Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני רשויות מקומיות – ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001

₪150.00
מק"ט: 11193

מחברים: ד"ר רענן הר זהב; יחיאל שמיר, עו"ד; ליאור כץ, עו"ד

Municipal Law – Analysis of Developments and Rulings in 2001

דיני רשויות מקומיות: ד
אודות הספר

זהו חיבור משפטי המבקש לתאר את ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני הרשויות המקומיות. מטרתו להביא בפני כל העוסקים בתחום משפטי זה מקבץ עדכונים יישומיים ופרקטים.
 
ההתפתחויות המשפטיות בתחום נערכו לפי הנושאים השונים ובפרקים מוגדרים. כל פרק כולל מבוא שמטרתו לתת מושג כללי על הנושא ולמקם את ההתפתחויות המשפטיות במסגרת משפטית כללית יותר של הנושא.
 
לאחר המבוא מוצגת הפסיקה והחקיקה החדשה באותו תחום. מאחר וחלק גדול מפסקי הדין וההחלטות לא פורסמו (כגון החלטות ועדות ערר, פסקי דין של בתי משפט שלום ומחוזי) ולא ניתן לאתרם בנקל, הם צורפו לסוף כל פרק.

אודות המחברים

ד"ר רענן הר זהב הינו עורך-דין פעיל, ובעל משרד עצמאי. סיים תואר בוגר ומוסמך במשפטים בהצטיינות מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל תואר דוקטור למשפטים (LL.D.) מאוניברסיטת תל אביב. מומחה במשפט חוקתי, משפט מינהלי ותכנון ובניה. ערך במשך 10 שנים את כתב-העת המשפט, פרסם מאמרים משפטיים מקצועיים. מחברם של ספרים ומאמרים בתחומי המשפט. בין ספריו סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, פרשנות לחוק יסוד הכנסת בשיתוף עם פרופ' אמנון רובינשטיין, דיני השכלה גבוהה בשיתוף עם פרופ' ברק מדינה ודיני התכנון והבניה ניתוח התפתחויות ופסיקה.

יחיאל שמיר הינו עורך-דין פעיל המשמש כיועץ המשפטי להסתדרות. עו"ד שמיר סיים את לימודי המשפטים (בהצטיינות) באוניברסיטה העברית, וסיים תואר שני במשפטים (בהצטיינות) מאוניברסיטת לונדון (UCL). בנוסף עו"ד שמיר הרצה בבתי ספר למשפטים של המכללה למינהל ובמרכז האקדמי כרמל ובמכון להשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין. עו"ד שמיר פרסם מאמרים משפטיים מקצועיים בכתב העת "המשפט" ופרסם טור אישי בדיני קניין, תכנון ובניה ומקרקעין במוסף נדל"ן של עיתון "דה מרקר".

ליאור כץ

.
פרק ראשון: ארנונה עירונית | מבוא | מהותה של ארנונה | חוק ההסדרים במשק המדינה | חובת ה"מחזיק" בנכס בתשלום ארנונה | הנחות בתשלומי ארנונה | גביה ביתר של ארנונה | גביה רטרואקטיבית של ארנונה | סקירת פסיקה חדשה | בטלות תקנות 7(2)(א), 8(2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשאג - 1993 | סיווג מפלה ובלתי סביר של נכסים לצרכי ארנונה | סיווג נכס לצורך ארנונה ייעשה על פי השימוש בפועל, ולא על פי רשיון העסק שניתן לו | חיוב אדם בתשלום ארנונה בגין שימוש לא בלעדי במגרש חניה | חובת שוכר בתשלום ארנונה גם בשכירות קצרה | חיוב עירייה להשיב סכומי ארנונה שנגבו ביתר | גביה רטרואקטיבית של ארנונה - מתי הדבר אפשרי | שינוי רטרואקטיבי של סיווג נכס לצורך גביית ארנונה | ניתן לטעון לבטלות חוב ארנונה בשל התיישנות ובשל התנהגות בלתי ראויה של הרשות המקומית | מועד תקיפת החלטות בעניין ארנונה ודרך תקיפת שומת ההחלטה | ועדת ערר לענייני ארנונה אינה רשאית לדחות ערר, לאחר שנדון לגופו, בשל פגם פורמלי בהגשתו | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | ה"פ (חי') 127/00 מילוטל ירקות מוקפאים בע"מ נ' המועצה האזורית מטה אשר | ע"ש (ת"א) 117/00 בית פנחס בע'מ נ' מנהל הארנונה של עיריית נס ציונה | ע"ש (חי') 5316/99 היכל דניאל בע"מ נ' עיריית חיפה | ת.א. (ת"א) 51064/00 עיריית הרצליה נ' הגין אסתר | ת.א. (י - ם) 1114/99 שוקרון נ' עיריית ירושלים | ה"פ (חי') 30340/97 בתי זיקוק לנפט בע"מ נ' המועצה האזורית זבולון | ת.א. (י-ם) 15133/95 עיריית ירושלים נ' יצחק עובד | ה"פ (ת"א) 176275/01 סרור נ' עיריית רמת-גן | עת"מ (ת"א) 1142/01 חממי נ' עיריית רחובות | עת"מ (ת"א) 105/01 פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ נ' ועדת ערר לארנונה מועצה אזורית עמק לוד | פרק שני: אגרות והיטלים | מבוא | הטלתם - רק לפי חוק | האבחנה בין תשלומי החובה לסוגיהם | כללים שונים | הטלת מסים עם תוקף למפרע | השבת כספים שרשות מקומית גבתה שלא כחוק | סקירת פסיקה חדשה | הפרת העירייה את הדרישות הקבועות בחוק לחיוב בהיטל ביוב - אינה מביאה לבטלות דרישת התשלום | עירייה רשאית לקבוע תשלום אגרת ביוב לפי כל קנה מידה סביר ולא רק בהתאם לכמות המים המוזרמת למערכת הביוב | אין לחייב בעל מקרקעין שרכשם לאחר סיום עבודות סלילת הכביש בהיטל סלילה | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | ת.א. (ת"א) 2724/99 יצחק דוידוב נ' עיריית ת"א-יפו | ה"פ (י- ם) 474/99 חברת אל עמי ייזום השקעות ובנייה בע"מ נ' עיריית ירושלים | פרק שלישי: רישוי עסקים | מבוא | רשות הרישוי בתחום רשות מקומית ותפקידיה | הקלה בהליך הוצאת רשיון עסק | הדרישה לרישוי עסקים והפגיעה בחופש העיסוק | ביטול רשיון עסק | ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית| סקירת חקיקה ופסיקה חדשה | תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א - 2000 | אין למנוע מרשות הרישוי לקבל החלטה בעניין ביטול רשיון עסק למפעל בטון | לא ניתן להרשיע בעבירה של ניהול עסק ללא רשיון בעל מקרקעין שהשכירם לאחר | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | עת"מ (ת"א) 1148/01 תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ נ' עיריית רעננה | ע"פ (ת"א) 71092/99 זילברבוים נ' מועצה מקומית גני תקוה | פרק רביעי: שינוי תתום שיפוט רשות מקומית | מבוא | סמכות שר הפנים לשנות תחום שיפוט | שינוי תחום שיפוט - המישור המוניציפלי ומישור התכנון והבניה | זכות הפיצויים לרשות מקומית ממנה נגרעו שטחים | סקירת פסיקה חדשה | מה קודם למה - שינוי תחום שיפוט, או שינוי מרחב תכנון | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | בג"צ 2689/00 מועצה אזורית גליל תחתון נ' שר הפנים | פרק חמישי: חוקי עזר עירוניים | מבוא | חוקי עזר עירוניים - תכליתם | ככלל מן הראוי להימנע מחקיקה רטרואקטיבית | חקיקה רטרואקטיבית - מתי הדבר אפשרי? | חוקי עזר רטרואקטיביים - הגישה בעבר | הגישה כיום - בדיקה דו-שלבית של חקיקת-משנה רטרואקטיבית | השלב הראשון: בדיקת הסמכות | השלב השני: בדיקת סבירות | סקירת פסיקה חדשה | פרק שישי: אחריות הרשות המקומית ומוסדות תכנון בנזיקין | מבוא | האבחנה בין פעילות שלטונית לפעילות פרטית | שיקולים מיוחדים נוספים לגבי רשויות מקומיות הנתבעות בנזיקין | עקרון השוואת המעמד | סייגים להטלת אחריות בנזיקין על רשויות ציבוריות | סקירת פסיקה חדשה | חבות ועדה מקומית לתכנון לבניה בנזיקין, בשל נזקים שגרמה בעיכוב היתר בניה | רשלנות ועדה מקומית או עיריה שאינה שמה לב לשדר פקסימיליה שנשלח אליה | אחריות עיריה בנזיקין בגין בורות בגן ציבורי | הגשת תביעת פיצויים כנגד מועצה מקומית והעומד בראשה בגין נזקים שנגרמו לבעלי מועדון ריקודים כתוצאה מהוצאת צו הפסקה מינהלי | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | ת.