Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חזקות רשלנות – העברת נטל ההוכחה בדיני נזיקין

₪690.00 ₪490.00
מק"ט: 18133

מחבר: ד"ר גיא שני

Presumptions of Negligence – Transfer the Burden of Proof in Tort

דיני נזיקין; משפט אזרחי / סדר דין: ד
אודות הספר

ספרו של ד"ר גיא שני הוא הראשון בישראל המציע בחינה מקיפה, השוואתית וביקורתית של חזקות הרשלנות, כלומר – של כללי העברת הנטל בדיני הרשלנות בנזיקין.

חזקות הרשלנות ממלאות תפקיד מרכזי בדיני הרשלנות. הן מועלות לעתים קרובות על-ידי התובעים, ובתי המשפט מרבים לעסוק בהן. על רקע התגברות בעיית העמימות בדיני הנזיקין, חזקות הרשלנות הולכות ומתפתחות, משנות מעת לעת את פניהן, וכובשות לעצמן תחומים חדשים.

הספר מציג תחילה תיאור כללי לגבי דרכי ההוכחה של תביעות נזיקין, ולאחר מכן בוחן לעומק את החזקות העיקריות בדיני הרשלנות בישראל:

  • כלל "הדבר מעיד על עצמו";
  • חזקות הדברים המסוכנים;
  • כלל העברת הנטל בגין גרימת נזק ראייתי.

הספר מצוטט בכל ערכאות בתי המשפט. מאז צאתו לאור אימץ בית המשפט העליון את דרך פרשנותו של המחבר.

מתוך ההקדמה לספר מאת המשנה לנשיאת בית המשפט העליון כבוד השופט בדימוס אליעזר ריבלין


המחבר, ד"ר גיא שני, מומחה בתחום דיני הנזיקין, משלב בספרו מחקר עיוני וניסיון מעשי. הספר מציע סקירה בהירה ומלאה "לפרשנות דרכי ההוכחה בנזיקין ומשלב יחד ניתוח עיוני מעמיק עם הדרכה מעשית. הספר מסתמן כאחד מן החיבורים החשובים של העת האחרונה בתחום דיני הראיות ובתחום דיני הנזיקין.

אודות המחבר

ד"ר גיא שני הוא רשם בית המשפט העליון, בעל תואר דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מלמד באוניברסיטה ומחבר של מאמרים בתחום דיני הנזיקין ובתחום הפרוצדורה האזרחית.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 7699/12 המרכז הרפואי א.ג.מ מדיקל סנטר באר שבע נ' מישל אלפסי
ע"א 4584/10 מדינת ישראל נ' רגב שובר
ע"א 10330/09 פלוני נ' ד"ר ישראל קוגן
ע"א 1303/09 מרגלית קדוש נ' בית החולים ביקור חולים
רע"א 3866/07 מדינת ישראל נ' עאטף נאיף אלמקוסי

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"א (י-ם) 752-11-11 מישל אלפסי נ' המרכז הרפואי א.ג.מ מדיקל סנטר באר שבע
תא"מ (י-ם) 12116-08-11 עבד אלסלאם חירבאוי נ' חסן קרעין
ת"א (ת"א) 31602-08 ד"ר שלמה כהן עו"ד נ' נטוויז'ן 013 ברק בע"מ
ת"א (חי') 21131-06 אשרף מוסא נ' אחים סעידה בע''מ
ת"א (י-ם) 8281-04 דורית שבתאי נ' בית החולים שערי צדק
.
תוכן עניינים | חלק ראשון : תשתית מושגית : מאזן ההסתברויות, נטל ההוכחה וחזקות | פרק ראשון: "משולש ההוכחה" | פרק שני : מאזן ההסתברויות | פרק שלישי: נטל ההוכחה | א. שני פנים לנטל | ב. נטל השכנוע ו"מתחם הספק השקול" | ג. נטל הבאת הראיות: האם יש לו נפקות במשפטנו ? | פרק רביעי: החזקות | א. הגדרה כללית | ב. חזקות חלוטות וחזקות הניתנות לסתירה | ג. הטעמים ליצירתה של חזקה | 1. התמודדות עם עמימות עובדתית | 2. הוכחה הסתברותית-סטטיסטית | 3. שילוב הטעמים, והטעם הנוסף שעניינו שיקולי מדיניות | ד. פועלה של החזקה : the Morgan-Thayer debate | ה. האומנם דרושות חזקות ? הביקורת של Allen | ו. חזקות במשפט הישראלי בראי המחלוקת במשפט המשווה | פרק חמישי : חזקות הרשלנות - הצגה ראשונה | חלק שני: כלל "הדבר מעיד על עצמו": הוכחה באמצעות ראיות כלליות | פרק ראשון : הכלל Res Ipsa Loquitur במשפט האנגלו-אמריקאי | פרק שני : מלטינית לעברית : כלל "הדבר מעיד על עצמו" במשפט הישראלי | א. סעיף 41 לפקודת הנזיקין | ב. סימני-דרך בהתפתחותו של הכלל | ג. הצעת חוק דיני ממונות | פרק שלישי : הגיונה של החזקה : הכלל Res Ipsa Loquitur והוכחה כללית-סטטיסטית | א. התהיות לגבל נפקותו של הכלל | ב. מה בין ראיות סטטיסטיות גרידא לבין ראיות פרטיקולריות ? | ג. הניתוח של הכלל Res Ipsa Loquitur ככלל של "הוכחה סטטיסטית" | ד. התרשלות סטטיסטית, ניסיון החיים וחוות--דעת מומחים | פרק רביעי : הערכת פועלו של הכלל Res Ipsa Loquitur ככלל של הוכחה סטטיסטית | תנאי-הסף : היעדר ראיות פרטיקולריות | ב. תנאי השליטה : "אינדיווידואציה של הסטטיסטיקה" או נגישות עדיפה לראיות | 1. הצורך ב"אינדיווידואציה" : חידוד הקושי בהטלת אחריות מכוח "התרשלות סטטיסטית" | 2. תנאי השליטה : ניכור האופי הסטטיסטי של הטלת האחריות? | ג. צמצום בעיית ההוכחה הסטטיסטית בגדרי הכלל Res Ipsa Loquitur | 1. הגרסה החזקה מול הגרסה החלשה | 2. התרשלות סטטיסטית מול התרשלות ודאית | 3. התרשלות סטטיסטית מול סיבתיות סטטיסטית | ד. פסקת מעבר | פרק חמישי: הכלל Res Ipsa Loquitur: מחזקה להכשר ראיות סטטיסטיות | א. השאלות שעל הפרק (וגם - סוגים של ראיות פרטיקולריות) | ב. בחינת הראיות בתיקי Res Ipsa | 1. המחלוקת בפסק הדין נוימן | 2. מודל ראיות התובע בלבד | 3. מודל הראיות הסטטיסטיות בלבד | 4. מודל הראיות כולן | 5. מודל הראיות כולן במסגרת המבנה הדו-שלבי של הכלל | ג. העברת נטל השכנוע לנתבע: הערכה ביקורתית | פרק שישי: הכלל Res Ipsa Loquitur: אפילוג או פרולוג ? | חלק שלישי : הזקות הדברים המסוכנים : בין אחריות חמורה לבין הכלל Res Ipsa Loquitur | פרק ראשון: מבוא: חזקות רשלנות במדרגת האחריות | פרק שני : התפתחות כלל האחריות החמורה במשפט האנגלו-אמריקאי | א. דברים נמלטים, אש ובעלי-חיים במשפט המקובל | 1. פסק הדין בעניין Rylands | 2. נזקי האש ונזקי בעלי-החיים | המשפט האמריקאי : מ - Rylands ועד הריסטייטמנט השלישי | פרק שלישי: מטרות הסדר האחריות החמורה במשפט האנגלו-אמריקאי | א. ניתוח הסדר האחריות החמורה לפי שיקולים של הוגנות ופיזור ("הגרסה החזקה") | 1. הוגנות | 2. פיזור | ב. ניתוח הסדר האחריות החמורה לפי שיקול תמריצי ("הגרסה החלשה") | 1. סממני האשם | 2. הפחתת סיכונים תוך התגברות על בעיות מידע במשטר הרשלנות | פרק רביעי: הגישה החלופית: חזקת רשלנות הניתנת לסתירה | א. גישת הפסיקה בארצות-הברית : צעד נוסף במורד מדרג האחריות | ב. חזקות הדברים המסוכנים בדין הישראלי | 1. הקדמה : התפרקות ממטען היסטורי | 2. היסודות של חזקות הדברים המסוכנים | (א) דבר מסוכן | (ב) קרבה או שליטה לגבי מקור הסיכון | (ג) היסודות הפסיקתיים : תנאי העזיבה או המסירה וחריג הנסיבות המסוכנות | 3. כלבי א-שמורת: הגברת האחריות בתחום המצומצם של נזקי כלבים | פרק חמישי : הערכה ביקורתית של חזקות הדברים המסוכנים : ציר ה - Res Ipsa | א. חזקות הדברים המסוכנים : כלל Res Ipsa רגיל ? | 1 . ניתוח החזקות באספקלריה של כלל Res Ipsa רגיל (ממוקד מעשה) | 2. האומנם כללRes Ipsa רגיל? | ב. חזקות הדברים המסוכנים : כללRes Ipsa ממוקד סטנדרט ? | 1. ניתוח החזקות באספקלריה של כלל Res Ipsa ממוקד סטנדרט | 2. האומנם כלל Res Ipsa ממוקד סטנדרט ? | פרק שיש" : דביי סיכום : הילכו Byrne ו - Rylands יחדיו? | חלק רביעי : חזקת הנזק הראייתי: תשובה לעמימות מעשה-ידי-הנתבע | פרק ראשון : מבוא | פרק שני : נזק ראייתי נפרד : התפתחותו של כלל העברת הנטל בגין תיעוד לקוי | א. ההבחנה בין נזק ראייתי נפרד לבין נזק ראייתי מובנה | ב. כור מחצבתו של הנזק הראייתי הנפרד: תחום הרשלנות הרפואית | ג. החלת החזקה מחוץ לתחום הרשלנות הרפואית | ד. התנאים להעברת הנטל בגין גרימת נזק ראייתי נפרד | 1. עמימות עובדתית | 2. נגישות לראיות או שליטה בהן | 3. אשם | ה. התוצאה של החלת החזקה | ו. סבירותה של רשומה : על האתגר בקביעת קיומה של רשלנות בתיעוד הרפואי | פרק שלישי: נזק ראייתי מובנה : העברת נטל וסיבתיות עמומה | א. המעבר מנזק ראייתי נפרד לנזק ראייתי מובנה | ב. פוטנציאל ההתפרסות של חזקת הנזק הראייתי המובנה | ג. חזקת הנזק הראייתי המובנה : הרחבה מתבקשת ? | פרק רביעי: מתחם הפעולה של חזקת הנזק הראייתי | א. גבולותיה של החזקה : כללי | ב. "תיקו ראייתי" בגדרי חזקת הנזק הראייתי | ג. יתרונו האפשרי של הניזוק הראייתי על-פני הניזוק המיודע | פרק חמישי הרתעה וצדק בגדרי חזקת הנזק הראייתי | א. מטרותיה של חזקת הנזק הראייתי | ב. הקשר הרופף (לעתים) בין גרימת נזק ראייתי לבין אחריות לנזק ישיר | ג. השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על קבוצת הנתבעים | 1. "הנתבע החמקמק" | 2. הנתבע-החף | 3. השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על הטיפול הרפואי | ד. השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על קבוצת התובעים | 1. ריבוי תביעות | 2. ניתוב המשפט למסלול הנזק הראייתי | 3. היפוך תפקידים? טענת נזק ראייתי כנגד תובעים | ה. התמקדות בהתנהלות "הראייתית" של הנתבע - החלשת המסר השיפוטי ? | פרק שישי: הטמעת "נורות האזהרה" בחזקת הנזק הראייתי | פרק שביעי: מודל הנזק הראייתי האינדיקטיבי | א. נדק ראייתי נפרד | 1. נזק ראייתי נפרד כראיה עצמאית | 2. נזק ראייתי נפרד-נייטרלי כבסיס לפסיקת פיצויי חלקי | ב. נזק ראייתי מובנה
