Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עיריות

₪550.00
מק"ט: 14140 מצב מלאי: אזל

מחבר: צבי פרייזלר, עו"ד

Municipal Council Legislation

דיני רשויות מקומיות: צבי פרייזלר עו

ראה:
החקיקה ברשויות המקומיות
אודות הספר

.

.
מבוא | מפתח קיצורים | תוכן ענינים כללי | תוכן ענינים מפורט | מפתח אלפביתי לשמות החוקים והפקודות | מפתח ערכים אלפביתי | א. עיריות | 1. פקודת העיריות | פקודת העיריות (נוסח חדש) | 1.1 מכרזים ראה גם 1.6 עובדים; יא. מכרזים; טז. מכרזים משותפים תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987 | 1.1.1 שיתוף פעולה תעשייתי | תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התש''ע-2010 | 1.2 תקציב | צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש''ך-1959 | 1.3 תאגידים | צו העיריות (הקמת תאגידים), תש''ם-1980 | תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס''ו-2006 | 1.4 מבקר העיריה | תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974 | 1.5 עבירות קנס | צו העיריות (עבירות קנס), תשל''א-1971 | 1.6 עובדים (ראה גם פרק מט. עובדים) | תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979 | 1.7 מסמכים | תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש''ך-1959 | (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ''א-1961 | 1.8 רכישות וניהול מחסנים | תקנות העיריות (הסדר רכישה, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ''ח-1998 | 1.9 עסקים ראה גם פרק מא. עסקים | צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל''ה-1975 | 1.10 שמות לרחובות ומספרים לבתים | תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימן בתים במספרים), תשל''א-1971 | חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות מספר לבנינים), תשל''ב-1972 | 1.11 בנינים | 1.11.1 הריסת מבנים מסוכנים | חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972 | 1.11.2 מקלטים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975 | 1.11.3 חזיתות בתים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (חזיתות בתים), תשל''ב-1972 | 1.12 מדרכות | חוק עזר לדוגמא לעיריות (ניקוי מקלטים), תשל''ד-1974 | 1.13 שווקים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (שווקים), תשל''ג-1972 | 1.14 גידור דוכנים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980 | 1.15 ביוב | חוק עזר לדוגמא לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ''ב-1981 | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) (ביטול), התשמ''ב-1981 | 1.16 כלבים וחתולים | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ''ו-1996 | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים)(ביטול), התשס''ד-2004 | 1.17 ועדות | תקנות העיריות (בחירות ועדה חקלאית), התשכ''ד-1964 | תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה), התשס''ד-2004 | 1.18 מסירת מידע ממשטרת ישראל לעיריה | תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005 | 1.19 רובע עירוני | תקנות העיריות (רובע עירוני – נווה מונסון), התשס''ו-2006 | -- (רובע עירוני-מכבים-רעות), התשס''ז-2006 | 1.20 שמירה, אבטחה וסדר ציבורי | תקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע''ב-2011 | תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשע''ג-2013 | ב. בחירות | 1. בחירת ראש עיריה ומועצה מקומית וסגניו וכהונתם | חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל''ה-1975 | תקנות - - (סדרי בחירות ראש שות וסגניו), התשל''ו-1975 | 2. בחירות ברשויות מקומיות | 2.1 בחירות בעיריות ובמועצות מקומיות | חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ''ה-1965 | תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ''ה-1965 | --- (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ''ה-1965 | - - - (-) סדרי הגשת בקשות להיכלל ברשימות משלימות), תשכ''ה-1965 | ---(-) סדרי הגשת בקשות ועררים לנספח), תשכ''ט-1969 | כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים) לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות, התשנ''ח-1978 | נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין, התשע''ג-2013, לפי סעיפים 17ב(T) ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) | 2.2 הגבלת הזכות להיבחר | חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ''ד-1964 | 3. מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות | חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ''ו-1996 | 4. מימון בחירות | חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ''ג-1993 | הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), התשס''ח-2008 | קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשע''ג-2013 | כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ''ג-1993 | כללי הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (פריסת חובות), התשס''ח-2008 | ב-1. איחוד וביטול איחוד רשויות מקומיות | 1. איחוד רשויות מקומיות | חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכללכית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס''ג-2003 ו-2004 | תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2) (איחוד רשויות מקומיות) (הוראת שעה) התשס''ד-2004 | צווים של איחוד רשויות מקומיות | 2. ביטול איחוד רשויות מקומיות | חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות אבו סנאן, ג'וליס, ינוח-ג'ת וירכא), התשס''ד-2004 | חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התשס''ט-2008 | צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא), התש''ע-2009 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש''ע-2010 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התשע''א-2011 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), השתע''ד-2013 | חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה), התשס''ט-2008 | צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה), התשס''ט-2009 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה), התש''ע-2010 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה)(הוראת שעה), התשע''א-2011 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה) (הוראת שעה), התשע''ד-2013 | חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת(, התש''ע-2010 | צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל-גרבייה וג'ת), התשע''ב-2012 | תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל-גרבייה וג'ת), התשע''ב-2012 | ג. מסים | 1. ערר על קביעת ארנונה כללית | חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל''ו-1976 | תקנות -- (----) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ז-1977 | 2. פטור מתשלום ארנונה כללית | חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי''ג-1953 | תקנות - - (- -, - - - -) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954 | 3. ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה | חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש''ם-1980 | צו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), התשס''ב-2001 | 4. פטור ממסים | פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1983 | תקנות - - - - (-), 1940 | 5. ארנונה | 5.1 חוק הסדרים במשק המדינה והגברת הצמיחה והתעסוקה | חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ''ג-1992 | חוק --- (תיקוני חקיקה), התשנ''ה-1995 | ---- (-- להשגת יעדי התקציב), התשנ''ו-1995 | ---- (----- לשנת 1997), התשנ''ז-1996 | להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 1998 תיקוני חקיקה), התשנ''ח-1998 | חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכללכית לשנת הכספים 1999), התשנ''ט-1999 | חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע''ג-2013 | צו לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו-2014) (סכומי העברה), התשע''ג-2013 | 5.2 ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת 1999 | תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית רשויות בשנת 1999), התשנ''ט-1999 | 5.3 ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנים 2000-2006 | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים בשנת 2000), התש''ס-2000 | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2001) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים בשנת 2000), התש''ס-2000 | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2002) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2003) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2004) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2005) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2006) | תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש''ס-2000 (עם תיקונים לשנת 2007) | 5.4 הנחה מארנונה | תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנוה), התשנ''ג-1993 | 5.5 מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ''ה-1995 | תקנות ---,--, התשנ''ו-1996 | תקנות ---, -- (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס''ג-2003 | צו ---, -- (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ''ח-1998 | צו ---, -- (--- עבירות מינהליות), התשס''א-2001 | ----, -- (- - - ההתחייבויות, ערבות וערובה), התשס''ד-2003 | - - - -, - - (- - - הוצאות שפסק בין דין דתי לטובת אוצר המדינה), התשס''ד-2004 | 5.6 גביית מסים ברשויות מקומיות | אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש''ס-2000 | צו שעת חירום (יהודה והשומרון – עזרה משפטית בגביית מסים), התשמ''ח-1988 | 5.7 סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי | חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס''ז-2007 | צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס''ח-2007 | תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע''ג-2013 | ד. כספים ופנקסים | 1. תקציבים | תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל''א-1971 | 2. פנקסי זכויות במקרקעין | תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ''ז-1967 | 3. הנהלת חשבונות | תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ''ח-1988 | 4. מסמכים | תקנות הרשויות המקומיות (רישום שטרי-חוב), תשכ''ז-1967 | 5. ביקורת חשבונות | תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ''ד-1994 | 6. העברת תשלומים מהמדינה | 6.1 העברת תשלומי חובה | חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ''ה-1995 | 6.2 הקצבות למטרות חינוך | חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך), התש''ס-2000 | 7. חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות | צו חלוקת הכנסות (עיריית קרית גת, המועצות האזוריות שפיר, לכיש ויואב), התשע''ד-2014 | ה. מתן תמיכות | 1. תמיכות משרד הפנים , מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הפנים באתרי הנצחה | ---------- שהם קריות חינוך | - - - - - - לצורך בניה, פיתוח ושיפוץ מבני דת של עדות לא יהודיות | מבחנים לתמיכה של משרד הפנים במוסדות ציבור המפעילים מתנדבים בתחומי הסיוע והטיפול בחללי אסונות | 2. תמיכות מדינה זרה | חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע''א-2011 | ו. נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (ראה גם פרק ז. עובדי ציבור; פרק לח. שירות הציבור) | ניגוד ענינים של נבחרי ציבור | הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד ענינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות | ז. עובדי ציבור (ראה גם פרק ו. נבחרי ציבור ברשויות מקומיות; פרק לח. שירות הציבור) | 1. מתנות | חוק שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1979 | תקונת –(-), תש''ם-1980 | צו - - (--) (החלת החוק על עובדים ציבורים אחרים), התשמ''ז-1987 | 2. טוהר מידות | חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ב-1992 | תקנות - - - -, התשנ''ד-1994 | חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ''ז-1997 | ח. קידום מעמד האישה | חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש''ס-2000 | ט. יסודות התקציב | חוק יסודות הקקציב, התשמ''ה-1985 | תקנות - - (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות מקומית), התשנ''א-1991 | תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס''ה-2005 | תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ''ד-1993 | י. ייעוץ משפטי | חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל''ו-1975 | יא. מכרזים (ראה גם פרק טז. מכרזים משותפים) | חוק חובת המכרזים, התשנ''ב-1992 | תקנות - -, התשנ''ג-1993 | --- (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995 | --- (העדפת תוצרת הארץ), התשנ''ה-1995 | --- (-- מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998 | הודעות בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית | תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס''ז-2007 | יב. ביקורת פנימית ותלונות הציבור | 1. ביקורת פנימית | חוק הביקורת הפנימית, התשנ''ב-1992 | 2. ממונה על תלונות הציבור | חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח-2008 | יג. משמעת | 1. רשויות מקומיות (משמעת) | חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל''ח-1978 | 1.1 התאמת הוראות עם חוק שירות המדינה (משמעת) | תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל''ט-1979 | 1.2 סדרי דין | תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל''ט-1979 | 1.2 סדרי דין | תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (סדרי הדין של בתי הדין), תשל''ט-1979 | 1.3 השתכרות בתקופת השעיה | תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (השתכרות בתקופת השעיה), התשמ''א-1980 | 1.4 ניהול, החזקה, והוצאות של בית הדין | תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין – ניהולו, החזקתו והוצאות), התשס''ח-2008 | 2. שירות המדינה | 2. שירות המדינה | חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ''ג-1963 | --- (-) (תיקון מס' 7), התשמ''ג-1983 | 2.1 סדרי דין | תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), תשכ''ד-1963 | 2.2 סדרי דין בערעור | תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי), תשכ''ד-1963 | 2.3 משכורת לעובד מושעה | תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט המחוזי), תשכ''ד-1963 | 2.3 משכורת לעובד מושעה | תקנות שירות המדינה (משמעת) (בקשות לשינוי שיעור המשכורת המשתלמת לעובד מושעה), תשל''ח-1978 | 3. ועדות חקירה | 3. ועדות חקירה | חוק ועדות-חקירה, תשכ''ט-1968 | יד. חינוך | 1. מנהל מחלקת חינוך | חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס''א-2011 | תקנות – (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003 | 1.1 מנהל יחידת נוער | חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע''א-2011 | תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), התשע''ב-2011 | צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער), התשע''ב-2011 | 2. העסקת עברייני מין | חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס''א-2011 | תקנות למניעת העסקה של עברייני במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור מהמשטרה), התשס''ג-2003 | 3. עזרה ראשונה | חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי-ספר, התשס''א-2001 | 4. ספריות | חוק הספריות הציבוריות, תשל''ה-1975 | 4.1 מועצות הספריות הציבוריות | תקנות הספריות הציבוריות (המועצה), התשל''ו-1976 | תקנון המועצה לספריות ציבוריות, התשל''ו-1976 | 4.2 שעות פתיחה | תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), התשל''ט-1978 | 4.3 שירותים | תקנות הספריות הציבוריות (שירותים), התשל''ט-1978 | 4.4 תשלומים | תקנות הספריות הציבוריות (תשלומים), התשל''ח-1977 | 4.5 ספריות של ארגונים ציבוריים | תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים), התשל''ט-1979 | 5. ספרי לימוד | חוק השאלת ספרי לימוד, התשס''א-2000 | תקנות השאלת ספרי לימוד, התש''ע-2010 | 6. הסעת ילדים | חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ''ד-1994 | תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ'ה-1995 | ---- (כללים ומבחנים לזכות להסעה ולליווי), התשנ''ה-1995 | ------ (שיעור ההשתתפות של רשות שולחת), התשס''ח-2008 | 7. ארוחה יומית לתלמיד | חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס''ה-2005 | 8. פעילות מסחרית במוסדות חינוך | חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס''ח-2007 | 9. תקליטורים וספרים בחינוך, בתי ספר ואזרחות בהוצאת כתובים, ירושלים | טו. איגוד ערים | חוק איגוד ערים| תשט''ו-1995 | תקנות איגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות), תשל''ב-1972 | צו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל''ז-1977 | כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה), התשע''א-2010 | טז. מכרזים משותפים (ראה גם פרק יא. מכרזים) | חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ב-1972 | תקנות – (--), תשל''ג-1973 | יז. בניה | 1. רחובות | חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), תשכ''ב-1962 | 2. סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת | חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת, התשנ''ב-1992 | 3. מהנדס רשות מקומית | חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ''ב-1991 | 4. שמירת הסביבה החופית | חוק שמירת הסביבה החופית, התשס''ד-2004 | תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009 | 5. הסדרת הטיפול בחופי כנרת | חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס''ח-2008 | צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (רישוי עסקים), התש''ע-2010 | צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (קביעת מועד העברת נכסיים, זכויות וחובות לקניין האיגוד), התשע''א-2011 | 6. תקליטורים וספרים בתכנון ובניה בהוצאת כתובים, ירושלים | יח. שימוש ארעי במגרשים ריקים | חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ''ז-1987 | יט. הקניית רכוש ציבורי | חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי''ח-1958 | תקנות - - (---) סדרי הדין ודיני ראיות, תש''ך-1959 | צו הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) (הקניה לעיריית גבעת שמואל), התשע''ד-2013 | כ. שמירה | חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ''א-1961 | תקנות -- (--) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תשכ''ב-1962 | - הסדרת השמירה (בדיקה רפואית), תשכ''ג-1963 | צו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (סמכויות שומרים), התשס''ה-2005 | --- (--)(--) (מס' 2), התשס''ה-2005 | --- (--)(--), התשס''ו-2006 | --- (--) (חובת שמירה – קציר-חריש), התשס''ז-2007 | כא. גימלאות | חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשל''ז-1977 | תקנות - - (- - - -) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), תשל''ט-1979 | --- (----) (- דין בערעור), התשמ''ג-1982 | החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל''ז-1977 | החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (שיחות טלפון), התשמ''ב-1982 (בוטלה) | --- (----)(תיקון), התשמ''ט-1989 | הסכם כללי בין המוסד לביטוח לאומי לבין המרכז לשלטון מקומי והסתדרות עובדי המדינה והסתדרות הפקידים בעניין גימלאות | כב. מים וביוב (ראה גם פרק ט. יסודות התקציב; פרק מא. רישוי עסקים, 22.9 שפכים) | 1. אספקת מים | פקודת העיריות (אספקת מים), 1936 | 1א. תעריפי מים | חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית לשנים 2009 ו-2010), התשס''ט-2009 | כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה) (הוראת שעה), התשע''ד-2013 | כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ''ז-1987 | כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ''ד-1994 | כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה) (עדכון תעריפים), התשע''א-2011 | כללי המים (תעריפים למתן שירות תשתית ברמת הגולן) (הוראת שעה), התשע''א-2011 | כללי המים (חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות), התשע'א-2011 | 2. אביזרים חוסכי מים | כללי המים (אבזרים חוסכי מים), התשע''א-2011 | 3. ביוב | חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ''ב-1962 | תקנות – (-) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תשכ''ה-1964 | --- (-) (שכר חברי ועדת ערר), תשכ''ה-1964 | כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), התשע''א-2010 | 4. תאגידי מים וביוב | חוק תאגידי מים וביוב, התשס''א-2001 | כללי תאגיד מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש''ע-2009 | כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש''ע-2009 | ---- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש''ע-2010 | כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע''א-2011 | כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע''א-2011 | כללי תאגידי מים וביוב (חברות אזוריות), התשע''ד-2013 | הודעה בדבר שיוך הרשויות המקומיות בישראל לקבוצות | כג. תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו | חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו), תשל''ו-1975 | כד. שמירת הנקיון | חוק שמירת הנקיון, התשמ''ד-1984 | תקנות – (קרן לשמירת הנקיון), התשמ''ו-1986 | --- (היטל לשמירת הנקיון), התשמ''ז-1987 | צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), התש''ע-2010 | צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – שמירת הנקיון), התש''ס-2000 | ---- (עבירות קנס – שמירת הנקיון), התש''ס-2000 | כה. שילוט בדרכים | חוק הדרכים (שילוט), תשכ''ו-1966 | תקנות – (-), תש''ם-1980 | - - (שילוט) (מתן חסות), התשנ''ט-1999 | - - (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש''ע-2009 | כו. מקומות רחצה (ראה גם פרק מא. רישוי עסקים, א. תנאי תברואה לבריכות שחיה) | חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ''ד-1964 | תקנות - - - (הצבת שלטי איסור על-ידי רשויות מקומיות), תשכ''ה-1965 | תקנות --- (בטיחות בבריכות שחיה), התשס''ד-2004 | צו - - - (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ''ה-1965 | ---- (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ''ו-1965 | ---- מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס''ד-2004 | צו הכרזת מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ''ח-1988 | כז. מחוזות ונפות | הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, תשי''ז-1957 | הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותאורי גבולותיהם | צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1), תשכ''ז-1967 | כח. דגל סמל והמנון המדינה | 1. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה | חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש''ט-1949 | 1.1 שימוש בדגל המדינה | תקנות הדגל והסמל (השימוש בדגל המדינה), תשי''ג-1953 | 2. הגנת סמלים | חוק הגנת סמלים, תשל''ה-1974 | כט. בית משפט לענינים מקומיים ומינהליים | חוק בתי המשפט (נסוח משולב), התשמ''ד-1984 – סימן ד' ותוספת שלישית | חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש''ס-2000 | | ל. משמר אזרחי | פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל''א-1971 – פרק רביעי 1 | תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ''ז-1996 | לא. שירותים דתיים (ראה גם פרק מז. קבורה חלופית) | חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א-1971 | תקנות --- (חברות לעניני קבורה), תשכ''ז-1966 | ---- (שיפוט משמעתי של רבני עיר), התשנ''ו-1996 | ---- (ניהול מועצות), התש''ל-1970 | ---- (בחירת רבני עיר), התשס''ז-2007 | - שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ''ה-1985 | תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע''ד-2013 | אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות | הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2013 | צו המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי), תשכ''ז-1966 | - שירותי הדת היהודיים (סגני ראש מועצה דתית בשכר), התשמ''א-1981 | תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ''א-1981 | הוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה דתית), התשס''ה-2005 | החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשמ''א-1981 | הסמכת ועדת העבודה והרווחה לקבוע לראש מועצה דתית ולשאיריו גימלאות | חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס''ג-2002 | לב. איסור חמץ | חוק חג המצות (איסור חמץ), התשמ''ו-1986 | לג. גידול ומכירת בשר חזיר | 1. גידול חזיר | חוק איסור גידול חזיר, תשכ''ב-1962 | תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ''ג-1963 | 2. מכירת בשר חזיר ומוצריו | חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי''ז-1956 | לד. פינוי קרקע ממקרקעי ציבור | חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ''א-1981 | --- (--) (טופס צו ומסירתו), התשס''ה-2005 | --- (--) (הוצאה לפועל), התשמ''א-1981 | --- (--) (הוצאה לפועל), התשס''ה-2005 | לה. מיתקני שתיה בבנינים ציבוריים | חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ''ז-1986 | תקנות – (----) פטור מחובת התקנה), התשמ''ח-1988 | לו. נכים (ראה גם מח. תעבורה, 1.2 נגישות לנכים; 2. חניה לנכים) | 1. סידורים לנכים | חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ''ח-1988 | 2. שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ''ח-1998 | תקנות - - - - - (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס''ב-2001 | - - - (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס''ג-2003 | - - - - - (מורשים לנגישות מבנים| תשתיות וסביבה), התשס''ז-2007 | - - - - - - (מורשים לנגישות השירות), התשס''ז-2007 | - - - - - (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע''א-2011 | ------ (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע''ב-2011 | תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע''ג-2012 | תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע''ג-2013 | תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע''ד-2013 | | לז. פרשנות | 1. חוק הפרשנות | חוק הפרשנות, התשמ''א-1981 | 2. פקודת הפרשנות | פקודת הפרשנות (נוסח חדש) | לח. שירות הציבור (ראה גם פרק ו. נבחרי ציבור ברשויות מקומיות) | 1. החלטות והנמקות | חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי''ט-1958 | 2. הצהרת הון של ראש רשות מקומית | חוק ראש הרשות המקומית (הצהרת הון), התשנ''ד-1993 | 3. הגבלות לאחר פרישה | חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969 | תקנות – (---), (איסור ייצוג), תשל''ו-1975 | --- (---) (סדרי דין בוועדה), תשל''א-1971 | תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה משירות במימשל צבאי), תשל''ד-1973 | - - - (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), תשל''ו-1976 | צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (רשימת התפקידים במשטרת ישראל שיחולו עליהם הגבלות או איסורים לפי סעיםפי 5א ו-5ב לחוק), התשע''ג-2013 | 4. מתנות לעובדי ציבור (ראה פרק ז. עובדי ציבור, 1. מתנות) | 5. טוהר המידות | (ראה פרק ז. עובדי ציבור, 2. טוהר המידות) | 6. נבחרי ציבור ברשויות מקומיות | (ראה פרק ו. נבחרי ציבור ברשויות מקומיות) | לט. מיחזור פסולת | 1. איסוף ופינוי פסולת למיחזור | חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ''ג-1993 | תקנות - - - - (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ''ח-1998 | 2. סילוק ומיחזור צמיגים | חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס''ז-2007 | 3. טיפול באריזות | חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע''א-2011 | תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצוום כספי ופריסת תשלומים), התשע'א-2011 | צו להסדרת הטיפול באריזות (הארכת תקופת הכרה), התשע''ד-2013 | מ. ערי ואזורי פיתוח | 1. פיתוח הגליל | חוק הגליל, התשמ''ח-1988 | חוק הרשות לפיתוח הגליל| התשנ''ג-1993 | 2. פיתוח הנגב | חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ''ב-1991 | תקנות הנגב (סדרי הדיון ונהלי העבודה של המועצה), התשמ''ז-1987 | מא. עסקים | 1. חוק רישוי עסקים | חוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968 | --- (תיקון מס' 3), תשל''ח-1977 | 2. רשיונות לעסקים | תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000 | צו רישוי עסקים (עוסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013 | 3. תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972 | 4. תנאי תברואה לבתי אוכל | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983 | 5. תנאי תברואה לבריכות שחיה (ראה גם פרק כו. מקומות רחצה) | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), תשל''ג-1973 | --- (-----), התשנ''ד-1994 | 6. תנאים תברואתיים בתחנות דלק | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969 | 7. תנאי רישוי למעבדות רפואיות | תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל''ז-1977 | 8. תנאים לרישוי משקי עופות | תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ''א-1981 | תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות), התשמ''א-1981 | 9. תנאים לרישוי אחסנת נפט | תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל''ז-1976 | 10. תנאים לרישוי החסנת עצים | תקנות להחסנת עצים, 1936 | 11. תנאים לרישוי הדברת מזיקים | תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975 | 12. תנאים לרישוי ייצור כלורת האשלג | תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור כלורת האשלג), 1941 | 13. תנאים לרישוי ייצור אבק שריפה שחור | תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שריפה שחור), 1940 | צו מנום 17.11.1940 הקובע תנאים מיוחדים לייצור אבק-שריפה-שחור | 14. תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971 | 15. תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש (ראה גם פרק מב. קייטנות) | תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ז-1975 | צו רישוי עסקים (פטור מובת רישוי לקייטנות), התשנ''ח-1998 | תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע''ב-2011 | 16. תנאי תברואה ברוכלות מזון | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009 | 17. פסולת | 17.1 סילוק פסולת חומרים מסוכנים | תקנות רישוי עסקים (סיעלוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990 | 17.2 תחנת מעבר לפסולת | תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998 | 18. טיפול בגוף האדם | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992 | 19. מפעלים מסוכנים | תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993 | 20. מיון ביצי מאכל | תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994 | 21. בנקים | תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ''ו-1996 | 22. תנאים מיוחדים לרישוי עסקים | 22.1 תנאים מיוחדים למכירת בשר, עופות ודגים | תנאים מיוחדים לאטליזים וחנויות למכירת בשר ומוצרי בשר | - - לחנויות למימכר עופות חיים או בתי שחיטה לעופות | --- ולבתי מסחר סיטונאים למכירת דגים | 22.2 תנאים מיוחדים למקומות למכירת צרכי מכולת | תנאים מיוחדים לחנויות מכלת ולבתי מסחר סיטוניים לצרכי מכולת | 22.3 תנאים מיוחדים למקומות למכירת ירקות ופירות | תנאים מיוחדים לחנויות ירקות ופירות ולבתי מסחר סיטונאיים לפירות וירקות | 