Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

רישום פרצלציות

₪390.00
מק"ט: 16015

מחברים: שמואל בר-ישראל; משה רז כהן, עו"ד

Register Parcelization

דיני תכנון ובניה; דיני מקרקעין: שמואל בר-ישראל; משה רז כהן עו
אודות הספר

ספר חדש מפורט ומקיף בנוגע לכל הליכי הרישום של פרצלציות: החל מן הפרוצדורה בפני רשויות התכנון, דרך ההליכים בפני המרכז למיפוי ישראל וכלה בהשלמת הרישום בפנקסי המקרקעין. רישום פרצלציות הוא הליך שמבוסס כולו על תורה בעל פה. הספר מהווה אפוא לראשונה משנה סדורה של התורה שבעל פה.

הספר כולל דיון מפורט לצד הוראות מפורטות שהן בבחינת "מורה דרך" להליך הרישום של פרצלציות-רצוניות; פרצלציות לא-רצוניות; שיכונים ציבוריים; ורישום הפקעות. הספר יאפשר לכל עורך דין לנהל הליך של רישום פרצלציה מתחילתו ועד סופו ולהבין את מהותו של ההליך על קרביו. לראשונה, יוחד פרק מעמיק בנוגע להוראות חוק רישום שיכונים ציבוריים.

הספר דן בין היתר בנושאים הבאים:

 • הערות על הבעלות
 • מגרשי בניה וחלקות הרישום
 • חלוקה מחדש לפי תשריט וחלוקה מחדש לפי תכנית
 • רישום תכנית חלוקה חדשה
 • לוחות הזמנים לרישום תכנית חלוקה חדשה
 • האחריות לביצוע רישום התכנית
 • הפעלת הסמכות על ידי יושב ראש הוועדה המקומית
 • תכנית לצורכי רישום והגשתה למרכז למיפוי ישראל
 • מודד מבקר
 • המסמכים שהגשתם נדרשת ללשכת רישום המקרקעין
 • רישום הבעלויות והחכירות
 • בין בעלים, חוכרים ובעלי שעבודים
 • טבלת ההקצאות
 • שינויים במצב הזכויות בין עריכת טבלת ההקצאות לבין רישומה
 • ייחוד בעלויות
 • ייחוד שעבודים והערות
 • ייחוד שעבודים שנרשמו בתקופה שבין חתימת סדר הפעולות לבין רישום התכנית
 • הערות שאינן נתונות להעברה
 • דוגמאות לסיווג הערות
 • מקרקעי ייעוד ומקרקעי ציבור
 • מקרקעין הרשומים בפנקס הבתים המשותפים
 • פרצלציה רצונית – רישום תשריט חלוקה לפי פרק ד' לחוק התכנון והבניה
 • רישום שיכונים ציבוריים
אודות המחברים

שמואל בר ישראל כיהן 46 שנים באגף לרישום והסדר מקרקעין, מתוכן 30 שנים כרשם בלשכה לרישום פרצלציות ובלשכות בפתח תקווה ובנתניה.

משה רז כהן עורך דין העוסק בתחום התכנון והבניה, כתב את הספר איחוד וחלוקה אחד מספרי המשפט הבולטים והנמכרים ביותר שצוטט בעשרות רבות של פסקי דין ושימש כקטליזאטור למחקר בתחום האיחוד והחלוקה.

.
הקדמה מאת שמואל בר ישראל | הקדמה מאת משה רז-כהן | תוכן עניינים מקוצר | תוכן עניינים מפורט | מבוא | פרק ראשון: החלוקה הקדסטרית ודיני התכנון | 1. הערות על הבעלות | 2. מגרשי בניה וחלקות הרישום | 3. בין חלוקה מחדש לפי תשריט לבין חלוקה מחדש לפי תכנית | פרק שני: תוקפה של תכנית לחלוקה חדשה שטרם נרשמה | 1. מבוא | 2. הכרה בזכויות עד לרישום החלוקה החדשה | 2.1 הפסיקה | 2.2 האינטרסים המעורבים | 2.3 הכרה בתוקף הקנייני של זכויות לא רשומות | 2.4 פומביות המרשם | 2.5 ההגנה על ההסתמכות | 2.6 עסקה כטעונה רישום וכלל אחדות העסקה | 2.7 הוראות חוק התכנון והבניה | 2.8 תמונת הזכויות | 3. סיכום | פרק שלישי: רישום תכנית חלוקה חדשה | 1. לוחות הזמנים לרישום תכנית חלוקה חדשה | 2. האחריות לביצוע רישום התכנית | 3. הפעלת הסמכות על ידי יושב ראש הוועדה המקומית | 4. תכנית לצורכי רישום והגשתה למרכז למיפוי ישראל | 5. מודד מבקר | 6. המסמכים שהגשתם נדרשת ללשכת רישום המקרקעין | 7. רישום הבעלויות והחכירות | 7.1 בין בעלים, חוכרים ובעלי שעבודים | 7.2 טבלת ההקצאות | 7.3 שינויים במצב הזכויות בין עריכת טבלת ההקצאות לבין רישומה | 8. ייחוד בעלויות | 9. תיאור כללי של הקרקע | 10. ייחוד שעבודים והערות | 11. ייחוד שעבודים שנרשמו בתקופה שבין חתימת סדר הפעולות לבין רישום התכנית | 12. זיקת הנאה | 13. הערות שאינן נתונות להעברה | 14. דוגמאות לסיווג הערות | 15. מקרקעי ייעוד ומקרקעי ציבור | 16. מקרקעין הרשומים בפנקס הבתים המשותפים | 17. השלמת פעולת הרישום על ידי הרשם | פרק רביעי: פרצלציה רצונית – רישום תשריט חלוקה לפי פרק ד' לחוק התכנון והבניה | 1. מבוא | 2. הגשת תשריט לאישור הוועדה המקומית | 3. הגשת תשריט לאישור המרכז למיפוי ישראל | 4. המסמכים שיש להגישם לרשם המקרקעין | 4.1 כללי | 4.2 תשריטים | 4.3 אגרות | 4.4 תשריט מאושר על ידי הוועדה המקומית ועל ידי יושב ראש הוועדה המקומית | 4.5 טופס תיאור כללי של המקרקעין | 4.6 בקשת בעל קרקע לרישום וחתימת יתר הבעלים | 4.7 שטרות עסקה | 4.8 אישורי מסים | 5. משכנתה | 6. הערות אזהרה לפי סימן ב' בפרק ט' לחוק המקרקעין | 7. הערות שלא על פי חוק המקרקעין | 8. זיקת הנאה | 9. דרישה בדבר רישום זיקת הנאה | 10. חכירות | 11. מקרקעי ייעוד והפרשת שטחים לצורכי ציבור | 12. חלוקה מחדש בתחום הכולל בית משותף | 13. השלמת הרישום | 14. רישום עסקאות בין מועד אישור התשריט לבין מועד רישום העסקה | 15. רישום הפקעות | פרק חמישי: רישום שיכונים ציבוריים | 1. תכליתו של חוק רישום שיכונים ציבוריים | 2. הוראות החוק ותולדות החקיקה | 3. תיקון 6 לחוק רישום שיכונים ציבוריים | 4. הליכי רישום מכוח חוק רישום שיכונים ציבוריים | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | מפתח ספרות | מפתח שונות | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled