Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

₪1,056.00
מק"ט: 18138 מצב מלאי: אזל

מחבר: פרופ' יצחק אנגלרד

Road Accident Victim Compensation

דיני נזיקין; דיני ביטוח: פרופ' יצחק אנגלרד: פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

לרשימת כל הספרים בנושא דיני נזיקין.
אודות הספר

.

.
הקדמה | קיצורים ביבליוגרפיים | פרק ראשון: מבוא | 1. תולדות החקיקה | 2. המבנה הכללי של הסדר הרפורמה | א. העמוד הראשון: אחריות מוחלטת + החובה לביטוח אחריות | ב. העמוד השני: קרן סטטוטורית לפיצוי נפגעים | ג. העמוד השלישי: ביטוח תאונה אישי | ד. תפקיד האחריות הנזיקית המסורתית | ה. פרשנות החוק | (1) כללי | (2) השפעת חוקי היסוד על ההסדר של פיצוי נפגעי תאונות דרכים | 3. התחולה הטריטוריאלית של החוק | א. תאונות דרכים שאירעו בחו"ל | ב. תאונות שאירעו בשטחים – המצב לפי צויי ממשל | ג. תאונות שאירעו בשטחים – המצב לפי ההסכמים | (1) פגיעה בישראלי או בתייר חוץ על ידי רכב ישראלי | (2) תאונה בשדה התעופה עקבה | (3) נוהג ישראלי הנפגע בשטחים | (4) ישראלי הנפגע בשטחים על ידי רכב מקומי | (5) נפגע מקומי בתאונת דרכים שאירעה בשטחים | (6) תאונת דרכים בישראל שבו מעורב רכב מן השטחים | (7) פורום נאות וסמכות שיפוט | 4. משפט השוואתי | פרק שני: תנאי הזכאות הכלליים | 1. הרקע הכללי | א. מושגי המפתח המשותפים | 2. רכב מנועי | א. הרקע ההיסטורי - כללי | ב. ההגדרה המקורית בחוק הפיצויים ופרשנותה | ג. ההגדרה המתוקנת ויסודותיה | (1) היסוד ההנעתי: רכב הנע בכוח מכני | (2) היסוד המקומי: רכב הנע על פני הקרקע | (3) היסוד הייעודי: שימוש לתחבורה יבשתית | (4) הסוגים השונים של רכב מנועי: הריבוי והמיעוט | ד. קיומה של פוליסת ביטוח על כלי רכב שאינו רכב מנועי לפי החוק | 3. הגרימה עקב השימוש ברכב מנועי – בעיית הסיבתיות | א. מבוא: הרקע הרעיוני-המושגי לבעיית הסיבתיות ותולדות הפרשנות | ב. הגרימה עקב השימוש ברכב מנועי לאור תיקון מס' 8 - כללי | (1) נוסח התיקון ומבנהו – ביקורת כללית | (2) עקרונות הפרשנות וסדר הדיון | ג. החזקות הממעטות | (1) מעשה שנעשה במתכוון | (2) פגיעת איבה | (3) טעינה ופריקה | ד. החזקות המרבות | (1) התפוצצות או התלקחות של רכב | (2) פגיעה ברכב שחנה במקום אסור | (3) ניצול הכוח המיכני של הרכב | ה. ההגדרה הבסיסית – מרכיביה הסיבתיים | (1) כללי | (2) נסיעה | (3) כניסה לתוך רכב או ירידה ממנו | (4) החנייתו של רכב | (5) דחיפתו או גרירתו של רכב | (6) טיפול דרך או תיקון דרך ברכב | (7) הידרדרות או התהפכות של הרכב | (8) התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה | (9) התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו מרכב עומד או חונה | ו. בעיית הסיבתיות הכללית | (1) גרימה בלתי ישירה של נזק הגוף | (2) בעיית ריחוק הנזק | 4. המאורע | 5. נזק גוף | פרק שלישי: תנאי הזכאות המיוחדים | 1. מבוא | 2. האחריות המוחלטת | א. יסודות האחריות | ב. אחריותו של המשתמש ברכב | ג. אחריותו של מי שהתיר את השימוש | (1) משמעות האחריות והיקפה | (2) יסודות האחריות | ד. ביטוח האחריות | (1) כללי | (2) היחס בין האחריות לבין הביטוח | (3) ביטוח חבות מעבר לאחריות לפי החוק | (4) עריכת ביטוח האחריות במציאות – תפקידי "אבנר" | 3. הביטוח האישי | א. מבוא | ב. חובת הביטוח האישי וקיומו | ג. מעמד