוד וחלוקה
 • איחוד וחלוקה ופירוק שיתוף
 • איחוד וחלוקה והסדר מקרקעין
 • הפרוצדורה ברישום תשריט לאיחוד וחלוקה
אודות המחבר

עו"ד משה רז-כהן שותף מזה כ- 20 שנה במשרד עורכי דין רז-כהן, פרשקר ושות' ומרצה במסגרת השתלמויות מקצועיות באוניברסיטת בר-אילן, בלשכת עורכי הדין ובפני גורמי אכיפה במשרד הפנים כמפורט בפרק י' שבחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
 
לעו"ד משה רז-כהן נסיון רב בליווי תוכניות איחוד וחלוקה, ייעוץ בעריכת טבלאות איזון, טבלאות הקצאה והפרשות לצרכי ציבור במסגרת תכנית איחוד וחלוקה וכן ייעוץ לרשויות התכנון, לוועדות מקומיות ולבעלי זכויות פרטיים.
 
עד לאחרונה שימש כיועץ משפטי ליחידה הארצית לפיקוח על בניה במשרד הפנים לאחר שנבחר לתפקיד מבין כל עורכי הדין המייצגים את הועדות המחוזיות ברחבי הארץ (מעל 20 עורכי דין). במסגרת תפקידו קבע הנחיות למפקחים ולתובעים בוועדות התכנון והבניה השונות ברחבי הארץ, ניסח הצעות חוק והשתתף בישיבות שהתנהלו בנוכחות שר הפנים לשם גיבוש מדיניות אכיפה.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 7336/10 ארנה אסתר לוקר נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
ע"א 10278/09 יונתן אשכול נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - רעננה
ע"א 4595/06 הוועדה המחוזית לתכנון ובניה נצרת עילית נ' יהונתן סבן ו-15 אח'
עע"מ 5556/05 אילנה תמיר נ' שר הפנים

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"א (נצ') 19756-03-12 מנחם כרסנטי נ' רוברט שלום
ערר (ת"א) 9006/11 פיקר ישראל ושרית נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא
עמ"נ (י-ם) 11599-07-11 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' ת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בעיה"ק ירושלים
ערר (ת"א) 85011/10 אקרו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה
ת"א (חי') 16736-02-10 אברהים מובדא נעום נ' מדינת ישראל
עת"מ (ת"א) 1792-08 ד"ר דניאל לבנון נ' עיריית פתח תקוה
עמ"נ (ת"א) 318/07 טיוטו אליהו ואחר' נ' הועדה המקומית לתו"ב בראשל"צ
ת"א (י-ם) 2484/00 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל -מחוז י-ם
.
תוכן עניינים | שער ראשון: יסודות | פרק 1: מבוא | פרק 2: מטרתם של דיני התכנון והבנייה ושל דיני החלוקה מחדש | השפעות חיצוניות | כשל השוק שמקורו בהתעלמות הפרט מהשפעות חיצוניות | דיני התכנון כתחליף לעסקה | המודל התאגידי לדיני החלוקה החדשה | פרק 3: ההיסטוריה החקיקתית | מקורות הדין הישראלי | פקודת תכנון ערים, 1921 | פקודת בניין ערים, 1936 | תיקון הפקודה משנת 1941 | התיקון בשנת 1957: המהפכה בדיני החלוקה מחדש | חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 43), התשנ"ה-1995 | פרק 4: חלקות הרישום | פרק 5: איחוד וחלוקה – הגדרה | פרק 6: מגרשי בנייה | פרק 7: הצורך בחלוקה למגרשי בניה | פרק 8: הצורך באיחוד וחלוקה | פרק 9: בין הסדר מקרקעין לבין חלוקה חדשה | הזיקה בין הליך ההסדר לבין החלוקה מחדש | איחוד קרקע או חלוקת קרקע באמצעות הליכי ההסדר | פרק 10: פירוק שיתוף וחלוקה חדשה | פרק 11: התאמת מגרשים | שער שני: תכנית לחלוקה מחדש לפי סימן ז' | פרק 12: תכנית לאיחוד וחלוקה - מעמדה הנורמטיבי | מבוא | התכנית שמכוחה ניתן לקבוע הוראות איחוד וחלוקה | הוראות איחוד וחלוקה בחכנית שבסמכות ועדה מקומית | פיק 13: איחוד וחלוקה - סמכות רשות ולא חובה | פרק 14: איחוד וחלוקה שבהסכמה ושלא בהסכמה | מבוא | פרסום הודעה על עריכת תכנית לחלוקה חדשה וקבלת עמדת הנוגעים בדבר | יסוד ההסכמה | פרק 15: קביעת שטח תחולת התכנית לחלוקה חדשה | קביעת תחולתה הגיאוגרפית של התכנית | חלוקה למתחמי משנה | מתחם לאיחוד וחלוקה החל על חלק מתכנית | פרק 16: שלביות תכנית לחלוקה מחדש | חלוקה מחדש ושינוי יעוד: משמעות הפיצול בין השלבים | סיווג המהלך | שער שלישי: מעמד בעלי הזכויות שבתחום תכנית לחלוקה חדשה | פרק 17: משמעות סיווג בעלי הזכויות | פרק 18: בעלים ובעל זכות חוזית | פרק 19: שכירות וחכירה | פרק 20: זכויות במקרקעי הזולת (שעבודים) | פוק 21: דיירות מוגנת | פרק 22: בר רשות | מהות הזכות | סיווג הרישיון במסגרת חלוקה מחדש | מעמדו של בר הרשוח בתביעה לפי סעיף 197 | הערכת שווי הזכות ובחינת הפגיעה בה | שער רביעי: עקרונות ההקצאה בחלוקה ואיחוד ללא הסכמה | פרק 23: מבוא | המסגרת הכללית | עיקרון שימור הקניין | פרק 24: כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למגרש הקודם | פרק 25: שימור הקניין - השוויון היחסי | פרק 26: ההצדקות לכלל השוויון היחסי | העדפת היעילות על פני קידום השוויון | הצדקת המודל התאגידי: הפנמת ההשפעות החיצוניות | פרק 27: עקרון הבעלות הנפרדת - הקצאת הזכויות לבעלות משותפת | שער חמישי: טבלאות האיזון ודמי האיזון | פרק 28: מבוא | פרק 29: הערכת חלקם היחסי של בעלי הזכויות | פרק 30: התחשבות במחוברים ובהשקעות | פרק 31: התחשבות באפשרות להפקיע ללא תשלום פיצויים בטבלאות האיזון | פרק 32: שחזור זכויות | פרק 33: אירועים מאוחרים לתכנית - "פתיחת" טבלאות האיזון | פרק 34: התחשבות בריבוי בעלים במשותף בקביעת שווי הקרקע בטבלת האיזון | פרק 35: תשלומי איזון | פרק 36: המועד לעריכת טבלת האיזון | פרק 37: היריבות בתביעת תשלומי האיזון | פרק 38: הסמכות לדון בדמי האיזון | פרק 39: הפרשי הצמדה וריבית על תשלומי האיזון | פרק 40: מינוי בורר בדבר זכויות בעלי המגרשים | מבוא | שכר הבורר | תחולת חוק הבוררות | סמכות הבורר | שער שישי: נטילת קרקע לצרכי ציבור במסגרת תכנית לחלוקה מחדש | פרק 41: הסמכות ליטול קרקע לצרכי ציבור | מבוא | המסגרת הרעיונית להפרשת קרקע לצרכי ציבור במסגרת תכנית לחלוקה מחדש | סמכות הרשות לבחור בין הפקעה לבין הפרשה במסגרת תכנית לחלוקה חדשה | האם אפשרית הנטילה לכל צורך ציבורי שהוא? | פרק 42: הזיקה בין הפקעה לבין נטילה לצרכי ציבור באיחוד וחלוקה | כללי | פיצויי הפקעה לפי פרק ח' לחוק | א. כללי | ב. פטור מתשלום פיצויי הפקעה | ג. התפתחות הכלל בדבר הפיצוי הדו-שלבי | ד. חוסר השוויון הטמון בשיטת הפיצוי הדו-שלבי | ה. מיזוג מועד ההפקעה עם מועד שינוי היעוד | ו. עליית ערך הקרקע בעקבות אישור תכנית ליעוד ציבורי | ז. פיצוי בגין פחיתת שווי יתרת המגרש עקב ההפקעה | פרק 43: נטילה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה | הטכניקה הנוהגת | פיצוי בגין נטילת קרקע לצרכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש | פרק 44: הכפפת ההפרשה במסגרת חלוקה מחדש לדיני ההפקעות | מבוא | בעלי הזכויות בתחום התכנית נהנים מהשבחה או מוגנים מפני ירידת ערך | חלוקה הוגנת של נטל ההפקעה | הזיקה בין הנטילה לבין המטרה | אי-ההתאמה בין הוראות פרק ח' לבין דיני החלוקה מחדש | העדפה ברורה של פרטים להפרשה במסגרת חלוקה מחדש על פני הליכי הפקעה | משמעות אי-הכפפת הנטילה לדיני ההפקעות | פסק הדין בעניין עע"מ 5839/06 בראון נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז | פרק 45: הקצאת שטח לרשות שלא לצרכי ציבור | פרק 46: שינוי יעוד במסגרת תכנית לחלוקה מחדש של קרקע שהופקעה בעבר | שער שביעי: רישום חלוקה חדשה בספדי המקרקעין | פרק 47: רישום הערה בפנקסי המקרקעין | פרק 48: רישום החלוקה החדשה בפנקסי המקרקעין | פרק 49: בין אישור התכנית לבין רישום החלוקה החדשה בפנקסים - מעמד בעלי הזכויות | פרק 50: עריכת עסקאות בין מועד אישור התכנית לבין מועד רישומה | שער שמיני: גורלם של שעבודים בחלוקה חדשה | פרק 51: המסגרת בחוק התכנון והבנייה | פרק 52: שכירות | פרק 53: משכנתא | חילופי הנכס הממושכן | נכס ממושכן שהומר בזכות לפיצוי או לתשלומי איזון | כוחו של השעבוד כלפי צדדים שלישיים | כיצד ינהג בית המשפט בכספים המופקדים בקופתו לפי הוראת סעיף 128 | פרק 54: גורלה של זיקת הנאה בחלוקה חדשה | שער תשיעי: חלוקה מחדש של קרקע באמצעות תשריט לפי פרק ד' | פרק 55: פרק ד' במרחב החוקי | פרק 56: תנאי להגשת תשריט איחוד וחלוקה - תכנית שאיננה כוללת חלוקה | פרק 57: שיקול דעת מוסדות התכנון באישור תשריט חלוקה | פרק 58: סטייה מתכנית | פרק 59: הזיקה שבין רישוי הבניה לבין תשריט החלוקה | פרק 60: מגרש החל על יעודי קרקע שונים | פרק 61: המשמעות הקניינית של אחוד וחלוקה לפי תשריט | פרק 62: חתימת בעלים על גבי תשריט איחוד וחלוקה ושמיעת עמדתו | פרק 63: רישום התשריט בלשכת רשום המקרקעין | פרק 64: תחולת הכלל בדבר גמר מלאכה על אישור תשריט | שער עשירי: פיצויים בגין פגיעה על ידי תכנית | פרק 65: דיני הפיצויים על רקע חלוקה מחדש | פרק 66: מטרת דיני הפיצויים | פרק 67: עקרון הפיצוי וזכות הקניין | פרק 68: הזכאים לתבוע לפי סעיף 197 - פילוח גיאוגרפי | מבוא | מקרקעין המצויים בתחום התוכנית | מקרקעין הגובלים בתוכנית | פרק 69: הפגיעה | סוגי הפגיעות | הקשר הסיבתי | מהות הפגיעה המזכה בפיצוי | מועד הערכת הפגיעה | נזק תיאורטי | השימוש בפועל עובר לאישור התכנית הפוגעת | שימוש חורג | הטלת מגבלות בתכנית החופפות למגבלות שבדין הכללי | תועלת הנובעת מהחלת ההגבלה גם על נכסים סמוכים | שינוי יעוד חלקות סמוכות ההופך את השימוש בחלקה הנפגעת למטרד | פגיעה עקיפה בקרקע לא מפותחת | פגיעה בפוטנציאל: התחשבות בתכנית צפויה | השקעות והשבחות בסמוך לפני אישור התכנית הפוגעת | פרק 70: פגיעה שבתכנית לחלוקה חדשה | פיק 71: בין דמי האיזון לבין הפיצויים | פרק 72: התחשבות בדמי האיזון בקביעת שיעור הפגיעה לפי סעיף 197 | פרק 73: סעיף 200 - פטור מתשלום פיצויים | רקע היסטורי | משמעות הפטור מתשלום פיצויים | יישום הוראת סעיף 200 | פסקאות המשנה | תנאי הסבירות | מבחן הצדק | פרק 74: התיישנות תביעת פיצויים לפי סעיף 197 | החוק לפני תיקון 43 | החוק לאחר תיקון 43 | מועד תחילת מרוץ ההתיישנות | סמכות שר הפנים להארכת מועד | פרק 75: היריבות לפי סעיף 197 | מבוא: מעגל החייבים בפיצוי בגין פגיעת תכנית | מקרקעין הנמצאים בתחום תכנית ומקרקעין הגובלים עימה | היריבות לפי פרק ט' | תכנית החלה על מרחבי התכנון של מספר ועדות מקומית | מעגל החייבים בפיצוי לפי פרק ט' | הרחבת מעגל החייבים: כתב השיפוי וחוקיותו | עילה כלפי יוזם התכנית מחוץ לפרק ט' לחוק | תביעה בגין שימוש שהותר במקרקעין סמוכים: דיני מטרדים ודיני הפיצוי לפי סעיף 197 לחוק | שניים שחבים בפיצוי נפגע מכוח עילות שונות | פרק 76: שימושים חורגים | מהו שימוש חורג | הפרוצדורה להכשרת שימוש חורג בפרק ז' | הפיצוי על שימוש שנאסר בתכנית חדשה | הפיצוי בגין הפיכת שימוש לחורג כשנתנה ארכה לפי פרק ז' | שער אחד-עשר: היטל השבחה | פרק 77: היטל השבתה המסגרת החוקית | פרק 78: היטל השבחה מכח תכנית לחלוקה מחדש לפי סימן ז' | פרק 79: תשריט חלוקה לפי פרק ד' | מפתחות | חקיקה ישראלית | פסיקה ישראלית - בית המשפט העליון | פסיקה ישראלית - בית המשפט המחוזי | החלטות ועדות הערר המחוזיות | ספרות ישראלית | ספרות לועזית | מפתח עניינים