חקיקה ראשית | [חוק] אחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 | [חוק] איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 | [חוק] זכויות החולה, התשנ"ו-1996 | [פקודת ה]נזיקין [נוסח חדש] | [פקודת ה]נזיקין האזרחיים | [חוק ה]נכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959 | [חוק] סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | [חוק] פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 | [פקודת ה]ראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971
חקיקת משנה | [תקנות ה]ארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ"ו-1986 | [תקנות] בריאות העם (שמירת רשומות), התשל"ז-1976 | [תקנות] סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984
הצעות חוק | [הצעת חוק] דיני ממונות, התשע"א-2011 ("הקודקס האזרחי")
חקיקה אנגלית Fires Prevention (Metropolis) Act 1774
חקיקה אמריקאית Federal Rules of Evidence | Model Code of Evidence | Original Uniform Rules of Evidence | Restatement (First) of Torts (1938) | Restatement (Second), Torts (1976) | Restatement (Third) of the Law of Torts: Liability for Physical Harm (Proposed Final Draft No. 1, April 6, 2005)
פסקי דין של בית המשפט העליון | ע"א 1892/95 אבו סעדה נ' משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר | ע"פ 9724/02 אבו-חמאד נ' מדינת ישראל | ע"פ 385/89 אבנת נ' מדינת ישראל | ע"א 4022/08 אגבבה נ' ד.י.ש. חברה בע"מ | ע"א 6948/02 אדנה נ' מדינת ישראל | ע"א 595/88 אדרי נ' חסקל | ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר | ע"פ 3974/92 אזולאי נ' מדינת ישראל | ע"א 235/59 אלהנקרי נ' ד"ר פולק | ע"א 496/72 ארוג'י נ' י' פינק ובניו בע"מ | ע"א 641/66 אריה נ' קליבנסקי | רע"א 3312/04 אשורנס גנרל דה פרנס נ' הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ | דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל – חיפה נ' מלול | ע"א 130/80 ביטון נ' "חלמיש" חברה עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב-יפו | ע"א 8549/00 בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים (בפירוק זמני) נ' דבאש | ע"א 6696/00 בית החולים המרכזי עפולה נ' פינטו | ע"א 6330/96 בנגר נ' בית החולים הכללי ע"ש ד"ר הלל יפה חדרה | ע"א 10776/06 בראון נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | דנ"א 5712/01 ברזני נ' בזק, חברה ישראלית לתקשורת בע"מ | ע"א 1842/90 בר-לב נ' רפפורט | ע"א 2245/91 [ד"ר] ברנשטיין נ' עטיה | ע"פ 309/74 גוטוירט נ' מדינת ישראל | ע"א 8279/02 גולן נ' עזבון אלברט | ע"א 813/06 ג'ונס נ' בית הספר האזורי עמק החולה | ע"א 733/77 גיאור נ' זנדר | ע"א 2509/98 גיל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | ע"א 375/62 גיספן נ' אליצור | ע"א 645/77 גנור נ' מדינת ישראל | ע"א 361/00 ד'אהר נ' סרן יואב | ע"א 101/81 דג נ' מדינת ישראל | רע"א 3447/07 [ד"ר] דוד נ' אוחנה | ע"א 6160/99 דרוקמן נ' בית החולים לניאדו | ע"א 6160/99 דרוקמן נ' בית החולים לניאדו | ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו | ע"א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא | ע"פ 26/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' אייזנצוייג | ע"א 1254/99 המאירי נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח | ע"א 7705/98 המרכז הרפואי סורוקה נ' כהן | ע"א 7469/03 המרכז הרפואי שערי צדק נ' כהן | ע"א 8382/04 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' מזרחי | ע"א 382/59 הפטקה נגד בוסט | ע"א 2976/00 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' לידאווי | ע"א 387/61 הפנר נ' ברכה | ע"א 4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו | ע"א 21/64 וורביצ'יק נ' שינגרטן | ע"א 3510/99 ולעס נ' אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל | ע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש | ע"א 7877/02 זיאד נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ | ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ | ע"א 498/81 זמיר קבלנות כללית בע"מ נ' שא"ז חברה לשרותים בע"מ | ע"פ 28/49 זרקא נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 9313/03 חביבאללה נ' בית חולים נצרת E.M.M.S | ע"א 4152/03 חסונה נ' בית החולים ביקור חולים | דנ"א 1558/04 טווינה נ' מדינת ישראל | ע"א 635/76 טייבר נ' טייב | ע"א 131/55 י. פרידמן ובניו בע"מ נ' לוי | ע"א 761/06 יהוד נ' בית החולים קפלן | ע"א 4473/93 יער זאב בע"מ נ' הסנה – חברה ישראלית לביטוח בע"מ | ע"א 4493/05 ירושלמי נ' פולריס יבוא כלים בע"מ | ע"א 241/89 ישראליפט (שרותים) תשל"ג בע"מ נ' הינדלי | ע"א 916/05 כדר נ' פרופסור הרישנו | ע"א 5128/90 כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | ע"א 6643/95 כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית לעובדים בארץ ישראל | ע"א 801/89 כהן נ' שבאם | ע"א 564/66 כורי נ' קסש | רע"א 8752/06 לגונה לינן בע"מ נ' מוסך כחול לבן בע"מ | ע"א 285/73 לגיל טרמפולין וציוד ספורט ישראל בע"מ נ' נחמיאס | ע"א 10302/05 לוי נ' ד"ר ברו | ע"א 754/05 לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק | ע"א 11485/05 מ' ג' ש' (קטין) נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | ע"א 9328/02 מאיר נ' ד"ר לאור | ע"א 10064/02 "מגדל" חברה לביטוח בע"מ נ' אבו-חנא | רע"א 9113/05 מדינת ישראל נ' אבו ג'ומעה | רע"פ 1007/05 מדינת ישראל נ' בוחבוט | ע"פ 638/85 מדינת ישראל נ' בוטרוס | ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' ד"ר בורוביץ | דנ"א 1912/05 מדינת ישראל נ' ד'אהר | ע"א 1483/99 מדינת ישראל נ' טווינה | ע"פ 6359/99 מדינת ישראל נ' קורמן | ע"פ 405/80 מדינת ישראל נ' שדמי | ע"א 828/07 מהדי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | ד"נ 15/88 מלך נ' קורנהויזר | בג"ץ 207/89 מלכה נ' שר המשפטים | ע"א 373/89 מסרי (שאהין) נ' ח'לף | ע"א 4804/03 מרגליות נ' הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם, ירושלים | ע"א 615/89 מרדכי נ' עירית גבעתיים | דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 7692/09 מרעי נ' בית חולים "משפחה קדושה" | ע"א 2061/90 מרצלי נ' מדינת ישראל | ע"א 755/76 "משמר" חברה לשמירה, ביטחון ושירותים בע"מ נ' עישא | ע"א 5373/02 נבון נ' קופת חולים כללית | ע"א 285/86 נגר נ' דר' וילנסקי | ד"נ 4/69 נוימן נ' כהן | ע"א 377/85 נעים נ' משרד החינוך והתרבות | ע"א 3124/90 סבג נ' אמסלם | ע"פ 522/84 סביחאת נ' מדינת ישראל | ע"א 4960/04 סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | ע"פ 437/82 סלומון נ' מדינת ישראל | ע"א 6279/04 עזבון אבו צבחה נ' מדינת ישראל | ע"א 1071/96 עזבון אלעבד נ' מדינת ישראל | ע"א 8842/08 עזבון לב ארי נ' ד"ר סרנת | ע"א 9656/03 עזבון מרציאנו נ' ד"ר זינגר | ע"א 5461/91 עזבון פלוני נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | ע"א 1457/07 עיריית הרצליה נ' כץ | ע"א 243/83 עיריית ירושלים נ' גורדון | ע"א 5425/97 עירית קרית מוצקין נ' דביר | ע"א 600/86 עמיר נ' קונפינו | ע"א 789/89 עמר נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | ע"א 612/78 פאר נ' ד"ר קופר | רע"א 7953/99 פילבר נ' המרכז הרפואי שערי צדק | ע"א 411/70 פינס נ' בן עמירה | ע"א 10990/05 פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 74/62 פישמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 135/51 פלדמן נ' שרייבר | ע"פ 348/67 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 2809/03 פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה | ע"א 9063/03 פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה | ע"א 291/06 פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | ע"א 69/75 פלונית נ' אלמוני | ע"א 10094/07 פלונית נ' בית החולים האנגלי אי.מ.מ.ס | ע"א 434/94 פלונית נ' מור – המכון למידע רפואי בע"מ | ע"פ 231/76 פרידמן נ' מדינת ישראל | ע"א 11587/05 פרידמן נ' עיריית חיפה | ע"א 224/51 פריצקר נ' פרידמן | ע"א 83/82 צים חברת השיט הישראלית בע"מ נ' המגן חברה לביטוח בע"מ | ע"א 326/88 צימרמן נ' גבריאלוב | ע"א 323/89 קוהרי נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | ע"א 3263/96 קופת חולים הכללית נ' שבודי | דנ"א 6714/02 קופת חולים הכללית נ' שי שמעון | ע"א 1146/99 קופת חולים כללית נ' סולן | ע"א 5049/91 קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נ' רחמן | ע"א 231/84 קופת חולים של ההסתדרות נ' פאתח | ע"א 448/83 קורנהויזר נ' מלך | ע"א 2989/95 קורנץ נ' מרכז רפואי ספיר | ע"א 1639/01 קיבוץ מעיין צבי נ' קרישוב | ע"א 2506/95 קליין (קטין) נ' ד"ר קנר | ע"א 50/62 קליין נגד רוזנברג | ע"א 58/82 קנטור נ' ד"ר מוסייב | ע"א 6768/01 רגב נ' מדינת ישראל | ע"א 10409/06 רובין נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית | רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון | ע"א 206/89 רז נ' בית חולים אלישע בע"מ | ע"א 3108/91 רייבי נ' ד"ר וייגל | ע"א 751/68 רעד נ' מדינת ישראל | ע"א 169/77 שוורץ נ' ליברמן | רע"א 8317/99 שוקרון נ' מדינת ישראל | ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא | ע"א 8151/98 שטרנברג נ' ד"ר צ'צ'יק | ע"א 73/86 שטרנברג נ' עיריית בני ברק | ע"א 1/01 שי שמעון נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | ע"א 11035/07 שירותי בריאות כללית נ' אביטן | ע"א 240/77 שלמה כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ
פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | ת"א (מחוזי חי') 316/98 אפללו נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | ע"א (מחוזי י-ם) 2432/08 גלרטר נ' גוגנהיים | ת"א (מחוזי חי') 758/96 ירדן נ' קופת חולים של ההסתדרות | רע"א (מחוזי ב"ש) 650/04 כהן נ' עמר | ת"א (מחוזי חי') 10176/97 עבדאללה נ' פקר פלדה בע"מ | ת"א (מחוזי י-ם) 188/94 עזבון אלעמלי נ' מדינת ישראל | ת"א (מחוזי ת"א) 2473/02 עזבון לב ארי נ' ד"ר סרנת | ת"א (מחוזי י-ם) 1062/99 עיזבון שניר נ' בית חולים מאיר כפר סבא | ת"א (מחוזי י-ם) 740/94 עלקם נ' משטרת ישראל | ת"א (מחוזי חי') 887/01 פלוני (קטין) נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | ת"א (מחוזי י-ם) 6436/04 קקון נ' ד"ר ספקטור
פסקי דין של בתי משפט השלום | ת"א (שלום חד') 1861/95 אלמגור נ' י' איצקוביץ (1987) בע"מ | ת"א (שלום עכו) 4592/94 חסארמה אמנה נ' בנק ערבי ישראלי בע"מ | ת"פ (שלום י-ם) 7284/08 מדינת ישראל נ' ספקטור
פסיקה אוסטרלית Benning v. Wong, (1969) 122 C.L.R. 249 | Burnie Port Authority v. General Jones Pty Ltd., (1994) 120 A.L.R. 42 | Fischer v. Stuart, (1979) 25 A.L.R. 336 | Fullarton v. North Melbourne Tramway & Lighting Co. Ltd., (1916) 21 C.L.R. 181 | Hazelwood v. Webber, (1934) 52 C.L.R. 268 | McKail v. Hamilton, [1948] A.L.R. 214 | Whinfield v. Lands Board, (1914) 18 C.L.R. 606
פסיקה אמריקאית Abel v. Eli Lilly & Co., 343 N.W.2d 164 (1984) | Alpine Forwarding Co. v. Pennsylvania Railroad Co., 60 F.2d 734 (1932) | American Elevator Co. v. Briscoe, 572 P.2d 534 (1977) | Anderson v. Chicago Brass Co., 106 N.W. 1077 (1906) | Anderson v. W. R. Grace Co., 628 F. Supp. 1219 (1986) | Aramburu v. Boeing Co., 112 F.3d 1398 (1997) | Armstrong v. Johnson Motor Lines, Inc., 280 A.2d 24 (1971) | Asheville Const. Co. v. S. Ry. Co., 19 F.2d 32 (1927) | Ashland v. Ling-Temco-Vought, Inc., 711 F.2d 1431 (1983) | Austin v. Kaufman, 417 S.E.2d 660 (1992) | Bagley v. Controlled Environment Corp., 503 A.2d 823 (1986) | Ball v. Nye, 99 Mass. 582 (1868) | Ballow v. Monroe, 699 P.2d 719 (1985) | Bedell v. Goulter, 261 P.2d 842 (1953) | Bish v. Employers Liability Assurance Corp., 236 F.2d 62 (1956) | Bondu v. Cedars of Lebanon Hospital Care Center, Inc., 473 So. 2d 1307 (1985) | Bondu v. Gurvich, 473 So. 2d 1307 (1984) | Both v. Harband, 331 P.2d 140 (1958) | Boyd v. White, 276 P.2d 92 (1954) | Boyer v. Iowa High School Athletic Association, 152 N.W.2d 293 (1967) | Boynton v. Fox Denver Theaters, 214 P.2d 793 (1950) | Bradford Glycerine Co. v. St. Marys Woolen Mfg. Co., 54 N.E. 528 (1899) | Brannon v. Wood, 444 P.2d 558 (1968) | Brantley v. Stewart Building & Hardware Supplies, Inc., 626 S.W.2d 943 (1982) | Brewster v. United States, 542 N.W.2d 524 (1996) | Bridgeman-Russell v. City of Duluth, 197 N.W. 971 (1924) | Briones v. Mobil Oil Corp., 501 N.E.2d 821 (1986) | Brown v. Collins, 53 N.H. 442 (1873) | Brown v. Union Pacific Railroad Co., 106 P. 1001 (1910) | Buda v. Fulton, 157 N.W.2d 336 (1968) | Burrows v. Jacobsen, 311 N.W.2d 880 (1981) | Byrne v. Boadle, (1863) 2 H & C 722 | Cahill v. Eastman, 18 Minn. 324 (1872) | Calabretta v. National Airlines, Inc., 528 F. Supp. 32 (1981) | Calvin v. Jewish Hospital of St. Louis, 746 S.W.2d 602 (1988) | Capps v. Capps, 175 P.2d 470, 473 (1946) | Cedars-Sinai Med. Ctr. v. Superior Court, 954 P.2d 511 (1998) | Chavez v. Southern Pac. Transp. Co., 413 F. Supp. 1203 (1976) | Chesapeake & Potomac Tel. Co. v. Hicks, 337 A.2d 744 (1975) | Chicago & North Western Railway Co. v. C.C. Whitnack Produce Co., 258 U.S. 369 (1922) | Clark v. Gibbons, 426 P.2d 525 (1967) | Clark v. Norris, 734 P.2d 182 (1987) | Clark-Aiken Co. v. Cromwell-Wright Co., Inc., 323 N.E.2d 876 (1975) | Colditz v. Eastern Airlines, Inc., 329 F. Supp. 691 (1971) | Compton v. Daniels, 575 P.2d 1303 (1978) | Connors v. University Assoc. in Obstetrics & Gynecology, Inc., 4 F.3d 123 (1993) | Cook v. United States, 545 F. Supp. 306 (1982) | Cox v. Northwest Airlines, Inc., 379 F.2d 893 (1967) | Dacus v. Miller, 479 P.2d 229 (1971) | Daniels v. Twin Oaks Nursing Home, 692 F.2d 1321 (1983) | David v. DeLeon, 547 N.W.2d 726 (1996) | Day v. Boston & Marine R.R., 52 A. 771 (1902) | District of Columbia v. Cooper, 445 A.2d 652 (1982) | Dodge, Inc. v. Drott Tractor Co., 198 N.W.2d 621 (1972) | Doe v. Johnson, 817 F. Supp. 1382 (1993) | Douglas v. Great Atlantic & Pacific Tea Co., 405 So. 2d 107 (1981) | Dover Elevator Co. v. Swann, 638 A.2d 762 (1994) | Dryden v. Continental Baking Co., 77 P.2d 833 (1938) | E. P. Capps v. American Airlines, Inc., 303 P.2d 717 (1956) | Elam v. Alcolac, Inc., 765 S.W.2d 42 (1988) | Ellis v. International Playtex, Inc., 745 F.2d 292 (1984) | Enos Coal Mining Co. v. Schuchart, 188 N.E.2d 406 (1963) | Erbich Prods. Co. v. Wills, 509 N.E.2d 850 (1987) | Escola v. Coca Cola Bottling Co., 150 P.2d 436 (1944) | Estate of Thompson v. Jump River Elec. Coop., 593 N.W.2d 901 (1999) | Exner v. Sherman Power Construction Co., 54 F.2d 510 (1931) | Faulkner v. Pezeshki, 337 N.E.2d 158 (1975) | Fortier v. Flambeau Plastics Co., 476 N.W.2d 593 (1991) | Fosgate v. Corona, 330 A.2d 355 (1974) | Foster v. City of Keyser, 501 S.E.2d 165 (1997) | Fowler v. Seaton, 394 P.2d 697 (1964) | Frank Fehr Brewing Co. v. Corleyn, 96 S.W.2d 860 (1936) | Frazier v. Loftin, 137 S.W.2d 750 (1940) | Fulton v. Pfizer Hosp. Prods. Group, 872 S.W.2d 908 (1993) | Gafford v. Trans-Texas Airways, 299 F.2d 60 (1962) | Gardiner v. National Bulk Carriers, Inc., 310 F.2d 284 (1962) | Garlock v. Multiple Parking Services, Inc., 427 N.Y.S. 2d 670 (1980) | Gayheart v. Dayton Power & Light Co., 648 N.E.2d 72 (1994) | George Foltis, Inc. v. New York, 38 N.E.2d 455 (1941) | Gilbert v. Korvette's, Inc., 327 A.2d 94 (1974) Gordon v. Aztec Brewing Co., 203 P.2d 522 (1949) | Gray v. Baltimore and Ohio Railroad Company, 24 F.2d 671 (1928) | Green v. General Petroleum Corp., 270 P. 952 (1928) | Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 59 Cal. 2d 57 (1963) | Greer v. United States, 245 U.S. 559 (1918) | Grogan v. Garner, 498 U.S. 279 (1991) | Grube v. Daun, 570 N.W.2d 851 (1997) | Guenther v. Armstrong Rubber Co., 406 F.2d 1315 (1969) | Guyer v. Snyder, 104 A. 116 (1918) | Haddock v. Arnspiger, 793 S.W.2d 948 (1990) | Haft v. Lone Palm Hotel, 478 P.2d 465 (1970) | Hahn v. Eastern Illinois Office Equipment Co., 355 N.E.2d 336 (1976) | Hakensen v. Ennis, 584 P.2d 1138 (1978) | Hamil v. Bashline, 392 A.2d 1280 (1978) | Harlan v. Six Flags over Georgia, Inc., 699 F.2d 521 (1983) | Herman v. United Air Lines, Inc., 157 F. Supp. 65 (1957) | Higginbotham v. Mobil Oil Corp., 545 F.2d 422 (1977) | Hobart-Farrell Plumbing & Heating Co. v. Klayman, 19 N.E.2d 805 (1939) | Holding Co. v. Washington Water Power Co., 687 P.2d 212 (1984) | Hollywood Shop, Inc. v. Pennsylvania Gas & Water Co., 411 A.2d 509 (1979) | Holmes v. Amerex Rent-A-Car, 180 F.3d 294 (1999) | Holmes v. Harden, 100 S.E.2d 101 (1957) | Hopkins v. Chesapeake Utilities Corp., 290 A.2d 4, 7 (1972) | Humphrey v. Twin State Gas & Electric Co., 139 A. 440 (1927) | In re “Agent Orange” Prod. Liab. Litig., 597 F. Supp. 740 (1984) | In re Findlay, 170 N.E. 471 (1930) | Indiana Harbor Belt Railroad Co. v. American Cyanamid Co., 662 F. Supp. 635 (1987) | Indiana Harbor Belt Railroad v. American Cyanamid Co., 916 F.2d 1174 (1990) | Jirik v. General Mills, Inc., 251 N.E.2d 353 (1969) | Johnston