Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הל"ת – הוראות למיתקני תברואה

₪235.00
מק"ט: 26294

עורך: שלמה פרץ

Provisions for Sanitation Facilities

דיני תכנון ובניה: שלמה פרץ: הלקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

בימים אלה יצאה לאור מהדורה חדשה ומעודכנת המשלבת את התיקונים החדשים ב- הל"ת.
 
בין היתר תוקנו:
 
פרק-1 הוספת הגדרות " זקף אוויר" ו"קירות בני".
 
פרק-2 הוספת הבחנה בין צנרת חבויה לצנרת גלויה לעניין שילוט מערכת מים שאינם מי שתייה. עריכת עדכונים בנושאים טכניים כדוגמת עדכון קוטר מזערי לצנרת מים. נוסף על כך, עריכת תיקון לעניין הרחבת חובת התקנת מערכת סולרית בשבע הקומות העליונות בבניין רב–קומות, המשלים את התיקון בפרט 1.09 לחלק א' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל. 1970.
 
פרק-3 עריכת תיקונים לעניין הסידורים התברואיים המזעריים הנדרשים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר. במסגרת התיקון, נקבעו בהל"ת שתי דרכים לחישוב מספר האנשים בבניין, לצורך חישוב הסידורים התברואיים המזעריים הנדרשים; צורך זה עולה בעיקר במקומות שבהם לא ידוע בשלב ההיתר מספר האנשים אשר ישהו בפועל בבניין, כיוון שהשימוש המסוים בו טרם נקבע, לא ברור לאיזה משרד או סוג מסחר ישמש הבניין.
 
פרק-4 עריכת תיקונים טכניים בערכי יחידות קבועה לקבועות, אבזרים ומכשירים.
 
פרק-5 עריכת תיקונים בנושא מקום תא הבקרה, מרחק בין תאי בקרה, גודל תא בקרה וקוטר פתח הגישה שלו, לרבות הוספת שרטוטים להבהרת האמור בהוראות החדשות.
 
תחילתם של שינויים אלה 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות (להלן – יום התחילה). שינויים אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה מקומית, ביום התחילה או לאחריו ובכלל זה בקשה להיתר לתוספת בנייה לבניין הקיים.

.
דברי הסבר לשינויים בתיקון, התשס"ז-2007 | רשימת השינויים בתיקוןת התשע"ג-2013 | מפתח כותרות הסעיפים לפי סדר הסעיפים | פרק 1: הגדרות ופרשנות | פרק 2: הספקת מים | פרק 3: קבועות שרברבות ומחסומים | פרק 4: מערכת נקזים ואיוורים בבנין | פרק 5: ביב הבנין | פרק 6: מערכת לסילוק שפכים פרטית | פרק 7: נקזי גשמים | פרק 8: הגשת תכניות בניה, בקרה ובדיקה | נספח 1 - דוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים המינימליים, שיטת האיוור, קטרי הנקזים וקטרי צנרת המים
Mobile version: Enabled