חקיקה ישראלית | חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 | פקודת בניין ערים, 1936 | תקנות בנין ערים (מחוז הדרום) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959 | תקנות בנין ערים (מחוז המרכז) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1958 | תקנות בנין ערים (מחוז הצפון) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959 | תקנות בנין ערים (מחוז חיפה) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959 | תקנות בנין ערים (מחוז ירושלים) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1958 | תקנות בנין ערים (מחוז תל אביב) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959 | חוק בתי המשפט [הנוסח משולב], התשמ"ד-1984 | פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1934 | חוק הגנת הדייר [הנוסח משולב], התשל"ב-1972 | פקודת ההסדר זכויות המקרקעין [הנוסח חדש], התשכ"ט-1969 | חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 | חוק יסוד: מקרקעי ישראל | פקודת המדידות, 1929 | תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), תשנ"ח-1998 | חוק המיטלטלין, תשל"א-1971 | חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 | חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 | חוק המקרקעין (תיקון תשל"ט) | תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969 | חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 | חוק המשכון, התשכ"ז-1967 | פקודת הנזיקין [הנוסח חדש] | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960 | חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 | פקודת הפרשנות [הנוסח חדש] | פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964 | חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלום חובה), התש"ם-1980 | חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 | חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964 | חוק לתיקון פקודת בניין ערים, תשי"ז-1957 | חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18), 1981 | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 26) | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 43), התשנ"ה-1995 | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 | תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), התשל"א-1971 | תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 | תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת), תשס"ד-2002 | תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), תשכ"ז-1967 | תקנות התכנון והבנייה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על-גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), התשס"ד-2004 | פקודת תכנון ערים, 1921
פסיקת בית-המשפט העליון | בג"צ 1733/04 אבו מוך עבד אל רחים נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה | ע"א 518/86 אבו סולב נ' מינהל מקרקעי ישראל | בג"צ 333/85 אביאל נ' שר העבודה והרווחה | ד"נ 29/69 אביבים בגוש 3947 בע"מ נ' שר האוצר | ע"א 7664/00 אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' עיריית חולון | ע"א 318/83 אגוזי שפע בע"מ נ' שיבר | בג"ץ 288/00 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח' נ' שר הפנים | בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה | בג"צ 4128/02 אדם טבע ודין נ' ראש ממשלת ישראל | ע"א 123/66 אהרונוב נ' אייזן | ע"א 103/89 אזולאי נ' אזולאי | עע"מ 2273/03 אי התכלת נ' החברה להגנת הטבע | בג"צ 16/50 איגרא-רמא נ' מועצת עיריית תל-אביב-יפו ואח' | בג"צ 4914/91 איראני נ' שר הפנים | ע"א 496/89 אל-קאלאב נ' אוניברסיטת בן גוריון | בג"צ 415/89 אלון נ' השירות למען הילד, משרד העבודה והרווחה | ע"א 7139/99 אלוני יובל נ' אליעזר ארד | ע"א 4390/96 אלישר נ' מדינת ישראל, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז | ע"א 700/88 אסטרחאן נ' בן חורין | ע"א 119/01 אקונס פרץ נ' מדינת ישראל | ע"א 1137/93 אשכר נ' היימס | ע"א 44/76 אתא חברה לטקסטיל בע"מ נ' שוורץ | ע"א 87/62 בדיחי נ' בדיחי | בג"צ 9402/03 בוכניק יוסף נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה | בר"ע 178/70 בוקר נ' חברה אנגלוישראלית לניהול ואחריות בע"מ | ע"א 304/72 ביאלר נ' ביאלר | ע"א 483/86 בירנבך נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תל-אביב-יפו | ע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובניין בע"מ נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה "מודיעין" | בג"צ 282/71 בנין נ' שר האוצר | בג"ץ 879/89 בניני ט.ל.מ. חברה לבנין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חולון ואח' | ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב | ע"א 355/76 בסו נ' מלאך | בג"צ 26/70 בר נ' שר הפנים | עע"מ 5839/06 בראון נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז | בג"צ 189/74 ברונו נ' הוועדה המחוזית ירושלים | בג"צ 407/83 ברוקר נ' עיריית חולון | ע"א 463/79 ג'בראן נ' ג'בראן | ע"א 600/89 גדעון וכרמלה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נתניה | ע"א 234/70 גוטליב נ' לוי | בג"צ 43/79 גולדברג לילי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב תל-אביב | ע"א 340/76 גרד נ' מנהל מס שבח מקרקעין | עע"ם 1369/06 הלביץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חדרה | ע"א 139/88 הלר (מרקוס) נ' לייבנד | ע"א 200/69 הנאמן לנכסי משה ברר בפשיטת רגל נ' כונס נכסי משה ברר | ע"א 283/67 הנאמנים לנכסי רפיח נ' מדינת ישראל | ע"א 549/74 הצלחת משה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב | ע"א 208/51 הקר נ' ברש | ע"א 603/77 וארון נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | ה"פ (ת"א) 200836/03 והדרת פני זקן נ' מנהל מקרקעי ישראל | ע"א 216/79 ויגל נ' א.ד.ט מפיצים בע"מ | עע"ם 2775/01 ויטנר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "שרונים" | בג"צ 1681/90 ועד הפעולה בענין הרחבת דרך מס' 2 קטע אכדיה - נוף ים נ' שר הבינוי והשיכון | ע"א 381/88 ועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז נ' לצין | עע"מ 1975/01 [ה]וועדה המקומית כרמיאל נ' רובינשטיין | ע"א 474/83 [ה]וועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים, ראשון לציון נ' חממי ואח' | ע"א 5546/97 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה נ' הולצמן | ע"א 650/83 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון נ' קורן | בג"צ 5145/00 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף השרון נ' שר הפנים | ע"א 1818/93 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה נ' פרידלנדר | ע"א 1188/92 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' ברעלי | ד"נ 28/79 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' וארון | דנ"א 406/04 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' עמותת תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים בירושלים | ע"א 4809/91 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' משה קהתי עו"ד | ע"א 6826/93 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא נ' חייט | ע"א 587/77 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה נ' יצחק קצב | ע"א 5546/97 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית אתא נ' הולצמן | דנ"א 1333/02 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה נ' הורוויץ | ע"א 3901/96 [ה]וועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה נ' הורוויץ | בע"א 7654/00 ועדת ערר מחוזית, חיפה נ' חברה לבנין הירדן בע"מ ואח' | עע"מ 8748/03 ועדת הערר מחוז ת"א נ' סילבנה לוסי פואה | עע"מ 343/05 ועדת ערר מחוז מרכז נ' אילות השקעות בנכסים (רחובות מערב) 1992 בע"מ | בג"צ 178/74 זאב ודוד בן חורין, קבלני בניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב עיר נהריה | ע"א 465/83 זהבי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "שרונים" | בג"צ 62/61 זקס רחל ו-מ. אליאס נ' הוועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר ירושלים | בג"צ 62/61 זקס רחל נ' הוועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר ירושלים | ע"א 210/88 [ה]חברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא | ע"א 45/79 חברה קדישא גחש"א נ' חברת חלקה 4 בגוש 3947 בע"מ | ע"א 1968/00 חברת גוש 2842 חלקה 10 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה | ע"א 2665/96 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה | בע"א 144/65 חברת חלקה 120 בגוש 7146 בע"מ נ' שמעון גמליאל | ע"א 247/72 חדד נ' רסקו בע"מ | ע"א 96/69 ח'יר נ' ח'יר | ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית הכנסת ובית מדרש חסידים | ע"א 186/78 טור גדעון נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה | ד"נ 4/80 טור גדעון נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון | בג"צ 5/9346 טריידט ס.