v. United States, 597 F. Supp. 374 (1984) | Jolly v. General Motors Corp., 285 S.E.2d 301 (1982) | Jones v. Brim, 165 U.S. 180 (1897) | Kaminsky v. Hertz Corp., 94 Mich. App. 356 (1979) | Kaufman v. Fisher, 371 P.2d 948 (1962) | Kelly v. American Airlines, Inc., 372 F. Supp. 1214 (1974) | Kent v. Gulf States Utilities Co., 418 So. 2d 493 (1982) | Klein v. Pyrodyne Corp., 810 P.2d 917 (1991) | Koos v. Roth, 652 P.2d 1255 (1982) | Koppinger v. Cullen-Schiltz & Associates, 513 F.2d 901 (1975) | Koster & Wythe v. Massey, 293 F.2d 922 (1961) | Kramm v. Stockton Electric Railroad Co., 101 P. 914 (1909) | Kronisch v. United States, 150 F.3d 112 (1998) | Kunzie v. Leeds, Inc., 34 N.E.2d 448 (1941) | Lampe v. Franklin Am. Trust, 96 S.W.2d 710 (1936) | Langan v. Valicopters, 567 P.2d 218 (1977) | Laterra v. Treaster, 844 P.2d 724 (1992) | Lecander v. Billmeyer, 492 N.W.2d 167 (1992) | Leihowitz v. Ortho Pharmaceutical Corp., 307 A.2d 449 (1973) | LePelley v. Grefenson, 614 P.2d 962 (1980) | Levine v. Pascal, 236 N.E.2d 425 (1968) | Lipsitz v. Schechter, 142 N.W.2d 1 (1966) | Livanovitch v. Livanovitch, 131 A. 799 (1926) | Loe v. Lenhardt, 362 P.2d 312 (1961) | Losee v. Buchanan, 51 N.Y. 476 (1873) | Luthringer v. Moore, 190 P.2d 1 (1948) | Lynden Transport, Inc. v. Haragan, 623 P.2d 789 (1981) | Mackowik v. Kansas City, St. Josephs & Council Bluffs Railroad Co., 94 S.W. 256 (1906) | Mahowald v. Minnesota Gas Co., 344 N.W.2d 856 (1984) | Marshall v. Welwood, 38 N.J.L. 339 (1876) | Martin v. Powell, 101 So. 2d 610 (1958) | McDonnell v. Montgomery Ward & Co., 154 A.2d 469 (1959) | McGlynn v. Newark Parking Authority, 432 A.2d 99 (1981) | McKeever v. Phoenix Jewish Community Center, 374 P.2d 875 (1962) | McMillen v. Carlinville Area Hospital, 450 N.E.2d 5 (1983) | Meadows v. Patterson, 109 S.W.2d 417 (1937) | Merker v. Wood, 210 S.W.2d 946 (1948) | Metro Stevedore Co. v. Rambo, 521 U.S. 121 (1997) | Michael H. v. Gerald D., 491 U.S. 110 (1989) | Miller v. Fogleman Truck Lines, Inc., 398 So. 2d 634 (1981) | Miller v. Gerber Products Co., 62 S.E.2d 174 (1950) | Miller v. Sabinske, 322 S.W.2d 941 (1959) | Mobil Chemical Co. v. Bell, 517 S.W.2d 245 (1974) | Montgomery Elevator Co. v. Gordon, 619 P.2d 66 (1980) | Morrison v. Le Tourneau Co., 138 F.2d 339 (1943) | Murillo v. Hernandez, 281 P.2d 786 (1955) | National Steel Service Center, Inc. v. Gibbons, 319 N.W.2d 269 (1982) | Nation-Wide Check Corp. v. Forest Hills Distrib., 692 F.2d 214 (1982) | Neace v. Laimans, 951 F.2d 139 (1991) | Nelson v. Lewis, 344 N.E.2d 268 (1976) | New Meadows Holding Co. v. Washington Water Power Co., 687 P.2d 212 (1984) | Newing v. Cheatham, 540 P.2d 33 (1975) | Nieman v. Jacobs, 347 P.2d 702 (1959) | Northwestern Equipment Inc. v. Cudmore, 312 N.W.2d 347 (1981) | Norton v. Futrell, 308 P.2d 887 (1957) | O'Day v. Shouvlin, 136 N.E. 289 (1922) | O'Gara v. United States, 560 F. Supp. 786 (1983) | Oliver v. Stimson Lumber Co., 993 P.2d 11 (1999) | Olson v. Weitz, 221 P.2d 537 (1950) | Omaha National Bank v. Omaha Public Power District, 180 N.W.2d 229 (1980) | Orient Insurance Co. v. Cox, 238 S.W.2d 757 (1951) | Orient Overseas Line v. Globemaster Baltimore, Inc., 365 A.2d 325 (1976) | Oxendine v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 506 A.2d 1100 (1986) | Page v. Sloan, 183 S.E.2d 813 (1971) | Pahanish v. Western Trails, Inc., 517 A.2d 1122 (1986) | Pastorello v. City of New York, 2003 WL 1740606 (S.D.N.Y. 2003) | Pattle v. Wildish Construction Co., 529 P.2d 924 (1974) | Payless Discount Centers, Inc. v. 25–29 North Broadway Corp., 443 N.Y.S. 2d 21 (1981) | Payton v. Abbott Labs, 437 N.E.2d 171 (1982) | People v. Risley, 108 N.E. 200 (1915) | People v. Walker, 500 N.Y.S. 2d 704 (1986) | Perkins v. Park View Hosp., 456 S.W.2d 276 (1970) | Pickett v. First American Savings & Loan Association, 412 N.E.2d 1113 (1980) | Piraccini v. Director General of Railroads, 112 A. 311 (1920) | Potomac Edison Co. v. Johnson, 152 A. 633 (1930) | Powers v. Russell, 30 Mass. 69 (1832) | Reliance Life Insurance Co. v. Burgess, 112 F.2d 234 (1940) | Residential Funding Corp. v. DeGeorge Fin. Corp., 306 F.3d 99 (2002) | Richenbacher v. California Packing Corp., 145 N.E. 281 (1924) | Riedisser v. Nelson, 534 P.2d 1052 (1975) | Roark v. St. Paul Fire & Marine Insurance Co., 415 So. 2d 295 (1982) | Robinson v. Meadows, 561 N.E.2d 111 (1990) | Rochester Gas & Elec. Corp. v. Dunlop, 266 N.Y.S. 469 (1933) | Rose v. Melody Lane of Wilshire, 247 P.2d 335 (1952) | Sanderson v. Chapman, 487 F.2d 264 (1973) | Sargent v. Massachusetts Accident Co., 29 N.E.2d 825 (1940) | Schweitzer v. Gilmore, 251 F.2d 171 (1958) | Scott v. James, 731 A.2d 399 (1999) | Seavers v. Methodist Med. Ctr., 9 S.W.3d 86 (1999) | Seneris v. Haas, 291 P.2d 915 (1955) | Shaw v. Pacific Greyhound Lines, 323 P.2d 391 (1958) | Sherman v. Mountaire Poultry Co., Inc., 419 S.W.2d 619 (1967) | Siegler v. Kuhlman, 502 P.2d 1181 (1972) | Silkwood v. Kerr-McGee Corp., 667 F.2d 908 (1981) | Sindell v. Abbot Laboratories, 607 P.2d 924 (1980) | Siverson v. Weber, 372 P.2d 97 (1962) | Skaggs Drug Centers, Inc. v. City of Idaho Falls, 407 P.2d 695 (1965) | Smith v. Lockheed Propulsion Co., 56 Cal. Rptr. 128 (1967) | Smith v. Rapid Transit, Inc., 58 N.E.2d 754 (1945) | Smith v. Superior Court, 198 Cal. Rptr. 829 (1984) | Snethen v. Gomez, 432 P.2d 914 (1968) | Southern Bell Tel. & Tel. Co., v. La Roche, 325 S.E.2d 908 (1985) | Southwest Texas Methodist Hospital v. Mills, 535 S.W.2d 27 (1976) | Spano v. Perini Corp., 250 N.E.2d 31 (1969) | St. Paul Fire & Life Mar. Ins. Co. v. Watkins, 495 P.2d 265 (1972) | State Dep't of Envtl. Prot. v. Ventron, 468 A.2d 150 (1983) | State Farm Fire & Causualty Co. v. Municipality of Anchorage, 788 P.2d 726 (1990) | Sterling v. Velsicol Chem. Corp., 855 F.2d 1188 (1988) | Stewart v. Crystal Coca-Cola Bottling Co., 68 P.2d 952 (1937) | Stillman v. Norfolk & Western Railway Co, 811 F.2d 834 (1987) | Stone’s Farm Supply, Inc. v. Deacon, 805 P.2d 1109 (1991) | Strick v. Stutsman, 633 S.W.2d 148 (1982) | Summers v. Tice, 199 P.2d 1 (1948) | Sweeney v. Erving, 228 U.S. 233 (1913) | Tayer v. York Ice Machinery Corp., 119 S.W.2d 240 (1938) | Taylor v. Beardstown, 491 N.E.2d 803 (1969) | TePoel v. Larson, 53 N.W.2d 468 (1952) | Toledo, St. L. & W. R. Co. v. Howe, 191 F. 776 (1911) | Tucker v. Lombardo, 303 P.2d 1041 (1956) | Turner v. Hudson Transit Lines, Inc., 142 F.R.D. 68 (1991) | Turner v. Wallace, 217 N.E.2d 11 (1966) | United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (1947) | United States v. Pitts, 918 F.2d 197 (1990) | Vance v. Terrazas, 444 U.S. 252 (1980) | Vanderwater v. Hatch, 835 F.2d 239 (1987) | Walker v. Carpenter, 57 S.E. 461 (1907) | Watzig v. Tobin, 642 P.2d 651 (1982) | Weaver v. Shell Co., 57 P.2d 571 (1936) | Weiss v. Axler, 328 P.2d 88 (1958) | Whitehurst v. Revlon, 307 F. Supp. 918 (1969) | Widmyer v. Southeast Skyways, Inc., 584 P.2d 1 (1978) | Wilkins v. American Export Isbrandtsen Lines, Inc., 446 F.2d 480 (1971) | Williams v. Spokane Falls & Northern Railway Co., 80 P. 1100 (1905) | Williams v. U.S., 218 F.2d 473 (1955) | Wilson v. Colonial Air Transport, 180 N.E. 212 (1932) | Ybarra v. Spangard, 154 P.2d 687 (1944) | Yukon Equipment, Inc. v. Fireman's Fund Insurance Co., 585 P.2d 1206 (1978) | Zentz v. Coca Cola Bottling Co., 247 P.2d 344 (1952) | Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212 (2003) | Zurich Insurance Co. v. Missouri Edison Co., 384 S.W.2d 623 1964
פסיקה אנגלית Armory v. Delemirie, (1722) 93 Eng. Rep. 664 | Ashcroft v. Mersey Regional Health Authority, [1983] 2 All E.R. 96 | Ballard v. North British Rly Co., [1923] SC 43 | Barker v. Herbert, (1911) 2 K.B. 633 | Barkway v. South Wales Transport Co. Ltd., [1950] 1 All E.R. 392 | Behrens v. Bertram Mills Circus Ltd., [1957] 2 Q.B. 1 | Buckle v. Holmes, [1926] 2 K.B. 125 | Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather Plc., (1994) 1 All E.R. 53 | Cassidy v. Ministry of Health [1951] 1 All E.R. 574 | Dunne v. North Western Gas Board, [1964] 2 Q.B. 806 | Easson v. London & North Eastern Railway Co., [1944] K.B. 421 | Filliter v. Phipard, (1847) 11 Q.B. 347 | Fish v. Kapur, [1948] 2 All E.R. 176 | Gregg v. Scott, [2005] 2 A.C. 176 | Hodge & Sons v. Anglo-American Oil Company, (1922) 12 L1. L. Rep. 183 | Hornal v. Neuberger Products Ltd., [1957] 1 Q.B. 247 | Kiddle v. City Business Properties Ltd., [1942] 1 K.B. 269 | Langham v. Governors of Wellingborough School & Fryer, (1932) 101 LJKB 513 | Lloyde v. West Midlands Gas Board, [1971] 2 All E.R. 1240 | Mahon v. Osborne, [1939] 1 All E.R. 535 | Manton v. Brocklebank, [1923] 2 K.B. 212 | McQuaker v. Goddard, [1940] 1 Q.B. 687 | Miller v. Minister of Pensions, [1947] 2 All E.R. 372 | Moore v. R Fox & Sons Ltd, [1956] 1 All E.R. 182 | Musgrove v. Pandelis, [1919] 2 K.B. 43 | Ng Chun Pui v. Lee Chuen Tat, [1988] R.T.R. 298 | Powell v. Fall, 5 Q.B.D. 597 (1880) | R v. Edwards, [1974] 2 All E.R. 1085 | R. v. Oaks, [1986] 1 S.C.R. 103 | Rainham Chemical Works Ltd v. Belvedere Fish Guano Co., [1921] 2 A.C. 465 | Read v. J. Lyons & Co. Ltd, [1947] A.C. 156 | Rickards v. Lothian, [1913] A.C. 263 | Rylands v. Fletcher (1865) 3 H&C 774; (1866) L.R. 1 Ex. 265; (1868) L.R. 3 H.L. 330 | Scott v. London and St. Katherine Docks Co., (1865) 3 H&C 596 | Shiffman v. Order of St. John, [1936] 1 All E. E. 557 | Thompson v. Smiths Shiprepairers (North Shields) Ltd., [1984] Q.B. 405 | Transco plc. v. Stockport Metropolitan Borough Council, [2004] 2 A.C. 1 | Ward v. Tesco Stores Ltd., [1976] 1 All E.R. 219 | West v. Bristol Tramways Co., (1908) 2 K.B. 14 | Winans v. Attorney General H.L., [1904] A.C. 287
פסיקה ניו זילנדית Matheson v. Northcote College, [1975] 2 N.Z.L.R. 106 | New Zealand Forest Products v. O'Sullivan, [1974] 2 N.Z.L.R. 80
פסיקה קנדית Cook v. Lewis, [1952] 1 D.L.R. 1 | Fontaine v. British Columbia (Official Administrator), [1998] 1 S.C.R. 424 | Hellenius v. Lees, [1972] S.C.R. 165 | Robins v. National Trust Co., [1972] 2 D.L.R. 97 | United Motors Service Ltd. v. Hutson, [1937] S.C.R. 294
ספרים | דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית (גד טדסקי עורך, יצחק אנגלרד, אהרן ברק, מישאל חשין, מהדורה שנייה מתוקנת ומעודכנת, תשל"ז) | אנגלרד, יצחק הכלל "הדבר מדבר בעדו" בדיני הנזיקין (1967) | זוסמן, יואל סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995) | קדמי, יעקב על הראיות חלק שלישי (התשנ"ט) | קנת נתן, קנת חיים נטל ההוכחה וחזקות (2002)
מאמרים | אנגלרד, יצחק "מושג הדברים המסוכנים לפי סעיף 51 לפקודת הנזיקין והמכונית" הפרקליט כג 434 (1967) | בן דוד, יוסף "התנאים להחלת הכלל 'הדבר מעיד על עצמו'" משפטים ג 321 (1971) | גוטל, אהוד "הסדר חדש לדין ההתיישנות?" משפטים לו 829 (2006) | גלעד, ישראל "אחריות חמורה למוצרים: חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם-1980" מחקרי משפט ח 179 (תש"ן) | גלעד, ישראל "דוקטרינת הנזק הראייתי: האם הורם נטל השכנוע" משפטים ל 317 (1999) | גלעד, ישראל "הערות להסדרי הנזיקין בקודקס – אחריות ותרופות" משפטים לו 761 (2007) | גלעד, ישראל "על גבולות ההרתעה היעילה בדיני-הנזיקין" משפטים כב 421 (1993) | גלעד, ישראל "על 'הנחות עבודה', אינטואיציה שיפוטית ורציונליות בקביעת גדרי האחריות ברשלנות" משפטים כו 295 (1995) | גלעד, ישראל "על יסודותיה של עוולת הרשלנות במשפט הנזיקין הישראלי", עיוני משפט יד 319 (1990) | גלעד, ישראל "תגובה: הסדר חדש לדין ההתיישנות?" משפטים לו 855 (2006) | גלעד ישראל, וגוטל אהוד "על הרחבת האחריות בנזיקין בהיבט הסיבתי – מבט ביקורתי" משפטים לד 385 (2004) | גדרון, תמר "חובת הזהירות בעוולת הרשלנות ונזק כלכלי טהור" הפרקליט מב 126 (1995) | דרורי, עופר "על אופיה של האחריות הנזיקית – האחריות לנזקי כלב" הפרקליט מו 384 (2002) | הלפרט מרדכי, ופרדס משה "האומנם ניתן להרשיע על בסיס ראיה מדעית יחידה? המקרה של ראיית טביעת-האצבע וראיית ה- DNA" עיוני משפט ל 399 (2007) | יעקב, אסף "חסינות תחת אש: חסינות המדינה בשל נזק שנגרם כתוצאה מ'פעולה מלחמתית'" משפטים לג 107 (2003) | כהנמן דניאל, וריפי מרק ו' "היבטים בפסיכולוגיה של משקיעים" בתוך רציונליות, הוגנות, אושר 281 (בעריכת מיה בר-הלל, 2005) | מור, דניאל "אחריות יצרנים בנזיקין למוצרים פגומים" עיוני משפט ה 303 (תשל"ו-תשל"ז) וכן עיוני משפט ה 581 (תשל"ו-תשל"ז) | מור, דניאל "מינוי מומחים רפואיים מטעם בית-המשפט בתביעות בגין תאונות רפואיות בישראל" משפט ועסקים ט 247 (2008) | מור, דניאל "פקודת הנזיקין בראי ארבעים שנות פסיקה" הפרקליט לט 344 (1990) | פוקס קמיל, שמואלי בנימין ושפירא רון "פיצוי בגין פגיעה בסיכוי במקרים של חוסר ודאות בדבר פגיעה עוולתית באינטרס" עיוני משפט כז 323 (2003) | פורת, אריאל "אחריות מופרזת, קיזוז סיכונים ורפואה מגננתית" עיוני משפט ל 9 (2006) | פורת, אריאל "אחריות קיבוצית בדיני נזיקין" משפטים כג 311 (1994) | פורת, אריאל "דיני נזיקין" ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"ב-תשנ"ג 301 (אריאל רוזן-צבי עורך, 1994) | פורת, אריאל "דיני נזיקין: עוולת הרשלנות על-פי פסיקתו של בית-המשפט העליון מנקודת-מבט תיאורטית" ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"ו 373 (אריאל רוזן-צבי עורך, 1997) | פורת, אריאל "פיצוי בגין יצירת סיכון ופגיעה בסיכוי" עיוני משפט כג 605 (2000) | פורת, אריאל "פיצויים בגין פגיעה בסיכוי – מדע מדויק או משפט?" עיוני משפט כז 357 (2003) | פורת, אריאל "תביעות בגין נזקי עישון: האתגר של דיני הנזיקין בעידן העוולות ההמוניות" משפטים לג 477 (2003) | פורת, אריאל "פיצויים בגין פגיעה בסיכוי: מדע מדויק או משפט?" עיוני משפט כז 357 (2003) | פורת אריאל, ושטיין אלכס "דוקטרינת הנזק הראייתי: ההצדקות לאימוצה ויישומה במצבים טיפוסיים של אי-ודאות בגרימת נזקים" עיוני משפט כא 191 (1998) | פורת אריאל, ושטיין אלכס "דוקטרינת הנזק הראייתי: תגובה לביקורת" משפטים ל 349 (1999) | פרי, רונן "יסוד ההתרשלות בעוולת הרשלנות: תאוריה פוזיטיבית וביקורת נורמטיבית" משפטים לח 351 (2008) | רופוס "הדבר מדבר בעדו" הפרקליט יב 217 (1956) | ריבלין, אליעזר "פיצויים בגין נזק לא מוחשי ובגין נזק לא ממוני – מגמות הרחבה" ספר שמגר ג 21 (2003) | שטיין, אלכס "כיצד נפתור את בעיית הסיבתיות העמומה במשפטי רשלנות רפואית? הכרעה לפי 'מאזן ההסתברויות', אחריות בשל 'פגיעה בסיכויי החלמה' ודוקטרינת הנזק הראייתי" עיוני משפט כג 755 (2000) | שנור, בועז "הבסיס העיוני לפסיקת פיצויים חלקיים בישראל" משפטים לז 177 (2007) | שנור, בועז "הקשר הסיבתי העובדתי בתביעות בגין נזקי-גוף שנגרמו מזיהומים סביבתיים" מחקרי משפט כג 559 (2007) | שני, גיא "כלל 'הדבר מעיד על עצמו' בדיני הנזיקין – בחינה מחודשת" משפטים לה 81 (2005) | שני גיא, שמואלי אמיר, "משרתם של שני אדונים? מבחן הצפיות בעוולת הרשלנות: בין עלויות מידע לבין שיקולי מדיניות" עיוני משפט לד 141 (2011) | שני, גיא "רשות לערער על בקשת הרשות לערער (ב'גלגול שני') – דין מצוי, דין מוצע ודין רצוי בסוגיית הערעור על 'החלטה אחרת'" עיוני משפט ל 71 (2006) | שפיר, טליה "גבולות השליטה של הצדדים בהליך הפלילי" עיוני משפט כט 377 (2006) | שפירא, רון "המודל ההסתברותי של דיני הראיות, חלק א – ביקורות מסורתיות" עיוני משפט יט 205 (1994) | תמיר, מיכל "עלותו השקועה של התקדים" דין ודברים א 211 (2004)
דו"חות | דין וחשבון ועדת החקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל שהופעלו במקום (תשס"א, תשס"ג) | דין וחשבון הוועדה הבין-משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה הציבורית בגין תביעות רשלנות רפואית (2005)