המבוטח בהשוואה לצד ג: בעיית הזכויות מעבר להוראות הפוליסה | 4. הזכאות כלפי הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרנית) | א. כללי: תפקידי הקרן ומבנה | ב. הזכאות כלפי הקרן על פי עקרון המשניות | (1) הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע | (2) אין לנוהג ביטוח | (3) המבטח נמצא בפירוק או מונה לו מנהל מורשה | ג. הזכאות כלפי הקרן על יסוד חבות ראשונית | (1) זכאותו של נוהג בהיתר | (2) זכאותם של תלויים בנוהג בלי מבוטח | (3) הזכאות בעקבות ההסכמים עם הרשות הפלסטינית וממלכת ירדן | ד. הזכאות כלפי הקרן במישור השיפוי וההשבה | (1) זכאותו של בית החולים לפי ס' 28 לפקודת הביטוח | (2) זכות חזרה בתשלום תכוף | 5. הכיסוי הבטיחותי | א. רכב של המדינה או בשירותה – ס' 6 לפקודת הביטוח | ב. הכיסוי הביטוחי החלקי | פרק רביעי: שלילת הזכאות | 1. כללי | 2. גרימת התאונה במתכוון | 3. שימוש ברכב ללא רשות | א. כללי – האפשרות של תביעת נזיקין | ב. ההפנייה לחוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ"ד-1964 | ג. הימצאות ברכב בידיעה שהשימוש הוא ללא רשות | 4. נהיגה ללא רשיון | 5. שימוש ברכב לביצוע פשע | 6. נהיגה ללא ביטוח | 7. מתן היתר לנהיגה ללא ביטוחה | פרק חמישי: ריבוי זכאויות לפי החוק | 1. כללי-ריבוי אחראים | 2. מעורבות של מספר כלי רכב | א. מעמדו של נפגע מחוץ לכלי הרכב | ב. מעמדו של נוסע | ג. מעמדו של נוהג-נפגע | ד. גדרי סוגי הנפגעים ויחסם ההדדי | פרק שישי: ריבוי עילות וייחוד העילה – היחס בין זכאות לעילות נזיקין ולעילות אחרות | 1. כללי | 2. משמעותו של ייחוד העילה | 3. היקף התחולה של ייחוד העילה | א. היסוד החיובי: קיום עילה על פי החוק | ב. היסוד השלילי: אבדן עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין | (1) היקף השלילה | (2) עילה חוזית | ג. החריג לייחוד העילה: גרימת תאונה במתכוון | פרק שביעי: תוכן הזכאות | 1. כללי | 2. נזקים רכושיים | א. הפיצוי על הוצאות | ב. הפיצוי על אבדן ההשתכרות | (1) כללי: השינויים בדרך החישוב | (2) תחולת השינויים מבחינת מהותו של אב הנזק | (3) קביעת תקרה: שילוש השכר הממוצע במשק | (4) ניכוי מס הכנסה | (5) בעיית ההיוון | 3. נזקים בלתי רכושיים | א. כללי | ב. קביעת תקרה: הסכום המקסימלי | ג. המבחנים לחישוב הפיצויים | (1) התקנות ותוקפן | (2) המבחן המשולב של תקופת אישפוז ודרגת נכות | (3) פיצויים על נזקים בלתי רכושיים שאינם מכוסים על ידי המבחן המשולב | (4) פיצויים על נזקים בלי רכושיים במקרה של מות הנפגע | ד. הצמדה וריבית | 4. הזכאות במקרה של מות הנפגע | א. כללי | ב. זכויות היורשים | ג. זכויות התלויים | פרק שמיני: דרך פסיקת הפיצויים: תשלומים עיתיים | 1. כללי | 2. סמכות בית משפט לפסוק תשלומים עיתיים | א. טיב הסמכות | ב. אבות הנזק | ג. המקרים היחידים שבהם קיימת הסמכות | (1) הפסד של 40% או יותר מכושר ההשתכרות בעתיד | (2) הפיצויים של מקור עיקרי למחיה | (3) הפיצויים ניתנו לתלויים בנפגע | ד. הסמכות לרוויזיה | ה. הדרך לפסיקת התשלומים העיתיים | 3. זכות התלויים במקרה של מות בעל הקצבה | א. כללי | ב. התנאים המוקדמים לזכות התלויים | (1) פטירת נפגע לאחר שנפסקו לו תשלומים עיתיים | (2) פרנסת התלויים הייתה על הנפגע ערב פטירתו | ג. תוכן זכות התלויים | (1) הבסיס לחישוב קצבת התלויים | (2) זכויות התלויים