א., חברה זרה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, הרצליה | ע"א 657/71 יקותיאל נ' שר האוצר | בת"א (חיפה) 248/95 כהן אברהם נ' נגאר מוסה | ע"א 586/69 כרסנטי נ' הימנותא בע"מ | ע"א 71/84 לאלו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת-השרון | ע"א 515/76 לוי ואח' נ ויימן | ע"א 5890/01 לוי רינה רבקה נ' רשות הפיתוח | ע"א 87/50 ליבמן דוד נ' ברטה ליפשיץ | ע"א 761/85 ליפשיץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון | ע"א 324/69 מדינת ישראל נ' אביבים בגוש 3947 בע"מ | ע"א 396/98 מדינת ישראל נ' פז חברת נפט בע"מ | בג"צ 795/79 [ה]מועצה המקומית גזר נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה | רע"א 348/99 מועש בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה | בג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז המרכז | בג"צ 156/01 מושב נווה ימין, ארגון פועלים להתיישבות שיתופית נ' שר הפנים | ע"א 473/76 מזרחי ואח' נ' עיריית תל-אביב-יפו | ע"א 50/77 מזרחי נ' אפללו | בג"צ 2739/95 מחול נ' שר האוצר | ע"א 1805/00 מחצבות כנרת נ' משרד התשתיות | ת"א (י-ם) 591/92 מיוחס נ' ראובן לוי | בג"צ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה | בג"צ 476/83 מימון נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה | בג"צ 2683/92 מכבים - יישוב קהילתי במודיעים נ' הוועדה לבנייה למגורים במחוז המרכז | ע"א 348/77 [ה]ממונה על המרשם נ' ראוק ג'רג'ורה | בג"צ 112/61 מלמד נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | ע"א 581/88 מנדלבאום נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון | ע"א 730/83 מנהל מס שבח מקרקעין נ' אלקוני | ע"א 1231/93 מנור נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז | ע"א 2991/06 מנשה רות נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, חולון | ע"א 782/88 מסד חברה הדדית להלוואות וחסכונות בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל | בג"צ 3956/92 מקור הנפקות וזכויות בע"מ נ' ראש הממשלה | ע"א 402/85 מרקוביץ ואח' נ' עיריית ראשון לציון | ע"א 589/87 משרד השיכון נ' הרצל בירנבוים | ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ ואח' נ' הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה, מחוז המרכז | דנג"ץ 4466/94 נוסייבה נ' שר האוצר | בג"צ 9717/03 נעלה - עמותה להתיישבות בשומרון של עובדי התעשייה האווירית לישראל נ' המינהל האזרחי ליהודה ושומרון | ע"א 2113/97 נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה | ע"א 1341/93 סי אנד סאן ביץ הוטלס בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו | בג"צ 7250/97 סולימאני יוסף נ' שר הפנים | בג"צ 189/83 סלים בילדינגס בע"מ נ' עיריית ירושלים - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | בג"צ 122/73 עבאדי ואח' נ' שר הפנים ואח' | ע"א 9569/04 עבידאת חוסין אחמד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים | ע"א 676/75 עזבון פרד כיאט נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה | ע"א 786/81 עזבון שנטי ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו ואח' | בע"א 7959/00 עזר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, חיפה | בג"צ 1890/03 עיריית בית לחם נ' מדינת ישראל | ע"א 361/83 עיריית חיפה נ' אליהו | ע"א 216/66 עיריית תל-אביב-יפו נ' חג' מחמד אבו דאיה | בג"צ 1636/92 [ה]עמותה לשמירת איכות החיים והסביבה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל-אביב | ע"א 974/91 עמיד, חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זמורה | בג"צ 416/76 עמיצור יאשיהו נ' י' פיינברג, ראש עיריית פתח תקווה ואח' | בג"ץ 7852/98 ערוצי זהב נ' שרת התקשורת | ע"א 606/87 פוקס נ' עיריית בני ברק | ע"א 1188/92 פייצר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | ע"א 377/79 פייצר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן | ע"א 268/74 פרס נ' חברת הנפט העירקית | עת"מ (ת"א) 1001/01 פרויז גאולה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה | ע"א 524/88 פרי העמק - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' שדה יעקב מושב עובדים | בג"צ 483/88 פריימן נ' שר הפנים | ע"א 6663/93 צאיג נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ | ענמ"ש 7138/93 צור נ' הממונה על גימלאות שופטים | ע"א 588/81 ציזיק נ' הורביץ | ע"א 96/50 צינקי נ' כיאט | בג"צ 199/88 קהילת ציון אמריקאית (בפירוק) נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא | ע"א 42/82 קירשטיין נ' עיריית חיפה | בג"צ 123/64 קליופי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב יפו | ע"א 883/80 קליימן נ' עיריית חיפה | בג"צ 75/57 קלמס מינה נ' הוועדה המקומית לבניה ותכנון ערים תל-אביב-יפו | בג"צ 45/71 קרושבסקי נ' עיריית תל-אביב-יפו | דנ"א 3768/98 קריית בית הכרם נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | בג"צ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל | ע"א 496/82 רוזן נ' סלונים | ע"א 587/88 רוטשילד נ' פרוק | ע"א 564/79 רומנוב נ' שוחט | ע"א 602/84 ריבוא נ' גל | ע"א 346/62 רכטר נ' מנהל מס עזבון ירושלים | ע"א 93/91 רשות הפיתוח נ' מרדן | ע"א 299/82 ש. שפירא ושות' חברה קבלנית לבניה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה | ע"א 213/73 ש.ג. אגודה שיתופית לשיכון בתל-אביב בע"מ מדינת ישראל | ע"א 566/89 שטיין נ' סופר | בג"צ 67/79 שמואלזון לאה נ' מדינת ישראל | ע"א 47/64 ששון נ' ששון | ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | ע"פ 4912/91 תלמי ואח' נ' מדינת ישראל | בג"צ 3094/93 [ה]תנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל
פסיקת בתי-המשפט המחוזיים | בעת"מ (חיפה) 529/01 א. כפיר אחזקות ובניין בע"מ נ' ועדת הערר המחוזית | ה"פ (חי') 120/06 אלונית בניה ופיתוח בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל | ה"פ (ת"א) 1534/01 אליעזר כהן נ' עיריית פתח תקווה | ת"א (ת"א) 748/68 אסחאיק נ' חברת החשמל לישראל בע"מ | עת"מ (ת"א) 24/97 אפרימיאן נ' עיריית רעננה | עת"מ (ת"א) 1002/02 באום נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה | עת"מ (ת"א) 1146/02 בכור נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה - ועדת המשנה לעררים | ה"פ (י-ם) 2434/08 בנייני מידות בע"מ נ' עיריית ירושלים | עת"מ (ת"א) 2076/04 ג'ומעה ציון נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב | ערר (ת"א) רג/5004/02 גולדשטיין נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - רמת-גן | ערר (חי') 168/06 דורון משה נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה | עת"מ (ת"א) 1040/00 דשבסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים | עת"מ (ת"א) 807/96 הרטבי עו"ד נ' שר הפנים | ת"א (ת"א) 6819/77 וירניק אריה ויצחק שלו | ע"א (ח"י) 218/91 ולנסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה | עת"מ (י-ם) 61396-06-13 ועד תושבי עין כרם ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - ירושלים ואח' | ת"א (י-ם) 6152/04 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' עו"ד יצחק פרייברג כנאמן של הבעלים של חלקה היסטורית 3 בגוש 30107 | עמ"נ (ת"א) 214/02 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא נ' מרדכי הר | בש"א (ת"א) 13966/06 [ה]וועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות נ' מיטשניק יצחק | ת"א (חי') 2094/67 זילברמן ואח' נ' עיריית חיפה | ע"ש (ת"א) 105/00 חברת החשמל לישראל נ' חגור מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ | ת"א (מחוזי ירושלים) 2530/00 חברת הכשרת היישוב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל | ה"פ (ת"א) 2121/95 חברת מסיקה ברוך בע"מ נ' הוועדה להשלמת תכניות | ת"א (ב"ש) 3273/04 חברת ש. י. גל פרוייקטים נ' עיריית אשדוד | עת"מ (י-ם) 864/06 יורשי המנוח ד"ר רשיד פהמי אלנשאשיבי ז"ל נ' יו"ר ועדת הערר לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים | עמ"נ (ת"א) 1121/00 ישראלי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רמת השרון | ת"א (חיפה) 248/95 כהן אברהם נ' נגאר מוסב | ת"א (ת"א) 3357/98 כהן שור אמנון נ' מדינת ישראל | עת"מ (חיפה) 1356/05 כרמלי דוד פרופ' נ' יגאל שחק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה | בעת"מ (י-ם) 1153/04 לוי זבולון נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים | ע"א 715/70 לוינסון ואח' נ' עיריית חיפה ואח' | עת"מ (ת"א) 1725/03 מבני עופרים בע"מ נ' המועצה המקומית גבעת שמואל | ת"א (פ"ת) 2070/99 מגידו את חלפון בניה ופיתוח בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת | ערר (מרכז) 341/05 מדעי שושנה עמנואל מיכל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניייה, ראש העין | בעת"מ (ת"א) 1767/05 מינהל מקרקעי ישראל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א | ת"א (ב"ש) 1064/00 מכלוף בכור ובניו נ' מדינת ישראל | עת"מ (ת"א) 2680/05 מעלה ראשון בע"מ נ' עיריית ראשון לציון | עת"מ (ת"א) 1001/03 מרגליות מרגלית שרה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז | ת"א (חי') 1514/80 משה"ב חברה לשיכון בנין ופיתוח בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון | עת"מ (ת"א) נכסי ההלכה בע"מ נ' הוועדה להשלמת תכניות | עת"מ (ת"א) 1804/03 סבירסקי נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז המרכז | עת"מ (ת"א) 1303/05 סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז | ע"א (י-ם) 9071/06 סילבר רפאל נ' הממונה על המרשם | ע"א (י-ם) 39/67 סלים בילדינגס בע"מ נ' ג'אן בניין | ה"פ (י-ם) 622/95 סלים מונייר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים | עמ"נ (נצרת) 1012/05 עזאם עבדאללה נ' הוועדה המקומית גבעת אלונים | עת"מ (ת"א) 2497/05 עידן רחל נ' ועדת הערר מחוז מרכז | עת"מ (ת"א) 17/98 ענבי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה | ת"א (ת"א) 17123/84 פבון נ' פבון | ה"פ (ת"א) 971/91 פגסוס טריד סנטר בע"מ נ' ישכונטל - ישראל קונטיננטל חברה לפיתוח בע"מ | ת"א (ת"א) 216/48 פרדס ינאי בע"מ נ' עיריית רמת-גן | ע"א (ת"א) 1968/97 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנייה בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות | ת"א (ת"א) 165/97 פרלמן גדעון נ' מע"צ | ע"ש (ת"א) 1563/97 צדוק אברהם נ' מנהל מס רכוש | בה"פ (ת"א) 82/77 קצב יצחק נ' רפי ניסיניהאה | עת"מ (י-ם) 11/99 קריסטל נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ת"א | בת"א (ת"א) 18427/93 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' דן כהן | בה"פ (ת"א) 1738/95 רום רפאל נ' הוועדה לבניה ולמגורים ולתעשיה במחוז המרכז | ת"א (ת"א) 2336/02 ריוב יוסף פרופ' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה | עת"מ (ירושלים) 13/97 ריכנשטיין שרה נ' הוועדה המחוזית, ירושלים | ה"פ (ת"א) 1455/96 רנון קצוף פרופ' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, פתח תקווה | עת"מ (ת"א) 74/97 שנק נ' הוועדה המחוזית, מחוז מרכז | עמ"נ (ת"א) 31/98 שצן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קיריית אונו | ת"א (ת"א) 1254/02 תאני נ' רשות הנמלים והרכבות | עת"מ (י-ם) 42/99 תותי שלמה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים | עת"מ (ת"א) 1044/01 תמיר אילנה נ' שר הפנים