22.4 תנאים מיוחדים לקיוסקים | תנאים מיוחדים (סניטריים) לקיוסקים | 22.5 תנאים מיוחדים להובלת לחם ומיני מאפה | תנאים מיוחדים להובלת לחם, עוגות ושאר מיני מאפה | 22.6 תנאים מיוחדים לחנויות לממכר עוגות וממתקים | תנאים מיוחדים לחנויות לממכר עוגות, סוכריות| שוקולד ושאר מיני מתיקה | 22.7 תנאים מיוחדים למלאכות ותעשיות המרחיקות מי פסולת | תנאים מיוחדים למלאכות ותעשיות המרחיקות מי-פסולת לביוב או תיעול | 22.8 מקווה טהרה | תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה) נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999 | 22.9 שפכים (ראה גם פרק כב. מים וביוב) | תקנות רישוי עסקים (ריכוז מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003 | 22.10 מד-רעש | תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006 | 22.11 משקה משכר | תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה), התשע''ג-2013 | צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים), התשע''ד-2013 | 22.12 מיתקני ספורט | צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), התשע''א-2010 | 23. פתיחת עינוגים בתשעה באב | חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ''ח-1997 | 24. מכירת בשר חזיר ראה פרק לג. גידול ומכירת בשר חזיר | 25. חוק הגבלת שימוש במקום | חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס''ה-2005 | מב. קייטנות (ראה גם פרק מא. עסקים, 15. תנאים תברואיים, לקייטנות ומחנות נופש) | חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש''ן-1990 | תקנות - (- -), התשנ''ד-1994 | מג. מכוני כושר | חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994 | תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), התשס''ה-2005 | תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר), התשע''ג-2013 | מד. עישון | חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ''ג-1983 | תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ''ד-1984 | ----- (סדרנים), התשמ''ח-1988 | ----- (כללים בדבר הכשרת סדרנים ממונים), התשס''ז-2007 | צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס''ח-2007 | - - - - (ברירת משפט – מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס''ח-2007 | מה. ארכיונים | חוק הארכיונים, תשט''ו-1955 | תקנות – (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ''ו-1986 | - - (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התש''ע-2010 | מו. הגבלת פרסומים של גופים ציבוריים | חוק הגבלת פרסומת (גופים ציבוריים), התשנ''ו-1996 | מז. קבורה (ראה גם פרק לא. שירותים דתיים) | 1. קבורה אזרחית | חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ''ו-1996 | תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה וקביעת נוהלי קבורה), התשנ''ט-1998 | 2. מצבות זכרון | חוק איסור הקמת מצבת זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ''ח-1998 | מח. תעבורה (ראה גם פרק יד. חינוך 6. הסעת ילדים; פרק לו. נכים) | 1. איסור נהיגה ברכב בחוף הים | חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ''ז-1997 | 1.1 מפקחים | תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים), התשס''ג-2002 | 1.2 נגישות לנכים | צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים), התשנ''ז-1997 | 2. חניה לנכים | חוק חניה לנכים, התשנ''ד-1993 | 3. מסילת ברזל מקומית | פקודת מסילות הברזל (נוסח חדש), התשל''ב-1972 | תקנות מסילות הברזל (הכשרת פקיד רכבת – מסילת ברזל מקומית), התשע''ב-2011 | מט. עובדים (ראה גם פרק א. עיריות, 1.6 עובדים) | 1. שוויון הזדמנויות בעבודה | חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ''ח-1988 | 2. ייצוג הולם בשירות המדינה לבני שני המינים | חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959 | 3. הטרדה מינית | חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח-1998 | תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ''ח-1998 | 4. העסקת עובדים על ידי קבלני שירות | חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע''ג-2013 | צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע''ג-2013 | 5. בטיחות בעבודה | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע''ג-2013 | 6. השתתפות עובדים נושאי משרה בייצוב המצב הפיסקלי במדינה | חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע''ג-2013 | נ. חופש המידע | חוק חופש המידע, התשנ''ח-1998 | תקנות חופש המידע, התשנ''ט-1999 | תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ''ט-1999 | - - - (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס''ט-2009 | נא. איסור הפליה | חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס''א-2000 | נב. פיקוח | חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), השתס''ח-2008 | חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע''א-2011 | נג. מכשירי החייאה במקומות ציבוריים | חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס''ח-2008 | נד. תאריך עברי | חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ''ח-1998 | נה. מניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם | חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע''א-2011
Mobile version: Enabled