Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תקנות הביטוח הלאומי

₪160.00
מק"ט: 12049 מצב מלאי: אזל

עורך: שלמה פרץ

Social Security Regulations

דיני ביטוח לאומי: שלמה פרץ: תקנות הביטוח הלאומי
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי"ד-1954 | תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואית), התשכ"ה-1965 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל"ג-1972 | צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ"א-1981 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל"ט-1979 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), התשי"ז1957-1957 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), התשל"ד-1974 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות), התשל"ד-1974 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984 | הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה-1995 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות עררים), התשס"ט-2009 | צו הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות מקומיות מקצועיות), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש"ס-2000 | הביטוח הלאומי (ביצוע אמנה בין ממשלת ישראל ובין הממלכה המאוחדת וכו'), התשכ"ג-1963 | תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ"א-1991 | תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע הסכם בין מדינת ישראל לבין ממשלת הולנד). התשכ"ה-1965 | תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב2002-2002 | תקנות הביטח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954 | תקנות הביטוח הלאומי (גימלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991 | תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), התשי"ח-1957 | תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), התשכ"ה-1965 | תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה) התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998 | תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), התשל"ו-1976 | צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעילות למניעת אבטלה), התש"ן-1990 | תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו-1975 | תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998 | תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס"ה-2004 | תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 | תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(הוראת שעה), התשנ"ט-1998 | תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ"ו-1995 | תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח-1978 | תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), התשל"ט-1979 | תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכוי קיצבה לאוצר המדינה), התשל"ז-1976 | תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א-2011 | תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה-1975 | תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), התשל"ט-1979 | תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), התשל"ד-1974 | תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח-1997 | תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה), התשמ"ח-1988 | תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות וכו'), התשל"ה-1975 | תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז-1987 | תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ"ה-1985 | תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו-1986 | תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), התשכ"ו-1965 | תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), התשי"ז-1956 | תקנות הביטוח האלומי (חלוקת קיצבה), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), התש"ל-1970 | תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ"ז-1997 | תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010 | תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985 | תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס"ב-2001 | תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות), התשל"ז-1977 | תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש"ל-1969 | תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), התשי"ח-1958 | תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז ליולדת ולילוד), התשנ"ד-1993 | תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983 | תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך) התשנ"ה-1994 | תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), התשכ"ה-1965 | תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשכ"ח-1968 | תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל"ח-1978 | תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמייד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו-1986 | תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט-2009 | תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ"א-1990 | צו הביטוה הלאימי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל), התשמ"ז-1987 | צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול), התשנ"ה-1995 | צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972 | תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), התשל"ח-1978 | תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), התשכ"ז-1967 | תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ"א-1991 | תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהלים), התשלג-1973 | צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984 | תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 | תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז-1976 | צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה וכו'), התשכ"ב-1962 | צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד וחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), התשל"ח-1978 | צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח), התשנ"א-1991 | תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), התשכ"ה-1965 | צו הביטוח הלאומי (קביעת פקודת הפיצויים לעובדים כחוק תגמולים וכו'), התש"ך-1960 | צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים וכו'), התשכ"ג-1963 | תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), התש"ך-1959 | תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), התשל"א-1971 | תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), התשל"ז-1976 | תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), התשל"ז-1976 | תקנות הביטוח הלאומי (רישום), התשכ"ג-1963 | צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985 | צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התש"ס-2000 | תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956 | תקנות התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, התשכ"ו-1966 | אכרזת התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, התשכ"ו-1966 | תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד יומי), התשמ"ז-1986 | תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), התשל"ח-1977 | תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), התשל"ב-1972 | תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים), התשמ"ז-1987 | תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים), התשל"ה1975-1975 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ"א-1981 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), התשל"ג-1973 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), התשל"ט-1979 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ"ו-1985 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), התשי"ט-1959 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), התשכ"-1966 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ו-1995 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח-1988 תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג-1993 | תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד או מעבידים שונים), התשנ"ז-1997
Mobile version: Enabled