החלטות ועדות הערר המחוזיות | ערר (מרכז) 91/02 בלקין פסח נ' ועדה מקומית לבנין ולבניה שרונים | ערר (מרכז) 191/03 ברליצהיימר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, הדרום | ערר (ת"א) רג/5004/02 גולדשטיין נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - רמת-גן | ערר (חי') 168/06 דורון משה נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה | ערר (ת"א) רש/5416/05 היים אפרים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון | ערר (ירושלים) 19/06 יורשי המנוח ד"ר רשיד פהמי אלנשאשיבי ז"ל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים | ערר 110/04 לאסקי נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא | ערר (מרכז) 341/05 מדעי שושנה עמנואל מיכל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניייה, ראש העין | ערר (צפון) 192/04 עדאל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב | ערר (מרכז) 97/05 עידן רחל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים | ערר (חי') 99/06 ענבר ארז נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה | ערר (צפון) 246/06 רשיד סלים ד"ר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים | ערר (צפון) 133/07 שיפמן בארי נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
ספרות ישראלית | אבן-חן פ', "מגרש לחלוקה חדשה - למה התכוון המחוקק", מקרקעין וערכם קי"ט (119), תש"ס-1999 | איזנשטיין א', יסודות והלכות בדיני מקרקעין - זכויות ועסקאות במקרקעין (מהדורה ראשונה, תשנ"ו, כרך ב) | אילוז צ', "מעמדם המשפטי של בעל מגרש והבעלים הרשום במגרש שנוצר בתכנית לחלוקה חדשה", מקרקעין א/4 (יולי 2002) | אלוני י' ואבן-חן פ', "הצעת תיקון חוק התכנון והבנייה - היטל השבחה" מקרקעין וערכם ק"א, (1989) | אלסטר-פנחסי נ', "סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 פיצויים לנפגעים כתוצאה מתכנית מתאר שלא על דרך הפקעה", הפרקליט לו (תשמ"ד) | אלתרמן ר', "הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבנייה: לקראת הערכה מחדש" משפטים ט"ו (תשמ"ו) | אלתרמן ר' וויטק מ', מהפקעות ועד הסכמים: דרכים להשגת קרקע לצרכי ציבור (המרכז לחקר העיר והאזור, הוצאה שנייה 1996) | אלתרמן ר', "חוק התכנון והבניה ותכנית המתאר - הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?" משפטים יא (תשמ"א) | אלתרמן ר' וחברוני ח', "חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקניין או כלי תכנון מיטבי? סקירת הידע הבין-לאומי", מקרקעין ה/1 (ינואר 2006) | ביתן א', "איחוד וחלוקה מחדש - האם יש להכליל את שווי המחוברים?" מקרקעין וערכם, קכ"ט(129), תשס"ז-2006 | ברק-ארז ד', "מקרקעי ישראל בין ניהול ציבורי להפרטה: צדק חלוקתי בהליך המינהלי", צדק חלוקתי בישראל (הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, עורך מ' מאוטנר) | גלאון י', "על הרחבת 'זכות העמידה' להגשת תכנית מתאר" מקרקעין א(2) (2002) | גרון מ', "איחוד וחלוקה - כלי לביצוע מדיניות אורבנית הלכה למעשה" מקרקעין וערכם קכ"ז (127), תשס"ה-2004 | דגן ח', "דיני נטילה שלטונית ודיני תחרות - לקראת שיח קנייני חדש", ספר השנה של המשפט בישראל-תשנ"ו (א' רוזן-צבי, עורך, 1997) | דגן ח', "שיקולים חלוקתיים בדיני נטילה שלטונית של מקרקעין", עיוני משפט כ"א (תשנ"ח) | דגן ח', קניין על פרשת דרכים (תשס"ה) | דויטש מ', קניין (תשנ"ז, כרך א') | דויטש מ', קניין (תשנ"ט, כרך ב') | ויסמן י', דיני קניין - חלק כללי (תשנ"ג) | ויסמן י', משכון, פרוש לחוק החוזים בעריכת ג. טדסקי, המכון למחקרי חקירה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, תשל"ה-1974 | זלצמן נ', "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב (תשנ"ה) | זמיר י', הסמכות המינהלית א (תשנ"ו-1996) | זנדברג ח', הסדר זכויות במקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל, תשס"א-2000 | חביב-סגל א', "בעיות תיאום ושאלת המטרה הציבורית בהפקעת מקרקעין" עיוני משפט כ"א (תשנ"ח) | חביב-סגל א', דיני חברות לאחר חוק החברות החדש, כרך א' התשנ"ט-1999 | טויסטר ע', "המועד לעריכת טבלת האיזון בהליך איחוד וחלוקה מחדש", מקרקעין וערכם, קט"ז(116), תשנ"ז-1997 | כהן א', מבוא לתורת השמאות (הטכניון - חיפה) 1976 | כהן נ', "זכות שימוש במקרקעין כ'זכות במקרקעין'", עיוני משפט ד (תשל"ה) | לאוטמן מ' וברזילי ב', שמאות מקרקעין - עקרונות, גישות, תהליכים, 1996 | להבי א' וליכט ע', "הפקעת מקרקעין ליעודים נושאי רווח: הצעה למודל תאגידי", עיוני משפט כט, תשס"ה-1999 | לוינסון זמיר ד', "הפקעות מקרקעין ללא פיצוי", מקרקעין בישראל בין הפרטי ללאומי (חנוך דגן, עורך, הוצאת רמות, תש"ס-1999) | לוינסון-זמיר ד', פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשנ"ה-1994) | העברת נטל הפיצוי מהכיס הציבורי לכיס הפרטי" ספר זכרון לגד טדסקי | לרנר ש', שכירות נכסים (תל-אביב, תש"ן-1990) | נמדר א', פגיעה במקרקעין - פיצויים בגין נזקי תכנית, תשס"ב-2002 | נמדר א', הפקעת מקרקעין - עקרונות, הליכים ופיצויים ב' (חושן למשפט - תשס"ה-2005) | נמדר א', הפקעת מקרקעין - שומה תובענות וסדרי דין (תשס"ו-2006) | נמדר א', היטל השבחה (הוצאת אוריאן) | עמי-רב נ' בהנחיית אלתרמן ר', "חלוקה חדשה של מקרקעין ככלי בביצוע תכניות עירוניות", חיבור לתואר מגיסטר, הטכניון, חיפה (1980) | פוזנר א', "תכנון ובנייה לאור משפטנו הפרטי", משפטים טו, תשמ"ה | פריאל צ', "היטל השבחה - בהקשר לאישור תשריט חלוקה", מקרקעין וערכם (1986) | פרידמן ד', דיני עשיית עושר ולא במשפט (מהדורה שניה), תשנ"ח-1998 | פרידמן ד', נ' כהן, "ריבוי חייבים" דיני חיובים - חלק כללי בעריכת ד' פרידמן (תשנ"ד 1994) | צביקל ע', "הכללת שווי מחוברים במצב קודם בטבלת איזון, במסגרת איחוד וחלוקה מחדש", מקרקעין ה21 (מרץ-2006) | צביקל ע', "ראוי ונכון להכליל שווי מחוברים במצב קודם בטבלת איזון: במסגרת איחוד וחלוקה מחדש", מקרקעין וערכם קכ"ט(129), תשס"ז-2006 | צ'רניאבסקי ב', "איחוד וחלוקה מחדש - האם להכליל את שווי המחוברים?" מקרקעין וערכם, קכ"ט(129), תשס"ז-2006 | צ'רניאבסקי ב', "איחוד וחלוקה מחדש - האם יש להכליל את ערך הבנוי בשווי המגרשים?" מקרקעין וערכם, קי"ח (118), תשנ"ט-1999 | קלינגהופר ה', "שלטון החוק וחקיקת משנה", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (1993) | קלינגהופר י', "צמידות של קרקע מופקעת לייעודה", עיוני משפט ב' | קמר א', דיני הפקעת מקרקעין (מהדורה שישית) תשס"א-2001 | רויטל ש', דיני התכנון והבנייה (כרך ראשון), אוקטובר 2003 | רויטל ש', "תיקון 43 לחוק התכנון והבנייה - האם מהפך בדיני התכנון?" משפטים כ"ז (תשנ"ז)
ספרות לועזית Alterman R. Evaluation of Real- Estate Exactions, Linkage and Alternative Land Policies, edited by, New York | Baker Edwin C. "Property and its Relation to Constitutioyality Protected Liberty" 134 V. Pa L. Rev (1986) 741, 752-753 | Coase R. H., "The problem of Social Cost", 3 J.L. and Econ (1960) 1 | Coase R.H. "The Nature of the Firm" 4 Economica (1937) 386, reprinted in R.H. Couse The Firm, the Market and the Law (Chicago and London 1998) | Coase R.H. "The Problem of Social Cost", 3 J.L. and Economic (1960) 1 | Cohen A., "The Role of the Values in Certain FIG Member Countries in Reparceling Land", The Appraisal J., 1975, p. 243 | Cooter R. and Ulen T., Law and Economics (Glenview, 1988) | Davies K., Law of Compulsory Purchase and Compensation (4th ed., London, 1984) | Dworkin R., "Liberalism, in S. Hampshire" (ed), Public and Private Morality (Cambridge, 1978, 113, 127) | Feldman A.M., Welfare Economoics and Social Choise Theory (Boston, 1980) 107 et seq. | Fleming J., "Collateral Benetits", International Encyclopedia of Comparative Law (1970) VO1. XI, Ch.11 | Freilich R.H. & Dierker R., "Eminent Domain in American Jurisprudence", in G.F. Garner (ed.) Compensation for Compulsory Purchase - A Comparative Study (London, 1975) 221-222 | Hart O. Firms, Contracts and Financial Structure, (Oxford, 1995) | Home R. "Alternative methods of development land assembly: land readjustment and pooling in the middle East Research paper" (2004) | Joseph William Singer and Jack M. Beermann "The Social Origins of Property" Can J. L. and Jurisp (1993) 217 | Larsson G. (1993) Land readjustment: A modern approach to Urbanization, Avebury, Aldershot, England | Laura S. Underkuffler-Freud "Property: A Spacial Right" 71 Notre Pame L. (1996) 1033 | Lee Robert C.T., Land Readjustment in Taiwan Newsletter ICLPS (Interbational Center for Land Policy Studies), 80 No. 9 | McAuslan P., The Ideologies of Planning Law (1980) | Munzer S.R., A Theory of Private Property (Cambridge, 1990) | Musgrave R.A. and Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice (5th ed., New York, 1989) | Nagal Thomas, Equality and Partiality (1991) 12 | Posner R.A., Economic Analysis of Law, (3rd ed., Boston and Toronto, 1986) | Reich C.A., "The New Property", 73 Yale L.j. (1964) 733 | Schnidman F. (1988) "Land Readjustment - an Alternative to Development Exactions"' pp. 250-265. In: Private Supply of Public Services: an Evaluation of Real-Estate Exactions, Linkage and Alternative Land Policies, edited by R. Alterman, New York | Stiglits J.E., Economics of Public Sector (2nd ed., New York, 1988) | William A.Doedele, Readjustment Land (Boston) p.224 | Williiamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications - A Study in the Economics of Internal Organizalions (New York, 1975) | Williiamson O.E. The Economic Institutions of Capilalism - Firms Markets, Relational Contracting New York, 1985
