Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו

₪125.00
מק"ט: 15136 מצב מלאי: אזל

עורך: שלמה פרץ

Real Estate Taxation Law and Regulations

שלמה פרץ: חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו

ראה:
1. קובץ חקיקת מיסים קר"ן ג – מיסוי מקרקעין
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
אסמכתאות לתיקון החוק | מפתח לפי סעיפי החוק | מפתח כותרות הסעיפים לפי סדר א-ב | חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011 | חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992 | תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה), התשכ"ד-1963 | תקנות מס שבח מקרקעין (אישור שהריווח ממכירת מלוא הזכות במקרקעין שיש לאיגוד מקרקעין נתון לשומת מס הכנסה), התשכ"ד-1964 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסויימים), התשס"ד-2004 | צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"ב-2011 | צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס 2), התשע"ב-2012 | צו מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה) (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ז-2007 | צו מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ז-2007 | צו מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"א-2011 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד-2003 | צו מיסוי מקרקעין (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשע"א-2010 | כללי מס שבח מקרקעין (חישוב סכום הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים), התשמ"ה-1985 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע), התשס"ג-2003 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מבנה עסקי המשמש בייצור הכנסה), התשס"ד-2004 | תקנות מס שבח מקרקעין (מועד תשלום תוספת מס), התשל"ה-1974 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 | תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2002 | תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת ייפוי-כוח), התשכ"ד-1963 | תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), התשכ"ה-1965 | תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), התש"ם-1980 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכות באיגוד מקרקעין), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ"ב-1982 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס רכישה למוסד ציבורי), התשס"ו-2005 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש"ע-2009 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין), התשס"ג-2003 | קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985 | תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות מקרקעין), התשל"ה-1974 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004 | תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע), התשס"ג-2003 | קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998 | חוק התכנון והבניה - תוספת שלישית - היטל השבחה
Mobile version: Enabled