ספרים זרים CALABRESI, GUIDO, THE COSTS OF ACCIDENTS (1970) | COHEN, L. JONATHAN, THE PROBABLE AND THE PROVABLE (1977) | CROSS & TAPPER, ON EVIDENCE (9th ed., 1999) | HOWARTH, DAVID, TEXTBOOK ON TORT (1995) | KEANE, ADRIAN, THE MODERN LAW OF EVIDENCE (3rd ed., 1994) | LANDES, WILLIAM M. & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF TORT LAW (1987) | LEMPERT, RICHARD O. & STEPHEN A. SALZBURG, A MODERN APPROACH TO EVIDENCE (2nd ed., 1982) | LINDEN, ALLEN M., CANADIAN TORT LAW (5th ed., 1993) | MCCORMICK, ON EVIDENCE (5th ed., 1984) | OSBORNE, PHILIP H., THE LAW OF TORTS (2000) | PORAT, ARIEL & ALEX STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY (2001) | PROSSER AND KEETON, ON TORTS (5th ed., 1984) | SHAVELL, STEVEN, FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (2004) | SOPINKA, JOHN, SIDNEY N. LEDERMAN & ALAN W. BRYANT, THE LAW OF EVIDENCE IN CANADA (1992) | STANTON, KEITH M., THE MODERN LAW OF TORT (1994) | STEIN, ALEX, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW (2005) | STREET, HARRY, ON TORTS (10th ed., Margaret Brazier & John Murphy eds., 1999) | STREET, ON TORTS (12th. ed., 2007) | THAYER, JAMES, A PRELIMINARY TREATISE ON EVIDENCE AT THE COMMON LAW (1898) | TODD, STEPHEN M.D., JOHN F. BURROWS, ROBERT S. CHAMBERS, MARGARET A. MULGAN, MARGARET A. MCGREGOR VENNEL, THE LAW OF TORTS IN NEW ZEALAND (1991) | TRINDADE, FRANCIS & PETER CANE, THE LAW OF TORTS IN AUSTRALIA (2nd ed., 1993) | TRINIDADE, FRANCIS & PETER CANE, THE LAW OF TORTS IN AUSTRALIA (3rd ed., 2001) | WEINRIB, ERNEST J., TORT LAW – CASES AND MATERIALS (2nd ed., 2003) | WILLIAMS, GLANVILLE, TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW 2nd ed., 1983
מאמרים זרים Ablin, Karyn K., Res Ipsa Loquitur and Expert Opinion Evidence in Medical Malpractice Cases: Strange Bedfellows, 82 VA. L. REV. 325 (1996) | Abramowicz, Michael, A Compromise Approach to Compromise Verdicts, 89 CALIF. L. REV. 231 (2001) | Allen, Ronald J., Burdens of Proof, Uncertainty, and Ambiguity in Modern Legal Discourse, 17 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 627 (1994) | Allen, Ronald J., On the Significance of Batting Averages and Strikeout Totals: A Clarification of the Naked Statistical Evidence Debate, the Meaning of Evidence, and the Requirement of Proof Beyond a Reasonable Doubt, 65 TUL. L. REV. 1093 (1990) | Allen, Ronald J., Presumptions in Civil Actions, Reconsidered, 66 IOWA L. REV. 843 (1981) | Allen, Ronald J., Presumptions, Inferences and Burdens of Proof in Federal Civil Actions – An Anatomy of Unnecessary Ambiguities and a Proposal for Reform, 76 NW. U. L. REV. 892 (1982) | Allen, Ronald J., Rationality, Mythology, and the 'Acceptability of Verdicts' Thesis, 66 B.U. L. REV. 541 (1986) | Ames, James Barr, Law and Morals, 22 HARV. L. REV. 97 (1908) | Andrist, Cindy, Is There (and Should There Be) Any 'Bite' Left in Georgia's 'First Bite' Rule?, 34 GA. L. REV. 1343 (2000) | Baldwin, Simeon E. Liability for Accidents in Aerial Navigation, 9 MICH. L. REV. 20 (1910) | Ball, V.C., The Moment of Truth: Probability Theory and Standards of Proof, 14 VAND. L. REV. 807 (1961) | Black, Bert & David E. Lilienfeld, Epidemiologic Proof in Toxic Tort Litigation, 52 FORDHAM L. REV. 732 (1984) | Blum, Walter J. & Harry Kalven, The Empty Cabinet of Dr. Calabresi, 34 U. CHI. L. REV. 239 (1967) | Bohlen, Francis H., Mixed Questions of Law and Fact, 72 U. PA. L. REV. 111 (1924) | Bohlen, Francis H., The Effect of Rebuttable Presumptions of Law upon the Burden of Proof, 68 U. PA. L. REV. 307 (1920) | Bohlen, Francis H., The Rule in Rylands v. Fletcher, 59 U. PA. L. REV. 298 (1911) | Boston, Gerald W., Strict Liability for Abnormally Dangerous Activity: The Negligence Barrier, 36 SAN DIEGO L. REV. 597 (1999) | Brook, James , The Use of Statistical Evidence of Identification in Civil Litigation: Well-Worn Hypotheticals, Real Cases, and Controversy, 29 ST. LOUIS U. L.J. 293 (1985) | Calabresi, Guido & Jon T. Hirschoff, Toward a Test for Strict Liability in Torts, 81 YALE L.J. 1055 (1972) | Calabresi, Guido , Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 YALE L.J. 499 (1961) | Calabresi, Guido, Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr., 43 U. CHI. L. REV. 69 (1975) | Cantu, Charles E., Distinguishing the Concept of Strict Liability for Ultra-Hazardous Activities from Strict Products Liability under Section 402A of the Restatement (Second) of Torts: Two Parallel Lines of Reasoning that Should Never Meet, 35 AKRON L. REV. 31 (2001) | Carpenter, Charles E., The Doctrine of Res Ipsa Loquitur, 1 U. CHI. L. REV. 519 (1934) | Case, Kevin, Tanks in the Streets: SUVs, Design Defects, and Ultrahazardous Strict Liability, 81 CHI.-KENT. L. REV. 149 (2006) | Christopher H. Schroeder, Corrective Justice, Liability for Risks, and Tort Law, 38 UCLA L. REV. 143 (1990) | Cleary, Edward W., Presuming and Pleading: An Essay on Juristic Immaturity, 12 STAN. L. REV. 5 (1959) | Clermont, Kevin M. & Emily Sherwin, A Comparative View of Standards of Proof, 50 AM. J. COMP. L. 243 (2002) | Coase, R.H. The Problem of Social Cost, 3 J.L. & ECON. 1 (1960) | Cohen, L. Jonathan, Subjective Probability and the Paradox of the Gatecrasher, 1981 ARIZ. ST. L.J. 627 (1981) | Cohen, Neil B., The Costs of Acceptability: Blue Buses, Agent Orange, and Aversion to Statistical Evidence, 66 B. U. L. REV. 563 (1986) | Coleman, Jules L., The Practice of Corrective Justice, 37 ARIZ. L. REV. 15 (1995) | Comment, Presumptions in Texas: A Study in Irrational Jury Control, 52 TEX. L. REV. 1329 (1974) | Coons, John E., Approaches to Court Imposed Compromise – The Uses of Doubt and Reason, 58 NW. U. L. REV. 750 (1964) | Dant, Mary, Gambling on the Truth: The Use of Purely Statistical Evidence as a Basis for Civil Liability, 22 COLUM. J.L. & SOC. PROBS. 31 (1988) | Delgado, Richard, Beyond Sindell: Relaxation of Cause-In-Fact Rules for Indeterminate Plaintiffs, 70 CAL. L. REV. 881 (1982) | Dropkin, Drew D., Linking the Culpability and Circumstantial Evidence Requirements for the Spoliation Inference, 51 DUKE L.J. 1803 (2002) | Dworkin, Roger B., Easy Cases, Bad Law, and Burdens of Proof, 25 VAND. L. REV. 1151 (1972) | Dwyer, Stephen I., Presumptions and Burden of Proof, 21 LOY. L. REV. 377 (1975) | Eaton, Thomas A., Res Ipsa Loquitur and Medical Malpractice in Georgia: A Reassessment, 17 GA. L. REV. 33 (1982) | Ehrenzweig, Albert A., Negligence Without Fault, 54 CAL. L. REV. 1422 (1966) | Epstein, Lynn A., There Are No Bad Dogs, Only Bad Owners: Replacing Strict Liability with a Negligence Standard in Dog Bite Cases, 13 ANIMAL L. 129 (2006) | Epstein, Richard A., A Theory of Strict Liability, 2 J. LEGAL STUD. 151 (1973) | Falknor, Judson F., Notes on Presumptions, 15 WASH. L. REV. 71 (1940) | Farber, Daniel A. Toxic Causation, 71 MINN. L. REV. 1219 (1987) | Fischer, David A., Proportional Liability: Statistical Evidence and the Probability Paradox, 46 VAND. L. REV. 1201 (1993) | Fischer, David A., Tort Recovery for Loss of a Chance, 36 WAKE FOREST L. REV. 605 (2001) | Fleming Jr., James, Proof of the Breach in Negligence Cases, 37 VA. L. REV. 179 (1951) | Fleming, Jr., James, Some Reflections on the Bases of Strict Liability, 18 LA. L. REV. 293 (1958) | Fletcher, George P., Fairness and Utility in Tort Theory, 85 HARV. L. REV. 537 (1972) | Fordham, Margaret, Nuisance Value – Rylands v. Fletcher Escapes Oblivion in Singapore, SINGAPORE J. LEG. STUD. 479 (2006) | Fricke, Graham L., The Use of Expert Evidence in Res Ipsa Loquitur Cases, 5 VILL. L. REV. 59 (1960) | Friedman, Richard D., Dealing with Evidentiary Deficiency, 18 CARDOZO L. REV. 1961 (1997) | Gausewitz, Alfred L. Presumptions, 40 MINN. L. REV. 391 (1956) | Gausewitz, Alfred L., Presumptions in a One-Rule World, 5 VAND. L. REV. 324 (1952) | Geistfeld, Mark Should Enterprise Liability Replace the Role of Strict Liability for Abnormally Dangerous Activities?, 45 UCLA L. REV. 611 (1998) | Geistfeld, Mark, Implementing Enterprise Liability: A Comment on Henderson and Twerski, 67 N.Y.U. L. REV. 1157 (1992) | Ghiardi, James D., Res Ipsa Loquitur in Wisconsin, 39 MARQ. L. REV. 361 (1956) | Gilead, Israel, On the Justifications of Strict Liability, in TORT AND INSURANCE LAW YEARBOOK – EUROPEAN TORT LAW 28 (Ed. by the European Centre of Tort and Insurance Law, 2004) | Gilead, Israel, Tort Law and Internalization: The Gap Between Private Loss and Social Cost, 17 INT'L. REV. L. & ECON. 589 (1997) | Gilles, Stephen G., Rule-Based Negligence and the Regulation of Activity Levels, 21 J. LEGAL STUD. 319 (1992) | Gold, Steve, Causation in Toxic Torts: Burdens of Proof, Standards of Persuasion, and Statistical Evidence, 96 YALE L.J. 376 (1986) | Goldin, Howard S., The Doctrine of Res Ipsa Loquitur in Aviation Law, 18 SO. CAL. L. REV. 15 (1944) | Gordon, C.L., Recent Development: Montgomery v. Opelousas General Hospital: Res Ipsa Loquitur in Louisiana Medical Malpractice Actions, 64 TUL. L. REV. 956 (1990) | Grady, Mark F., Res Ipsa Loquitur and Compliance Error, 142 U. PA. L. REV. 887 (1994) | Graham, Michael H., Presumptions in Civil Cases in Illinois: Do They Exist?, 2 S. ILL. U. L.J. 1 (1977) | Gregg, Chandler, The Medical Malpractice Crisis: A Problem with No Answer?, 70 MO. L. REV. 307 (2005) | Gregory, Charles O., Trespass to Negligence to Absolute Liability, 37 VA. L. REV. 359 (1951) | Griffith, Ellis & Benhamin E. Griffith, The Doctrine of Res Ipsa Loquitur in Negligence Actions – Old Solutions for New Problems, 48 MISS. L.J. 259 (1977) | Haag, Kimberly Res Ipsa Loquitur: A Step Along the Road to Liability Without Fault, 42 BRANDEIS L.J. 149 (2003) | Harper, Fowler V. & Posey M. Kime, The Duty to Control the Conduct of Another, 43 YALE L.J. 886 (1934) | Hay, Bruce L. & Kathryn E. Spier, Burdens of Proof in Civil Litigation: An Economic Perspective, 26 J. LEGAL STUD. 413 (1997) | Hay, Bruce L., Allocating the Burden of Proof, 72 IND. L.J. 651 (1997) | Hecht, Neil S. & William M. Pinzler, Rebutting Presumptions: Order out of Chaos, 58 B. U. L. REV. 527 (1978) | Holmes, Oliver Wendell, Trespass and Negligence, 14 AM. L. REV. 1 (1880) | Huber, Peter, Safety and Second Best: The Hazards of Public Risk Management in the Courts, 85 COLUM. L. REV. 277 (1985) | Hylton, Keith N., A Missing Markets Theory of Tort Law, 90 NW. U. L. REV. 977 (1996) | Jaffe, Louis L., Res Ipsa Loquitur Vindicated, 1 BUFF. L. REV. 1 (1951) | Jalet, Frances T. Freeman, Mysterious Disappearance: The Presumption of Death and the Administration of the Estates of Missing Persons or Absentees, 54 IOWA L. REV. 177 (1968) | Johnson, Jamey B., Res Ipsa Loquitur is Inapplicable when a Plaintiff Offers Expert Testimony to Furnish a Complete Explanation of the Specific Cause of an Accident, 25 U. BALT. L. REV. 261 (1996) | Jones, William K., Strict Liability for Hazardous Enterprise, 92 COLUM. L. REV. 1705 (1992) | Katz, Milton. The Function of Tort Liability in Technology Assessment, 38 U. CIN. L. REV. 587 (1969) | Kaye, David, Naked Statistical Evidence (Book Review), 89 YALE L.J. 601 (1980) | Kaye, David, Paradoxes, Gedanken Experiments and Burden of Proof: A Response to Dr. Cohen's Reply, 1981 ARIZ. ST. L.J. 635 (1981) | Kaye, David, Probability Theory Meets Res Ipsa Loquitur, 77 MICH. L. REV. 1456 (1979) | Kaye, David, The Law of Probability and the Law of the Land, 47 U. CHI. L. REV. 34, 40 (1979) | Kaye, David, The Limits of the preponderance of the Evidence Standard: Justifiably Naked Statistical Evidence and Multiple Causation, 1982 AM. B. FOUND. RESEARCH J. 487 (1982) | Kaye, David, The Paradox of the Gatecrasher and other Stories, 1979 ARIZ. ST. L.J. 101 (1979) | Keating, Gregory C., Distributive and Corrective Justice in the Tort Law of Accidents, 74 S. CAL. L. REV. 193 (2000) | Keating, Gregory C., The Idea of Fairness in the Law of Enterprise Liability, 95 MICH. L. REV. 1266 (1997) | Keating, Gregory C., The Theory of Enterprise Liability and Common Law Strict Liability, 54 VAND. L. REV. 1285 (2001) | Keeton, Page, Trespass, Nuisance and Strict Liability, 59 COLUM. L. REV. 457 (1959) | Keeton, Robert E., Conditional Fault in the Law of Torts, 72 HARV. L. REV. 401 (1959) | Killelea, James T. Spoliation of Evidence: Proposals for New York State, 70 BROOKLYN L. REV. 1045 (2005) | King, Jr., Joseph H. A Goals-Oriented Approach to Strict Tort Liability for Abnormally Dangerous Activities, 48 BAYLOR L. REV. 341 (1996) | Konig, Alan H., Note, Res Ipsa Loquitur in Medical Malpractice Actions: Mireles v. Broderick, 23 N.M. L. REV. 411 (1993) | Koriat, Asher, Sara Lichtenstein & Baruch Fischhoff, Reasons for Confidence, 6 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN LEARNING AND MEMORY 107 (1980) | Ladd, Mason, Presumptions in Civil Actions, 1977 ARIZ. ST. L. J. 275 (1977) | Laughlin, Charles V., In Support of the Thayer Theory of Presumptions, 52 MICH. L. REV. 195 (1953) | Lempert, Richard. The New Evidence Scholarship: Analyzing the Process of Proof, 66 B. U. L. REV. 439 (1986) | Levin, A. Leo, Pennsylvania and the Uniform Rules of Evidence: Presumptions and Dead Man Statutes, 103 U. PA. L. REV. 1 (1954) | Levin, Sean R., Spoliation of Evidence in West Virginia: Do Too Many Torts Spoliate the Broth? 104 W. VA. L. REV. 419 (2002) | Malone, Wex S., Res Ipsa Loquitur and Proof by Inference, 4 LA. L. REV. 70 (1941) | Marc Stauch, Causation, Risk, and Loss of Chance in Medical Negligence, 17 OXFORD J. LEGAL STUD. 205 (1997) | McBaine, James P., Burden of Proof: Degrees of Belief, 32 CAL. L. REV. 242 (1944) | McBaine, James P., Presumptions: Are They Evidence?, 26 CALIF. L. REV. 519 (1938) | McCaffy, Edward J., The Burdens of Benefits, 44 VILL. L. REV. 445 (1999) | McCormick, Charles T., Charges on Presumptions and Burden of Proof, 5 N. C. L. REV. 291 (1927) | McDougal, Luther L. III, Leflar's Choice-Influencing Considerations: Revisited, Refined and Reaffirmed, 52 ARK. L. REV. 105 (1999) | McLarty, Robert A., Res Ipsa Loquitur in Airline Passenger Litigation, 37 VA. L. REV. 55 (1951) | Meadow, William & Cass R. Sunstein, Statistics, Not Experts, 51 DUKE L.J. 629 (2001) | Mello, Michelle M., Using Statistical Evidence to Prove the Malpractice Standard of Care: Bridging Legal, Clinical, and Statistical Thinking, 37 WAKE FOREST L. REV. 821 (2002) | Morgan, Edmund M. & Joh MacArthur Maguire, Looking Backward and Forward at Evidence, 50 HARV. L. REV. 909 (1913) | Morgan, Edmund M., Further Observations on Presumptions, 16 SO. CAL. L. REV. 245 (1943) | Morgan, Edmund M., Instructing the Jury upon Presumptions and Burden of Proof, 47 HARV. L. REV. 59 (1933) | Morgan, Edmund M., presumptions, 12 WASH. L. REV. 255 (1937) | Morgan, Edmund M., Some Observations Concerning Presumptions, 44 HARV. L. REV. 906 (1931) | Morgan, Edmund M., Techniques in the Use of Presumptions, 24 IOWA L. REV. 413 (1939) | Morris, Clarence, Hazardous Enterprises and Risk Bearing Capacity, 61 YALE. L.J. 1172 (1952) | Morris, Starling Thomas, Res Ipsa Loquitur in Texas, 26 TEX. L. REV. 257 (1948) | Nelson, Jonathan R., Judge-Made Law and the Presumption of Arbitrability: David L Threlkeld & Co. v. Metallgesellschaft Ltd., 58 BROOK. L. REV. 279 (1992) | Nesson, Charles, The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 HARV. L. REV. 1357 (1985) | Nolan, Virginia E. & Edmund Ursin, The Revitalization of Hazardous Activity Strict Liability, 65 N.C. L. REV. 257 (1987) | Note, Causation in Toxic Torts: Burdens of Proof, Standards of Persuasion, and Statistical Evidence, 96 YALE L.J. 376 (1986) | Note, Increased Risk of Disease from Hazardous Waste: A Proposal for Judicial Relief, 60 WASH. L. REV. 635 (1985) | Oliphant, Ken , Rylands v. Fletcher and the Emergence of Enterprise Liability in the Common Law, in TORT AND INSURANCE LAW YEARBOOK – EUROPEAN TORT LAW 81 (Ed. by the European Centre of Tort and Insurance Law, 2004) | O'Quinn, John C., Not-So-Strict Liability: A foreseeability Test for Rylands v. Fletcher and Other Lessons from Cambridge Water Co. v. Eastern Counties Leather PLC, 24 HARV. ENVTL. L. REV. 287 (2000) | Orloff, Neil & Jery Stedinger, A Framework for Evaluating the Preponderance-of-the-Evidence Standard, 131 U. PA. L. REV. 1159 (1983) | Peck, Cornelius J., Negligence and Liability Without Fault in Tort Law, 46 WASH. L. REV. 225 (1971) | Porat, Ariel & Alex Stein, Liability for Uncertainty: Making Evidential Damage Actionable, 18 CARDOZO L. REV. 1891 (1997) | Posner, Richard A., A Theory of Negligence, 1 J. LEG. STUD. 29 (1972) | Posner, Richard A., Strict Liability: A Comment, 2 J. LEG. STUD. 205 (1973) | Prentice, Robert A. & Jonathan J. Koehler, A Normality Bias in Legal Decision Making, 88 CORNELL L. REV. 583 (2003) | Prosser, William L., Res Ipsa Loquitur in California, 37 CAL. L. REV. 183 (1949) | Prosser, William L., The Procedural Effect of Res Ipsa Loquitur, 20 MINN. L. REV. 241 (1936) | Puryear, Jeffrey W., Case Note, Schmidt v. Gibbs: The Application of Res Ipsa Loquitur to Arkansas Medical Malpractice Litigation, 46 ARK. L. REV. 397 (1993) | Roberts, Ernest F., An Introduction to the Study of Presumptions, 4 VILL. L. REV. 1 (1958) | Robinson, Glen O., Probabilistic Causation and Compensation for Tortious Risk, 14 J. LEGAL STUD. 779 (1985) | Rosenberg, David, The Causal Connection in Mass Exposure Cases: A 'Public Law' Vision of the Tort System, 97 HARV. L. REV. 851 (1984) | Rosenberg, David, The Judicial Posner on Negligence versus Strict Liability: Indiana Harbor Belt Railroad Co. v. American Cyanamid Co., 120 HARV. L. REV. 1210 (2006) | Rubin, Stefan, Tort Reform: A Call for Florida to Scale Back its Independent Tort for the Spoliation of Evidence, 51 FLA. L. REV. 345 (1999) | Rubsamen, David S., Res Ipsa Loquitur in California Medical Malpractice Law – Expansion of a Doctrine to the Bursting Point, 14 STAN. L. REV. 251 (1961) | Saks, Michael J. & Robert F. Kidd, Human Information Processing and Adjudication: Trial by Heuristics, 15 LAW & SOC'Y REV. 123 (1980) | Samuelson, William & Richard Zeckhauser, Status Quo Bias in Decision Making, 1 J. RISK & UNCERTAINTY 7 (1988) | Schroeder, Christopher H., Corrective Justice and Liability for Increasing Risks, 37 UCLA L. REV. 439 (1990) | Schroeder, Christopher H., Corrective Justice, Liability for Risks, and Tort Law, 38 UCLA L. REV. 143 (1990) | Schwarts, Gary T., Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrence and Corrective Justice, 75 TEX. L. REV. 1801 (1997) | Schwartz, Gary T., Reality in the Economic Analysis of Tort Law: Does Tort Law Really Deter?, 42 UCLA L. REV. 379 (1994) | Schwartz, Gary T., The Vitality of Negligence and the Ethics of Strict Liability, 15 GA. L. REV. 963 (1981) | Schwartz, Gary, Contributory and Comparative Negligence: A Reappraisal, 87 YALE L.J. 697 (1978) | Seavey, Warren A., Mr. Justice Cardozo and the Law of Torts, 52 HARV. L. REV. 372 (1939) | Seavey, Warren A., Principles of Torts, 56 HARV. L. REV. 72 (1942) | Seavy, Warren A., Res Ipsa Loquitur – Tabula in Naufragio, 63 HARV. L. REV. 463 (1950) | Shavell, Steven, An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law of Torts, 9 J. LEGAL STUD. 463 (1980) | Shavell, Steven, Strict Liability Versus Negligence, 9 J. LEGAL STUD. 1 (1980) | Shavell, Steven, Uncertainty over Causation and the Determination of Civil Liability, 28 J. L. & ECON. 587 (1985) | Shaviro, Daniel, Statistical-Probability Evidence and the Appearance of Justice, 103 HARV. L. REV. 530 (1989) | Shugerman, Jed Handelsman The Floodgates of Strict Liability: Bursting Reservoirs and the Adoption of Fletcher v. Rylands in the Gilded Age, 110 YALE L.J. 333 (2000) | Simpson, A.W.B., Legal Liability for Bursting Reservoirs: The Historical Context of Rylands v. Fletcher, 13 J. LEGAL STUD. 209 (1984) | Smith, Jeremiah, Liability of the Landowners to Children Entering without Permission – II, 11 HARV. L. REV. 434 (1898) | Smith, Jeremiah, Sequel to Workmen's Compensation Acts, 27 HARV. L. REV. 235 (1914) | Spencer, Terry R., Do Not Fold Spindle or Mutilate: The Trend Towards the Recognition of Spoliation as a Separate Tort, 30 IDAHO L. REV. 37 (1993) | Spitz, Stephen A., From Res Ipsa Loquitur to Diethylstibestrol: The Unidentifiable Tortfeasor in California, 65 IND. L.J. 591 (1990) | Stein, Alex, The Refoundation of Evidence Law, 9 CAN. J.L. & JURIS. 279 (1996) | Stumbo, John E., Presumptions – A View at Chaos, 3 WASHBURN L.J. 182 (1964) | Sykes, Alan O., Strict Liability versus Negligence in Indiana Harbor, 74 U. CHI. L. REV. 1911 (2007) | Thayer, Ezra Ripley, Liability Without Fault, 29 HARV. L. REV. 801 (1916) | Thayer, James Bradley, The Burdens of Proof, 4 HARV. L. REV. 45 (1890) | Thompson, Peter N., Presumptions and the New Rules of Evidence in Minnesota, 2 WM. MITCHELL L. REV. 167 (1976) | Thomson, Judith J., Liability and Individualized Evidence, 49 LAW & CONTEMP. PROBS. 199 (1986) | Tribe, Laurence H., An Ounce of Detention: Preventive Justice in the World of John Mitchell, 56 VA. L. REV. 371 (1970) | Tribe, Laurence H., Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 1329 (1971) | Ver Steeg, John C., Strict Liability and Judicial Resources, 3 J. LEGAL STUD. 217 (1974) | Weinrib, Ernest J., A Step Forward in Factual Causation, 38 MOD. L. REV. 518 (1975) | Weinrib, Ernest J., Causation and Wrongdoing, 63 CHI.-KENT L. REV. 407 (1983) | Weinrib, Ernest J., The Gains and Losses of Corrective Justice, 44 DUKE L.J. 277 (1994) | Winter, Ralph K., The Jury and the Risk of Nonpersuasion, 5 LAW & SOC'Y REV. 335 (1971) | Wright, Richard W., Actual Causation v. Probalistic Linkage: The Bane of Economic Analysis, 14 J. LEGAL STUD. 435 (1985) | Wright, Richard W., Causation in Tort Law, 73 CALIF. L. REV. 1735 (1985) | Wright, Richard W., Causation, Responsibility, Risk, Probability, Naked Statistics, and Proof: Pruning the Bramble Bush by Clarifying the Concepts, 73 IOWA L. REV. 1001 (1988) | Zuckerman, Adrian A.S., Law, Fact or Justice, 66 B. U. L. REV. 487 1986
מפתח עניינים | אובדן סיכויי החלמה | אחריות הסתברותית/פיצוי חלקי | אחריות קיבוצית | אין על מה להשיב | אשם תורם | דברים מסוכנים | אמצעי זהירות סמויים | אש | אשם מֻתְנֶה | דבר מסוכן | דבר שנמלט | חיה/בעל-חיים | חריג הנסיבות המסוכנות | [כ]כלל Res Ipsa רגיל (ממוקד מעשה) | [כ]כלל Res Ipsa ממוקד סטנדרט | עזיבה או מסירה | פעילות מסוכנת (dangerous activity) | קרבה או שליטה | רמת זהירות/רמת פעילות | שימוש בלתי-טבעי | הטיה נשנית | הכול או לא-כלום | המוציא מחברו עליו הראיה | חבר מושבעים | חוות-דעת מומחה | חזקות הדברים המסוכנים ראו: דברים מסוכנים | חזקת הנזק הראייתי ראו: נזק ראייתי | כלל הדבר מעיד על עצמו | הנטל המועבר מכוחו | [כ]כלל של אחריות חמורה | מודל ראיות התובע בלבד | מודל הראיות הסטטיסטיות בלבד | מודל הראיות כולן | תנאי אי-הידיעה | תנאי השליטה | תנאי אי-הזהירות המסתברת/התרשלות סטטיסטית | כפות המאזניים מעוינות ראו: נקודת הספק השקול | מאזן ההסתברויות | מבוי-סתום | מבחן ההטיה הנשנית ראו: הטיה נשנית | [ה]מונע הזול ביותר | מוצר פגום | מעבר לספק סביר | מתחם הספק השקול (ראו גם: נקודת הספק השקול) | נזק ראייתי | אוטונומיה | אינדיקטיבי | אמיתי | אשָם בגרימתו | היקף התפרסותו | הרס ראיות | [כ]חזקה מכריעה | מובְנה | נייטרלי | נפרד | נתבע חמקמק | נתבע חף | פיצוי חלקי | [ה]פן המהותי-הנזיקי | פרקטיקה מקובלת | צפיותו | [ה]קופסה הנעולה | שליטה בראיות/נגישות לראיות | תיעוד רפואי/רישום רפואי | תיקו ראייתי | נזקי חומרים רעילים | נקודת הספק השקול/כפות מאזניים מעוינות | תיקו ראייתי (ראו גם: מבוי סתום; מתחם הספק השקול) | סיבתיות עמומה | ספירה כפולה | עוולות המוניות | עלויות טעות ראו: פסק דין מוטעה | פיזור | פיצוי חלקי ראו: אחריות הסתברותית | פסק-דין מוטעה/עלויות טעות | צפיות | ראיות | כלליות/ידע אנושי כללי/ניסיון אנושי כללי | נסיבתיות | סטטיסטיות (ראו גם: הדבר מעיד על עצמו) | פרטיקולריות/ספציפיות/אינדיווידואליות | תאונות דרכים | תיאוריית הבועה המתפוצצת | תיקו ראייתי ראו: נקודת הספק השקול
Mobile version: Enabled