Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ניהול נדל"ן

₪790.00
מק"ט: 15115 מצב מלאי: אזל

מחבר: מאיר דלברי

Real Estate Management

מאיר דלברי: ניהול נדל

לרשימת כל הספרים בנושאים:
1. שמאות.
2. דיני מקרקעין.
3. דיני תכנון ובניה.
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
1. חוק המקרקעין - אריה אייזנשטיין | 2. הרישום בפנקסי המקרקעין | א. חובת הרישום | 3. הערות על-פי חוק המקרקעין | א. הערת אזהרה | מהי עיסקה סותרת | 4. שיתוף במקרקעין | א. חלקו של שותף | ב. ניהול ושימוש של מקרקעין משותפים | ג. ניהול ושימוש רגיל | ד. הסכם שיתוף | מה ניתן לכלול בהסכם שיתוף? | ה. הזכויות והחובות של כל שותף | שימוש במקרקעין המשותפים | עשיית עסקאות במקרקעין המשותפים | פעולות לשמירה על המקרקעין המשותפים | תשלום לשותפים בעד שימוש בלעדי | הזכות לפירות מהנכס | ו. פירוק שיתוף | בקשת פירוק | פירוק דרך חלוקה | חלוקה בעין של בית דירות | ז. מכירת מקרקעין משותפים | ח. שיתוף בזכויות אחרות | 5. פנקסי המקרקעין | א. סוגי הפנקסים | ב. פנקסי הזכויות | ג. פנקסי הבתים המשותפים | צו הרישום | 6. עסקה במקרקעין | א. חובת הרישום ודרישת הכתב | ב. חובת הרישום | ג. דרישת הכתב | ד. הפרטים שיש לכלול בהסכם | ה. הסכם לא חתום | ו. האם זיכרון-דברים עונה על דרישת הכתב? | ז. דרישת הכתב בהסכם ברירה (אופציה) | ח. עסקה בחלק מסוים של מקרקעין | ט. עסקאות נוגדות | 2. מקרקעי ישראל - פרופ' יהושע ויסמן | 1. מבוא | 2. הנכסים הכלולים במקרקעי ישראל | 3. מקרקעי המדינה | א. השטחים הכלולים במקרקעי המדינה | ב. סמכויות הממשלה במקרקעי המדינה | 4. מקרקעי רשות-הפיתוח | 5. מקרקעי קרן-קיימת-לישראל | 6. ההגבלה על העברת בעלות במקרקעי ישראל | א. בעלות הלאום וקליטת עלייה | ב. בעלות הלאום ושיקולים תכנוניים | ג. שיטת החכירה ומניעת מקרקעין מזרים | 7. העברה מכוח החוק | 8. חריגים שבהם מותרת העברת בעלות במקרקעי ישראל | 9. מינהל מקרקעי ישראל | 10. עסקאות במקרקעי ישראל | א. עקרונות-היסוד | ב. התפתחויות במקרקעין עירוניים | ג. ההתפתחויות במקרקעין חקלאיים | ד. חידוש תקופת-החכירה | ה. זכויות החוכר עם תום החכירה |ו. דמי-הסכמה | ז. זכות קדימה למינהל | ח. הגבלות על עסקאות עם נוכרים | 11. מקרקעי ישראל - מקרקעי ציבור - מקרקעי ייעוד | 12. סיכום | 3. דיני הגנת הדייר - עמירם חרלף | 1. הרקע ההיסטורי | 2. מיהו "דייר מוגן" | 3. דרך העברת וכויות בדיירות מוגנת | 4. חלוקת דמי המפתח | 5. מושכרים מוגנים עם תקרה וללא תקרה | 6. עילות הפינוי | 7. הפיצוי לדייר מוגן במקרה של פינוי כפוי | 4. דיני הפקעת מקרקעין - משה י' קמר | 1. חוקים המקנים סמכויות הפקעה | א. מבוא | ב. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ג. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ד. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | 2. הליכי ההפקעה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | ג. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | 3. הליכי תפיסת ההחזקה במקרקעין | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | 4. הליכי ההקניה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | ג. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | 5. פיצויים בעד המקרקעין שהופקעו | א. מטרת הפיצויים | ב. חלוקת הפיצויים בין בעלי הזכויות השונות | ג. המועד לשומת הפיצויים | ד. שינויים בשווי המקרקעין לאחר המועד לשומת הפיצויים | ה. שווי השוק החופשי | ו. שינויים בשוויי המקרקעין עקב תכנית ההפקעה | ז. ניתוק | ח. מבנים מחוברים | ט. מקרקעין בבעלות משותפת | י. שכירות וחכירה | יא. דיירות מוגנת | יב. פגיעה במקרקעין על-ידי תכנית והפקעה נלווית | 6. הפקעה ללא תשלום פיצויים | 7. ביטול ההפקעה | 5. דיני התכנון והבנייה - נתן מאיר | 1. הקדמה - דיני התכנון והבנייה ויחסם לעכפי משפט אחרים | א. כללי | ב. דיני התכנון והבנכייה מול דיני קניין | ג. דיני התכנון והבנייה ודיני העונשין | ד. דיני התכנון והבנייה מול דיני נזיקין | 2. מוסדות התכנון | א. כללי | ב. המועצה הארצית לתכנון ולבניה | הרכב המועצה הארצית | תפקידי המועצה הארצית | ג. ועדה מחוזית | הרכב הוועדה המחוזית | הצוות המקצועי שעומד לרשות הועדה המחוזית | ועדת משנה להתנגדויות | ועדת משנה לעררים | ועדות משנה אחרות | החלטות ועדות המשנה | תפקידי ועדות המשנה | ד. ועדה מקומית | סוגי ועדות מקומיות | ועדת משנה | תקציב | תפקידי הוועדה המקומית | ה. ןעדה מיוחדת | ו. ועדה משותפת | ז. ועדה לשמירה על קרקע חקלאית | כללי | קרקע חקלאית | הרכב הוועדה | סמכויותיה ותפקידיה | ט. ועדה למתקנים ביטחוניים ומכשולי טיסה | י. ועדה למימי החופין | 3. תכניות | א. תוכנית בנין עיר | תכניות רגילות | תכניות יוצאות דופן | ב. תכנית מיתאר ארצית | ג. תכנית מיתאר מחוזית | ד. תכנית מיתאר מקומית | תכנית בסמכות ועדה מקומית | הוראות בתכנית מיתאר מקומית | ה. תכנית מפורטת | ו. תכניות בינוי ותכניות עיצוב ארכיטקטוני | ז. שלבי הטיפול בתוכנית | שלב ההכנה | שלב ההפקדה | שלב ההתנגדויות | שלב העררים | 4. שימוש חורג | א. כללי | ב. תקופת מקסימום לחריגה | המבחנים לקביעת תקופת המקסימום לחריגה | הפסקת חריגה לפני תום התקופה המרבית | ביצוע על ידי הועדה המקומית | שיכון חלוף | התוצאה כאשר לא נקבעה תקופת מקסימום לחריגה | ג. שימוש חורג מתכנית | תנאים מוקדמים | 5. הקלה | א. כללי | ב. הקלה מתכנית שהותלתה | ג. הפעלת שיקול דעת על ידי הועדה המקומית במתן הקלה | 6. סטייה ניכרת | 7. ערר | 8. איחוד וחלוקת קרקעות | א. כללי | ב. היוזמה לביצוע הליך איחוד וחלוקה | ג. תשריט לחלוקת קרקע | ד. הוראות מיוחדות לעניין חלוקה שלא בהסכמה | ה. ההליך הפרוצדורלי | רישום הערה בפנקסי המקרקעין | מתי נכנסת החלוקה לתוקפה | רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית | השפעת חלוקה חדשה על שעבודים | הבטחת הזכויות של בעל משכנתה | איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים | ו. תכנית מפורטת לחלוקה חדשה ולשינוי ייעוד | ז. שתי תוכניות - אחת לשינוי ייעוד ואחת לחלוקה | ח. המועד לקביעת השווי היחסי - סעיף 122 | ט. הרשויות המוסמכות בענייני חלוקת מקרקעין | 9. רישוי בניה | א. כללי | ב. עבודות הטעונות היתר | כללי | "התווייה של דרך סלילתה וסגירתה" | הריסתו של בניין והקמתו שנית, הוספה ותיקון | עבודה או שימוש שנקבעו בתקנות כטעונים היתר | ג. מי רשאי להגיש בקשה להיתר | ד. דרך רישוי מיוחדת לעבודות ומתקנים | ה. שיקול דעת רשויות התכנון | רשות הרישוי המקומית | הוועדה המקומית | ו. הפיקוח על הבנייה | השלבים לאכלוס בניין | הסנקציות העומדות לרשות הועדה המקומית | ז. רישוי בדרך מקוצרת | ח. רישוי באמצעות מורשה להיתר | 6. פגיעה במקרקעין כתוצאה מתכנית - עפר טויסטר | 1. הזכות לפיצויים - סעיף 192 | א. "נפגעו על ידי תכנית" | ב. "שלא בדרך הפקעה" | ג."'מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו" | ד. "מי שביום תחילתה של התכנית" | ה. "היה בעל או בעל זכות בהם" | ו. "זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית" | המועד להגשת תביעת פיצויים | אופן הגשת התביעה | הסייג לתשלום פיצויים - סעיף 200 | עד איזה שלב יראו בתכנית תכנית פוגעת? | פיצויים בתמורה להפסקת "שימוש חורג" | פיצויים על הפסקת חריגה | 7. מס שבח מקרקעין - הנריק רוסטוביץ | 1. מבוא | א. מהו מס? | ב. מיון סוגי הריווח | ג. מיסוי רווח פירות | ד. מיסוי רווח הון | ה. המבנה המשפטי של דיני המס | 2. נושא המס – הנישום | 3. נשוא המס – השבח | א. כללי | ב. התחולה הגיאוגרפית של חוק מס שבח | ג. הטלת מס שבח ב"אזור" | 4. אירוע המס - יצירת החבות הרעיונית | א. "זכות במקרקעין" | זכות שבדין | זכות שביושר | הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה בעלות או חכירה | זכות לירושה | יחסי ממון בין בני זוג | הסכם אובליגטורי | זכות הנאה מכח נאמנות ויפוי כח | זכויות במקרקעי ישראל | זכויות שאינן זכות במקרקעין | "נכס" כמשמעו בפקודת מס הכנסה | ב. "מכירה" | העימות בין חוק פיסקלי לחוק מטריאלי | פעולות הנחשבות כמכירה | ג. זכות באיגוד מקרקעין | ד. פעולה באיגוד מקרקעין | 5. סכום המס | א. שווי המכירה | שווי השוק | התנאים להחלת "המחיר החוזי" כ"שווי המכירה" | השווי ביום המכירה | השווי בעסקות חליפין | שווי המכירה בהעברת חיובי המוכר לקונה | ב. שווי הרכישה | השווי שנקבע לצורך מס עיזבון | שווי הרכישה ויום הרכישה בפטירות לאחר 4.1981. 1 | שווי הרכישה בשיתוף נכסים בין בני זוג | שווי רכישה במקרקעין שנתקבלו ללא תמורה | ג. ההוצאות המותרות | עיתוי ההוצאה | ד. שיעורי המס | המס המרבי | השפעת האינפלציה על סכום המס | המס על השבח הריאלי | פריסת השבח הריאלי | קיזוז הפסדים | 6. מועד תשלום המס | א. הצמדה, ריבית וקנסות | 7. פטורים והנחות | א. פטורים מדומים | ב. פטורים אמיתיים | 8. חובת ההצהרה | 9. שומת המס | א. שומה זמנית, שומה סופית ותיקון שומה | ב. עסקה מלאכותית או בדויה | 10. השגה וערר | 11. דרכי האכיפה והגבייה | 12. סוף דבר | 8. היטל השבחה - אריה קמיל | 1. מבוא | 2. מועד תשלום היטל ההשבחה | א. היתר בנייה או שימוש לאחר אישור תכנית | ב. היתר בנייה או שימוש לאחר מתן הקלה | ג. היתר בנייה או שימוש לאחר אישור לשימוש חורג | ד. תחילת שימוש במקרקעין בפועל | ה. רישום בפנקסי המקרקעין | העברת זכויות | העברת זכויות ללא תמורה | הענקת זכויות הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין | התחייבות לעשות עסקה במקרקעין | 3. הליך הכנת השומה | א. חישוב ההשבחה | 4. דרכי הערעור על שומת היטל השבחה | 5. הפרשי הצמדה | 3. פטורים והנחות בהיטל השבחה ודחיית תשלומים | א. קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל | ב. פטור לשכונת שיקום | שיקום פיזי ושיקום חברתי | עיתוי הפטור ג. פטור לדירת מגורים | דחיית התשלום בעת הבנייה | תנאי הפטור | הפטור במכירת הדירה | כלי הבקרה של הערת אזהרה | ה. תקנות הפטור | תנאי הפטור | 9. מס רכוש - אריה וירניק | 1. מבוא היסטורי | 2. תכלית המס | 3. יעוד המס | 4. הנהלה וארגון | 5. הטלת המס - סוגי נכסים | א. קרקע חקלאית | ב. הטלת המס על קרקע | ג. מבנה קטן על מגרש גדול | ד. יחידת השומה לצורך המס | ה. שומת הקרקע | ו. הבעלות | 6. הליכי השומה ההשגה הערר והערעור | 7. תשלום המס וגבייתו | 8. אחרית דבר | 10. מע"מ על מקרקעין - יעקב פוטשבוצקי | 1. מבנה חוק מס ערך מוסף | 2. מהי עסקה חייבת במס? | 3. החייב במס | 5. המחיר לצורך חישוב המס | 6. ניכוי הוצאת | 7. פטורים והקלות | 8. רישום ודווח | 11. ארנונה עירונית - הנריק רוסטוביץ | 1. ראשית דבר | א. הגדרת המונח מס | אגרת מים | ב. המבנה המשפטי של דיני המס | 2. נושא המס - הנישום | א. מחזיקים במשותף | ב. דייר משנה | ג. החזקה קונסטרוקטיבית | חיובו בארנונה של המחזיק הקונסטרוקטיבי | ד. שכירות לתקופה קצרה | 3. נשוא המס - הנכס | א. "נכסים" למעט רחוב | ב. בניין | מהו "בניין"? | תחילתו של "בנין" וחדילתו | כל מבנה שבתחום העירייה | ג. אדמה חקלאית | ד. קרקע תפוסה | התנאי הראשון - קרקע תפוסה שאינה חלק מבניין | התנאי השני - הקרקע אינה אדמה חקלאית | התנאי השלישי - קרקע תפוסה בפועל | ה. אדמת בנין | 4. אירוע המס - מועד יצירת החבות הרעיונית | 5. סכום המס | א. מדדים כלליים בקביעת שיעורי הארנונה | ב. איסור שינוי סוג, סיווג ותת סיווג הנכס | 6. מועד תשלום המס | 7. שומת המס | א. יחידת שומה | ב. הפרמטרים בקביעת יחידת השומה | זהות המחזיק | סיווג הנכס על פי צו ההטלה | ג. הודעת השומה | 8. פטורים והנחות | א. פטור מארנונה לבנין שנהרס או ניזק | בניין שניזק | בניין שנהרס | שיפוץ ביזמת הבעלים | ב. פטורים בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) | ג. פטור לחיילים נפגעי מלחמה ושוטרים | ד. תקנות ההנחה - חלק כללי | 9. הדרכים לתקיפת הארנונה | א. סמכויות | ב. בית המשפט הגבוה לצדק | תוקפו של הסכם עם הרשות | ג. בית המשפט המחוזי | ד. בית משפט השלום | ה. השגה בפני מנהל הארנונה, ערר וערעור | סמכותו של מנהל הארנונה בהשגה | טענות שלא ניתן להעלות בפני מנהל הארנונה | ייחודיות הסמכות של מנהל הארנונה | סמכותו המקבילה של מנהל הארנונה | תשובת המנהל בהשגה | ערר על תשובת המהל בהשגה | ערעור על החלטת ועדת הערר | 10. חובת הצהרה | 11. דרכי גבייה | 12. תשלומי חובה למימון תשתיות פיתוח - פנחס גלדקוב | 1. מבוא | סוגי תשלומי החובה | א. ארגונה | ב. אגרה | ג. היטל | ד. דמי השתתפות | 3. שיקולים בקביעת תשלומי החובה | א. ארנונה ותשלומי חובה אחרים | ב. גבולות שיקול הדעת של מועצתה של רשות מקומית | ג. העיקרון - כיסוי הוצאות ולא התעשרות | ד. היישום - עריכת תחשיבים | ה. תוקף למפרע | ו. החלפת תשלומי חובה| ז. אישור שר הפנים | 4. רחובות (כבישים ומדרכות) | א. כבישים | כללי | שיעורו של היטל סלילת כבישים ודרישתו | מועד תשלום ההיטל | תקיפת חוקיותה של דרישה לתשלום היטל סלילת כבישים | ב. מדרכות | כללי | שיעורו של היטל סלילת מדרכות ומועד תשלום ההיטל | תקיפת חוקיותה של דרישה לתשלום היטל סלילת מדרכות | ג. אגרת סלילה עצמית | 5. הספקת מים | א. כללי | ב. אגרות תשתיות המים ודרישתן | ג. מועד תשלום אגרות תשתיות המים | ד. אגרת התקנה עצמית של רשת פרטית | ה. תקיפת חוקיותן של דרישות לתשלום אגרות תשתיות מים | ו. אגרת מים | 6. רשת הביוב | א. כללי | ב. היטל ביוב ודרישתו | ג. מועד תשלום ההיטל | ד. תקיפת חוקיותה של דרישה לתשלום היטל ביוב | ה. אגרת ביוב | 7. רשת ניקוז מי גשמים | א. כללי | ב. התקנת תעלה וטיפול בתעלה | ג. היטל תיעול ודרישתו | ד. מועד תשלום ההיטל | ה. תקיפת חוקיותה של דרישה לתשלום היטל תיעול | 8. סיכום | 13. מיסוי דמי שכירות - שי עינת | 1. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים הוראת שעה | 2. שיעור מס של 10% בגין הכנסות משכר דירה | 3. הקלות בפחת לדירה המושכרת למגורים | 4. דמי שכירות המתקבלים מדיירות מוגנת | 5. דמי שכירות המתקבלים מבניינים מאושרים לפי חוק עידוד | 14. דיני חוזים - ישראל מוסנזון | 1. מבוא | א. כללי | ב. מהותם של דיני החוזים | ג. דיני החוזים במדינת ישראל – כללי | ד. חופש החוזים | ה. מהו חוזה? | 2. כריתת חוזה | א. הצעה וקיבול | ב. חתימה על החוזה | ג. הזמנה (מכרז) | ד. זיכרון דברים | 3. פגמים בכריתת חוזה | א. כללי | ב. חוזה למראית עין | ג. טעות | ד. הטעיה | ה. טעות בכדאיות העסקה | ו. כפיה | ז. עושק | ח. סעדים בגין פגם בכריתה | 4. כשרות משפטית | א. כללי | ב. הדין הכללי | ג. סייגים לדין הכללי | ד. פניה לבית המשפט | 5. תום לב | א. כללי | ב. על מי חלה החובה לנהוג בתום לב? | ג. מהו המבחן לתום לב? | ד. המשמעות הכללית של עקרון תום הלב | ה. דוגמאות לשימוש בעקרון תום הלב | ו. הסעדים בגין הפרת חובת תום הלב | 6. פרשנות חוזים והשלמתם | א. כללי | ב. ההיררכיה הפרשנית | ג. פירוש | ד. השלמה | 7. קיום החוזה | 8. חוזה פסול | א. הדין הקודם מול הדין החדש | ב. מהו "חוזה פסול"? | ג. תקנת הציבור | ד. תוצאותיו של חוזה פסול | 9. תרופות בגין הפרת חוזה | א. הפרה - כללי | ב. תרופות - כללי | ג. אכיפה | ד. ביטול | ה. פיצויים | ו. סיכול | 10. חוזים אחידים | א. כללי | ב. מהו חוזה אחיד? | ג. מבחן הקיפוח | ד. הסעדים על-פי חוק החוזים האחידים | 11. חוזי מקרקעין | א. מהי עסקה במקרקעין? | ב. הדין החל על עסקה במקרקעין | ג. כריתת חוזה מקרקעין | 15. חוק המכר (דירות) - פרופ' איל זמיר פרופ' מרדכי א' ראבילו פרופ' גבריאלה שלו | הקדמה | סעיף 1 - הגדרות | א. דירה | ב. מכירה | ג. תחולת החוק על חוזי קבלנות | ד. תחולת החוק על עסקאות קומבינציה | ה. החכרה | ו. פעולה באיגוד | ז. יריבות חוזית | ח. מוכר | ט. תקנות הבנייה | י. תקן, תקן רשמי | 2. סעיף 2 - חובת מסירת מפרט | ב. תיקון המפרט | 3. סעיף 3 - פרטי המפרט | א. סעיף קטן (א) | ב. סעיף קטן (ב) | ג. סעיף קטן (ג) | פרשנות המפרט | ד. סעיף קטן (ד) | סעיף 4 - אי-התאמה | א. כללי | ב. תקופת ההתיישנות | ג. פסקה (א)(1) – שוני בין הדירה לבין האמור במפרט | אי התאמה זניחה | "הדירה או כל דבר שבה" | המועד הקובע | ד. פסקה (א)(2) | אי התאמה | המועד הקובע | הקשר הסיבתי | ה. פסקה (א)(3) | ו. פסקה (א)(4) | "אי התאמה יסודית" | העדר מגבלת זמן להסתמכות על אי-התאמה יסודית | ז. פסקה (א)(5) | סעיף קטן (ב) | 5. סעיף 4א - הודעה על אי-התאמה | א. כללי | ב. הזמן הסביר | ג. דרך משלוח ההודעה | ד. תוכן ההודעה | ה. תוצאות אי-העמידה בנטל | ו. דין ראוי | ז. תחולה | 6. סעיף 4ב - זכות תיקון אי-התאמה | א. הנטל לאפשר תיקון | ב. הזדמנות נאותה | ג. חובת התיקון | ד. הזמן הסביר | 7. סעיף 5 - מוכר שלא מסר מפרט | א. תחולת ההוראה: "כל דבר שצריך היה לפרט במפרט" | ב. המקובל בנסיבות העניין - מבחך ההתאמה | ג. סעיף קטן (ג) | 8. סעיף 6 - תקנון בבית משותף | 9. סעיף 7 - שמירת זכויות | א. חוזים אחידים | 10. סעיף 7א - התניה - לטובת הקונה | 11. סעיף 8 - דין המדינה | א. סעיף קטן (א) | ב. סעיף קטן (ב) | 12. סעיף 9 – חזקה | 13. סעיף 10 - עונשין | 14. סעיף 11 - תחולה | א. סעיף קטן (א) | ב. סעיף קטן (ב) | 15. סעיף 12 - תחילה | 16. סעיף 13 - ביצוע | 16. הבטחת השקעות של רוכשי דירות – דר' אליעזר וולף | 1. הרקע לחוק | 2. עיקרי הסעיפים שבחוק | 3. הנוהג בבנקים | 4. על מי חלה חובת תשלום העמלה בגין הערבות | 5. התוצאה של אי-הנפקת בטחון על-פי החוק | 6. סיכום | 17. ענף הבנייה ושוק הנדל"ן – דר' יאיר דוכין | 1. מאפיינים עיקריים | א. התפתחויות דמוגרפיות | ב. סחירות | ג. תהליך הייצור והמחירים | ד. נדל"ן כמוצרי השקעה | ה. מדיניות ממשלתית | 2. תפתחות ענף הבנייה | 3. תפוקת הענף | 4. תעסוקה, יעילות ומשך בנייה | 5. שיווק קרקעות ופריסה גיאוגרפית של הבנייה | 6. קשרי גומלין של ענף הבנייה | 7. סקירת הסביבה העסקית וניתוח כלכלי של מגזר הבנייה למגורים | א. מבוא | ב. תפוקת ענף הבנייה למגורים | ג. מגמות במיקום ואפיון הבנייה למגורים | 8. סקירת הסביבה העסקית וניתוח כלכלי של מגזר הבנייה לתעשייה | א. אפיון הביקוש לשטחים מבונים לתעשייה | ב. שלבים בגזירת הביקושים למבני תעשייה | ג. תחזית הביקושים לשטחים מבונים לתעשייה בשנת 2010 | 9. סקירת הסביבה העסקית וניתוח כלכלי של מגור המסחר | א. מבוא | ב. הגדרות ומגמות | ג. סוגי מרכזים מסחריים | קטגוריה 1: מרכז שכונתי/מרכז קירבה | קטגוריה 2: מרכז אזורי/בין שכונתי | קטגוריה 3: מרכז מחוזי/בין עירוני | ד. מרכזים מסחריים בישראל | ה. רקע כלכלי כללי | הרכב ענפי של עסקים | קטגוריה 1: עסקי מסחר | קטגוריה 2: עסקי שירותים | ו. שטח | . חישוב מצאי מבנים למסחר (כולל שירותי דרך) בשנת 1996 | מתודולוגיה | תוצאות | חישוב מצאי מבנים למסחר - 1996 | ח. תחזית הביקוש לשטחים מבונים למסחר בשנת 2001 | 10. סקירת הסביבה העסקית וניתוח כלכלי של מגזר הבנייה למשרדים | א. כללי | ב חישוב מצאי השטחים המבונים למשרדים בשנת 1996 | מתודולוגיה | ג. אפיון הקשר הסטטיסטי | ד. חישוב מצאי השטחים המבונים למשרדים בשנת 1996 | ה. תחזית הביקוש