Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

קניין כרך ג

₪690.00
מק"ט: 16168

מחבר: פרופ' מיגל דויטש

Property Volume 3

דיני מקרקעין: פרופ' מיגל דויטש: קניין כרך ג

הסדרה המלאה קניין כוללת את הספרים הבאים:
1. קניין כרך א
2. קניין כרך ב
3. קניין כרך ג
4. קניין כרך ד
אודות הספר

סדרת הספרים קניין היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה כוללת את המחקר המקיף בתחום הקניין של פרופ' מיגל דויטש, פרופסור מן המניין מאוניברסיטת תל-אביב, מבכירי המומחים בישראל בתחום זה ובמשפט האזרחי בכללותו.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני הקניין, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה.
 
בתי המשפט, על כל ערכאותיהם, ואלפי עורכי-דין, מסתייעים באופן יום-יומי בכתבים אלה.
 
כרך ג של הסדרה עוסק בהרחבה בסוגיות הבאות:

  • זכויות קדימה
  • תחרות זכויות – מיפוי תמונת התחרות ועקרונות
  • יסודות העדיפות: תום-לב, תמורה ושכלול
  • דיני העסקאות הנוגדות (סעיף 9 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לחוק המיטלטלין)
  • הזכות שביושר מול נושים כספיים
  • נטל הרישום של הערת אזהרה
אודות המחבר

פרופ' מיגל דויטש הינו פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב וחבר הסגל הבכיר החל משנת 1990‏.
 
חוקר ראשי וחבר הוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא ברק, החל משנת 1990‏.
 
הכין עבור משרד המשפטים את הצעת חוק המחשבים משנת 1995 וחוק עוולות מסחריות משנת 1999‏.
 
עורך הביטאון של לשכת עורכי הדין "הפרקליט" (1989-2005)‏.
 
חבר בית הדין לחוזים אחידים (תפקיד שיפוטי)‏.
 
מחבר 9 ספרים ומעל 50 מאמרים ומחקרים, בארץ ובחו"ל במרבית התחומים של המשפט האזרחי.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 7750/10 מרים בן גיאת נ' הכשרת היישוב ביטוח בע"מ
ע"א 6631/10 אמנה מוסטפא אבו סביה נ' עזבון המנוח חוסין סעיד עזאיזה
ע"א 9767/08 סלמאן קדמני נ' סרחאן יוסף מולא
ע"א 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' קריסטין הורש
ע"א 2950/07 יונס מוחמד סולימאן נ' מדינת ישראל -מינהל מקרקעי ישראל
ע"א 8148/06 ברכה אליהו נ' נפתלי שימבורסקי
ע"א 7643/06 חליל אבו זיאד נ' תמאם מוחמד דאוד עלי בשיר
ע"א 1117/06 חברת אלקודס קורפוריישן נ' יורשי המנוח מוחמד עלי עבד אלרחמן

