Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

כונס נכסים לפירוק שיתוף במקרקעין בבית המשפט לענייני משפחה

₪390.00
מק"ט: 13090

מחבר: דוד פולק, עו"ד

Receiver for Liquidation of Shared Real Estate in the Family Court

דיני מקרקעין; דיני משפחה; פשיטת רגל / הוצאה לפועל: דוד פולק עו"ד: כונס נכסים לפירוק שיתוף במקרקעין בבית המשפט לענייני משפחה
אודות הספר

הספר עוסק בהליכי המינוי של כונס הנכסים וכן שלבי העבודה של כונס הנכסים בתפקידו לסייע לבית המשפט לענייני משפחה לבצע פירוק שיתוף במקרקעין.

בספר מתוארים בהרחבה:

  • הליכי המינוי של הכונס
  • הפיקוח השיפוטי על עבודתו
  • אחריותו של הכונס
  • הליכי המכר
  • שכר טרחתו של הכונס עד השלמת המכר
  • שחרורו מתפקידו
אודות המחבר

עו”ד דוד פולק בוגר הפקולטה למשפטים ובעל רישיון לעריכת דין משנת 1996, עוסק במגוון תחומים משפטיים ובעל ניסיון עשיר בתחום המעמד האישי, משפט מסחרי, מקרקעין , פשיטת רגל , אפוטרופסות ועוד.
 
עו”ד דוד פולק מרצה בקורסים שונים בתחומי תכנון ובניה וחוזים, חיבר את הספרים הערת אזהרה במקרקעין ומשכנתא במקרקעין.

.
מבוא | פרק ראשון: הליך כינוס הנכסים | חומרתו של הליך כינוס הנכסים | כינוס נכסים זמני | סופיות הדיון בהליכי פירוק שיתוף | פרק שני: פירוק השיתוף במקרקעין על ידי כונס נכסים | פירוק שיתוף בדרך של מכירה מנתבע לתובע | כינוס נכסים למטרת פירוק שיתוף אל מול זכות הנשיה של בעל משכנתה | פירוק השיתוף נוכח צו למדור ספציפי לטובת אחד מבני הזוג | פרק שלישי: פיקוח שיפוטי על כונס הנכסים | הליכים שיפוטיים לביקורת על כונס הנכסים | מגבלה על היקף הפיקוח השיפוטי | פירוק השיתוף בבית המשפט ולא בלשכת ההוצאה לפועל | מינוי כונס נכסים על ידי בית הדין הרבני | ערובה מטעם כונס הנכסים | זהות כונס הנכסים | כונס נכסים קבוע לביצוע פירוק השיתוף | סמכויות בית המשפט לענייני משפחה בקשר לצדדים אחרים | חובת היזמה המוטלת על כונס הנכסים | נשיאת כונס הנכסים באחריות לנזקים | פרק רביעי: סמכותו של כונס הנכסים לדרוש פירוק שיתוף | פרק חמישי: שיתוף הפעולה של באי כח הצדדים ככונסי נכסים | פרק שישי: שליטת הכונס על המידע בהליכי המכר | פרק שביעי: זיקת הצדדים לנכס נשוא הליך פירוק השיתוף | שליטתו של כונס הנכסים בנכס | שליטת הצדדים הקרובים בהליך המכר | פרק שמיני: כונסי הנכסים | מינוי שני כונסי נכסים בהליכים נפרדים | הזיקה המקצועית של כונסי הנכסים לבעלי הדין המיוצגים על ידם | חובת האובייקטיביות של כונסי הנכסים ביחס לצדדים | פרק תשיעי: הדרך הנכונה לגביית כספים בסכסוך בין קרובי משפחה שותפים במקרקעין – פירוק השיתוף או מימוש עיקול בהוצאה לפועל | פרק עשירי: השוואה בין כינוס נכסים בשל חוב בהליכי הוצאה לפועל לכינוס נכסים בפירוק השיתוף | פרק אחד- עשר: אחריות כונס הנכסים | אחריות אישית של הכונס | אחריות כונס הנכסים לניהול המערכת החשבונאית | פרק שלושה- עשר: שכר טרחת כונס הנכסים | עקרונות קביעת השכר | חובתו של בית המשפט לפסוק את שכר טרחת כונס הנכסים | מניין ישולם שכר טרחת כונס הנכסים | האיסור על נטילת שכר מהקונה | שכר טרחת כונס נכסים לפירוק שיתוף בהליכים שלא בענייני משפחה | פגם בגביית שכר מהצדדים להליך | תוספת שכר טרחה לכונס הנכסים | תשלום שכרו של כונס הנכסים ממלוא ערך הנכס | ערעור על החלטה בעניין שכרו של כונס הנכסים | פרק ארבעה- עשר: הליכי מכר | פינוי הנכס | זכויות עם השלכות טקטיות של בעל זכות בנכס הנמכר | חובת קבלת שמאות | פטור מהשתתפות בהתמחרות מצד בעל הזכויות בנכס | חובת כונס הנכסים לבצע פרסום של הנכס | חובת הזהירות המוטלת על כונס נכסים כלפי בעל הזכות בנכס בקשר לעריכת התמחרות | מכירה בהתמחרות בכל מחיר או מכירה במחיר מקסימלי? | חובת ההשתתפות של בעלי הזכויות בנכס בהתמחרות | סמכותו של כונס הנכסים לחתום על בקשה לפטור ממס שבח במקום המוכר | חובת הפקדת עירבון להבטחת ההצעה על ידי בעלי חלק מהזכויות | זכויות צד ג' בהליך כינוס נכסים | שיעור הערובה שעל שותף בנכס להפקיד לשם השתתפות בהליכי הרכישה | זכויות עודפות לשותף בנכס על פני צד ג' | פרק חמישה- עשר: אישור ההסכם | התנאי של אישור בית המשפט למכר | ביטול המכר לאחר אישורו | טובתו של חסוי במכירה בפירוק שיתוף | התערבות שיפוטית בנוסח הסכם המכר | שיקולי בית המשפט באישור המכר | פרק שישה- עשר: התמורה | תשלום בדרך של קיזוז חוב מזונות | חובת כונס הנכסים לגביית מלוא תמורת המכר | פרק שבעה- עשר: השלמת המכר | רישום הנכס על שם הקונה | העברת כספי המכר לבעלי הנכס הנמכר | רישום פעולות בלשכת רישום מקרקעין על ידי כונס הנכסים | פרעון חובות על ידי כונס הנכסים | פרק שמונה- עשר: שחרור הכונס מתפקידו | מפתחות | חקיקה ישראלית | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בתי הדין לענייני משפחה | פסקי דין של בתי הדין הרבני הגדול | פסקי דין של בתי דין רבניים אזוריים | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים
Mobile version: Enabled