מפתח עניינים | אבחנה בין בעלי זכויות שנוטלים חלק בהליך איחוד והחלוקה לבין מי שאינם נוטלים חלק | אובדן ערך שנבלע בהשגחה שבתכנית | אחוזי בנייה | אי הכפפת הנטילה לדיני ההפקעות – המשמעות | אי התאמה בין הוראות פרק ח' לבין דיני החלוקה החדשה | איזון בין אינטרס שימור המיקום הגיאוגרפי לבין אינטרסים אחרים | איחוד וחלוקה (ראה גם "חלוקה חדשה" ו"חלוקה מחדש") | הגדרה | ועדה מקומית | לא חובה | מטרה | סמכות רשות | סמכות רשות - שיקול דעת | בהסכמה ושלא בהסכמה, ניתוח כלכלי | ועדה מחוזית | כסמכות רשות | ללא הסכמה | ללא הסכמה, ההצדקות לכלל השיוויון היחסי | ללא הסכמה, הערכת השווי היחסי | ללא הסכמה, הערכת קרקע חקלאית | ללא הסכמה, השיוויון היחסי | ללא הסכמה, לפי חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 | ללא הסכמה, מועד עריכת טבלת איזון | ללא הסכמה, מינוי בורר, שכרו | ללא הסכמה, מנוי בורר | ללא הסכמה, מנוי בורר, אימתי? | ללא הסכמה, מנוי בורר, סמכותו | ללא הסכמה, מנוי בורר, תחולת חוק הבוררות | ללא הסכמה, סמכות מוסד התכנון | ללא הסכמה, עקרון הבעלות הנפרדת | ללא הסכמה, עקרון שימור הקניין | ללא הסכמה, עקרונות היסוד | ללא הסכמה, שווי מחוברים | ללא הסכמה, שחזור זכויות | ללא הסכמה, שימור המיקום הגיאוגרפי | ללא הסכמה, שימור המיקום הגיאוגרפי בבעלות משותפת | ללא הסכמה, שימור המיקום הגיאוגרפי, כשקיימת חלוקה בעין | ללא הסכמה, שמירת השיוויון היחסי | לפי התיקון משנת 57 לפקודה | לפי תשריט - המשמעות הקניינית | לצורך שינויים תכנוניים | בתכנית פוגעת | הליך בהסכמה | הליך שלא בהסכמה | הצורך בהליך | יסוד ההסכמה | כמנגנון המביא להפנמת השפעות חיצוניות | כשזכויות הקניין לוטות בערפל | מטרות | שלא בהסכמה | איחוד מגרשים | בבעלות שונה | מבלי להביא לשינוי בזהות הבעלים | שבבעלות משותפת | אין מקום להכפיף נטילה במסגרת חלוקה חדשה לפיצויי הפקעה | אין מקום להכפיף נטילה לתשלום פצויי הפקעה | איראני, הלכה | אישור שר הפנים בהתייעצות עם הוועדה המחוזית | אישור תכנית ליעוד צבורי ועליית ערך הקרקע | ארכה לפי פרק ז' - פיצוי בגין הפיכת שימוש לחורג | בהסכמה - איחוד וחלוקה | בהפקעה לצרכי ציבור, בתועלת חולקים כל בעלי הזכויות | בומבי - חוק התכנון של | בורר | הדן בזכויות בעלי מגרשים | הסמכות למנות לדון בזכויות הצדדים בחלוקה מחדש שלא בהסכמה | לברור זכויות בעלי המגרשים | מינויו להכרעה בזכויות הצדדים, אימתי? | מינויו, ביקורת שיפוטית | סמכותו | שיקול דעת מוסד התכנון במינויו | שכרו | בוררות, לפי סעיף 122(4) תחולת חוק הבוררות | בין אישור התכנית לבין רישום החלוקה החדשה בפנקסי המקרקעין | בין דיני ההשתק לדיני החוזים | בין דמי האיזון לבין הפיצויים | בין שכירות לבין חכירה לדורות | ביצוע תכנית | בית משותף | בסיס לדיני החלוקה מחדש - פקודת בנין ערים תשי"ז-1957 | בעיית התיאום בין בעלים במשותף | בעל הרשיון "כבעלים" - תקופת השכירות | בעל זכות חוזית ובעלים | בעל זכות חוזית, האם נדרשת הסכמתו לאיחוד וחלוקה | בעל זכות חוזית, מעמדו | בעל קרקע | שהופקעה | שמכר זכותו, מעמדו | שנפטר | מעמדו | בעל שעבוד | האם דרושה הסכמתו לחלוקת הנכס המשועבד? | האם דרושה הסכמתו לשם סיווג ההליך כהליך שבהסכמה? | כצד לבוררות לפי סעיף 122 (4) | מעמדו | בעלות משותפת | הערכת שווי | סחטנות | שינוי בזהות הבעלים בעקבות אישור תכנית לחלוקה מחדש | בעלות נפרדת לעומת שיתוף בזכות | בעלי הזכויות מוגנים מפני ירידת ערך | בעלי הזכויות נהנים מהשבחה | בעלי הזכויות שאינם נהנים מהגנת סעיף 122 | בעלי זכויות הזכאים להגנת סעיף 122 | בעלי זכויות הנוטלים חלק בהליך איחוד וחלוקה | בעלי זכויות שאינם נוטלים חלק בהליך איחוד וחלוקה | בעלים – הגדרה | בעלים ובעל זכות חוזית | בעלים משותפים - אחדים לעומת מרובים | בקשה להיתר בנייה במגרש שהוקצה בחלוקה חדשה ולא נרשם | בר-רשות | השתתפותו באיזון | מהות הזכות | מעמדו כלפי צדדים שלישיים | ותוקף רישיונו | מכוח השתק לא נכלל בגדר סעיף 197 | סיווג זכותו כשעבוד [סעיף 126] | סיווג זכותו כבעלות [סעיף 122] | בהסכמה מכללא | ביטול הרישיון | ביטל הרשות עקב צורך עצמי | בין רישיון מכח השתק לבין רישיון חוזי | דרישת הכתב | החלת חוק השכירות והשאילה | החלת חוק השכירות להשאילה | הימנעות מפינוי כיוצרת השתק | הכנסת שינויים בתוכן הזכות במסגרת חלוקה מחדש | הסכמה הנלמדת מחלוף הזמן | הסתמכות על הרשות | הערכת הפגיעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה | הערכת שווי הזכות | הערכת שווי רשות הניתנת לביטול בכל עת | הרישיון כשעבוד | הרשאה בשתיקה | השבה בגין ביטול | השבחת הקרקע | זכות שהוגבלה | יריבות עם הוועדה המקומית | כבעל שעבוד לפי סעיף 126 לחוק התכנון והבנייה | כבעלים לפי סעיף 122 לחוק התכנון והבנייה | כוחו של הרישיון כלפי צדדים שלשיים | כזכות אישית | כזכות במקרקעין | כזכות חפצית | כזכות קניינית | ללא ציון התקופה | ללא תמורה | מגוון שימושים מותרים | מכח השתק | מעמד בעל הזכות בתכנית לאיחוד וחלוקה | מעמדו בתביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה | סיווג הזכות | סיום הרשות | עבירות הזכות | פיצוי על השקעות והשבחות | רישום הערת אזהרה מכח רישיון | רישיון בתמורה | רישיון מכללא | רישיון שמקורו בחוזה | רשות בלתי הדירה | רשות בלתי הדירה – שוויה | רשות הדירה – שוויה | רשות חינם | רשות ללא תמורה – ביטולה | רשות לשימוש | רשות מכללא | רישיון בתמורה ללא הגבלת זמן | רישיון בתמורה עם ציון התקופה | גבול התכנית | גורלה של זיקת הנאה בחלוקה מחדש | גורלה של שכירות בחלוקה מחדש | גוש רישום | גיוון היעודים בהקצאה במסגרת איחוד וחלוקה ללא הסכמה | גמר מלאכה - תחולת הכלל | גמר מלאכה, תחולת הכלל על מוסדות התכנון | דחית תכנית, בשל אי-הסכמה קניינית | דיירות מוגנת, מהות הזכות | דייר מוגן (ראה גם: "דיירות מוגנת") | בעל זכות ראויה להגנה | השתתפותו באיזון | האם זכאי להשתתף בהקצאת זכויות באיחוד וחלוקה? | כ"בעל" לפי חוק התכנון והבנייה | מעמדו | דיירות מוגנת (ראה גם: "דייר מוגן") | זכות קניין? | חסינות מפינוי | העתקת הזכות באיחוד וחלוקה | הפקעת הזכות במסגרת איחוד וחלוקה | התחשבות בה בהערכת שווי הבעלות | כשעבוד | עילת פינוי עקב איחוד וחלוקה | דין הגרמני | דיני ההשתק | דיני הפיצויים וחלוקה מחדש | דיני הפקעות והפרשה במסגרת חלוקה מחדש | דיני התכנון והבנייה, מטרתם | דיני התכנון והעדפת אינטרס הכלל על זה של הפרט | דיני התכנון, תכליתם, צמצום הוצאות עסקה | דיני חברות | מטרתם | דיני חוזים וחלוקה בהסכמה - מערכת דינים כפולה | דיני מטרדים ודיני הפיצוי בתביעה בגין שימוש שהותר במקרקעין סמוכים | ודיני הפיצויים | דיני נזיקין, מטרדים | דיני עקיבה | דיני עשיית עושר ולא במשפט | דיני קניין, הגישה הליברנטית | דיני קניין, הגישה הפרוגרסיבית | דיני תאגידים, הון מניות | דמי איזון (ראה גם: "תשלומי איזון") | התחשבות בזכות לפיצויים בקביעתם | בגין חלקה עליה רבצה משכנתא | בינם לבין פיצויים לפי סעיף 197 | הבאתם בחשבון בתחשיב היטל השבחה | הועדה המקומית כמסלקה | הזכאי לתבוע | הטלת הסיכון על כתפי הועדה | הסמכות לדון בהם | הפורום לדון בהם, במקרה שטבלת האיזון הינה חלק מן התכנית | הפקדתם בבית משפט בגין משכנתא | הפרשי הצמדה | התחשבות בהם בקביעת הפיצויים לפי סעיף 197 | התיישנות התביעה | יריבות | כללי | מי החב בהם? | משמעות אי-ההתחשבות בהם בקביעת הפצויים לפי סעיף 197 | סמכות בורר | סמכותו של בית משפט אזרחי | עילת הועדה כעילה עצמאית | ריבית | תביעת הועדה כתביעת שיפוי | תביעתם בבית משפט | תביעתם ללא השגה על הקבוע בתכנית | תביעתם תוך השגה על הקבוע בתכנית | תרמית ופיצויים, מה שבינהם | דרישת בעלים במשותף, לרכישת זכויתיהם | הארכת שווי קרקע ממנה הופקע בעבר | הביקורת השיפוטית על סמכות חובה | הביקורת השיפוטית על סמכות רשות | הגבלות המוטלות על נכסים סמוכים | הגבלת הזכות לפיצויים לפי פקודת בניין ערים | הגדרת חלוקה מחדש | הגנה על זכות הקניין באיחוד וחלוקה ללא הסכמה | הגשת תביעה לפיצויים לפי פרק ט' | הודעה של בעל קרקע על הסכמתו או אי-הסכמתו לתכנית איחוד וחלוקה | הודעה של בעל קרקע, על מי חלה החובה להודיע | הודעות על עריכת תכנית לחלוקה מחדש | הודעות על עריכת תכנית לחלוקה מחדש, דרך הצגת ההודעות | הון המניות בתאגיד | הון מניות | הוצאות משא ומתן | הוצאות משא ומתן | הוצאות עסקה | הוצאות עסקה ודיני התכנון | הוראות בניה - קו-בנין | החלפת שעבודים – ותוקפם | החרגת מתנגד מתכנית לאיחוד וחלוקה | החרגת שטח מתכנית לאיחוד וחלוקה, עושק המיעוט | החרגת שטחים מתוך תכנית לאיחוד וחלוקה | הטכניקה הנוהגת בנטילה במסגרת תכנית איחוד וחלקה | היטל השבחה | בהתאם לחלוקה מחדש לפי סימון ז' | המסגרת החוקית | מכוח תכנית לחלוקה מחדש | בגין החלוקה החדשה | בגין תכנית לאיחוד וחלוקה | בגין תשריט איחוד וחלוקה | בינו לבין תשלומי איזון | דחיית התשלום | ההצדקות להטלתו | ההשבחה | החייב בהיטל | השבחה ישירה | השבחה עקיפה | התחשבות בדמי האיזון | מימוש זכויות | מכח תכנית מיתאר ארצית | קביעת הערך על בסיס טבלת האיזון | שיעורו | תיקון 18 לחוק התכנון והבנייה | תכנית | היסטוריה חקיקתית - חוק התכנון של בומבי 1915 | היתר בנייה | במגרש הנכלל בחלוקה חדשה שלא נרשמה | בנכס שחל עליו תכנית לחלוקה מחדש שלא נרשמה | בקרקע שאיננה כוללת חלוקה | היתר לשימוש | היתר לשימוש חורג | היתר שימוש ללא הקניית זכות במקרקעין | הכרה במוסד הרשיון בתמורה ללא הגבלת זמן | הכרה במחוברים | הליך ההסדר (ראה גם: "הסדר מקרקעין") | כהליך שיפוטי | פירוק שותף במסגרתו | "מצלם" את תמונת הזכויות | וחלוקה חדשה - הזיקה בינהם | איחוד קרקעות במסגרתו | הסכמה בין הצדדים | חלוקה באזור ההסדר | חלוקת קרקע במסגרתו | כהליך שיפוטי | מהותו | שינוי במצב הזכויות | תשלומי חובה | הליכי אישור תכנית לחלוקה מחדש | הלכת הורוויץ | המודל התאגידי | הימנעות מעריכת תכנית לאיחוד וחלוקה | המשפט המקובל | הנחת הרוציונאליות | הסדר מקרקעין (ראה גם: הסדר הליך) | הסדר מקרקעין לאחר חלוקה מחדש | הסטוריה חקיקתית - מקורות הדין הישראלי | הסכמי חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל | הסתמכות על המירשם | העברה שאינה רצונית כעסקה במקרקעין | העברת זכות שכירות | העברת רישיון במקרקעין | העדפה של הפרשה במסגרת חלוקה מחדש על הליכי הפקעה | העדפת אינטרס הכלל על זה של הפרט - דיני תכנון | העדר יריבות בין בר הרשות לבין הוועדה המקומית | העדרה של חלוקה, כתנאי להגשת תשריט איחוד וחלוקה | הענקת זכויות בקרקע שהופקעה בעבר | הערה בגין הפקדת תכנית לחלוקה מחדש | הערכת שווי בעלות במשותף | הערכת שווי המגרשים, המועד | הערכת שווי קרקע עם מחוברים | הערת אזהרה | העתקת הערת אזהרה באיחוד וחלוקה | העתקת השכירות | העתקת השכירות/החכירה בתכנית לחלוקה מחדש | העתקת זכותו של דייר מוגן במסגרת איחוד וחלוקה | הפחתת ערך בגין בעלות משותפת | הפנמת השפעות חיצוניות | הפקדת כספים בקופת בית המשפט | הפקדת תכנית | הפקדת תכנית לחלוקה מחדש, החובה לרשום הערה על כך | הפקדת תכנית, הצגת טבלת האיזון | הפקעה | אחר הפקעה, פטור מתשלום פיצויים | במסגרת תכנית לחלוקה מחדש | המפחיתה את שווי יתרת המגרש | והפרשה במסגרת תכנית לחלוקה חדשה | לעומת איחוד וחלוקה | המרת צורך ציבורי אחד בצורך ציבורי אחר | הפיצוי הדו-שלבי | הקניית בעלות בקרקע | התחשבות בה לשם שיחזור זכויות | סמכות הרשות ליטול קרקע בתכנית לחלוקה מחדש | פיצויים | פיצויים, עליית ערך קרקע בעקבות שנוי היעוד | פיצויים, פטור מהם | פיצויים, צמצום הלכת הפיצוי הדו-שלבי | פצויים, הפיצוי הדו – שלבי | פצויים, חוסר השוויון שבשיטה הדו – שלבית | פצויים, מועד השומה | פצויים, מיזוג מועד ההפקעה עם מועד שינוי היעוד | פצויים, פגיעה עקיפה ביתרת המגרש | פצויים, פחיתת שווי ייתרת המגרש | הפקעות, דינים, החלתם על נטילת קרקע במסגרת תכנית לחלוקה מחדש | הפקעת דיירות מוגנת במסגרת איחוד וחלוקה | הפקעת השיעבוד באיחוד וחלוקה | הפרשה לצרכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש | העמדת שיכון חלוף | התנאתה בהשבחה | אי הכפפתה לדיני ההפקעות, משמעות | ביטול ההפרשה והשבת הקרקע | הזיקה בין הנטילה לבין המטרה | השתהות בלתי סבירה מצד הרשות | צרכי הציבור המותרים | הטכניקה הנוהגת | הפרשי הצמדה וריבית על תשלומי איזון | הפרשת קרקע לדרכי ציבור במסגרת תכנית לחלוקה מגרש | שיעור ההפרשה | הכפפתה לדיני הפקעות | הפרשת קרקע לצרכי ציבור במסגרת חלוקה מחדש, צרכי הציבור המותרים | תפיסת חזקה על ידי הרשות | תשלים פיצויים בגין נטילה מעל 40% | המסגרת הרעיונית | הסמכות | הפיצוי בגין כך | הפרקטיקה הנוהגת | עקרון השוויון במימון | ההצדקות לאי הכפפתה לדיני ההפקעות | האם לכל צורך ציבורי? | ממטרות החלוקה החדשה | הפרשת שטחים לטובת הרשות, שלא לצרכי ציבור | הצורך בחלוקה למגרשי בנייה | הקלה | הקניין, כיסוד להבטחת החירות האישית | הקניית בעלות בקרקע שהופקעה | הקניית קרקע בתוכנית | הקצאה לבעלים במשותף | רכישת הזכות, תקופת האופציה | דרישה לרכישת הזכות | דרישה לרכישת הזכות, קביעת המחיר | הקצאה לבר רשות | הקצאה לדייר מוגן | הקצאה למושע | הקצאת הון בדיני חברות | הקצאת זכויות במשותף, לבעלים שחלק בזכות עם אחרים | הקצאת זכויות לבעלות משותפת | הקצאת זכויות על ידי בורר | הקצאת זכויות; לבעלים במשותף; שינוי בזהות הבעלים ללא שינוי במספר הבעלים | הקצאת מגרש במשותף | הקצאת שטח לרשות שלא לצרכי ציבור | הרחבת מעגל החייבים | הרחבת מעגל החייבים – שיפוי | השבחה לפי פקודת בניין ערים | השבחה, עקב שינוי ליעוד ציבורי, הפקעה | השבחות סמוך לאישור התכנית הפוגעת | השבחת הנכס על ידי בעל הרשות | השגה על דמי האיזון | השוואת מעמדו של החוכר לדורות לזה של הבעלים | השלמת קרקע בתכנית | השפעות חיצוניות | השפעות חיצוניות, הכשל הטמון בהתעלמות מהן | השפעות חיצוניות, הפנמתן | השפעת החלוקה החדשה על שעבודים שבתחום התכנית | השקעה בקרקע, ניתוח כלכלי | השקעה והסתמכות כיוצרים השתק | השקעות | השקעות סמוך לאישור התכנית הפוגעת | השתק קנייני | השתתפות הרשות בהקצאות שבתכנית | התאמת מגרשים | התאמת קרקע לצרכים משתנים | התווית דרכים במסגרת הסדר מקרקעין | התועלת בהגבלות המוטלות על נכסים סמוכים | התחדשות עירונית | התחשבות באירועים קודמים לתכנית החלוקה מחדש | התחשבות בדמי האיזון בקביעת שיעור הפגיעה לפי סעיף 197 | התחשבות בהפקעות שבוצעו בעבר בהערכת הפגיעה לפי סעיף 197 | התחשבות ביעוד היסטורי של החלקה | התחשבות בריבוי בעלים במשותף בקביעת שווי הקרקע בטבלת האיזון | התחשבות בתכנית צפויה | התיישנות | סמכות שיקול דעת שר הפנים בהארכת מועד | תחילת מועד המרוץ | במקרקעין מוסדרים | תביעה לפיצויים לפי הפקודה | תביעת פיצויים | תביעת פיצויים - החוק לאחר תיקון 43 | תביעה לדמי איזון | התנגדות בעל המשכון לחלוקה מחדש | התעלמות מאירועים קודמים לתכנית | התעלמות מתכניות קודמות לתוכנית החלוקה מחדש | התעלמות פקיד ההסדר מתכנית איחוד וחלוקה | התערבות בעניינים קיניינים ע"י מוסדות התכנון | התפתחות הכלל בדבר פיצוי דו-שלבי | ועדה מחוזית ותכנית איחוד וחלוקה | ועדה מקומית – סמכויותיה | ועדה מקומית ותכנית איחוד וחלוקה | ועדה מרכזית | ועדות מחוזיות – כינונן | ועדת הערר המחוזית | זיקה בין החלוקה לבין האיחוד | זיקה בין הליך ההסדר לבין חלוקה חדשה | זיקה בין הנטילה לבין המטרה | זיקה בין נטילה לבין הפקעה לצרכי ציבור באיחוד וחלוקה | זיקה שבין רישוי הבניה לבין תשריט החלוקה | זיקת הנאה | בחלוקה מחדש | בחלוקה מחדש כשחולקו המקרקעין הזכאים או הכפופים | בחלוקה מחדש, זכות מעבר | בתכנית לחלוקה מחדש, ביטולה | גורלה , כשמאוחדים המקרקעין הכפופים והמקרקעין הזכאים | גורלה כשמתמזגת הבעלות במקרקעין הכפופים ובמקרקעין הזכאים | העתקתה למגרש חדש בחלוקה מחדש | מקרקעין זכאים | מקרקעין כפופים | שאינה ניתנת להעתקה בחלוקה מחדש | זיקתו של בעל זכויות למגרש ההקצאה | זכויות במקרקעי הזולת | זכויות במקרקעין, כרשימה סגורה | זכות בעל הרשיון אינה כלפי כולי – עלמא | זכות להחזיק מכוח רשות - זכות אישית | זכות להשבת החלקה בגלגולה החדש | זכות מצומצמת לבעל רשיון לתבוע פצוי על ביטול הרשיון | זכות עקיבה | זכות קניין כזכות חוקית על-חוקתית | זכות שימוע לבעל שיעבוד | זכות שימוש | זכות שימוש כזכות במקרקעין | זכותו של הזכאי לתשלום עומדת כלפי הוועדה המקומית | זכייה במגרש ביעוד פרטי, כנגד תרומת מגרש ביעוד ציבורי | חובה לכלול בתכנית הוראות איחוד וחלוקה | חובת הוועדה במקומית לרכוש זכותו של בעלים שדרש זאת | חוכר במקרקעי ישראל | חוכר, מעמדו באיחוד וחלוקה | חוכר, מעמדו בחלוקה מחדש | חוסר שוויון בפיצוי הדו-שלבי | חוק הבוררות – תחולה | חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995 | חיבור, ערבוב ועיבוד של מטלטלין | חיובים מצטברים | חייבים יחד ולחוד | חילופי נכס ממושכן, כוחו של השיעבוד כלפי צדדים שלישיים | חכירה | לדורות וזכות הבעלים | הגדרה | השפעת תוכן החוזה על כללי ההקצאה | התנאה על הוראות החוק בהסכם החכירה | מאת מנהל מקרקעי ישראל | סמכות מוסד התכנון לבחון את תנאי החכירה | חלוקה החדשה (ראה גם: "איחוד וחלוקה" ו"חלוקה מחדש") | ודיני חברות [דיני תאגידים] | הגדרה | השבחת הקרקע | רפרצלציה | פירוק שיתוף | מכוח תכנית לפי סימן ז' לחוק התכנון והבניה | שלא נרשמה, פירוק שיתוף במגרש | בהסכמה ושלא בהסכמה | חלוקה ללא איחוד | חלוקה למגרשים כתנאי להיתר בנייה | חלוקה מחדש (ראה גם: "חלוקה חדשה" ו"איחוד וחלוקה") | הגדרה | שינוי היעוד בשתי תכניות שונות: האם מהלך תכנוני אחד? | ושנוי יעוד | כדרך אלטרנטיבית לנטילת קרקע לצרכי ציבור | ללא הסכמה, גורלה של זיקת הנאה | כמורכבת משני שלבים | כפרוייקט סגור | כתחליף לעסקה | מדיניות | מימון ההליך | תחילת תקפה | חלוקה על פי מודל תאגידי - יעילות כלכלית והגינות | חלוקה שאינה מאפשרת פיתוח שטח | חלוקת דיבידנד | חלוקת הסיכון באיחוד וחלוקה | חלוקת סיכונים באיחוד וחלוקה | חלוקת רווחים | חלקות הרישום - חלוקה גיאוגרפית | חלקות רישום | חלקות רישום ומגרשי בנייה, פער בינהם | חלקות רישום, הצורך בהן | חסכון בהוצאות עסקה | חסכון בהוצאות עסקה - תכלית דיני התכנון | חקיקה מנדטורית | חתימת בעלים על תשריט איחוד וחלוקה | טאבו, רישום תכנית לחלוקה מחדש | טבלאות איזון | דמי האיזון | התחשבות בקרקע המיועדת לצרכי ציבור | עריכת הפרדה בין איזון הזכויות לבין תשלומי האיזון | עריכת התאמות | פתיחתן | תכנית הקובעת מועד לעריכתן | שחזור זכויות | בתכנית פוגעת, הצורך בה | והקצאה | אופן עריכתה | אחריות השמאי | בוררות | המודל התאגידי | הערכת הזכויות הנכנסות | הערכת השווי הנכנס, אחריות השמאי | הערכת שווי קרקע חקלאית | הפרמטרים | השתתפות הרשות | התחשבות באירועים קודמים | התחשבות ביעוד הסטורי של החלקה | התחשבות בריבוי בעלים נקבעת בשווי הנכנס | כבסיס לתחשיב היטל ההשבחה | כלל שמירת השיוויון היחסי | כללי | מועד עריכתה | מושע | מעמדה | מצב יוצא | מצב נכנס | קביעת השווי בהתחשב בהפקעות קודמות | קביעת השווי היחסי | שווי מחוברים | שווי מתרוכה | שווי נכנס, מושע | שיקולי צדק והגינות | טבלת ההקצאות, ההקצאה לרשות | טבלת ההקצאות, כיוצרת זכויות קניין | טבלת הקצאה | טור, הלכה | טען ביניים | יוזם תכנית מחוץ לפרק ט' לחוק - עילה כלפיו | יישום הוראות סעיף 200 | יישום הוראות סעיף 200 - פסקאות המשנה | יסוד ההסכמה לאיחוד וחלוקה | הדין החל | הסכמה שהושגה במרמה | חזרה מהסכמה | חלות דיני החוזים | מועד מתן ההודעה על ההסכמה | משמעות החזרה מהסכמה | סכסוכים בין הנוגעים בדבר | סמכות מוסד התכנון | יעודי קרקע שונים | יעילות כלכלית | יציבות הכלל המשפטי | יצירת מתחמי משנה לאיחוד וחלוקה | יריבות בין בר הרשות לבין הוועדה המקומית | יריבות בתביעת תשלומי האיזון | יריבות בתביעת תשלומי האיזון | יריבות בתשלומי האיזון וגישת בית המשפט | יריבות לפי סעיף 197 | כלל האחדות של עסקה במקרקעין | כלל האינטרס המשותף | כלל העלות | כלל השיוויון היחסי על-פי המודל התאגידי | כלל שימור השוויון היחסי | כללי ההקצאה באיחוד וחלוקה, המודל התאגידי – הצדקות | כללי הקצאת הון | כללים המגבילים את הרשות מלשנות את יעוד הקרקע שנועדה להפקעה | כפיפות תכנית לחלוקה מחדש לתקנות | כשל שוק בגין הוצאות עסקה גבוהות | כתב השיפוי וחוקיותו - הרחבת מעגל החייבים | כתב שיפוי כחוזה לטובת צד ג' | לוח הזכויות | ליברנטית, גישה | מבחן הצדק | מבנה המיועד להריסה בתכנית חדשה | מגבלות בתכנית החופפות למגבלות שבדין הכללי | מגרש | הגדרה | תכנית סטטוטורית | תשריט חלוקה או איחוד | בנייה, יצירתו | עיקרי | לרבות דרך | מדיניות אורבאנית | מדרג התכניות | מהות