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (י-ם) 511/09 אורי אשל נ' עו"ד יוסף בנקל, כונס הנכסים על נכסי משה ושושנה לוי
ת"א (חי') 193-08 קרני אורי וחיה נ' ח.י.צ חברה לבנין פיתוח והשקעות (1998) בע"מ
ת"א (מרכז) 5229-08-07 ישראל פולאק ז"ל נ' חיה מובשוביץ ז"ל
ת"א (ת"א) 25189/06 אנושי יונה נ' שועה לידיה - ב"כ עו"ד י' הוס
ת"א (י-ם) 8494/06 סאלח שייחה נ' יצחק הרשקוביץ
ת"א (י-ם) 5104-04 עווד רג'בי נ' Blake Enterprises S.A
.
שער חמישי - זכויות בנכסי הזולת (המשך) | פרק 14 - זכויות קדימה ואופציה | מהותה ומקורותיה של זכות הקדימה | פרשנותן של זכויות קדימה | היסודות ליצירת זכות קדימה על-פי דין | כללי | זכות קדימה לטובת בן-זוג | זכות קדימה לטובת יורש | קנייניות זכות הקדימה | מקרקעין | מיטלטלין | המשמעות של הכפפת כולי עלמא לזכות הקדימה | סוגי הנכסים נשוא זכות הקדימה | סוגי הזכויות נשוא זכות הקדימה | הזכויות הכפופות לזכות קדימה מכוח חוזה | הזכויות הכפופות לזכות קדימה מכוח דין | העסקאות הכפופות לזכות הקדימה | כללי | (א) עסקאות רצוניות בתמורה | ( 1 ) זכות קדימה חוזית | (2) זכות קדימה על-פי דין | (ב) עסקאות רצוניות בין החיים, שלא בתמורה | (ג) הורשה | (ד) העברות מכוח דין | ( 1 ) זכויות קדימה על-פי דין | (2) זכויות קדימה על-פי חוזה | אופייה "הרדום" של זכות הקדימה | תקופת הזכות | עבירותן של זכויות קדימה | מנגנון ההפעלה והפקיעה של זכות הקדימה | כללי | תנאי העסקה בעקבות מימוש זכות הקדימה | פרמטר המחיר כפרמטר בלעדי - מצוי ורצוי | זכות קדימה בבעלות מספר זכאים | כוח ההתנאה על מנגנון המימוש | זכות אופציה | שער ששי - עקרונות כלליים של דיני תחרות זכויות | פרק 15 - תחרות זכויות - מבט כללי ומיפוי הדינים | עקרונות יסוד | פרדיגמה ראשונה - זכאי ראשון בעל זכות קניינית | כללי | עימות מס' 1: הזכאי הראשון - בעלים של נכס מוחשי הזכאי השני רוכש בעלות או זכות משנית בנכס, למעט משכון או עיכבון | עימות מס' 2: הזכאי הראשון - בעלים של קניין רוחני "ממוסד" הזכאי השני - רוכש בעלות או זכות משנית בקניין הרוחני, למעט משכון או עיכבון | עימות מס' 3: הזכאי הראשון - בעלים של זכות בקניין רוחני "בלתי-ממוסד" - סוד מסחרי או מוניטין הזכאי השני - רוכש זכות בנכס | עימות מס' 4: הזכאי הראשון - בעלים של נכס הזכאי השני - רוכש זכות משכון בנכס | עימות מס' 5: הזכאי הראשון - בעלים של נכס הזכאי השני - רוכש זכות עיכבון בנכס, או זכאי מן הדין לעיכבון | עימות מס' 6: הזכאי הראשון - נמחה שהמחאתו שוכללה הזכאי השני - רוכש מהממחה זכות כלשהי בחיוב נשוא ההמחאה | עימות מס' 7: הזכאי הראשון - שוכר ששכירותו שוכללה הזכאי השני - רוכש בעלות | עימות מס' 8: הזכאי הראשון - שוכר ששכירותו שוכללה הזכאי השני - רוכש זכות משנית בנכס | עימות מס' 9 : הזכאי הראשון - בעל משכון קבוע הזכאי השני - רוכש הבעלות | עימות מס' 10: הזכאי הראשון - בעל משכון קבוע הזכאי השני - רוכש משכון קבוע | עימות מס' 11: הזכאי הראשון - בעל משכון קבוע הזכאי השני - בעל זכות עיכבון | עימות מס' 12: הזכאי הראשון - בעל משכון קבוע הזכאי השני - שוכר או בעל זיקת הנאה | עימות מס' 13: הזכאי הראשון - בעל שעבוד שוטף אשר שוכלל הזכאי השני - רוכש זכות ראשית או משנית | עימות מס' 14: הזכאי הראשון - בעל משכון קבוע או שוטף, הכולל תניית הגבלה על ביצוע עסקאות הזכאי השני - רוכש זכות בניגוד לחניית ההגבלה | עימות מס' 15: הזכאי הראשון - בעל זכות עיכבון הזכאי השני - רוכש זכות כלשהי בנכס המעוכב | ג בעל זכות משכון | ג בעל זכות עיכבון | פרדיגמה שנייה - זכאי ראשון בעל זכות אובליגטורית | כללי | עימות מס' 16: הזכאי הראשון - רוכש בעלות בנכס הזכאי השני - רוכש זכות בנכס | עימות מס' 17: הזכאי הראשון - רוכש זכות בנכס, מזכאי חוזי הזכאי השני - רוכש זכות כאמור מהזכאי החוזי, בעסקה נוגדת | עימות מס' 18: הזכאי הראשון - רוכש זכות בנכס, מזכאי חוזי הזכאי השני - רוכש זכות בנכס, מבעל הנכס | עימות מס' 19: עימות מעורב, המורכב מעימותים מס' 17 ו- 18 | עימות מס' 20 : הזכאי הראשון - רוכש זכות בנכס הזכאי השני - רוכש הבעלות בזכות הזכאי השלישי - בעל זכות למשכון, בגין הלוואה לזכאי השני | כללי | מישכון הזכויות החוזיות | תקפות הזכויות של ג | עדיפות הזכויות של ג | ההתחייבות למשכנתה לטובת ג | תקפות הזכויות של ג | עדיפות הזכויות של ג | עימות מס' 21: הזכאי הראשון - בעל זכות אובליגטורית להמחאה הזכאי השני - נמחה נוגד | עימות מס' 22: הזכאי הראשון - בעל זבות אובליגטורית להמחאה הזכאי השני - רוכש זכות משנית בזכות האובליגטורית | עימות מס' 23: הזכאי הראשון - רוכש בעלות בנכס הזכאי השני - רוכש זכות עיכבון | עימות מס' 24: הזכאי הראשון - רוכש בעלות בנכס הזכאי השני - רוכש שכירות או זיקת שנים | עימות מס' 25:הזכאי הראשון - בעל זכות חוזית לשכירות הזכאי השני - רוכש זכות בנכס, למעט שכירות | עימות מס' 26: הזכאי הראשון - בעל זכות חוזית לשכירות הזכאי השני - שוכר נוגד | עימות מס' 27: הזכאי הראשון - בעל זכות חוזית למשכון הזכאי השני - רוכש זכות בנכס, למעט משכון או עיכבון | עימות מס' 28: הזכאי הראשון - בעל זכות חוזית למשכון הזכאי השני - רוכש זכות משכון | עימות מס' 29: הזכאי הראשון - בעל זכות חוזית למשכון הזכאי השני - רוכש זכות עיכבון | עימות מס' 30: הזכאי הראשון - בעל זכות אובליגטורית לעיכבון הזכאי השני - רוכש זכות כלשהי בנכס | פרדיגמה שלישית - נאמנות | כללי | עימות מס' 31: הזכאי הראשון - נהנה מכוח נאמנות, ביחס לזכות הבעלות בנכס הזכאי השני - רוכש זכות בנכס מהנאמן, למעט משכון | עימות מס' 32: הזכאי הראשון - נהנה מכוח נאמנות, ביחס לזכות הבעלות בנכס הזכאי השני - רוכש זכות משכון מהנאמן | עימות מס' 33: הזכאי הראשון - נהנה מכוח נאמנות על זכות משנית, כגון שכירות הזכאי השני - רוכש הזכות המשנית מהנאמן | עימות מס' 34: הזכאי הראשון - נהנה מכוח נאמנות, על זכות שכירות הזכאי השני - רוכש הבעלות מהבעלים | פרדיגמה רביעית - זכויות עקיבה בעקבות כשלון חוזה | כללי | עימות מס' 35: הזכאי הראשון - זכאי להשבה בעקבות ביטול חוזה עקב פגם ברצון הזכאי השני - רוכש זכויות בנכס מהחייב בהשבה | עימות מס' 36: הזכאי הראשון - זכאי להשבה בעקבות ביטול חוזה מחמת הפרתו הזכאי השני - רוכש זכות בנכס מהחייב בהשבה, לאחר הביטול | עימות מס' 37: הזכאי הראשון - זכאי להשבה בעקבות ביטול חוזה מחמת הפרתו הזכאי השני - רוכש זכות בנכס מהחייב בהשבה, לפני הביטול | עימות מס' 38: הזכאי הראשון - זכאי להשבה בעקבות בטלות חוזה למראית עין הזכאי השני - רוכש זכות בנכס מהחייב בהשבה | עימות מס' 39: הזכאי הראשון - זכאי להשבה בעקבות בטלות חוזה עקב היעדר יסוד חיוני לכריתה הזכאי השני - רוכש זכות מהחייב בהשבה | עימות מס' 40: הזכאי הראשון - זכאי להשבה עקב בטלות חוזה פסול הזכאי השני - רוכש זכות בנכס מהחייב בהשבה | הערות סיכום והפניות | פרק 16 - שכלול, תום-לב ותמורה - יסודות ההכרעה בתחרויות זכויות | כללי | 183 חלק א - יסוד השכלול | כללי | עניין הרטפלד: "רק קניין יכה קניין" | עניין סונדרס: ביסוס חיוניותה של דרישת השכלול | האמנם "רק קניין יכה קניין"? הלכות הרטפלד משנדרס במבחן הביקורת | מודל האיזון בין יסודות הזכייה בדיני תחרות הזכויות ודרישת השכלול | תמונה מס' 1 - זכאי ראשון בעל זכות אובליגטורית | תמונה מס' 2 - זכאי ראשון בעל זכות קניינית | שאלת דיותה של הערת אזהרה לצורך דרישת השכלול | זכויות שאינן טעונות רישום בפנקסי המקרקעין או אינן ניתנות לרישום | כללי | זכות אופציה | זכות שימוש | דרישת השכלול בתחום המיטלטלין | עסקאות נוגדות | תקנת השוק במכר מיטלטלין | חלק ב - תום-לבו של הזכאי המאוחר | כללי | 216 דרישת תום-הלב: אובייקטיבית או סובייקטיבית? | מידע שלא השפיע על ההתקשרות | היחס בין הדרישות ההדדיות לתום-לב | חלק ג - יסוד התמורה | תמורה והסתמכות | צורך בתמורה מבוצעת | שקילות או סמליות התמורה | תמורה סובייקטיבית או אובייקטיבית? | דרישת תמורה כלפי הזכאי הראשון? | שער שביעי - ההגנה על זכויות שביושר מול רוכשים ונושים | פרק 17 - עסקאות נוגדות | נשייה ביחס לנכס ונשייה כספית: שתי הפנים של "הזכות שביושר" | מהות הזכויות המתחרות | זכויות אובליגטוריות ביחס לנכס | חיוב חוזי וחיוב על-פי דין | תחרות בין זכות שבדין לבין רכישה רצונית מאוחרת | תחרות בין זכות שבדין לבין זכות אובלגטורית קודמת | עיכבון שבדין | זיקת הנאה מכוח שנים | דיני הבנייה והנטיעה | זכות קדימה | עסקה מאוחרת הנוגדת הגבלת עבירות - הפנייה | תוקף הזכויות המתחרות | אכיפות הזכויות המתחרות | מושג ה"ניגוד" בין עסקאות | קדימות הזמנים | ההצדקות להתחשבות בקדימות הזמנים | חוזה על תנאי וחוזה אופציה | הצעה בלתי-חוזרת | חוזה שהוחלף בחוזה אחר | חוזה שנפלה בו טעות סופר | מועד האישור לרישום העסקה | משך ההגנה על הזכאי הראשון | מהותה של עדיפות | שיקול הדעת השיפוטי בהכרעה בתחרות הזכויות | הלכת ורטהיימר והגיגיה השוללת שיקול דעת שיפוטי | הלכת גנז - עיגונו של פיסול הדעת השיפוטי | אכיפת העדיפות | ה"חוסן הפנימי" של העסקאות | הצמדת רכוש משותף ודיני העסקאות הנוגדות | שיתוף נכסים בין בני-זוג ודיני העסקאות הנוגדות | זכויות לפי חוק יחסי ממון בין בני-זוג ועסקאות עם צדדים שלישיים | זכות עיכבון וכללי ההכרעה בעסקאות נוגדות | תחרות אנכית | כללי | מקרים שבהם ג זכה בעדיפות | מקרים שבהם ג לא זכה בעדיפות | שכלול הקניין על-ידי ג | היעדר שכלול של הקניין על-ידי ג | התחייבות להקניית קניין בעתיד ל-ד | המחאת זכויות מ-ג ל-ד | תחרות אופקית מרובת-משתתפים | פרק 18 - ההגנה על זכויות שביושר מול נושים כספיים | כללי | חלק א - הדין טרם הלכת בנק אוצר החייל בע"מ | שיטת המירשם על-פי חוק המקרקעין | הביטול הלכאורי של הזכויות שביושר בחוק המקרקעין | פסק-הדין בעניין בנקו - אבן הפינה לביטול הזכויות שביושר | "תחליפי" הזכויות שביושר במשפט הישראלי | (א) דיני העסקאות הנוגדות | (ב) דיני המיטלטלין | (ג) דין הנאמנות | (ד) משכון אובליגטורי | (ה) "שיריון" זכות חוזית שניתן לגביה צו אכיפה | (ו) זכויות מכוח הלכת השיתוף בין בני-זוג | חלק ב - פסק הדין בעניין בנק אוצר החייל בע"מ - יסודות ההלכה וגבולותיה | תיאור פסק-הדין | יסודות תורתיים כלליים של הלכת בנק אוצר החייל בע"מ | (א) חופש היצירה השיתופית | (ב) עמידותם של תקדימים ומשקל המציאות בהכרעה השיפוטית | (ג) ישן מול חדש | (ד) מעמדן של ציפיות והסתמכויות במשפט | (ה) צדק חלוקתי | סיכום-ביניים: הלכת בנק אוצר החייל בע"מ - הלכה ראויה | אוניברסליות התחולה של ההלכה, מבחינת סוגי הזכויות והנכסים | נפקותם של דיני העסקאות הנוגדות, ותום-לבו של הנושה הכספי | קדימות הזמנים | חיוניותה של תמורה מבוצעת | התחייבויות בעלת אופי מיוחד | הגנה על זכות על-פי חוזה מתנה | זכויות מכוח הלכות השיתוף בין בני-זוג | מעמדו של משכון אובליגטורי | מעמדו של עיכבון הסכמי | זכויות שימוש | עדיפות הרוכש - גם במצבי פירוק ופשיטת רגל? | שיקול הדעת השיפוטי בהגנה על הרוכש | הבחנה בין מקורות נשייה שונים ובין יעדי רכישה שונים | הגנה על הסתמכויות סבירות של הנושה הכספי | חשש באשר למהימנות העסקה, כיסוד בשיקול הדעת השיפוטי | עימות בין רוכש לבין נושה בעל בטוחה | זכויות שביושר ביחס לחיובים על-פי דין | קונקרטיות הזיקה בין הרוכש לבין הנכס | תקפות ואכיפות הזכות של הרוכש - הערה | זכויות שביושר אשר צמחו בעבר | חלק ג - מעגלי ההשפעה הרחוקים של הלכת בנק אוצר החייל בע"מ | כללי | ההבחנה בין חיוב לבין קניין | דרישת השכלול של הקניין, המוטלת על הרוכש המאוחר | תחולת חוק ההתיישנות על תביעה מכוח זכות שביושר | פומביות הקניין ומשקלה | דיני הנאמנות והלכת בנק אוצר החייל בע"מ | זכויות שביושר ומושג ה"בעלות" בחקיקה | דברי סיכום | פרק 19 - נטל הרישום של הערת אזהרה במקרקעין | מבוא | 415 ההיסטוריה הפסיקתית - ניתוח תמציתי | מודל העימות בעניין גנז | הנתונים העובדתיים לעימות בעניין גנז | ההחלטה בעניין גנז ובסיסה הנורמטיבי | האם ראויה הטלת נטל לרישום הערת אזהרה? ההקשר הרחב של הסוגיה | ניתוח (ושלילת) ההתנגדויות להטלת הנטל לרישום הערה | (ו) יסוד תום-הלב של הזכאי הראשון אינו מופיע בסעיף 9 לחוק המקרקעין | (2) פגיעה בוודאות המשפטית | (3) רישום הערה הוא בגדר זכות ולא בגדר חובה | (4) ההבחנה בין רשלנות לבין חוסר תום-לב | (5) חוסר מידתיות | (6) הצורך להתחשב בשיקולי צדק רחבים יותר | (7) עיקור דין העדיפות החקוק | הסייגים לנטל לרישום הערה | חוסר אפשרות לרישום הערה | הצורך בהסתמכות הזכאי המאוחר, ומועד הרישום | נסיבות הנוגעות למיהות הצדדים, כמצדיקות הקלה או החמרה בנטל | הוראות חוזיות השוללות רישום | התרשלות הזכאי המאוחר | נפקות החובה החוקית לרישום הערה, המוטלת על המוכר | התרשלות עורך-דינו של הרוכש, והשלכותיה על נטל הרישום של הערה | נטל היידוע בדבר רישום הערה | הרישום של הערה בגין התחייבות להימנע מעסקה | נטל הרישום של הערה, במודל "חוליית הציר הבלתי-רשומה" | נטל הרישום של הערה, במודל של המחאת זכויות | (א) עימות בין נמחה לבין רוכש מהבעלים הרשום | (ב) עסקאות המחאה נוגדות | ( 1 ) המחאה מושלמת לטובת הנמחה הראשון | (2) המחאה אובליגטורית לטובת הנמחה הראשון | נחיצות הרישום של הערה על-ידי הזכאי המאוחר והמועד הקובע לגיבוש הנטל | נטל הרישום של הערת אזהרה בעימות מול נושים כספיים | דין הקניין ודין הנזיקין - האם נטל לרישום או גם חובת רישום? | השלכותיה של הלכת גם על סוגיות נוספות בדיני הקניין | (1 ) הכפפת דיני התחרות לשיקול דעת שיפוטי |(2) דיות הרישום של הערה על-ידי הזכאי המאוחר, כ"שכלול" לצורך סעיף 9 לחוק המקרקעין | (3) תום-הלב של הזכאי המאוחר: מבחן אובייקטיבי? השלכותיה של הלכת גנז | (4) השפעתה של הלכת גגו על מצגי זכויות אחרים | (5) הנטל לדאוג למחיקתה של הערת אזהרה בלתי-תקפה
Mobile version: Enabled