Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

רשלנות רפואית

₪690.00
מק"ט: 17178

מחבר: אביחי דר, עו"ד

Medical Malpractice

דיני בריאות / דיני רפואה; עו דיני בריאות / דיני רפואה; עו
אודות הספר

ספר חדש מקיף ויסודי המציג את יסודות דיני הרשלנות הרפואית בישראל, תוך ניתוח הפסיקה הוותיקה בנושא, מחד גיסא, ודיון בפסיקה חדשה ועדכנית של בתי המשפט, מאידך גיסא. הספר שם דגש על ההיבטים הפרקטיים ונותן כלים משפטיים בידי עורכי הדין כיצד לייצג במקצועיות ויעילות בתיקי רשלנות רפואית

בספר מובא כנספח מסד הנתונים ובו תיקי רשלנות רפואית שנידונו בישראל בשנים 2019-1990, מסודרים לפי שנים ותחומי מומחיות רפואית, תוך פירוט ערכאה, שופט, תאריך ותוצאה.

בין הנושאים הנידונים בספר:

 • רקע כללי ומגמות בתביעות הרשלנות הרפואית בישראל
 • הגדרת הרשלנות – הרופא הסביר, פרקטיקה מקובלת, מעמדם של ניירות עמדה, אסכולות רפואיות
 • קשר סיבתי ברשלנות רפואית – קשר סיבתי עובדתי, קשר סיבתי משפטי, מבחן הציפיות, עקרון "הגולגולת הדקה", "גורם זר מתערב", סיבתיות "מעורבת", אובדן סיכויי החלמה ודרך חישובם
 • חוות דעת מומחים בתביעות רשלנות רפואית – הייחודיות של חוות הדעת בתחום הרשלנות הרפואית, היבטים אתיים, תחום המומחיות הנדרש, פסילת חוות דעת מומחה, פטור מהגשת חוות דעת מומחה
 • מינוי מומחה על ידי בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית – האם וכיצד משפיע מינוי מומחה על התוצאה בתיק? האם וכיצד משפיעה זהות הנתבע על החלטת המומחה הממונה?
 • חקירת מומחים רפואיים בבית המשפט- ערעור מהימנות המומחה, שימוש בחוות דעת מתיקים אחרים, היעזרות בספרות רפואית בחקירה, ויתור על חקירת מומחה, שאלות הבהרה למומחה
 • תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (התשע"ט-2018) בראי הרשלנות הרפואית – עריכת כתבי טענות ברשלנות רפואית, הליכי הגשת חוות דעת, הליכים מקדמיים וסדרי העדות ברשלנות רפואית לפי התקנות החדשות
 • הרשומה הרפואית – חובת התיעוד והמסירה לחולה, דגשים בהוצאת רשומות רפואיות, פנייה לביהמ"ש לשם קבלת חומר רפואי, בקשה לעיון בתיק ממוחשב בבית חולים, עד מתי חובה לשמור על רשומות רפואיות
 • נזק ראייתי והעברת נטל הראיה ברשלנות רפואית- מהו נזק ראייתי, רישומים חסרים, רישומים סותרים, אימתי יעבור הנטל, היקף העברת הנטל, נזק ראייתי מובנה, נזק ראייתי אינדיקטיבי, סעיף 41 לפקנ"ז- הדבר מדבר בעדו
 • הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה – התפתחות דוקטרינת ההסכמה מדעת בישראל, מבחן "החולה הסביר", היקף חובת הגילוי, ההבדל בין הסכמה מדעת לפגיעה באוטונומיה, הפיצויים הנפסקים בגין פגיעה באוטונומיה
 • הגנות לנתבעים ברשלנות רפואית – אשם תורם, הסתכנות מרצון והקטנת הנזק
 • ועדות משרד הבריאות – ועדות בדיקה, ועדות בקרה ואיכות, ועדות משמעת, הגשת דוח ועדת בדיקה כראיה בבית משפט, דוח ועדת בדיקה כתחליף לחוות דעת מומחה, האם ואימתי לבקש הקמת ועדת בדיקה?
 • התיישנות תביעות רשלנות רפואית – סעיף 89 לפקודת הנזיקין, סעיף 8 לחוק ההתיישנות והיחס ביניהם; מועד "גילוי הנזק", יישום כללי ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית, התיישנות תביעות מיטיבים וחליפים, הגשת חוות דעת לאחר תום תקופת ההתיישנות
 • פיצויים ברשלנות רפואית – נכות רפואית ונכות תפקודית, אובדן כושר השתכרות, השנים האבודות, עזרת צד שלישי, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, אובדן שירותי בן זוג או הורה, כאב וסבל, קיצור תוחלת חיים, ניכויים
אודות המחבר

עו"ד אביחי דר בוגר משפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. טרום-מתמחה, מתמחה ועורך דין במשרד רובינשטיין יקירביץ בשנים 2004-2010. מאז 2010 בעל משרד עצמאי בשותפות- גיא נסים-אביחי דר עורכי דין. המשרד עוסק בתחום הרשלנות הרפואית בלבד.

.
פרק א: רשלנות רפואית בישראל – רקע ומגמות | 1.1 יותר תביעות – יותר דחיות | 1.2 הדינמיקה של ניהול תיק רשלנות רפואית | 1.3 בחירת מקום השיפוט | 1.4 בחירת זהות הנתבע | 1.5 אחריות מוחלטת או רשלנות | 1.6 טיעון ההגנה התקציבי | פרק ב: מבחן הרשלנות | 2.1 הגדרת הרשלנות | 2.2 חובת הזהירות | 2.3 הפרת חובת הזהירות – התרשלות | 2.4 הרופא הסביר | 2.5 מבחן 'החוכמה בדיעבד' או 'החוכמה לאחר מעשה' | 2.6 הפרקטיקה המקובלת | 2.7 נוסחת Learned Hand | 2.8 אסכולות רפואיות | 2.9 מעמדם של ניירות עמדה, של חוזרים ושל נהלים | 2.10 פרקטיקה כללית לעומת פרקטיקה ספציפית | 2.11 חובת הדרישה והחקירה המוטלת על הרופא | 2.12 חשיבותה של אבחנה מבדלת | 2.13 כשלים בהעברת המידע הרפואי | 2.14 אי־הפניה או התייעצות עם רופא בעל המומחיות המתאימה | 2.15 רשלנות של רופא משפחה | 2.16 רשלנות של רופא חדר מיון | 2.17 הצעה למודל חדש של עוולת הרשלנות | פרק ג: הקשר הסיבתי ברשלנות רפואית | 3.1 סיבה ותוצאה | 3.2 קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי | 3.3 הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית | 3.4 'גורם זר מתערב' | 3.5 'גורם זר מתערב' בתביעות רשלנות רפואית | 3.6 היקף 'הציפיות' הנדרש | 3.7 עקרון הגולגולת הדקה | 3.8 סיבתיות 'מעורבת' | 3.9 מזיקים 'עוקבים' | 3.10 מזיקים 'שותפים' | 3.11 אובדן סיכויי החלמה | 3.12 היקף הדוקטרינה של אובדן סיכויי ההחלמה | 3.13 דרך החישוב של אובדן סיכויי ההחלמה | 3.14 אובדן סיכויי החלמה כאשר הניזוק נותר בחיים | 3.15 אובדן סיכויי החלמה – במקרים המתאימים בלבד | פרק ד: חוות דעת מומחים בתביעות רשלנות רפואית | 4.1 הבעייתיות העומדת בפני התובע בתיק רשלנות רפואית | 4.2 בעיות אתיות בחוות הדעת ברשלנות רפואית | 4.3 בעיות אתיות בחוות הדעת של מומחים שמונו ברשלנות רפואית | 4.4 מומחה הגנה שנערכה עימו התייעצות מוקדמת על ידי בא כוח התביעה | 4.5 חוות דעת של מומחים שהיו מעורבים בפלילים | 4.6 תחום המומחיות הנדרש לחוות הדעת | 4.7 'הגנבת' חוות דעת בתצהיר עדות ראשית | 4.8 פטור מהגשת חוות דעת מומחה בתביעות רשלנות רפואית | 4.9 אי־נחיצותה של חוות דעת מומחה במקרים 'ברורים' | פרק ה: מומחה ממונה מטעם בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית | 5.1 הקדמה: הבעייתיות שבמינוי מומחה בתיקי רשלנות רפואית | 5.2 השערת מחקר: מינוי מומחה בתיקי רשלנות רפואית מביא להטיית התוצאה לרעת התובעים | 5.3 שיטת המחקר | 5.3.1 תיקים שהוחרגו מן המחקר | 5.3.2 סיווג תחומי המומחיות | 5.3.3 זהות הנתבע (פרטי או ציבורי) | 5.4 תוצאות המחקר | 5.4.1 קבוצת המומחים הממונים | 5.4.2 קבוצת המומחים הממונים – זהות הנתבע | 5.4.3 אימוץ חוות דעת המומחה הממונה על ידי בית המשפט | 5.4.4 קבוצת המומחים הממונים – דחייה 'חלקית' או 'מוחלטת' | 5.4.5 קבוצת פסקי הדין – תיקים שבהם לא מונה מומחה | 5.4.6 קבוצת פסקי הדין – זהות הנתבע | 5.4.7 קבוצת פסקי הדין – דחייה 'חלקית' או 'מוחלטת' | 5.5 דיון ומסקנות | 5.6 סיכום | פרק ו: חקירת מומחים רפואיים | 6.1 'מלכת' בירור האמת | 6.2 ערעור מהימנות העד | 6.3 שימוש בחקירה בחוות דעת המומחה הנחקר מתיקים אחרים | 6.4 שימוש באמירות של בתי משפט אחרים על המומחה | 6.5 להיעזר במומחה שלצידך | 6.6 להיכנס לספרות | 6.7 דרישה להציג מסמך שבו המומחה מעיין בזמן עדותו | 6.8 "אל תבלבלו אותי עם העובדות" | 6.9 ויתור על חקירת מומחה | 6.10 שאלות הבהרה | פרק ז: תקנות סדר הדין האזרחי החדשות בראי הרשלנות הרפואית | 7.1 בין צדק ליעילות | 7.2 נספחים לכתב הטענות | 7.3 צירוף כתב ויתור סודיות רפואית לכתב התביעה | 7.4 צירוף חוות דעת רפואית לכתב הטענות | 7.5 משלוח תצהיר תשובות לשאלון יחד עם כתב התביעה | 7.6 המועד להגשת כתב הגנה | 7.7 הליכים מקדמיים | 7.8 עיון במסמכים | 7.9 פרטים נוספים | 7.10 חוות דעת מומחים | 7.11 מינוי מומחה מטעם בית המשפט | 7.12 עדיפות לשמיעת עדויות בעל פה על פני הגשת תצהירי עדות בכתב | 7.13 המרצת פתיחה | 7.14 אפילוג – תקנה 6א לתקנות בתי המשפט (אגרות) | פרק ח: הרשומה הרפואית | 8.1 תיעוד, שמירה ומסירה | 8.2 רשומה רפואית – מהי? | 8.3 בעליו של המידע הרפואי | 8.4 הזכות לקבלת המידע הרפואי | 8.5 ניסיונות הסתרה ושינוי של הרשומה הרפואית | 8.6 ייצוג עורך דין בעת הוצאת הרשומות הרפואיות | 8.7 פנייה לבית המשפט לשם קבלת החומר הרפואי קודם להגשת התביעה | 8.8 בקשה לעיון בתיק הממוחשב בבית החולים | 8.9 בקשת תיק רפואי על ידי יורשים | 8.10 חשיבות ניהול הרשומה הרפואית | 8.11 השמירה על הרשומה הרפואית | פרק ט: נזק ראייתי והעברת נטל הראיה ברשלנות רפואית | 9.1 העברת נטל הראיה | 9.2 נזק ראייתי | 9.3 רישומים סותרים | 9.4 חוסר ברישום המשקף את עילת התביעה | 9.5 מחלוקת בדבר עובדה שלא נרשמה | 9.6 נזק ראייתי שלא באשמתו של המוסד הרפואי | 9.7 אימתי יעבור הנטל | 9.8 נזק ראייתי מובנה | 9.9 משמעות העברת נטל השכנוע | 9.10 סעיף 41 – הדבר מדבר בעדו | 9.10.1 תנאי אי־הידיעה | 9.10.2 תנאי השליטה | 9.10.3 תנאי ההסתברות | 9.10.4 מהו הנטל המועבר | 9.10.5 מה הנתבע צריך להוכיח | 9.11 ההבדל בין העברת הנטל לפי דוקטרינת הנזק הראייתי להעברת הנטל לפי כלל 'הדבר מדבר בעדו' | פרק י: הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה | 10.1 רפואה במובן הרחב | 10.2 האבולוציה של ההסכמה מדעת | 10.3 כלים שלובים | 10.4 'החולה הסביר' ולא 'הרופא הסביר' | 10.5 היקף חובת הגילוי | 10.6 פגיעה באוטונומיה | 10.7 הפיצויים הנפסקים בגין פגיעה באוטונומיה | 10.8 פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה נוסף או לא לראשי נזק אחרים? | 10.9 היש להוכיח נזק תוצאתי מן הפגיעה באוטונומיה? | 10.10 נכות נפשית כתוצאה של פגיעה באוטונומיה? | 10.11 פגיעה באוטונומיה כאשר לתובע לא נגרם כל נזק גוף | 10.12 פגיעה באוטונומיה והולדה בעוולה | 10.13 פגיעה באוטונומיה – סיכום | פרק יא: אשם תורם, הסתכנות מרצון והקטנת הנזק |11.1 אשם תורם | 11.2 אשם תורם ורשלנות רפואית | 11.3 החובה להבהיר משמעות אי־ביצוע הוראות על ידי המטופל | 11.4 חריגים לטענת האשם התורם | 11.5 פעולה רצונית של הניזוק שקדמה לרשלנות הרפואית | 11.6 פעולה 'רצונית' של הניזוק יחד עם רשלנות רפואית | 11.7 אשם תורם של קטינים ו'אשם תורם' של הורים | 11.8 הסתכנות מרצון | 11.9 הסתכנות מרצון ורשלנות רפואית | 11.10 הקטנת הנזק | פרק יב: ועדות משרד הבריאות | 12.1 הוועדות לפי חוק זכויות החולה | 12.2 פסק דין הדסה נ' גלעד | 12.3 החיסיון היחסי של ועדת בדיקה | 12.4 הגשת דוח ועדת בדיקה כראיה | 12.5 דוח ועדת בדיקה כתחליף לחוות דעת מומחה | 12.6 האם לבקש הקמת ועדת בדיקה? | 12.7 החיסיון המוחלט של ועדת בקרה ואיכות | 12.8 ועדות משמעת | פרק יג: התיישנות ברשלנות רפואית | 13.1 סעיף 89 לפקודת הנזיקין וסעיף 8 לחוק ההתיישנות | 13.2 מהו 'מועד גילוי הנזק' | 13.3 נזק 'מעורב' | 13.4 היחס שבין סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין וסעיף 8 לחוק ההתיישנות | 13.5 מהן "העובדות המהוות את עילת התובענה" לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות | 13.6 מבחן הגילוי שבסעיף 8 לחוק ההתיישנות | 13.7 מבחן הגילוי שבסעיף 89(2) לפקודת הנזיקין | 13.8 נטלי ההוכחה | 13.9 יישום כללי ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית | 13.9.1 מיהו החולה הסביר | 13.9.2 היעדר תיעוד רפואי | 13.9.3 השתהות בפנייה לעורך דין או בהוצאת מסמכים רפואיים | 13.9.4 השתהות בקבלת חוות דעת רפואית | 13.9.5 השתהות עקב 'הרגעה' של החולה | 13.10 התיישנות תביעת מיטיבים | 13.11 התיישנות תביעת חליף – יורש או תלוי | 13.12 צירוף חוות דעת לכתב תביעה לאחר תום תקופת ההתיישנות | 13.13 סיכום | פרק יד: פיצויים ברשלנות רפואית | 14.1 הקדמה | 14.2 הפסדי השתכרות ואובדן כושר השתכרות | 14.3 השנים האבודות | 14.4 הפסדי הכנסה אחרים | 14.5 הפסדי שכר של קטין | 14.6 הפסדי פנסיה | 14.7 עזרת צד שלישי | 14.8 הוצאות רפואיות ושיקומיות | 14.9 דיור ומגורים | 14.10 ניידות | 14.11 נופש והבראה | 14.12 הוצאות אפוטרופסות | 14.13 אובדן שירותים | 14.14 נזק לא ממוני | 14.14.1 כאב וסבל | 14.14.2 קיצור תוחלת חיים | 14.14.3 פגיעה באוטונומיה (הערת הפניה) | 14.15 הוצאות קבורה, לוויה ומצבה | 14.16 פיצויים עונשיים | 14.17 ניכויי המוסד לביטוח לאומי (המל"ל) | נספחים | נספח א: טבלת פסקי דין ברשלנות רפואית 1990–2019 | נספח ב: טבלת תיקים שבהם מונה מומחה 1999–2018 | נספח ג: טבלת תיקים שבהם לא מונה מומחה 1999–2018 | נספח ד: הפתקית | מפתחות | מפתח חקיקה | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה מנדטורית | חקיקה זרה | אנגליה | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה | מפתח ספרות | ספרים | מאמרים ישראלים | פרסומים בעיתונות | תנ"ך | מקורות המשפט העברי | ספרות זרה | ספרים | מפתח שונות | דוחות | חוזרי מנכ"ל | הרצאות | חוזרים | כנסים | ניירות עמדה | שונות | תוכניות טלוויזיה
Mobile version: Enabled