הפגיעה המזכה בפיצוי | מהלך תכנוני אחד | מודד המחוז | מודל תאגידי | ההסדר החוקי כתחליף לעסקה | ההצדקות | הוצאות עסקה | הכרה בשווי מחוברים | חלוקת דיבידנד | כמודל המביא להפנמת השפעות חיצוניות | ניתוח כלכלי | עיצוב הסדר מוסכם | מודל חלוקת רווחים ודיני תאגידים | מוסד התכנון והסמכות לדון בדמי איזון | מוסדות התכנון ואישור תשריט חלוקה | מועד לעריכת טבלת האיזון | מועד לעריכת טבלת האיזון - גישת בתי המשפט | מועד לעריכת טבלת האיזון - יום מתן התוקף לתכנית | מועד עריכת השומות באיחוד וחלוקה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה – ערר | מושע | מושע, הערכת שווי | מושע, שווי הזכות | מחוברים | מחוקק המשנה, סמכותו לקבוע הסדרים משניים | מחוקק המשנה, סמכותו לקבוע הסדרים ראשוניים | מטלטלין, חיבור ערבוב ועיבוד | מטרדים | מטרדים, יסודות העילה | מטרות ההסדר לחלוקה מחדש - צמצום הוצאות עסקה | מטרת דיני הפיצויים | מטרת דיני התכנון והבנייה | מטרת הליך ההסדר | מי הזכאי להקצאה באיחוד וחלוקה, בעל הקרקע הרשום או הרוכש? | מידת ההתערבות השיפוטית בהחלטות מוסדות התכנון | מידת הסטייה של תשריט מתכנית | מיהו שהסכמתו דרושה להליך איחוד וחלוקה? | מיזוג מועד ההפקעה עם מועד שינוי היעוד | מינהל מקרקעי ישראל | מינוי בורר להכרעה בזכויות הצדדים, אימתי? | מיקסום התועלת מן הקרקע על ידי בעליה | מכירה לתקופה ארוכה | מנהל מחלקת המדידות | מניעת סילוקו של בעל רישיון על יסוד דיני היושר האנגליים | מס השבחה | מסגרת חוקית להיטל השבחה | מעגל החייבים בפיצוי בגין פגיעת תכנית | מעגל החייבים בפיצוי לפי פרק ט' | מעל לקו | מעמד בעל קרקע שהוחכרה | מעמד בעלי הזכויות בתכנית לחלוקה מחדש שלא נרשמה | מעמד מיוחד לבעל המשכון בחלוקה מחדש | מעמדו של חוכר, תנאי החכירה | מעקל, מעמדו באיחוד וחלוקה | מערכת הקואורדינטות הארצית | מצב יוצא | מצב נכנס | מקורות הדין הישראלי | מקורות רישום קרקע בספרי המקרקעין | מקרקעין בתחום התכנית | מקרקעין הגובלים עם התכנית | מקרקעין שבתחום התכנית | משכנתא | באיחוד וחלוקה, דמי איזון, הפקדתם בבית משפט | בחלוקה מחדש | בחלוקה מחדש, הרובצת על חלק מחלקה | בחלוקה מחדש, כוחה כלפי צדדים שלישיים | בחלוקה מחדש, כשתמורת החלקה הממושכנת, מוקצים מספר מגרשים | בחלוקה מחדש, כשתמורת החלקה הממושכנת, נוקצה למגרש בודד | בחלוקה מחדש, כשתמורת שתי חלקות כשהאחת ממושכנת, מוקצה מגרש בודד | בחלוקה מחדש, פיצויי הפקעה | וזכות לדמי איזון | וזכות לפיצוי | הדין החל | חילופי הנכס הממושכן בחלוקה מחדש | תחליף זכויות | תקפותה כלפי צדדים שלישיים | משמעות הפטור מתשלום פיצויים | משמעות הקניינית של איחוד וחלוקה לפי תשריט | משמעות סיווג בעלי זכויות | מתחם איחוד וחלוקה החל על חלק מתוכנית | מתחם איחוד וחלוקה החל על חלק מתוכנית, כהליך פגום | מתחם איחוד וחלוקה החל על חלק מתוכנית, כפגיעה בשיוויון | מתחם איחוד וחלוקה החל על חלק מתוכנית,הנימוקים התכנונים | מתחמי משנה לאיחוד וחלוקה | מתחמי משנה לאיחוד וחלוקה, מטעמי יעילות | מתחמי משנה לאיחוד וחלוקה, שמירת השיוויון | מתחת לקו | מתי הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר | מתרוכה | נוסחת השיוויון היחסי | נזק תיאורטי | נטילה לצרכי ציבור במסגרת תכנית איחוד וחלוקה | הטכניקה | אי הכפפתה לדיני ההפקעות, משמעות | ביטול הנטילה והשבת הקרקע | האם לכל צורך ציבורי? | הזיקה בין הנטילה לבין המטרה | הטכניקה הנוהגת | הכפפתה לדיני הפקעות | המסגרת הרעיונית | הסמכות | העמדת שיכון חלוף | הפרקטיקה הנוהגת | התנאתה בהשבחה | נטילת קרקע מעל 40% - משמעותה | עקרון השוויון במימון | פוטרת למעשה מתשלום פיצוי | צרכי הציבור המותרים | שיעור הנטילה | תפיסת חזקה על ידי הרשות | תשלום פיצויים בגין נטילה מעל 40% | נטל ההפקעה וחלוקה צודקת של העלויות | ניתוק הזיקה בין חלוקה לאיחוד | נכס תפוס ע"י דייר מוגן: שוויו | סוגי הפגיעות לפי סעיף 197 | סחטנות | סחטנות במשא ומתן | סטיה מהתכנית | סטייה ניכרת | סיווג בעלי זכויות | סיווג שתי תכניות כמהלך אחד | סיווג תכנית לאיחוד וחלוקה | סיווג תכנית לאיחוד וחלוקה, כתכנית בהסכמה או כתבנית שלא בהסכמה | סמכויות ועדה מקומית - לפי תיקון 43 | סמכות בורר שנתמנה להפריע בזכויות הצדדים | סמכות הבורר | סמכות הוועדה המקומית | סמכות הועדה המחוזית | סמכות הרשות לבחור בין הפקעה לפי חלוקה מחדש | סמכות כללית לקבוע הוראות בדבר איחוד וחלוקה | סמכות לדון בדמי איזון | סמכות ליטול קרקע במסגרת איחוד וחלוקה | סמכות ליטול קרקע לצרכי ציבור | סמכות לקבוע חלוקה מחדש שלא בהסכמה | סמכות מוסד התכנון - חריגה משיקול דעת | סמכות מוסד התכנון בעריכת טבלת האיזון | סמכות מוסד התכנון לבחור בין הפקעה לבין נטילת קרקע במסגרת חלוקה מחדש | סמכות מוסד התכנון להתערב בחוות דעת שמאית | סמכות פקיד ההסדר | סמכות רשות - שיקול דעת - איחוד וחלוקה | סמכות שר הפנים בהארכת מועד | סעיף 197 | הזכאים לתבוע לפיו | היריבות | התיישנות תביעת פיצויים | התחשבות בדמי האיזון בקביעת שיעור הפגיעה | סעיף 200 | יישום | סייג לפיצוי | פטור מתשלום פיצויים | פסקאות המשנה | עקרון חובת הפיצוי | סתירה בין הליך הסדר לבין אינטרס תכנוני | עיקול | עיקרון שימור הקניין, מידת התפרסותו | עלויות תיאום | עלויות תיאום בין בעלים | עלות ההשקעה | עסקאות בין מועד אישור התכנית לבין מועד רישומה | עסקה בחלק מסוים במקרקעין | עסקה במקרקעין | עקרון גיוון ההשקעה כגובר על עקרון הקרבה היחסית | עקרון הבעלות הנפרדת | עקרון הפיצוי וזכות הקניין | עקרון השוויון במימון | עקרון השוויון היחסי | עקרון השוויון היחסי, הגנה על ידי פיצוי | עקרון צמידות ההפקעה למטרתה המקורית | עקרון צמידות ההפקעה למטרתה המקורית, זכות העקיבה | עקרון שימור המיקום הגיאוגרפי | גיוון בהקצאת יעודי קרקע | התנגשות עם עקרונות אחרים | ריבוי יעודי קרקע | עקרון שימור הקניין | עריכת טבלת האיזון ליום אישור התכנית | עריכת עסקאות בין מועד אישור התכנית לבין מועד רישומה | ערר - השגה למועצה הארצית לתכנון ולבניה | פגיעה במימוש פוטנציאל הקרקע – פיצוי | פגיעה במקרקעין | פגיעה בפוטנציאל: התחשבות בתכנית צפויה | פגיעה בתכנית לחלוקה חדשה | פגיעה עקיפה בקרקע לא מפותחת | פגיעות ישירות ופגיעות עקיפות | פטור מתשלום פיצויים - סעיף 200 | פטור מתשלום פצויי הפקעה, התחשבות בכך בקביעת שווי | פילוח גיאוגרפי של הזכאים לתבוע לפי סעיף 197 | פירוק שיתוף וחלוקה חדשה | פיצוי בגין ביטול זיקת הנאה בתכנית לחלוקה מחדש | פיצוי בגין ההפקעה המפחיתה את שווי יתרת המגרש | פיצוי בגין הפיכת שימוש לחורג כשנתנה ארכה לפי פרק ז' | פיצוי בגין נטילת קרקע לצרכי ציבור במסגרת תכנית לחלוקה מחדש, הפיצוי בגין כך | פיצוי בזכויות בנייה, בגין נטילת קרקע לצרכי ציבור בתכנית לחלוקה מחדש | פיצוי בעל הרשיון על השקעותיו | פיצוי דו-שלבי | פיצוי דו-שלבי, אי תחולתו בנטילת קרקע לצרכי ציבור בתכנית לחלוקה מחדש | פיצוי לפי סעיף 197 בגין נטילת קרקע לצרכי ציבור בתכנית לחלוקה מחדש | פיצויי הפקעה | איחוד פצויי ההפקעה עם הפיצויי לפי סעיף 197 | הפצוי הדו – שלבי | כהגנה על זכות קנין | מועד השומה | פחיתת שויי ייתרת המגרש | פטור מתשלום | צמצום הלכת הפיצוי הדו-שלבי | פיצויים בגין פגיעה לפי סעיף 197 | מועד הערכת הפגיעה | מועד לתחילת מרוץ ההתיישנות | חלוקה מחדש | לפי החוק לפני תיקון 43 | לפי סעיף 197 | לפי פקודת בניין ערים | בין פצויי הפקעה לבין פיצויים לפי סעיף 197 | ניכוי 40% | פיצול בין החלוקה מחדש לבין שינוי היעוד | פיצול בין השלבים בחלוקה מחדש | פיצול בין חלוקה מחדש לבין שינוי היעוד | פיצול בין חלוקה מחדש לבין שינוי היעוד, האם ההליכים נפרדרים או שהם בגדר מהלך תכנוני אחד? | פיצול בין חלוקה מחדש לבין שינוי היעוד, הסמכות | פיצול בין חלוקה מחדש לבין שינוי היעוד, משמעות הפיצול | פיצול בין תכניות שונות | פירוק שיתוף | מכירה בעין | מכירה וחלוקת הפידיון | במגרש הנכלל בתכנית לחלוקה מחדש שלא נרשם | אישור המפקח | באמצעות תוכנית לחלוקה מחדש | באמצעות תשריט חלוקה | בדרך חלוקה | בדרך מכירה | דין חלוקה | הסכם חלוקה בעין | הפסד ניכר לשותפים | חוק התכנון והבנייה | חלוקה בעין | מקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה | פיתוח קרקע, יעילות | פיתוח קרקע, ניתוח כלכלי | פנקס הזכויות | למקרקעין מוסדרים | מרשם למקרקעין מוסדרים | משמעות הרישום בו | פנקס השטרות | מרשם למקרקעין לא מוסדרים | פנקסי המקרקעין, רישום תכנית לחלוקה מחדש | פנקסים החדשים | פצוי בגין נטילת קרקע לצרכי ציבור במסגרת תכנית לחלוקה מחדש | פצויי הפקעה | חוסר השוויון שבשיטה הדו שלבית | מיזוג מועד ההפקעה עם מועד שינוי היעוד | עליית ערך קרקע בעקבות שינוי היעוד | פטור מהם | פגיעה ישירה בייתרת המגרש | פיצויים לפי סעיף 197 | איזוהי הוועדה המקומית החבה בפיצוי | בינם לבין דמי איזון | הדין האנגלי | הדין השוויצרי | החייב בפיצוי | הטלת מגבלות בתכנית החופפות למגבלות שבדין הכללי | הפקעה, הפיצוי הדו שלבי, איחוד השלבים | הצורך באיזון התכנית פוגעת | השימוש בפועל עובר לאישור תכנית הפוגעת | השקעות והשבחות לפני אישור התכנית הפוגעת | התחשבות בדמי האיזון בקביעת גובה הנזק | התחשבות בתכנית צפוייה | התיישנות התביעה | התיישנות התביעה, סמכות שר הפנים להאריך תקופתה | חבות לפי סעיף 197 לצד חבות בעילת המטרד | חוקיות הדרישה לכתב שיפוי | כשניתנה ארכה לשמוש חורג לפי פרק ז' לחוק התכנון והבנייה | כתב שיפוי | כתב שיפוי, כחוזה לטובת צד ג' | מהות הפגיעה | מועד הערכת הפגיעה | מועד תחילת מרוץ ההתיישנות | מטרדים ודיני פיצויים | מטרתם | מיהם הזכאים לתבוע, פילוח גיאוגרפי | מקרקעין הגובלים בתכנית | משמעות אי - ההתחשבות בדמי האיזון | נזק מביצועה של תכנית | נזק תיאורטי | סוגי הפגיעות | על רקע זכות הקניין | עלויות התדיינות | פגיעה בפוטנציאל | פגיעה בתכונות המקרקעיות | פגיעה בתכנית לחלוקה חדשה | פגיעה ישירה | פגיעה עקיפה | פגיעה עקיפה בקרקע לא מפותחת | פטור לפי סעיף 200 בתכנית לחלוקה מחדש | פטור מתשלום פיצויים | פטור מתשלום פיצויים בגין תכנית הקובעת הגבלת מספר הבניינים | פטור מתשלום פיצויים, בגין פגיעות עקיפות | פטור מתשלום פיצויים, בגין תכנית הקובעת "תנאי שימוש בקרקע | פטור מתשלום פיצויים, הטעם לפטור | פטור מתשלום פיצויים, מבחן הצדק | פטור מתשלום פיצויים, סבירות הפגיעה | פטור מתשלום פיצויים, רקע הסטורי | קיזוז התועלת הנובעת מהחלת ההגבלה גם על נכסים סמוכים | קרקע שבתחום התכנית | קשר סיבתי | שינוי יעוד חלקות סמוכות ההופך את השימוש למטרד | שמוש חורג | שמוש שהפך לחורג בתכנית חדשה | תובע שלא נפגע בפועל | תחולת סעיף 200 על תכנית לחלוקה מחדש פוגעת | תכנית החלה על תחומן של מספר וועדות מקומיות | פקודת בנין ערים 1936 | פקודת בנין ערים 1936 - מסי השבחה ופיצויים | פקודת בנין ערים 1941 – תיקון | פקודת תכנון ערים 1921 | פקיד ההסדר, סמכויותיו | פרוגרסיבית, גישה | פרסום הודעה על עריכת תכנית לאיחוד וחלוקה | פרסום הודעה על עריכת תכנית לאיחוד וחלוקה | פרשנות חוק התכנון והבנייה | צורך ציבור מהו? | צמצום הוצאות עסקה - מטרת ההסדר שבחוק | קבולת בניה - הוראות בניה | קביעת זכויות מעבר במסגרת הסדר מקרקעין | קביעת שטח לחלוקה חדשה | קדסטרית,שיטה | קו בניין | קו כחול | קונה בתמורה ובתום לב, תקנת השוק - רישום בפנקסים החדשים | קיבולת בנייה | קיומה של תכנית, כתנאי להגשת תשריט לאיחוד וחלוקה | קיפאון בפיתוח | קלדור-היקס | קניין וחקלאות | קניין פרטי, התערבות מדינה | קניין, ביזורו | קניין, הגישה הליברנטית | קניין, הגישה הפרוגרסיבית | קרקע ביעוד ציבורי, הערכת שוויה | קרקע חקלאית, הערכת שווייה | קרקע לצרכי ציבור | קרקע עם מחוברים | קשר סיבתי - הלכת וארון | רגולצייה | רגולצייה של התכנון והבנייה | ריבוי בעלים במשותף בקביעת שווי הקרקע בטבלת האיזון | ריבוי שותפים בקרקע פוגע בניצול יעיל שלה | ריבית, חוק פסיקת ריבית והצמדה | ריבית, לפי חוק הרשויות המקומיות | רישום בפנקסים החדשים - תקנת השוק במקרקעין | רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין מכח תכנית לחלוקה מחדש | הכרזת אתר עתיקות | הערות אזהרה | זיקת הנאה | עיקולים | צו הכרזה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל | שיעבודים | רישום החלוקה החדשה בפנקסי המקרקעין | רישום הערה בגין תכנית הכוללת איחוד בלבד | רישום הערה בפנקסי המקרקעין בגין הפקדת תכנית לחלוקה מחדש | רישום הערה בפנקסי מקרקעין | רישום זכות שכירות | רישום חלוקה חדשה בפנקסי המקרקעין | אי-שמירת המועדים | אישורי מיסים | חתימת בעלי הקרקע | מסמך - "סדר פעולות" | מספרים ארעיים של החלקות | מספרים סופיים של החלקות | שיקול דעת רשם המקרקעין | רישום כראייה לתוכנו | רישום מבנה בבית משותף: גורלה של משכנתא | רישום עיקולים | רישום קרקע בלתי מוסדרת - "רישום ראשון" | רישום ראשון | רישום שעבודים | רישום תשריט איחוד וחלוקה | רישום תשריט בלשכת רשום המקרקעין | רכישת זכות של בעלים במשותף על ידי הועדה המקומית | רכישת זכות של בעלים במשותף, רכישת הזכות - קביעת המחיר | רכישת זכותם של בעלים במשותף | רפרצלציה - חלוקה חדשה | רציפות קניינית במסגרת חלוקה מחדש | רקע הסטורי לפטור מתשלום פיצויים (סעיף 200) | רשות ניתנת לביטול - בנסיבות המיוחדות | רשות ציבורית, סמכות חובה | רשות ציבורית, סמכות רשות | רשיון (ראה גם: "בר-רשות") | במקרקעין | כשכירות | מכח השתק | כשאילה | ללא ציון תקופה-ניתן לביטול תוך זמן סביר | ללא תמורה וללא ציון תקופה | מכוח דיני השתק | מכוח דיני חוזים | שאילה | תנאים לסיומה | שווי בטבלת האיזון, התחשבות באירועים קודמים | שווי בטבלת האיזון, מחוברים | שווי בטבלת האיזון, שחזור זכויות עקב הפקעה קודמת | שווי הזכות של בעלים משותפים | שווי השקעות | שווי יחסי | שווי יחסי, קרקע שהופקע ממנה בעבר | שווי נכנס בטבלת האיזון | שווי נכנס בטבלת האיזון | שווי נכנס, המודל התאגידי | שווי נכנס, הערכת הזכות על ידי השמאי | שווי נכנס, מתרוכה | שווי נכנס, קרקע חקלאית | שווי קרקע המושפע מציפייה | שווי שוק של קרקע שהופקע ממנה בעבר | שוויה של קרקע ביעוד ציבורי | שוויון במימון | שוויוניות והגינות בהפקעה | שוכר, מעמדו בחלוקה מחדש | שוני בין מגרש לבין חלקה | שחזור השטח ההסטורי של החלקה | שחזור זכויות | עבור מי שתבע פיצויים בעבר | קניניית | בגין הפקעה קודמת | ההשלכות על יתר בעלי הזכויות | פתרון ביניים | שטח איחוד | שטח חלוקה | שטח תחולת התכנית | דרישת אדם להיכלל בתכנית | הביקורת השיפוטית | הכפיפות לכללי המשפט המינהלי | השיקולים המנחים | סמכות מוסד התכנון | שוויון אבסולוטי | שוויון יחסי | שוויון יחסי, התחשבות בשינוי היעוד | שוויון יחסי, מידת החובה | שוויון יחסי, מסגרת שיקול הדעת | שוויון יחסי, שיקולי מוסד התכנון | שוויון יחסי, שמירתו בעין | שיטה קדאסטרית | שיטת הרישום הישנה | שיטת טורנס לרישום מקרקעין | שיכון חלוף, לפי פרק ז' לחוק התכנון והבנייה | שימור המיקום הגאוגרפי | תכנית המפרישה שטחים ניכרים ליעוד ציבורי | התנגשות עם הצורך בהקצאת שטחי ציבור | הביקורת השיפוטית | העדפת גיוון בהקצאת הזכויות | השיקולים של מוסד התכנון | התנגשות עם הצורך בהקצאת שטחי ציבור | מסגרת הסמכות | של הקרקע באיחוד וחלוקה ללא הסכמה | תכנית המפרישה שטחים ניכרים ליעוד ציבורי | שימור הקניין באיחוד וחלוקה ללא הסכמה | שימוש בפועל עובר לאישור התכנית הפוגעת | שימוש בקרקע למטרה ציבורית אחרת מזו שלשמה הופקעה | שימוש חורג | שימוש חוקי, שנאסר בתכנית חדשה | שימוש חורג מהו? | שינוי גבולות קרקע בתכנית | שינוי יעוד | במסגרת תכנית לחלוקה מחדש של קרקע שהופקעה בעבר | חלקות סמוכות ההופך את השימוש בחלקה הנפגעת למטרד | ציבורי לקרקע ליעוד שאינו ציבורי | של קרקע שהופקעה בעבר | של קרקע שהופקעה בעבר, במסגרת חלוקה מחדש, החלת סעיף 196 | של קרקע שהופקעה בעבר, במסגרת חלוקה מחדש, זכות להשבתה | שינויים בזכויות במסגרת הסדר מקרקעין | שיעבוד בחלוקה מחדש, כוחו כלפי צדדים שלישיים | שיקול דעת מוסדות התכנון באישור תשריט חלוקה | שיקולים תכנוניים בהסדר | שיקום שכונות | שכירות | הגדרה | זכות קנין | בדמי מפתח | העולה על ארבע שנים | הקצרה מ-25 שנים | הקצרה מארבע שנים | וחכירה | כשיעבוד | שהגיעה אל קיצה | חילופי בעל בית עקב אישור חלוקה מחדש | כזכות אישית | כזכות קניינית | שכרו של בורר שנתמנה והכריע בזכויות הצדדים בתכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה | שלא בהסכמה - איחוד וחלוקה | שלביות בחלוקה מחדש | שלטון המנדטורי | שמאי מקרקעין, העורך את טבלת האיזון | שמאי מקרקעין, חובותיו בעריכת האיזון | שמיעת עמדתו של בעל שעבוד | שמיעת עמדתו של בעלים שחתימתו מצויה על תשריט איחוד וחלוקה | שמירת השוויון היחסי | שמירת השוויון היחסי, ניתוח כלכלי | שנוי יעוד וחלוקה חדשה במסגרות נפרדות | שנוי יעוד וחלוקה חדשה במשולב | שעבוד (ראה גם: "משכנתא") | וצד ג' | הגדרה | הפקעתו | גורלו באיחוד וחלוקה | שעבוד, ככולל שכירות | שרשרת הזכויות | שתי תכניות שהן מהלך תכנוני אחד | תביעה בגין שימוש שהותר במקרקעין סמוכים | תביעה לתשלומי איזון | תביעת פיצויים – התיישנות | תחולה גיאוגרפית של תכנית | תחולת הכלל בדבר גמר מלאכה על אישור תשריט | תחילת תקפה של חלוקה מחדש | תחלוף זכויות | תיקון 43 לחוק התכנון והבנייה | תיקון 48 | תכלית דיני תכנון - חסכון בהוצאות עסקה | תכנית בסמכות ועדה מקומית | איחוד וחלוקה | איחוד וחלוקה בלבד | איחוד וחלוקה ברצף קרקעי אחד | בשטח בה חלה תכנית מיתאר מקומית | הגדלת השטח המותר לבנייה | הגדלת מספר יחידות דיור | הגדלת שטחי ציבור | הגדלת שטחי ציבור | הוספת שימושים | הטלת חובה עתידית לביצוע איחוד וחלוקה | הפקעת קרקע | הרחבת דרך | הרחבת דרך שנקבעה בתכנית מיתאר ארצית | הרחבת שטחה של יחידת דיור | הרחבת שטחי ציבור | התוויית דרך חדשה | יצירת יעודים חדשים | עניינים שניתן לבקש בהם בהקלה | שינוי בגודל מגרש מינמאלי | שינוי בחלוקת שטחי הבנייה | שינוי בקו בנייה | שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע | שינוי יחס השטחים בין יעודי הקרקע | תכנית דרך | תכנית החלה על מרחבי תכנון של מספר ועדות מקומיות | תכנית המשנה מיעודי הקרקע - חוליה בשרשרת של איחוד וחלוקה | תכנית לחלוקה מחדש - בסמכות הוועדה המקומית | תכנית לחלוקה מחדש שאינה משביחה | תכנית לחלוקה מחדש שלא נרשמה בפנקסי המקרקעין | תכנית לחלוקה מחדש שמביאה לפגיעה | תכנית לחלוקה מחדש, השבחה מכוחה | תכנית לחלוקה מחדש, מביאה להשבחה או להגנה מפני ירידת ערך | תכנית לחלוקה מחדש, רישום הערה בגינה | תכנית לפי פקודת בניין ערים | תכנית לצרכי רישום | תכנית לשיכון ציבורי | תכנית מיתאר ארצית, כתכנית איחוד וחלוקה | תכנית מיתאר ארצית, תמ"א 23 | תכנית מיתאר ארצית, תמ"א 3 | תכנית מיתאר ארצית, תמ"א 31 | תכנית מיתאר מחוזית, כתכנית איחוד וחלוקה | תכנית מיתאר מקומית, כתכנית איחוד וחלוקה | תכנית מפורטת, כתכנית איחוד וחלוקה | תכנית מקוצרת | תכנית על פי פקודת תכנון ערים 1921 | תכנית שאינה כוללת חלוקה כתנאי להגשת תשריט | תכנית שאיננה ניתנת למימוש | תכנית שאיננה ניתנת למימוש | תכנית שניתן לסווגה כאות מתה | תנאים להגשת תשריט | תצ"ר | תקון פקודת בנין ערים תשי"ז-1957 - בסיס לדיני החלוקה מחדש | תקופת הביניים בין אישור התכנית לבין רישום החלוקה החדשה | תקיפה ישירה, של המעשה המינהלי | תקיפה עקיפה, של המעשה המינהלי | תקנת השוק במקרקעין - הרישום בפנקסים החדשים | תשלום מס השבחה | תשלום פיצויים בגין מקרקעין ששונה יעודם | תשלומי איזון (ראה גם "דמי איזון") | הפרשי הצמדה וריבית | ועקרון שימור השווין היחסי | הסמכות לדון בהם | הפרשי הצמדה | התיישנות התביעה | יריבות | כללי | מי החב בהם? | מי זכאי לתבוע? | סמכות בורר | סמכותו של בית משפט אזרחי | תרמית | תשריט איחוד וחלוקה | והיתר בנייה | וחתימת בעלים | אישורו כשהדבר יביא להיות מבנים חורגים | אי-קיום חובת השימוע, המשמעות | אי - רישומו, המשמעות | איחוד חלקות בבעלות שונה | אישורו, אינטרס ההסתמכות | אישורו, תחולת הכלל בדבר גמר מלאכה | בהיררכיית התכנון | בחינת התאמתו לתכנית | בחינתו לאור היתר הבנייה המבוקש | ביטולו, התלייתו ושינוייו | ההשלכות הקנייניות | היטל השבחה בגינו | הנערך בסטייה מתכנית | הנערך בסטייה מתכנית, השיקולים לאשר אותו | הצורך בהתאמתו לתכנית החלה | התנגדות חלק מן הבעלים | התנגדות לרישומו, עיכוב הרישום על-מנת לאפשר פניה לבית משפט | זכות שימוע לבעלי שעבודים | חלוקת קרקע לשם פירוק שיתוף | יצירת מגרש החל על יעודי קרקע שונים | כיוצר השבחה | מיהו הרשאי להגישו | מיהו שחתימתו דרושה | משמעות התנאי להגשתו, תכנית שאיננה כוללת חלוקת קרקע | משמעותו | סטייה ניכרת | סטייה שאין לאשרה | עיון מחדש באישורו לאחר רישומו | רישומו בפנקסי המקרקעין | רישומו, חתימת הבעלים | שיקול דעת מוסדות התכנון באישורו | שמיעת עמדת המתנגדים | שנערך בסטייה מתכנית, רישומו
Mobile version: Enabled