א. (ת"א) 1668/97 שוימר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב | ת.א. (ת"א) 41163/99 חדד נ' עיריית בני-בר ק | ת.א. (ת"א) 1288/96 אדוטלר נ' עיריית תל-אביב | ת.א. (עפולה) 2424/98 גבאי ואח' נ' ראש המועצה המקומית רמת ישי | פרק שביעי: נושאי משרה ברשות המקומית | מבוא | חקיקה חדשה בנושאי טוהר המידות של נושאי משרה | הרשעה בעבירת קלון - הפסקת כהונה | איסורים על עיסוק נוסף | איסורים על העסקת קרוב משפחה | גמלאות לראש הרשות | מועד הגשת כתב התפטרות של חבר מועצה | זכות הטיעון לחבר מועצה טרם משלוח הודעה על פסלותו מלכהן כחבר מועצה | תביעה בגין לשון הרע נגד רשות מקומית | סקירת חקיקה הדשה | החמרת התנאים לבחירת ראש מועצה וחבר מועצה אשר הורשע בפלילים | חוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), התשס"א-2000 | ראש רשות מקומית וסגניו לא יורשו לעסוק, בזמן כהונתם, בעיסוק נוסף בשכר | חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשותו סגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22), התשס"א - 2001 | סייגים להעסקת קרוב משפחה בעירייה | פקודת העיריות (תיקון מס' 76), התשס"א - 2001 | צירוף תקופת עבודה בתאגיד מרכז החינוך העצמאי לצורך קביעת הזכות לגמלה של ראש רשות מקומית וסגניו | חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון מס' 3), התשס"א - 2000 | סקירת פסיקה חדשה | התפטרות חבר מועצה: מועד כניסת תוקף ההתפטרות, האם יכול חבר מועצה לחזור בו מהתפטרותו | ביטול החלטת ראש העיר לפסול חברותו של חבר מועצה בשל הפרת חובת "השימוע" | לשון הרע שהוצאה על רשות מקומית והעומד בראשה | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | ע"א 4840/00 אברהם ביטון נ' ראש עיריית קרית-ביאליק | עת"מ (ב"ש) 217/01 חנניה בן שטרית נ' ראש עיריית אופקים | ת.א. (י - ם) 10498/97 המועצה המקומית גבעת זאב נ' כל העיר | פרק שמיני: חינוך | מבוא | סקירת חקיקה ופסיקה חדשה | חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א- 2001 | חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א - 2001 | חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א - 2001 | חוק לימוד חובה (תיקון מס' 23), התשס"א - 2007 | חובת הרשות המקומית לדאוג להסעת תלמידים למוסדות החינוך | זכות ההורים להחליט באשר לחינוך ילדיהם | בחירת מבנה המשמש כבית-ספר הוא במסגרת שיקול דעתה וסמכותה של העיריה | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו| ה.פ. (ת"א) 011/00 נירית יישוב קהילתי כפרי נ' המועצה האזורית דרום השרון | עת"מ (ת"א) 1294/01 בית הספר עתיד נ' משרד החינוך | בג"צ 5683/01 עמותת רעות נ' ראש עיריית ירושלים | פרק תשיעי: הזכות לקבל מידע מרשויות מקומיות | מבוא | על חשיבות המידע והזכות לקבלו | חיקוקים המאפשרים קבלת מידע בנושאים קונקרטיים | חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 | הגבלות על סוגי המידע שניתן לקבל מהרשויות | מידע שמסירתו אסורה | מידע שאין חובה לגלותו | מידע על התייעצויות פנימיות, וחוות-דעת פנימיות | ענייני חלוקת כספים של רשות מקומית צריכים להיות גלויים | אין חובה להיעתר לדרישת מידע בלתי-סבירה בהיקפה | עתירה לבתי משפט במקרי סירוב למסור מידע | סקירת פסיקה חדשה | זכות לקבל פרוטוקול ופרטים מישיבת ועדה להחזר הוצאות משפטיות | עיריה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע החורגת באופן ניכר מהמידה הסבירה או כאשר המידע המבוקש נוצר לפני שנים רבות | נספח פסקי דין והחלטות שטרם פורסמו | עת"מ (ת"א) 1078/01 כצמן נ' הממונה על חופש המידע בעיריית תל-אביב | עת"מ (ת"א) 1242/01 אורן רחל נ' עיריית הרצליה
Mobile version: Enabled