לשטחים מבונים למשרדים בשנת 2010 | 11. סקירת הסביבה העסקית וניתוח כלכלי של מגזר המלונאות | א. מבוא | ב. בתי המלון והחדרים ברמה ארצית - צד ההיצע | ג. פריסת בתי המלון והחדרים | ד. מגמות ותכניות לעתיד | יעדי פיתוח | אפיון וזיהוי כיווני הפיתוח במלונאות | ה. רמת המלונות המתוכננים | ו. ניתוח המיקום | 18. יסודות בהערכת נכסים - נחמה בוגין | 1. מטרת השומה | 2. הגדרת שווי | 3. מחיר | 4. שווי שוק | 5. קונה או מוכר "מיוחד" | 6. עקרונות השווי | א. עקרון הציפייה | ב. עקרון השינוי | ג. עקרון ביקוש והיצע | ד. עקרון התחרות | ה. עקרון התחלופה | ו. הערך האלטרנטיבי | ז. עקרון האיזון | ח. עקרון התרומה | ט. עקרון הערך העודף | י. עקרון ההתאמה | יא. השפעות חיצוניות | 7. שאלת הזכויות המוערכות בנכס | א. זכויות תכנוניות | ב. זכויות משפטיות | בעלות יחיד | בעלות במושעא | שכירות | שכירות מוגנת | חכירה | 8. השימוש הטוב והיעיל | 9. אומדן שווי קרקע חקלאית | 10. שימוש ביניים | 11. שווי שימוש | 12. גישות שומה – כללי | א. גישת ההשוואה | ב. גישת ההכנסות | ג. גישת העלות | 13. אומדן שווי סופי | 14. גורמים ושיקולים באומדן שווי סוגי נכסים שונים: | א. מגורים | ב. מסחר | ג. משרדים | ד. מלאכה ותעשייה | ה. נכסים חקלאיים | 15. מבנה חוות דעת של שמאי מקרקעין | 19. בדיקת כדאיות כלכלית לפרוייקטים בנדל"ן - אבי טנא| 1. הקדמה | 2. שיטת היוון תזרימי מזומנים | 3. שלבי ביצוע ההערכה | א. הגדרת מטרת בדיקת הכדאיות הכלכלית וייעודה | ב. איסוף הנתונים | 4. עריכת המודל הכלכלי ועיבוד הנתונים | א. כללי | ב. מבנה המודל הכלכלי | 5. ממצאים כלכליים | א. ערך נוכחי נקי (ע.נ.נ.) | יתרונות וחסרונות של שיטת הע.נ.נ. | כללים ומסקנות אופרטיביות | רווח שוטף לאחר הוצאות/הכנסות מימון | ב. שיעור תשואה פנימי (שת"פ) באחוזים | יתרונות וחסרונות שיטת השת"פ | כללים ומסקנות אופרטיביות | שיעור תשואה פנימי מנורמל | יתרונות השת"פ המנורמל על השת"פ הרגיל | החזר ההשקעה/נקודת איזון | חשיפה מקסימלית | 6. ניתוח הממצאים ומבחני רגישות | א. ניתוח ממצאים לפרוייקט המיועד למכירה | ב. ניתוח ממצאים לפרוייקט המיועד להשכרה | 7. קריטריונים לקבלת החלטות | 8. מאפיינים כלכליים כללים | 9. נקודות חשובות בעת עריכת בדיקת כדאיות כלכלית | 10. מאפיינים לפרוייקט מגורים | 11. מאפיינים עיקריים לנכסים המיועדים להשכרה ונכסים מניבים | 20. עידוד השקעות הון בנדל"ן - שי עינת | 1. מבוא | 2. הטבות לבניינים להשכרה למגורים | א. התנאים לקבלת ההטבות | ב. ההטבות | הטבה מיוחדת לאיגוד תושבי חוץ | 3. הטבות לבניין תעשייתי להשכרה | א. התנאים לשם קבלת ההטבות | ב. הטבות בשלב ההקמה | ג. הטבות בשלב הנבת הפירות | 4. הטבות בהשקעה בענף התיירות | 5. השקעות בנכסי מקרקעין שאינם דירות או מבני תעשייה להשכרה | 6. סוף דבר | 21. המשקיע הזר והנדל"ן בישראל - דר' גדעון קלוגמן ודר' איל שנהב | 1. רקע כללי | 2. מיהו המשקיע הזר? | 3. היבטי מס הכנסה ומס שבח מקרקעין הנוגעים למשקיע הזר | א. מיסוי הכנסות ממקרקעין על בסיס גישה טריטוריאלית בפקודת מס הכנסה ובחוק מס שבח מקרקעין | ב. פועלן של אמנות למניעת כפל מס - רקע כללי | ג. מיסוי הכנסות ממקרקעין באמנות למניעת כפל מס | ד. מיסוי הכנסות ממקרקעין של תושב החוץ במצבים שונים | רקע כללי | מיסוי תושב חוץ המחזיק במישרין במקרקעין בישראל | מיסוי תושב חוץ המחזיק במקרקעין בישראל באמצעות חברה ישראלית | העברת זכויות בשותפויות, נאמנויות ו/או עזבונות להם נכסי מקרקעין בישראל | מיסוי תושב חוץ המחזיק מקרקעין בישראל באמצעות חברה תושבת חוץ | תושב חוץ המנהל עסק בישראל | ה. כללים מיוחדים לתושבי חוץ | אפשרותו של תושב חוץ לחשב הכנסתו על בסיס דולרי | ניכויים במקור מתושב חוץ | הוראות מיוחדות לתושבי חוץ בעניין הטבות במס לגבי בניינים להשכרה | הוראות מיוחדות לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה | 4. חוק הפיקוח על המטבע | א. מבוא | ב. האיסור לבצע עסקה במקרקעין בישראל שתושב חוץ צד לה | ג. ההיתר לבצע עסקאות במקרקעין בישראל | ד. היתרים נגזרים מההיתר לעשות עסקאות | ה. עסקאות בניירות ערך המייצגים זכות במקרקעין | 5. מינהל מקרקעי ישראל | א. העיקרון - אי הקניית או העברת זכויות במקרקעין לזר | ב. המקרים בהם יוקנו או יועברו זכויות במקרקעין לזר | 22. אשראי לדיור - דורון נחמני | 1. התפתחות מימון רכישת הדיור | א. צרכי המימון | ב. המוצר הפיננסי | ג. המתווכים הפיננסיים | ד. סיכוני האשראי | ה. התגבשות המוצר הפיננסי | ו. השפעת האינפלציה והמשכנתא הצמודה | ז. השוק המשני למשכנתאות | 2. שוק המשכנתאות בישראל | א. התפתחות | ב. גל העלייה והשפעתו | ג. הנסיגה מהרפורמות | ד. התחרות | ה. בעיית המימון | ו. המוצרים הפיננסיים | 23. מימון בשיטת הליווי הפיננסי - דורון נחמני ונדב בן-ארי | 1. מבוא | 2. נא להכיר: פרויקט בנייה | א. פרויקט בנייה – מהו? | ב. סוגי פרויקטים של בנייה | ג. המאפיינים של פרויקט בנייה | 3. סיפוק צרכי המימון של הפרויקט | א. סיפוק דרישות הדין והנוהל | ב. גישור על פערים בתזרים והפחתת סיכונים | ג. סיפוק צרכי המימון - על-ידי מי? | 4. שיטת המימון המסורתית - שיטת אובליגו-בטחונות | א. תיאור השיטה | ב. יתרונות השיטה וחסרונותיה | 5. שיטת הליווי הפיננסי | א. המניעים להתפתחות השיטה | ב. עקרונות שיטת הליווי הפיננסי | ג. מרכיבי השיטה והכלים ליישומה | ד. שיקולים בהתקשרות היזם והבנק | ה. תהליך ההתקשרות בעסקה | ו. הטיפול בכשל | ז. ליווי פיננסי של עסקאות מיוחדות | ח. השלכות יישומו של הליווי הפיננסי | 6. סיכום | 24. עסקאות קומבינציה - נדב בן-ארי | 1. מבוא | 2. סוגי העסקאות בין יזם לבעל מקרקעין | א. עסקת מזומן | ב. ייזום עצמי | ג. עסקה משותפת | ד. עסקת קומבינציה | ה. עסקה משולבת | 3. עסקת הקומבינציה – מהותה עקרונותיה והשלכותיה | א. הגדרה ל"עסקת קומבינציה" | ב. מהות העסקה | ג. עקרונות ההתקשרות | ד. השלכות העסקה על הצדדים | השלכות העסקה על היזם | השלכות העסקה על בעל הקרקע | השלכות עעסקה על רוכשי דירות | 4. הגורמים המשפיעים על התמורה בעסקת קומבינציה | א. שיקוליו של בעל הקרקע | ב. שיקולי היזם | ג. שיעור הקומבינציה בעסקאות לא סטנדרטיות | ד. עסקאות קומבינציה במגזר הציבורי | 5. מיסוי עסקאות קומבינציה | א. מס שבח | ב. מס רכישה | ג. מס הכנסה | ד. מס ערך מוסף | ה. מס רכוש | ו. עסקאות אחרות במקרקעין | 6. הפחתת סיכונים – מערכת הבטחונות בין הצדדים | 7. ליווי פיננסי של עסקת קומבינציה | א. שיטת הליווי הפיננסי – תזכורת | ב. ייחודו של הליווי בעסקת קומבינציה | ג. נוסח הערבות לבעלי הקרקע | ד. השלכות הליווי הפיננסי | היזם | בעלי הקרקע | רוכשי דירות | 8. סוף דבר | 25. דיני תיווך מקרקעין - אילן הלוי | 1. כללי | 2. תיווך במקרקעין | 3. "לקוח" | 4. עיסוק בתיווך מקרקעין | 5. פרסום | 6. חברה כמתווך | 7. רשם | 8. ועדה מייעצת | תנאים לקבלת רשיון | 10. שלילת רשיון | 11. הבחינה | 12. פטור זמני מרשיון | 13. פטור קבוע מבחינה | 14. ערעור | 15. חובת הגינות וזהירות | 16. דרישה להזמנה בכתב | 17. גובה דמי התיווך | 18. בלעדיות בעסקה | 19. גילוי עניין אישי | 20. איסור גילוי ידיעה | 21. איסור פעולות משפטיות | 22. דמי תיווך | 23. "הסכם מחייב" | א. ביטול הסכם מחייב | ב. זיכרון דברים | ג. תנאי מתלה | 24. "גורם יעיל" | 25. מועד תשלום דמי התיווך | 26. עונשין | 27. שלילת או התליית רשיון | 28. הגנת הצרכן | 29. אגרות | 30. ביצוע ותקנות | 31. תחילת חוק המתווכים | 26. שיווק נדל"ן - דר' אביחי שוב-עמי | 1. הגדרת השיווק | 2. עקרונות בתהליך השיווק | 3. תהליך התכנון העסקי והשיווקי | א. ייעוד החברה | ב. ניתוח SWOT | ג. חסמי כניסה ויציאה | ד. ניתוח תיק עסקים | ה. תכנון צמיחה | ו. תכנון השיווק | 4. תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן | א. הנעה | ב. החיפוש | ג. הפעילות השיווקית | ד. עיבוד המידע | ה. משתני רקע | ו. התגובה | ז. לקוח מוסדי ולקוח פרטי | 5. פילוח שוק ובחירת קהל מטרה | א. מאפיינים גיאוגרפיים | ב. מאפיינים דמוגרפיים | ג. מאפיינים פסיכולוגיים | ד. מאפיינים חברתיים תרבותיים | ה. מאפיינים התנהגותיים | ו. מיצוב | 6. המוצר | 7. המחיר | 8. מערך המכירות | א. משרדי המכירות | ב. אנשי המכירות | מאפיינים | תפקידים | מתווכים | 9. תהליך המכירה | א. פעילות קדם מכירה | ב. יצירת המגע | ג. הצגת ההצעה | פתיחה | הצגת עיקר ההצעה | טיפול בהתנגדות | "סגירת עסקה" | 10. הפרסום ומטרותיו | א. מטרת הפרסום | ב. אסטרטגיה פרסומית | הקונספט הפרסומי | אסטרטגיה יצירתית | אסטרטגיית מדיה | ג. סוגי הפרסום השונים | פרסום מוצר | שימוש בדמויות | פרסום מחירים | היכן מפרסמים | משרד הפרסום | 11. קידום מכירות | א. שיטות קידום מכירות | ב. היכן מבצעים מבצעי קידום מכירות | 12. יחסי ציבור | א. מטרות | ב. טכניקות | ג. האחריות ליחסי ציבור | 13. השירות | 14. שליטה ובקרה | 27. ניהול נדל"ן - מאיר דלברי | 1. הקדמה | א. הגדרה | ב. הנושאים הנכללים בניהול נדל"ן | 2. ניהול סל השקעות בנדל"ן | א. מרכיבי הסל | השקעות בקרקעות ספקולטיביות | השקעות הכרוכות בפיתוח ובבינוי של קרקע | השקעות בנכסים בעלי סיכויי צמיחה | השקעה בדירת מגורים | השקעות בנכסים מניבים | השקעות בהזדמנויות | ב. השבחת הסל | 3. שמירת הזכויות | א הקדמה | ב. שמירת הזכויות הלכה למעשה | 4. חקוקים רלוונטיים לעניין שמירת הזכויות | א. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | פרסום הודעה על הכנת תכנית | פרסום הודעה בדבר הפקדת תכנית | תוכן הודעת ההפקדה | הגשת התנגדויות | המועד להגשת התנגדות | הודעה על אישור תכנית | הודעה על בקשה לשימוש חורג או הקלה | פגיעה במקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית | חיוב בהיטל השבחה, המועד להגשת שומה אחרת | ב. פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 מועדי הערעורים על החלטות פקיד ההסדר| ג. חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 | פינוי פולשים | בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת | זיקת הנאה מכוח שימוש לאורך שנים | 4. ניהול המידע - מערכת מידע גיאוגרפי | א. הקדמה | ב. שימושים אפשריים בממ"ג | ג. ניהול מקרקעין בעזרת ממ"ג | ד. ממ"ג לאומי | ה. סיכום והמלצות | 5. ניהול ספר נכסים | א. עקרונות בניית מערכת | ב. מערכות לניהול מקרקעין במנהל מקרקעי ישראל | 6. סוגיית חישוב שטחים בעסקה | א. המקובלות בענף | ב. בחקיקה | ג. בפסיקה | ד. התקן הישראלי | פנים דירה | הצמדות לדירה | השטח האפקטיבי של דירה | שיעור חלקה של דירה בשטח הרכוש המשותף | תיאור הדירה | ה. סיכום | 7. ניהול נדל"ן במגזר החקלאי | א. הקדמה | ב. הזכויות במקרקעין במגזר החקלאי | ג. החלטות מועצת ממ"י בעניין שינויי ייעוד במגזר החקלאי | ד. שינויים במבנה הארגוני של ההתיישבות הכפרית | ה. שכונות מגורים במושב ובקיבוץ | ו. הקמת מפעלים במגזר החקלאי | ז. שימושי קרקע שאינם חקלאים | ח. מסקנות והמלצות | 8. ניהול נדל"ן של רשות מקומית | א. הקדמה | ב. הבסיס החוקי | סמכויותיה של העירייה | חובותיה של העירייה | ג. שימוש בהתאם לייעוד ההפקעה | החזרת קרקע לבעליה | ד. מקורות הקרקע של רשות מקומית | ה. ניהול רישום המקרקעין | ו. מימון הקמת מבני ציבור בסיוע יזמים פרטיים | ז. שימושים כלכליים בנכסי רשות מקומית | ח. חוק בינוי ופינוי אזורי שיקום התשכ"ה-1965 | ט. חקוקים בעניין מקרקעין של רשויות מקומיות
Mobile version: Enabled