השונים | פרק תשיעי: השיבוב – בעיית זכויות החזרה וההשבה | 1. כללי: ההבחנה בין זכות חזרה לבין זכות השבה | 2. זכות החזרה | א. מהות הבעיה | ב. זכות החזרה בין בעלי אחריות לפי החוק | (1) זכות חזרה על "מי שאינו זכאי לפיצויים כאמור בס' 7" | (2) זכות חזרה בגלל העדר ביטוח | (3) זכות חזרה על בעל הרכב או המחזיק בו | (4) זכות חזרה בין מעורבים בתאונה | ג. זכות החזרה בין בעלי חבות לבין בעלי אחריות לפי החוק | (1) כללי | (2) מעמדה של קרנית בתביעות חזרה | (3) מעמדו של מבטח ביטוח אישי בתביעות חזרה | ד. זכות החזרה של בעלי אחריות (וחבות) לפי החוק כלפי בעלי אחריות לפי דין אחר | (1) כללי | (2) תביעות חזרה כלפי אחראי בנזיקין | (3) תביעות חזרה כלפי אחראי בחוזים | ה. תוכן זכות החזרה | (1) כללי | (2) זכות החזרה במסגרת ס' 9(א) לחוק – החריגים לעיקרון השלילי | (3) זכות החזרה לפי ס' 3(ב) לחוק: מעורבות של מספר כלי רכב בתאונה | (4) זכות החזרה כלפי מזיק צד שלישי שגרם לתאונה בכוונה | (5) זכות החזרה כלפי מפר חוזה | 3. זכות ההשבה | א. כללי | ב. זכות ההשבה של מיטיב לפי חוק הטבת נזקי גוף | ג. זכויות ההשבה של הביטוח הלאומי | (1) כללי | (2) פגיעה בעובד על ידי נוהג אחר | (3) תאונה של עובד-נוהג | ד. זכות ההשבה של המדינה | ה. זכות ההשבה בין המבטח לבין האחראי המבוטח | ו. זכות בית החולים להשבה | ז. זכות ההשבה של קופות החולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי | ח. זכות שיבוב בתשלום תכוף | 4. ההתיישנות של תביעות שיבוב | פרק עשירי: דרך הגשמת הזכאות: סדרי דין מיוחדים | 1. מבוא | 2. הבקשה לתשלום תכוף | א. תולדות החקיקה והרקע הכללי | ב. תוכן הבקשה | (1) הוצאות | (2) תשלומים חודשיים על צורכי ריפוי, סיעוד ומחיה | (3) תקופת התשלומים החודשיים | ג. הזכאי לבקש | ד. המשיב | ה. מהות הבקשה וסמכות בית המשפט | ו. כתבי הטענות | (1) הדרישה וכתב הבקשה | (2) כתב התשובה | ז. בירור הבקשה | ח. ההחלטה | (1) היחס לתביעה העיקרית | (2) ריבית פיגורים | (3) ערעור ורוויזיה | 3. התביעה נגד קרנית | 4. מומחים רפואיים | א. הרקע החקיקתי | ב. מינוי המומחה הרפואי | (1) כללי | (2) הבקשה למינוי מומחה | (3) המונחים "מומחה", "נושא רפואי", "טיפול רפואי" | (4) מינוי מומחה במקרה של מות הנפגע | (5) הליך המינוי | (6) ביטול המינוי | ג. מעמדו של המומחה הרפואי | (1) מסירת המידע ואיסופו | (2) הגבלות באיסוף החומר על ידי המומחה | (3) פסילת המומחה וחוות דעתו | (4) חוות הדעת, שאלות הבהרה וחקירת המומחה | (5) עדות נוספת של מומחה – מינוי מומחה נוסף | (6) שכר המומחה והוצאותיו | 5. קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר | א. כללי | ב. סוג הקביעה: על פי כל דין | ב. תוכן הקביעה: דרגת הנכות בשל פגיעה בתאונת דרכים | (1) נכות רפואית ונכות תפקודית | (2) הקשר סיבתי | (3) החלת המבחנים על הדינים השונים: בעיית הפרופיל הצבאי | ג. סופיות הקביעה | ד. זמן הקביעה: לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק | ה. שאלת חובתו של נפגע להשיג קביעה על פי דין אחר | ו. האופי הדיספוסיטיבי של ס' 6ב | ז. קביעות סותרות | ח. ההיתר להבאת ראיות לסתור את הקביעה | ט. תחולת ס' 6ב על תביעות שיבוב | 6. שכר טרחת עורך דין | 7. פסק דין על דרך הפשרה | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled