Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מיסוי פנסיוני

₪490.00 ₪250.00
מק"ט: 15630

מחבר: ברוך כחלון, עו"ד, רו"ח

Pension Taxes

דיני מיסים: ברוך כחלון עו
אודות הספר

הספר דן בהיבטי המיסוי הפנסיוני בישראל. בספר יש סקירה מקיפה של הנושאים הקשורים למיסוי פנסיוני. במקביל יש סקירה של ההנחיות וההוראות המקצועיות של רשות המיסים המביעות את עמדת רשות המיסים בתחומי המיסוי הפנסיוני השונים.

בפרקי הספר ימצא הקורא סקירה על: קופת גמל לתגמולים; קופת גמל לפיצויים; אובדן כושר עבודה; קרן השתלמות; ביטוח חיים; קצבה ודרכי מיסוייה על ידי שלטונות המס; שיעורי המס; מגבולות משיכה; מגבלות הפטור; ניכויים וזיכויים.

הספר מפרט את מסלולי המיסוי עבור כל הסדר פנסיוני ,קרי, שיעורי המס, מגבלות משיכה, מגבלות הפטור וכו'. כמו כן, בסוף כל נושא יש טבלה המתמצתת את עיקרי המיסוי אשר נדונו בפרק הרלוונטי. הספר מפנה לפסקי דין שניתנו בסוגיות השונות. הספר כולל תוכן עניינים מפורט המפנה לנושאים המרכזיים בספר ותוכן עניינים משני המאפשר התמצאות ברזולוציות גבוהות יותר.

אודות המחבר

עו"ד (רו"ח) ברוך כחלון סיים תואר ראשון (B.A) בחשבונאות, תואר ראשון (L.L.B) במשפטים ותואר שני במשפטים (L.L.M).
 
עו"ד (רו"ח) ברוך כחלון עבד כ-4.5 שנים ברשות המיסים כמפקח בכיר בפקיד שומה ת"א 4 ושימש כמנהל מחלקת המיסים במשרד איתן לירז ושות'

.
1 מבוא לקופות גמל | 1.2 אישור קופות גמל | 2 קופת גמל | 2.1 שיעור ההפקדה של המעביד בגין עובדו | 2.2 שיעור התשלש של העובד | 2.3 תשלומים לתוכניות ביטוח | 2.4 ה "משכורת" | 2.5 ניכוי ההוצאה | 2.6 זקיפת הכנסה לעובד בגין תשלומי המעביד | 2.7 עיתוי התשלום של המעביד לקופת הגמל | 2.8 עיתוי התשלום של העובד לקופת הגמל | 2.9 תשלום עמית עצמאי לקופת גמל לתגמולם | 2.10 משיכת הכספים ע"י העובד | 2.10.1 כספי התגמולם שמקורם בתשלומי המעביד | 2.10.2 כספי התגמולים שמקורם בתשלומי העובד (עד ה – 1.1.03) | 2.10.3 פטור על הריבית הפרשי הצמדה ורווחים אחרים (עד ה – 1.1.03) | 2.10.4 הפטור על הריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים לאחר תיקון 132 | 2.10.4.1 תיקון 171 לפקודה | 2.11 קטינים | 2.12 תנאים למשיכת כספי תגמולים של עמית שכיר | 2.13 עמית שכיר המחליף מקום עבודה | 2.14 העברת כספי התגמולים | 2.15 תשלומים ליורשים של עמית שכיר | 2.16 משיכת כספי תגמולים של עמית עצמאי | 2.17 משיכות של עמית קיבוץ | 2.18 תשלומים ליורשים של עמית עצמאי | 2.19 מגבלות על הפקדות ומשיכות לפי התוספת הראשונה | 2.20 מיסוי פנסיוני בחברה משפחתית | 2.21 העברות כספים בין קופות גמל | 2.22.1 תקנות הניוד | 2.21.1.1 איחוד ופיצול חשבונות | 2.21.1.2 הוראות מעבר לתקנות הניוד | 2.21.2 העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל | 2.21.3 העברות כספים ביו קופות גמל במסגרת מזוגים ופיצולים | 2.22 תשלומים שלא כדין | 2.23 תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים | 2.24 טבלה מסכמת | 3 פיצויי פרישה | 3.1 החבות לפיצויי פרישה | 3.2 שיעור הפיצויים | 3.3 פיצויים כהוצאה מותרת | 3.4 עיתוי התשלום לקופת הגמל | 3.5 עיתוי ההוצאה למעביד | 3.6 תשלומים לא סדירים | 3.7 תשלומי השלמה קבועים | 3.8 תשלומי-השלמה בלתי קבועים ופיגורים | 3.8.1 ביטול ההפקדות לקופת פיצויים | 3.8.2 פנסיית חובה | 3.9 מעביד המשלם במישרין פיצויים לעובדיו אף שצבר כספים בקרן פיצויים | 3.10 אימתי פרש העובד | 3.11 הסכום הפטור על פי סעיף 9(7א) לפקודה | 3.12 פריסה | 3.12.1 עמדת רשות המיסים לגבי סוגיות שונות העולות מהפריסה | 3.12.2 פס"ד שרל שבטון | 3.12.3 כפל פריסה | 3.13 מענק עקב מוות | 3.13.1 הדין לגבי נישום שנפטר ואשר אושרה לו פריסת הכנסה בעבר | 3.14 פריסה לשארים | 3.15 עיתוי קביעת הפטור | 3.16 הלנת פיצויים | 3.17 הוראות אנטי תכנוניות לעניין הפטור לפי סעיף 9(7א) | 3.18 עובד במשרה חלקית | 3.19 רצף זכויות פיצויים | 3.19.1 רצף זכויות פיצויים לאחר תיקון 3 לחוק קופות הגמל (1.1.8) | 3.20 רצף קצבה | 1 3.2 הגבלת הוצאת פיצויים לבעלי שליטה | 3.21.1 מענק עקב מוות | 3.22 החברה המשפחתית | 4 קצבאות | 4.1 תשלומי מעביד לקופת גמל לקצבה | 4.2 מגבלות על תשלומי המעביד | 4.3 תשלומי העובד לקופת גמל לקצבה | 4.4 אופן תשלומי המעביד, זמנם ועיתוי ההוצאה | 4.5 תשלומי עמית עצמאי לקופת גמל לקצבה | 4.6 נספח הוני | 4.7 משיכת כספי הקצבה שלא בדרך של קצבה ע"י עמית שכיר | 4.7.1 תיקון 120 לפקודה | 4.8 תשלום קצבאות לעובד שכיר | 4.9 תשלום כספים לעמית עצמאי | 4.9.1 משיכות לאחר ה – 1.1.08 (תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים) | 4.10 המס החל על קבלת הקצבאות | 4.10.1 הגדרות רלוונטיות | 4.10.2 הוראות סעיף 9א | 4.10.2.1 נישום שקיבל מענק פטור (נוסחת השילוב) | 4.10.2.2 היוון קצבה | 4.10.2.3 בעיות ה"תפר" של תיקון 136 לפקודה | 4.10.2.4 פורשי כוחות הביטחון שהיוונו קצבה בעבר | 4.10.2.5 הוראות תחילה לתיקון 136 | 4.10.3 ניכוי במקור מקצבה | 4.11 פטור ממס לפי סעיף 9ב | 4.12 טבלה מסכמת | 5 קרן השתלמות | 5.1 קרן השתלמות לשכירים | 5.1.1 שיעור ההפקדה של המעביד | 5.1.2 שיעור ההפקדה של העובד | 5.2 התרת הוצאה למעביד | 5.2.1 עיתוי ההכרה בהוצאה | 5.3 משיכת כספי העובד מקרן השתלמות | 5.3.1 הרווחים שבכספי הפקדה | 5.4 עובדי הוראה | 5.5 משיכת כספים לצורכי השתלמות | 5.6 "שבירת" קרן השתלמות | 5.7 קרן השתלמות לעצמאיים | 5.7.1 משיכות הכספים של עמית עצמאי | 5.7.2 כללי משיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות | 5.7.3 קרן השתלמות לחברי קיבוץ | 5.7.4 קרן השתלמות לבעלי שליטה | 5.7.5 הפקדות קרן השתלמות ע"י עמית עצמאי שהוא גם שכיר | 5.7.6 העברת כספים בין קרנות | 5.7.7 ניכוי במקור | 5.7.8 טבלת עזר לעניין השינויים בחוק | 6 אבדן כושר עבודה | 6.1 כללי | 6.1.1 רכישת תוכנית לאובדן כושר עבודה מכספי קצבה או תגמולים | 6.1.2 הוראות תחילה ומעבר | 6.2 ניכוי ההוצאות לרכישת ביטוח לאבדן כושר עבודה | 6.2.1 הדין לפני תיקון 138 | 6.2.1.1 עמית שכיר | 6.2.1.2 עמית עצמאי | 6.2.2 הדין לאחר תיקון 138 | 6.2.3 הדין לאחר תיקון 63 1 לפקודה | 6.3 מהות תשלומי הביטוח לאבדן כושר עבודה | 6.4 פריסת תשלומי הביטוח לאבדן כושר עבודה | 7 פוליסות ביטוח חיים | 7.1 מבוא | 7.2 הוראות הזיכוי לעניין ביטוח חיים | 7.3 מהות ההכנסה מפוליסת ביטוח חיים | 7.3.1 מרכיב ה-"ריסק" | 7.3.2 מרכיב החיסכון | 7.3.3 תכנון מס אלטרנטיבי בהקצאת אופציות לעובדים | 8 ניכויים וזיכויים | 8.1 סעיף 47 לפקודה | 8.1.1 ניכוי על פי סעיף 47 לפקודה עובר לתיקון 138 (1.1.05 ) | 8.1.2 זיכוי על פי סעיף 45א לפקודה עובר לתיקון 138 (1.1.05) | 8.1.3 ניכוי על פי סעיף 47 לפקודה לאחר תיקון 138 (1.1.05) ולפני תיקון 153 (1.1.07) | 8.1.4 זיכוי על פי סעיף 45א לפקודה לאחר תיקון 138 (1.1.05) ולפני תיקון 153 (1.1.07) | 8.1.5 ניכוי על פי סעיף 47 לאחר תיקון 152 (1.1.07) | 8.1.6 זיכויי על פי סעיף 45א לפקודה לאחר תיקון 152 (1.1.07) | 8.1.7 זיכוי על פי סעיף 45א לפקודה לאחר תיקון לאחר תיקון 163 (1.1.08) | נספח א' - גיל הפרישה | נספח ב' - חישוב זקיפה בגין הפקדות לתגמולים וקצבה | נספח ב1 - חישוב הזקיפה בגין קרן תגמולים + הוצאה בגין א.כ.א. | נספח ג' - הפטור במשיכת כספי תגמולים | נספח ד' - קרן השתלמות | נספח ה' - חישוב הניכוי בגין ביטוח מפני אבדן כושר עבודה לאחר תיקון 138 | נספח ה1 - חישוב הניכוי בגין ביטוח מפני אבדן כושר עבודה לאחר תיקון 163 | נספח ו' - חישוב ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה לפני תיקון 138 | נספח ו1 - חישוב ניכוי וזיכוי לפי סעיפים 47 ו- 45א לפקודה לפני תיקון 138 | נספח ו2- חישוב הזיכוי על פי סעיף 45 לשנת 2004 בלבד | נספח ו3 - חישוב הזיכוי והניכוי על סעיפים 45א ו- 47 לשנת 2005 (לאחר תיקון 138) | נספח ו4 - חישוב ניכוי וזיכוי לפי סעיפים 47 ו- 45א לפקודה לאחר תיקון 153 | נספח ו5 - חישוב ניכוי וזיכוי לפי סעיפים 47 ו- 45א לאחר תיקון 163
Mobile version: Enabled